BB933742 ( RCC06259 )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q39835 Extensin n=1 Tax=Glycine max RepID=Q39835_SOYBN
     Length = 432

 Score = 281 bits (718), Expect = 4e-74
 Identities = 142/247 (57%), Positives = 157/247 (63%), Gaps = 43/247 (17%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV------------SPPPKV 469
      S MAS T T+ + ++SLTLPS  A++Y+YSSPPPPK PP       SPPP 
Sbjct: 3  SPMASLTLTIALTIISLTLPSQTLADNYIYSSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPY 62

Query: 468 Y-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV 304
      Y   PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPPPP +SPP PY+Y SPPPP 
Sbjct: 63 YYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPPPPKHSPPP-PYYYHSPPPPK 119

Query: 303 YSPPPPY---------H-------YSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      +SPPPPY     H    Y SPPPP  P PY Y SPPPP+H  P YYHSP
Sbjct: 120 HSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSP 179

Query: 180 PPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYH 22
      PPPK   PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPPPKKPY Y SPPPPVY  SPPPPY 
Sbjct: 180 PPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYK 239

Query: 21 YTSPPPP 1
      Y SPPPP
Sbjct: 240 YPSPPPP 246

 Score = 231 bits (589), Expect = 4e-59
 Identities = 123/221 (55%), Positives = 130/221 (58%), Gaps = 44/221 (19%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 110 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 164

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY---------H-------YSSPPPPPKKPYKYSS 232
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY     H    Y SPPPPPKKPYKY S
Sbjct: 165 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPS 223

Query: 231 PPPPEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-------------SPPPPYHYSSPP 94
      PPPP + + SP P Y P PP PY Y SPPPPVY       SPPPPY Y SPP
Sbjct: 224 PPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPP 283

Query: 93 PPPKK-------PYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP K    Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 284 PPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP 324

 Score = 230 bits (587), Expect = 6e-59
 Identities = 123/206 (59%), Positives = 126/206 (61%), Gaps = 29/206 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP YP  PPP YP  SPPP VY  SPPP VY  PP PPY Y SPP
Sbjct: 229 YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYP---SPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP--PPYKYPSPP 283

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYKYSSPPP 223
      PP Y  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    YKY SPPP
Sbjct: 284 PPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPP 343

Query: 222 PEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------P 76
      P + + SP P Y P PP PY Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    
Sbjct: 344 PVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV 403

Query: 75 YYYHSPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      Y Y SPPPPV+SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 404 YKYKSPPPPVHSPPPPHYIYASPPPP 429

 Score = 228 bits (581), Expect = 3e-58
 Identities = 122/225 (54%), Positives = 130/225 (57%), Gaps = 48/225 (21%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 126 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 180

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH-HVSPKPYYH 187
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SPPPPPKKPYKY SPPPP + + SP P Y 
Sbjct: 181 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYK 239

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVY-------------SPPPPYHYSSPPPPPKK----------- 79
      P PP PY Y SPPPPVY       SPPPPY Y SPPPPP K      
Sbjct: 240 YPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKY 299

Query: 78 ---------------PYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYTSPPPP 1
             PY Y SPPPP Y  SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 300 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPP 344

 Score = 189 bits (479), Expect = 2e-46
 Identities = 108/191 (56%), Positives = 111/191 (58%), Gaps = 20/191 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP YP  PPP YP  SPPP VY  SPPP VY  PP PPY Y SPP
Sbjct: 268 YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYP---SPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP--PPYKYPSPP 322

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYKYSSPPP 223
      PP Y  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    YKY SPPP
Sbjct: 323 PPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPP 382

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
      P     Y SPPPP PY Y SPPPPVY  SPPPP H SPPP  P+Y ++  
Sbjct: 383 PYK-------YPSPPPP--PYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVH--SPPP----PHYIYA--- 424

Query: 51 PVYSPPPPYHY 19
       SPPPPYHY
Sbjct: 425 ---SPPPPYHY 432

[2][TOP]
>UniRef100_Q7DMV8 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q7DMV8_PHAVU
     Length = 230

 Score = 276 bits (706), Expect = 1e-72
 Identities = 134/219 (61%), Positives = 150/219 (68%), Gaps = 23/219 (10%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSS-PPPPKVY-------PPVSPPPKVY-----PPVYSP 448
      TL + L+SL PS  A++Y+YSS PPPPK Y    P SPPP Y   PP +SP
Sbjct: 13 TLALTLISL-FPSQTLADNYIYSSPPPPPKPYYYQSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSP 71

Query: 447 PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
      PP Y  PPPK PP PPY+Y SPPPP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SP
Sbjct: 72 PPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPPPPKHSPP-PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSP 128

Query: 267 PPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      PPP  P PY Y SPPPP+H  P YYHSPPPPK   PYYYHSPPPP +SPPPPY+
Sbjct: 129 PPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 188

Query: 108 YSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP  P PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 189 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP 227

 Score = 184 bits (468), Expect = 4e-45
 Identities = 89/146 (60%), Positives = 97/146 (66%), Gaps = 11/146 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 91 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 145

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP+H  P Y
Sbjct: 146 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 204

Query: 192 YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYS 127
      YHSPPPPK   PYYYHSPPPP +S
Sbjct: 205 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHS 230

[3][TOP]
>UniRef100_Q09083 Hydroxyproline-rich glycoprotein n=1 Tax=Phaseolus vulgaris
      RepID=Q09083_PHAVU
     Length = 580

 Score = 276 bits (706), Expect = 1e-72
 Identities = 134/219 (61%), Positives = 150/219 (68%), Gaps = 23/219 (10%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSS-PPPPKVY-------PPVSPPPKVY-----PPVYSP 448
      TL + L+SL PS  A++Y+YSS PPPPK Y    P SPPP Y   PP +SP
Sbjct: 12 TLALTLISL-FPSQTLADNYIYSSPPPPPKPYYYQSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSP 70

Query: 447 PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
      PP Y  PPPK PP PPY+Y SPPPP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SP
Sbjct: 71 PPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPPPPKHSPP-PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSP 127

Query: 267 PPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      PPP  P PY Y SPPPP+H  P YYHSPPPPK   PYYYHSPPPP +SPPPPY+
Sbjct: 128 PPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 187

Query: 108 YSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP  P PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 188 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP 226

 Score = 258 bits (659), Expect = 3e-67
 Identities = 123/191 (64%), Positives = 132/191 (69%), Gaps = 14/191 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 122 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 176

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP+H  P Y
Sbjct: 177 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 235

Query: 192 YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPP 34
      YHSPPPPK   PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPP K PY Y SPPPPVY  SPP
Sbjct: 236 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KNPYKYSSPPPPVYKYKSPP 294

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      PPY Y SPPPP
Sbjct: 295 PPYKYPSPPPP 305

 Score = 254 bits (648), Expect = 5e-66
 Identities = 124/207 (59%), Positives = 134/207 (64%), Gaps = 30/207 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 74 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 128

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY---------H-------YSSPPPP---PKKPYK 241
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY     H    Y SPPPP  P PY 
Sbjct: 129 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 187

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PK 82
      Y SPPPP+H  P YYHSPPPPK   PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPP  P 
Sbjct: 188 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP 247

Query: 81 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PYYYHSPPPP +SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 248 PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP 274

 Score = 233 bits (594), Expect = 9e-60
 Identities = 122/207 (58%), Positives = 129/207 (62%), Gaps = 30/207 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 138 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 192

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP+H  P Y
Sbjct: 193 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYY 251

Query: 192 YH----------------SPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYY 70
      YH        SPPPPK PY Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP  PY 
Sbjct: 252 YHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP---PYK 308

Query: 69 YHSPPPPVY---SPPPP-YHYTSPPPP 1
      Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 309 YSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP 335

 Score = 228 bits (581), Expect = 3e-58
 Identities = 125/221 (56%), Positives = 130/221 (58%), Gaps = 44/221 (19%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYP----PVY---SPPPKVYPPVSPPPKV-YP-PVSPPYH 379
      Y Y+SPPPP YP  PPP YP  PVY  SPPP VY  SPPP  YP P PPY 
Sbjct: 357 YKYNSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYK 416

Query: 378 YSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYKY 238
      Y SPPPPVY  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    YKY
Sbjct: 417 YPSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKY 476

Query: 237 SSPPPPEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-------------SPPPPYHYSS 100
       SPPPP + + SP P Y P PP PY Y SPPPPVY       SPPPPY Y S
Sbjct: 477 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPS 536

Query: 99  PPPP-------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPP    P  Y Y+SPPPPV+SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 537 PPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVHSPPPPHYIYASPPPP 577

 Score = 225 bits (573), Expect = 3e-57
 Identities = 125/219 (57%), Positives = 131/219 (59%), Gaps = 42/219 (19%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 202 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 256

Query: 363 PPVYSPP-----------KKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------P 247
      PP +SPP      K PY YSSPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    
Sbjct: 257 PPKHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV 316

Query: 246 YKYSSPPPPEH-HVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPP 88
      YKY SPPPP + + SP P  Y+SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 317 YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPPPP 374

Query: 87 PKK-------PYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYTSPPPP 1
      P K    Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 375 PYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP 413

 Score = 224 bits (570), Expect = 6e-57
 Identities = 120/211 (56%), Positives = 127/211 (60%), Gaps = 34/211 (16%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPPK PP  PP Y  PP +SPPP Y  PPPK PP PPY+Y SPP
Sbjct: 170 YYYHSPPPPKHSPP---PPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPP--PPYYYHSPP 224

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY---------H------YSSPPPPPKKPYKYSSP 229
      PP +SPP PY+Y SPPPP +SPPPPY     H   Y  PPPPK PYKYSSP
Sbjct: 225 PPKHSPPP-PYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSP 283

Query: 228 PPPEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPP-------PP 85
      PPP + + SP P Y P PP PY Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPP    PP
Sbjct: 284 PPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPP 343

Query: 84 KKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYTSPPPP 1
       Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 344 PPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPPPP 374

 Score = 221 bits (563), Expect = 4e-56
 Identities = 127/236 (53%), Positives = 129/236 (54%), Gaps = 59/236 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY-----PPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP-- 385
      Y Y SPPPPK Y  SPPP VY   PP Y  SPPP Y  SPPP VY  SPP 
Sbjct: 266 YYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPP 325

Query: 384 -YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------P 247
      Y Y SPPPPVY  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    
Sbjct: 326 VYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV 385

Query: 246 YKYSSPPPPEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-------------------- 130
      YKY SPPPP + + SP P Y P PP PY Y SPPPPVY          
Sbjct: 386 YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVY 445

Query: 129 ---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPY Y SPPPPP K    Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 446 KYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP 501

 Score = 218 bits (554), Expect = 4e-55
 Identities = 126/218 (57%), Positives = 129/218 (59%), Gaps = 41/218 (18%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYS-PPPKVYPPVSPPPKV-YP-PVSPPYHY 376
      Y Y SPPPPK PP   SPPP  P YS PPP VY  SPPP  YP P PPY Y
Sbjct: 250 YYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 309

Query: 375 SSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE 217
      SSPPPPVY  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP  YKY+SPPPP 
Sbjct: 310 SSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPV---YKYNSPPPPY 366

Query: 216 HHVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------P 76
      + SP P  Y SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    
Sbjct: 367 KYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV 424

Query: 75 YYYHSPPPPVY-------------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y Y+SPPPPVY       SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 425 YKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP 462

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 116/200 (58%), Positives = 119/200 (59%), Gaps = 29/200 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYP----PVY---SPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVSPP 385
      Y Y SPPPP YP  PPP YP  PVY  SPPP VY  SPPP VY  PP PP
Sbjct: 396 YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP--PP 453

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
      Y Y SPPPP Y  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP  YKYSSPPP
Sbjct: 454 YKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPP---YKYSSPPP 510

Query: 222 PEH-HVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKP--- 76
      P + + SP P  Y SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y+SPPPP  P  
Sbjct: 511 PVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVHSPPPP 567

Query: 75 -YYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      Y Y SP    PPPYHY
Sbjct: 568 HYIYASP-------PPPYHY 580

[4][TOP]
>UniRef100_Q9M6R7 Extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q9M6R7_PEA
     Length = 327

 Score = 265 bits (676), Expect = 3e-69
 Identities = 145/230 (63%), Positives = 155/230 (67%), Gaps = 26/230 (11%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP-KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      S M S T T+ + ++SLTLPS  AN+YLYSSPPPP K Y  SPPP V+ P  PPP 
Sbjct: 3  SQMTSITLTIALTILSLTLPS--QANNYLYSSPPPPPKPYYYQSPPPPVHSP---PPPYH 57

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP------VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      Y  SPPP V+ P PPYHYSSPPPP    SPP  Y Y SPPPPV+SPPPPYHYS
Sbjct: 58 YS--SPPPPVHSP-PPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPPYHYS 114

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEH-HVSPKP---YYHSPPPP-KKPYYYHSPPPPVY---SPPP 118
      SPPPPPKK YKYSSPPPP + + SP P  Y SPPPP KKPY Y SPPPPVY  SPPP
Sbjct: 115 SPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYKSPPP 174

Query: 117 P-YHYSSP---------PPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYTSPPPP 1
      P Y Y SP     PPPPKK Y Y SPPPPVY SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 175 PVYKYKSPPPPVYKYQSPPPPKKSYKYPSPPPPVYKSPPPPYKYQSPPPP 224

 Score = 229 bits (583), Expect = 2e-58
 Identities = 128/216 (59%), Positives = 133/216 (61%), Gaps = 39/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP--KVYPPVSPPPKVY------PPVY---SPPPKVYPPV---SPPPKVYPPV 394
      Y YSSPPPP K Y  SPPP VY   PPVY  SPPP V P  SPPP VY  
Sbjct: 111 YHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYK 170

Query: 393 SPP---YHYSSPPPPVYS-----PPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKK--- 250
      SPP  Y Y SPPPPVY   PPKK Y Y SPPPPVY SPPPPY Y SPPPPP K  
Sbjct: 171 SPPPPVYKYKSPPPPVYKYQSPPPPKKSYKYPSPPPPVYKSPPPPYKYQSPPPPPYKYSS 230

Query: 249 ----PYKYSSPPPPEHHVSP----KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
        YKY+SPPPP H+SP  KP+  PPP  P Y + PPPVYSPPP Y Y SPP
Sbjct: 231 PPPPVYKYNSPPPPYKHISPPTPGKPFKFPPPPT--PIYKYKSPPPVYSPPPVYKYKSPP 288

Query: 93 PP---PKKPYY-YHSPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PP  P P+Y Y SPPPPVYSPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 289 PPVYSPPPPHYVYSSPPPPVYSPPPPHYIYASPPPP 324

 Score = 149 bits (375), Expect = 2e-34
 Identities = 99/215 (46%), Positives = 102/215 (47%), Gaps = 72/215 (33%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY-------------------PPVY---SPPPKVYPPVS 421
      SY YSSPPPP VY  SPPP VY          PPVY  SPPP VY  S
Sbjct: 123 SYKYSSPPPP-VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKS 181

Query: 420 PPPKVYPPVSPP-----YHYSSPPPPVY----------SPPKKPYHYSSPPPPVY---SP 295
      PPP VY  SPP   Y Y SPPPPVY     SPP PY YSSPPPPVY  SP
Sbjct: 182 PPPPVYKYQSPPPPKKSYKYPSPPPPVYKSPPPPYKYQSPPPPPYKYSSPPPPVYKYNSP 241

Query: 294 PPPYHYSSPP---------PPPKKPYKYSSPPP---------------------PEHHV- 208
      PPPY + SPP     PPP  YKY SPPP           P H+V 
Sbjct: 242 PPPYKHISPPTPGKPFKFPPPPTPIYKYKSPPPVYSPPPVYKYKSPPPPVYSPPPPHYVY 301

Query: 207 -SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 106
      SP P +SPPPP  Y Y SP    PPPYHY
Sbjct: 302 SSPPPPVYSPPPPH--YIYASP-------PPPYHY 327

[5][TOP]
>UniRef100_B9NAX9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9NAX9_POPTR
     Length = 312

 Score = 264 bits (675), Expect = 4e-69
 Identities = 127/204 (62%), Positives = 137/204 (67%), Gaps = 14/204 (6%)
 Frame = -3

Query: 570 VSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      + L  S+++  Y Y SPPPP  PP  PP Y  PP SPPP +  PPPK 
Sbjct: 19 ICLVATSVVAYEPYYYKSPPPPSQSPP---PPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKS 75

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
      PP PPYHYSSPPPP SPP PYHYSSPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P PY YSS
Sbjct: 76 PP--PPYHYSSPPPPKKSPP-PPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSS 132

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 73
      PPPP+  P +Y SPPPPKK  PY+Y SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P PY
Sbjct: 133 PPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPY 192

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      +Y SPPPP SPPPPYHY+SPPPP
Sbjct: 193 HYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPP 216

 Score = 263 bits (671), Expect = 1e-68
 Identities = 126/191 (65%), Positives = 133/191 (69%), Gaps = 14/191 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y YSSPPPPK PP  PP Y  PP SPPP +  PPPK PP PPYHYSSPP
Sbjct: 128 YHYSSPPPPKKSPP---PPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPP--PPYHYSSPP 182

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP SPP PYHY+SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P PY Y+SPPPP+  P +
Sbjct: 183 PPKKSPPP-PYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYH 241

Query: 192 YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPP 34
      Y SPPPPKK  PY+Y SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P PY+Y SPPPP SPP
Sbjct: 242 YSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPP 301

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      PPYHYTSPPPP
Sbjct: 302 PPYHYTSPPPP 312

 Score = 248 bits (634), Expect = 2e-64
 Identities = 133/228 (58%), Positives = 139/228 (60%), Gaps = 43/228 (18%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPP-----VSPPP--KVYPPVYS----PPPKVYPPVS---- 421
      PS   Y YSSPPPPK PP   SPPP K PP Y   PPPK PP   
Sbjct: 40 PSQSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYS 99

Query: 420 --PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP---------VY-------SP 295
       PPPK PP PPYHYSSPPPP SPP PYHYSSPPPP         SP
Sbjct: 100 SPPPPKKSPP--PPYHYSSPPPPKKSPPP-PYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSP 156

Query: 294 PPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPP 136
      PPPYHYSSPPPP  P PY YSSPPPP+  P +Y SPPPPKK  PY+Y SPPPP
Sbjct: 157 PPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPP 216

Query: 135 VYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPYHY+SPPPP  P PY+Y SPPPP SPPPPYHY+SPPPP
Sbjct: 217 KKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPP 264

 Score = 248 bits (632), Expect = 4e-64
 Identities = 126/207 (60%), Positives = 133/207 (64%), Gaps = 30/207 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y YSSPPPPK PP  PP Y  PP SPPP +  PPPK PP PPYHYSSPP
Sbjct: 96 YHYSSPPPPKKSPP---PPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPP--PPYHYSSPP 150

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPP---------VY-------SPPPPYHYSSPPPP---PKKPYK 241
      PP SPP PYHYSSPPPP         SPPPPYHY+SPPPP  P PY 
Sbjct: 151 PPKKSPPP-PYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYH 209

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PK 82
      YSSPPPP+  P +Y SPPPPKK  PY+Y SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P 
Sbjct: 210 YSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPP 269

Query: 81 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY+Y SPPPP SPPPPYHY+SPPPP
Sbjct: 270 PPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPP 296

[6][TOP]
>UniRef100_Q9M564 CRANTZ hydroxyproline-rich glycoprotein n=1 Tax=Manihot esculenta
      RepID=Q9M564_MANES
     Length = 232

 Score = 257 bits (657), Expect = 5e-67
 Identities = 127/204 (62%), Positives = 132/204 (64%), Gaps = 27/204 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP--KVYPPV----------SPPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      Y Y SPPPP   PP      SPPP Y   PPV SPPP Y  PPP  
Sbjct: 18 YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKS 77

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
      PP PPY+Y SPPPPV SPP PY+Y SPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y S
Sbjct: 78 PP--PPYYYHSPPPPVKSPP-PPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHS 134

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 73
      PPPP   P YYHSPPPP K  PYYYHSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY
Sbjct: 135 PPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPY 194

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      YYHSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 195 YYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPP 218

 Score = 253 bits (646), Expect = 9e-66
 Identities = 121/186 (65%), Positives = 127/186 (68%), Gaps = 10/186 (5%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L +SP PP Y  SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPPV S
Sbjct: 8  LKTSPSPPPPYYYKSPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYHSPPPPVKS 61

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      PP PY+Y SPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YYHSPP
Sbjct: 62 PPP-PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPP 120

Query: 177 PPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      PP K  PYYYHSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PYYYHSPPPPV SPPPPY+Y
Sbjct: 121 PPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYY 180

Query: 18 TSPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 181 HSPPPP 186

 Score = 252 bits (644), Expect = 2e-65
 Identities = 124/199 (62%), Positives = 131/199 (65%), Gaps = 15/199 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PPV SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 26 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPP--P 80

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPPV SPP PY+Y SPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 81 PYYYHSPPPPVKSPPP-PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPV 139

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSP 58
        P YYHSPPPP K  PYYYHSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PYYYHSP
Sbjct: 140 KSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSP 199

Query: 57 PPPVYSPPPPYH-YTSPPP 4
      PPPV SPPPPY+ ++ PPP
Sbjct: 200 PPPVKSPPPPYYYHSPPPP 218

 Score = 183 bits (464), Expect = 1e-44
 Identities = 106/192 (55%), Positives = 111/192 (57%), Gaps = 39/192 (20%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV------------SPPPKVY-----PPVYSPPPKVY-- 433
      PS   Y Y SPPPP  PP       SPPP Y   PPV SPPP Y 
Sbjct: 42 PSPSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYH 101

Query: 432 ---PPV-SPPPKVY-----PPVS---PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP 289
       PPV SPPP Y   PPV  PPY+Y SPPPPV SPP PY+Y SPPPPV SPPP
Sbjct: 102 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPP-PYYYHSPPPPVKSPPP 160

Query: 288 PYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK---PYYYH-SPPPPVY 130
      PY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YYHSPPPP K  P YY+ SPPPPV 
Sbjct: 161 PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 220

Query: 129 SPPPP-YHYSSP 97
      SPPPP Y Y+SP
Sbjct: 221 SPPPPVYIYASP 232

[7][TOP]
>UniRef100_Q9ZW80 Putative extensin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZW80_ARATH
     Length = 212

 Score = 253 bits (646), Expect = 9e-66
 Identities = 129/205 (62%), Positives = 139/205 (67%), Gaps = 11/205 (5%)
 Frame = -3

Query: 582 LVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      +VA+++L + S ++  Y YSSPPPP Y  SPP  PPV SPPP Y  SPPP V 
Sbjct: 14 VVAMLALLVGSAMATEPYYYSSPPPPYEYK--SPP----PPVKSPPPP-YEYKSPPPPVK 66

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
      P PPY+Y SPPPPV SPP PY YSSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y S
Sbjct: 67 SP-PPPYYYHSPPPPVKSPP-PPYVYSSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHS 124

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 73
      PPPP   P YYHSPPPP K  PYYYHSPPPPV SPPPPY+Y SPPPP  P PY
Sbjct: 125 PPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPY 184

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      Y SPPPPV SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 185 LYSSPPPPVKSPPPPVYIYASPPPP 209

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 87/149 (58%), Positives = 91/149 (61%), Gaps = 7/149 (4%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y+YSSPPPP  PP  PP Y  PPV SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPP
Sbjct: 88 YVYSSPPPPVKSPP---PPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPP--PPYYYHSPP 142

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      PPV SPP PY+Y SPPPPV SPPPPY+Y SPPPP K   SPPPP     Y S
Sbjct: 143 PPVKSPP-PPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK------SPPPPY-------LYSS 188

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHY 106
      PPPP K   SPPPPVY  SPPPP HY
Sbjct: 189 PPPPVK-----SPPPPVYIYASPPPPTHY 212

[8][TOP]
>UniRef100_Q40768 Extensin n=1 Tax=Prunus dulcis RepID=Q40768_PRUDU
     Length = 278

 Score = 249 bits (636), Expect = 1e-64
 Identities = 149/271 (54%), Positives = 157/271 (57%), Gaps = 67/271 (24%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVS----PPPKVYPPV-YSP 448
      S + S  TLLVA+VSL+LPS SAN Y YSSPPPP V PP   PPP  PPV YSP
Sbjct: 7  SSVTSLVVTLLVAIVSLSLPSETSAN-YPYSSPPPP-VSPPYHYKSPPPPSPTPPVHYSP 64

Query: 447 PPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP-PYHYS 274
      P  Y  SPPP V Y P  PYHY SPPPPVYSPPK PYHY SPPPP SPP PYHY 
Sbjct: 65 PKHPYHYKSPPPPVHYSPPKHPYHYKSPPPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYK 124

Query: 273 SPPPP----PKKPYKYSSPPPPE--------HHVSPKP----------YYHSPPPP---K 169
      SPPPP  PK PY Y SPPPP     H+ SP P     +Y SPPPP  K
Sbjct: 125 SPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPPK 184

Query: 168 KPYYYHSPPPP------VYSPPP-PYHYSSPPPP--PKKPYYYHSPPPP-------VYSP 37
      KPY+Y SPPPP   VYSPP PYHY SPPPP PKKPY+Y SPPPP    VYSP
Sbjct: 185 KPYHYKSPPPPPSPTPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYKSPPPPTPVYKPPVYSP 244

Query: 36 PPP-----------------YHYT--SPPPP 1
      PPP         + Y  SPPPP
Sbjct: 245 PPPPKKPYKPPTPPVHTAPPHPYIYSSPPPP 275

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 73/136 (53%), Positives = 76/136 (55%), Gaps = 10/136 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY------PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      Y Y SPPPP  PP P   PP SPP K Y   PP SP P VY P  PYHY S
Sbjct: 155 YHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYKSPPPPPSPTPPVYSPPKHPYHYKS 214

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS----SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      PPPP SPPKKPYHY SPPPP     Y   SPPPPPKKPYK  P PP H  P
Sbjct: 215 PPPP--SPPKKPYHYKSPPPPTP------VYKPPVYSPPPPPKKPYK--PPTPPVHTAPP 264

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYY 154
      PY +S PPP P++Y
Sbjct: 265 HPYIYSSPPP--PHHY 278

[9][TOP]
>UniRef100_B9IAD8 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAD8_POPTR
     Length = 379

 Score = 234 bits (597), Expect = 4e-60
 Identities = 124/217 (57%), Positives = 132/217 (60%), Gaps = 23/217 (10%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPS---LISANSYLYSSPPPPKVY---PPVSP-PPKVYPPVYSPPPKVYPP 427
      L VALV L + S  +S ++Y+YSSPPPP VY  PP SP PP Y   PPP +PP
Sbjct: 17 LAVALVILFVSSNVGSVSGDAYVYSSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYEYKSPPPPSPHPP 76

Query: 426 VS------PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
      +   PPP  PP PPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPP
Sbjct: 77 PTYVYKSPPPPSPSPP--PPYIYKSPPPPSPSPP-PPYEYKSPPPPSSSPPPPYIYKSPP 133

Query: 264 PP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 106
      PP  P PY Y SPPPP   P  Y SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY Y
Sbjct: 134 PPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVY 193

Query: 105 SSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      SPPPP  P PYYY SP PP SPPPPY+Y SPPP
Sbjct: 194 KSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPSSSPPPPYYYKSPPP 230

 Score = 233 bits (595), Expect = 7e-60
 Identities = 119/200 (59%), Positives = 123/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  PP  PP +Y  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 103 PSPSPPPPYEYKSPPPPSSSPP---PPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP--P 157

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SP PP 
Sbjct: 158 PYIYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPS 216

Query: 216 HHVSPKPYYH-SPPP----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHS 61
        P PYY+ SPPP  P PYYY SPPPP SPPPPYHY SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 217 SS-PPPPYYYKSPPPLSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYRS 275

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPYHY+SPPPP
Sbjct: 276 PPPPSSSPPPPYHYSSPPPP 295

 Score = 232 bits (591), Expect = 2e-59
 Identities = 118/214 (55%), Positives = 125/214 (58%), Gaps = 29/214 (13%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 119 PSSSPPPPYIYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPP--P 173

Query: 387 PYHYSSPPPP--------VY-------SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP---P 262
      PY+Y SPPPP    VY    S P PY+Y SP PP SPPPPY+Y SPP  P
Sbjct: 174 PYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPSSSPPPPYYYKSPPPLSP 233

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
      P PY Y SPPPP+  P +Y SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPYHYSSPP
Sbjct: 234 SPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPPSSSPPPPYHYSSPP 293

Query: 93 PP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP  P PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 294 PPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 327

 Score = 224 bits (571), Expect = 4e-57
 Identities = 122/217 (56%), Positives = 125/217 (57%), Gaps = 38/217 (17%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVY------PPVSPPPKV 406
      PS   Y Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP Y   P SPPP 
Sbjct: 167 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPSSSPPPPY 223

Query: 405 Y----PPVSP----PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--- 259
      Y  PP+SP  PY+Y SPPPP SPP PYHY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  
Sbjct: 224 YYKSPPPLSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPP-PYHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPPSSS 282

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      P PY YSSPPPP   P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY Y SPPP
Sbjct: 283 PPPPYHYSSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPP 342

Query: 90 P---PKKPYYYHSPPPP-------VY---SPPPPYHY 19
      P  P PYYYHSPPP    VY  SPPPP HY
Sbjct: 343 PSPSPPPPYYYHSPPPAMKSPPLSVYIYASPPPPIHY 379

 Score = 224 bits (570), Expect = 6e-57
 Identities = 117/215 (54%), Positives = 124/215 (57%), Gaps = 30/215 (13%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP +Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 135 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 189

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPE 217
      PY Y SPPPP SPP PY+Y SP PP SPPPPY+Y SPPP  P PY Y SPPPP+
Sbjct: 190 PYVYKSPPPPSSSPPP-PYYYKSPSPPSSSPPPPYYYKSPPPLSPSPPPPYYYKSPPPPD 248

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYY--- 67
        P +Y SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  P PYYY  
Sbjct: 249 PSPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPPSSSPPPPYHYSSPPPPSPSPPPPYYYKSP 308

Query: 66 ------------H-SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
            + SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 309 PPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 343

[10][TOP]
>UniRef100_Q43687 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q43687_VIGUN
     Length = 242

 Score = 233 bits (594), Expect = 9e-60
 Identities = 117/219 (53%), Positives = 131/219 (59%), Gaps = 16/219 (7%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      L    L + L+S + S ++A++Y +S PPPP    PPP + PP  PP K  
Sbjct: 13 LRPQMAIALAIVLLSFNVAS-VAADAYTHSPPPPPPYVYSSPPPPSLSPP---PPYKYKD 68

Query: 429 P-----VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
      P    PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPP
Sbjct: 69 PHYEYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 125

Query: 264 PP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP-----YYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      PP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPP    YYY SPPPP SPPPPY+
Sbjct: 126 PPRPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPSYYYKSPPPPSPSPPPPYY 185

Query: 108 YSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP  P PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 186 YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 224

 Score = 223 bits (567), Expect = 1e-56
 Identities = 113/199 (56%), Positives = 121/199 (60%), Gaps = 23/199 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY-----------PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+YSSPPPP + PP  PP Y      PP SPPP Y  PPP  PP PP
Sbjct: 48 YVYSSPPPPSLSPP---PPYKYKDPHYEYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PP 102

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEH 214
      Y+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 103 YYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPRPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 161

Query: 213 HVSPKPYYH-SPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSP 58
       P YY+ SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY SP
Sbjct: 162 SPPPPSYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSP 221

Query: 57 PPPVYSPPPPYH-YTSPPP 4
      PPP Y  PY+ Y SPPP
Sbjct: 222 PPPPYEHKDPYYQYKSPPP 240

 Score = 167 bits (424), Expect = 5e-40
 Identities = 91/168 (54%), Positives = 97/168 (57%), Gaps = 13/168 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP+ PP P
Sbjct: 79 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPRPSPP--P 133

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP-YHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPP 220
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPP Y+Y SPPPP  P PY Y SPPPP
Sbjct: 134 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPSYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 192

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKK---PYYYH-SPPPPVYSPPPPYH-YSSPPP 91
        P YY SPPPP   P YY+ SPPPP Y  PY+ Y SPPP
Sbjct: 193 SPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPPYEHKDPYYQYKSPPP 240

[11][TOP]
>UniRef100_Q09085 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q09085_PHAVU
     Length = 368

 Score = 233 bits (593), Expect = 1e-59
 Identities = 120/234 (51%), Positives = 127/234 (54%), Gaps = 49/234 (20%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPK------------------VYPPV----------SPPPKVY-- 466
      P  + Y Y SPPPP          YPP      SPPP Y 
Sbjct: 118 PYYYKSPPYYYKSPPPPSPSPSPYYYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 177

Query: 465 ---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP 295
       PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SP
Sbjct: 178 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSP 234

Query: 294 PPPYHYSSPPPP---------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYY 154
      PPPY+Y SPPPP     P PY Y SPPPP+  P YY SPPPP   PYYY
Sbjct: 235 PPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY 294

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 295 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPDPPTPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYVSPPPP 348

 Score = 230 bits (586), Expect = 8e-59
 Identities = 114/195 (58%), Positives = 120/195 (61%), Gaps = 18/195 (9%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      Y Y+SPPPP Y   PP Y PP SP P Y  SPPP  P PPY+Y SPPPP
Sbjct: 110 YYYNSPPPPYYY---KSPPYYYKSPPPPSPSPSPYYYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPP 166

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
       SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YY 
Sbjct: 167 SPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 225

Query: 186 SPPPPK----KPYYYHSP------PPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPV 46
      SPPPP   PYYY SP   PPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY SPPPP 
Sbjct: 226 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPS 285

Query: 45 YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 286 PSPPPPYYYKSPPPP 300

 Score = 207 bits (528), Expect = 4e-52
 Identities = 106/192 (55%), Positives = 111/192 (57%), Gaps = 20/192 (10%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 182 PSPSPPPPYYYKSPPPPD---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 236

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKP-----YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
      PY+Y SPPPP SPP P   Y+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y S
Sbjct: 237 PYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKS 296

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---- 76
      PPPP   P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP K P  
Sbjct: 297 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPDPPTPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYVSPPPPTKSPPPPA 356

Query: 75 YYYHSPPPPVYS 40
      Y Y SPPPP Y+
Sbjct: 357 YSYASPPPPTYN 368

 Score = 178 bits (451), Expect = 4e-43
 Identities = 100/190 (52%), Positives = 110/190 (57%), Gaps = 6/190 (3%)
 Frame = -3

Query: 552 SLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP--KVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      +L S + Y    P Y P  P    +SP P K Y  SPPP Y  SPPY+
Sbjct: 70 ALKSKDKYEVVLKAKPFAYAP-KKPYDCEKHKHSPTPYHKPYYYNSPPPPYYYK-SPPYY 127

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP-PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      Y SPPPP SP  PY+Y SPPPP  P PPY+Y SPPPP    SPPPP ++ SP
Sbjct: 128 YKSPPPP--SPSPSPYYYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPPSP------SPPPPYYYKSP 179

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPPP 31
      P  SPPPP  YYY SPPPP SPPPPY+ S PPP P  PYYY SPPPP SPPP
Sbjct: 180 PPPSPSPPPP---YYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 236

Query: 30 PYHYTSPPPP 1
      PY+Y SPPPP
Sbjct: 237 PYYYKSPPPP 246

[12][TOP]
>UniRef100_Q9FS16 Extensin-3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN3_ARATH
     Length = 427

 Score = 233 bits (593), Expect = 1e-59
 Identities = 142/235 (60%), Positives = 146/235 (62%), Gaps = 33/235 (14%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVY-SPPP-- 442
      MAS  TLLV +SLT S +AN Y YSSPPPP +  +PP K Y PPVY SPPP 
Sbjct: 1  MASLVATLLVLTISLTFVSQSTAN-YFYSSPPPPVKH--YTPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 57

Query: 441 KVYPPVSPPPKVY----PPV--SPP-----YHYSSPPPPV--YSPP---------KKPYH 328
      K Y  SPPP V   PPV SPP   Y Y SPPPPV YSPP     KK Y 
Sbjct: 58 KHYEYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 117

Query: 327 YSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
      Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y
Sbjct: 118 YKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 174

Query: 153 HSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH SPPPP
Sbjct: 175 KSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 224

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 122/203 (60%), Positives = 128/203 (63%), Gaps = 26/203 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 116 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 173

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 174 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 230

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y 
Sbjct: 231 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYK 287

Query: 63 SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV YSPPP YH SPPPP
Sbjct: 288 SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 308

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 122/203 (60%), Positives = 128/203 (63%), Gaps = 26/203 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 144 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 201

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 202 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 258

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y 
Sbjct: 259 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYK 315

Query: 63 SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV YSPPP YH SPPPP
Sbjct: 316 SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 336

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 122/203 (60%), Positives = 128/203 (63%), Gaps = 26/203 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 172 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 229

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 230 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 286

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y 
Sbjct: 287 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYK 343

Query: 63 SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV YSPPP YH SPPPP
Sbjct: 344 SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 364

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 122/203 (60%), Positives = 128/203 (63%), Gaps = 26/203 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 200 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 257

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 258 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 314

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y 
Sbjct: 315 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYK 371

Query: 63 SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV YSPPP YH SPPPP
Sbjct: 372 SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 392

 Score = 213 bits (543), Expect = 8e-54
 Identities = 120/205 (58%), Positives = 127/205 (61%), Gaps = 28/205 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 228 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 285

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 286 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 342

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP H SP P YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPK+ Y Y 
Sbjct: 343 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKEKYVYK 399

Query: 63 SPPPPV---YSPP-PPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  YSPP PY Y SPPPP
Sbjct: 400 SPPPPPVHHYSPPHHPYLYKSPPPP 424

 Score = 181 bits (460), Expect = 3e-44
 Identities = 104/193 (53%), Positives = 112/193 (58%), Gaps = 22/193 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVY-------PPV--YSPPPKVYPPVSPPPK---V 406
      Y+Y SPPPP +  PPV  PPPK +    PPV YSPPP + P PPPK  V
Sbjct: 256 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYV 313

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      Y  PP + SPPP +SPP KK Y Y SPPPPV YSPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 314 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVY 370

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
      SPPPP H SP P YHSPPPPK+ Y Y SPP   PPP +HYS  PP PY Y  
Sbjct: 371 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKEKYVYKSPP-----PPPVHHYS----PPHHPYLYK-- 419

Query: 57 PPPVYSPPPPYHY 19
        SPPPPYHY
Sbjct: 420 -----SPPPPYHY 427

[13][TOP]
>UniRef100_Q41707 Extensin class 1 protein n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q41707_VIGUN
     Length = 489

 Score = 232 bits (591), Expect = 2e-59
 Identities = 119/200 (59%), Positives = 123/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 132 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 186

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 187 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 245

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 246 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 304

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 305 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 324

 Score = 232 bits (591), Expect = 2e-59
 Identities = 119/200 (59%), Positives = 123/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 196 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 250

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 251 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 309

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 310 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 368

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 369 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 388

 Score = 231 bits (588), Expect = 5e-59
 Identities = 118/200 (59%), Positives = 123/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 148 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 202

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 203 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 261

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 262 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 320

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 321 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 340

 Score = 230 bits (587), Expect = 6e-59
 Identities = 125/224 (55%), Positives = 132/224 (58%), Gaps = 37/224 (16%)
 Frame = -3

Query: 561 TLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKV--YPPVY--SPPPKVYPPVSPPPKVY--- 403
      T P  +A Y Y SPPPP  PP PPP V YPP Y SPPP  P PPP VY  
Sbjct: 42 TPPYYYNAPPYYYKSPPPPSPSPP--PPPYVHKYPPYYYKSPPPP--SPSPPPPYVYKSP 97

Query: 402 PPVSP----PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 244
      PP SP  PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY
Sbjct: 98 PPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPY 156

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---P 85
      Y SPPPP   P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P
Sbjct: 157 VYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSP 216

Query: 84 KKPY---------------YYH-SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PY        YY+ SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 217 PPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 260

 Score = 230 bits (586), Expect = 8e-59
 Identities = 118/200 (59%), Positives = 122/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 244 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 298

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 299 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS 357

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 358 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 416

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 417 PPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 436

 Score = 229 bits (585), Expect = 1e-58
 Identities = 117/200 (58%), Positives = 123/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 212 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 266

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 267 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 325

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 326 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 384

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 385 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 404

 Score = 228 bits (581), Expect = 3e-58
 Identities = 118/200 (59%), Positives = 121/200 (60%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 276 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 330

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 331 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 389

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 390 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 448

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 449 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 468

 Score = 228 bits (580), Expect = 4e-58
 Identities = 117/200 (58%), Positives = 122/200 (61%), Gaps = 15/200 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 84 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 138

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 139 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 197

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 198 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 256

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 257 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 276

 Score = 222 bits (565), Expect = 2e-56
 Identities = 112/208 (53%), Positives = 123/208 (59%), Gaps = 13/208 (6%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPP 415
      L++A   +  ++A+ Y   P  YP +PP   P Y  SPPP  P SPP
Sbjct: 9  LILAFAICLMAITVAADDYKPYYGQPWNNYPKQTPPYYYNAPPYYYKSPPP---PSPSPP 65

Query: 414 PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 244
      P Y  PPY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY
Sbjct: 66 PPPYVHKYPPYYYKSPPPPSPSPP-PPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPY 124

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---P 85
      Y SPPPP   P YY SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P
Sbjct: 125 YYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSP 184

Query: 84 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 185 PPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 212

 Score = 222 bits (565), Expect = 2e-56
 Identities = 117/203 (57%), Positives = 121/203 (59%), Gaps = 18/203 (8%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 292 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 346

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 347 PYVYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 405

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-S 61
        P YY SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYY S
Sbjct: 406 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY-KS 464

Query: 60 PPPPVYSPPPPYH---YTSPPPP 1
      PPPP SPPPPY+  Y SPPPP
Sbjct: 465 PPPPSPSPPPPYYPYLYNSPPPP 487

 Score = 162 bits (410), Expect = 2e-38
 Identities = 84/156 (53%), Positives = 88/156 (56%), Gaps = 14/156 (8%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 340 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 394

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 395 PYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 453

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKK-------PYYYHSPPPPVY 130
        P YY SPPPP     PY Y+SPPPP Y
Sbjct: 454 PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYPYLYNSPPPPAY 489

[14][TOP]
>UniRef100_O65760 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Cicer arietinum RepID=O65760_CICAR
     Length = 192

 Score = 229 bits (585), Expect = 1e-58
 Identities = 114/192 (59%), Positives = 120/192 (62%), Gaps = 15/192 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPP
Sbjct: 4  YYYHSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYHSPP 58

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP    Y
Sbjct: 59 PPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYHYQSPPPPSPTPRTPYY 117

Query: 192 YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---YYYHSPPPPVYSPP 34
      Y SPPPP   PY+Y SPPPP+ SPPPPYHY+SPPPP  P  Y Y SPPPPV SPP
Sbjct: 118 YKSPPPPTSSPPPPYHYVSPPPPIKSPPPPYHYTSPPPPSPSPAPTYIYKSPPPPVKSPP 177

Query: 33 PP-YHYTSPPPP 1
      PP Y Y SPPPP
Sbjct: 178 PPVYIYASPPPP 189

 Score = 219 bits (558), Expect = 1e-55
 Identities = 108/181 (59%), Positives = 114/181 (62%), Gaps = 10/181 (5%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP Y  SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP P
Sbjct: 1  PPPYYYH--SPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPPP-P 51

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP---- 175
      Y+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P +Y SPPP  
Sbjct: 52 YYYHSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYHYQSPPPPSPT 111

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P+ PYYY SPPPP SPPPPYHY SPPPP  P PY+Y SPPPP SP P Y Y SPPP
Sbjct: 112 PRTPYYYKSPPPPTSSPPPPYHYVSPPPPIKSPPPPYHYTSPPPPSPSPAPTYIYKSPPP 171

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 172 P 172

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 86/163 (52%), Positives = 90/163 (55%), Gaps = 21/163 (12%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVY----PPVSP-PPKVY 403
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PP SP PP Y
Sbjct: 44 PSPSPPPPYYYHSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPY 100

Query: 402 -----PPVSP----PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
        PP SP  PY+Y SPPPP SPP PYHY SPPPP+ SPPPPYHY+SPPPP  
Sbjct: 101 HYQSPPPPSPTPRTPYYYKSPPPPTSSPP-PPYHYVSPPPPIKSPPPPYHYTSPPPPSPS 159

Query: 249 P---YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      P  Y Y SPPPP      SPPPP  Y Y SPPPP+Y
Sbjct: 160 PAPTYIYKSPPPP---------VKSPPPP--VYIYASPPPPIY 191

[15][TOP]
>UniRef100_Q01943 Extensin (Class I) (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q01943_SOLLC
     Length = 181

 Score = 229 bits (583), Expect = 2e-58
 Identities = 114/185 (61%), Positives = 119/185 (64%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP Y  SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP 
Sbjct: 2  SPPPPYYYK--SPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPPP 53

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPPK
Sbjct: 54 -PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPK 112

Query: 168 K----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      K  PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP   P PYYY S PPP SPPPPY+Y 
Sbjct: 113 KSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP--PYYYKSSPPPSPSPPPPYYYK 170

Query: 15 SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 171 SPPPP 175

 Score = 213 bits (542), Expect = 1e-53
 Identities = 108/181 (59%), Positives = 113/181 (62%), Gaps = 14/181 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPP
Sbjct: 7  YYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPP 61

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY YSSPPPP+  P Y
Sbjct: 62 PPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPKKSPPPPYY 120

Query: 192 YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPP 34
      Y SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY+ SSPPP P  PYYY SPPPP SPP
Sbjct: 121 YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP 180

Query: 33 P 31
      P
Sbjct: 181 P 181

[16][TOP]
>UniRef100_UPI00019859A1 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019859A1
     Length = 377

 Score = 228 bits (580), Expect = 4e-58
 Identities = 148/298 (49%), Positives = 154/298 (51%), Gaps = 96/298 (32%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--------PPVYS 451
      MAS  TLLV +SL+LPS SAN Y YSSPPPP Y  PPP VY    PPVYS
Sbjct: 10 MASLIATLLVVTISLSLPSETSAN-YHYSSPPPPYYYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYS 68

Query: 450 PP-------------PKVY--------PPV--------------SPPPKVY-PPVSPPYH 379
      PP       P VY    PPV        PPP VY PP PPY 
Sbjct: 69 PPHHPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYK 128

Query: 378 YSSPPPP--VYSPPKKP-YHYSSPPPP--VYSPP--PPYHYSSPPPPP------------ 256
      Y SPPPP VYSPP P Y Y SPPPP VYSPP PPY Y SPPPPP      
Sbjct: 129 YKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPH 188

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHV------------SPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPP--VYSPP 121
      KKPYKY SPPPP +++      SP PY Y SPPPP  Y Y SPPPP V+SPP
Sbjct: 189 KKPYKYKSPPPPPYNLPSGTSADEYEYKSPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVHSPP 248

Query: 120 PP---YHYSSPPPPP-----------KKPYYYHSPPPPVY---S-PPPPYHYTSPPPP 1
      PP  Y Y SPPPPP       PY Y SPPPP Y  S PPPP Y SPPPP
Sbjct: 249 PPPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPSPPYKYKSPPPPPYKYKSPPPPPLQYKSPPPP 306

 Score = 104 bits (259), Expect = 7e-21
 Identities = 71/175 (40%), Positives = 74/175 (42%), Gaps = 68/175 (38%)
 Frame = -3

Query: 558 LPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--------PPVYSPPPKV----YPPVSPP 415
      LPS SA+ Y Y SPPP K  P PPP VY    PPV+SPPP   Y  PP
Sbjct: 204 LPSGTSADEYEYKSPPPYKYKSP-PPPPPVYKYKSPPPPPPVHSPPPPPPPYKYKSPPPP 262

Query: 414 PKVY-----PPVSPPYHYSSPPPPVY-----------------------SPPKKP--YHY 325
      P VY   PP SPPY Y SPPPP Y            SPP P Y Y
Sbjct: 263 PPVYKYKSPPPPSPPYKYKSPPPPPYKYKSPPPPPLQYKSPPPPPYKYKSPPPPPPVYKY 322

Query: 324 SSPPPPVYS----PPPPYHYSSPPPPPK----------------------KPYKY 238
      SPPPPVY   PPPPY Y SPPPPP            P+ Y
Sbjct: 323 KSPPPPVYKYKSPPPPPYMYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPKYYYSSPPPPPPHHY 377

[17][TOP]
>UniRef100_Q09082 Extensin (Class I) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q09082_SOLLC
     Length = 388

 Score = 226 bits (575), Expect = 2e-57
 Identities = 115/193 (59%), Positives = 121/193 (62%), Gaps = 16/193 (8%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP- 358
      Y+Y SPPPP  Y  SPPP    P PK Y  SPPP   SP Y Y SPPPP 
Sbjct: 190 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPP--------PSPK-YVYKSPPPP-----SPKYVYKSPPPPS 235

Query: 357 ---VY-SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       VY SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P 
Sbjct: 236 PKYVYKSPPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 295

Query: 198 PYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      YY SPPPP   PYYY PPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PYYYHSPPPPV S
Sbjct: 296 YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVNS 355

Query: 39 PPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPY+Y+SPPPP
Sbjct: 356 PPPPYYYSSPPPP 368

 Score = 217 bits (553), Expect = 5e-55
 Identities = 110/184 (59%), Positives = 115/184 (62%), Gaps = 13/184 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYS--PPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y+Y SPPPP  Y  SPPP   VY  PPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPP
Sbjct: 214 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPP 271

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      P SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y PPPP   P YY
Sbjct: 272 PSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPPSPSPPPPYYY 330

Query: 189 HSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPP 31
      SPPPP   PYYYHSPPPPV SPPPPY+YSSPPPP K   SPPPPVY  SPPP
Sbjct: 331 KSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVNSPPPPYYYSSPPPPVK------SPPPPVYIYGSPPP 384

Query: 30 PYHY 19
      P HY
Sbjct: 385 PVHY 388

 Score = 192 bits (488), Expect = 2e-47
 Identities = 117/211 (55%), Positives = 119/211 (56%), Gaps = 34/211 (16%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV---SPPP-------KVYPPVSPP 385
      Y+Y SPPPP  Y  SPPP   VY PP  P   SPPP    K PP SP 
Sbjct: 70 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 129

Query: 384 YHYSSPPPP----VYS---PPKKPYHYSSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSPPPPPKK 250
      Y Y SPPPP  VY  PP  Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP K
Sbjct: 130 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 189

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSPP 94
      Y Y SPPPP  SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 190 -YVYKSPPPP----SPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPP 244

Query: 93 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP  YYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 245 PPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 272

 Score = 191 bits (486), Expect = 3e-47
 Identities = 117/222 (52%), Positives = 120/222 (54%), Gaps = 45/222 (20%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV---SPPP-------KVYPPVSPP 385
      Y+Y SPPPP  Y  SPPP   VY PP  P   SPPP    K PP SP 
Sbjct: 106 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 165

Query: 384 YHYSSPPPP----VYS---PPKKPYHYSSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSPPPPPKK 250
      Y Y SPPPP  VY  PP  Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP K
Sbjct: 166 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 225

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP---------VY-------SPPP 118
      Y Y SPPPP  SPK Y SPPPP PYYY SPPPP         SPPP
Sbjct: 226 -YVYKSPPPP----SPKYVYKSPPPP--PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 278

Query: 117 PYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY+Y SPPPP  P PYYY SPPPP SPPPPY+Y PPPP
Sbjct: 279 PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPP 320

 Score = 183 bits (464), Expect = 1e-44
 Identities = 126/267 (47%), Positives = 129/267 (48%), Gaps = 90/267 (33%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSP-----------PPKVY--PP------VY-SPPP---- 442
      Y+Y SPPPP   K PP SP      P VY PP   VY SPPP  
Sbjct: 22 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 81

Query: 441 ---KVYPPVSP-----------PPKVY---PPVSPPYHYSSPPPP----VYS---PPKKP 334
       K PP SP      P VY  PP SP Y Y SPPPP  VY  PP  
Sbjct: 82 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 141

Query: 333 YHYSSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSP-----------PPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SP      PPPP  Y Y SPPPP  
Sbjct: 142 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 201

Query: 210 V--------SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP----VYS--PPPPYHYSSPPPP---PK 82
          SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP  VY  PPPPY+Y SPPPP  P 
Sbjct: 202 YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPPYYYKSPPPPSPSPP 261

Query: 81 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 262 PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 288

 Score = 167 bits (424), Expect = 5e-40
 Identities = 113/212 (53%), Positives = 113/212 (53%), Gaps = 41/212 (19%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV---SPPP-------KVYPPVSPPYHYSSPP 364
      P P Y  SPPP   VY PP  P   SPPP    K PP SP Y Y SPP
Sbjct: 5  PTPTPYYYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPP 64

Query: 363 PP----VYS---PPKKPYHYSSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSPPPPPKKPYKYSSP 229
      PP  VY  PP  Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP K Y Y SP
Sbjct: 65 PPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK-YVYKSP 123

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP----VY-SPPPP---YHYSSPPPPPKKPY 73
      PPP  SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP K Y
Sbjct: 124 PPP----SPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK-Y 178

Query: 72 YYHSPPPP----VY-SPPPP---YHYTSPPPP 1
      Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP
Sbjct: 179 VYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPP 210

 Score = 152 bits (384), Expect = 2e-35
 Identities = 84/157 (53%), Positives = 88/157 (56%), Gaps = 7/157 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 256 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 310

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      PY+Y PPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP    +SPPPP  
Sbjct: 311 PYYYKCPPPPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPP------VNSPPPPY--- 360

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHY 106
        YY SPPPP K   SPPPPVY  SPPPP HY
Sbjct: 361 ----YYSSPPPPVK-----SPPPPVYIYGSPPPPVHY 388

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 98/171 (57%), Positives = 99/171 (57%), Gaps = 27/171 (15%)
 Frame = -3

Query: 432 PPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP----VY-SPPPP--- 286
      P +P P Y  PP SP Y Y SPPPP  PK Y Y SPPPP  VY SPPPP  
Sbjct: 3  PKPTPTPYYYKSPPPPSPKYVYKSPPPP---SPK--YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK 57

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP----VY-SPP 121
      Y Y SPPPP K Y Y SPPPP  SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP  VY SPP
Sbjct: 58 YVYKSPPPPSPK-YVYKSPPPP----SPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPP 112

Query: 120 PP---YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPP----VY-SPPPP---YHYTSPPPP 1
      PP  Y Y SPPPP K Y Y SPPPP  VY SPPPP  Y Y SPPPP
Sbjct: 113 PPSPKYVYKSPPPPSPK-YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPP 162

[18][TOP]
>UniRef100_Q9SK35 Putative uncharacterized protein At2g24980 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9SK35_ARATH
     Length = 559

 Score = 223 bits (569), Expect = 8e-57
 Identities = 126/241 (52%), Positives = 131/241 (54%), Gaps = 64/241 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PP 
Sbjct: 227 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 286

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 287 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 346

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 347 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 403

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPP 4
      Y+SPPPP YSP P +Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPP
Sbjct: 404 YNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPP 459

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 460 P 460

 Score = 221 bits (562), Expect = 5e-56
 Identities = 129/262 (49%), Positives = 135/262 (51%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 177 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 236

Query: 381 H-------YSSPPPP-VYSPPKKPYH----------------YSSPPPPVY--------- 301
      +    Y SPPPP VYS P PY+        YSSPPPP Y     
Sbjct: 237 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 296

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 297 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 353

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y 
Sbjct: 354 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYNSPPPPYYS 413

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 414 PSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 435

 Score = 218 bits (554), Expect = 4e-55
 Identities = 129/262 (49%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 102 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPY 161

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 162 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 221

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 222 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 278

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 279 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 338

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 339 PSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 360

 Score = 213 bits (543), Expect = 8e-54
 Identities = 120/232 (51%), Positives = 124/232 (53%), Gaps = 55/232 (23%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PP 
Sbjct: 327 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 386

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY Y+SPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 387 YSPSPKVYYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 446

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P  Y YSSPPPP + SPK YY SPPP  Y 
Sbjct: 447 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---SYV 503

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP YSP P +Y SPPP  PY Y SPPPP YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 504 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPP 551

 Score = 213 bits (541), Expect = 1e-53
 Identities = 115/208 (55%), Positives = 122/208 (58%), Gaps = 32/208 (15%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 277 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 336

Query: 381 H-------YSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPP--------- 259
      +    Y SPPPP VYS P PY+ SP P VY SPPPPY YSSPPPP     
Sbjct: 337 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY--SPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVY 394

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
       P PY Y+SPPPP + SPK YY SPPP  PY Y SPPPP YSP P +Y SPPP 
Sbjct: 395 YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP- 450

Query: 87 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PY Y SPPPP YSP P +Y SPPP
Sbjct: 451 ---PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP 475

 Score = 212 bits (540), Expect = 2e-53
 Identities = 123/239 (51%), Positives = 129/239 (53%), Gaps = 62/239 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 302 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 361

Query: 381 H-------YSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPP--------- 259
      +    Y SPPPP VYS P PY+ SP P VY SPPPPY Y+SPPPP     
Sbjct: 362 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY--SPSPKVYYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVY 419

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPP 115
        P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPP 
Sbjct: 420 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPS 476

Query: 114 YHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y YSSPPPP      P  Y Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 477 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 535

 Score = 198 bits (504), Expect = 3e-49
 Identities = 116/236 (49%), Positives = 128/236 (54%), Gaps = 45/236 (19%)
 Frame = -3

Query: 573 LVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP 400
      +V + + S I+A  SY YSSP P   SP +  P Y+P PK Y  SPPP+ Y 
Sbjct: 7  IVYVVVLSAIAATVTSYPYSSPQTPSYN---SPSYEHKGPKYAPHPKPYVKSSPPPQYYT 63

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------ 259
      P SP +Y SPPPP VYS P PY+ SP   SPPPPY YSSPPPP      
Sbjct: 64 P-SPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKS 122

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHY 106
      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y
Sbjct: 123 PPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 179

Query: 105 SSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 180 SSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 235

 Score = 170 bits (430), Expect = 1e-40
 Identities = 93/173 (53%), Positives = 98/173 (56%), Gaps = 19/173 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+Y+SPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 402 YVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 461

Query: 381 H-------YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
      +    Y SPPP     Y YSSPPPP YSP P +Y SPPP   Y YSSPPP
Sbjct: 462 YSPSPKVYYKSPPP--------SYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----SYVYSSPPP 509

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--PKKPYY 70
      P + SPK YY SPPP  PY Y SPPPP YSP P  Y SPPPP  K PYY
Sbjct: 510 PYYSPSPKVYYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPPYVYKTPYY 559

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 73/137 (53%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 4/137 (2%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYS-SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      P  S + +Y SPPPP VY  SPP  PP YSP PKVY  PP VY  PPY 
Sbjct: 434 PPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYS--SPP----PPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPY- 486

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
      YS P  Y P  Y YSSPPPP YSP P +Y SPPP  PY YSSPPPP + SPK
Sbjct: 487 YSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPK 542

Query: 198 PYYHSPPPP---KKPYY 157
       Y SPPPP  K PYY
Sbjct: 543 VTYKSPPPPYVYKTPYY 559

[19][TOP]
>UniRef100_Q43682 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q43682_VIGUN
     Length = 280

 Score = 223 bits (569), Expect = 8e-57
 Identities = 114/195 (58%), Positives = 116/195 (59%), Gaps = 10/195 (5%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 2  PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP--P 56

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPE 217
      PY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 57 PYVYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS 115

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPV 46
        P PY + PPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP 
Sbjct: 116 PS-PPPPYVYKSPPPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS 174

Query: 45 YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 175 PSPPPPYIYKSPPPP 189

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 121/210 (57%), Positives = 122/210 (58%), Gaps = 25/210 (11%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPP----KVYPPVSP---PPK 409
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP  K PP SP  PP 
Sbjct: 66 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPY 122

Query: 408 VY--PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 244
      VY PP PPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY
Sbjct: 123 VYKSPPPPPPYVYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPY 181

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---- 88
      Y SPPPP   P  Y SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  
Sbjct: 182 IYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSP 241

Query: 87 -PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 242 PP--PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 269

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 117/210 (55%), Positives = 118/210 (56%), Gaps = 25/210 (11%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 50 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP--P 104

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP---VY--------SPPPPYHYSSPPPP---PKK 250
      PY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP  VY    SPPPPY Y SPPPP  P 
Sbjct: 105 PYVYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPP 163

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-- 88
      PY Y SPPPP   P  Y SPPPP   PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP 
Sbjct: 164 PYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP 223

Query: 87 -PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 224 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 253

 Score = 199 bits (505), Expect = 2e-49
 Identities = 101/163 (61%), Positives = 102/163 (62%), Gaps = 8/163 (4%)
 Frame = -3

Query: 465 PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP 286
      PP SPPP    PPP  PP PPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPP
Sbjct: 1  PPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP--PPYVYKSPPPPSPSPPP-PYVYKSPPPPSPSPPPP 57

Query: 285 YHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH-SPPPPK----KPYYYHSPPPPVY 130
      Y Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P PY + SPPPP   PY Y SPPPP 
Sbjct: 58 YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPS-PPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP 116

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY Y SPPPPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 117 SPPPPYVYKSPPPPP--PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 157

[20][TOP]
>UniRef100_Q9C668 Putative uncharacterized protein F28B23.10 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9C668_ARATH
     Length = 478

 Score = 222 bits (566), Expect = 2e-56
 Identities = 125/214 (58%), Positives = 129/214 (60%), Gaps = 37/214 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 195 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 254

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP 226
      Y YSSPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 255 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP---YVYKSPP 311

Query: 225 PPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP------- 91
      PP + S  P PY Y SPPPP PY Y+SPPPP Y   PPPPY YSSPPP    
Sbjct: 312 PPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP--PYVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPSPYVYKS 369

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 370 PPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 403

 Score = 220 bits (560), Expect = 8e-56
 Identities = 123/214 (57%), Positives = 128/214 (59%), Gaps = 37/214 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP +Y  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 75 YVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 134

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP 226
      Y Y+SPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 135 YVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP---YVYKSPP 191

Query: 225 PPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP------- 91
      PP + S  P PY Y SPPPP PY Y SPPPP Y   PPPPY YSSPPP    
Sbjct: 192 PPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKS 249

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 250 PPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 283

 Score = 216 bits (551), Expect = 9e-55
 Identities = 125/214 (58%), Positives = 129/214 (60%), Gaps = 37/214 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 235 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 294

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPP-------KKP 247
      Y YSSPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY Y+SPPPPP     P
Sbjct: 295 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPP 354

Query: 246 YKYSSPPP-PEHHVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPP--VYS--PPPPYHYSSPPP 91
      Y YSSPPP P + SP P  Y SPPPP PY Y SPPPP VYS PPPPY Y SPPP
Sbjct: 355 YVYSSPPPSPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP--PYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPP 412

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      P  PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 413 P---PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 443

 Score = 216 bits (549), Expect = 2e-54
 Identities = 126/214 (58%), Positives = 129/214 (60%), Gaps = 37/214 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 255 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 314

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP-------PPKKP 247
      Y YSSPPPP Y  SPP PY Y+SPPPP Y   PPPPY YSSPPP    PP P
Sbjct: 315 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPSPYVYKSPPPPP 374

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPP--VYS--PPPPYHYSSPPP 91
      Y YSSPPPP +   P PY Y SPPPP PY Y SPPPP VYS PPPPY Y SPPP
Sbjct: 375 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP--PYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPP 432

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVY---SP-PPPYHYTSPPPP 1
      P  PY Y SPPPP Y  SP PPPY Y SPPPP
Sbjct: 433 P---PYVYSSPPPPPYVYKSPSPPPYVYKSPPPP 463

 Score = 213 bits (541), Expect = 1e-53
 Identities = 122/226 (53%), Positives = 134/226 (59%), Gaps = 30/226 (13%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSP 418
      +LL+ +++L  S ++ Y YS P PP VY  PP +Y PP  PPP VY  P
Sbjct: 9  SLLMLVIALYSVSAHTSAQYTYSPPSPPSYVY---KPPTHIYSSPP---PPPYVYSSPPP 62

Query: 417 PPKVYP-PVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP 262
      PP +Y P PPY YSSPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPP
Sbjct: 63 PPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPP 122

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHY 106
      PP  Y Y SPPPP + +  P PY Y SPPPP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y
Sbjct: 123 PP---YVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVY 177

Query: 105 SSPPP-------PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPP    PP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 178 SSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 223

 Score = 202 bits (514), Expect = 2e-50
 Identities = 119/210 (56%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 33/210 (15%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 275 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 334

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPP-------KKP 247
      Y Y+SPPPP Y  SPP PY YSSPPP Y   PPPPY YSSPPPPP     P
Sbjct: 335 YVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPSPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 394

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPP--VYS--PPPPYHYSSPPP 91
      Y YSSPPPP +   P PY Y SPPPP PY Y SPPPP VYS PPPPY Y SP P
Sbjct: 395 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP--PYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPSP 452

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  PY Y SPPPP  P  Y Y+SPPPP
Sbjct: 453 P---PYVYKSPPPP---PSYSYSYSSPPPP 476

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 112/189 (59%), Positives = 115/189 (60%), Gaps = 26/189 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 295 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPP 354

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP 226
      Y YSSPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 355 YVYSSPPPSPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP---YVYKSPP 411

Query: 225 PPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SP-PPPYHYSSPPPPPKKPYY 70
      PP + S  P PY Y SPPPP PY Y SPPPP Y  SP PPPY Y SPPPPP  Y 
Sbjct: 412 PPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPSPPPYVYKSPPPPPSYSYS 469

Query: 69 YHSPPPPVY 43
      Y SPPPP+Y
Sbjct: 470 YSSPPPPIY 478

[21][TOP]
>UniRef100_Q9FG07 Gb|AAD23015.1 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FG07_ARATH
     Length = 434

 Score = 222 bits (565), Expect = 2e-56
 Identities = 132/262 (50%), Positives = 136/262 (51%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY---PPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP+Y SP PKVY  PPP VY  PP 
Sbjct: 102 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPLYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 161

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 162 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 221

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 222 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 278

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 279 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 338

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 339 PSPNVYYKSPPPPYVYSSPPPP 360

 Score = 222 bits (565), Expect = 2e-56
 Identities = 127/253 (50%), Positives = 131/253 (51%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 152 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 211

Query: 381 H-------YSSPPPP-VYSPPKKPYH----------------YSSPPPPVY--------- 301
      +    Y SPPPP VYS P PY+        YSSPPPP Y     
Sbjct: 212 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 271

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 272 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 328

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YS
Sbjct: 329 YSSPPPPYYSPSPNVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 388

Query: 39 PPPPYHYTSPPPP 1
      P P HY SPPPP
Sbjct: 389 PSPKVHYKSPPPP 401

 Score = 215 bits (548), Expect = 2e-54
 Identities = 117/209 (55%), Positives = 122/209 (58%), Gaps = 32/209 (15%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 227 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 286

Query: 381 H-------YSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPP--------- 259
      +    Y SPPPP VYS P PY+ SP P VY SPPPPY YSSPPPP     
Sbjct: 287 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY--SPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPNVY 344

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
       P PY YSSPPPP + SPK +Y SPPP  PY Y SPPPP YSP P HY SPPP 
Sbjct: 345 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP- 400

Query: 87 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PY Y SPPPP YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 401 ---PYVYSSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPP 426

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 121/264 (45%), Positives = 133/264 (50%), Gaps = 69/264 (26%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP 412
      L+ +V + + S I+A  SY YSSP P   SP +  P Y+P PK Y  SPPP
Sbjct: 3  LMNCMVYVVVLSAIAATVTSYPYSSPHTPAYD---SPSYEHKGPKYAPHPKPYVYSSPPP 59

Query: 411 KVYPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS-PPPPY-------H 280
       Y P     PPY Y+SPPPP YSP K Y+ S PPP VYS PPPPY    +
Sbjct: 60 PYYTPSPKVNYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVY 119

Query: 279 YSSPPPP---------------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      Y SPPPP           P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  P
Sbjct: 120 YKSPPPPYVYSSPPPLYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---P 176

Query: 162 YYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPV 46
      Y Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP 
Sbjct: 177 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 236

Query: 45 Y---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 237 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 260

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 79/145 (54%), Positives = 81/145 (55%), Gaps = 20/145 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP P VY  PPP VY  PPY
Sbjct: 302 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPNVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 361

Query: 381 -------HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
         HY SPPP    PY YSSPPPP YSP P HY SPPP  PY YSSPPP
Sbjct: 362 YSPSPKVHYKSPPP--------PYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP----PYVYSSPPP 409

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPP---KKPYY 157
      P + SPK Y SPPPP  K PYY
Sbjct: 410 PYYSPSPKVTYKSPPPPYVYKTPYY 434

[22][TOP]
>UniRef100_Q9C669 Putative uncharacterized protein F28B23.9 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9C669_ARATH
     Length = 443

 Score = 222 bits (565), Expect = 2e-56
 Identities = 121/202 (59%), Positives = 127/202 (62%), Gaps = 25/202 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP---VYS---PPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYS 373
      Y+Y+SPPP VY  SPPP VY P  +YS  PPP VY  PPP VY P PPY YS
Sbjct: 40 YVYNSPPP-YVYNSPSPPPYVYKPPPYIYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYNSPPPPPYVYS 98

Query: 372 SPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      SPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPPPP  Y YSSPPPP +
Sbjct: 99 SPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP---YVYSSPPPPPY 155

Query: 213 HVS---PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP 55
         P PY +SPPPP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y SPPPP  PY Y SPP
Sbjct: 156 VYKSPPPPPYVYSPPPPP-PYVYQSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP---PYVYSSPP 211

Query: 54 PPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 212 PPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 233

 Score = 221 bits (563), Expect = 4e-56
 Identities = 125/222 (56%), Positives = 129/222 (58%), Gaps = 37/222 (16%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSP 388
      P +   Y+YSSPPPP VY  PPP VY PP  PPP VY  PPP VY P P
Sbjct: 57 PYVYKPPPYIYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYNSPP---PPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP 113

Query: 387 PYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPP-------PPPKK 250
      PY YSSPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY Y SPP    PPP 
Sbjct: 114 PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSPPPPP 173

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVS---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPP 94
      PY Y SPPPP + S  P PY Y SPPPP PY Y SPPPP Y   PPPPY YSSPP
Sbjct: 174 PYVYQSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 231

Query: 93 P-------PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      P    PP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 232 PPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 273

 Score = 219 bits (559), Expect = 1e-55
 Identities = 123/207 (59%), Positives = 126/207 (60%), Gaps = 30/207 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPPYHYSSPP 364
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY PP  PPP VY  PPP VY P PPY YSSPP
Sbjct: 95 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP---PPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPP 151

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      PP Y  SPP PY YS PPPP Y   PPPPY YSSPPPPP  Y Y SPPPP + S
Sbjct: 152 PPPYVYKSPPPPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPPYVYSSPPPPP---YVYKSPPPPPYVYS 208

Query: 204 ---PKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP-------PPKKPYY 70
       P PY Y SPPPP PY Y SPPPP Y   PPPPY YSSPPP    PP PY 
Sbjct: 209 SPPPPPYVYKSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYV 266

Query: 69 YHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 267 YSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 293

 Score = 205 bits (521), Expect = 3e-51
 Identities = 124/232 (53%), Positives = 134/232 (57%), Gaps = 30/232 (12%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP 427
      MAS + L+ +V L L S+++ S YS P P Y P+ PP VY  SPPP VY 
Sbjct: 1  MASPNWPSLLMVV-LALYSMVAYTSAQYSPTPTP--YSPL--PPYVYN---SPPPYVYNS 52

Query: 426 VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPP- 262
      SPPP VY P PPY YSSPPPP    PY YSSPPPP Y   PPPPY YSSPPP 
Sbjct: 53 PSPPPYVYKP--PPYIYSSPPPP-------PYVYSSPPPPPYVYNSPPPPPYVYSSPPPP 103

Query: 261 ------PPKKPYKYSSPPPPEH-HVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SP 124
         PP PY YSSPPPP + + SP P  Y SPPPP PY Y SPPPP Y   P
Sbjct: 104 PYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP--PYVYSSPPPPPYVYKSPP 161

Query: 123 PPPYHYSSPPP-------PPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPY YS PPP    PP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 162 PPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPP 213

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 115/225 (51%), Positives = 122/225 (54%), Gaps = 48/225 (21%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVY-----SPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPP 385
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY  PP Y   PPP VY  PPP VY P PP
Sbjct: 225 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP 284

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP 226
      Y YSSPPPP Y  SPP PY YSSPPPP Y   PPPPY Y+SPPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 285 YVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYTSPPPPP---YVYKSPP 341

Query: 225 PPEHHVS-----------PKPYYHSPPP-------PKKPYYYHSPPPPVYS--------- 127
      PP + S      P PY + PPP    P PY Y PPP VYS     
Sbjct: 342 PPPYVDSYSPPPAPYVYKPPPYVYKPPPYVYNYSPPPAPYVY-KPPPYVYSYSPPPAPYV 400

Query: 126 -PPPPYHYS-SPPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPY YS SPPP P  Y + PPP VY SP PP +Y+SP PP
Sbjct: 401 YKPPPYVYSYSPPPAP----YVYKPPPYVYSSPSPPPYYSSPSPP 441

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 89/202 (44%), Positives = 93/202 (46%), Gaps = 61/202 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPPYHYSSPP 364
      Y+YSSPPPP VY  PPP VY PP  PPP VY  PPP VY P PPY YSSPP
Sbjct: 245 YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP---PPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPP 301

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPP----------------- 256
      PP Y  SPP PY Y SPPPP Y   PPPPY Y SPPPPP         
Sbjct: 302 PPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYTSPPPPPYVYKSPPPPPYVDSYSPPPAPYVYKPP 361

Query: 255 -----------------------KKPYKYSSPPPPEHHV-SPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
                  PY YS PPP +V P PY +S PP PY Y 
Sbjct: 362 PYVYKPPPYVYNYSPPPAPYVYKPPPYVYSYSPPPAPYVYKPPPYVYSYSPPPAPYVYKP 421

Query: 147 PP--------PPVY-SPPPPYH 109
      PP    PP Y SP PP +
Sbjct: 422 PPYVYSSPSPPPYYSSPSPPLY 443

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 5e-14
 Identities = 54/112 (48%), Positives = 56/112 (50%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P +   Y+Y  PPP VY  SPPP Y VY PPP VY  SPPP Y  PPY Y
Sbjct: 355 PYVYKPPPYVYK--PPPYVY-NYSPPPAPY--VYKPPPYVY-SYSPPPAPYVYKPPPYVY 408

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      S   YSPP PY Y     PPPY YSSP PPP   YSSP PP
Sbjct: 409 S------YSPPPAPYVYK---------PPPYVYSSPSPPP----YYSSPSPP 441

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 3e-08
 Identities = 34/68 (50%), Positives = 38/68 (55%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P +   Y+YS PPP Y  PPP VY  YSPPP Y  PPP VY  SPP +Y
Sbjct: 380 PYVYKPPPYVYSYSPPPAPY-VYKPPPYVYS--YSPPPAPY-VYKPPPYVYSSPSPPPYY 435

Query: 375 SSPPPPVY 352
      SSP PP+Y
Sbjct: 436 SSPSPPLY 443

[23][TOP]
>UniRef100_UPI0001739340 ATHRGP1 (HYDROXYPROLINE-RICH GLYCOPROTEIN); structural constituent of
      cell wall n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0001739340
     Length = 699

 Score = 221 bits (562), Expect = 5e-56
 Identities = 127/253 (50%), Positives = 129/253 (50%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 281 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 340

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 341 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 400

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 401 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 457

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YS
Sbjct: 458 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 517

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      P P HY SPPPP
Sbjct: 518 PSPKVHYKSPPPP 530

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 128/250 (51%), Positives = 134/250 (53%), Gaps = 65/250 (26%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVY-----PPVSPPPKVY----PPVY---SPPPKVYPPVSPPP 412
      P+  +  Y SPPPP VY   P SP PKVY  PP Y  SPPP Y  SP P
Sbjct: 364 PTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY---SPSP 420

Query: 411 KVY---PPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY---------SPP 292
      KVY  PP PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     SPP
Sbjct: 421 KVYYKSPP--PPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPP 478

Query: 291 PPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      PPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK +Y SPPP  PY Y+S
Sbjct: 479 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP---PYVYNS 535

Query: 147 PPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
      PPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YSP P
Sbjct: 536 PPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 595

Query: 30  PYHYTSPPPP 1
       +Y SPPPP
Sbjct: 596 KVYYKSPPPP 605

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 181 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 240

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 241 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 300

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 301 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 357

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 358 YSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 417

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 418 PSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 439

 Score = 214 bits (546), Expect = 3e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 81 YVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPY 140

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 141 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 200

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 201 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 257

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 258 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYS 317

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 318 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 339

 Score = 206 bits (525), Expect = 9e-52
 Identities = 116/225 (51%), Positives = 124/225 (55%), Gaps = 48/225 (21%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVY-----PPV---SPPPKV 406
      Y+YSSPPP   PKVY  PPP VY  PP YSP PKV+   PP  SPPP 
Sbjct: 456 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPY 515

Query: 405 YPP--------VSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      Y P     PPY Y+SPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P +Y 
Sbjct: 516 YSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 575

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----------KKPYYYH----SPPPP 136
      SPPP  PY YSSPPPP + SPK YY SPPPP     K P + H   PPPP
Sbjct: 576 SPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPP 631

Query: 135 VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       YSP P  Y SPPP  PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 632 CYSPSPKVVYKSPPP----PYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 672

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 119/262 (45%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 59/262 (22%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      L+++  ++ +V+  P  ++  LYSSP P  Y  +PP  P V S PP Y 
Sbjct: 13 LISALGVIIMATMVAAYEPETYASPPPLYSSPLPEVEYK--TPP---LPYVDSSPPPTYT 67

Query: 429 PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      P  P  Y  PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 68 PA--PEVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 125

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY Y+SPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 126 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 182

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 183 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 242

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 243 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 264

 Score = 183 bits (465), Expect = 9e-45
 Identities = 103/201 (51%), Positives = 109/201 (54%), Gaps = 30/201 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV+  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PP 
Sbjct: 506 YVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 565

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
             PPY YSSPPPP YSP K Y Y SPPPP YSP P +Y SPP P  
Sbjct: 566 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVY-YKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHP--- 621

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----PK 82
         PPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP  P 
Sbjct: 622 HVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYYSPS 678

Query: 81  KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
        Y SPPPP YSP P  Y
Sbjct: 679 PKVEYKSPPPPSYSPSPKTEY 699

 Score = 101 bits (251), Expect = 6e-20
 Identities = 57/126 (45%), Positives = 64/126 (50%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P  S + +Y  PPP Y  SP PKVY  Y PP + V PPP  PP   Y
Sbjct: 588 PPYYSPSPKVYYKSPPPPYY---SPSPKVY---YKSPPHPHVCVCPPP---PPC-----Y 633

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----PKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      S P VY P PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP  P  +Y SPPPP + 
Sbjct: 634 SPSPKVVYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYYSPSPKVEYKSPPPPSYSP 693

Query: 207 SPKPYY 190
      SPK Y
Sbjct: 694 SPKTEY 699

[24][TOP]
>UniRef100_Q9M1H0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9M1H0_ARATH
     Length = 951

 Score = 221 bits (562), Expect = 5e-56
 Identities = 117/211 (55%), Positives = 122/211 (57%), Gaps = 34/211 (16%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 475 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 534

Query: 381 H-------YSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 247
      +    Y SPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P +Y SPPP  P
Sbjct: 535 YSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----P 590

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
      Y YSSPPPP H SPK Y SPPP  PY Y SPPPP YSP P +Y SPPP  PY Y
Sbjct: 591 YVYSSPPPPYHSPSPKVQYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP----PYVY 643

Query: 66  HSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 644 SSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 674

 Score = 220 bits (561), Expect = 6e-56
 Identities = 128/253 (50%), Positives = 131/253 (51%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 325 YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPT 384

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 385 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYK 444

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 445 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 501

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVY---------S 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP  P  YY SPPPP Y     S
Sbjct: 502 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKS 561

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 562 PPPPYVYSSPPPP 574

 Score = 217 bits (552), Expect = 7e-55
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 100 YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPT 159

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 160 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYK 219

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 220 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 276

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 277 YSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYS 336

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 337 PSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 358

 Score = 216 bits (551), Expect = 9e-55
 Identities = 129/262 (49%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 250 YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 309

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 310 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYK 369

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 370 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPP---PYV 426

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 427 YSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 486

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 487 PSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 508

 Score = 216 bits (551), Expect = 9e-55
 Identities = 123/233 (52%), Positives = 126/233 (54%), Gaps = 56/233 (24%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--- 391
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKV+  SPPP Y P   
Sbjct: 717 YVYSSPPPPHYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYK-SPPPPYYAPTPKVH 775

Query: 390 -----PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
         PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P  Y SPPP  
Sbjct: 776 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---- 831

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSP 97
      PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSP
Sbjct: 832 PYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSP 888

Query: 96  PPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 889 PPPYYSPSPVVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYKSPPPP 941

 Score = 216 bits (549), Expect = 2e-54
 Identities = 118/221 (53%), Positives = 122/221 (55%), Gaps = 45/221 (20%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY-------HYSS 370
      +Y SPPPP VY  SPPP  P YSP PKVY  PPP VY  PPY    HY S
Sbjct: 709 VYKSPPPPYVYS--SPPP----PHYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKS 762

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      PPPP Y+P    P PY YSSPPPP YSP P HY SPPP  PY YSSPPPP +
Sbjct: 763 PPPPYYAPTPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP----PYVYSSPPPPYY 818

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP--------- 88
       SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP     
Sbjct: 819 SPSPKVEYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD 875

Query: 87  ---PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
        P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 876 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPVVDYKSPPPPYVYSSPPPP 916

 Score = 213 bits (543), Expect = 8e-54
 Identities = 113/221 (51%), Positives = 116/221 (52%), Gaps = 44/221 (19%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPP   PKV   PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 591 YVYSSPPPPYHSPSPKVQYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 650

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------------- 259
       YS P  Y P PY YSSPPPP YSP P +Y SPP P          
Sbjct: 651 -YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVV 709

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
        P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY Y SPPPP YSP P HY SPPPP
Sbjct: 710 YKSPPPPYVYSSPPPPHYSPSPKVYYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPP 766

Query: 87  ------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
            P PY Y SPPPP YSP P HY SPPPP
Sbjct: 767 YYAPTPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPP 807

 Score = 213 bits (543), Expect = 8e-54
 Identities = 130/272 (47%), Positives = 135/272 (49%), Gaps = 87/272 (31%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYS-SPPPPKVY-----PPVSPPPKVY--------------PPVYSPPPKV 436
      P  S + +Y SPPPP VY   P SP PKVY       PP YSP PKV
Sbjct: 623 PPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKV 682

Query: 435 Y---PP-----VSPPPK---------VYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPY 331
      Y  PP   V PPP     VY  PPY YSSPPPP YSP    P PY
Sbjct: 683 YYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPHYSPSPKVYYKSPPPPY 742

Query: 330 HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
       YSSPPPP YSP P HY SPPPP      P PY YSSPPPP + SPK +Y 
Sbjct: 743 VYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYYAPTPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYK 802

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYY 70
      SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY 
Sbjct: 803 SPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYV 859

Query: 69  YHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 860 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 891

 Score = 211 bits (538), Expect = 3e-53
 Identities = 123/255 (48%), Positives = 129/255 (50%), Gaps = 78/255 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PPY
Sbjct: 616 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 675

Query: 381 H-------YSS----------PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHY 277
      +    Y S     PPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P +Y
Sbjct: 676 YSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPHYSPSPKVYY 735

Query: 276 SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP-------------PKKPYYYHSPPPP 136
       SPPP  PY YSSPPPP + SPK +Y SPPP       P PY Y SPPPP
Sbjct: 736 KSPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYYAPTPKVHYKSPPPPYVYSSPPPP 791

Query: 135 VY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY-------- 43
       Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y    
Sbjct: 792 YYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDY 851

Query: 42  -SPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 852 KSPPPPYVYSSPPPP 866

 Score = 206 bits (523), Expect = 2e-51
 Identities = 127/275 (46%), Positives = 131/275 (47%), Gaps = 98/275 (35%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 375 YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPY 434

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 435 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 494

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPPP   
Sbjct: 495 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPS 554

Query: 171 --------KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY---------SSPPPP------------PKK 79
           PY Y SPPPP YSP P +Y     SSPPPP      P 
Sbjct: 555 PKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVQYKSPPP 614

Query: 78  PYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 615 PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 649

 Score = 204 bits (518), Expect = 6e-51
 Identities = 129/287 (44%), Positives = 132/287 (45%), Gaps = 110/287 (38%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 150 YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPY 209

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 210 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYK 269

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y 
Sbjct: 270 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YV 326

Query: 156 YHSPPPP-----------------VY-----------------SPPPPYHYSSPPPP--- 88
      Y SPPPP         VY         SPPPPY YSSPPPP  
Sbjct: 327 YSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYS 386

Query: 87  ---------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
           P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 387 PSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 433

 Score = 202 bits (514), Expect = 2e-50
 Identities = 123/262 (46%), Positives = 135/262 (51%), Gaps = 67/262 (25%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISA-NSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK 409
      L+ AL + + ++++A + Y SSPPP +Y  SP PK+  Y PP Y  SPPP 
Sbjct: 7  LICALGVVIMATMVAAYDPYTDSSPPP--LYS--SPLPKIE---YKTPPLPYIDSSPPPT 59

Query: 408 VYPPVS-------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
       P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 60 YSPAPEVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYK 119

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 120 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPP---PYV 176

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 177 YSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYS 236

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 237 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 258

 Score = 162 bits (409), Expect = 3e-38
 Identities = 96/195 (49%), Positives = 99/195 (50%), Gaps = 55/195 (28%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV-- 394
      Y SPPPP   KV+  PPP VY  PP YSP PKV+  PPP VY  PP  
Sbjct: 760 YKSPPPPYYAPTPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 819

Query: 393 ----------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP--------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP     
Sbjct: 820 PSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSP 879

Query: 294 PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYH 151
      PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y Y 
Sbjct: 880 PPPYVYSSPPPPYYSPSPVVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYK 936

Query: 150 SPPPPVYSPPPPYHY 106
      SPPPP YSP P  Y
Sbjct: 937 SPPPPSYSPSPKTEY 951

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 70/149 (46%), Positives = 72/149 (48%), Gaps = 43/149 (28%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 808 YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 867

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 868 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPVVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYK 927

Query: 294 --PPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
       PPPY Y SPPPP   YS P E+
Sbjct: 928 SPPPPYVYKSPPPP-----SYSPSPKTEY 951

[25][TOP]
>UniRef100_Q9M1G9 Extensin-2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN2_ARATH
     Length = 743

 Score = 221 bits (562), Expect = 5e-56
 Identities = 127/253 (50%), Positives = 129/253 (50%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 325 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 384

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 385 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 444

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPPP  PY 
Sbjct: 445 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPP---PYV 501

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YS
Sbjct: 502 YSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 561

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      P P HY SPPPP
Sbjct: 562 PSPKVHYKSPPPP 574

 Score = 219 bits (557), Expect = 2e-55
 Identities = 128/250 (51%), Positives = 134/250 (53%), Gaps = 65/250 (26%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVY-----PPVSPPPKVY----PPVY---SPPPKVYPPVSPPP 412
      P+  +  Y SPPPP VY   P SP PKVY  PP Y  SPPP Y  SP P
Sbjct: 408 PTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY---SPSP 464

Query: 411 KVY---PPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY---------SPP 292
      KVY  PP PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     SPP
Sbjct: 465 KVYYKSPP--PPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPP 522

Query: 291 PPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      PPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK +Y SPPP  PY Y+S
Sbjct: 523 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP---PYVYNS 579

Query: 147 PPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
      PPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YSP P
Sbjct: 580 PPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 639

Query: 30  PYHYTSPPPP 1
       +Y SPPPP
Sbjct: 640 KVYYKSPPPP 649

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 225 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 284

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 285 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 344

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 345 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 401

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 402 YSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 461

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 462 PSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPP 483

 Score = 214 bits (545), Expect = 5e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 75 YVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPY 134

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 135 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 194

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 195 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 251

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 252 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 311

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 312 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 333

 Score = 206 bits (525), Expect = 9e-52
 Identities = 116/225 (51%), Positives = 124/225 (55%), Gaps = 48/225 (21%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVY-----PPV---SPPPKV 406
      Y+YSSPPP   PKVY  PPP VY  PP YSP PKV+   PP  SPPP 
Sbjct: 500 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPY 559

Query: 405 YPP--------VSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      Y P     PPY Y+SPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P +Y 
Sbjct: 560 YSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 619

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----------KKPYYYH----SPPPP 136
      SPPP  PY YSSPPPP + SPK YY SPPPP     K P + H   PPPP
Sbjct: 620 SPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPP 675

Query: 135 VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       YSP P  Y SPPP  PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 676 CYSPSPKVVYKSPPP----PYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 716

 Score = 204 bits (519), Expect = 5e-51
 Identities = 130/284 (45%), Positives = 134/284 (47%), Gaps = 107/284 (37%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+Y+SPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 125 YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPY 184

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 185 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 244

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP   
Sbjct: 245 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSS 304

Query: 171 -KKPYY-------YHSPPPP-VY-----------------SPPPPYHYSSPPPP------ 88
       PYY    Y SPPPP VY         SPPPPY YSSPPPP   
Sbjct: 305 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSP 364

Query: 87 ------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
         P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 365 KVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 408

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 119/262 (45%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 59/262 (22%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      L+++  ++ +V+  P  ++  LYSSP P  Y  +PP  P V S PP Y 
Sbjct: 7  LISALGVIIMATMVAAYEPETYASPPPLYSSPLPEVEYK--TPP---LPYVDSSPPPTYT 61

Query: 429 PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      P  P  Y  PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 62 PA--PEVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 119

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY Y+SPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 120 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 176

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 177 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 236

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 237 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 258

 Score = 183 bits (465), Expect = 9e-45
 Identities = 103/201 (51%), Positives = 109/201 (54%), Gaps = 30/201 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV+  PPP VY  PP YSP PKVY  PPP VY  PP 
Sbjct: 550 YVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPY 609

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
             PPY YSSPPPP YSP K Y Y SPPPP YSP P +Y SPP P  
Sbjct: 610 YSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVY-YKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHP--- 665

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----PK 82
         PPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP  P 
Sbjct: 666 HVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYYSPS 722

Query: 81  KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
        Y SPPPP YSP P  Y
Sbjct: 723 PKVEYKSPPPPSYSPSPKTEY 743

 Score = 101 bits (251), Expect = 6e-20
 Identities = 57/126 (45%), Positives = 64/126 (50%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P  S + +Y  PPP Y  SP PKVY  Y PP + V PPP  PP   Y
Sbjct: 632 PPYYSPSPKVYYKSPPPPYY---SPSPKVY---YKSPPHPHVCVCPPP---PPC-----Y 677

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----PKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      S P VY P PY Y+SPPPP YSP P +Y SPPPP  P  +Y SPPPP + 
Sbjct: 678 SPSPKVVYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYYSPSPKVEYKSPPPPSYSP 737

Query: 207 SPKPYY 190
      SPK Y
Sbjct: 738 SPKTEY 743

[26][TOP]
>UniRef100_Q9LJK0 Genomic DNA, chromosome 3, P1 clone: MZN14 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LJK0_ARATH
     Length = 1018

 Score = 218 bits (556), Expect = 2e-55
 Identities = 129/262 (49%), Positives = 134/262 (51%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV+  PPP VY  PP YSP PKV+  PPP VY  PP 
Sbjct: 659 YVYSSPPPPYHSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPY 718

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 719 YSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYK 778

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 779 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPP---PYV 835

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 836 YSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 895

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 896 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 917

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   K+   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 242 YVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 301

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 302 YSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 361

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 362 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPKVVYKSPPP---PYV 418

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 419 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 478

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 479 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 500

 Score = 212 bits (540), Expect = 2e-53
 Identities = 120/238 (50%), Positives = 123/238 (51%), Gaps = 62/238 (26%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP----VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--------PP 385
      +Y SPPPP VY  SPPP Y P  VY PP Y  SPPP Y P     PP
Sbjct: 384 VYKSPPPPYVYS--SPPPPYYTPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP 441

Query: 384 YHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP- 259
      Y YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP 
Sbjct: 442 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 501

Query: 258 -----------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY------ 130
            P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y   
Sbjct: 502 YSPSPKVLYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKV 558

Query: 129 ---SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YSP P +Y SPP P
Sbjct: 559 VYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPSP 616

 Score = 212 bits (540), Expect = 2e-53
 Identities = 127/253 (50%), Positives = 130/253 (51%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 759 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPY 818

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 819 YSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 878

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 879 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 935

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVY---------S 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP  P   Y SPPPP Y     S
Sbjct: 936 YSSPPPPYYSPAPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYYSPSPKVDYKS 995

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 996 PPPPYVYSSPPPP 1008

 Score = 210 bits (535), Expect = 7e-53
 Identities = 122/242 (50%), Positives = 126/242 (52%), Gaps = 65/242 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      Y+Y+SPPP   PKV   PPP VY  SPPP Y P  P VY  PPY YSS
Sbjct: 167 YVYNSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS---SPPPPYYSP--SPKVVYKSPPPPYVYSS 221

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------ 259
      PPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP   
Sbjct: 222 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 281

Query: 258 ------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SP 124
         P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SP
Sbjct: 282 KVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSP 338

Query: 123 PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPP 7
      PPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPP
Sbjct: 339 PPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPP 398

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 399 PP 400

 Score = 210 bits (534), Expect = 9e-53
 Identities = 124/262 (47%), Positives = 131/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+Y+SPPP   PKV   PPP VY  PP+YSP PKV   PPP VY  PPY
Sbjct: 92 YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 151

Query: 381 H----------------YSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      +        Y+SPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 152 YSPSPKVEYKSPPSPYVYNSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYK 211

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 212 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPP---PYV 268

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 269 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 328

Query: 42 --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 329 PTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 350

 Score = 209 bits (531), Expect = 2e-52
 Identities = 127/267 (47%), Positives = 130/267 (48%), Gaps = 90/267 (33%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPP   PKV   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 442 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 501

Query: 405 YPP--------VSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 502 YSPSPKVLYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYK 561

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK YY SPP P   
Sbjct: 562 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPSPYHAPS 621

Query: 171 -----KKPYYYH----SPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PK 82
         K P + H   PPPP YSP     PPPY YSSPPPP      P 
Sbjct: 622 PKVLYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSSPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVHYKSPP 681

Query: 81  KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PY Y SPPPP YSP P HY SPPPP
Sbjct: 682 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPP 708

 Score = 207 bits (526), Expect = 7e-52
 Identities = 132/284 (46%), Positives = 135/284 (47%), Gaps = 107/284 (37%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 292 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 351

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 352 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPKVVYK 411

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP   
Sbjct: 412 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSS 471

Query: 171 -KKPYY-------YHSPPPP-VY-----------------SPPPPYHYSSPPPP------ 88
        PYY    Y SPPPP VY         SPPPPY YSSPPPP   
Sbjct: 472 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVLYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 531

Query: 87  ------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
         P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 532 KVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPP 575

 Score = 205 bits (521), Expect = 3e-51
 Identities = 120/236 (50%), Positives = 126/236 (53%), Gaps = 60/236 (25%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      +YSSPPPP Y  SP PKV   SPPP Y  SP PKV Y  PPY Y+SPPPP Y
Sbjct: 51 VYSSPPPPLEY---SPAPKV--DYKSPPPPYY---SPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYY 102

Query: 351 SP--------PKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------ 259
      SP    P PY YSSPPPP+Y     SPPPPY YSSPPPP      
Sbjct: 103 SPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKS 162

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHY 106
      P PY Y+SPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y
Sbjct: 163 PPSPYVYNSPPPSYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVY 219

Query: 105 SSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 220 SSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPP 275

 Score = 202 bits (514), Expect = 2e-50
 Identities = 124/259 (47%), Positives = 128/259 (49%), Gaps = 82/259 (31%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPP-----VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK-VYPPVSPPYHYSS 370
      Y+YSSPPPP  P    SPPP  P VYS PP Y  SP PK VY  PPY YSS
Sbjct: 542 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPP---PYVYSSPPPPY--YSPSPKVVYKSPPPPYVYSS 596

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSS-----------------PPPPVYSP---------P 292
      PPPP YSP    P PYH S         PPPP YSP     P
Sbjct: 597 PPPPYYSPSPKVYYKSPPSPYHAPSPKVLYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSSP 656

Query: 291 PPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      PPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK +Y SPPP  PY Y S
Sbjct: 657 PPYVYSSPPPPYHSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPP---PYVYSS 713

Query: 147 PPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---- 43
      PPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y  
Sbjct: 714 PPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 773

Query: 42  -----SPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 774 KVVYKSPPPPYVYSSPPPP 792

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 116/238 (48%), Positives = 119/238 (50%), Gaps = 67/238 (28%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 784 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPY 843

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 844 YSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 903

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + +PK Y SPPPP  Y 
Sbjct: 904 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKVDYKSPPPP---YV 960

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      Y SPPPP YSP P  Y SPPPP      P PY Y SPPPP YSP P  Y
Sbjct: 961 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPSYSPSPKTEY 1018

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 120/264 (45%), Positives = 124/264 (46%), Gaps = 88/264 (33%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP----VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--------PP 385
      LY SPPPP VY  SPPP Y P  VY PP Y  SPPP Y P     PP
Sbjct: 509 LYKSPPPPYVYS--SPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP 566

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS-PPPPYHYSSP-------------------- 268
      Y YSSPPPP YSP K + S PPP VYS PPPPY+ SP          
Sbjct: 567 YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPSPYHAPSPKVLY 626

Query: 267 -----------PPPP--------------KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
            PPPP        PY YSSPPPP H SPK +Y SPPP  P
Sbjct: 627 KSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSSPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVHYKSPPP---P 683

Query: 162 YYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPV 46
      Y Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP 
Sbjct: 684 YVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPY 743

Query: 45  Y---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 744 YSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPP 767

 Score = 177 bits (450), Expect = 5e-43
 Identities = 112/256 (43%), Positives = 126/256 (49%), Gaps = 61/256 (23%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISA-NSYLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP 412
      L+ A+ + + ++++A  Y SSPPP V P V    P VYS PP    PP
Sbjct: 7  LVYAIGVIIMATMVAAYEPYTDSSPPPYSVPLPKVEYKSPPLPDVYSSPP--------PP 58

Query: 411 KVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPYH--------------- 280
       Y P +P  Y SPPPP YSP K + S PPP VY SPPPPY+        
Sbjct: 59 LEYSP-APKVDYKSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 117

Query: 279 -YSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPP  PY Y+SPPP
Sbjct: 118 VYSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPP---SPYVYNSPPP 174

Query: 138 PVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY------- 43
       Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y    
Sbjct: 175 SYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD 234

Query: 42 --SPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 235 YKSPPPPYVYSSPPPP 250

[27][TOP]
>UniRef100_Q9ZUC3 F5O8.27 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZUC3_ARATH
     Length = 895

 Score = 217 bits (552), Expect = 7e-55
 Identities = 121/240 (50%), Positives = 125/240 (52%), Gaps = 63/240 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-------SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+Y SPPPP Y P    SPPP VY  PP YSP PK   PPP VY  PP
Sbjct: 562 YVYHSPPPPPYYSPSPKPAYKSSPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPVYKSPPPPYVYNSPPPP 621

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP--------- 259
      Y YS P P Y P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP     
Sbjct: 622 Y-YSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPT 680

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPP 115
        P PY YSSPPPP + +PKP Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPP
Sbjct: 681 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP 737

Query: 114 YHYSSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y YSSPPPP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 738 YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 797

 Score = 213 bits (543), Expect = 8e-54
 Identities = 121/238 (50%), Positives = 126/238 (52%), Gaps = 61/238 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      Y+Y+SPPPP  P  P K PP VYS PP Y  SP P VY  PPY Y+SPPPP
Sbjct: 286 YVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKP-VYKSPPPPYVYNSPPPP 344

Query: 357 VYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP---------- 259
      YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP     
Sbjct: 345 YYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPVY 404

Query: 258 --PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---------PPPY 112
       P PY Y+SPPPP + SPKP Y SPPP  PY Y SPPPP YSP     PPPY
Sbjct: 405 KSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKLTYKSSPPPY 461

Query: 111 HYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 462 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVYNSPPPP 519

 Score = 212 bits (540), Expect = 2e-53
 Identities = 125/259 (48%), Positives = 131/259 (50%), Gaps = 82/259 (31%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+Y+SPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 136 YVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPY 195

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 196 YSPSPKPTYKSPPPPYIYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPAYK 255

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP------ 175
       PPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP + SPKP Y SPPP   
Sbjct: 256 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPIYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSF 315

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---- 43
      P PYY SP P  SPPPPY Y+SPPPP      P PY Y SPPPP Y  
Sbjct: 316 PPPPYYSPSPKPVYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 375

Query: 42 -----SPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 376 KPTYKSPPPPYVYSSPPPP 394

 Score = 211 bits (537), Expect = 4e-53
 Identities = 121/242 (50%), Positives = 125/242 (51%), Gaps = 65/242 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y+Y+SPPPP  P  P K PP Y  SPPP Y P  P  PP PPY YSSPPP
Sbjct: 613 YVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPP--PPYVYSSPPP 670

Query: 360 PVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP--------- 259
      P YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP     
Sbjct: 671 PYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPT 730

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPP 118
        P PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPP
Sbjct: 731 YKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP 787

Query: 117 PYHYSSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPP 7
      PY YSSPPPP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y SPP
Sbjct: 788 PYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPP 847

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 848 PP 849

 Score = 209 bits (533), Expect = 1e-52
 Identities = 126/260 (48%), Positives = 131/260 (50%), Gaps = 83/260 (31%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PP 397
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP
Sbjct: 35 YVYSSPPPPLSYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 94

Query: 396 V------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------ 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY Y+SPPPP YSP   
Sbjct: 95 YYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEY 154

Query: 294 ---PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP---- 172
       PPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP + SPKP Y SPPPP  
Sbjct: 155 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYIYS 214

Query: 171 --KKPYY-------YHSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPP----PKKPYYYHSPPPPVY--- 43
        PYY    Y SPPPP VYS PPP +YS P P  P PY Y SPPPP Y  
Sbjct: 215 SPPPPYYSPSPKPVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPS 274

Query: 42 ------SPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 275 PKPIYKSPPPPYVYNSPPPP 294

 Score = 208 bits (529), Expect = 3e-52
 Identities = 118/239 (49%), Positives = 125/239 (52%), Gaps = 62/239 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP-------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+YSSPPP     VY  PPP VY  PP YSP PK   PPP VY  PP
Sbjct: 211 YIYSSPPPPYYSPSPKPVYKS-PPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPP 269

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP--------- 259
      Y YS P P+Y P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YS PPPP     
Sbjct: 270 Y-YSPSPKPIYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKPV 328

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPP 115
       P PY Y+SPPPP + SPKP Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPP
Sbjct: 329 YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP 385

Query: 114 YHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 386 YVYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVYSSPPPP 444

 Score = 198 bits (504), Expect = 3e-49
 Identities = 115/232 (49%), Positives = 121/232 (52%), Gaps = 55/232 (23%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSP------PPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP  P  P   PP VY  PP YSP PK   PPP VY  PPY
Sbjct: 663 YVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPY 722

Query: 381 H-------YSSPPPP-VY-SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---------- 259
      +    Y SPPPP VY SPP PY+ SP   SPPPPY YSSPPPP     
Sbjct: 723 YSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEY 782

Query: 258 --PKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPP 118
       P PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPP
Sbjct: 783 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYVYSSPPPPTYYSPSPKVEYKSPPP 839

Query: 117 PYHYSSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y+SPPPP       P PY Y SPPPP YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 840 PYVYNSPPPPAYYSPSPKIEYKSPPPPYVYSSPPPPSYSPSPKAEYKSPPPP 891

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 116/232 (50%), Positives = 122/232 (52%), Gaps = 51/232 (21%)
 Frame = -3

Query: 543 SANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      S  Y YSSPPPP +Y  SP PKV  Y PP Y  SPPP +  SP  Y SPP
Sbjct: 5  SYEPYTYSSPPPP-LYD--SPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPLSYSPSPKVDYKSPP 58

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKP 247
      PP    Y YSSPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P P
Sbjct: 59 PP--------YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP 110

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPP 94
      Y YSSPPPP + SPKP Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPP
Sbjct: 111 YVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPP 167

Query: 93 PP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP      P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 168 PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYIYSSPPPP 219

 Score = 196 bits (497), Expect = 2e-48
 Identities = 115/236 (48%), Positives = 125/236 (52%), Gaps = 59/236 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSP------PPKVY----PPVYSPPPKVY---PP------VSPPPK 409
      Y+YSSPPPP  P  P   PP VY  PP YSP PKV  PP    PPP 
Sbjct: 486 YVYSSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVIYKSPPHPHVCVCPPPPP 545

Query: 408 VYP---------PVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP- 259
       Y     P +P ++S PPPP YSP KP + SSPPP VYS PPP +YS P P 
Sbjct: 546 CYSHSPKIEYKSPPTPYVYHSPPPPPYYSPSPKPAYKSSPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPV 605

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP------KKPYY-------YHSPPPP-VY 130
        P PY Y+SPPPP + SPKP Y SPPPP    PYY    Y SPPPP VY
Sbjct: 606 YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPPPPYVY 665

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPP----PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      S PPP +YS P P  P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 666 SSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPPYVYSSPPPP 721

 Score = 194 bits (494), Expect = 4e-48
 Identities = 122/263 (46%), Positives = 128/263 (48%), Gaps = 86/263 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y+Y+SPPPP  P  P K PP Y  SPPP Y P  P  PP PPY YSSPPP
Sbjct: 336 YVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPP--PPYVYSSPPP 393

Query: 360 PVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP-----PK-- 253
      P YSP    P PY Y+SPPPP YSP     PPPY YSSPPPP   PK 
Sbjct: 394 PYYSPSPKPVYKSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKLT 453

Query: 252 -----KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP------KKPYY-------YHSPPPP-VY 130
         PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP    PYY    Y SPPPP VY
Sbjct: 454 YKSSPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVY 513

Query: 129 -SPPPPYH-------YSSPPPP----------------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
       SPPPPY+    Y SPP P           P PY YHSPPPP Y 
Sbjct: 514 NSPPPPYYSPSPKVIYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSHSPKIEYKSPPTPYVYHSPPPPPYY 573

Query: 42  ---------SPPPPYHYTSPPPP 1
           S PPPY Y+SPPPP
Sbjct: 574 SPSPKPAYKSSPPPYVYSSPPPP 596

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 77/159 (48%), Positives = 81/159 (50%), Gaps = 34/159 (21%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP
Sbjct: 738 YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 797

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP-------- 259
       +YS P  Y P PY YSSPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP    
Sbjct: 798 PYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPAYYSPSPK 857

Query: 258 -----PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
         P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  YY
Sbjct: 858 IEYKSPPPPYVYSSPPPPSYSPSPKAEYKSPPP-PSLYY 895

[28][TOP]
>UniRef100_Q9FH26 Genomic DNA, chromosome 5, TAC clone: K20J1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FH26_ARATH
     Length = 609

 Score = 216 bits (549), Expect = 2e-54
 Identities = 129/262 (49%), Positives = 134/262 (51%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV---YPPV-----SPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV  PP+   SPPP 
Sbjct: 227 YVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYSSPPPPY 286

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 287 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 346

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 347 SPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 403

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y 
Sbjct: 404 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYS 463

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 464 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 485

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 128/262 (48%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 277 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 336

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 337 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 396

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 397 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 453

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 454 YNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 513

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 514 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 535

 Score = 214 bits (544), Expect = 6e-54
 Identities = 127/262 (48%), Positives = 132/262 (50%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 327 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 386

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 387 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 446

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY Y+SPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y 
Sbjct: 447 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YV 503

Query: 156 YHSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP YSP     PPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y 
Sbjct: 504 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYS 563

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 564 PSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 585

 Score = 211 bits (538), Expect = 3e-53
 Identities = 125/242 (51%), Positives = 128/242 (52%), Gaps = 65/242 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPP-----VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSS 370
      Y+YSSPPPP  P    SPPP  P VYS PP Y  SP PKV Y  PPY YSS
Sbjct: 152 YVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPY--YSPSPKVDYKSPPPPYVYSS 206

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------ 259
      PPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP   
Sbjct: 207 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 266

Query: 258 ------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SP 124
         P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SP
Sbjct: 267 KVDYKSPPLPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSP 323

Query: 123 PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPP 7
      PPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPP
Sbjct: 324 PPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPP 383

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 384 PP 385

 Score = 207 bits (528), Expect = 4e-52
 Identities = 127/247 (51%), Positives = 130/247 (52%), Gaps = 72/247 (29%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVY--PPV---SPPPKVY----PPVY---SPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPP 385
      Y SPPPP VY PP+  SP PKV   PP Y  SPPP Y  SP PKV Y  PP
Sbjct: 120 YKSPPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY---SPTPKVDYKSPPPP 176

Query: 384 YHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP- 259
      Y YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY YSSPPPP 
Sbjct: 177 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 236

Query: 258 -----------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY------ 130
           P PY YSSPPPP + SPK Y SPP  PY Y SPPPP Y   
Sbjct: 237 YSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPP---LPYVYSSPPPPYYSPSPKV 293

Query: 129 ---SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYH 22
       SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY 
Sbjct: 294 DYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYV 353

Query: 21 YTSPPPP 1
      Y+SPPPP
Sbjct: 354 YSSPPPP 360

 Score = 206 bits (524), Expect = 1e-51
 Identities = 122/253 (48%), Positives = 126/253 (49%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 352 YVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 411

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY Y+SPPPP YSP    
Sbjct: 412 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYK 471

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y 
Sbjct: 472 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YV 528

Query: 156 YHSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      Y SPPPP YSP     PPPY Y+SPPPP      P PY Y SPPPP YS
Sbjct: 529 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 588

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      P P  Y S PPP
Sbjct: 589 PSPKVTYKSLPPP 601

 Score = 204 bits (519), Expect = 5e-51
 Identities = 121/242 (50%), Positives = 126/242 (52%), Gaps = 65/242 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSS 370
      Y+Y+SPPPP  P    SPPP  P VYS PP Y  +P PKV Y  PPY YSS
Sbjct: 52 YIYNSPPPPYYSPSPKVNYKSPPP---PYVYSSPPPPY--YTPSPKVDYKSPPPPYEYSS 106

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------ 259
      PPPP YSP    P PY YSSPP P YSP     PPPY YSSPPPP   
Sbjct: 107 PPPPYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTP 166

Query: 258 ------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP--------- 124
         P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP YSP     
Sbjct: 167 KVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSP 223

Query: 123 PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYSPPP---------PYHYTSPP 7
      PPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP YSP P     PY Y+SPP
Sbjct: 224 PPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYSSPP 283

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 284 PP 285

 Score = 189 bits (480), Expect = 2e-46
 Identities = 114/236 (48%), Positives = 124/236 (52%), Gaps = 45/236 (19%)
 Frame = -3

Query: 573 LVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP 400
      LV + + S I+A  SY YSSP P+   P +  P Y+P K Y  SPPP Y 
Sbjct: 7  LVYVVVLSAIAATVTSYPYSSPQTPQYN---FPSHQHKSPKYTPHSKPYIYNSPPPPYYS 63

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------ 259
      P SP +Y SPPPP VYS P PY+ SP   SPPPPY YSSPPPP      
Sbjct: 64 P-SPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPKVDYKSPPPPYEYSSPPPPYYSPSPKIDYKS 122

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHY 106
      P PY YSSPP P + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y
Sbjct: 123 PPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVY 179

Query: 105 SSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 180 SSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 235

[29][TOP]
>UniRef100_Q39949 Hydroxyproline-rich protein n=1 Tax=Helianthus annuus
      RepID=Q39949_HELAN
     Length = 263

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 130/262 (49%), Positives = 137/262 (52%), Gaps = 58/262 (22%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY 433
      S + +  TL V +VSLTLPS +A +Y YSSPPPP    PPPK   SPPP  
Sbjct: 4  SSITTLLITLAVVIVSLTLPSPTTA-TYHYSSPPPPPPKKSPPPPPKQQYVYKSPPP--- 59

Query: 432 PPV--SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS-----------PPKKPYHY----------S 322
      PPV SPPP VY  PP H SPPPPV+      PPKKPY Y      
Sbjct: 60 PPVYKSPPPPVYKSPPPPVH-KSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPPPVHK 118

Query: 321 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY- 154
      SPPPPVY PPP Y SPPPP K  P Y SPPPP H  P P Y SPPPPKKPY Y 
Sbjct: 119 SPPPPVYKSPPPPVYESPPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYK 178

Query: 153 ---------HSPPPPVY-SPPPPYHYSSP--------------------PPPPKKPYYYH 64
           SPPPPVY SP PP H S P          PPPPKKPY Y 
Sbjct: 179 SPPPPPPVHKSPPPPVYKSPTPPVHKSPPHPVYKSPLPVHKSPPPVYKSPPPPKKPYVYK 238

Query: 63 SPPPPVYS-PPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV  PPP Y Y+SPPPP
Sbjct: 239 SPPPPVKKHPPPHYIYSSPPPP 260

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 83/164 (50%), Positives = 86/164 (52%), Gaps = 49/164 (29%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV--SPPPKVY----PPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS 373
      Y+Y SPPPP  PPV SPPP VY  PPVY SPPP VY  SPPP VY  PP H 
Sbjct: 105 YVYKSPPPP---PPVHKSPPPPVYKSPPPPVYESPPPPVYK--SPPPPVYKSPPPPVH-K 158

Query: 372 SPPPPVYS---PPKKPYHYSSPPPP----------VY-SPPPPYHYSSP----------- 268
      SPPPPVY  PPKKPY Y SPPPP     VY SP PP H S P      
Sbjct: 159 SPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPPPVHKSPPPPVYKSPTPPVHKSPPHPVYKSPLPVH 218

Query: 267 ---------PPPPKKPYKYSSPPPP--EH------HVSPKPYYH 187
          PPPPKKPY Y SPPPP +H   + SP P YH
Sbjct: 219 KSPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPVKKHPPPHYIYSSPPPPYH 262

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 3e-17
 Identities = 65/141 (46%), Positives = 69/141 (48%), Gaps = 57/141 (40%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY----PPV--SPPPKVY----PPVY-SPPPKVY----------------- 433
      +Y SPPPP VY  PPV SPPP VY  PPV+ SPPP VY         
Sbjct: 124 VYKSPPPP-VYESPPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPP 182

Query: 432 -PPV--SPPPKVYPPVSPPYHYSSP-------------PPPVYS---PPKKPYHYSSPPP 310
      PPV SPPP VY  +PP H S P       PPPVY  PPKKPY Y SPPP
Sbjct: 183 PPPVHKSPPPPVYKSPTPPVHKSPPHPVYKSPLPVHKSPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPP 242

Query: 309 PVY----------SPPPPYHY 277
      PV      SPPPPYH+
Sbjct: 243 PVKKHPPPHYIYSSPPPPYHH 263

[30][TOP]
>UniRef100_Q39864 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39864_SOYBN
     Length = 199

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 116/198 (58%), Positives = 119/198 (60%), Gaps = 21/198 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP YP  PPP YP  SPPP VY  SPPP VY  PP PPY Y SPP
Sbjct: 16 YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYP---SPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP--PPYKYPSPP 70

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYKYSSPPP 223
      PP Y  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    YKY SPPP
Sbjct: 71 PPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPP 130

Query: 222 PEH-HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP 55
      P + + SP P + P PP PY Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPP  PY Y SPP
Sbjct: 131 PVYKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPP---PYKYPSPP 187

Query: 54 PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPVY    Y SPPPP
Sbjct: 188 PPVYK------YKSPPPP 199

 Score = 203 bits (517), Expect = 8e-51
 Identities = 112/195 (57%), Positives = 114/195 (58%), Gaps = 24/195 (12%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PP K Y  SPPP VY   PPP YP SPPP    PPY Y SPPPPVY   
Sbjct: 1  PPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYP--SPPP-------PPYKYPSPPPPVYK----- 46

Query: 333 YHYSSPPPPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKK-------PYKYSSPPPPEH-HVSPKPYYH 187
       Y SPPPPVY  SPPPPY Y SPPPPP K    YKY SPPPP + + SP P Y 
Sbjct: 47 --YKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYK 104

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPP------PPKKPYYYHSPPPPVY-- 43
      P PP PY Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPP   PP PY Y SPPPPVY 
Sbjct: 105 YPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKY 164

Query: 42 -SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 165 KSPPPPYKYPSPPPP 179

[31][TOP]
>UniRef100_Q9STM8 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STM8_ARATH
     Length = 513

 Score = 214 bits (545), Expect = 5e-54
 Identities = 132/284 (46%), Positives = 135/284 (47%), Gaps = 106/284 (37%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PP 397
      SY+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP
Sbjct: 86 SYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSLPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 145

Query: 396 V------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------ 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP   
Sbjct: 146 YYSPSPKGDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDY 205

Query: 294 ---PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPK--------PYYHS 184
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK    PYY S
Sbjct: 206 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYYRS 265

Query: 183 PPPP-------------KKPYYYHSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------ 88
      PPPP        PY Y SPPPP YSP     PPPY YSSPPPP   
Sbjct: 266 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTP 325

Query: 87 ------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
         P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 326 KVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 369

 Score = 209 bits (532), Expect = 1e-52
 Identities = 125/261 (47%), Positives = 130/261 (49%), Gaps = 84/261 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 162 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 221

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSPPKK-------PYHYSSPPPPVYSP-------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP K    P +Y SPPPP YSP    
Sbjct: 222 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYYRSPPPPYYSPSPKVDYKS 281

Query: 294 -PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
      PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + +PK Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 282 PPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPP---YVY 338

Query: 153 HSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY-- 43
      SPPPP YSP     PPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y 
Sbjct: 339 SSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSP 398

Query: 42 -------SPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 399 SPKVDYKSPPPPYIYNSPPPP 419

 Score = 208 bits (529), Expect = 3e-52
 Identities = 121/238 (50%), Positives = 126/238 (52%), Gaps = 61/238 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      Y+YSSPPPP  P    SPPP Y  PP YSP PKV   PPP VY  SPP 
Sbjct: 237 YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYYRSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS--SPPPP 294

Query: 378 YSSPPPPV-YSPPKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP---------- 259
      Y SP P V Y P PY YSSPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP     
Sbjct: 295 YYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDY 354

Query: 258 --PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPY 112
       P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY
Sbjct: 355 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 411

Query: 111 HYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSPPPP 1
      Y+SPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 412 IYNSPPPPYYSPSPKVNYKTPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 469

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 125/266 (46%), Positives = 135/266 (50%), Gaps = 63/266 (23%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKV--------YPPVSPPPKVYPP 460
      + S T L  +V + + S I+A  SY Y+SP P      P +P PK P 
Sbjct: 4  IRTSRTMGLGQCMVYVVVLSAIAATVTSYPYTSPQTPHYNSPSHEHKIPKYTPHPK--PS 61

Query: 459 VYS--PPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK--------PYHYSSPP 313
      +YS PPP Y  SP PKV Y  P Y YSSPPPP YSP K    PY YSSPP
Sbjct: 62 IYSSSPPPSYY---SPSPKVDYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSLPPPYVYSSPP 118

Query: 312 PPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      PP YSP     PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK 
Sbjct: 119 PPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKV 178

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKK 79
      Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P 
Sbjct: 179 DYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP 235

Query: 78 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y SPPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 236 PYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP 261

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 115/237 (48%), Positives = 121/237 (51%), Gaps = 62/237 (26%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV----YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--------PPY 382
      Y SPPPP VY  SPPP Y P   Y PP Y  SPPP Y P     PPY
Sbjct: 279 YKSPPPPYVYS--SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPY 336

Query: 381 HYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP-- 259
      YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP     PPPY Y+SPPPP 
Sbjct: 337 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYY 396

Query: 258 ----------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
           P PY Y+SPPPP + SPK Y +PPPP  Y Y SPPPP YSP P +
Sbjct: 397 SPSPKVDYKSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYKTPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVN 453

Query: 108 YSSPPPP-----PKKPYY-------YHSPPPPVY--SPPPPYH-------YTSPPPP 1
      Y SPPPP   P PYY    Y SPPPP  SPP PY+    Y SPPPP
Sbjct: 454 YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPNVDYKSPPPPYVYSSPPTPYYSPSSKVTYKSPPPP 510

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 96/206 (46%), Positives = 100/206 (48%), Gaps = 64/206 (31%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 311 YVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 370

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY Y+SPPPP YSP    P PY Y+SPPPP YSP    
Sbjct: 371 YSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYK 430

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SP  Y SPPPP  Y 
Sbjct: 431 TPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPNVDYKSPPPP---YV 487

Query: 156 YHSPPPPVYSP---------PPPYHY 106
      Y SPP P YSP     PPPY Y
Sbjct: 488 YSSPPTPYYSPSSKVTYKSPPPPYVY 513

[32][TOP]
>UniRef100_C3VPW8 Extensin n=1 Tax=Lithospermum erythrorhizon RepID=C3VPW8_LITER
     Length = 247

 Score = 214 bits (544), Expect = 6e-54
 Identities = 125/222 (56%), Positives = 139/222 (62%), Gaps = 18/222 (8%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV-------SPPPKVY---- 466
      S MAS  TLLV +++ T+PS SAN Y YSSPPPPK Y P    SPPP VY  
Sbjct: 9  SKMASLVTTLLVLVIAFTIPSETSAN-YKYSSPPPPKKYSPPPHHYHHKSPPPPVYKSPP 67

Query: 465 PPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP 289
      PP++ SPPP VY  SPPP ++  PP YS PPPPVY P P H S PPP YSPPP
Sbjct: 68 PPMHKSPPPPVYK--SPPPPMHKSPPPPKKYS-PPPPVYKSPPPPMHKSPPPPKKYSPPP 124

Query: 288 PYHYSSPPPP----PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SP 124
      P Y SPPPP  P P KY SPPPP +  P P + SPPPPKK  +SPPPPVY SP
Sbjct: 125 PV-YKSPPPPMHKSPPPPKKY-SPPPPVYKSPPPPMHKSPPPPKK----YSPPPPVYKSP 178

Query: 123 PPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY-HYTSPPPP 1
      PPP H S PPPPKK  +SPPPPV+ PPP + H SPPPP
Sbjct: 179 PPPMHKS--PPPPKK----YSPPPPVHKPPPHWSHKYSPPPP 214

 Score = 154 bits (388), Expect = 7e-36
 Identities = 86/170 (50%), Positives = 101/170 (59%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      ++ SPPPPK Y  SPPP VY  SPPP ++  PPPK Y P PP Y SPPPP++ 
Sbjct: 86 MHKSPPPPKKY---SPPPPVYK---SPPPPMHKS-PPPPKKYSP--PPPVYKSPPPPMHK 136

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      P P YS PPP  SPPPP H S PPPPKK   SPPPP +  P P + SPPPPK
Sbjct: 137 SPPPPKKYSPPPPVYKSPPPPMHKS--PPPPKK----YSPPPPVYKSPPPPMHKSPPPPK 190

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      K  +SPPPPV+ PPP H+S     + +SPPPPV+  PP+HY
Sbjct: 191 K----YSPPPPVHKPPP--HWS----------HKYSPPPPVHK-SPPHHY 223

[33][TOP]
>UniRef100_Q9FG06 Genomic DNA, chromosome 5, BAC clone:F15M7 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FG06_ARATH
     Length = 689

 Score = 213 bits (542), Expect = 1e-53
 Identities = 123/243 (50%), Positives = 130/243 (53%), Gaps = 66/243 (27%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV------SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYS 373
      Y+Y SPPPP Y P    SPPP  P VY+ PP Y  SP PKV Y  PPY YS
Sbjct: 81 YVYISPPPPSYYSPSPKVNYKSPPP---PNVYNSPPPPY--YSPSPKVDYKSPPPPYVYS 135

Query: 372 SPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP----- 259
      SPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP   
Sbjct: 136 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPS 195

Query: 258 -------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------S 127
         P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     S
Sbjct: 196 PKIEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKS 252

Query: 126 PPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYTSP 10
      PPPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y+SP
Sbjct: 253 PPPPYVYSSPPPPYFSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSP 312

Query: 9  PPP 1
      PPP
Sbjct: 313 PPP 315

 Score = 209 bits (531), Expect = 2e-52
 Identities = 125/262 (47%), Positives = 130/262 (49%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+Y+SPPPP  P     PPP VY  PP +SP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 232 YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYFSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPY 291

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 292 YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 351

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 352 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPP---PYV 408

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 409 YSSPPPPYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 468

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 469 PSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP 490

 Score = 208 bits (530), Expect = 2e-52
 Identities = 124/262 (47%), Positives = 128/262 (48%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KVY  PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PPY
Sbjct: 307 YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 366

Query: 381 H-------YSSPPPP-----------------VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      +    Y SPPPP         Y P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 367 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVAYK 426

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 427 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYV 483

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P PY Y S PPP Y 
Sbjct: 484 YSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVNYKSPPPPYVYSSHPPPYYS 543

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 544 PSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 565

 Score = 203 bits (517), Expect = 8e-51
 Identities = 118/232 (50%), Positives = 121/232 (52%), Gaps = 55/232 (23%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPP------PKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPP   PKV   PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 382 YVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPY 441

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 442 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYK 501

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY YSS PPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 502 SPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVNYKSPPPPYVYSSHPPPYYSPSPKVNYKSPPP---PYV 558

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP YSP P +Y SPPP  PY Y SPPPP YSP P  Y S PPP
Sbjct: 559 YSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPP----PYVYSSPPPPYYSPSPMVDYKSTPPP 606

 Score = 201 bits (510), Expect = 5e-50
 Identities = 122/252 (48%), Positives = 127/252 (50%), Gaps = 75/252 (29%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 132 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPY 191

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
            PPY YSSPPPP YSP    P PY Y+SPPPP YSP    
Sbjct: 192 YSPSPKIEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYK 251

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
       PPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP + SPK Y SPPPP   
Sbjct: 252 SPPPPYVYSSPPPPYFSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSS 311

Query: 171 -KKPYY-------YHSPPPP-VYSPPPPYHYSSPP------PPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
       PYY    Y SPPPP VYS PPP +YS P   PPP PY Y SPPPP YSP
Sbjct: 312 PPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP--PYVYSSPPPPYYSP 369

Query: 36 PPPYHYTSPPPP 1
      P  Y SPPPP
Sbjct: 370 SPKVDYKSPPPP 381

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 116/249 (46%), Positives = 133/249 (53%), Gaps = 46/249 (18%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPK 439
      + +S T L  +V + + S I+A  SY YSSP   P + P  + P Y+P PK
Sbjct: 20 MRSSRTMGLGHCMVYVVVLSAIAATVTSYPYSSPYSSPQTPHYNSPSHEHKSPKYAPHPK 79

Query: 438 VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 262
      Y +SPPP Y  SP +Y SPPPP VY+ P PY+ SP   SPPPPY YSSPPP
Sbjct: 80 PYVYISPPPPSYYSPSPKVNYKSPPPPNVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 139

Query: 261 P------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---- 130
      P      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y  
Sbjct: 140 PYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYVYNSPPPPYYSPSP 196

Query: 129 -----SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPP 28
        SPPPPY YSSPPPP      P PY Y+SPPPP Y     SPPPP
Sbjct: 197 KIEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP 256

Query: 27 YHYTSPPPP 1
      Y Y+SPPPP
Sbjct: 257 YVYSSPPPP 265

 Score = 195 bits (495), Expect = 3e-48
 Identities = 114/232 (49%), Positives = 117/232 (50%), Gaps = 55/232 (23%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PPY
Sbjct: 457 YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPY 516

Query: 381 H----------------YSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      H        YSS PPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 517 HSPSPKVNYKSPPPPYVYSSHPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYK 576

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP        PY YS PP P + SPK Y SPP  PY 
Sbjct: 577 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPMVDYKSTPPPYVYSFPPLPYYSPSPKVDYKSPP---LPYV 633

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPP YSP P HY SPPPP  Y Y+SPPPP YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 634 YSSPPPLYYSPSPKVHYKSPPPP----YVYNSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPP 681

 Score = 161 bits (407), Expect = 5e-38
 Identities = 103/213 (48%), Positives = 107/213 (50%), Gaps = 59/213 (27%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP +SP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 482 YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVNYKSPPPPYVYSSHPPPY 541

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
             PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 542 YSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPMVDYK 601

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH--SPPPPKKP 163
       PPPY YS PP P      P PY YSSPPP  + SP P H SPPP  P
Sbjct: 602 STPPPYVYSFPPLPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYSSPPPL--YYSPSPKVHYKSPPP---P 656

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--PKKPYY 70
      Y Y+SPPPP YSP P  Y SPPPP  K PYY
Sbjct: 657 YVYNSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPPYVYKAPYY 689

[34][TOP]
>UniRef100_Q9STM7 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9STM7_ARATH
     Length = 707

 Score = 211 bits (538), Expect = 3e-53
 Identities = 126/247 (51%), Positives = 129/247 (52%), Gaps = 72/247 (29%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVY-----PPVSPPPKVY----PPVY---SPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPP 385
      Y SPPPP +Y   P SP PKV   PP Y  SPPP Y  SP PKV Y P PP
Sbjct: 423 YKSPPPPYIYSSTPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY---SPSPKVDYKPPPPP 479

Query: 384 YHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP- 259
      Y YSSPPPP YSP    P PY YS PPPP YSP     PPPY YSSPPPP 
Sbjct: 480 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 539

Query: 258 -----------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY------ 130
            P PY YSSPPPP + SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y   
Sbjct: 540 YSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYIYSSPPPPYYAPSPKV 596

Query: 129 ---SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYH 22
        SPPPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP Y     SPPPPY 
Sbjct: 597 DYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYV 656

Query: 21  YTSPPPP 1
      Y+SPPPP
Sbjct: 657 YSSPPPP 663

 Score = 208 bits (530), Expect = 2e-52
 Identities = 123/253 (48%), Positives = 125/253 (49%), Gaps = 76/253 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSP--------PPKVYPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP    PP Y  SPPP 
Sbjct: 130 YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGDYKSPPPPYVYSSPPPPY 189

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP YSP    
Sbjct: 190 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 249

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP + SPK Y SPPP  PY 
Sbjct: 250 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYV 306

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVYS 40
      Y SPPPP Y     SPPPPY Y SPPPP      P PY Y SPPPP YS
Sbjct: 307 YSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 366

Query: 39 PPPPYHYTSPPPP 1
      P P  Y SPPPP
Sbjct: 367 PSPKVDYKSPPPP 379

 Score = 201 bits (512), Expect = 3e-50
 Identities = 122/262 (46%), Positives = 125/262 (47%), Gaps = 85/262 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 305 YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 364

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      Y P     PPY YSS PPP YSP    P PY YSSPPPP YSP P  Y 
Sbjct: 365 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSTPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 424

Query: 273 SPPPP---------------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPP           P PY YSSPPPP + SPK Y PPP  PY 
Sbjct: 425 SPPPPYIYSSTPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKPPPP---PYV 481

Query: 156 YHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY- 43
      Y SPPPP Y     SPPPPY YS PPPP      P PY Y SPPPP Y 
Sbjct: 482 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYS 541

Query: 42  --------SPPPPYHYTSPPPP 1
          SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 542 PSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 563

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 125/266 (46%), Positives = 135/266 (50%), Gaps = 63/266 (23%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKV--------YPPVSPPPKVYPP 460
      + S T L  +V + + S I+A  SY Y+SP P      P +P PK P 
Sbjct: 22 IRTSRTMGLGQCMVYVVVLSAIAATVTSYPYTSPQTPHYNSPSHEHKIPKYTPHPK--PS 79

Query: 459 VYS--PPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK--------PYHYSSPP 313
      +YS PPP Y  SP PKV Y  P Y YSSPPPP YSP K    PY YSSPP
Sbjct: 80 IYSSSPPPSYY---SPSPKVDYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSLPPPYVYSSPP 136

Query: 312 PPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      PP YSP     PPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK 
Sbjct: 137 PPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKV 196

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPP------------PKK 79
      Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP      P 
Sbjct: 197 DYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPP 253

Query: 78 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y SPPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 254 PYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP 279

 Score = 196 bits (499), Expect = 1e-48
 Identities = 121/252 (48%), Positives = 124/252 (49%), Gaps = 75/252 (29%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 180 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 239

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP------- 295
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY Y SPPPP YSP    
Sbjct: 240 YSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYK 299

Query: 294 --PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP----- 172
       PPPY YSSPPPP      P PY Y SPPPP + SPK Y SPPPP   
Sbjct: 300 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSS 359

Query: 171 -KKPYY-------YHSPPPP-VYSPPPPYHYSSPP------PPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
       PYY    Y SPPPP VYS PP +YS P   PPP PY Y SPPPP YSP
Sbjct: 360 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSTPPPYYSPSPKVDYKSPPP--PYVYSSPPPPYYSP 417

Query: 36 PPPYHYTSPPPP 1
      P  Y SPPPP
Sbjct: 418 SPKVDYKSPPPP 429

 Score = 196 bits (497), Expect = 2e-48
 Identities = 112/212 (52%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 35/212 (16%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPP-----VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSS 370
      Y+YS PPPP  P    SPPP  P VYS PP Y  SP PKV Y  PPY YSS
Sbjct: 505 YVYSFPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPY--YSPSPKVNYKSPPPPYVYSS 559

Query: 369 PPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      PPPP YSP    P PY YSSPPPP Y+P P  Y SPPP  PY YSSPPPP +
Sbjct: 560 PPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSPPPPYYAPSPKVDYKSPPP----PYVYSSPPPPYY 615

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------SPPPPYHYSSPPPPPKKP----- 76
       SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP  P   
Sbjct: 616 SPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD 672

Query: 75  -------YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
          Y Y SPP P YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 673 YKSSPPQYVYSSPPTPYYSPSPKVTYKSPPPP 704

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 100/231 (43%), Positives = 102/231 (44%), Gaps = 89/231 (38%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKV--------YPPVSPPPKV 406
      Y+YSSPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV    Y  SPPP 
Sbjct: 480 YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 539

Query: 405 YPPVS--------PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY--------- 301
      Y P     PPY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y     
Sbjct: 540 YSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSPPPPYYAPSPKVDYK 599

Query: 300 SPPPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      SPPPPY YSSPPPP      P PY YSSPPPP + SPK Y SPPPP  Y 
Sbjct: 600 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---YV 656

Query: 156 YHSPPPPVYSP----------------------------------PPPYHY 106
      Y SPPPP YSP                 PPPY Y
Sbjct: 657 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSSPPQYVYSSPPTPYYSPSPKVTYKSPPPPYVY 707

[35][TOP]
>UniRef100_Q8H9E0 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Solanum
      tuberosum RepID=Q8H9E0_SOLTU
     Length = 217

 Score = 207 bits (528), Expect = 4e-52
 Identities = 121/211 (57%), Positives = 125/211 (59%), Gaps = 34/211 (16%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-----PPVSPPY 382
      Y Y SPPPP VY  SPPP VY  PP  PPP VY  SPPP VY   PP P Y
Sbjct: 12 YKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP---PPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVY 68

Query: 381 HYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
      Y SPPPPVY  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP  YKY SPPP
Sbjct: 69 KYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV---YKYKSPPP 125

Query: 222 PEH-HVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP---YHYSSPPPP----- 88
      P + + SP P  Y SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP  Y Y SPPPP   
Sbjct: 126 PVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 183

Query: 87 --PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  Y Y SPPPPV+ P PY+YTSPPPP
Sbjct: 184 SPPPPVYKYKSPPPPVHKSPAPYYYTSPPPP 214

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 124/210 (59%), Positives = 126/210 (60%), Gaps = 33/210 (15%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y Y SPPPP VY  SPPP  PPVY  SPPP VY  SPPP  PP P Y Y SPPP
Sbjct: 2  YKYKSPPPP-VYKYKSPPPP--PPVYKYKSPPPPVYKYKSPPP---PP--PVYKYKSPPP 53

Query: 360 PVY---SPPKKP--YHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH-H 211
      PVY  SPP P Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP  YKY SPPPP + +
Sbjct: 54 PVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV---YKYKSPPPPVYKY 110

Query: 210 VSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYSSP---------PPPPKK 79
      SP P  Y SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SP     PPPP 
Sbjct: 111 KSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPP 168

Query: 78 PYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYTSPPPP 1
      Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 169 VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP 198

 Score = 172 bits (437), Expect = 2e-41
 Identities = 104/174 (59%), Positives = 106/174 (60%), Gaps = 28/174 (16%)
 Frame = -3

Query: 438 VYPPVSPPPKVY-----PPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKP--YHYSSPPPPVY---S 298
      VY  SPPP VY   PP P Y Y SPPPPVY  SPP P Y Y SPPPPVY  S
Sbjct: 1  VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKS 60

Query: 297 PPPP---YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH-HVSPKP---YYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      PPPP  Y Y SPPPP  YKY SPPPP + + SP P  Y SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 61 PPPPPPVYKYKSPPPP---VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP--VYKYKSPPP 115

Query: 138 PVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYTSPPPP 1
      PVY  SPPPP Y Y SPPPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 116 PVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP 166

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 86/152 (56%), Positives = 88/152 (57%), Gaps = 28/152 (18%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP-- 385
      Y Y SPPPP VY  SPPP VY   PPVY  SPPP VY  SPPP VY  SPP 
Sbjct: 68 YKYKSPPPP-VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP 126

Query: 384 -YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP---YHYSSPPPP-------P 256
      Y Y SPPPPVY  SPP  Y Y SPPPPVY  SPPPP  Y Y SPPPP    P
Sbjct: 127 VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP 186

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       YKY SPPPP H SP PYY++ PPP  Y
Sbjct: 187 PPVYKYKSPPPPVHK-SPAPYYYTSPPPPSHY 217

[36][TOP]
>UniRef100_Q39599 Extensin n=1 Tax=Catharanthus roseus RepID=Q39599_CATRO
     Length = 225

 Score = 207 bits (526), Expect = 7e-52
 Identities = 127/234 (54%), Positives = 134/234 (57%), Gaps = 44/234 (18%)
 Frame = -3

Query: 570 VSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYS---PPPKVYPPVSPPPK 409
      ++L+L S +AN+Y YSSPPPP  PP  SPPP  PPV+  PPP Y  PPP 
Sbjct: 1  MALSLASETTANNYHYSSPPPPHYSPPYHYKSPPPP--PPVHKYPPPPPPFYKSPPPPPP 58

Query: 408 VYP-PVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSS 232
      VY P PPY Y SPPPP  P KPY Y SPPPP   PP Y SPPPPP KPYKY S
Sbjct: 59 VYKSPPPPPYKYKSPPPP----PHKPYKYKSPPPP-----PPV-YKSPPPPPHKPYKYKS 108

Query: 231 PPPPEHHVSPKPY-YHSPPPP---KKPYYYHSP-------------PPPVY----SPPP- 118
      PPPP   KPY Y SPPPP  K PY Y SP       PPPVY  SPPP 
Sbjct: 109 PPPPP-PPPHKPYKYKSPPPPPVYKPPYVYKSPPPPPSVHKYPPPSPPPVYKSPPSPPPK 167

Query: 117 -PYHYSSPPP----------PPKKPYYYHSPPP-PVY-SPPPPYH--YTSPPPP 1
      PY Y SPPP     PPKKPY Y PPP PVY SPPPP+H YTSPPPP
Sbjct: 168 KPYKYKSPPPPPIHKSPLPSPPKKPYKYKYPPPTPVYKSPPPPHHYLYTSPPPP 221

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 78/143 (54%), Positives = 79/143 (55%), Gaps = 8/143 (5%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP-----KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV--YPPVSPPYHYS 373
      Y Y SPPPP   K Y  SPPP  PPVY PP VY  PPP V YPP SPP Y 
Sbjct: 104 YKYKSPPPPPPPPHKPYKYKSPPP---PPVYKPP-YVYKSPPPPPSVHKYPPPSPPPVYK 159

Query: 372 SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP-PEHHVSPKP 196
      SPP P  PPKKPY Y SPPPP   P H S P PPKKPYKY PPP P    
Sbjct: 160 SPPSP---PPKKPYKYKSPPPP------PIHKSPLPSPPKKPYKYKYPPPTPV------- 203

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
      Y SPPPP  Y Y SPPPP Y+
Sbjct: 204 -YKSPPPPHH-YLYTSPPPPPYN 224

[37][TOP]
>UniRef100_Q9FSG1 Putative extensin n=1 Tax=Nicotiana sylvestris RepID=Q9FSG1_NICSY
     Length = 311

 Score = 206 bits (525), Expect = 9e-52
 Identities = 124/223 (55%), Positives = 128/223 (57%), Gaps = 47/223 (21%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--------PPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVYP---PVSPP 385
      +Y SPPPP VY  SPPP VY    PPVY SPPP VY  SPPP VY  P PP
Sbjct: 91 VYKSPPPP-VYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPP 149

Query: 384 YHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPP---------- 256
       Y SPPPPVY  SPP P + SPPPP+Y  SPPPP Y Y SPPPPP     
Sbjct: 150 PVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVHKSPPPPIYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPMYKSPPPPV 209

Query: 255 ---KKP------YKYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPP 118
       K P   YKY SPPPP +    P P Y SPPPP  Y  PPPPVY SPPP
Sbjct: 210 YKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPP 269

Query: 117 P-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYH--YTSPPPP 1
      P Y Y SPPPPP   Y SPPPPVY SPPPPYH YTSPPPP
Sbjct: 270 PVYKYKSPPPPPP---VYKSPPPPVYKSPPPPYHYYYTSPPPP 309

 Score = 199 bits (505), Expect = 2e-49
 Identities = 124/238 (52%), Positives = 131/238 (55%), Gaps = 36/238 (15%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP 427
      + S  TL+VAL+SL+ P  AN Y S PPP K Y    VY  SPPP VY 
Sbjct: 4  IVSLLATLVVALLSLSFPLECKANYYYSSPPPPTKKY--------VYS---SPPPPVYKY 52

Query: 426 VSPPPKV---YPPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP-YHY 277
      SPPP +   P P Y Y SPPPPVY  SPP P Y SPPPPVY  SPPPP Y Y
Sbjct: 53 KSPPPPLPIYRSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 112

Query: 276 SSPPPPP---KKP----YKYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      SPPPPP  K P  YKY SPPPP +    P P Y SPPPP  Y  PPPPV+
Sbjct: 113 KSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVH 172

Query: 129 -SPPPP-YHYSSPPP-------PPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP---YHYTSPPPP 1
      SPPPP Y Y SPPP    PP P Y SPPPPVY  SPPPP  Y Y SPPPP
Sbjct: 173 KSPPPPIYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPMYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPP 230

 Score = 171 bits (434), Expect = 3e-41
 Identities = 101/187 (54%), Positives = 104/187 (55%), Gaps = 24/187 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV--SPPPKVY--------PPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVYP---PV 394
      Y Y SPPPP  PPV SPPP VY    PPV+ SPPP +Y  SPPP VY  P 
Sbjct: 140 YKYKSPPPP---PPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVHKSPPPPIYKYKSPPPPVYKYKSPP 196

Query: 393 SPPYHYSSPPPPVY---SPPKKP--YHYSSPPPPVYS----PPPPYHYSSPPPPPKKPYK 241
      PP Y SPPPPVY  SPP P Y Y SPPPPVY   PPPP Y SPPPP K YK
Sbjct: 197 PPPPMYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIYK-YK 255

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
       PPPP +  P P Y  PP P Y SPPPPVY SPPPPYH      YYY 
Sbjct: 256 SPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKSPPPPYH-----------YYYT 304

Query: 63 SPPPPVY 43
      SPPPP Y
Sbjct: 305 SPPPPHY 311

[38][TOP]
>UniRef100_P06599 Extensin n=1 Tax=Daucus carota RepID=EXTN_DAUCA
     Length = 306

 Score = 205 bits (521), Expect = 3e-51
 Identities = 128/304 (42%), Positives = 145/304 (47%), Gaps = 100/304 (32%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVY-----PPV 457
      S M+S  +LLV LVSL L S +A Y YSSPPPP+ PP  SPPP +   PP 
Sbjct: 8  SKMSSLIVSLLVVLVSLNLASETTAK-YTYSSPPPPEHSPPPPEHSPPPPYHYESPPPPK 66

Query: 456 YSPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS---------------------- 349
      +SPPP  VY  SPPP ++ P PPYH+ SPPPP +S           
Sbjct: 67 HSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSP-PPPYHFESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAP 125

Query: 348 ----------PPKKPYHYSSPPPPVYSP-----------PPPYHYSSP------------ 268
           PP  Y Y SPPPP +SP      PPP H+ +P      
Sbjct: 126 VHHYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPEHHYKYKSPPPPKHFPAPEHHYKYKYKSPP 185

Query: 267 ----------PPPPKKPYKYSSPPPPEH-------------------HVSPKPYYHSPPP 175
           PPPP  YKY SPPPP+H          + SP P HSPPP
Sbjct: 186 PPTPVYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKSPPPPEHSPPP 245

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPP---YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP---YHYTS 13
      P  Y Y SPPPP++SPPPP  Y Y SPPPP    HSPPPPVYSPPPP  Y YTS
Sbjct: 246 PTPVYKYKSPPPPMHSPPPPTPVYKYKSPPPP------MHSPPPPVYSPPPPKHHYSYTS 299

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 300 PPPP 303

 Score = 117 bits (292), Expect = 1e-24
 Identities = 60/119 (50%), Positives = 70/119 (58%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVYPPV-------YSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPY 382
      Y Y SPPPP VY  SPPP + P     SPPP   SPPP + PP +P Y
Sbjct: 191 YKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKSPPPPEHSPPPPTPVY 250

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKP--YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      Y SPPPP++SPP   Y Y SPPPP++SPPPP +  PPPPK Y Y+SPPPP H+
Sbjct: 251 KYKSPPPPMHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPPVY---SPPPPKHHYSYTSPPPPHHY 306

[39][TOP]
>UniRef100_B9RPC0 LRX1, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RPC0_RICCO
     Length = 538

 Score = 204 bits (518), Expect = 6e-51
 Identities = 110/199 (55%), Positives = 114/199 (57%), Gaps = 23/199 (11%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK--VYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      +YS PPPP VY P PPP  PPVYSPPP  P SPPP  VY P PP   PPPPV
Sbjct: 255 VYSPPPPPPVYSPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPSPPPPPPPV 314

Query: 354 YSPPKKPYHYS-SPPPPVYSPPPPYHY----SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      YSPP P   SPPPPVYSPPPP    S PPP P P   PPPP +  P P 
Sbjct: 315 YSPPPPPSPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPPPSPLPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPL 374

Query: 189 HSPPPPKKPYYY---------HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP----YYYHSPPP- 52
      SPPPP PYYY     HSPPPP +SPPPP  SPPPPP P  Y Y SPPP 
Sbjct: 375 FSPPPPT-PYYYSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPIYPYLSPPPP 433

Query: 51 --PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PVYSPPPP Y+ PPPP
Sbjct: 434 PHPVYSPPPPPVYSPPPPP 452

 Score = 198 bits (504), Expect = 3e-49
 Identities = 109/201 (54%), Positives = 114/201 (56%), Gaps = 28/201 (13%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPP 361
      SPP P  PPV PP VY   PPVYSPPP  PP SPPP VY PP PP +  PPP
Sbjct: 239 SPPMPVPSPPVYLPPPVYSPPPPPPVYSPPP---PPPSPPPPVYSPPPPPPPVYSPPPPP 295

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      PVYSPP P   PPPPVYSPPPP  SPPPP  P YS PPPP   P P  SP
Sbjct: 296 PVYSPPPPPPSPPPPPPPVYSPPPP---PSPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPPPSP 352

Query: 180 ------PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP--PYHYSSPPPP------------PKKPYYYHS 61
         PPP P   PPPP++SPPP PY+YSSPPPP      P P  HS
Sbjct: 353 LPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPLFSPPPPTPYYYSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPSPPHS 412

Query: 60 PPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPP +SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 413 PPPPPHSPPPPIYPYLSPPPP 433

 Score = 192 bits (488), Expect = 2e-47
 Identities = 108/219 (49%), Positives = 116/219 (52%), Gaps = 46/219 (21%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSP-PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      SPPPP  PP SPPP VY  PP SPPP  PP SP PP V PP PP +  PPPP++
Sbjct: 316 SPPPPPSPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPPPSPLPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPLF 375

Query: 351 SPPKK-PYHYSSPPPPV---------YSPPPPYHYSSPPPPPKKP----YKYSSPPPPEH 214
      SPP  PY+YSSPPPP     +SPPPP  SPPPPP P  Y Y SPPPP H
Sbjct: 376 SPPPPTPYYYSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPIYPYLSPPPPPH 435

Query: 213 HV---SPKPYYHSPPPPKKPYYY----------HSPPPPVYSPPPPYHYSSP--PPPPKK 79
      V  P P Y PPPP P       +SPPPP SPPPP Y P P PP 
Sbjct: 436 PVYSPPPPPVYSPPPPPSPPPCIEPPPPPPCAEYSPPPPSPSPPPPTQYKPPPSPSPPPP 495

Query: 78 PYYYHSPPPPVYSPPPP-------------YHYTSPPPP 1
      P +Y+SPPPP SPPPP        Y SPPPP
Sbjct: 496 PVHYYSPPPPSQSPPPPAPVYEGPLPPITGVSYASPPPP 534

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 92/179 (51%), Positives = 100/179 (55%), Gaps = 21/179 (11%)
 Frame = -3

Query: 474 KVYPPVYSPPPKVYPPV---SPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP 307
      K + P  PP  PP+  SPP + PPV SPP   PPPPVYSPP P  SPPPP
Sbjct: 226 KPFVPTLPAPPPPSPPMPVPSPPVYLPPPVYSPP-----PPPPVYSPPPPP---PSPPPP 277

Query: 306 VYSPPPPYH--YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      VYSPPPP  YS PPPPP   YS PPPP   P P +SPPPP P  SPPPPV
Sbjct: 278 VYSPPPPPPPVYSPPPPPP----VYSPPPPPPSPPPPPPPVYSPPPPPSP-PPPSPPPPV 332

Query: 132 YSPPPPYHYSSPP-------------PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP--PYHYTSPPPP 1
      YSPPPP   PP       PPP P   PPPP++SPPP PY+Y+SPPPP
Sbjct: 333 YSPPPPPPSPPPPSPPPPSPLPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPLFSPPPPTPYYYSSPPPP 391

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 2e-16
 Identities = 56/118 (47%), Positives = 60/118 (50%), Gaps = 3/118 (2%)
 Frame = -3

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP--- 175
      P KP  SS   + P P  +PPPP    SPP P   P P + PPP  
Sbjct: 214 PFKPVDCSSFRCKPFVPTLP----APPPP--------SPPMPV----PSPPVYLPPPVYS 257

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P P  +SPPPP SPPPP YS PPPPP P Y  PPPPVYSPPPP   PPPP
Sbjct: 258 PPPPPPVYSPPPPPPSPPPPV-YSPPPPPP--PVYSPPPPPPVYSPPPPPPSPPPPPP 312

[40][TOP]
>UniRef100_Q38913-2 Isoform 2 of Extensin-1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q38913-2
     Length = 246

 Score = 204 bits (518), Expect = 6e-51
 Identities = 126/231 (54%), Positives = 130/231 (56%), Gaps = 35/231 (15%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKV 436
      + LV  SL  S +AN Y YSSPPPP +  PPV SPPP V   PPVY PP 
Sbjct: 3  SFLVLAFSLAFVSQTTAN-YFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPP 61

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPP 262
        SPPP VY  PP Y SPPP  SPP P Y SPPPPV YSPPP  Y SPPP
Sbjct: 62 VKHYSPPP-VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPP--PPVYKSPPPPVKHYSPPPV--YKSPPP 116

Query: 261 PPK---KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK-----PYYYHSPPPPV--------- 133
      P K  P Y SPPPP H SP P Y SPPPP K   P YHSPPPPV     
Sbjct: 117 PVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVY 176

Query: 132 YSPPPPYHYSSP------PPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYTSPPPP 1
      +SPPPP HYS P   PPPPKK Y Y SPPPPV YSPP YH SPPPP
Sbjct: 177 HSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPVHYSPPTVYH--SPPPP 225

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 103/202 (50%), Positives = 109/202 (53%), Gaps = 40/202 (19%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPV--YSPPPKVYPPVSP-----PPKVY-- 403
      +Y SPPPP Y  PPV SPPP VY  PPV YSPPP  P P   PP VY 
Sbjct: 70 VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKS 129

Query: 402 --PPV---SPPYHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYHYSS 271
       PPV  SPP Y SPPPPV YSPP  YH SPPPPV+     SPPPP HYS 
Sbjct: 130 PPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVVYH--SPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSP 187

Query: 270 PP------PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      PP   PPPKK Y+Y SPPPP H    +SPP    YHSPPPPV+   H
Sbjct: 188 PPVVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPVH--------YSPPT-----VYHSPPPPVH------H 228

Query: 108 YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      YS  PP +PY Y SPPPP Y
Sbjct: 229 YS----PPHQPYLYKSPPPPHY 246

[41][TOP]
>UniRef100_Q39865 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39865_SOYBN
     Length = 169

 Score = 203 bits (517), Expect = 8e-51
 Identities = 96/159 (60%), Positives = 101/159 (63%), Gaps = 10/159 (6%)
 Frame = -3

Query: 447 PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
      PP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SP
Sbjct: 1  PPPYYYHSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPP-PPYYYHSPPPPSPSPPPPYYYHSP 57

Query: 267 PPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      PPP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPP   PYYY SPPPP  PPPPYH
Sbjct: 58 PPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYH 117

Query: 108 YSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP  P PY+Y SPPPP +P P Y Y SPPPP
Sbjct: 118 YVSPPPPSPSPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPP 156

 Score = 197 bits (500), Expect = 8e-49
 Identities = 102/177 (57%), Positives = 108/177 (61%), Gaps = 12/177 (6%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP Y  SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP P
Sbjct: 1  PPPYYYH--SPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYHSPPPPSPSPPP-P 51

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK- 166
      Y+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPP  
Sbjct: 52 YYYHSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSY 111

Query: 165 ---PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---YYYHSPPPPVY--SPPPPYHY 19
       PY+Y SPPPP SPPPPYHY+SPPPP  P  Y Y SPPPPVY + PPP Y
Sbjct: 112 PPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPVYIYASPPPPIY 168

 Score = 196 bits (499), Expect = 1e-48
 Identities = 100/182 (54%), Positives = 106/182 (58%), Gaps = 10/182 (5%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP  + P P P  PP Y  P    PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP 
Sbjct: 1  PPPYYYHSPPPPSPSPPPPYYYKSP-------PPPSPSPP--PPYYYHSPPPPSPSPP-P 50

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      PY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPP 
Sbjct: 51 PYYYHSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTS 110

Query: 165 ----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
        PY+Y SPPPP SPPPPYHY+SPPPP  P  Y Y SPPPPVY    Y SPP
Sbjct: 111 YPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPVYI------YASPP 164

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 165 PP 166

 Score = 178 bits (452), Expect = 3e-43
 Identities = 94/178 (52%), Positives = 103/178 (57%), Gaps = 7/178 (3%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  +SPPP  P SPP    PPY+Y
Sbjct: 12 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYY---HSPPP---PSPSPP--------PPYYY 54

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP   PY Y SPPPP + 
Sbjct: 55 HSPPPPSPSPP-SPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSYPP 113

Query: 204 PKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      P +Y SPPPP   PY+Y SPPPP +P P Y Y SPPPP  Y Y SPPPP+Y
Sbjct: 114 PPYHYVSPPPPSPSPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPP---VYIYASPPPPIY 168

[42][TOP]
>UniRef100_Q7DLZ6 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q7DLZ6_VIGUN
     Length = 164

 Score = 202 bits (513), Expect = 2e-50
 Identities = 107/184 (58%), Positives = 111/184 (60%), Gaps = 7/184 (3%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPP
Sbjct: 7  YYYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPP 61

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP  SP  
Sbjct: 62 PPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP----SP--- 113

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
       SPPP  PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP    SPPPP Y  PY Y S
Sbjct: 114 --SPPP---PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP------SPPPPYY----PYLYNS 158

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 159 PPPP 162

 Score = 201 bits (511), Expect = 4e-50
 Identities = 93/144 (64%), Positives = 96/144 (66%), Gaps = 10/144 (6%)
 Frame = -3

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
      P  PPY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y S
Sbjct: 1  PSPPPPYYYKSPPPPSPSPP-PPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKS 59

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 73
      PPPP   P YY SPPPP   PYYY SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY
Sbjct: 60 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPY 119

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      YY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 120 YYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 143

 Score = 156 bits (394), Expect = 1e-36
 Identities = 80/146 (54%), Positives = 85/146 (58%), Gaps = 4/146 (2%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 31 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 85

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      PY+Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP    SPPPP ++ 
Sbjct: 86 PYYYKSPPPPSPSPP-PPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS------PSPPPPYYYK 138

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      SP P  SPPPP PY Y+SPPPP Y
Sbjct: 139 SPPPPSPSPPPPYYPYLYNSPPPPAY 164

[43][TOP]
>UniRef100_Q9XIL9 Putative uncharacterized protein At2g15880 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9XIL9_ARATH
     Length = 727

 Score = 201 bits (512), Expect = 3e-50
 Identities = 112/184 (60%), Positives = 116/184 (63%), Gaps = 11/184 (5%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPV------SPPPKVYPPVYSPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      SPPPP V+ P    SPPP  PPVYSPPP  VY P PPP  PP PP H SPP
Sbjct: 492 SPPPPPVHSPPPPSPIHSPPP---PPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVH--SPP 546

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK--YSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PPV+SPP P H SPPPPV+SPPPP H SPPPP  P  YS PPPP H SP P 
Sbjct: 547 PPVHSPPP-PVH--SPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVYSPPPPPVH--SPPPPV 599

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP-KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
      HSPPPP   HSPPPPVYSPPPP  SPPPP  P  HSPPPPVYSPPPP Y+ 
Sbjct: 600 HSPPPP-----VHSPPPPVYSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPVHSPPPPVYSPPPPV-YSP 653

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 654 PPPP 657

 Score = 188 bits (477), Expect = 3e-46
 Identities = 105/189 (55%), Positives = 109/189 (57%), Gaps = 18/189 (9%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSP-PPKVYP---------PVS-----PPPKVYPPVSPPY 382
      PPP  PP SPP  P PV+ P PPK P     PV   PPP V+ P P 
Sbjct: 447 PPPASSPPTSPPVHSTPSPVHKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVHSPPPPSP 506

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      +S PPPPVYSPP P YS PPPP VYSPPPP  SPPPP  P  SPPPP H 
Sbjct: 507 IHSPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH-- 564

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      SP P HSPPPP   HSPPPPVYSPPPP +S PPP  P  HSPPPPVYSPPPP
Sbjct: 565 SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVYSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVYSPPPP 619

Query: 27 YHYTSPPPP 1
        SPPPP
Sbjct: 620 PPVHSPPPP 628

 Score = 184 bits (468), Expect = 4e-45
 Identities = 112/200 (56%), Positives = 118/200 (59%), Gaps = 24/200 (12%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY-----PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY---PPV-SP 388
      +YS PPPP VY P PPP VY   PPV+SPPP V+  PPV SPPP V+  PPV SP
Sbjct: 515 VYSPPPPPPVYSP-PPPPPVYSPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSP 573

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      P  SPPPPVYSPP P H SPPPPV+SPPPP H SPPPP   YS PPPP H 
Sbjct: 574 PPPVHSPPPPVYSPPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVH--SPPPPV-----YSPPPPPPVHS 624

Query: 207 SPKPYYHSPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP----PPKKPYYYHSPP-- 55
       P P + PPP  P P Y SPPPPVYSPPPP  S PPP  PP P  SPP 
Sbjct: 625 PPPPVFSPPPPVHSPPPPVY--SPPPPVYSPPPPPVKSPPPPPVYSPPLLPPKMSSPPTQ 682

Query: 54  PPVYSPPP--PYHYTSPPPP 1
       PV SPPP P   PPP
Sbjct: 683 TPVNSPPPRTPSQTVEAPPP 702

 Score = 182 bits (461), Expect = 3e-44
 Identities = 105/197 (53%), Positives = 113/197 (57%), Gaps = 24/197 (12%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVY--------PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS-- 370
      SPPPP+     PP S PP  PPV+S P V+ P  PPK P + PY S  
Sbjct: 432 SPPPPQQPHHHVVHSPPPASSPP-TSPPVHSTPSPVHKP--QPPKESPQPNDPYDQSPVK 488

Query: 369 -----PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
        PPPPV+SPP   +S PPPPVYSPPPP  SPPPPP   YS PPPP H S
Sbjct: 489 FRRSPPPPPVHSPPPPSPIHSPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPV---YSPPPPPPVH-S 544

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYY------YHSPPP 52
      P P HSPPPP   HSPPPPV+SPPPP H SPPPP  P P Y    HSPPP
Sbjct: 545 PPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVYSPPPPPVHSPPP 597

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 598 PVHSPPPPVH--SPPPP 612

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 103/211 (48%), Positives = 113/211 (53%), Gaps = 35/211 (16%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV-SPPPKVY---PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVYPPVSPPY 382
      +YS PPPP V+  PPV SPPP V+  PPV+SPPP V+  PPV SPPP VY P PP 
Sbjct: 533 VYSPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVYSPPPPPV 592

Query: 381 H------------YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      H       SPPPPVYSPP P +S PPPPV+SPPPP H SPPPP   Y
Sbjct: 593 HSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVYSPPPPPPVHS-PPPPVFSPPPPVH--SPPPP-----VY 644

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP-PPYHYSSPP-------PPPK 82
      S PP     P Y PPPP K   PPPPVYSPP P  SSPP    PPP+
Sbjct: 645 SPPP---------PVYSPPPPPVK----SPPPPPVYSPPLLPPKMSSPPTQTPVNSPPPR 691

Query: 81  KPYYYHSPPPP----VYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P   PPP  + P  + Y SPPPP
Sbjct: 692 TPSQTVEAPPPSEEFIIPPFIGHQYASPPPP 722

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 88/188 (46%), Positives = 97/188 (51%), Gaps = 23/188 (12%)
 Frame = -3

Query: 495 PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHY--- 325
      P SP P  PV+ P P  P SP P  P  P +  PP  PP++P+H+  
Sbjct: 394 PSKSPSPVPTRPVHKPQP---PKESPQPND-PYNQSPVKFRRSPP----PPQQPHHHVVH 445

Query: 324 -----SSPP--PPVYSPPPPYHYSSPP---PPPKKPY-------KYSSPPPPEHHVSPKP 196
        SSPP PPV+S P P H  PP  P P PY    + S PPPP H  P 
Sbjct: 446 SPPPASSPPTSPPVHSTPSPVHKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVHSPPPPS 505

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP---KKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
       HSPPPP P Y  PPPPVYSPPPP  SPPPPP   P  HSPPPPV+SPPPP 
Sbjct: 506 PIHSPPPP--PVYSPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPV 563

Query: 24 HYTSPPPP 1
      H SPPPP
Sbjct: 564 H--SPPPP 569

 Score = 133 bits (335), Expect = 1e-29
 Identities = 88/182 (48%), Positives = 101/182 (55%), Gaps = 11/182 (6%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY-PPVS 391
      P + S  ++S PPP    SPPP  PPV+SPPP V+  PPV SPPP VY PP 
Sbjct: 568 PPVHSPPPPVHSPPPPV-----YSPPP---PPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVYSPPPP 619

Query: 390 PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      PP H SPPPPV+SPP P H SPPPPVYSPPPP YS PPPP K P   PPPP + 
Sbjct: 620 PPVH--SPPPPVFSPP-PPVH--SPPPPVYSPPPPV-YSPPPPPVKSP-----PPPPVYS 668

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP------PPKKPYYYHSPPPP 49
        P  S PP + P  +SPPP   P   +PPP   PP  + Y SPPPP
Sbjct: 669 PPLLPPKMSSPPTQTP--VNSPPPRT----PSQTVEAPPPSEEFIIPPFIGHQYASPPPP 722

Query: 48  VY 43
      ++
Sbjct: 723 MF 724

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 4e-18
 Identities = 60/131 (45%), Positives = 68/131 (51%), Gaps = 27/131 (20%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      P + S  +YS PPPP V+  SPPP V+  PPV+SPPP VY  SPPP VY P PP
Sbjct: 604 PPVHSPPPPVYSPPPPPPVH---SPPPPVFSPPPPVHSPPPPVY---SPPPPVYSPPPPP 657

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP--PVYSPPPP----------------------YHY 277
       S PPPPVYSPP P  SSPP  PV SPPP            + Y
Sbjct: 658 VK-SPPPPPVYSPPLLPPKMSSPPTQTPVNSPPPRTPSQTVEAPPPSEEFIIPPFIGHQY 716

Query: 276 SSPPPPPKKPY 244
      +SPPPP + Y
Sbjct: 717 ASPPPPMFQGY 727

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 2e-09
 Identities = 45/119 (37%), Positives = 57/119 (47%), Gaps = 11/119 (9%)
 Frame = -3

Query: 324 SSPPPPVYSPPP-PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY-- 154
      SS  P SP P P   P PPK+  S P  ++ SP + SPPPP++P+++ 
Sbjct: 389 SSQATPSKSPSPVPTRPVHKPQPPKE----SPQPNDPYNQSPVKFRRSPPPPQQPHHHVV 444

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP--PYHYT------SPPPP 1
      HSPPP  P P +S+P P    H P PP SP P PY +   SPPPP
Sbjct: 445 HSPPPASSPPTSPPVHSTPSP-------VHKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPP 496

[44][TOP]
>UniRef100_Q2A9D3 Extensin, putative n=1 Tax=Brassica oleracea RepID=Q2A9D3_BRAOL
     Length = 509

 Score = 200 bits (509), Expect = 7e-50
 Identities = 115/238 (48%), Positives = 122/238 (51%), Gaps = 61/238 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+Y+SPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY  P
Sbjct: 145 YVYNSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPLPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 204

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--------------PK 253
      P +YS P  Y P PY YSS PPPP YSP P  Y SPPPP       P 
Sbjct: 205 PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSLPPPPYYSPSPEVDYKSPPPPPPYYSPSPKVEYNSPP 264

Query: 252 KPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHY 106
      PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y
Sbjct: 265 PPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYVYNSPPPPPYYFPSPKVDYKSPPPPYVY 321

Query: 105 SSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 322 SSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKMVYKSPPPPYVYSSPPPP 379

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 120/233 (51%), Positives = 126/233 (54%), Gaps = 58/233 (24%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYH-------YSS 370
      Y+SPPPP VY  SPPP  PP YSP PKV   PPP VY P PPY+    Y S
Sbjct: 260 YNSPPPPYVYS--SPPP---PPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYFPSPKVDYKS 314

Query: 369 PPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKY 238
      PPPP VYS P P +Y SP P VY SPPPPY YSSPPPP       P PY Y
Sbjct: 315 PPPPYVYSSPPPPPYY-SPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKMVYKSPPPPYVY 373

Query: 237 SSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPP 91
      SSPPPP ++ SPK Y PPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPP
Sbjct: 374 SSPPPPPYYSPSPKVNYKYPPP---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPP 430

Query: 90 P-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      P       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 431 PQFYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 483

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 111/215 (51%), Positives = 117/215 (54%), Gaps = 38/215 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+Y+SPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKVY  PPP VY  P
Sbjct: 293 YVYNSPPPPPYYFPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPP 352

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP------- 259
      P +YS P VY P PY YSSPPPP Y      PPPPY YSSPPPP    
Sbjct: 353 PPYYSPSPKMVYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKYPPPPYVYSSPPPPPYYSPSP 412

Query: 258 ------PKKPYKYSSPPPPE-HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYS 103
         P PY YSSPPPP+ + SPK Y SPPP  PY Y S PPPP YSP P  Y 
Sbjct: 413 KVNYKSPPPPYVYSSPPPPQFYSPSPKAEYKSPPP---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYK 469

Query: 102 SPPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPP  PY Y S PPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 470 SPPP----PYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 500

 Score = 197 bits (501), Expect = 6e-49
 Identities = 120/254 (47%), Positives = 128/254 (50%), Gaps = 77/254 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVS 391
      Y+YSSPPPP Y P     PPP +Y   PP YSP P+V Y  PPP Y P 
Sbjct: 75 YIYSSPPPPSYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSLPPPPYYSPSPEVDYKSPPPPPPYYSPSP 134

Query: 390 --------PPYHYSSPPPP-VYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY----------SPP 292
          PPY Y+SPPPP YSP    P PY YSSPP P Y     SPP
Sbjct: 135 KVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPLPPYYSPSPKVDYKSPP 194

Query: 291 PPYHYSSPPPP-------------PKKPYKYSS-PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
      PPY YSSPPPP       P PY YSS PPPP + SP+ Y SPPPP PYY 
Sbjct: 195 PPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSLPPPPYYSPSPEVDYKSPPPP-PPYYS 253

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY---------- 43
      SP   SPPPPY YSSPPPP       P PY Y+SPPPP Y     
Sbjct: 254 PSPKVEYNSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYFPSPKVDYK 313

Query: 42 SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 314 SPPPPYVYSSPPPP 327

 Score = 177 bits (450), Expect = 5e-43
 Identities = 119/275 (43%), Positives = 131/275 (47%), Gaps = 84/275 (30%)
 Frame = -3

Query: 573 LVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV--------------------SPPPKV--YPP 460
      +V + + S I A +Y Y SPP + YPPV          SPPP+   P
Sbjct: 7  MVYVVVFSAIVAAAYPYESPPTTQKYPPVHKTKSPYQPKKNSPYYSAPPSPPPQYRRQGP 66

Query: 459 VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSP-PKKPYH-------YSSPPPP 307
      Y+P PK Y  SPPP Y  SP  Y SPPPP +YS P PY+    Y SPPPP
Sbjct: 67 KYTPHPKPYIYSSPPPPSYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSLPPPPYYSPSPEVDYKSPPPP 126

Query: 306 -----------VYSPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKYSSPP-PPEHHVSP 202
            SPPPPY Y+SPPPP       P PY YSSPP PP + SP
Sbjct: 127 PPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPLPPYYSPSP 186

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYY------ 70
      K Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSS PPP  PYY   
Sbjct: 187 KVDYKSPPP---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSLPPP---PYYSPSPEV 240

Query: 69 -YHSPPPP-----------VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP       SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 241 DYKSPPPPPPYYSPSPKVEYNSPPPPYVYSSPPPP 275

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 88/159 (55%), Positives = 93/159 (58%), Gaps = 6/159 (3%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      +Y SPPPP VY  PPP  P YSP PKV   PPP VY  PP +YS P  Y 
Sbjct: 363 VYKSPPPPYVYSS-PPPP----PYYSPSPKVNYKYPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYK 417

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPP 175
      P PY YSSPPPP YSP P  Y SPPP  PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP
Sbjct: 418 SPPPPYVYSSPPPPQFYSPSPKAEYKSPPP----PYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPP 473

Query: 174 PKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP---KKPYY 70
       PY Y S PPPP YSP P +Y SPPPPP  K PYY
Sbjct: 474 ---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPPYVYKMPYY 509

 Score = 105 bits (263), Expect = 2e-21
 Identities = 67/138 (48%), Positives = 69/138 (50%), Gaps = 42/138 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPP-------VSPPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY---PP 397
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY  PP
Sbjct: 371 YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKYPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPP 430

Query: 396 VS--------------PPYHYSSPPPP-VYSP--------PKKPYHYSS-PPPPVYSPPP 289
              PPY YSSPPPP YSP    P PY YSS PPPP YSP P
Sbjct: 431 PQFYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSP 490

Query: 288 PYHYSSPPPPP---KKPY 244
       +Y SPPPPP  K PY
Sbjct: 491 KVYYKSPPPPPYVYKMPY 508

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 51/92 (55%), Positives = 54/92 (58%), Gaps = 8/92 (8%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV------SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYS 373
      Y+YSSPPPP+ Y P    SPPP  P VYS PP  P SP PKV Y  PPY YS
Sbjct: 423 YVYSSPPPPQFYSPSPKAEYKSPPP---PYVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 478

Query: 372 SPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH 280
      SPPPP YSP K Y Y SPPPP Y  PY+
Sbjct: 479 SPPPPPYYSPSPKVY-YKSPPPPPYVYKMPYY 509

[45][TOP]
>UniRef100_Q41120 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q41120_PHAVU
     Length = 154

 Score = 200 bits (508), Expect = 9e-50
 Identities = 91/142 (64%), Positives = 95/142 (66%), Gaps = 10/142 (7%)
 Frame = -3

Query: 396 VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPP 226
      V PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPP
Sbjct: 1  VKPPYYYKSPPPPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 59

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYY 67
      PP   P YYHSPPPP   PYYY SPPPP  PPPPYHY SPPPP  P PYYY
Sbjct: 60 PPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYYY 119

Query: 66 HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP +P P Y Y SPPPP
Sbjct: 120 KSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPP 141

 Score = 185 bits (469), Expect = 3e-45
 Identities = 98/183 (53%), Positives = 105/183 (57%), Gaps = 6/183 (3%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      Y Y SPPPP   SP     SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP 
Sbjct: 5  YYYKSPPPP------SP---------SPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSP 47

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP +     P
Sbjct: 48 SPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSY---------P 97

Query: 180 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      PP  PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P  Y Y SPPPP Y    Y+SP
Sbjct: 98 PP---PYHYVSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPAYI------YSSP 148

Query: 9  PPP 1
      PPP
Sbjct: 149 PPP 151

 Score = 184 bits (466), Expect = 7e-45
 Identities = 93/163 (57%), Positives = 99/163 (60%), Gaps = 12/163 (7%)
 Frame = -3

Query: 471 VYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP 292
      V PP Y  P    PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPP
Sbjct: 1  VKPPYYYKSP-------PPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPPSPSPP 50

Query: 291 PPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPV 133
      PPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P YY SPPPP   PY+Y SPPPP 
Sbjct: 51 PPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPS 110

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKP---YYYHSPPPP--VYSPPPPYHY 19
      SPPPPY+Y SPPPP  P  Y Y SPPPP +YS PPP Y
Sbjct: 111 PSPPPPYYYKSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPAYIYSSPPPPIY 153

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 83/150 (55%), Positives = 87/150 (58%), Gaps = 8/150 (5%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP P
Sbjct: 13 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--P 67

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPP 220
      PY+Y SPPPP SP P PY+Y SPPPP  PPPPYHY SPPPP  P PY Y SPPPP
Sbjct: 68 PYYYHSPPPP--SPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 125

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
        +PK Y SPPPP  Y Y SPPPP+Y
Sbjct: 126 SPAPAPKYIYKSPPPP--AYIYSSPPPPIY 153

[46][TOP]
>UniRef100_B9GU80 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GU80_POPTR
     Length = 153

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 104/167 (62%), Positives = 108/167 (64%), Gaps = 5/167 (2%)
 Frame = -3

Query: 486 SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP 307
      SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPYHY SPPPP SPP PY+Y SPPPP
Sbjct: 1  SPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYHYKSPPPPSPSPPP-PYYYKSPPPP 53

Query: 306 VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
       SPPPPY+Y SPPPP    SPPPP ++ SP P  SPPPP  YYY SPPPP S
Sbjct: 54 SPSPPPPYYYKSPPPPSP------SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSSS 104

Query: 126 PPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH-SPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPPY Y SPPPP  P PYYY SPPPPV SPPPP Y Y SPPPP
Sbjct: 105 PPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYY-HSPPPPVKSPPPPVYIYASPPPP 150

 Score = 183 bits (464), Expect = 1e-44
 Identities = 92/156 (58%), Positives = 97/156 (62%), Gaps = 12/156 (7%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      SPPPP  P PPP Y  PP SPPP +  PPP  PP PPY+Y SPPPP 
Sbjct: 1  SPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYHYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSP 55

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP  P PY Y SPPPP   P  Y SP
Sbjct: 56 SPPP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSSSPPPPYVYKSP 114

Query: 180 PPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPP-YHYSSPPPP 88
      PPP   PYYYHSPPPPV SPPPP Y Y+SPPPP
Sbjct: 115 PPPSPSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPVYIYASPPPP 150

[47][TOP]
>UniRef100_Q9T0L0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9T0L0_ARATH
     Length = 429

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 122/255 (47%), Positives = 130/255 (50%), Gaps = 78/255 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPV 394
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY PP 
Sbjct: 154 YIYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSFPPP 213

Query: 393 SP---------------PYHYSSPPPP-VYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY----- 301
      P        PY YSSPPPP YSP    P PY YSSPPPP Y   
Sbjct: 214 PPYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPPYSPSPK 273

Query: 300 ----SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPP 175
        SPPPPY Y+SPPPP       P PY YSSPPPP ++ SP+ Y SPPP
Sbjct: 274 VEFKSPPPPYIYNSPPPPSYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPPPTYYSPSPRVDYKSPPP 333

Query: 174 P------KKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--------- 43
      P    PY Y+S PPPP YSP P +Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     
Sbjct: 334 PYVYNSLPPPYVYNSPPPPPYYSPSPTVNYKSPPP----PYVYNSPPPPPYYSPFPKVEY 389

Query: 42 -SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 390 KSPPPPYIYNSPPPP 404

 Score = 196 bits (497), Expect = 2e-48
 Identities = 112/241 (46%), Positives = 120/241 (49%), Gaps = 65/241 (26%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      +Y+SPPPP +Y  SPPP  PP YSP PKV   PPP VY  PP +YS P  Y 
Sbjct: 146 IYNSPPPPYIYS--SPPP---PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYK 200

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKY 238
      P PY YS PPPP Y     SPP PY YSSPPPP       P PY Y
Sbjct: 201 SPPPPYVYSFPPPPPYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVY 260

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP 88
      SSPPPP + SPK + SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP
Sbjct: 261 SSPPPPPYSPSPKVEFKSPPP---PYIYNSPPPPSYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPPP 317

Query: 87 P----------------------KKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPP 4
                  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y SPPP
Sbjct: 318 TYYSPSPRVDYKSPPPPYVYNSLPPPYVYNSPPPPPYYSPSPTVNYKSPPPPYVYNSPPP 377

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 378 P 378

 Score = 191 bits (485), Expect = 4e-47
 Identities = 110/229 (48%), Positives = 120/229 (52%), Gaps = 56/229 (24%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP VY   PP++Y  YSP PKV   PPP VY + P +YS P +Y+ P 
Sbjct: 97 SPPPPSVY--TFSPPQLY---YSPSPKVEYKSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKVIYNSPP 151

Query: 339 KPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKYSSP 229
      PY YSSPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP       P PY YS P
Sbjct: 152 PPYIYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSFP 211

Query: 228 PPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP-- 88
      PPP ++ SPK Y SPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP 
Sbjct: 212 PPPPYYSPSPKVGYKSPP---APYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPPY 268

Query: 87 ----------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
           P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 269 SPSPKVEFKSPPPPYIYNSPPPPSYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPPP 317

 Score = 186 bits (471), Expect = 2e-45
 Identities = 118/251 (47%), Positives = 127/251 (50%), Gaps = 77/251 (30%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKV---YPPV-----SPPP 412
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKV  PP   SPPP
Sbjct: 180 YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSFPPPPPYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPP 239

Query: 411 KVY----PPVS-----PPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVY------ 301
       Y  P V+   PPY YSSPPPP YSP    P PY Y+SPPPP Y   
Sbjct: 240 PPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPPYSPSPKVEFKSPPPPYIYNSPPPPSYYSPSPK 299

Query: 300 ----SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY-YHSPPP 175
        SPPPPY YSSPPPP       P PY Y+S PPP + SP P Y+SP P
Sbjct: 300 IDYKSPPPPYVYSSPPPPTYYSPSPRVDYKSPPPPYVYNSLPPPYVYNSPPPPPYYSPSP 359

Query: 174 ------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
         P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP  PYY SP   
Sbjct: 360 TVNYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPFPKVEYKSPPPPYIYNSPPPP---PYYSPSPKITYK 416

Query: 42 SPPPPYHYTSP 10
      SPPPPY Y +P
Sbjct: 417 SPPPPYIYKTP 427

 Score = 178 bits (452), Expect = 3e-43
 Identities = 105/201 (52%), Positives = 115/201 (57%), Gaps = 24/201 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+YSSPPPP Y P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP +Y  PP
Sbjct: 232 YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPPYSPSPKVEFKSPPPPYIYNSPPPP 291

Query: 384 YHYS--------SPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
      +YS    SPPPP VYS P P +YS P  Y SPPPPY Y+S PP  PY Y+
Sbjct: 292 SYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPPPTYYSPSPRVDYKSPPPPYVYNSLPP----PYVYN 347

Query: 234 SPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS 61
      SPPPP ++ SP  Y SPPP  PY Y+S PPPP YSP P  Y SPPP  PY Y+S
Sbjct: 348 SPPPPPYYSPSPTVNYKSPPP---PYVYNSPPPPPYYSPFPKVEYKSPPP----PYIYNS 400

Query: 60 -PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 401 PPPPPYYSPSPKITYKSPPPP 421

 Score = 164 bits (416), Expect = 4e-39
 Identities = 102/235 (43%), Positives = 111/235 (47%), Gaps = 60/235 (25%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP-PYHYSSPPPP 358
      Y+SP PPK Y P  SPPP  PP Y   Y P P P VY  +P PY++ P  
Sbjct: 38 YTSPYPPKNYSPYLSESPPPP--PPQYRRQEPKYTP-HPEPNVYDSPTPLPYYFPFPKLD 94

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----------------------PKKPY 244
      + SPP  + SPP  YSP P  Y SPPPP           P PY
Sbjct: 95 IKSPPPPSVYTFSPPQLYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKVIYNSPPPPY 154

Query: 243 KYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSP 97
      YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     SPPPPY YS P
Sbjct: 155 IYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSFP 211

Query: 96 PPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 212 PPPPYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 266

 Score = 104 bits (259), Expect = 7e-21
 Identities = 70/163 (42%), Positives = 77/163 (47%), Gaps = 45/163 (27%)
 Frame = -3

Query: 354 YSPPKKPYHYSSP-PPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYKYSSPPPPEHHVSPK--P 196
      Y P   Y+SP PP YS  PY  SPPPPP  ++ KY+ P P + SP  P
Sbjct: 29 YDSPSSTPQYTSPYPPKNYS---PYLSESPPPPPPQYRRQEPKYTPHPEPNVYDSPTPLP 85

Query: 195 YY--------HSPPPP-----KKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPP---------- 91
      YY     SPPPP    P Y+SP P V  SPPPPY YSS PP     
Sbjct: 86 YYFPFPKLDIKSPPPPSVYTFSPPQLYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKV 145

Query: 90 ---PPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
        P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 146 IYNSPPPPYIYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 188

 Score = 100 bits (249), Expect = 1e-19
 Identities = 63/128 (49%), Positives = 67/128 (52%), Gaps = 5/128 (3%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VY- 352
      Y SPPPP VY + PPP VY       SPPP Y  SP +Y SPPPP VY 
Sbjct: 328 YKSPPPPYVYNSL-PPPYVYN-------------SPPPPPYYSPSPTVNYKSPPPPYVYN 373

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      SPP PY+  P   SPPPPY Y+SPPPPP   Y SP    SPK Y SPPPP
Sbjct: 374 SPPPPPYYSPFPKVEYKSPPPPYIYNSPPPPP-----YYSP-------SPKITYKSPPPP 421

Query: 171 ---KKPYY 157
       K PYY
Sbjct: 422 YIYKTPYY 429

[48][TOP]
>UniRef100_Q2A9D1 Extensin-like region containing protein n=1 Tax=Brassica oleracea
      RepID=Q2A9D1_BRAOL
     Length = 543

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 108/201 (53%), Positives = 117/201 (58%), Gaps = 24/201 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+Y+SPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKVY  PPP VY  P
Sbjct: 327 YVYNSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPP 386

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      P +YS P VY P PY YSS PPPP YSP P +Y SPPP  PY YSSPPPP ++
Sbjct: 387 PPYYSPSPKMVYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPP----PYVYSSPPPPPYY 442

Query: 210 -VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
       SPK Y SPPP  PY + SPPPP +     SPPPPY YSSPPPP  PYY 
Sbjct: 443 SPSPKVNYKSPPP---PYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPP---PYYSP 496

Query: 63 SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SP   SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 497 SPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 517

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 112/229 (48%), Positives = 119/229 (51%), Gaps = 52/229 (22%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+YSSPPP  Y P     PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY  P
Sbjct: 75 YIYSSPPPSSYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 134

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP------- 259
      P +YS P  Y P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPP    
Sbjct: 135 PPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSP 194

Query: 258 ------PKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------- 130
         P+ PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y SPPPP Y     
Sbjct: 195 KVEYKSPQPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPP---PYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYK 251

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPP------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY SSPPPP   PK Y  PPPP YSP P + Y SPPPP
Sbjct: 252 SPPPPYVCSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPPPYYSPSPKFEYKSPPPP 300

 Score = 196 bits (497), Expect = 2e-48
 Identities = 116/238 (48%), Positives = 122/238 (51%), Gaps = 61/238 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV------SP-PPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+YSSPPPP Y P    SP PP VY   PP YSP PKV   PPP VY  P
Sbjct: 179 YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPQPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 238

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPP--------------PK 253
      P +YS P  Y P PY SSPPPP YSP P  Y SPPPP       P 
Sbjct: 239 PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVCSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPPPYYSPSPKFEYKSPP 298

Query: 252 KPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHY 106
      PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY Y
Sbjct: 299 PPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPP---PYVYNSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 355

Query: 105 SSPPPP-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 356 SSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKMVYKSPPPPYVYSSPPPP 413

 Score = 188 bits (478), Expect = 3e-46
 Identities = 113/239 (47%), Positives = 125/239 (52%), Gaps = 48/239 (20%)
 Frame = -3

Query: 573 LVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV--------------------SPPPKV--YPP 460
      +V + + S I A +Y Y SPP + YPPV          SPPP+   P
Sbjct: 7  MVYVVVFSAIVAAAYPYESPPTTQKYPPVHKTKSPYPPKMNSPYYSAPPSPPPQYRRQGP 66

Query: 459 VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VY-SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP 286
      Y+P PK Y  SPPP Y  SP  Y SPPPP VY SPP PY+ SP   SPPPP
Sbjct: 67 KYTPHPKPYIYSSPPPSSYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP 126

Query: 285 YHYSSPPPP-------------PKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      Y YSSPPPP       P PY Y+SPPPP ++ SPK Y SPPP  PY Y S
Sbjct: 127 YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPP---PYVYSS 183

Query: 147 PPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP Y     SP PPY YSSPPPP  PYY SP   SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 184 PPPPPYYSPSPKVEYKSPQPPYVYSSPPPP---PYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 239

 Score = 177 bits (449), Expect = 6e-43
 Identities = 98/179 (54%), Positives = 104/179 (58%), Gaps = 4/179 (2%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y SPPPP VY  PPP  P YSP PK+   PPP VY  PP +YS P  Y 
Sbjct: 372 YKSPPPPYVYSS-PPPP----PYYSPSPKMVYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKS 426

Query: 345 PKKPYHYSS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE-HHVSPKPYYHSPPPP 172
      P PY YSS PPPP YSP P +Y SPPP  PY +SSPPPP + SPK Y SPPP 
Sbjct: 427 PPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPP----PYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPP- 481

Query: 171 KKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PY Y S PPPP YSP P  Y SPPP  PY Y S PPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 482 --PYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPP----PYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 534

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 70/129 (54%), Positives = 73/129 (56%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y SPPPP VY  PPP  P YSP PKV   PPP V+  PP YS P  Y 
Sbjct: 424 YKSPPPPYVYSS-PPPP----PYYSPSPKVNYKSPPPPYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKS 478

Query: 345 PKKPYHYSS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPP 172
      P PY YSS PPPP YSP P  Y SPPP  PY YSSPPPP ++ SPK YY SPPPP
Sbjct: 479 PPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPP----PYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 534

Query: 171 KKPYYYHSP 145
       PY Y P
Sbjct: 535 --PYVYKMP 541

 Score = 103 bits (257), Expect = 1e-20
 Identities = 56/112 (50%), Positives = 60/112 (53%), Gaps = 16/112 (14%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+YSSPPPP Y P     PPP V+   PP YSP PK   PPP VY  P
Sbjct: 431 YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPP 490

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP---KKPY 244
      P +YS P  Y P PY YSS PPPP YSP P +Y SPPPPP  K PY
Sbjct: 491 PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPPYVYKMPY 542

[49][TOP]
>UniRef100_B9GWA6 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GWA6_POPTR
     Length = 202

 Score = 199 bits (506), Expect = 2e-49
 Identities = 114/222 (51%), Positives = 130/222 (58%), Gaps = 20/222 (9%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP 427
      ++ T+ L V+ +++LP+ ++  L++SP    VSP P+  VY PP   
Sbjct: 1  ISPTSIHLQVSTSTISLPA--TSIPLLFTSPAKE-----VSPTPRY---VYKSPP----- 45

Query: 426 VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--- 259
       PP  PP PPYHYSSPPPP +  P  Y Y SPPPP SPPPPYHYSSPPPP  
Sbjct: 46 ---PPSPSPP--PPYHYSSPPPPPLKKSPPPSYVYKSPPPPSPSPPPPYHYSSPPPPKKS 100

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      P PY Y SPPPP  +SP +Y SPPPPKK  PY Y SPPPP SPPPPYHYSSP P
Sbjct: 101 PPPPYVYKSPPPPSPSLSPPYHYSSPPPPKKSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYHYSSPSP 160

Query: 90 PPKKP---YYYHSPPPP-------VY--SPPPPYHYTSPPPP 1
      P K P  Y Y SPPPP    Y SPPPP H SPPPP
Sbjct: 161 PKKSPPPLYIYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPTH--SPPPP 200

 Score = 171 bits (432), Expect = 6e-41
 Identities = 94/195 (48%), Positives = 107/195 (54%), Gaps = 35/195 (17%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANS--------YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYSP 448
      T ++L + ++P L ++ +    Y+Y SPPPP  PP   SPPP  PP+  
Sbjct: 12 TSTISLPATSIPLLFTSPAKEVSPTPRYVYKSPPPPSPSPPPPYHYSSPPP---PPLKKS 68

Query: 447 PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP---------------KKPYHYSSPP 313
      PP Y  SPPP  P  PPYHYSSPPPP SPP         PYHYSSPP
Sbjct: 69 PPPSYVYKSPPPPS-PSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYVYKSPPPPSPSLSPPYHYSSPP 127

Query: 312 PPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYY 154
      PP SPPPPY Y SPPPP  P PY YSSP PP+  P  Y SPPPP   PYYY
Sbjct: 128 PPKKSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYHYSSPSPPKKSPPPLYIYKSPPPPSPSPPPPYYY 187

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYH 109
      SPPPP +SPPPPY+
Sbjct: 188 KSPPPPTHSPPPPYY 202

[50][TOP]
>UniRef100_Q9T0K5 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9T0K5_ARATH
     Length = 760

 Score = 198 bits (503), Expect = 3e-49
 Identities = 115/209 (55%), Positives = 121/209 (57%), Gaps = 20/209 (9%)
 Frame = -3

Query: 567 SLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      +LT P  S  +YS PPPP  PPV   PPP  PPVYSPPP  PP PPP VY
Sbjct: 422 TLTSPPPPSPPPPVYSPPPPPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPVYSPPPPP-PPPPPPPPVY 480

Query: 402 --PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKY 238
       PP SPP   PPPPVYSPP P   PPPPVYSPPPP YSSPPPPP   P  
Sbjct: 481 SPPPPSPP----PPPPPVYSPPPPPP--PPPPPPVYSPPPPPVYSSPPPPPSPAPTPVYC 534

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP---PPYHYSSPPP------PP 85
      + PPPP H P P + SPPPP+ PYYY SPPPP SPP  PP +S PPP   PP
Sbjct: 535 TRPPPPPPHSPPPPQF-SPPPPE-PYYYSSPPPPHSSPPPHSPPPPHSPPPPIYPYLSPP 592

Query: 84  KKPYYYHSPPP-PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  SPPP PVYSPPPP   PPPP
Sbjct: 593 PPPTPVSSPPPTPVYSPPPPPPCIEPPPP 621

 Score = 195 bits (495), Expect = 3e-48
 Identities = 108/199 (54%), Positives = 118/199 (59%), Gaps = 22/199 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PV 355
      Y YSSPPPP   SPPP  PP +SPPP +YP +SPPP    PP  SSPPP PV
Sbjct: 558 YYYSSPPPPHS----SPPPHSPPPPHSPPPPIYPYLSPPP-------PPTPVSSPPPTPV 606

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPP---VYSPPPP---YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      YSPP P   PPPP  YSPPPP  HYSSPPPP  P YSSPPPP    P 
Sbjct: 607 YSPPPPPPCIEPPPPPPCIEYSPPPPPPVVHYSSPPPP---PVYYSSPPPP-------PV 656

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPP---VYSPPP-PYHYSSPPPPPK---------KPYYYHSPPP 52
      Y+S PPP P +Y SPPPP  +SPPP P HYSSPPPPP      P +HSPPP
Sbjct: 657 YYSSPPPPPPVHYSSPPPPEVHYHSPPPSPVHYSSPPPPPSAPCEESPPPAPVVHHSPPP 716

Query: 51  PV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      P+ +SPPPP + SPPPP
Sbjct: 717 PMVHHSPPPPVIHQSPPPP 735

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 103/193 (53%), Positives = 110/193 (56%), Gaps = 19/193 (9%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPP----PKVYPPVYSPPPKVY--PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      S P P V P+ PP  P  P++S PP +  PP SPPP VY P PP   PPP
Sbjct: 391 SVSPRPPVVTPLPPPSLPSPPPPAPIFSTPPTLTSPPPPSPPPPVYSPPPPP----PPPP 446

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      PVYSPP P   PPPPVYSPPPP   PPPPP P Y SPPPP   P P Y P
Sbjct: 447 PVYSPPPPP--PPPPPPPVYSPPPP-----PPPPPPPPPVY-SPPPPSPPPPPPPVYSPP 498

Query: 180 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYYY--------HSPPPPVYSPP 34
      PPP P   PPPPVYSPPPP YSSPPPPP   P Y     HSPPPP +SPP
Sbjct: 499 PPPPPP-----PPPPVYSPPPPPVYSSPPPPPSPAPTPVYCTRPPPPPPHSPPPPQFSPP 553

Query: 33 P--PYHYTSPPPP 1
      P PY+Y+SPPPP
Sbjct: 554 PPEPYYYSSPPPP 566

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 104/199 (52%), Positives = 111/199 (55%), Gaps = 23/199 (11%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY--PPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      L S PPP ++ PP   PPP  PPVYSPPP  PP PPP  PP PP   PP
Sbjct: 407 LPSPPPPAPIFSTPPTLTSPPPPSPPPPVYSPPP---PPPPPPPVYSPPPPPP---PPPP 460

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP---------YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH- 214
      PPVYSPP P   PPPPVYSPPPP     Y  PPPPP P YS PPPP + 
Sbjct: 461 PPVYSPPPPPPP-PPPPPPVYSPPPPSPPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPVYSPPPPPVYS 519

Query: 213 ------HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP--PYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
          +P P Y + PPP P  HSPPPP +SPPP PY+YSSPPPP  P  HSP
Sbjct: 520 SPPPPPSPAPTPVYCTRPPPPPP---HSPPPPQFSPPPPEPYYYSSPPPPHSSP-PPHSP 575

Query: 57 PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP  PPP Y Y SPPPP
Sbjct: 576 PPPHSPPPPIYPYLSPPPP 594

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 84/167 (50%), Positives = 92/167 (55%), Gaps = 21/167 (12%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV-YPPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SSPPP VY P PPP + PP  PPP + Y P PPP V+  PP P Y+ S PPPPV
Sbjct: 599 SSPPPTPVYSPPPPPPCIEPP--PPPPCIEYSPPPPPPVVHYSSPPPPPVYYSSPPPPPV 656

Query: 354 Y---SPPKKPYHYSSPPPP---VYSPPP-PYHYSSPPPPPKKPYK----------YSSPP 226
      Y  PP P HYSSPPPP  +SPPP P HYSSPPPPP P +     +S PP
Sbjct: 657 YYSSPPPPPPVHYSSPPPPEVHYHSPPPSPVHYSSPPPPPSAPCEESPPPAPVVHHSPPP 716

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      P HH P P H PPP P Y P PPV    Y+SPPPPP
Sbjct: 717 PMVHHSPPPPVIHQSPPPPSP-EYEGPLPPVIG----VSYASPPPPP 758

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 79/164 (48%), Positives = 86/164 (52%), Gaps = 9/164 (5%)
 Frame = -3

Query: 465 PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP 289
      PPV     VSP P V P+ PP  S PPP P++S P   +SPPPP SPPP
Sbjct: 379 PPVNCGSFSCGRSVSPRPPVVTPLPPPSLPSPPPPAPIFSTPPT---LTSPPPP--SPPP 433

Query: 288 PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      P YS PPPPP P YS PPPP      PPPP P Y  PPPP  PPPP +
Sbjct: 434 PV-YSPPPPPPPPPPVYSPPPPP------------PPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPPVY 480

Query: 108 YSSPPPPPKKPYYYHS--------PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PP PP P  +S    PPPPVYSPPPP Y+SPPPP
Sbjct: 481 SPPPPSPPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPVYSPPPPPVYSSPPPP 524

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 76/164 (46%), Positives = 83/164 (50%), Gaps = 31/164 (18%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY------PPV--YS--PPPKVYPPVSPPPKVY---PPVSP 388
      +YS PPPP  P PPP +    PPV YS PPP VY  PPP VY  PP P
Sbjct: 606 VYSPPPPPPCIEPPPPPPCIEYSPPPPPPVVHYSSPPPPPVYYSSPPPPPVYYSSPPPPP 665

Query: 387 PYHYSSPPPP---VYSPPKKPYHYSSPPPP--------------VY-SPPPPYHYSSPPP 262
      P HYSSPPPP  +SPP P HYSSPPPP       V+ SPPPP + SPPP
Sbjct: 666 PVHYSSPPPPEVHYHSPPPSPVHYSSPPPPPSAPCEESPPPAPVVHHSPPPPMVHHSPPP 725

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
        P + SPPP   P P Y P PP   Y SPPPP +
Sbjct: 726 ----PVIHQSPPP------PSPEYEGPLPPVIGVSYASPPPPPF 759

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 4e-06
 Identities = 37/94 (39%), Positives = 45/94 (47%), Gaps = 1/94 (1%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      S ++ S PPP  PP +P +   SPPP   SPPP    P H+S PPP +
Sbjct: 685 SPVHYSSPPP---PPSAPCEE------SPPPAPVVHHSPPP-------PMVHHSPPPPVI 728

Query: 354 Y-SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 256
      + SPP   Y P PPV    Y+SPPPPP
Sbjct: 729 HQSPPPPSPEYEGPLPPVIG----VSYASPPPPP 758

[51][TOP]
>UniRef100_Q9SPM1 Extensin-like protein n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q9SPM1_SOLLC
     Length = 711

 Score = 196 bits (499), Expect = 1e-48
 Identities = 109/185 (58%), Positives = 119/185 (64%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP----VSPPPKVY----PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVYPPVSPPYHY 376
      SPPPPK PP   SPPP V+  PPV SPPP V+  PPV SPPP V+ P PP  
Sbjct: 421 SPPPPKTLPPPPPKTSPPPPVHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPV-- 478

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      +SPPPPV+SPP   +SPPPPV+SPPPP H SPPPP    +SPPPP H SP P
Sbjct: 479 ASPPPPVHSPPPP---VASPPPPVHSPPPPVH--SPPPP------VASPPPPVH--SPPP 525

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
       HSPPPP   HSPPPPV+SPPPP H S PPP  P  HSPPPPV+SPPPP H 
Sbjct: 526 PVHSPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPVH-SPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH-- 577

Query: 15 SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 578 SPPPP 582

 Score = 195 bits (496), Expect = 2e-48
 Identities = 115/200 (57%), Positives = 124/200 (62%), Gaps = 24/200 (12%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPP----------VSPPPKVY----PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY 403
      ++S PPPP  PP      SPPP V+  PPV SPPP V+  PPV SPPP V+
Sbjct: 441 VHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVH 500

Query: 402 ---PPV-SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
       PPV SPP  +SPPPPV+SPP P H SPPPPV+SPPPP H S PPP  P  +
Sbjct: 501 SPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPP-PPVH--SPPPPVHSPPPPVH-SPPPPVHSPPPPVA 556

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYYYHS 61
      SPPPP H SP P HSPPPP   HSPPPPV SPPPP H S PPPPP  P  HS
Sbjct: 557 SPPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVASPPPPVH-SPPPPPPVASPPPPVHS 608

Query: 60 PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPV SPPPP H SPPPP
Sbjct: 609 PPPPVASPPPPVH--SPPPP 626

 Score = 193 bits (490), Expect = 1e-47
 Identities = 111/194 (57%), Positives = 119/194 (61%), Gaps = 21/194 (10%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP---VSPPPKVY---PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY---PPV-SPPY 382
      SPPPP  PP  SPPP V+  PPV+SPPP V+  PPV SPPP V+  PPV SPP 
Sbjct: 501 SPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVASPPP 560

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH--- 211
        SPPPPV+SPP P H SPPPPV SPPPP H SPPPPP   +SPPPP H  
Sbjct: 561 PVHSPPPPVHSPPP-PVH--SPPPPVASPPPPVH--SPPPPPP----VASPPPPVHSPPP 611

Query: 210 --VSPKPYYHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
        SP P HSPPPP  P  HSPPPPV+SPPPP H  PP   P  SPPPPV+
Sbjct: 612 PVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVASPPPALVFSPPPPVH 671

Query: 42  SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  SPPPP
Sbjct: 672 SPPPPAPVMSPPPP 685

 Score = 191 bits (486), Expect = 3e-47
 Identities = 111/207 (53%), Positives = 119/207 (57%), Gaps = 22/207 (10%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV 394
      P + S  ++S PPPP  PP  SPPP V  PPV+SPPP V+ P PPP  PP 
Sbjct: 461 PPVASPPPPVHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSP--PPPVASPP- 517

Query: 393 SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
       PP H SPPPPV+SPP P H SPPPPV+SPPPP H S PPP  P  SPPPP H
Sbjct: 518 -PPVH--SPPPPVHSPPP-PVH--SPPPPVHSPPPPVH-SPPPPVASPPPPVHSPPPPVH 570

Query: 213 H------------VSPKPYYHSPPPP----KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK 82
             SP P HSPPPP   P  HSPPPPV SPPPP H S PPP  
Sbjct: 571 SPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVH-SPPPPVAS 629

Query: 81  KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  HSPPPPV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 630 PPPPVHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP 654

 Score = 182 bits (461), Expect = 3e-44
 Identities = 98/176 (55%), Positives = 106/176 (60%), Gaps = 6/176 (3%)
 Frame = -3

Query: 510 PPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP----VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      PPK  P +P P  PP  PPK PP   SPPP V+ P PP  +SPPPPV+SPP
Sbjct: 407 PPKPSTPTTPKPNPSPP----PPKTLPPPPPKTSPPPPVHSPPPPP--VASPPPPVHSPP 460

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP--K 169
         +SPPPPV+SPPPP  S PPP  P  +SPPPP H SP P HSPPPP  
Sbjct: 461 PP---VASPPPPVHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVAS 515

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  HSPPPPV+SPPPP H S PPP  P  HSPPPPV SPPPP H SPPPP
Sbjct: 516 PPPPVHSPPPPVHSPPPPVH-SPPPPVHSPPPPVHSPPPPVASPPPPVH--SPPPP 568

 Score = 166 bits (420), Expect = 1e-39
 Identities = 95/176 (53%), Positives = 101/176 (57%), Gaps = 17/176 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP---VSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      SPPPP  PP  SPPP V+  PPV+SPPP V+ P PPP  PP PP H  PPPP
Sbjct: 543 SPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSP--PPPVASPP--PPVHSPPPPPP 598

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      V SPP P H SPPPPV SPPPP H S PPP  P  SPPPP H SP P HSPP
Sbjct: 599 VASPPP-PVH--SPPPPVASPPPPVH-SPPPPVASPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPP 652

Query: 177 PP---KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--------PPKKPYYYHSPPPPVY 43
      PP   P  SPPPPV+SPPPP  SPPP    PP   Y SPPPP++
Sbjct: 653 PPVASPPPALVFSPPPPVHSPPPPAPVMSPPPPTFEDVALPPTLGSLYASPPPPIF 708

 Score = 151 bits (382), Expect = 4e-35
 Identities = 83/156 (53%), Positives = 90/156 (57%), Gaps = 8/156 (5%)
 Frame = -3

Query: 444 PKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
      PK P  PPK  P +P + SPPPP  PP P  +SPPPPV+SPPPP  S PP
Sbjct: 398 PKDPPKTVTPPKPSTPTTPKPN-PSPPPPKTLPPPPPK--TSPPPPVHSPPPPPVASPPP 454

Query: 264 PPPKKPYKYSSPPPPEHH------VSPKPYYHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      P  P  +SPPPP H    SP P HSPPPP  P  HSPPPPV+SPPPP 
Sbjct: 455 PVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPVASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPVHSPPPPV- 513

Query: 108 YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      S PPP  P  HSPPPPV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 514 ASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP 547

 Score = 124 bits (311), Expect = 6e-27
 Identities = 72/148 (48%), Positives = 79/148 (53%), Gaps = 3/148 (2%)
 Frame = -3

Query: 435 YPPVSPP---PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
      +P VS P  K + VS    PP  +PPK   S+P P +P PP  + PP
Sbjct: 375 FPVVSKPVDCSKGHCGVSREGQSPKDPPKTVTPPKP----STPTTPKPNPSPPPPKTLPP 430

Query: 264 PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      PPPK   +SPPPP H  P P  SPPPP   HSPPPPV SPPPP H  PPP 
Sbjct: 431 PPPK-----TSPPPPVHSPPPPP-VASPPPP-----VHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPVA 479

Query: 84 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  HSPPPPV SPPPP H SPPPP
Sbjct: 480 SPPPPVHSPPPPVASPPPPVH--SPPPP 505

[52][TOP]
>UniRef100_Q9LJ64 Extensin protein-like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LJ64_ARATH
     Length = 956

 Score = 196 bits (499), Expect = 1e-48
 Identities = 114/192 (59%), Positives = 125/192 (65%), Gaps = 16/192 (8%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV-SPPPKVY---PPVYSPPPKVY----PPV-SPPPKVY---PPV 394
      ++S PPPP V+  PPV SPPP ++  PPVYSPPP V+  PPV SPPP V+  PPV
Sbjct: 644 VHSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPV 703

Query: 393 -SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE 217
       SPP  SPPPPV+SPP P H SPPPPV SPPPP +S PPP P   YS PPPP 
Sbjct: 704 HSPPPPVHSPPPPVHSPPP-PVH--SPPPPVQSPPPPPVFSPPPPAPI----YSPPPPPV 756

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
      H SP P HSPPPP   HSPPPPV+SPPPP H SPPPP    HSPPPPV+SP
Sbjct: 757 H--SPPPPVHSPPPPP----VHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPVHSP 802

Query: 36  PPPYHYTSPPPP 1
      PPP  SPPPP
Sbjct: 803 PPPSPIYSPPPP 814

 Score = 179 bits (453), Expect = 2e-43
 Identities = 102/187 (54%), Positives = 112/187 (59%), Gaps = 15/187 (8%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      PP P   + P+ PPV+SPPP  PPV SPPP V+ P PP H SPPPPVYSPP 
Sbjct: 626 PPSPSTEETKTTSPQS-PPVHSPPPP--PPVHSPPPPVFSP-PPPMH--SPPPPVYSPP- 678

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK- 166
       P +S PPPPV+SPPPP H SPPPP  P  SPPPP H SP P HSPPPP + 
Sbjct: 679 -PPVHSPPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVQS 733

Query: 165 ----PYY--------YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 22
        P +    Y PPPPV+SPPPP H  PPP  P  HSPPPPV+SPPPP H
Sbjct: 734 PPPPPVFSPPPPAPIYSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH 793

Query: 21  YTSPPPP 1
       SPPPP
Sbjct: 794 --SPPPP 798

 Score = 177 bits (449), Expect = 6e-43
 Identities = 104/186 (55%), Positives = 113/186 (60%), Gaps = 15/186 (8%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP---VSPPPKVY----PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY---PPV-SPP 385
      SPPPP  PP  SPPP V+  PPV+SPPP V+  PPV SPPP V+  PPV SPP
Sbjct: 662 SPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPP 721

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
        SPPPPV SPP P   PP P+YSPPPP +S PPP    +S PPPP H S
Sbjct: 722 PPVHSPPPPVQSPPPPPVFSPPPPAPIYSPPPPPVHSPPPP------VHSPPPPPVH--S 773

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
      P P HSPPPP   HSPPPPV+SPPPP H SPPPP  P Y SPPPPV+SPPP 
Sbjct: 774 PPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP--SPIY--SPPPPVFSPPPKP 822

Query: 24  HYTSPP 7
        PP
Sbjct: 823 VTPLPP 828

 Score = 166 bits (419), Expect = 2e-39
 Identities = 98/197 (49%), Positives = 105/197 (53%), Gaps = 26/197 (13%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKV-YPPVYSPPP---------KVYPPVSPPP-----KVYPPVSPPYH 379
      PP + PP + PK+ PP+ SP P     K  P P P   K  P SPP H
Sbjct: 586 PPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRRPQPPSPSTEETKTTSPQSPPVH 645

Query: 378 YSSPPPPVYSPP----KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH------YSSPPPP-PKKPYKYSS 232
        PPPPV+SPP   P  SPPPPVYSPPPP H    SPPPP  P  S
Sbjct: 646 SPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHS 705

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
      PPPP H SP P HSPPPP   HSPPPPV SPPPP +S PPP P   Y PPP
Sbjct: 706 PPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQSPPPPPVFSPPPPAP----IYSPPPP 754

Query: 51  PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 755 PVHSPPPPVH--SPPPP 769

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 88/194 (45%), Positives = 98/194 (50%), Gaps = 23/194 (11%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVSPPYHYSS-----PPPPVY 352
      PP + P   PK PP  PPK  P + PP  P + PY S   P PP 
Sbjct: 570 PPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRRPQPPSP 629

Query: 351 SP-------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYK-----YSSPPPPE 217
      S    P+ P +S PPPP  PPP +S PPP  PP  Y   +S PPPP 
Sbjct: 630 STEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPV 689

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      H SP P HSPPPP  P  HSPPPPV+SPPPP H SPPPP + P   PPPPV+
Sbjct: 690 H--SPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVQSP-----PPPPVF 740

Query: 42  SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  SPPPP
Sbjct: 741 SPPPPAPIYSPPPP 754

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 85/194 (43%), Positives = 96/194 (49%), Gaps = 22/194 (11%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      PP P+ P  PP + P P SP P+   +P P+ P  PP  + P P SP 
Sbjct: 527 PPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQET--PKPEESPKP 584

Query: 339 KPYHYSSPP---------PPVYSPPP--PYHYS-------SPPPPPKKPYKYSSPP-PPE 217
      +P   PP     PP+ SP P PY S    PP P + K +SP PP 
Sbjct: 585 QPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRRPQPPSPSTEETKTTSPQSPPV 644

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      H  P P HSPPPP  P  HSPPPPVYSPPPP H  PPP  P  HSPPPPV+
Sbjct: 645 HSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH 704

Query: 42  SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP H SPPPP
Sbjct: 705 SPPPPVH--SPPPP 716

 Score = 102 bits (253), Expect = 3e-20
 Identities = 80/228 (35%), Positives = 87/228 (38%), Gaps = 56/228 (24%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYP--PVYSPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVSPPYHYSS--PPPPVY 352
      P PK  P + PK P P  P + P P P PK  P SP  S  PP P 
Sbjct: 465 PESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQEAPKPEQPKPK---PESPKQESSKQEPPKPEE 521

Query: 351 SP---PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYKYSSP-------PPPEHH 211
      SP  P KP   P PP  P P   P PP +  KP +  P    P PE 
Sbjct: 522 SPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEES 581

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP------------------------------------- 142
       P+P   PP +   SPP                   
Sbjct: 582 PKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRRPQPPSPSTEETKTTSPQS 641

Query: 141 PPVYSPPPPYHYSSPPPPP-KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPV+SPPPP  SPPPP  P  HSPPPPVYSPPPP H SPPPP
Sbjct: 642 PPVHSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVH--SPPPP 687

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 8e-19
 Identities = 80/212 (37%), Positives = 96/212 (45%), Gaps = 36/212 (16%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      +YS PPPP  PP  SPPP  PPV+SPPP V+  PPV SPPP V+ P PP H S
Sbjct: 748 IYSPPPPPVHSPPPPVHSPPP---PPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSP-PPPVH--S 801

Query: 369 PPP--PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH--YSSPPPPPKKPYKYSSP-----PPPE 217
      PPP P+YSPP P +S PP PV  PP   ++P P  + + S+P   P E
Sbjct: 802 PPPPSPIYSPP--PPVFSPPPKPVTPLPPATSPMANAPTPSSSESGEISTPVQAPTPDSE 859

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP-----P 52
        +P  HSP   P    P V +P P    P  +   SPP   P
Sbjct: 860 DIEAPSDSNHSPVFKSSPAPSPDSEPEVEAPVPSSEPEVEAPKQSEATPSSSPPSSNPSP 919

Query: 51  PVYSPP------------PP---YHYTSPPPP 1
       V +PP      PP  + Y SPPPP
Sbjct: 920 DVTAPPSEDNDDGDNFILPPNIGHQYASPPPP 951

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 80/248 (32%), Positives = 87/248 (35%), Gaps = 74/248 (29%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPP----PKVYPPVSPPPKVYPPV---------SPPY 382
      S P P +  P P PK  P + P   PK  P  PK  P     SP 
Sbjct: 433 SKPKPEESPKPQQPSPKPETPSHEPSNPKEPKPESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQ 492

Query: 381 HYSSPPPPVYSP--PKKPYHYSSPPPPVYSP---PPPYHYSSPPPPPK----KPYKYSSP 229
        P P  P PK+   PP P SP  PP  S P PPK  KP +  P
Sbjct: 493 EAPKPEQPKPKPESPKQESSKQEPPKPEESPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKP 552

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYH-SPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPP------------------ 118
       PP+  +PKP   P PPK  KP   P PP  PP         
Sbjct: 553 QPPKQ-ETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPN 611

Query: 117 -PYHYS----------------------------SPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
       PY S              SPPPPP   HSPPPPV+SPPPP 
Sbjct: 612 DPYDASPIKKRRPQPPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPP----VHSPPPPVFSPPPPM 667

Query: 24  HYTSPPPP 1
      H SPPPP
Sbjct: 668 H--SPPPP 673

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 59/185 (31%), Positives = 67/185 (36%), Gaps = 11/185 (5%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPK--VYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      S+P P   P +P PK + PP  P K P SP P+  P     P P + 
Sbjct: 405 SNPSPKPTPTPKAPEPKKEINPPNLEEPSKPKPEESPKPQQPSP--------KPETPSHE 456

Query: 348 P--PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      P PK+P   P P  P    P PK+    P PE  PKP  P 
Sbjct: 457 PSNPKEP----KPESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQEAPKPEQ---PKP---KPES 506

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      PK+   PP P SP  PP  S P PPK  KP   P PP  P P  
Sbjct: 507 PKQESSKQEPPKPEESPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESP 566

Query: 15 SPPPP 1
      P PP
Sbjct: 567 KPQPP 571

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 57/175 (32%), Positives = 72/175 (41%), Gaps = 16/175 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPV---SPPPKVYPP-----VYSPPPKVY-PPVSP----PPKVYPPVSPPYH 379
      SPPPP  PP  SPPP V+ P   +YSPPP V+ PP P  PP  P + P 
Sbjct: 780 SPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPSPIYSPPPPVFSPPPKPVTPLPPATSPMANAPTP 839

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSP-PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
       SS  + +P + P  S   P S  P  SSP P P  + +P P    
Sbjct: 840 SSSESGEISTPVQAPTPDSEDIEAPSDSNHSPVFKSSPAPSPDSEPEVEAPVPSSEPEVE 899

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVY 43
       P   P  P  +P P V +PP  +    PP  + Y SPPPP++
Sbjct: 900 APKQSEATPSSSP-PSSNPSPDVTAPPSEDNDDGDNFILPPNIGHQYASPPPPMF 953

[53][TOP]
>UniRef100_Q2A9D2 Extensin-like region containing protein n=1 Tax=Brassica oleracea
      RepID=Q2A9D2_BRAOL
     Length = 347

 Score = 196 bits (499), Expect = 1e-48
 Identities = 111/223 (49%), Positives = 118/223 (52%), Gaps = 46/223 (20%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-------SPPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+YSSPPPP Y P     PPP +Y   PP YSP PK   PPP VY  P
Sbjct: 105 YVYSSPPPPPYYSPSLKVEYKSPPPPYLYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPPPYVYSYPPP 164

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPP------ 256
      P +YS P  Y P PY YSSPPPP Y     S PPPY Y+SPPPPP   
Sbjct: 165 PPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSQPPPYVYNSPPPPPYYSPLP 224

Query: 255 -------KKPYKYSSPPPPEHHV-SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------- 130
          PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP Y     
Sbjct: 225 KVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVDYK 281

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPY YSSPPPPP  YY SP   SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 282 SPPPPYVYSSPPPPP---YYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 321

 Score = 189 bits (481), Expect = 1e-46
 Identities = 108/216 (50%), Positives = 115/216 (53%), Gaps = 39/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      YLY+SPPPP Y P     PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY  P
Sbjct: 131 YLYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPPPYVYSYPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 190

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPP------ 256
      P +YS P  Y   PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPPPPP   
Sbjct: 191 PPYYSPSPKVEYKSQPPPYVYNSPPPPPYYSPLPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSP 250

Query: 255 -------KKPYKYSSPPPPEHHV-SPKPYYHSPPPPKKPYYYHS--PPPPVYSPPPPYHY 106
          PY YSSPPPP ++ SPK Y SPPPP  Y +S PPPP YSP P  Y
Sbjct: 251 KVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP----YVYSSPPPPPYYSPSPKVDY 306

Query: 105 SSPPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPP  PY Y S PPPP YSP P +Y SPPPP
Sbjct: 307 KSPPP----PYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP 338

 Score = 181 bits (459), Expect = 4e-44
 Identities = 107/234 (45%), Positives = 114/234 (48%), Gaps = 57/234 (24%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      Y+YSSPP        PP YSP PKV   PPP VY  PP +YS   Y
Sbjct: 79 YVYSSPP--------------LPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSLKVEY 124

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPP-------------PKKPYK 241
       P PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YS PPPP       P PY 
Sbjct: 125 KSPPPPYLYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPPPYVYSYPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYV 184

Query: 240 YSSPPPPEHH-VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPP 94
      YSSPPPP ++ SPK Y S PP  PY Y+SPPPP Y     SPPPPY YSSPP
Sbjct: 185 YSSPPPPPYYSPSPKVEYKSQPP---PYVYNSPPPPPYYSPLPKVEYKSPPPPYVYSSPP 241

Query: 93 PP-------------PKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP       P PY Y SPPPP Y     SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 242 PPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 295

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 68/139 (48%), Positives = 73/139 (52%), Gaps = 25/139 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      Y+Y+SPPPP Y P+    PPP VY   PP YSP PKV   PPP VY  P
Sbjct: 209 YVYNSPPPPPYYSPLPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 268

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY----------SPPPPYHYSSPPPPP---KKP 247
      P +YS P  Y P PY YSSPPPP Y     SPPPPY YSSPPPPP   P
Sbjct: 269 PPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSP 328

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
       Y  PPP +V KPYY
Sbjct: 329 KVYYKSPPPPPYVYKKPYY 347

[54][TOP]
>UniRef100_Q39600 Extensin n=1 Tax=Catharanthus roseus RepID=Q39600_CATRO
     Length = 217

 Score = 196 bits (498), Expect = 1e-48
 Identities = 118/220 (53%), Positives = 132/220 (60%), Gaps = 31/220 (14%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVY----PPV-SPPPKVYPPVYS-----PPPKV 436
      L++ALV+L LPS +A+ Y YSSPPPP Y  PPV SPPP  PPVY   PPP +
Sbjct: 8  LVIALVALCLPSQTTAD-YKYSSPPPPYHYSSPPPPVHSPPP---PPVYKYKSPPPPPPI 63

Query: 435 YPPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP--VYSPPPPYHYSS 271
      +  PPP VY  PP P Y Y SPPPP    PY Y SPPPP +Y PPP Y S
Sbjct: 64 HKSPPPPPYVYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVHKYPPYIYKSPPPPPPIYKSPPPPVYKS 123

Query: 270 PPPPPKKPYKYSSPPPPE------HHV-SPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPP 118
      PPPP K PY Y SPPPP    HH+  KPY Y SPPPP P+ + SPPPPVY SPPP
Sbjct: 124 PPPP-KNPYVYKSPPPPPPVYKYLHHLHQKKPYVYKSPPPP--PFVHKSPPPPVYKSPPP 180

Query: 117 P---YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHY 19
      P  Y Y SPPPPP   + SPPPP +  SPPPP+HY
Sbjct: 181 PKKPYVYKSPPPPPP---IHKSPPPPYHYYYSSPPPPHHY 217

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 83/139 (59%), Positives = 85/139 (61%), Gaps = 11/139 (7%)
 Frame = -3

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP--YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      Y YSSPPPP    YHYSSPPPPV+SPPPP Y Y SPPPPP   + SPPPP  
Sbjct: 25 YKYSSPPPP--------YHYSSPPPPVHSPPPPPVYKYKSPPPPPPI---HKSPPPP--- 70

Query: 210 VSPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP----PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV 46
        PY Y SPPPP  Y Y SPPPP  PP  PPY Y SPPPPP   Y SPPPPV
Sbjct: 71 ----PYVYKSPPPPPPVYKYKSPPPP---PPVHKYPPYIYKSPPPPPP---IYKSPPPPV 120

Query: 45 Y-SPPP---PYHYTSPPPP 1
      Y SPPP  PY Y SPPPP
Sbjct: 121 YKSPPPPKNPYVYKSPPPP 139

 Score = 109 bits (273), Expect = 2e-22
 Identities = 58/110 (52%), Positives = 61/110 (55%), Gaps = 21/110 (19%)
 Frame = -3

Query: 267 PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP---------PPKKPYYYHSPPPPVY---SP 124
      P   YKYSSPPPP H+ SP P HSPP     PP P + SPPPP Y  SP
Sbjct: 18 PSQTTADYKYSSPPPPYHYSSPPPPVHSPPPPPVYKYKSPPPPPPIHKSPPPPPYVYKSP 77

Query: 123 PPP---YHYSSPPPPPK----KPYYYHS--PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP  Y Y SPPPPP   PY Y S PPPP+Y PPP Y SPPPP
Sbjct: 78 PPPPPVYKYKSPPPPPPVHKYPPYIYKSPPPPPPIYKSPPPPVYKSPPPP 127

[55][TOP]
>UniRef100_Q9STN0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STN0_ARATH
     Length = 437

 Score = 195 bits (495), Expect = 3e-48
 Identities = 116/225 (51%), Positives = 122/225 (54%), Gaps = 40/225 (17%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSP-----PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS 391
      P + + Y+YSSPPP  PP SP   PP VY  SPPP Y  SPPP Y  S
Sbjct: 54 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYS---SPPPYAY---SPPPSPYVYKS 107

Query: 390 PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP----PPKKPYKYSSPP- 226
      PPY YSSPPP YSPP PY Y SPP VYS PPPY YSSPPP  PP PY YS PP 
Sbjct: 108 PPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY-VYSSPPPYVYSSPPPYAYSPP--PYAYSPPPS 164

Query: 225 ------PPEHHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPP-------------- 121
         PP + SP PY +SPPP    PY Y SPPP YSPP       
Sbjct: 165 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYK 224

Query: 120 -PPYHYSSPPP----PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPY YSSPPP  PP PY Y S PP VYS PPPY Y+ PP P
Sbjct: 225 SPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYAYSPPPSP 268

 Score = 194 bits (494), Expect = 4e-48
 Identities = 120/235 (51%), Positives = 124/235 (52%), Gaps = 50/235 (21%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVY--PPV---SPPPKVYPP-----VYSPPPKVY---PPV--S 421
      P  S  Y YS PP P VY PP  SPPP Y P   VY PP VY  PP  S
Sbjct: 204 PYAYSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYS 263

Query: 420 PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP-------KKPYHYSSPPPPVYSPP--------PP 286
      PPP Y  SPPY YSSPPP YSPP     PY YSSPPP YSPP    PP
Sbjct: 264 PPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPP 323

Query: 285 YHYSSPPP----PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYYYHSPPPPV 133
      Y YSSPPP  PP PY Y S PP + SP PY +SPPP    PY Y SPPP 
Sbjct: 324 YVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS--PPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYT 381

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYYYHSPPPPVYSPP-------PPYHYTSPPPP 1
      YS PPPY YS PPP P   PY Y SPPP VY+PP    P Y Y+SPPPP
Sbjct: 382 YS-PPPYAYSPPPPCPDVYKPPPYVYSSPPPYVYNPPPSSPPPSPSYSYSSPPPP 435

 Score = 189 bits (479), Expect = 2e-46
 Identities = 118/244 (48%), Positives = 124/244 (50%), Gaps = 59/244 (24%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSP-----PPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      P + + Y+YSSPPP  PP SP   PP VY  P YSPPP Y  SPP  
Sbjct: 78 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYS 137

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPP--------------KKPYHYSSPPPPVYSPPP-------- 289
      P PPY YSSPPP YSPP        PY YSSPPP YSPPP    
Sbjct: 138 SP--PPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSP 195

Query: 288 PYHYSSPPP----PPKKPYKYSSPP-------PPEHHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYY 157
      PY YSSPPP  PP PY YS PP    PP + SP PY +SPPP    PY 
Sbjct: 196 PYVYSSPPPYAYSPP--PYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYV 253

Query: 156 YHSPPPPVYSPP--------PPYHYSSPPP----PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
      Y SPPP YSPP    PPY YSSPPP  PP PY Y S PP VYS PPPY Y+ 
Sbjct: 254 YSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYAYSP 312

Query: 12 PPPP 1
      PP P
Sbjct: 313 PPSP 316

 Score = 187 bits (476), Expect = 5e-46
 Identities = 120/236 (50%), Positives = 126/236 (53%), Gaps = 51/236 (21%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSP-----PPKVY----PPVYSPPPKVY-PPVSP---- 418
      P + + Y+YSSPPP  PP SP   PP VY  P YSPPP Y PP SP  
Sbjct: 165 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYK 224

Query: 417 -PPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP--------PPYHYSSP 268
      PP VY  PPY YS PP P VY P PY YSSPPP YSPP    PPY YSSP
Sbjct: 225 SPPYVYSS-PPPYAYSPPPSPYVYKSP--PYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSP 281

Query: 267 PP----PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPP-- 121
      PP  PP PY Y S PP + SP PY +SPPP    PY Y SPPP YSPP 
Sbjct: 282 PPYAYSPPPSPYVYKS--PPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPS 339

Query: 120 ------PPYHYSSPPP----PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT------SPPPP 1
         PPY YSSPPP  PP PY Y S PP VYS PPPY Y+   SPPPP
Sbjct: 340 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYTYSPPPYAYSPPPP 394

 Score = 185 bits (470), Expect = 2e-45
 Identities = 99/172 (57%), Positives = 102/172 (59%), Gaps = 6/172 (3%)
 Frame = -3

Query: 498 YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS 319
      Y P SPPP VY  SPPP Y  SPPP Y  SPPY YSSPPP YSPP PY Y S
Sbjct: 30 YSPPSPPPYVYS---SPPPYTY---SPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS 83

Query: 318 PPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      PP VYS PPPY YS PP P   PY YSSPPP +  P PY + P  PY Y S
Sbjct: 84 -PPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSP----PYVYSS 138

Query: 147 PPPPVYSPPPPYHYSSPP---PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP VYS PPPY YS PP  PP PY Y S PP VYS PPPY Y+ PP P
Sbjct: 139 PPPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYAYSPPPSP 189

 Score = 183 bits (465), Expect = 9e-45
 Identities = 104/199 (52%), Positives = 111/199 (55%), Gaps = 28/199 (14%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSP-----PPKVY----PPVYSPPPKVY---------- 433
      P + + Y+YSSPPP  PP SP   PP VY  P YSPPP Y     
Sbjct: 244 PYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYS 303

Query: 432 --PPV--SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
       PP  SPPP Y  SPPY YSSPPP YSPP PY Y S PP VYS PPPY YS PP
Sbjct: 304 SPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYAYSPPP 362

Query: 264 PP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
      P   PY YSSPPP + SP PY +SPPPP  Y  PPP VYS PPPY Y+ PP
Sbjct: 363 SPYVYKSPPYVYSSPPP--YTYSPPPYAYSPPPPCPDVY--KPPPYVYSSPPPYVYNPPP 418

Query: 93 --PPPKKPYYYHSPPPPVY 43
       PPP  Y Y SPPPP+Y
Sbjct: 419 SSPPPSPSYSYSSPPPPIY 437

 Score = 182 bits (461), Expect = 3e-44
 Identities = 113/216 (52%), Positives = 117/216 (54%), Gaps = 39/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSP-----PPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      Y+YSSPPP  PP SP   PP VY  P YSPPP Y  SPP   P PPY 
Sbjct: 38 YVYSSPPPYTYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSP--PPYA 95

Query: 378 YSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP-PYHYSSPP----PPPKKPYKYSSPPPPE 217
      YS PP P VY P PY YSSPPP YSPPP PY Y SPP   PP PY YSSPPP 
Sbjct: 96 YSPPPSPYVYKSP--PYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPP--PYVYSSPPP-- 149

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPP--------PPYHYSSPPP----- 91
      + SP PY +SPPP    PY Y SPPP YSPP    PPY YSSPPP   
Sbjct: 150 YAYSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSP 209

Query: 90 ------PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         PP PY Y S PP VYS PPPY Y+ PP P
Sbjct: 210 PPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSSPPPYAYSPPPSP 244

 Score = 180 bits (456), Expect = 1e-43
 Identities = 112/224 (50%), Positives = 123/224 (54%), Gaps = 28/224 (12%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSP-PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP 412
      +LL+ +++L  + ++ Y YS P PPP VY  SPPP Y  SPPP Y  SPP 
Sbjct: 9  SLLMVILALYAVAAHTSAQYPYSPPSPPPYVYS--SPPPYTY----SPPPSPYVYKSPPY 62

Query: 411 KVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP--------PPYHYSSPPP- 262
        P PPY YS PP P VY P PY YSSPPP YSPP    PPY YSSPPP 
Sbjct: 63 VYSSP--PPYAYSPPPSPYVYKSP--PYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPY 118

Query: 261 ---PPKKPYKYSSP------PPPEHHVSPKPYYHSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP 124
       PP PY Y SP   PPP + SP PY +SPP   PP PY Y S PP VYS 
Sbjct: 119 AYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYKS-PPYVYSS 177

Query: 123 PPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPY YS PP P   PY Y SPPP YS PPPY Y+ PP P
Sbjct: 178 PPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYS-PPPYAYSPPPSP 220

[56][TOP]
>UniRef100_Q8LK15 Extensin n=1 Tax=Brassica napus RepID=Q8LK15_BRANA
     Length = 259

 Score = 194 bits (494), Expect = 4e-48
 Identities = 130/259 (50%), Positives = 137/259 (52%), Gaps = 55/259 (21%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP-KVYPPVSPPPKVY----PPVYS- 451
      S +AS  +LLV +S    S +Y YSSPPPP K Y  SPPP V   P VY 
Sbjct: 3  SPVASFAASLLVLTISPLTSVYQSTANYFYSSPPPPVKHYEYKSPPPPVMHYSLPQVYHS 62

Query: 450 -PPPKVY-----PPVSPPPKVYPPV---SPP-----YHYSSPPPPV--YS--PPKKPYHY 325
      PPPK +   PP PP K Y P  SPP   Y Y SPPPPV YS PP K Y Y
Sbjct: 63 PPPPKKHTVNKSPP--PPVKQYSPPWLRSPPPPRKDYVYKSPPPPVKQYSSPPPNKYYVY 120

Query: 324 SSPPPPV---------YSPPPP---YHYSSPPPP--------------PKKPYKYSSPPP 223
      SPPPPV     +SPPPP  Y Y SPPPP       PKK Y Y SPPP
Sbjct: 121 QSPPPPVKHYSPPSVYHSPPPPKNQYVYKSPPPPVKHYTPPVYHSGPPPKKHYMYKSPPP 180

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPP 49
      P H S  YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSP  YH  PPPPKK Y Y SPPPP
Sbjct: 181 PVMHYSLPQVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPRLVYH---SPPPPKKKYVYKSPPPP 237

Query: 48 VYSPPPPYH---YTSPPPP 1
      V  PP+H  Y SPPPP
Sbjct: 238 VRHYFPPHHLYLYKSPPPP 256

 Score = 162 bits (411), Expect = 2e-38
 Identities = 93/173 (53%), Positives = 97/173 (56%), Gaps = 18/173 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSPPP 361
      Y+Y SPPPP V  SPPP Y  SPPP V   PP VY  PP  Y Y SPPP
Sbjct: 97 YVYKSPPPP-VKQYSSPPPNKYYVYQSPPPPVKH--YSPPSVYHSPPPPKNQYVYKSPPP 153

Query: 360 PVYS----------PPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE 217
      PV      PPKK Y Y SPPPPV YS P YH  PPPPKK Y Y SPPPP 
Sbjct: 154 PVKHYTPPVYHSGPPPKKHYMYKSPPPPVMHYSLPQVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPV 210

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH---YSSPPPPPKKPYYY 67
      H SP+ YHSPPPPKK Y Y SPPPPV  PP+H  Y SPPP  PY+Y
Sbjct: 211 KHYSPRLVYHSPPPPKKKYVYKSPPPPVRHYFPPHHLYLYKSPPP----PYHY 259

[57][TOP]
>UniRef100_Q38913 Extensin-1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN1_ARATH
     Length = 373

 Score = 194 bits (494), Expect = 4e-48
 Identities = 107/202 (52%), Positives = 112/202 (55%), Gaps = 26/202 (12%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      +Y SPPPP +  PPV SPPP V   PPVY PP   SPPP  P P HY
Sbjct: 126 VYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHY 185

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY-HYSSP-----PPPPKKPYK----YSSPP 226
      S PPPVY P P Y SPPP  SPPPP HYS P   PPPP K Y   Y SPP
Sbjct: 186 S--PPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPP 243

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPP----KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYY 67
      PP H+ P  YHSPPPP   P YHSPPPPV+ PPP Y SPPPP   P Y
Sbjct: 244 PPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVY 303

Query: 66 HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      HSPPPPV+ PPP Y SPPPP
Sbjct: 304 HSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPP 325

 Score = 192 bits (489), Expect = 1e-47
 Identities = 125/240 (52%), Positives = 130/240 (54%), Gaps = 45/240 (18%)
 Frame = -3

Query: 588 TLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKV 436
      + LV  SL  S +AN Y YSSPPPP +  PPV SPPP V   PPVY PP 
Sbjct: 3  SFLVLAFSLAFVSQTTAN-YFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPP 61

Query: 435 YPPVSPPPKVY----PPV---SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY-H 280
        SPPP VY  PPV  SPP Y SPPPPVY P P + SPPP  SPPPP H
Sbjct: 62 VKHYSPPP-VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKH 120

Query: 279 YSSPP-----PPPKKPYK----YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
      YS PP   PPP K Y   Y SPPPP H SP P Y SPPPP K  Y+SPPP  S
Sbjct: 121 YSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVK---YYSPPPVYKS 177

Query: 126 PPPPY-HYSSPP----PPPKKPYY-----YHSPPPPV--------Y-SPPPPYHYTSPPP 4
      PPPP HYS PP  PPP  YY   Y SPPPPV    Y SPPPP Y SPPP
Sbjct: 178 PPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPP 237

 Score = 191 bits (485), Expect = 4e-47
 Identities = 114/216 (52%), Positives = 116/216 (53%), Gaps = 40/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      +Y SPPPP Y  PPV SPPP V   PPVY PP   SPPP  P P HY
Sbjct: 158 VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHY 217

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP------PPP----KKPYKYSSPP 226
      S PPPVY P P Y SPPP  SPPPP HYS PP   PPP   P Y SPP
Sbjct: 218 S--PPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPP 275

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPP----KKPYYYHSPPPPV--------Y-SPPPP---YHYSSPP 94
      PP H+ P  YHSPPPP   P YHSPPPPV    Y SPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 276 PPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYKSPP 335

Query: 93 PPP--KKPYYYHSPPPPV--YSPP-PPYHYTSPPPP 1
      PP   P YHSPPPPV YSPP PY Y SPPPP
Sbjct: 336 PPVHYSPPTVYHSPPPPVHHYSPPHQPYLYKSPPPP 371

 Score = 189 bits (481), Expect = 1e-46
 Identities = 115/216 (53%), Positives = 120/216 (55%), Gaps = 40/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      +Y SPPPP +  PPV SPPP V   PPVY PP   SPPP VY  PP Y
Sbjct: 142 VYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPP-VYKSPPPPVKY 200

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPY-HYSSPP----PPP-----KKPYKYSSP 229
      SPPP  SPP  HYS PPPVY SPPPP +YS PP  PPP    P Y SP
Sbjct: 201 YSPPPVYKSPPPPVKHYS--PPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVHYSPPPVVYHSP 258

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPPPP----KKPYYYHSPPPPV---------YSPPPPYHYSSP--- 97
      PPP H+ P  YHSPPPP   P YHSPPPPV     +SPPPP HYS P  
Sbjct: 259 PPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVV 318

Query: 96 ---PPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPPKK Y Y SPPPPV YSPP YH SPPPP
Sbjct: 319 YHSPPPPKKHYEYKSPPPPVHYSPPTVYH--SPPPP 352

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 104/188 (55%), Positives = 108/188 (57%), Gaps = 26/188 (13%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      +Y SPPPP Y  PPV SPPP V   PPVY PP   SPPP VY  PP HY
Sbjct: 190 VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPP-VYKSPPPPVHY 248

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP------PPP----KKPYKYSSPP 226
      S PPP VY P P HYS PP  +SPPPP HYS PP   PPP   P Y SPP
Sbjct: 249 S-PPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPP 307

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYSSPPP------PPKKPYYY 67
      PP H+ P  YHSPPPPKK Y Y SPPPPV YSPP YH SPPP   PP +PY Y
Sbjct: 308 PPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPVHYSPPTVYH--SPPPPVHHYSPPHQPYLY 365

Query: 66 HSPPPPVY 43
      SPPPP Y
Sbjct: 366 KSPPPPHY 373

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 86/142 (60%), Positives = 87/142 (61%), Gaps = 14/142 (9%)
 Frame = -3

Query: 384 YHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSSPP 226
      Y YSSPPPPV YSPP   Y SPPPPV YSPPP Y  SPPPP K  P Y SPP
Sbjct: 21 YFYSSPPPPVKHYSPPPV---YKSPPPPVKHYSPPPVY--KSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 75

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYYYHS 61
      PP + SP P Y SPPPP   Y SPPPPV YSPPP  Y SPPPP K  P Y S
Sbjct: 76 PPVKYYSPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPVKHYSPPPV--YKSPPPPVKHYSPPPVYKS 129

Query: 60 PPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPV YSPPP  Y SPPPP
Sbjct: 130 PPPPVKHYSPPPV--YKSPPPP 149

[58][TOP]
>UniRef100_Q94ES8 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES8_PEA
     Length = 195

 Score = 193 bits (490), Expect = 1e-47
 Identities = 111/220 (50%), Positives = 123/220 (55%), Gaps = 15/220 (6%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      RSLMAS + TL +A++ + PS ISAN Y YSSPPPP        V+SPPP 
Sbjct: 2  RSLMASASLTLALAILFFSFPSEISANQYSYSSPPPP---------------VHSPPP-- 44

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP---VYSPPKKPYHYSSPPPPVYS---PPPPYHYS 274
         PK    PYHYSSPPPP  Y P  YH SPPPPV++  P P YH 
Sbjct: 45 -------PK------DPYHYSSPPPPPVHTYPHPHPVYH--SPPPPVHTYPHPHPVYHSP 89

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHSPPPP-KKPYYYHSPPPP---VYSPPPPY 112
      PP P KKPYKY SPPPP H P P+ YHSPPPP KKPY Y SPPPP  Y P P 
Sbjct: 90 PPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPV 149

Query: 111 HYSSPPPPPKKPY---YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      ++S PPP  P+  YHSPPPP   PY Y SPPPP
Sbjct: 150 YHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPP 189

[59][TOP]
>UniRef100_P13983 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=EXTN_TOBAC
     Length = 620

 Score = 191 bits (486), Expect = 3e-47
 Identities = 101/189 (53%), Positives = 109/189 (57%), Gaps = 14/189 (7%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPV------SPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      YS PPP  P SPPP Y PP YSPPP Y P+   SPPP VY P PP + S
Sbjct: 305 YSPSPPPTPTPTFSPPPPAYSPPPTYSPPPPTYLPLPSSPIYSPPPPVYSPPPPPSY--S 362

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP---PPEHHVSPK 199
      PPPP Y PP P  SSPPPP +SPPPP + SPPPPP    +PP  PP  SP 
Sbjct: 363 PPPPTYLPPPPP---SSPPPPSFSPPPPTYEQSPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPPPTYSPP 419

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      P ++ PPP P Y SPPPP YSPPPP YS PPP  PP  Y  PPPP YSPPPP
Sbjct: 420 PPTYAQPPPLPPTY--SPPPPAYSPPPPPTYSPPPPTYSPPPPAYAQPPPPPPTYSPPPP 477

Query: 27 YHYTSPPPP 1
      + SPPPP
Sbjct: 478 AY--SPPPP 484

 Score = 181 bits (459), Expect = 4e-44
 Identities = 98/186 (52%), Positives = 104/186 (55%), Gaps = 13/186 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYP----PV-SPPPKVY----PPVYSPPPKVY----PPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      SPPPP  P  P+ SPPP VY  PP YSPPP Y  PP SPPP + P P Y 
Sbjct: 331 SPPPPTYLPLPSSPIYSPPPPVYSPPPPPSYSPPPPTYLPPPPPSSPPPPSFSPPPPTYE 390

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
      S PPPP YSPP    SPPPP YSPPPP +  PP PP   YS PPP    
Sbjct: 391 QSPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPPPTYSPPPPTYAQPPPLPP----TYSPPPPA------- 439

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
       +SPPPP P Y SPPPP YSPPPP +  PPPPP   +SPPPP YSPPPP  
Sbjct: 440 ---YSPPPP--PTY--SPPPPTYSPPPPAYAQPPPPPPT-----YSPPPPAYSPPPPSPI 487

Query: 18 TSPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 488 YSPPPP 493

 Score = 181 bits (458), Expect = 6e-44
 Identities = 102/211 (48%), Positives = 111/211 (52%), Gaps = 36/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPP-----PKVYPPVSPPPKVYPP-----VYSPPPKVY---PPVSPPPKVYPP---V 394
      YS PPP   P+ P SPPP Y P   +YSPPP Y  PP +P P  PP  
Sbjct: 265 YSPPPPAYAQSPQPSPTYSPPPPTYSPPPPSPIYSPPPPAYSPSPPPTPTPTFSPPPPAY 324

Query: 393 SPPYHYSSPPP--------PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      SPP YS PPP    P+YSPP P YS PPPP YSPPPP +  PPP  P +
Sbjct: 325 SPPPTYSPPPPTYLPLPSSPIYSPP--PPVYSPPPPPSYSPPPPTYLPPPPPSSPPPPSF 382

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH---------YSSPPP-- 91
      S PPP   P P +SPP P P Y SPPPP YSPPPP +     YS PPP 
Sbjct: 383 SPPPPTYEQSPPPPPAYSPPLPAPPTY--SPPPPTYSPPPPTYAQPPPLPPTYSPPPPAY 440

Query: 90 -PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP P Y SPPPP YSPPPP +  PPPP
Sbjct: 441 SPPPPPTY--SPPPPTYSPPPPAYAQPPPPP 469

 Score = 175 bits (444), Expect = 2e-42
 Identities = 93/197 (47%), Positives = 99/197 (50%), Gaps = 24/197 (12%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVY-------PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      SPPPP Y P P P Y  PP YSPPP Y    P SPPP Y P PP + S
Sbjct: 392 SPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPPPTYSPPPPTYAQPPPLPPTYSPPPPAYSPPPPPTY--S 449

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYS-------SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY--KYSSPPPPE 217
      PPPP YSPP  Y     SPPPP YSPPPP  SPPPP +P  +S PPP 
Sbjct: 450 PPPPTYSPPPPAYAQPPPPPPTYSPPPPAYSPPPPSPIYSPPPPQVQPLPPTFSPPPPRR 509

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-----PKKPYYYHSPPP 52
      H+ P P H P P P Y  P PP +SPPPP  SPPPP    P Y  P P
Sbjct: 510 IHLPPPP--HRQPRPPTPTYGQPPSPPTFSPPPPRQIHSPPPPHWQPRTPTPTYGQPPSP 567

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P +S PPP  SPPPP
Sbjct: 568 PTFSAPPPRQIHSPPPP 584

 Score = 163 bits (413), Expect = 9e-39
 Identities = 94/208 (45%), Positives = 104/208 (50%), Gaps = 33/208 (15%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVY-----------------PPVYSPPPKVYPPVSP----PPK 409
      YS PPP V P SPP + +         PP + P P + P SP   P 
Sbjct: 204 YSPPPPTHVQPTPSPPSRGHQPQPPTHRHAPPTHRHAPPTHQPSPLRHLPPSPRRQPQPP 263

Query: 408 VYPPVSPPYHYS-------SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
      Y P P Y S    SPPPP YSPP    PP P+YSPPPP + SPPP P 
Sbjct: 264 TYSPPPPAYAQSPQPSPTYSPPPPTYSPP--------PPSPIYSPPPPAYSPSPPPTPTP 315

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      +  SPPPP + SP P Y PPP   P P Y SPPPPVYSPPPP YS PPP 
Sbjct: 316 TF---SPPPPAY--SPPPTYSPPPPTYLPLPSSPIY--SPPPPVYSPPPPPSYSPPPPTY 368

Query: 84 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  SPPPP +SPPPP + SPPPP
Sbjct: 369 LPPPPPSSPPPPSFSPPPPTYEQSPPPP 396

 Score = 162 bits (409), Expect = 3e-38
 Identities = 97/212 (45%), Positives = 102/212 (48%), Gaps = 42/212 (19%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY-------PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      P P + P SP + PP YSPPP Y    P SPPP Y P PP  SPPPP 
Sbjct: 246 PSPLRHLPPSPRRQPQPPTYSPPPPAYAQSPQPSPTYSPPPPTYSP-PPPSPIYSPPPPA 304

Query: 354 YSP--PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK-----------YSSPPPPEH 214
      YSP P P  SPPPP YSPPP Y  SPPPP  P       YS PPPP +
Sbjct: 305 YSPSPPPTPTPTFSPPPPAYSPPPTY---SPPPPTYLPLPSSPIYSPPPPVYSPPPPPSY 361

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYS---------SPPPP---PKKP 76
       P Y  PPP  P  SPPPP Y SPPPP YS     SPPPP  P P
Sbjct: 362 SPPPPTYLPPPPPSSPPPPSFSPPPPTYEQSPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPPPTYSPPPP 421

Query: 75 YY--------YHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      Y     +SPPPP YSPPPP Y+ PPP
Sbjct: 422 TYAQPPPLPPTYSPPPPAYSPPPPPTYSPPPP 453

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 92/193 (47%), Positives = 103/193 (53%), Gaps = 19/193 (9%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP-VYSPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      Y+ PPP +Y  SP P+V PP YSPPP  V P SPP + + P PP H +PP  
Sbjct: 183 YAQPPPTPIY---SPSPQVQPPPTYSPPPPTHVQPTPSPPSRGHQP-QPPTHRHAPPTHR 238

Query: 354 YSPPKK---------PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYKYSSPPPPEHHV 208
      ++PP      P   P PP YSPPPP + SP P P  P  SPPPP  
Sbjct: 239 HAPPTHQPSPLRHLPPSPRRQPQPPTYSPPPPAYAQSPQPSPTYSPPPPTYSPPPPSPIY 298

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-----PKKPYYYHSPPPPVY 43
      SP P +SP PP P  SPPPP YSPPP Y  SPPPP   P P Y SPPPPVY
Sbjct: 299 SPPPPAYSPSPPPTPTPTFSPPPPAYSPPPTY---SPPPPTYLPLPSSPIY--SPPPPVY 353

Query: 42 SPPPPYHYTSPPP 4
      SPPPP Y+ PPP
Sbjct: 354 SPPPPPSYSPPPP 366

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 90/226 (39%), Positives = 96/226 (42%), Gaps = 38/226 (16%)
 Frame = -3

Query: 564 LTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPP-----VSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPP 412
      L P  S   YS PPP  PP   SPPP Y  PP YSPPP Y P PPP
Sbjct: 403 LPAPPTYSPPPPTYSPPPPTYAQPPPLPPTYSPPPPAYSPPPPPTYSPPPPTYSP--PPP 460

Query: 411 KVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP------PVYSPPPPYHYSSPPPP--- 259
        P PP YS PPPP YSPP   YS PPP   P +SPPPP   PPPP  
Sbjct: 461 AYAQPPPPPPTYS-PPPPAYSPPPPSPIYSPPPPQVQPLPPTFSPPPPRRIHLPPPPHRQ 519

Query: 258 ------------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
               P P + SPPPP     H P  P Y  P PP 
Sbjct: 520 PRPPTPTYGQPPSPPTFSPPPPRQIHSPPPP----------HWQPRTPTPTYGQPPSPPT 569

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS--PPPPYHYTSPPPP 1
      +S PPP  SPPPP ++P   PP P Y  P PP Y+ P PP
Sbjct: 570 FSAPPPRQIHSPPPPHRQP----RPPTPTYGQPPSPPTTYSPPSPP 611

 Score = 124 bits (310), Expect = 8e-27
 Identities = 87/243 (35%), Positives = 110/243 (45%), Gaps = 45/243 (18%)
 Frame = -3

Query: 600 STTFTLLVALVSLTLPSLISANS------YL----YSSPPP------PKVYPPVSPPPK- 472
      ST F L++ L S + SL++A +   YL   S PPP   P  P +PP + 
Sbjct: 4  STLFALVLLLQSTAILSLVAAEATTQYGGYLPPPVTSQPPPSSIGLSPPSAPTTTPPSRG 63

Query: 471 -VYPPVYSPPPKVYPPVS----PPPKVYPP-----VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYS 322
      V P ++PP  YPP S  PP  PP   + P  ++ PP PV SP  P Y 
Sbjct: 64 HVPSPRHAPPRHAYPPPSHGHLPPSVGGPPPHRGHLPPSRGFNPPPSPVISPSHPPPSYG 123

Query: 321 SPPP-------PVYS--PPPPYHYSSP------PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      +PPP    P +  PP P H +P   PP + P + P PP H P P +
Sbjct: 124 APPPSHGPGHLPSHGQRPPSPSHGHAPPSGGHTPPRGQHPPSHRRPSPPSRHGHPPPPTY 183

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      + PPP P Y SP  PPP YSPPPP H  P PP +  H P PP +  PP H 
Sbjct: 184 AQPPP-TPIYSPSPQVQPPPTYSPPPPTHVQPTPSPPSRG---HQPQPPTHRHAPPTHRH 239

Query: 15 SPP 7
      +PP
Sbjct: 240 APP 242

 Score = 113 bits (282), Expect = 1e-23
 Identities = 62/158 (39%), Positives = 74/158 (46%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      YS PPP +Y P P + PP +SPP    PP +++ P PP+  PP P Y 
Sbjct: 479 YSPPPPSPIYSPPPPQVQPLPPTFSPP--------PPRRIHLP-PPPHRQPRPPTPTYGQ 529

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P    P PP +SPPPP  SPPPP +P   P P +  P P  S PPP++
Sbjct: 530 P--------PSPPTFSPPPPRQIHSPPPPHWQP----RTPTPTYGQPPSPPTFSAPPPRQ 577

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
        HSPPPP  P PP   PP P  Y  SPPP
Sbjct: 578 ---IHSPPPPHRQPRPPTPTYGQPPSPPTTYSPPSPPP 612

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 4e-08
 Identities = 42/106 (39%), Positives = 48/106 (45%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -3

Query: 315 PPPVYSPPPPYHYS-SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      PPPV S PPP   SPP P   ++PP  H SP+  H+PP  P  H  P
Sbjct: 35 PPPVTSQPPPSSIGLSPPSAPT-----TTPPSRGHVPSPR---HAPPRHAYPPPSHGHLP 86

Query: 138 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP-PPYHYTSPPP 4
      P  PPP+  PP   P   PP PV SP PP Y +PPP
Sbjct: 87 PSVGGPPPHRGHLPPSRGFNP-----PPSPVISPSHPPPSYGAPPP 127

[60][TOP]
>UniRef100_Q8H9E1 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Solanum tuberosum RepID=Q8H9E1_SOLTU
     Length = 152

 Score = 189 bits (481), Expect = 1e-46
 Identities = 102/179 (56%), Positives = 108/179 (60%), Gaps = 4/179 (2%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y SPPPP  P PPP VY  SPPP  P SPPP    PY+Y SPPPP SP
Sbjct: 1  YKSPPPPS---PSLPPPYVYK---SPPP---PSPSPPP--------PYYYKSPPPPSPSP 43

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPPP   Y SPPPP +    Y SPPPP 
Sbjct: 44 PP-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPPPV---YKSPPPPVYK------YKSPPPPVY 93

Query: 165 PYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y  PPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP  Y Y SPPPPV+ P PY+YTSPPPP
Sbjct: 94 KYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV---YKYKSPPPPVHKSPAPYYYTSPPPP 149

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 86/156 (55%), Positives = 92/156 (58%), Gaps = 8/156 (5%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y+Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPP
Sbjct: 15 YVYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPP 69

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      PP    P Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPPP  YKY SPPPP +   
Sbjct: 70 PP-------PPVYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPP-PVYKYKSPPPPVYK----- 116

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
      Y SPPPP  Y Y SPPPPV+ P PY+Y+SPPPP
Sbjct: 117 -YKSPPPP--VYKYKSPPPPVHKSPAPYYYTSPPPP 149

 Score = 123 bits (309), Expect = 1e-26
 Identities = 74/135 (54%), Positives = 76/135 (56%), Gaps = 20/135 (14%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVY---PPVSPPPKVYPP 397
      PS   Y Y SPPPP  P PPP Y  PP SPPP Y  PP PPP VY 
Sbjct: 23 PSPSPPPPYYYKSPPPPS---PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP--PPPPVYKS 77

Query: 396 VSPP-YHYSSPPPPVY---SPPKKP--YHYSSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKK- 250
       PP Y Y SPPPPVY  SPP P Y Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP K 
Sbjct: 78 PPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVHKS 137

Query: 249 --PYKYSSPPPPEHH 211
       PY Y+SPPPP H+
Sbjct: 138 PAPYYYTSPPPPSHY 152

[61][TOP]
>UniRef100_B9GF15 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GF15_POPTR
     Length = 152

 Score = 189 bits (479), Expect = 2e-46
 Identities = 100/175 (57%), Positives = 106/175 (60%), Gaps = 5/175 (2%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      +Y SPPPP  PP  PP +Y  SPPP  PP SPPP     Y Y SPPPP S
Sbjct: 1  MYKSPPPPSTSPP---PPYIYK---SPPPP--PPSSPPP---------YIYKSPPPPSPS 43

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPPP P  SPPPP + SP P  SPPP 
Sbjct: 44 PPP-PYVYMSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPPPP--SPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPP-- 98

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK-----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      PY Y+SPPPP SPPPPY Y+SPPPPP    PY Y SPPPP SPPPP +Y
Sbjct: 99 -PYVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPPSSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPPYY 152

 Score = 179 bits (453), Expect = 2e-43
 Identities = 92/148 (62%), Positives = 94/148 (63%), Gaps = 8/148 (5%)
 Frame = -3

Query: 420 PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKK 250
      PPP  PP PPY Y SPPPP S P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P 
Sbjct: 6  PPPSTSPP--PPYIYKSPPPPPPSSP-PPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPPSPSPPP 62

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKK 79
      PY Y SPPPP   P P  SPPP  PY Y SPPPP SPPPPY Y+SPPPP  P 
Sbjct: 63 PYIYKSPPPP-----PPPPSPSPPP---PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPP 114

Query: 78 PYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y+SPPPP  SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 115 PYVYNSPPPPPSSPSPPPPYIYKSPPPP 142

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 86/160 (53%), Positives = 91/160 (56%), Gaps = 10/160 (6%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  PP SPPP +Y  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 8  PSTSPPPPYIYKSPPPP---PPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPPSPSPP--P 62

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSP---PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPP 226
      PY Y SPPPP  P  P PY Y SPPPP SPPPPY Y+SPPPP  P PY Y+SPP
Sbjct: 63 PYIYKSPPPPPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPP 122

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 106
      PP    P  SPPP  PY Y SPPPP SPPPP +Y
Sbjct: 123 PP-------PSSPSPPP---PYIYKSPPPPSPSPPPPPYY 152

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 2e-15
 Identities = 39/55 (70%), Positives = 39/55 (70%), Gaps = 3/55 (5%)
 Frame = -3

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-PPKK--PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP SPPPPY Y SPPP PP  PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 2  YKSPPPPSTSPPPPYIYKSPPPPPPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPP 56

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 1e-13
 Identities = 44/76 (57%), Positives = 45/76 (59%), Gaps = 12/76 (15%)
 Frame = -3

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPP-VY-SPPPPYH-------YSSPPPP---PKKPYYYHSPPPP 49
      Y SPPPP    SPPPP +Y SPPPP     Y SPPPP  P PY Y SPPPP
Sbjct: 2  YKSPPPPST-----SPPPPYIYKSPPPPPPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPP 56

Query: 48 VYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 57 SPSPPPPYIYKSPPPP 72

[62][TOP]
>UniRef100_Q9LHS1 Genomic DNA, chromosome 5, TAC clone:K3D20 n=2 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LHS1_ARATH
     Length = 334

 Score = 188 bits (478), Expect = 3e-46
 Identities = 114/236 (48%), Positives = 124/236 (52%), Gaps = 59/236 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPP 364
      YL++SPPPP  P   K PP Y  SPPP Y  SP PKV Y  PPY Y+SPP
Sbjct: 83 YLFNSPPPPYYSPSPKEDYKSPPPPYVYNSPPPPYY---SPSPKVDYKSPPPPYVYNSPP 139

Query: 363 PPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYS---------PPPPYHYSSPPPP-----PKK 250
      PP YSP    P PY Y+SPPPP YS     PPPPY Y+SPPPP   PK 
Sbjct: 140 PPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKV 199

Query: 249 PYKYSSPP-------PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---------PP 118
      YK+S PP    PP + SPK Y SPPPP  Y Y+SPPPP +SP     PP
Sbjct: 200 DYKFSPPPYVYNSPSPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYNSPPPPYFSPSPKVDYKSPPP 256

Query: 117 PYHYSSPPPPPKKPYY-------YHSPPPPVY----------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PY YSSPPPP  PYY    Y SPPPP Y     SPPP + Y PPPP
Sbjct: 257 PYVYSSPPPP---PYYSPSPEVSYKSPPPPPYYSPSLEVSYKSPPPLFVYNFPPPP 309

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 115/260 (44%), Positives = 134/260 (51%), Gaps = 69/260 (26%)
 Frame = -3

Query: 573 LVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS-- 421
      +V + + S I+A  +Y YSS  P+  PV   S PK Y P YS P  PP+  
Sbjct: 13 MVYVVVLSAIAATVTAYPYSSHQTPQYNSPVHKHESSYSPKKYSPYYSASP--LPPLQYR 70

Query: 420 -PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP--------PKKPYHYSSPPPPVYSP--------- 295
       PK Y P  PY ++SPPPP YSP    P PY Y+SPPPP YSP     
Sbjct: 71 RQGPK-YTPHPKPYLFNSPPPPYYSPSPKEDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSP 129

Query: 294 PPPYHYSSPPPP------------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYH 151
      PPPY Y+SPPPP      P PY Y+SPPPP + +SPK Y SPPP  PY Y+
Sbjct: 130 PPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPP---PYVYN 186

Query: 150 SPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPP------------PKKPYYYHSPPPPVY--- 43
      SPPPP YSP     PPPY Y+SP PP      P PY Y+SPPPP +  
Sbjct: 187 SPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYFSPS 246

Query: 42 ------SPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPY Y+SPPPP
Sbjct: 247 PKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 266

 Score = 169 bits (428), Expect = 2e-40
 Identities = 104/232 (44%), Positives = 112/232 (48%), Gaps = 58/232 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY----PPV 394
      Y+Y+SPPPP  P     PPP VY  PP YSP PKV   PPP VY  PP 
Sbjct: 108 YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPY 167

Query: 393 ------------SPPYHYSSPPPPVYSPPKK--------PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
            PPY Y+SPPPP YSP K    PY Y+SP PP YSP P  Y 
Sbjct: 168 YSLSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSPPYYSPSPKVDYK 227

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-----------S 127
      SPPPP  Y Y+SPPPP  SPK Y SPPPP  Y Y SPPPP Y      
Sbjct: 228 SPPPP----YVYNSPPPPYFSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPEVSYKSP 280

Query: 126 PPPPYH-------YSSPPP------PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      PPPPY+    Y SPPP   PP P+Y SP   SPP PY  +P
Sbjct: 281 PPPPYYSPSLEVSYKSPPPLFVYNFPPPPPFYSPSPKVSYKSPPAPYVSKTP 332

 Score = 147 bits (370), Expect = 9e-34
 Identities = 85/179 (47%), Positives = 93/179 (51%), Gaps = 25/179 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y+Y+SPPPP   KV   PPP VY  PP YSP PKV  SPPP VY  SPPY
Sbjct: 158 YVYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSPPY 217

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP---------PPPYHYSSPPPPP----KKPYK 241
      YS P  Y P PY Y+SPPPP +SP     PPPY YSSPPPPP     
Sbjct: 218 -YSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYFSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPEVS 276

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP--PKKPYY 70
      Y SPPPP ++    + PPP  Y + PPPP YSP P  Y SPP P  K P Y
Sbjct: 277 YKSPPPPPYYSPSLEVSYKSPPPLFVYNF-PPPPPFYSPSPKVSYKSPPAPYVSKTPNY 334

[63][TOP]
>UniRef100_Q40503 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q40503_TOBAC
     Length = 224

 Score = 188 bits (478), Expect = 3e-46
 Identities = 122/227 (53%), Positives = 129/227 (56%), Gaps = 25/227 (11%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPK--V 436
      MAS  +LLV LVSL+L S SAN Y YSSPPPPK Y  SPPP V+ VY PP  V
Sbjct: 4  MASLFASLLVVLVSLSLASESSAN-YQYSSPPPPKKPYLYKSPPPPVH--VYPSPPHHPV 60

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYH----YSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYH 280
      Y  PP K Y P  PYH  Y SPPPP  Y PP P Y SPPPP  YS P  
Sbjct: 61 YKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPPPKKPYYPPHPPV-YKSPPPPKKPYSLPHTPV 119

Query: 279 YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE--HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYH 109
      Y SPPPP   Y SPPPP+ H+  P Y SPPPP KPYY  P PVY SPPPP 
Sbjct: 120 YKSPPPPTPV---YKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNKPYY--PPHTPVYKSPPPPTP 174

Query: 108 YSSPPPPPKKPYY------YHSPPP--PVYSPPPPYH---YTSPPPP 1
        PPPPKKP+Y   Y SPPP PVY PPP+H  Y SPPPP
Sbjct: 175 VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHHPYVYASPPPP 221

[64][TOP]
>UniRef100_Q40502 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q40502_TOBAC
     Length = 280

 Score = 187 bits (475), Expect = 6e-46
 Identities = 134/279 (48%), Positives = 140/279 (50%), Gaps = 77/279 (27%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPK--V 436
      MAS  +LLV LVSL+L S SAN Y YSSPPPPK Y  SPPP V+ VY PP  V
Sbjct: 4  MASLFASLLVVLVSLSLASESSAN-YQYSSPPPPKKPYLYKSPPPPVH--VYPSPPHHPV 60

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYH----YSSPPPP----------VYS---PPKKPYH------Y 325
      Y  PP K Y P  PYH  Y SPPPP     VY  PPKKPY    Y
Sbjct: 61 YKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPPPKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVY 120

Query: 324 SSPPPP--VY-SPPPPY--HYS------SPPPPPKKPYK----------------YSSPP 226
      SPPPP VY SPPPP  HY     PPPP KPY         Y SPP
Sbjct: 121 KSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPP 180

Query: 225 PPE--HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYY----- 70
      PP+ H+  P Y SPPPPKKPYY  P PVY SPPPP   PPP KKPYY   
Sbjct: 181 PPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYY--PPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPSKKPYYPPHTP 238

Query: 69 -YHSPPP------------PVYSPPPPYH---YTSPPPP 1
      Y SPPP      PVY PPP+H  Y SPPPP
Sbjct: 239 VYKSPPPPTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHHPYVYASPPPP 277

[65][TOP]
>UniRef100_Q6GUG3 Serine/proline-rich repeat protein n=2 Tax=Lupinus angustifolius
      RepID=Q6GUG3_LUPAN
     Length = 198

 Score = 187 bits (474), Expect = 8e-46
 Identities = 105/184 (57%), Positives = 106/184 (57%), Gaps = 6/184 (3%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SY Y SPPPP  P SPPP  P VY PP    PP  PP PPY Y SPPPP 
Sbjct: 42 SYYYQSPPPPS--PSPSPPP---PYVYKSPP--------PPSPSPP--PPYAYKSPPPPS 86

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      SPP PY Y SPPPP SPPPPY  SPPPP  P PY Y SPPPP  SP P  S
Sbjct: 87 PSPPP-PYLYKSPPPPSPSPPPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPS--PSPPPPSPS 143

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH---YTS 13
      PPPP    SPPPP SPPPPY Y SPPPP    SPPPP SPPPPYH  Y+S
Sbjct: 144 PPPPSP-----SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP------SPPPPSPSPPPPYHPYLYSS 192

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 193 PPPP 196

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 95/172 (55%), Positives = 96/172 (55%), Gaps = 1/172 (0%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP Y  SPPP  P SPP    PPY Y
Sbjct: 53 PSPSPPPPYVYKSPPPPS---PSPPPPYAYK---SPPP---PSPSPP--------PPYLY 95

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
      SPPPP SPP PY  SPPPP SPPPPY Y SPPPP P P  SPPPP  SP 
Sbjct: 96 KSPPPPSPSPP-PPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPSPSPPPP----SPS 150

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      P  SP PP PY Y SPPPP SPPPP  S PPPP PY Y SPPPPVY
Sbjct: 151 PPPPSPSPP-PPYVYKSPPPPSPSPPPP---SPSPPPPYHPYLYSSPPPPVY 198

 Score = 164 bits (416), Expect = 4e-39
 Identities = 85/153 (55%), Positives = 87/153 (56%), Gaps = 8/153 (5%)
 Frame = -3

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 259
      Y P +   Y  P Y+Y SPPPP SP P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 26 YHPYNAGQPYYYYQPPSYYYQSPPPPSPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYAYKSPPPP 85

Query: 258 ---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
       P PY Y SPPPP   P   SPPPP   PY Y SPPPP SPPPP  S
Sbjct: 86 SPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPP----S 141

Query: 99 PPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P PPP P  SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 142 PSPPPPSP----SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 170

[66][TOP]
>UniRef100_B9HRV2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HRV2_POPTR
     Length = 711

 Score = 187 bits (474), Expect = 8e-46
 Identities = 105/194 (54%), Positives = 118/194 (60%), Gaps = 5/194 (2%)
 Frame = -3

Query: 567 SLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP 397
      S +LP L+ +   SPPP  +PP  SPPP  PPV+SPPP +Y  SPPP VY P
Sbjct: 406 SQSLPPLVHSLPPPAHSPPPSIHFPPPPVHSPPP---PPVHSPPPPIY---SPPPLVYSP 459

Query: 396 VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYKYSSPPP 223
       PP H SPPPPV+SPP   +  PPPV+SPPPP H SPPPPP  P  SPPP
Sbjct: 460 -PPPVH--SPPPPVHSPPPPVQSF---PPPVHSPPPPVH--SPPPPPVYSPPPPVHSPPP 511

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      P + SP P  SPPPP   HSPPPP++SPPPP YS PPP  P  HSPPPP+ 
Sbjct: 512 PVY--SPPPLVQSPPPP-----VHSPPPPLHSPPPPPVYSPPPPVHSPPPPVHSPPPPIQ 564

Query: 42 SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP H SPPPP
Sbjct: 565 SPPPPVH--SPPPP 576

 Score = 181 bits (460), Expect = 3e-44
 Identities = 109/214 (50%), Positives = 123/214 (57%), Gaps = 31/214 (14%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV--SPPPKVY---PPVYSPPPKVY----PPV-SPPPKV 406
      P + S  +YS PPP  PP  SPPP V  PPV+SPPP V+  PPV SPPP V
Sbjct: 447 PPIYSPPPLVYSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVQSFPPPVHSPPPPVHSPPPPPVYSPPPPV 506

Query: 405 Y---PPV-SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKY 238
      +  PPV SPP  SPPPPV+SPP P +S PPPPVYSPPPP H SPPPP  P  
Sbjct: 507 HSPPPPVYSPPPLVQSPPPPVHSPP--PPLHSPPPPPVYSPPPPVH--SPPPPVHSPPPP 562

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK---PYYYHSPPPPVYSPPPPYH------------YS 103
        PPP H P P HSPPPP +  P  +SP PPV+SPPPP H       +
Sbjct: 563 IQSPPPPVHSPPPPPIHSPPPPVQSLPPPPVNSPLPPVHSPPPPVHSPTSPIHSHPPPVN 622

Query: 102 SPPPPPKK--PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      SPPPP +  P  +SPPPPV+SP PP H SPP
Sbjct: 623 SPPPPVQSLPPPPVNSPPPPVHSPTPPIHSPSPP 656

 Score = 180 bits (456), Expect = 1e-43
 Identities = 104/185 (56%), Positives = 113/185 (61%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      SPPPP VY  SPPP V+  PPVYSPPP V  PPV SPPP ++ P PP + SPPP
Sbjct: 493 SPPPPPVY---SPPPPVHSPPPPVYSPPPLVQSPPPPVHSPPPPLHSPPPPPVY--SPPP 547

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP---KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PV+SPP P H SPPPP+ SPPPP H SPPPPP   P  S PPPP + SP P 
Sbjct: 548 PVHSPPP-PVH--SPPPPIQSPPPPVH--SPPPPPIHSPPPPVQSLPPPPVN--SPLPPV 600

Query: 189 HSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      HSPPPP    HS PPPV SPPPP   PPP  P  HSP PP++SP PP H 
Sbjct: 601 HSPPPPVHSPTSPIHSHPPPVNSPPPPVQSLPPPPVNSPPPPVHSPTPPIHSPSPPLH-- 658

Query: 15  SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 659 SPPPP 663

 Score = 164 bits (415), Expect = 5e-39
 Identities = 98/193 (50%), Positives = 107/193 (55%), Gaps = 17/193 (8%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      L SPPPP  PP  SPPP  PPVYSPPP V+  SPPP V+  SPP  SPPPP
Sbjct: 519 LVQSPPPPVHSPPPPLHSPPP---PPVYSPPPPVH---SPPPPVH---SPPPPIQSPPPP 569

Query: 357 VYSPPKKPYH------YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK--------YSSPPPP 220
      V+SPP P H    S PPPPV SP PP H SPPPP  P      +SPPPP
Sbjct: 570 VHSPPPPPIHSPPPPVQSLPPPPVNSPLPPVH--SPPPPVHSPTSPIHSHPPPVNSPPPP 627

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
        + P P +SPPPP   HSP PP++SP PP H SPPPP    SPPPPV+S
Sbjct: 628 VQSLPPPP-VNSPPPP-----VHSPTPPIHSPSPPLH--SPPPP------IRSPPPPVFS 673

Query: 39  PPPPYHYTSPPPP 1
      PPP   PPPP
Sbjct: 674 PPPVIVSPPPPPP 686

 Score = 163 bits (413), Expect = 9e-39
 Identities = 93/176 (52%), Positives = 103/176 (58%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      SPPP    S PP V+  PP +SPPP ++  PPP V+ P PP H SPPPP+YS
Sbjct: 401 SPPPSSQ----SLPPLVHSLPPPAHSPPPSIH---FPPPPVHSPPPPPVH--SPPPPIYS 451

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP  Y  SPPPPV+SPPPP H SPPPP +   S PPP      HSPPPP 
Sbjct: 452 PPPLVY---SPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVQ-----SFPPP----------VHSPPPP- 490

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        + PPPPVYSPPPP H S PPP  P  SPPPPV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 491 ---VHSPPPPPVYSPPPPVH-SPPPPVYSPPPLVQSPPPPVHSPPPPLH--SPPPP 540

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 81/163 (49%), Positives = 94/163 (57%), Gaps = 10/163 (6%)
 Frame = -3

Query: 459 VYSPPP--KVYPPVS---PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP 295
      V+SPPP + PP+  PPP  PP P H+ PPPPV+SPP P H SPPPP+YSP
Sbjct: 399 VHSPPPSSQSLPPLVHSLPPPAHSPP--PSIHF--PPPPVHSPPPPPVH--SPPPPIYSP 452

Query: 294 PPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 115
      PP +        SPPPP H SP P HSPPPP + +   PPPV+SPPPP
Sbjct: 453 PPLVY---------------SPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVQSF-----PPPVHSPPPP 490

Query: 114 YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-----YTSPPPP 1
      H SPPPPP   +SPPPPV+SPPPP +    SPPPP
Sbjct: 491 VH--SPPPPP-----VYSPPPPVHSPPPPVYSPPPLVQSPPPP 526

 Score = 117 bits (294), Expect = 6e-25
 Identities = 76/156 (48%), Positives = 87/156 (55%), Gaps = 12/156 (7%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVY---PPVS--PPPKV---YPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--PPYHYSS 370
      SPPPP ++  PPV  PPP V  PPV+SPPP V+ P SP   PPV+ PP  S 
Sbjct: 572 SPPPPPIHSPPPPVQSLPPPPVNSPLPPVHSPPPPVHSPTSPIHSHPPPVNSPPPPVQSL 631

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PPPPV SPP P H SP PP++SP PP H SPPPP +   SPPPP  SP P 
Sbjct: 632 PPPPVNSPPP-PVH--SPTPPIHSPSPPLH--SPPPPIR------SPPPPV--FSPPPVI 678

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP--PYHYSSPPPP 88
      SPPPP    PP  + PP  + Y+SPPPP
Sbjct: 679 VSPPPP--------PPEEDFILPPNLGFQYASPPPP 706

 Score = 106 bits (264), Expect = 2e-21
 Identities = 74/165 (44%), Positives = 82/165 (49%), Gaps = 44/165 (26%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPV---SPPPKVY----PPVYSPPPKVY-----------PPV-SPPPKVYPP 397
      SPPPP  PP  SPPP V+  PP++SPPP V      PPV SPPP V+ P
Sbjct: 551 SPPPPVHSPPPPIQSPPPPVHSPPPPPIHSPPPPVQSLPPPPVNSPLPPVHSPPPPVHSP 610

Query: 396 VSP----PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP---PPPKKPYKY 238
       SP  P  +SPPPPV S P P + SPPPPV+SP PP H SPP  PPP P + 
Sbjct: 611 TSPIHSHPPPVNSPPPPVQSLPPPPVN--SPPPPVHSPTPPIHSPSPPLHSPPP--PIRS 666

Query: 237 SSPP---PPEHHVSPKP---------------YYHSPPPPKKPYY 157
       PP  PP  VSP P        Y SPPPP P Y
Sbjct: 667 PPPPVFSPPPVIVSPPPPPPEEDFILPPNLGFQYASPPPPTFPGY 711

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 4e-10
 Identities = 42/106 (39%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 21/106 (19%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV----------SPPPKVY---PPVYSPPPKVY---PPV 424
      P + S S ++S PPP  PP      SPPP V+  PP++SP P ++  PP+
Sbjct: 605 PPVHSPTSPIHSHPPPVNSPPPPVQSLPPPPVNSPPPPVHSPTPPIHSPSPPLHSPPPPI 664

Query: 423 -SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS----PPKKPYHYSSPPPPVY 301
      SPPP V+ P PP  S PPPP    PP  + Y+SPPPP +
Sbjct: 665 RSPPPPVFSP--PPVIVSPPPPPPEEDFILPPNLGFQYASPPPPTF 708

[67][TOP]
>UniRef100_Q06802 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q06802_TOBAC
     Length = 318

 Score = 186 bits (472), Expect = 1e-45
 Identities = 142/299 (47%), Positives = 148/299 (49%), Gaps = 97/299 (32%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISAN-----------SYLYSSPPPP-KVYP-----PV--S 484
      MAS  +LLV LVSL+L S SAN      SYLY SPPPP VYP   PV S
Sbjct: 4  MASLFASLLVVLVSLSLASESSANYQYSSPPPPKKSYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKS 63

Query: 483 PPPKVYP------PVYS------------PPPK--VYPPVS------PPPK--VYPPVSP 388
      PPP  P   PVY       PPPK  YPP +   PPPK  YPP +P
Sbjct: 64 PPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTP 123

Query: 387 PYHYSSPPPPVYS---PPKKPYH------YSSPPP--PVYSPPPPYH--YSSP------- 268
      Y  PP PVY  PPKKPY+   Y SPPP PVY PPP+  Y P    
Sbjct: 124 VYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHKKPYYPPHTPVYKS 183

Query: 267 PPPPKKPY------KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYH 109
      PPPPKKPY    Y SPPP   P P Y SPPPPKKPYY  P PVY SPPPP 
Sbjct: 184 PPPPKKPYYPPHTPVYKSPPP------PTPVYKSPPPPKKPYY--PPHTPVYKSPPPPTP 235

Query: 108 YSSPPPPPKKPYY------YHSPPP--PVY-SPPP----------PYH----YTSPPPP 1
        PPPPKKPYY   Y SPPP PVY SPPP     PYH  Y SPPPP
Sbjct: 236 VYKSPPPPKKPYYPPYTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPSPTPYHPAPVYKSPPPP 294

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 101/200 (50%), Positives = 106/200 (53%), Gaps = 30/200 (15%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPK--VYPPVSP----PPKVYPPVYSPPPK---VYPPVSP------PPK--VYP 400
      +Y SPPPPK  YPP +P  PP  P  SPPP   YPP +P   PPK  YP
Sbjct: 134 VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYP 193

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPPVYS---PPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPY---- 244
      P +P Y  PP PVY  PPKKPY+  P PVY SPPPP   PPPPKKPY  
Sbjct: 194 PHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYY--PPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPPY 251

Query: 243 --KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY 70
       Y SPPP   P P Y SPPPPKKPYY  P P Y P P  Y SPPPP  P Y
Sbjct: 252 TPVYKSPPP------PTPVYKSPPPPKKPYY---PSPTPYHPAPV--YKSPPPP--TPVY 298

Query: 69 YHSPP--PPVY-SPPPPYHY 19
       PP P VY SPP PYHY
Sbjct: 299 KSPPPHHPYVYASPPSPYHY 318

[68][TOP]
>UniRef100_UPI00015B501E PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Nasonia vitripennis
      RepID=UPI00015B501E
     Length = 406

 Score = 183 bits (465), Expect = 9e-45
 Identities = 90/184 (48%), Positives = 94/184 (51%), Gaps = 9/184 (4%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y PPPP  PP PPP  PP Y PPP  PP  PP  PP PP YS PPPP  P
Sbjct: 198 YGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPP---PPAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPP--PP 252

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPP---------YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      P P Y PPPP Y PPPP     Y Y PPPPP    PPPP + P P 
Sbjct: 253 PPPPAAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPAAYAYGPPPPPP-------PPPPPPAYSPPPPP 305

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
      + PPPP P Y PPPP Y PP P   PPPPP P Y  PPPP Y+PPPP  +
Sbjct: 306 AYGPPPPPPPPAYAPPPPPAYGPPAP-----PPPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPAYA 360

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 361 PPPP 364

 Score = 181 bits (458), Expect = 6e-44
 Identities = 94/198 (47%), Positives = 102/198 (51%), Gaps = 10/198 (5%)
 Frame = -3

Query: 564 LTLPSLISANSYLYS------SPPPPKVYPP----VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPP 415
      + LP+  A S +Y+    PPPP Y   V P K PP Y+PPP VY P PP
Sbjct: 35 IELPAARPAYSPVYAVVPAPQPPPPPPAYDDCDEIVLVPGKPAPPAYAPPPPVYAP-PPP 93

Query: 414 PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
      P Y P PP Y+ PPPP Y+PP P   PPPP Y PPPP Y PPPPP    
Sbjct: 94 PPAYAPPPPPPAYAPPPPPAYAPPPPP--PPPPPPPSYGPPPPPAYGPPPPPP------P 145

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP 55
      PPPP +  P P Y PPPP P   PPPP Y PPPP Y PPPPP    PP
Sbjct: 146 PPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPP-----PPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPP------PPP 194

Query: 54 PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP Y PPPP Y PPPP
Sbjct: 195 PPAYGPPPPPAYGPPPPP 212

 Score = 180 bits (457), Expect = 7e-44
 Identities = 94/206 (45%), Positives = 97/206 (47%), Gaps = 31/206 (15%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y PPPP  PP PPP  PP Y PPP  PP  PP  PP PP Y PPPP Y P
Sbjct: 152 YGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPP---PPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAYGP 208

Query: 345 PKKPYH------YSSPPPPVYSPPPP---------YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      P P    Y PPPP Y PPPP     Y  PPPPP P Y PPPP + 
Sbjct: 209 PPPPPPPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPPPPPPPPAAYGPPPPPAYG 268

Query: 210 VSPKP--------YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP 55
       P P    Y + PPPP P   PPPP YSPPPP Y PPPPP P Y PP
Sbjct: 269 PPPPPPPPPPPAAYAYGPPPPPPP----PPPPPAYSPPPPPAYGPPPPPP--PPAYAPPP 322

Query: 54 PPVY--------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PP Y     PPPP +  PPPP
Sbjct: 323 PPAYGPPAPPPPPPPPPAYAPPPPPP 348

 Score = 176 bits (445), Expect = 2e-42
 Identities = 92/204 (45%), Positives = 98/204 (48%), Gaps = 29/204 (14%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY------PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      Y+ PPPP  PP PPP  PP Y PPP     PP PPP Y P PP +  PP
Sbjct: 106 YAPPPPPAYAPPPPPPPPPPPPSYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAYGPPPP 165

Query: 363 PP------VYSPPKKPYH------YSSPPPPVYSPPPPYHYS--SPPPPPKKPYKYSSPP 226
      PP    Y PP P +     PPPP Y PPPP Y  PPPPP P Y PP
Sbjct: 166 PPPPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPP 225

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP------VYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---Y 73
      PP +  P P  PPPP P Y  PPPP    Y PPPP Y PPPPP P  
Sbjct: 226 PPAYGPPPPP----PPPPPPPAYSPPPPPPPPPPPAAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPAA 281

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y + PPPP  PPPP Y+ PPPP
Sbjct: 282 YAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPP 305

 Score = 175 bits (443), Expect = 3e-42
 Identities = 90/192 (46%), Positives = 97/192 (50%), Gaps = 16/192 (8%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      +Y+ PPPP Y P PPP  PP  Y+PPP  PP PPP Y P PP +  PPPP
Sbjct: 87 VYAPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPAYAPPPP--PPPPPPPPSYGPPPPPAYGPPPPPP 144

Query: 357 ------VYSPPKKPYH------YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
         Y PP P +     PPPP Y PPPP Y PPPPP    PPPP +
Sbjct: 145 PPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPP------PPPPPPAY 198

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYS-SPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
       P P Y PPPP P   PPPP Y PPPP Y  PPPPP P  +SPPPP  P
Sbjct: 199 GPPPPPAYGPPPPPPPP-----PPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPPPPP 253

Query: 36 PPPYHYTSPPPP 1
      PPP Y PPPP
Sbjct: 254 PPPAAYGPPPPP 265

 Score = 171 bits (433), Expect = 4e-41
 Identities = 91/183 (49%), Positives = 94/183 (51%), Gaps = 8/183 (4%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      Y PPPP  PP PPP  PP YSPPP  PP PPP Y P PP Y PPPP  P
Sbjct: 221 YGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPP--PPPPPPPAAYGPPPPPA-YGPPPPPPPPP 277

Query: 345 PKKPYHYSSPPPP-------VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      P  Y Y PPPP    YSPPPP Y PPPPP  Y  +PPPP + P P  
Sbjct: 278 PPAAYAYGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPPAYGPPPPPPPPAY---APPPPPAYGPPAP--- 331

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      PPPP P Y  PPPP Y PPPP Y+ PPPPPK  Y  P VY PP P   P
Sbjct: 332 PPPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPK----YSPAPIVVYGPPAP-----P 382

Query: 9  PPP 1
      PPP
Sbjct: 383 PPP 385

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 84/182 (46%), Positives = 93/182 (51%), Gaps = 12/182 (6%)
 Frame = -3

Query: 510 PPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP-----------PVSPPYHYSSPP 364
      P K+ P + P  Y PVY+ P  PP PPP Y      P P Y  +PP
Sbjct: 32 PYKIELPAARP--AYSPVYAVVPAPQPP--PPPPAYDDCDEIVLVPGKPAPPAY---APP 84

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYS-SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      PPVY+PP P Y+ PPPP Y+PPPP Y+ PPPPP    PPPP +  P P Y 
Sbjct: 85 PPVYAPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPAYAPPPPPP------PPPPPPSYGPPPPPAYG 138

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      PPPP P   PPPP Y PPPP Y PPPPP    PPPP Y PPPP Y PP
Sbjct: 139 PPPPPPPP-----PPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPP------PPPPPAYGPPPPPAYGPPP 187

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 188 PP 189

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 78/166 (46%), Positives = 81/166 (48%), Gaps = 19/166 (11%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVY-----PPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--------PPVSP 388
      PPPP Y   PP PPP Y  PP Y PPP  PP PPP Y    PP P
Sbjct: 238 PPPPPAYSPPPPPPPPPPPAAYGPPPPPAYGPPPP--PPPPPPPAAYAYGPPPPPPPPPP 295

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYH--YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      P YS PPPP Y PP P  Y+ PPPP Y PP   +PPPPP P Y+ PPPP 
Sbjct: 296 PPAYSPPPPPAYGPPPPPPPPAYAPPPPPAYGPP------APPPPPPPPPAYAPPPPP-- 347

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 76
        P Y PPPP P Y  PPPP YSP P  Y P PPP P
Sbjct: 348 -----PAYAPPPPP--PAYAPPPPPPKYSPAPIVVYGPPAPPPPPP 386

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 71/150 (47%), Positives = 76/150 (50%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      +Y Y PPPP  PP PPP  PP YSPPP  PP  P  PP PP Y+ PPPP 
Sbjct: 281 AYAYGPPPPP---PP--PPP---PPAYSPPP---PPAYGP----PPPPPPPAYAPPPPPA 325

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      Y PP    +PPPP  PPPP Y+ PPPPP   Y+ PPPP    P Y PPP
Sbjct: 326 YGPP-------APPPP---PPPPPAYAPPPPPP----AYAPPPPP-------PAYAPPPP 364

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      P K  Y  P VY PP P   PPPPP
Sbjct: 365 PPK---YSPAPIVVYGPPAP-----PPPPP 386

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 5e-08
 Identities = 30/74 (40%), Positives = 35/74 (47%), Gaps = 11/74 (14%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPK-----------VYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      Y+ PPPP  PP PPP  PP Y+PPP       Y P PPPK P   Y 
Sbjct: 318 YAPPPPPAYGPPAPPPPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPKYSPAPIVVYG 377

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKK 337
       +PPPP +P +K
Sbjct: 378 PPAPPPPPPAPKRK 391

[69][TOP]
>UniRef100_Q9STN1 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STN1_ARATH
     Length = 350

 Score = 183 bits (465), Expect = 9e-45
 Identities = 110/242 (45%), Positives = 129/242 (53%), Gaps = 47/242 (19%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV 406
      L++A  + +P+     S PP P VY P P P VY  SPPP Y  SPPP 
Sbjct: 13 LVLAFYVVVVPTSAQCKYSPQSPPPQPYVYSPPLPSPYVYK---SPPPSPYLYSSPPPPP 69

Query: 405 Y----PPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP---------- 286
      Y  PP PPY Y+SPP P Y  SPP P+ YSSPPPP Y  SPPPP     
Sbjct: 70 YVYNSPPPPPPYIYNSPPRPPYVYKSPPPPPFVYSSPPPPTYIYNSPPPPPYVYKSVPRI 129

Query: 285 -YHYSSPPPP-------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP----YYHSPPPPKKPYYYHSPP 142
      + YSSPPPP    P+ P+ YSSPPPP + + P   Y SPPPP PY Y+SPP
Sbjct: 130 TFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVLFIYSSPPPP--PYVYNSPP 187

Query: 141 PPVY----SPPPPYHYSSPPPP-------PKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYTSPP 7
      PP Y   P P+ YSSPPPP    P+ P+ Y SPPPP Y  +P P+ Y+SPP
Sbjct: 188 PPPYVYESVPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPP 247

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 248 PP 249

 Score = 171 bits (432), Expect = 6e-41
 Identities = 106/232 (45%), Positives = 124/232 (53%), Gaps = 55/232 (23%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPP-PPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP---YHYSSPP 364
      Y+Y+SPP PP VY  PPP VY  SPPP Y  SPPP Y  S P  + YSSPP
Sbjct: 81 YIYNSPPRPPYVYKSPPPPPFVYS---SPPPPTYIYNSPPPPPYVYKSVPRITFIYSSPP 137

Query: 363 PPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY--------------SPPPPYHYSSPPPPP------- 256
      PP Y  S P+ P+ YSSPPPP Y        PPPPY Y+SPPPPP    
Sbjct: 138 PPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVLFIYSSPPPPPYVYNSPPPPPYVYESVP 197

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHVSPKP----YYHSPPPP--------KKPYYYHSPPPPVYS----P 124
      + P+ YSSPPPP + + P   Y SPPPP    + P+ Y SPPPP Y   P
Sbjct: 198 RIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYKSVP 257

Query: 123 PPPYHYSSPPPPP-------KKPYYYHSPPPP--VYSPPP--PYHYTSPPPP 1
       P+ YSSPPPPP    + P+ Y S PPP VY+ P P+ Y+SPPPP
Sbjct: 258 RIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSLPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPP 309

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 105/237 (44%), Positives = 122/237 (51%), Gaps = 67/237 (28%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVYPPV------YS---PPPKVY------------PPVSP 418
      ++YSSPPPP +Y  PPP VY V   YS  PPP VY      PP P
Sbjct: 101 FVYSSPPPPTYIYNSPPPPPYVYKSVPRITFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPP--P 158

Query: 417 PPKVY-----------PPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVY----SPP 292
      PP VY      P PPY Y+SPPPP Y  S P+ P+ YSSPPPP Y  +P 
Sbjct: 159 PPYVYNSAPRVLFIYSSPPPPPYVYNSPPPPPYVYESVPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPR 218

Query: 291 PPYHYSSPPPPP-------KKPYKYSSPPPPEHHVSPKP----YYHSPPPPKKPYYYHS- 148
      P+ YSSPPPPP    + P+ YSSPPPP +   P   Y SPPPP PY Y+S 
Sbjct: 219 IPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYKSVPRIPFIYSSPPPP--PYVYNSA 276

Query: 147 -----------PPPPVYSPPP--PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPYH 22
           PPP VY+ P P+ YSSPPPP  PY Y+S P P +YS PPP+H
Sbjct: 277 PRIPFIYSSLPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPP---PYVYNSAPRIPFIYSSPPPHH 330

[70][TOP]
>UniRef100_Q06446 Extensin n=1 Tax=Solanum tuberosum RepID=Q06446_SOLTU
     Length = 291

 Score = 182 bits (463), Expect = 1e-44
 Identities = 136/286 (47%), Positives = 145/286 (50%), Gaps = 84/286 (29%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP-KVYP-----PV--SPPPKVYPPVY- 454
      MAS  TLLV LVSL+L S SAN Y YSSPPPP VYP   PV SPPP + PVY 
Sbjct: 4  MASLVATLLVVLVSLSLASESSAN-YQYSSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPHHHHPVYK 62

Query: 453 SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH---YSSPPPP--VYS---PPKKPYH------YSSP 316
      SPPP  P  P  VY  P +H  Y SPPPP VY  PPK P++   Y SP
Sbjct: 63 SPPPSEKPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKTPHYPPHTPVYKSP 122

Query: 315 PP----PVYS-PPPPYHYSSPPPPPKKP--------YK--------YSSPPPP----EHH 211
      PP  PVY PPPP   PPPPK P    YK    Y SPPPP  + 
Sbjct: 123 PPHHHHPVYKFPPPPTPVYKSPPPPKDPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPTPVYKSP 182

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYY----YHSPPPP--VYSPPP--PYH----YSSPPPP------- 88
       P P Y SPPPP KPY+  Y SPPPP VY PP PYH  Y SPPPP    
Sbjct: 183 PPPTPVYKSPPPPVKPYHPAPVYKSPPPPTPVYKSPPVKPYHPAPVYKSPPPPTPIYKSP 242

Query: 87 --PKKPYY-----------YHSPPPP--VYSPPPPYH--YTSPPPP 1
       P KPY+      Y SPPPP VY PPP H Y+SPPPP
Sbjct: 243 PPPVKPYHPSPTPYHPKPVYKSPPPPTPVYKSPPPTHYVYSSPPPP 288

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 1e-11
 Identities = 50/95 (52%), Positives = 52/95 (54%), Gaps = 11/95 (11%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPK-VYPPVSPPPKVY--PPVY-SPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP 367
      +Y SPPPP VY  SPP K Y  PVY SPPP  +Y  PP K Y P  PYH  
Sbjct: 204 VYKSPPPPTPVYK--SPPVKPYHPAPVYKSPPPPTPIYKSPPPPVKPYHPSPTPYH---- 257

Query: 366 PPPVYS--PPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPYHY 277
      P PVY  PP P Y SPPP Y  SPPPPYHY
Sbjct: 258 PKPVYKSPPPPTPV-YKSPPPTHYVYSSPPPPYHY 291

[71][TOP]
>UniRef100_Q94ES6 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES6_PEA
     Length = 181

 Score = 182 bits (461), Expect = 3e-44
 Identities = 107/219 (48%), Positives = 117/219 (53%), Gaps = 14/219 (6%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      RSLMAS  L +A++ L+ PS ISAN Y YSSPPPP        V+SPPP 
Sbjct: 2  RSLMASAALILALAMLFLSFPSEISANQYSYSSPPPP---------------VHSPPP-- 44

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP---VYSPPKKPYHYSSPPPPVYS---PPPPYHYS 274
         PK    P+HYSSPPPP  Y P  YH SPPPPV++  P P YH 
Sbjct: 45 -------PK------DPHHYSSPPPPPVHTYPHPHPVYH--SPPPPVHTYPHPHPVYHSP 89

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
      PP P KKPYKY SPPPP     H+ P P   YHSPPPP   PY Y SPP
Sbjct: 90 PPPTPHKKPYKYPSPPPPP--------VHTYPHPHP--VYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPP 139

Query: 93 PPPKKPY-------YYHSPPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPP  Y    YHSPPPP YSPPPP Y+Y SPPPP
Sbjct: 140 PPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPAYSPPPPAYYYKSPPPP 178

[72][TOP]
>UniRef100_Q94ES9 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES9_PEA
     Length = 183

 Score = 180 bits (456), Expect = 1e-43
 Identities = 109/199 (54%), Positives = 119/199 (59%), Gaps = 15/199 (7%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVYSPPP 442
      RSLMAS  L +A++ L+ PS ISAN Y YSSPPPP  PP  P Y PP  PP 
Sbjct: 2  RSLMASAALILALAMLFLSFPSEISANQYSYSSPPPPVHSPPPPKDPHHYSSPPPPPPPV 61

Query: 441 KVYP---PV--SPPPKV--YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHY-SSPPPPVYSPPPP 286
       YP  PV SPPP V YP  P YH SPPPP +P KKPY Y S PPPPV++ P P
Sbjct: 62 HTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYH--SPPPP--TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHP 117

Query: 285 YH-YSSPPPPP---KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 118
      + Y SPPPPP  KKPYKY SPPPP H P  H P P   YHSPPPP YSPPP
Sbjct: 118 HPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPP---HVPTP-----VYHSPPPPAYSPPP 169

Query: 117 P-YHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      P Y+Y SPPPP   Y+H
Sbjct: 170 PAYYYKSPPPP-----YHH 183

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 49/122 (40%), Positives = 54/122 (44%), Gaps = 47/122 (38%)
 Frame = -3

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPP------PPKKPYYYHSPPPP-------------VYSPPPPYH-- 109
      P E  +  Y  PP   PPK P++Y SPPPP       +SPPPP H 
Sbjct: 22 PSEISANQYSYSSPPPPVHSPPPPKDPHHYSSPPPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTY 81

Query: 108 ------YSSPPPPP--KKPYYYHSPPPP-----------VYSPPP-------PYHYTSPP 7
         Y SPPPP  KKPY Y SPPPP      +SPPP    PY Y SPP
Sbjct: 82 PHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPP 141

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 142 PP 143

[73][TOP]
>UniRef100_B9RZI2 Protein binding protein, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RZI2_RICCO
     Length = 829

 Score = 179 bits (454), Expect = 2e-43
 Identities = 107/193 (55%), Positives = 114/193 (59%), Gaps = 20/193 (10%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP--VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV--SPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPPP 358
      SPPPP  PP V+ PP  PPVYSPPP  PP  SPPP VY PP SPP  SPPPP
Sbjct: 648 SPPPPTQSPPPPVNSPP---PPVYSPPPPSPPPPVHSPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPP 704

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      V+SPP P H SPPPPVYSPPPP  S PPP  PP P YS PPPP  SP P H
Sbjct: 705 VHSPPP-PVH--SPPPPVYSPPPPSPPSPPPPMHSPP--PPVYSPPPPPVR--SPPPPVH 757

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP-PVYSPPPP------ 28
      SPPPP   HSPPPP+YSPPPP +S PPP  P  SPPP P + PPP   
Sbjct: 758 SPPPP-----VHSPPPPIYSPPPP-RFSPPPPRFSPPPPTSSPPPTPTVAAPPPEDFILP 811

Query: 27  ----YHYTSPPPP 1
        + Y+SPPPP
Sbjct: 812 PNIGFQYSSPPPP 824

 Score = 178 bits (452), Expect = 3e-43
 Identities = 100/180 (55%), Positives = 104/180 (57%), Gaps = 6/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPP 361
      S PP + PP +P   PP SPPP   PPV SPPP VY PP SPP  SPPP
Sbjct: 625 SPSPPGQSPPPTTPEQSPSPPGQSPPPPTQSPPPPVNSPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPP 684

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      PVYSPP    SPPPPV+SPPPP H SPPPP  P   PPP  SP P HSP
Sbjct: 685 PVYSPPPP-----SPPPPVHSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPVYSPPPPSPPSPPPPMHSP 737

Query: 180 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP   Y PPPPV SPPPP H SPPPP    HSPPPP+YSPPPP  SPPPP
Sbjct: 738 PPP----VYSPPPPPVRSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPIYSPPPPRF--SPPPP 783

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 92/182 (50%), Positives = 96/182 (52%), Gaps = 9/182 (4%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPP--PKVYPPVYSPPPKVY-----PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      SP P   P SP  P  P+ SP     PP  PP  P SP   SPPP
Sbjct: 592 SPTPSPESEPQSPTSTPSPESPLSSPTSPTLEQSPSPPGQSPPPTTPEQSPSPPGQSPPP 651

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK--YSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      P SPP   +SPPPPVYSPPPP  SPPPP  P  YS PPP   SP P H
Sbjct: 652 PTQSPPPP---VNSPPPPVYSPPPP----SPPPPVHSPPPPVYSPPPP-----SPPPPVH 699

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      SPPPP   HSPPPPV+SPPPP +  PP PP P  HSPPPPVYSPPPP  SPP
Sbjct: 700 SPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPVYSPPPPSPPSPPPPMHSPPPPVYSPPPP-PVRSPP 753

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 754 PP 755

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 91/169 (53%), Positives = 103/169 (60%), Gaps = 12/169 (7%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVY--PPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPPPV 355
      PPP VY PP SPPP V+  PPV+SPPP V+  SPPP VY PP SPP  SPPPP+
Sbjct: 682 PPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVH---SPPPPVYSPPPPSPP----SPPPPM 734

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      +SPP P YS PPPPV SPPPP H SPPPP    SPPPP + SP P  SPPP
Sbjct: 735 HSPP--PPVYSPPPPPVRSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPIY--SPPPPRFSPPP 782

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYYYHSPPPPVY 43
      P+   SPPPP SPPP  ++PPP   PP  + Y SPPPP++
Sbjct: 783 PR-----FSPPPPTSSPPPTPTVAAPPPEDFILPPNIGFQYSSPPPPMF 826

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 85/177 (48%), Positives = 93/177 (52%), Gaps = 3/177 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV-YS 349
      S P P  P SP P +  P SP P+ Y  P P  P  P  S+P P  S
Sbjct: 557 SEPTSPTTSPSPSPEPSEPTSPTTSPSPE-YNSSEPSPTPSPESEPQSPTSTPSPESPLS 615

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS-SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
       P P  SP PP SPPP   SP PP + P  + SPPPP + SP P +SPPPP
Sbjct: 616 SPTSPTLEQSPSPPGQSPPPTTPEQSPSPPGQSPPPPTQSPPPPVN--SPPPPVYSPPPP 673

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  HSPPPPVYSPPPP  SPPPP    HSPPPPV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 674 SPPPPVHSPPPPVYSPPPP----SPPPP------VHSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP 718

 Score = 129 bits (325), Expect = 1e-28
 Identities = 81/173 (46%), Positives = 88/173 (50%), Gaps = 3/173 (1%)
 Frame = -3

Query: 510 PPKVYPPVSPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS--SPPPPVYSPPK 340
      PP  P +SP P +  P SP P  P   P  P SP Y+ S SP P  S P+
Sbjct: 545 PPTTSPSLSPEPSEPTSPTTSPSPSPEPSEPTSPTTSP--SPEYNSSEPSPTPSPESEPQ 602

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  SP P+ SP P  SP PP +   SPPP   SP P  SPPPP + 
Sbjct: 603 SPTSTPSPESPLSSPTSPTLEQSPSPPGQ------SPPPTTPEQSPSPPGQSPPPPTQ-- 654

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPPV SPPPP YS PPP P P  HSPPPPVYSPPPP  SPPPP
Sbjct: 655 ---SPPPPVNSPPPPV-YSPPPPSPPPP--VHSPPPPVYSPPPP----SPPPP 697

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 82/201 (40%), Positives = 91/201 (45%), Gaps = 14/201 (6%)
 Frame = -3

Query: 561 TLPSLISANSYLYSSPPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      T P+  + S  S P PP  P P S P +  P SP P  P S PP  P +SP 
Sbjct: 496 TSPTTSPSPSPEPSEPTPPATSPSPSSEPSEPTSPTTSPSPSSEPLESTPPTTSPSLSP- 554

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYKYSSPPPPEH 214
        S P P SP  P  S P P SP P Y+ S P P P  +P  +S P PE 
Sbjct: 555 -EPSEPTSPTTSPSPSP-EPSEPTSPTTSPSPEYNSSEPSPTPSPESEPQSPTSTPSPES 612

Query: 213 HVS----------PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
       +S     P P  SPPP    SP PP SPPPP  SPPPP    +
Sbjct: 613 PLSSPTSPTLEQSPSPPGQSPPPTTPE---QSPSPPGQSPPPPTQ--SPPPP------VN 661

Query: 63  SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPVYSPPPP  SPPPP
Sbjct: 662 SPPPPVYSPPPP----SPPPP 678

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 6e-16
 Identities = 56/116 (48%), Positives = 64/116 (55%), Gaps = 17/116 (14%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVY----PPVYSPPPKVY---PPV-SPPPK 409
      P + S  +YS PPP  PP  SPPP VY  PPV SPPP V+  PPV SPPP 
Sbjct: 710 PPVHSPPPPVYSPPPPSPPSPPPPMHSPPPPVYSPPPPPVRSPPPPVHSPPPPVHSPPPP 769

Query: 408 VYPP----VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP--PYHYSSPPPP 259
      +Y P   SPP  SPPPP SPP P  ++PPP + PP  + YSSPPPP
Sbjct: 770 IYSPPPPRFSPPPPRFSPPPPTSSPPPTP-TVAAPPPEDFILPPNIGFQYSSPPPP 824

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 64/198 (32%), Positives = 79/198 (39%), Gaps = 25/198 (12%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVYSPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      S+P P+  P P P  Y P S PP  Y P  P V P +P + +P P S
Sbjct: 401 STPSSPRPSTPSVPTPSTPYVPTPSTPPSTSYGPTPSTPYVPTPSTP--YVPTPSTPSPS 458

Query: 348 PPKK----PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK--KPYKYSSPPPPEHHVS-PKPYY 190
      PP++  P  SS P  Y+P P H SP P P+ KP  ++ P P  S P P 
Sbjct: 459 PPQQEVPTPQTPSSEP---YNPSPGGHRESPTPSPEPSKPTSPTTSPSPSPEPSEPTPPA 515

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSP-------------PPPVYSP---PPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
      SP P +P  SP       PP SP  P P  +SP  P    P
Sbjct: 516 TSPSPSSEPSEPTSPTTSPSPSSEPLESTPPTTSPSLSPEPSEPTSPTTSPSPSPEPSEP 575

Query: 57 PPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       P SP P Y+ + P P
Sbjct: 576 TSPTTSPSPEYNSSEPSP 593

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 43/97 (44%), Positives = 55/97 (56%), Gaps = 12/97 (12%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV 394
      P + S  +YS PPPP  PP  SPPP V+  PP+YSPPP + P PPP+ PP 
Sbjct: 732 PPMHSPPPPVYSPPPPPVRSPPPPVHSPPPPVHSPPPPIYSPPPPRFSP--PPPRFSPPP 789

Query: 393 ---SPPYH--YSSPPPPVY-SPPKKPYHYSSPPPPVY 301
        SPP   ++PPP + PP  + YSSPPPP++
Sbjct: 790 PTSSPPPTPTVAAPPPEDFILPPNIGFQYSSPPPPMF 826

[74][TOP]
>UniRef100_Q76KW3 Hydroxyproline-rich glycoprotein-2 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW3_PEA
     Length = 155

 Score = 176 bits (447), Expect = 1e-42
 Identities = 94/176 (53%), Positives = 104/176 (59%), Gaps = 1/176 (0%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP 367
      IS+++YLYSSPPPP               PK    PY+Y SP
Sbjct: 26 ISSBNYLYSSPPPP------------------------------PK-------PYYYQSP 48

Query: 366 PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH-HVSPKPYY 190
      PPPV+SPP PYHYSSPPPPV+SPPPPYHYSSPPPPPKK YKYSSPPPP + + SP P 
Sbjct: 49 PPPVHSPPP-PYHYSSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPIYKYKSPPPPV 107

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 22
      HSPPP  PY+Y SPPPP  P  Y YSSPPPP  Y Y SP  VY   +H
Sbjct: 108 HSPPP---PYHYSSPPPP---PKKSYKYSSPPPP---VYKYKSPHQQVYKYKSHHH 154

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 66/101 (65%), Positives = 70/101 (69%), Gaps = 6/101 (5%)
 Frame = -3

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPP- 115
      Y YSSPPPPPK PY Y SPPPP H  P +Y SPPPP   HSPPPP + SPPPP 
Sbjct: 31 YLYSSPPPPPK-PYYYQSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPP-----VHSPPPPYHYSSPPPPP 84

Query: 114 ---YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       Y YSSPPPP  Y Y SPPPPV+SPPPPYHY+SPPPP
Sbjct: 85 KKSYKYSSPPPP---IYKYKSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPP 122

[75][TOP]
>UniRef100_Q40402 Extensin (ext) n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia RepID=Q40402_NICPL
     Length = 416

 Score = 176 bits (446), Expect = 1e-42
 Identities = 127/263 (48%), Positives = 136/263 (51%), Gaps = 61/263 (23%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY-SPPPKVYP 430
      MAS  T LV LVSL+L S SAN Y YSSPPPPK   SP P  PVY SPPP + 
Sbjct: 4  MASLFATFLVVLVSLSLASESSAN-YQYSSPPPPKKPYHPSPTPYYPAPVYKSPPPPIPV 62

Query: 429 PVSPPPK---VYPPVSPPYHYSSPPPPVYS---PPKKPYH------YSSPPPP--VYSPP 292
       SPPP   YPP +P Y  PP PVY  PPKKP++   Y SPPPP VY P
Sbjct: 63 YKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSP 122

Query: 291 P-------PYH---YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE--HHVSPKPYYHS----------PP 178
      P    P H  Y SPPPP   Y SPPPP+ H+  P Y S     PP
Sbjct: 123 PSPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPV---YKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPP 179

Query: 177 PPKKPYY------YHSPPP----------PVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYY-----YH 64
      PPKKP+Y   Y SPPP     PVY SPPPP   PPPPKKPY+   YH
Sbjct: 180 PPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYH 239

Query: 63 SPPPPVY-SPPPPYH-YTSPPPP 1
       P PVY SPPPP  Y SPPPP
Sbjct: 240 --PSPVYKSPPPPTPVYKSPPPP 260

 Score = 168 bits (426), Expect = 3e-40
 Identities = 123/247 (49%), Positives = 128/247 (51%), Gaps = 71/247 (28%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKV--YPPVSP------PPK--VYPP---VY-SPPPK--VYPPVSPPPKVYPP 397
      +Y SPPPPK  YPP +P   PPK  YPP  VY SPPP  VY  PP K Y P
Sbjct: 174 VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYHP 233

Query: 396 VSPPYH----YSSPPPP--VYS---PPKKPYH-----------YSSPPPP--VY-SPPP- 289
       PYH  Y SPPPP VY  PPKKPYH      Y SPPPP VY SPPP 
Sbjct: 234 SPTPYHPSPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTPVYKSPPPP 293

Query: 288 --PYH-----------YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE--HHVSPKPY-----YHSPPPPK 169
       PYH      Y SPPPP   Y SPPPP+ +H SP PY   Y SPPPP 
Sbjct: 294 KKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTP---VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPT 350

Query: 168 KPYYYHSPPPPV--YSP-PPPYH----YSSPPPPPKKPYYYHSPPP-PVYSPPPPYH--- 22
        Y SPPPPV Y P P PYH  Y SPPPP  P Y  PPP PVY PPP+H  
Sbjct: 351 P--VYKSPPPPVKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPP--TPVYKSPPPPTPVYKSPPPHHPYV 406

Query: 21 YTSPPPP 1
      Y SPPPP
Sbjct: 407 YASPPPP 413

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 101/210 (48%), Positives = 103/210 (49%), Gaps = 40/210 (19%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY-SPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYH----YSS 370
      +Y SPPPPK   SP P  PVY SPPP  VY  PP K Y P  PYH  Y S
Sbjct: 220 VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKS 279

Query: 369 PPPP--VYS---PPKKPYHYSSPP---PPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYK-------- 241
      PPPP VY  PPKKPYH S P  PVY SPPPP   PPPPKKPY     
Sbjct: 280 PPPPTPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHP 339

Query: 240 ---YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY-----------YHSPPPP--VYSPPPPYH 109
       Y SPPPP    P Y SPPPP KPY+      Y SPPPP VY PPP 
Sbjct: 340 APVYKSPPPPT------PVYKSPPPPVKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPTPVYKSPPPPT 393

Query: 108 YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
        PPP PY Y    SPPPPYHY
Sbjct: 394 PVYKSPPPHHPYVY-------ASPPPPYHY 416

[76][TOP]
>UniRef100_Q9ZWT0 Extensin n=1 Tax=Adiantum capillus-veneris RepID=Q9ZWT0_ADICA
     Length = 207

 Score = 176 bits (445), Expect = 2e-42
 Identities = 94/154 (61%), Positives = 96/154 (62%), Gaps = 9/154 (5%)
 Frame = -3

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP- 259
      YP SPPP  P SPPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP 
Sbjct: 70 YPHKSPPPS---PSSPPYKYKSPPPPSPSPPP-PYIYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPS 125

Query: 258 --PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP-PPPYHYSSPPPP 88
       P PY Y SPPPP  SP   SPPPP  Y Y SPPPP +P PPPY YSSPPPP
Sbjct: 126 PSPPPPYLYKSPPPP----SP-----SPPPP---YIYKSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPP 173

Query: 87 -----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        P PY Y SPPPP + PPPY Y SPPPP
Sbjct: 174 SPSPPP--PYQYKSPPPPSHPSPPPYVYKSPPPP 205

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 89/158 (56%), Positives = 90/158 (56%), Gaps = 6/158 (3%)
 Frame = -3

Query: 498 YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS 319
      YP SPPP    SPP K  P P P  PP PPY Y SPPPP SPP PY Y S
Sbjct: 70 YPHKSPPPSPS----SPPYKYKSPPPPSPS--PP--PPYIYKSPPPPSPSPP-PPYIYKS 120

Query: 318 PPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS 148
      PPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP    P  SPP  PY+Y S
Sbjct: 121 PPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPP-------PCTPSPP----PYFYSS 169

Query: 147 PPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVY 43
      PPPP SPPPPY Y SPPP  P  PY Y SPPPP Y
Sbjct: 170 PPPPSPSPPPPYQYKSPPPPSHPSPPPYVYKSPPPPPY 207

 Score = 148 bits (373), Expect = 4e-34
 Identities = 83/161 (51%), Positives = 85/161 (52%), Gaps = 4/161 (2%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P  S+ Y Y SPPPP  P PPP +Y  SPPP  P SPP    PPY Y
Sbjct: 76 PPSPSSPPYKYKSPPPPS---PSPPPPYIYK---SPPP---PSPSPP--------PPYIY 118

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYKYSSPPPPEHHV 208
      SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPPP   PY YSSPPPP  
Sbjct: 119 KSPPPPSPSPP-PPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPPSPSP 177

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      P  Y SPPPP P       PPPY Y SPPPPP
Sbjct: 178 PPPYQYKSPPPPSHP------------SPPPYVYKSPPPPP 206

 Score = 128 bits (321), Expect(2) = 6e-29
 Identities = 66/120 (55%), Positives = 71/120 (59%), Gaps = 9/120 (7%)
 Frame = -3

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP-YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP-P---PK 169
      YH+   P +  P Y + SPPP P P YKY SPPPP   P  Y SPP P  P 
Sbjct: 57 YHHHKQRTPWH---PHYPHKSPPPSPSSPPYKYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPP 113

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSP-PPPYHYTSPPPP 1
      PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP +P PPPY Y+SPPPP
Sbjct: 114 PPYIYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPP 173

 Score = 23.9 bits (50), Expect(2) = 6e-29
 Identities = 11/30 (36%), Positives = 14/30 (46%)
 Frame = -1

Query: 398 QFHHLIITLHHHHRCTHHLKSHTITLHHHH 309
      Q H+ + HHHH    SH  H+HH
Sbjct: 36 QAHYHHVPYHHHH------DSHWRHPHYHH 59

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 2e-17
 Identities = 49/102 (48%), Positives = 52/102 (50%), Gaps = 22/102 (21%)
 Frame = -3

Query: 240 YSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYH---------------SPPPPVYSPPP 118
      Y  P  HH S  P ++H  P P+Y H        SPPPP SPPP
Sbjct: 39 YHHVPYHHHHDSHWRHPHYHHHKQRTPWHPHYPHKSPPPSPSSPPYKYKSPPPPSPSPPP 98

Query: 117 PYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PY Y SPPPP  P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 99 PYIYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPP 140

[77][TOP]
>UniRef100_B9SSV0 Cleavage and polyadenylation specificity factor, putative n=1
      Tax=Ricinus communis RepID=B9SSV0_RICCO
     Length = 210

 Score = 176 bits (445), Expect = 2e-42
 Identities = 104/217 (47%), Positives = 121/217 (55%), Gaps = 15/217 (6%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPK--VYPPV---SPPPKVYPPVYSPPP 442
      ++S  +++ LV+ T + +  SY Y PPP K  YPP  SPPP  P SPPP
Sbjct: 10 LSSMIHVVVLCLVATTAVADLKYPSYEYKLPPPHKKVYYPPYYYKSPPP----PSPSPPP 65

Query: 441 KVYPPVSPPPKVYPPVSP--PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
       Y  PP K YP SP PYHY SPPPP S   Y+Y+SPPPP    Y+Y+SP
Sbjct: 66 PYYYTSPPPRKKYPSPSPLLPYHYHSPPPPKKST-HPTYYYNSPPPP-------YYYNSP 117

Query: 267 PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
      PPP    SS PPP +   YY SPPPPKK  PY+Y SP P  SPPPPY+Y+S
Sbjct: 118 PPP-------SSSPPPLY------YYDSPPPPKKSLSPPYHYQSPSPLSPSPPPPYYYAS 164

Query: 99 PPPPPKKP----YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P P PKK   YY SPPPP SPP Y+Y S PPP
Sbjct: 165 PSPTPKKSPSPLSYYKSPPPPSLSPPLSYYYQSLPPP 201

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 56/124 (45%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 34/124 (27%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-----VYPPVSPPPKVY-----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      Y Y SPPPPK   Y  SPPP Y   PP SPPP Y  PPPK  +SPPY
Sbjct: 87 YHYHSPPPPKKSTHPTYYYNSPPPPYYYNSPPPPSSSPPPLYYYDSPPPPK--KSLSPPY 144

Query: 381 HYSSP-------PPPVY------SPPKKPY---HYSSPPPPVYSPP--------PPYHYS 274
      HY SP    PPP Y   +P K P  +Y SPPPP SPP    PP +Y 
Sbjct: 145 HYQSPSPLSPSPPPPYYYASPSPTPKKSPSPLSYYKSPPPPSLSPPLSYYYQSLPPPNYF 204

Query: 273 SPPP 262
      SPPP
Sbjct: 205 SPPP 208

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 5e-13
 Identities = 45/101 (44%), Positives = 51/101 (50%), Gaps = 18/101 (17%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV------SPPPK--VYPPVY----------SPPPKVYPPVSPPPKV 406
      Y Y+SPPPP  PP    PPPK + PP +      PPP Y  SP PK 
Sbjct: 112 YYYNSPPPPSSSPPPLYYYDSPPPPKKSLSPPYHYQSPSPLSPSPPPPYYYASPSPTPKK 171

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY 283
      P SP +Y SPPPP SPP  Y+ S PPP +SPPP Y
Sbjct: 172 SP--SPLSYYKSPPPPSLSPPLSYYYQSLPPPNYFSPPPYY 210

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 37/81 (45%), Positives = 43/81 (53%), Gaps = 1/81 (1%)
 Frame = -3

Query: 567 SLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      SL+ P  + S L SPPPP Y  SP PK   SP P Y  PPP + PP+S 
Sbjct: 139 SLSPPYHYQSPSPLSPSPPPPYYYASPSPTPK-----KSPSPLSYYKSPPPPSLSPPLS- 192

Query: 387 PYHYSSPPPPVY-SPPKKPYH 328
      Y+Y S PPP Y SPP PY+
Sbjct: 193 -YYYQSLPPPNYFSPP--PYY 210

[78][TOP]
>UniRef100_O65375 F12F1.9 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O65375_ARATH
     Length = 744

 Score = 172 bits (435), Expect = 3e-41
 Identities = 106/219 (48%), Positives = 112/219 (51%), Gaps = 35/219 (15%)
 Frame = -3

Query: 552 SLISANSYLYSSPPPP--------KVYPPVSPPPKVYPPVY----SPPPKVYPPVSPPPK 409
      S +S +  YS PPPP    + YPP PP  PP Y   PPP VY  PPP 
Sbjct: 430 SKMSPSVRAYSPPPPPYSKMSPSVRAYPPPPPPSPSPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPPY 489

Query: 408 VYP-PVSPPYHYSSPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
      VY P PPY YSSPPPP VYS P PY YSSPPPP SPPPP  SSPPPP    +
Sbjct: 490 VYSSPPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPPPSPPPPCPESSPPPPVVYYAPVT 549

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY---YHSPPPP--------VYSPPPP----YHYSS 100
       PPP  V  P  SPPPP  YY  +SPPPP     YSPPPP  Y  +
Sbjct: 550 QSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVTYSPPPPSPVYYPQVT 609

Query: 99  PPPPPKKPYYY----HSPPP--PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P PPP P YY   SPPP PVY PP   SPPPP
Sbjct: 610 PSPPPPSPLYYPPVTPSPPPPSPVYYPPVT---PSPPPP 645

 Score = 169 bits (429), Expect = 1e-40
 Identities = 104/198 (52%), Positives = 108/198 (54%), Gaps = 21/198 (10%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPP--KVYPPVSPPPKVYPPVY---SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP 367
      Y  SPPPP K+ P V  P  PP+Y  SPPP   +SP + Y P PP  SP
Sbjct: 378 YNIFSPPPPTFKMSPEVRTLP---PPIYVYSSPPPPPSSKMSPTVRAYSPPPPPSSKMSP 434

Query: 366 PPPVYSPPKKPYH--------YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
        YSPP PY     Y PPPP SPPPPY YSSPPPP  Y YSSPPPP  
Sbjct: 435 SVRAYSPPPPPYSKMSPSVRAYPPPPPPSPSPPPPYVYSSPPPP----YVYSSPPPP--- 487

Query: 210 VSPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPP-VY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
        PY Y SPPPP PY Y SPPPP VY SPPPPY YSSPPPPP P   PP P S
Sbjct: 488 ----PYVYSSPPPP--PYVYSSPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPPPSP----PPPCPESS 537

Query: 39 PPPPYHY-----TSPPPP 1
      PPPP Y   SPPPP
Sbjct: 538 PPPPVVYYAPVTQSPPPP 555

 Score = 164 bits (415), Expect = 5e-39
 Identities = 116/233 (49%), Positives = 123/233 (52%), Gaps = 47/233 (20%)
 Frame = -3

Query: 561 TLPSLISANSYLYSSPPPP---KVYPPV---SPPP----KVYPPV--YSPPPKVYPPVSP 418
      TLP I  Y+YSSPPPP  K+ P V  SPPP  K+ P V YSPPP Y +SP
Sbjct: 396 TLPPPI----YVYSSPPPPPSSKMSPTVRAYSPPPPPSSKMSPSVRAYSPPPPPYSKMSP 451

Query: 417 PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYS--PPPPYHYSSPPPPPKKP 247
       + YPP     PPPP SPP PY YSSPPPP VYS PPPPY YSSPPPPP  
Sbjct: 452 SVRAYPP---------PPPPSPSPPP-PYVYSSPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--- 498

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYSSPP-------- 94
      Y YSSPPPP    Y +S PPP PY Y SPPPP  SPPPP  SSPP    
Sbjct: 499 YVYSSPPPP--------YVYSSPPP--PYVYSSPPPPPP-SPPPPCPESSPPPPVVYYAP 547

Query: 93  ----PPPKKPYYY----HSPPP--PVYSPP-------------PPYHYTSPPP 4
        PPP P YY   SPPP PVY PP       PP Y+ PPP
Sbjct: 548 VTQSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVTYSPPPP 600

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 107/241 (44%), Positives = 113/241 (46%), Gaps = 70/241 (29%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY-----PPVSPPPKVYPPVYSPPPKV--YPPV--SPPPK---VYPPVS- 391
      Y+YSSPPPP VY   PP SPPP  P SPPP V Y PV SPPP   YPPV+ 
Sbjct: 508 YVYSSPPPPYVYSSPPPPPPSPPPPC--PESSPPPPVVYYAPVTQSPPPPSPVYYPPVTQ 565

Query: 390 ----------PPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPP-PVY------SPPPP----YHY 277
           PP  S PPP PVY PP   YS PPP PVY   SPPPP  Y 
Sbjct: 566 SPPPPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVT---YSPPPPSPVYYPQVTPSPPPPSPLYYPP 622

Query: 276 SSPPPPPKKPYKYS----SPPPPEH----HVSPKP------YY----HSPPPPKKPYY-- 157
       +P PPP P Y   SPPPP    V+P P   YY   SPPPP + YY 
Sbjct: 623 VTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPSETQSPPPPTEYYYSP 682

Query: 156 YHSPPP-------------PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYH 22
       SPPP       P Y PPP Y YSS PPPP  Y+  P  Y SPPPP 
Sbjct: 683 SQSPPPTKACKEGHPPQATPSYEPPPEYSYSSSPPPPSPTSYFPPMPSVSYDASPPPPPS 742

Query: 21  Y 19
      Y
Sbjct: 743 Y 743

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 95/233 (40%), Positives = 102/233 (43%), Gaps = 78/233 (33%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS------PPPKVY--PPVYSPPPK---VYPPV--SPPPK---VYP 400
      Y+YSSPPPP  PP    PPP VY P  SPPP   YPPV SPPP   YP
Sbjct: 517 YVYSSPPPPPPSPPPPCPESSPPPPVVYYAPVTQSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSPVYYP 576

Query: 399 PVS-----------PPYHYSSPPP-PVY-------SPPKKPYHYS----SPPPP--VY-- 301
      PV+      PP YS PPP PVY    PP P +Y   SPPPP VY 
Sbjct: 577 PVTNSPPPPSPVYYPPVTYSPPPPSPVYYPQVTPSPPPPSPLYYPPVTPSPPPPSPVYYP 636

Query: 300 ----SPPPP----YHYSSPPPPPKKPYKYSS-----PPPPEHHVSPKPYYHSPPP----- 175
        SPPPP  Y  +P PPP P Y S   PPP E++ SP   SPPP   
Sbjct: 637 PVTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPSETQSPPPPTEYYYSPS---QSPPPTKACK 693

Query: 174 ------------PKKPYYYHSPPPPV----YSPP-PPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
            P  Y Y S PPP   Y PP P  Y + PPPP P YY
Sbjct: 694 EGHPPQATPSYEPPPEYSYSSSPPPPSPTSYFPPMPSVSYDASPPPP--PSYY 744

[79][TOP]
>UniRef100_A3KD22 Leucine-rich repeat/extensin 1 n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=A3KD22_TOBAC
     Length = 723

 Score = 170 bits (431), Expect = 8e-41
 Identities = 96/201 (47%), Positives = 106/201 (52%), Gaps = 24/201 (11%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPK-------VYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS 373
      Y + SPPPP+    Y P SPPP  P Y PP  Y P SPPP    PP HY 
Sbjct: 493 YHHPSPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPP--TYTPQSPPP------PPPVHYE 544

Query: 372 SPPPPVYSPPKKPYHY-------SSPPPPVY----SPPPP-YHYSSPP-PPPKKPYKYSS 232
       PP  SPP P HY    SPPPPVY  SPPPP Y + PP P P P Y+ 
Sbjct: 545 PPPYTPQSPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPVYVTPSSPPPPVYEHPKPPTPTPSPPAGYTP 604

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHS--PPPPKKPYYYHSP-PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS 61
      P P H  P P +  PPPP P++  P PPP Y+P P Y S PPPPP  Y Y S
Sbjct: 605 PQEPSHPAPPTPPCNETPPPPPSTPHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPP--TYTYSS 662

Query: 60  PPPPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPP SPPPP Y+Y+SPPPP
Sbjct: 663 PPPPSSSPPPPTYYYSSPPPP 683

 Score = 166 bits (419), Expect = 2e-39
 Identities = 100/202 (49%), Positives = 109/202 (53%), Gaps = 28/202 (13%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKV------YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      S PPPP V   Y P SPPP  PPV+ PP Y P SPPP VY V+P  SSPPP
Sbjct: 534 SPPPPPPVHYEPPPYTPQSPPP---PPVHYEPP-TYTPQSPPPPVY--VTP----SSPPP 583

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPP--------PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHV 208
      PVY PK P  SPP    P  +PP P  +PPPPP P+  P PPP ++ 
Sbjct: 584 PVYEHPKPPTPTPSPPAGYTPPQEPSHPAPPTPPCNETPPPPPSTPHWQPKPSPPPTYNP 643

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
      SP Y SPPPP  Y Y SPPPP SPPPP Y+YSSPPPPP    SPPPP SPPP
Sbjct: 644 SPS-YTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSSSPPPPTYYYSSPPPPPP------SPPPPSPSPPP 696

Query: 30  PYH------------YTSPPPP 1
      P +      Y SPPPP
Sbjct: 697 PSYEHVPLPPIVGVSYASPPPP 718

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 92/205 (44%), Positives = 106/205 (51%), Gaps = 11/205 (5%)
 Frame = -3

Query: 582 LVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      +V + S  PS S+ S+  SPPPP+ PP SPPP  PPVYS P +  SPPP +
Sbjct: 416 IVPIESPPPPSSKSSGSHFKRSPPPPQSTPPPSPPPP--PPVYSSSPS-HQHRSPPPPTH 472

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP--VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP 229
       +SP  ++ PPPP SP  YH+ SPPPP VY PP Y  SPPPPP     
Sbjct: 473 K-ISPVTRHAPPPPPPPSPVY--YHHPSPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPP--------- 520

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYYYHS 61
      PP H+ P   SPPPP     PPV+ PPPY  SPPPPP    Y  S
Sbjct: 521 -PPVHYEPPTYTPQSPPPP----------PPVHYEPPPYTPQSPPPPPVHYEPPTYTPQS 569

Query: 60 PPPPVY----SPPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPPVY  SPPPP Y + PP P
Sbjct: 570 PPPPVYVTPSSPPPPVYEHPKPPTP 594

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 82/184 (44%), Positives = 92/184 (50%), Gaps = 17/184 (9%)
 Frame = -3

Query: 501 VYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYS 322
      + P V P PK P  PP + PP  PK PP P   SPPPP S   H+ 
Sbjct: 381 ISPVVKPRPKPTPKPKRPPVQNKPPA---PKPSPPTKPIVPIESPPPP--SSKSSGSHFK 435

Query: 321 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYKYSSPPPPEHHVSP-KPYYHSPPPPKKPYY 157
       PPP S PPP  S PPPPP    +++ SPPPP H +SP  +  PPPP P Y
Sbjct: 436 RSPPPPQSTPPP---SPPPPPPVYSSSPSHQHRSPPPPTHKISPVTRHAPPPPPPPSPVY 492

Query: 156 YH--SPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY--------YHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
      YH SPPP PVY PP Y  SPPPPP  +Y      PPPPV+ PPPY  S
Sbjct: 493 YHHPSPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPPYTPQS 552

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 553 PPPP 556

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 49/112 (43%), Positives = 53/112 (47%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+  + SY S PPPP Y  SPPP       P SPPP    P Y+Y
Sbjct: 639 PTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPP--------------PSSSPPP-------PTYYY 677

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      SSPPPP  PP    SPPPP SPPPP Y  P PP   Y+SPPPP
Sbjct: 678 SSPPPP---PP-------SPPPPSPSPPPP-SYEHVPLPPIVGVSYASPPPP 718

[80][TOP]
>UniRef100_UPI0001982EE5 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982EE5
     Length = 746

 Score = 170 bits (430), Expect = 1e-40
 Identities = 99/177 (55%), Positives = 105/177 (59%), Gaps = 3/177 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP--KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      SSPPPP   PPV PP  PPV+SPPP + PV PP  P SPP  SSPPPP +S
Sbjct: 554 SSPPPPVHSTPPPVRSPP---PPVFSPPPPI--PVRSPPPPTPVRSPPPSVSSPPPPEHS 608

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP    SPPPP+YSP PP H SPPPPP    SPPPP  SP P  SPPPP 
Sbjct: 609 PPPP---VQSPPPPLYSPSPPVH--SPPPPP-----VHSPPPPVR--SPPPPVSSPPPPP 656

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY-YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPV+SPPPP  SSPPPP  P+   PPPPV SPPPP H SPPPP
Sbjct: 657 ----VSSPPPPVHSPPPPV--SSPPPPVSSPHPPVAFPPPPVSSPPPPVH--SPPPP 705

 Score = 164 bits (414), Expect = 7e-39
 Identities = 101/179 (56%), Positives = 109/179 (60%), Gaps = 5/179 (2%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVY---PPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      SSPPPP  P +P PK P P+ SPPP V+  PPV SPPP V+  SPP   PP P
Sbjct: 531 SSPPPPHKATPPTPTPKPSPAPISSPPPPVHSTPPPVRSPPPPVF---SPP-----PPIP 582

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      V SPP P  SPPP V SPPPP H SPPPP +   SPPPP + SP P HSPP
Sbjct: 583 VRSPPP-PTPVRSPPPSVSSPPPPEH--SPPPPVQ------SPPPPLY--SPSPPVHSPP 631

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP   HSPPPPV SPPPP  SSPPPPP    SPPPPV+SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 632 PPP----VHSPPPPVRSPPPPV--SSPPPPPVS-----SPPPPVHSPPPPV--SSPPPP 677

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 91/188 (48%), Positives = 100/188 (53%), Gaps = 14/188 (7%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYP------PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      S+PP PK P   P +P P+ P  S PP  P +P PK P  PP  S PPP
Sbjct: 477 STPPTPKPRPSPPKSVPSTPKPQPSPSPVSAPPTPTPTPTPTPKPKPSPHPPKTSSPPPP 536

Query: 360 -----PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
         P +P  P  SSPPPPV+S PPP  SPPPP  P P  SPPPP  S
Sbjct: 537 HKATPPTPTPKPSPAPISSPPPPVHSTPPPVR--SPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTPVRS 594

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
      P P  SPPPP+   HSPPPPV SPPPP + SPP   P  HSPPPPV SPPPP 
Sbjct: 595 PPPSVSSPPPPE-----HSPPPPVQSPPPPLYSPSPPVHSPPPPPVHSPPPPVRSPPPP- 648

Query: 24  HYTSPPPP 1
       +SPPPP
Sbjct: 649 -VSSPPPP 655

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 96/182 (52%), Positives = 102/182 (56%), Gaps = 3/182 (1%)
 Frame = -3

Query: 570 VSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP-- 397
      V T P + S  ++S PPP V P PPP  PV SPPP V P PPP+ PP 
Sbjct: 560 VHSTPPPVRSPPPPVFSPPPPIPVRSP--PPP---TPVRSPPPSVSSP--PPPEHSPPPP 612

Query: 396 -VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
       SPP  SP PPV+SPP P H SPPPPV SPPPP  SSPPPPP   SSPPPP
Sbjct: 613 VQSPPPPLYSPSPPVHSPPPPPVH--SPPPPVRSPPPP--VSSPPPPP-----VSSPPPP 663

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
       H SP P  SPPPP    SP PPV PPPP  SSPPPP  P   PPPPV+S
Sbjct: 664 VH--SPPPPVSSPPPP-----VSSPHPPVAFPPPP--VSSPPPPVHSP-----PPPPVFS 709

Query: 39  PP 34
      PP
Sbjct: 710 PP 711

 Score = 105 bits (263), Expect = 2e-21
 Identities = 80/211 (37%), Positives = 82/211 (38%), Gaps = 62/211 (29%)
 Frame = -3

Query: 453 SPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHY 277
      S PPK PPV SP P  PP S P  SPP P  P  P  SP PP  P PP  
Sbjct: 429 SSPPKPRPPVRSPTP---PPASTP---RSPPTPKPQPHPSP----SPSPPKPQPAPP--- 475

Query: 276 SSPPPPPK------------------------------------------KPYKYSSPPP 223
       S PP PK                      P K SSPPP
Sbjct: 476 KSTPPTPKPRPSPPKSVPSTPKPQPSPSPVSAPPTPTPTPTPTPKPKPSPHPPKTSSPPP 535

Query: 222 PEHHVSPKPY-------YHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------ 88
      P   P P     SPPPP  P  SPPPPV+SPPPP  SPPPP   
Sbjct: 536 PHKATPPTPTPKPSPAPISSPPPPVHSTPPPVRSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTPVRSP 595

Query: 87  ----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
          P  HSPPPPV SPPPP + SPP
Sbjct: 596 PPSVSSPPPPEHSPPPPVQSPPPPLYSPSPP 626

[81][TOP]
>UniRef100_Q9FLQ7 Formin-like protein 20 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=FH20_ARATH
     Length = 1615

 Score = 169 bits (428), Expect = 2e-40
 Identities = 94/194 (48%), Positives = 105/194 (54%), Gaps = 14/194 (7%)
 Frame = -3

Query: 540 ANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKV-YPPVY------SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      AN Y+  PPPP Y ++P P V  P++   SPP K PP PPP  P S +
Sbjct: 877 ANDYIL--PPPPLPYTSIAPSPSVKILPLHGISSAPSPPVKTAPPPPPPP----PFSNAH 930

Query: 381 HYSSPPPPVYS----PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
        SPPPP Y   PP P Y SPPPP  PPPP Y SPPPPP P Y SPPPP 
Sbjct: 931 SVLSPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPP---PPPPPSYGSPPPPPPPPPGYGSPPPPP- 986

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYH---SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
        P P Y SPPPP P + H  PPPP  PPPP H +PPPPP P + +PPPP 
Sbjct: 987 --PPPPSYGSPPPPPPPPFSHVSSIPPPP---PPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPP-- 1039

Query: 42  SPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP H +PPPP
Sbjct: 1040 -PPPPMHGGAPPPP 1052

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 91/184 (49%), Positives = 98/184 (53%), Gaps = 10/184 (5%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP-KVYPPVSPPPKVYPP--VYSPPPKVY---PPVSPPPKVY----PPVSPPYHYS 373
      S+P PP K PP PPP    V SPPP Y  PP PPP Y  PP PP Y 
Sbjct: 908 SAPSPPVKTAPPPPPPPPFSNAHSVLSPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPPPPPPSYG 967

Query: 372 SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      SPPPP  P P Y SPPPP  PPPP Y SPPPP     PPPP HVS P 
Sbjct: 968 SPPPP----PPPPPGYGSPPPP---PPPPPSYGSPPPP---------PPPPFSHVSSIP- 1010

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
        PPPP P + +PPPP  PPPP H +PPPPP P + +PPPP  PPPP H +
Sbjct: 1011 ---PPPPPPPMHGGAPPPP---PPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPP---PPPPMHGGA 1061

Query: 12  PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 1062 PPPP 1065

 Score = 152 bits (383), Expect = 3e-35
 Identities = 91/209 (43%), Positives = 100/209 (47%), Gaps = 29/209 (13%)
 Frame = -3

Query: 540 ANSYLYSSPPPPKVY--PPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVY---PPVSPPPKVY----PPV 394
      +N++  SPPPP   PP PPP Y PP  PPP Y  PP PPP Y  PP 
Sbjct: 927 SNAHSVLSPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPPPPPPGYGSPPPPP 986

Query: 393 SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
       PP Y SPPPP  PP  H SS PPP  PPPP H +PPPPP P  +PPPP 
Sbjct: 987 PPPPSYGSPPPP---PPPPFSHVSSIPPP--PPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPP-- 1039

Query: 213 HVSPKPYYHS---PPPPKKPYYYHSPPPP-------VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
        P P H  PPPP P + +PPPP     PPPP   PPPP P  
Sbjct: 1040 ---PPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPMFGGAQPPPPPPMRGGAPPPPPPPMRGG 1096

Query: 63  SPPPP--------VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      +PPPP      PPPP H +PPPP
Sbjct: 1097 APPPPPPPMRGGAPPPPPPPMHGGAPPPP 1125

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 98/252 (38%), Positives = 107/252 (42%), Gaps = 79/252 (31%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVS-----------PPPKVYPPVYS----------PPPKVYPP-------- 427
      SPPPP  PP +      PPP  PP ++     PPP  PP    
Sbjct: 788 SPPPPPPPPPFASVRRNSETLLPPPPPPPPPPFASVRRNSETLLPPPPPPPPWKSLYAST 847

Query: 426 ----------VSPPPKVYPPVSPPY---------HYSSPPPP------------------ 358
            SPPP  PP PP+     Y PPPP         
Sbjct: 848 FETHEACSTSSSPPP---PPPPPPFSPLNTTKANDYILPPPPLPYTSIAPSPSVKILPLH 904

Query: 357 -VYSPPKKPYHYSSPPPP---------VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
       + S P P  + PPPP     V SPPPP Y SPPPPP P Y SPPPP  
Sbjct: 905 GISSAPSPPVKTAPPPPPPPPFSNAHSVLSPPPP-SYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPP--- 960

Query: 207 SPKPYYHS-PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS--PPPPVYSP 37
       P P Y S PPPP P Y SPPPP  PPPP Y SPPPPP P+ + S PPPP  P
Sbjct: 961 PPPPSYGSPPPPPPPPPGYGSPPPP---PPPPPSYGSPPPPPPPPFSHVSSIPPPP---P 1014

Query: 36  PPPYHYTSPPPP 1
      PPP H +PPPP
Sbjct: 1015 PPPMHGGAPPPP 1026

 Score = 133 bits (335), Expect = 1e-29
 Identities = 86/214 (40%), Positives = 97/214 (45%), Gaps = 39/214 (18%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPP---VSPPPKVYPPVY-SPPPKVYPPVS---------PPPKVY-----P 400
      Y SPPPP  PP   PPP  PP Y SPPP  PP S     PPP ++   P
Sbjct: 966 YGSPPPPPPPPPGYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPPPPPFSHVSSIPPPPPPPPMHGGAPPP 1025

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      P PP H +PPPP  P P H +PPPP  PPPP H +PPPPP  + + PPPP
Sbjct: 1026 PPPPPMHGGAPPPP----PPPPMHGGAPPPP---PPPPMHGGAPPPPPPPMFGGAQPPPP 1078

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS--------PPPPYHYSSPPP--------- 91
         P   +PPPP P  +PPPP      PPPP H +PPP     
Sbjct: 1079 -----PPMRGGAPPPPPPPMRGGAPPPPPPPMRGGAPPPPPPPMHGGAPPPPPPPMRGGA 1133

Query: 90  --PPKKP--YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PP P   +PPPP  PPP   PPPP
Sbjct: 1134 PPPPPPPGGRGPGAPPPP---PPPGGRAPGPPPP 1164

 Score = 124 bits (311), Expect = 6e-27
 Identities = 78/200 (39%), Positives = 92/200 (46%), Gaps = 26/200 (13%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVS-----PPPKVYPPVYS------PPPKVY---PPVSPPPKVY----- 403
      Y SPPPP  PP S   PPP  PP++    PPP ++  PP PPP ++   
Sbjct: 992 YGSPPPPPP-PPFSHVSSIPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPP 1050

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPP-------VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 244
      PP PP H +PPPP     PP P  +PPP  PPPP  +PPPPP P 
Sbjct: 1051 PPPPPPMHGGAPPPPPPPMFGGAQPPPPPPMRGGAPPP----PPPPMRGGAPPPPP-PPM 1105

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      + +PPPP   P + +PPPP P  +PPPP  PPP    PPPP P  
Sbjct: 1106 RGGAPPPP----PPPMHGGAPPPPPPPMRGGAPPPP---PPPGGRGPGAPPPPPPPGGRA 1158

Query: 63  SPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PPP  P PP   PPP
Sbjct: 1159 PGPPPPPGPRPPGGGPPPPP 1178

 Score = 104 bits (259), Expect = 7e-21
 Identities = 108/350 (30%), Positives = 121/350 (34%), Gaps = 164/350 (46%)
 Frame = -3

Query: 558 LPSLIS-ANSYLYSSP----PPPKVYPP------------VSPPPKVYPPVYSPPPK--- 439
      LPSL S A + L+SS   PPP  PP      + PPP  PP S P  
Sbjct: 627 LPSLTSEAKTVLHSSQAVASPPPPPPPPPLPTYSHYQTSQLPPPPPPPPPFSSERPNSGT 686

Query: 438 VYPPVSPPPKVY------------PPVSPPYHYSS---------PPPP------VYS--- 349
      V PP PPP +      PP PP +SS     PPPP   VY+  
Sbjct: 687 VLPPPPPPPPPFSSERPNSGTVLPPPPPPPLPFSSERPNSGTVLPPPPSPPWKSVYASAL 746

Query: 348 ------------------PPKKPYHYS------------------SPPPPVYS------- 298
               PP P +YS          PPPP ++    
Sbjct: 747 AIPAICSTSQAPTSSPTPPPPPPAYYSVGQKSSDLQTSQLPSPPPPPPPPPFASVRRNSE 806

Query: 297 -------PPPPYHYSS---------PPPPPKKPYK--YSS---------------PPPPE 217
          PPPP ++S     PPPPP P+K Y+S        PPPP 
Sbjct: 807 TLLPPPPPPPPPPFASVRRNSETLLPPPPPPPPWKSLYASTFETHEACSTSSSPPPPPPP 866

Query: 216 HHVSP------KPYYHSPPP-----------------------PKKPYYYHSPPPP---- 136
        SP    Y  PPP            P P   PPPP  
Sbjct: 867 PPFSPLNTTKANDYILPPPPLPYTSIAPSPSVKILPLHGISSAPSPPVKTAPPPPPPPPF 926

Query: 135 -----VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         V SPPPP Y SPPPPP P Y SPPPP  PPPP Y SPPPP
Sbjct: 927 SNAHSVLSPPPP-SYGSPPPPPPPPPSYGSPPPP---PPPPPSYGSPPPP 972

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 5e-16
 Identities = 58/157 (36%), Positives = 70/157 (44%), Gaps = 29/157 (18%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVY---PPVSPPPKVY---PPVYSPPPKV--YPPVSPPPK---VYPPVSPPYHYSS 370
      PPPP ++  PP PPP ++  PP  PPP   PP PPP   PP PP  +
Sbjct: 1026 PPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPMFGGAQPPPPPPMRGGA 1085

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS-----PPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      PPPP  PP +   PPPP+    PPPP H +PPPPP P + +PPPP   
Sbjct: 1086 PPPP--PPPMRGGAPPPPPPPMRGGAPPPPPPPMHGGAPPPPPP-PMRGGAPPPPPPPGG 1142

Query: 204 PKPYYHSPPPPK-------------KPYYYHSPPPPV 133
       P  PPPP       +P   PPPP+
Sbjct: 1143 RGPGAPPPPPPPGGRAPGPPPPPGPRPPGGGPPPPPM 1179

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 4e-15
 Identities = 77/242 (31%), Positives = 89/242 (36%), Gaps = 53/242 (21%)
 Frame = -3

Query: 567 SLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      S++ P + S   S  PK P  PP   P +PPP  P ++  K   S 
Sbjct: 588 SVSSPDMRSRAPICSSPDSSPKETPSSLPPAS---PHQAPPP--LPSLTSEAKTVLHSSQ 642

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPY-HYSS---PPPPVYSPPPPYHYSSP------PPPPKKPYKY 238
        +SPPPP  PP  Y HY +  PPPP  PPPP+  P   PPPP P +
Sbjct: 643 AV--ASPPPPPPPPPLPTYSHYQTSQLPPPP--PPPPPFSSERPNSGTVLPPPPPPPPPF 698

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP------------------- 115
      SS P  V P   PPPP P+  P   PPPP          
Sbjct: 699 SSERPNSGTVLP-----PPPPPPLPFSSERPNSGTVLPPPPSPPWKSVYASALAIPAICS 753

Query: 114 ---YHYSSPPPPPKKPYYYH--------------SPPPPVYSPPPPY-------HYTSPP 7
         SSP PPP P YY        SPPPP  PPPP+      PP
Sbjct: 754 TSQAPTSSPTPPPPPPAYYSVGQKSSDLQTSQLPSPPPP--PPPPPFASVRRNSETLLPP 811

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 812 PP 813

[82][TOP]
>UniRef100_C5XPK9 Putative uncharacterized protein Sb03g026730 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XPK9_SORBI
     Length = 613

 Score = 169 bits (427), Expect = 2e-40
 Identities = 93/189 (49%), Positives = 97/189 (51%), Gaps = 17/189 (8%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PP P  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 421 PPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPP-- 478

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
        SPPPP SPPPP   PPPP P  SPPPP + VSP+ Y SPPPP  Y
Sbjct: 479 -----SPPPPSPSPPPP-----SPPPPSPPPPSPSPPPPYYEVSPEERYLSPPPPA---Y 525

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY----------SPPPP------- 28
       PPPP Y  P  Y SPPPPP   +H PPPP Y     SPPPP    
Sbjct: 526 TEVPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPP----VHHDPPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPSPASLPK 581

Query: 27 YHYTSPPPP 1
      Y Y+SPPPP
Sbjct: 582 YDYSSPPPP 590

 Score = 163 bits (413), Expect = 9e-39
 Identities = 91/181 (50%), Positives = 96/181 (53%), Gaps = 7/181 (3%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      S PPP  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  P
Sbjct: 435 SPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPP 494

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  SPPPP Y  P  Y SPPPP     PPPP + VSP+ Y SPPPP 
Sbjct: 495 PSPPPPSPSPPPPYYEVSPEERYLSPPPPAYT----EVPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP-- 548

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-----PKKPYYYHSPPPPVYSPP-PPYHYTSPPP 4
      P ++ PPPP Y  P  Y SPPPP   PK Y Y SPPPP  P P Y Y+SPPP
Sbjct: 549 PVHHDPPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPSPASLPK--YDYSSPPPPRALPKLPVYDYSSPPP 606

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 607 P 607

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 81/168 (48%), Positives = 86/168 (51%), Gaps = 5/168 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP-PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP PP Y VSP  Y SPPPP Y+ 
Sbjct: 469 SPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPYYEVSPEERYLSPPPPAYT-- 526

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
          PPPP Y  P  Y SPPPP  P + PPPP + VSP+ Y SPPPP  
Sbjct: 527 ------EVPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP---PVHHDPPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP--- 574

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYY-YHSPPPPVYSPPP 31
        SP   + P Y YSSPPPP  PK P Y Y SPPPP   P
Sbjct: 575 ----SP-----ASLPKYDYSSPPPPRALPKLPVYDYSSPPPPAAGSTP 613

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 88/183 (48%), Positives = 90/183 (49%), Gaps = 32/183 (17%)
 Frame = -3

Query: 453 SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPPY 283
      SPP  PP SPPP  PP SP   SPPPP  PP P  SPPPP   SPPPP 
Sbjct: 406 SPP---LPPPSPPPPSPPPPSP-----SPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPP- 456

Query: 282 HYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-- 109
       SPPPP  P  S PPP   SP P  SPPPP P  SPPPP SPPPPY+ 
Sbjct: 457 ---SPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPP--PPSPPPPSPSPPPPYYEV 511

Query: 108 -----YSSPPPP-----PKKPYY-------YHSPPPPVY---SPPPPYH-------YTSP 10
        Y SPPPP   P PYY    Y SPPPP   PPPPY+    Y SP
Sbjct: 512 SPEERYLSPPPPAYTEVPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPVHHDPPPPPYYEVSPEDRYLSP 571

Query: 9  PPP 1
      PPP
Sbjct: 572 PPP 574

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 60/129 (46%), Positives = 62/129 (48%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = -3

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP---------PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      K +  SPP P SPPPP  S PP     PPP P  S PPP   P P  
Sbjct: 400 KKFVLPSPPLPPPSPPPP---SPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPP 456

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH----- 22
      SPPPP P  SPPPP  PP P  S PPPP P  SPPPP SPPPPY+   
Sbjct: 457 SPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPP--PPSPPPPSPSPPPPYYEVSPE 514

Query: 21 --YTSPPPP 1
       Y SPPPP
Sbjct: 515 ERYLSPPPP 523

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 37/86 (43%), Positives = 40/86 (46%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP 367
      +S   S PPPP + P PPP Y  SP +  P PPP  P  P Y YSSP
Sbjct: 536 VSPEDRYLSPPPPPVHHDP--PPPPYYE--VSPEDRYLSP--PPPS--PASLPKYDYSSP 587

Query: 366 PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP 289
      PPP  P  Y YSSPPPP   P
Sbjct: 588 PPPRALPKLPVYDYSSPPPPAAGSTP 613

[83][TOP]
>UniRef100_UPI00001631D5 LRX2 (LEUCINE-RICH REPEAT/EXTENSIN 2); protein binding / structural
      constituent of cell wall n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI00001631D5
     Length = 826

 Score = 166 bits (421), Expect = 1e-39
 Identities = 96/204 (47%), Positives = 109/204 (53%), Gaps = 30/204 (14%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      ++PPPP   +SP K YPP  PPP Y P PPP   +SP   PPPP+ PP
Sbjct: 484 ATPPPPS--SKMSPSVKAYPP--PPPPPEYEPSPPPPS--SEMSPSVRAYPPPPPLSPPP 537

Query: 342 KKP---YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--YYHSPP 178
       P  Y YSSPPPP SPPPPY YSSPPP  P  SPPPP++ +P P YY SP 
Sbjct: 538 PSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPS 597

Query: 177 PPKKPYYYH--SPPPPVY-------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY-----HSPPPPVY- 43
      P  PYY + SPPPP Y    PPPP +Y+  PPP P YY    PPPPVY 
Sbjct: 598 P---PYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYY 654

Query: 42  ------SPPPPYHYT----SPPPP 1
          PPPP +Y+  SPPPP
Sbjct: 655 TPVIQSPPPPPVYYSPVTQSPPPP 678

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 109/239 (45%), Positives = 122/239 (51%), Gaps = 55/239 (23%)
 Frame = -3

Query: 552 SLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPP--KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      S +S +  Y PPPP Y P PPP ++ P V + PP  PP+SPPP  P  PPY 
Sbjct: 491 SKMSPSVKAYPPPPPPPEYEPSPPPPSSEMSPSVRAYPPP--PPLSPPP---PSPPPPYI 545

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV------YSPPPPYHYSSPP-----PPPKKPYKY-- 238
      YSSPPPP SPP PY YSSPPP V    SPPPP + +P   P P PY  
Sbjct: 546 YSSPPPPSPSPP-PPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYT 604

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKP-------YY--HSPPPPKKPYY----YHSPPPPVY-------SPPP 118
      SSPPPP ++ + P    YY  SPPPP  YY    PPPPVY    PPP
Sbjct: 605 SSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 664

Query: 117 PYHYS----SPPPPPKKPYYY----HSPPP-PVY-------SPPPPYHY----TSPPPP 1
      P +YS  SPPPPP P YY   SPPP PVY    PPPP +Y   SPPPP
Sbjct: 665 PVYYSPVTQSPPPPP--PVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPP 721

 Score = 152 bits (384), Expect = 2e-35
 Identities = 104/240 (43%), Positives = 112/240 (46%), Gaps = 64/240 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY- 376
      Y+YSSPPPP  PP   SPPP V  P  SPPP Y   P + YP SPPY+ 
Sbjct: 544 YIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQY 603

Query: 375 -SSPPPPVY------SPPKKPYHYS----SPPPPVY-------SPPPPYHYS----SPPP 262
       SSPPPP Y    PP P +Y+   PPPPVY    PPPP +Y+  SPPP
Sbjct: 604 TSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPP 663

Query: 261 PPK--KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP---PPPKKPYYY-----HSPPPPVY------ 130
      PP  P  S PPPP    P Y+ P  PP P YY    PPPPVY   
Sbjct: 664 PPVYYSPVTQSPPPPP-------PVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQ 716

Query: 129 SPPPPYHYSSPP----PPPKKPYYY----HSPPPP----VYSPP------PPYHYTSPPP 4
      SPPPP   PP  PPP P YY   SPPPP   Y PP   PP Y SPPP
Sbjct: 717 SPPPPSPVYYPPVAKSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPP 776

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 105/263 (39%), Positives = 113/263 (42%), Gaps = 78/263 (29%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV--SPPPKVY--------------PPVY----SPPPKV 436
      PS   Y+YSSPPP  PP  SPPP Y       PP Y  SPPP 
Sbjct: 552 PSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPT 611

Query: 435 Y-----PPVSPPPKVY----PPVSPPYHY-----SSPPPPVY------SPPKKPYHYS-- 322
      Y   PP PPP Y  PP PP +Y   S PPPPVY   SPP P +YS 
Sbjct: 612 YYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYSPV 671

Query: 321 ----SPPPPVYSPP------------PPYHYSSPP-----------PPPKKPYKY----S 235
         PPPPVY PP      PP  S PP      PPP P Y   
Sbjct: 672 TQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYYPPVAK 731

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYY 70
      SPPPP   P P  SPPPP P YH P P SPPP  Y SPPP   P  ++
Sbjct: 732 SPPPPSPVYYP-PVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPP--EYQSPPPKGCNDSPSNDHH 788

Query: 69  YHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y +P PP S PPPY+ +P PP
Sbjct: 789 YQTPTPP--SLPPPYYEDTPLPP 809

 Score = 145 bits (367), Expect = 2e-33
 Identities = 95/224 (42%), Positives = 101/224 (45%), Gaps = 50/224 (22%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS------PPPKVYPPVS----PPPKVYPPV-----SP 388
      SSPPPP Y  SPPP  P Y+   PPP YPPV+  PPP Y PV   P
Sbjct: 605 SSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 664

Query: 387 PYHYSS------PPPPVY------SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP---PPPPK 253
      P +YS    PPPPVY   SPP P +Y  PP  SPPPP Y P  PPP 
Sbjct: 665 PVYYSPVTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY---PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPP 721

Query: 252 KPYKY----SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP------PPPVYSPPPP---- 115
       P Y   SPPPP   P P  SPPPP P YH P   PPP Y PPP  
Sbjct: 722 SPVYYPPVAKSPPPPSPVYYP-PVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPPKGCN 780

Query: 114 ------YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         +HY +P PP  P YY  P P  P   Y SPPPP
Sbjct: 781 DSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYEDTPLP---PIRGVSYASPPPP 821

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 96/222 (43%), Positives = 108/222 (48%), Gaps = 48/222 (21%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP--KVYPP--VSPPP---KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS-SP 367
      ++PPPP K+ P  +PPP  K+ P  + PP   +SP K YPP PP Y SP
Sbjct: 454 ATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYEPSP 513

Query: 366 PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      PPP S  P  + PPPP SPPPP  SPPPP  Y YSSPPPP   P PY +
Sbjct: 514 PPP--SSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPP----SPPPP----YIYSSPPPPSPS-PPPPYIY 562

Query: 186 SPPPP--KKPYYYHSPPPPVY----------------------SPPPPYHYS--SPPPPP 85
      S PPP  P  SPPPP Y           SPPPP +Y+ SPPPPP
Sbjct: 563 SSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPP 622

Query: 84  KKPYY---YHSPPPPVY-------SPPPPYHYT----SPPPP 1
        YY   PPPPVY    PPPP +YT  SPPPP
Sbjct: 623 PPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 664

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 84/199 (42%), Positives = 98/199 (49%), Gaps = 24/199 (12%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP--KVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      + SPPPP   +SP +V PP  PPP K+ P  + PP   +SP + + PPP 
Sbjct: 422 FFSPPPPSF--KMSPTVRVLPP---PPPSSKMSPTFRATPPPPSSKMSPSFRATPPPP-- 474

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      S  P  ++PPPP   P  Y PPPPP+   SPPPP  +SP  + PP
Sbjct: 475 -SSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYE---PSPPPPSSEMSPSVRAYPPP 530

Query: 177 P--------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY------- 43
      P    P PY Y SPPPP SPPPPY YSSPPP  P  SPPPP Y    
Sbjct: 531 PPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPR 590

Query: 42 ----SPPPPYH-YTSPPPP 1
        SP PPY+ YTS PPP
Sbjct: 591 EYYPSPSPPYYQYTSSPPP 609

 Score = 94.7 bits (234), Expect = 5e-18
 Identities = 62/147 (42%), Positives = 68/147 (46%), Gaps = 14/147 (9%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS +    S PPPP Y PV+ P  PVY PP  PP P P YPPV+   
Sbjct: 692 PSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYYPPVAKSPP-PPSPVYYPPVT----- 745

Query: 375 SSPPPP----VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP---------PYHYSSPPPPP-KKPYKY 238
       SPPPP   Y PP P  SPPP  SPPP     +HY +P PP  PY 
Sbjct: 746 QSPPPPSTPVEYHPPASP--NQSPPPEYQSPPPKGCNDSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYE 803

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       +P PP  VS  Y SPPPP PYY
Sbjct: 804 DTPLPPIRGVS----YASPPPPSIPYY 826

[84][TOP]
>UniRef100_O48809 F24O1.18 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O48809_ARATH
     Length = 786

 Score = 166 bits (421), Expect = 1e-39
 Identities = 96/204 (47%), Positives = 109/204 (53%), Gaps = 30/204 (14%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      ++PPPP   +SP K YPP  PPP Y P PPP   +SP   PPPP+ PP
Sbjct: 444 ATPPPPS--SKMSPSVKAYPP--PPPPPEYEPSPPPPS--SEMSPSVRAYPPPPPLSPPP 497

Query: 342 KKP---YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--YYHSPP 178
       P  Y YSSPPPP SPPPPY YSSPPP  P  SPPPP++ +P P YY SP 
Sbjct: 498 PSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPS 557

Query: 177 PPKKPYYYH--SPPPPVY-------SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY-----HSPPPPVY- 43
      P  PYY + SPPPP Y    PPPP +Y+  PPP P YY    PPPPVY 
Sbjct: 558 P---PYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYY 614

Query: 42  ------SPPPPYHYT----SPPPP 1
          PPPP +Y+  SPPPP
Sbjct: 615 TPVIQSPPPPPVYYSPVTQSPPPP 638

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 109/239 (45%), Positives = 122/239 (51%), Gaps = 55/239 (23%)
 Frame = -3

Query: 552 SLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPP--KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      S +S +  Y PPPP Y P PPP ++ P V + PP  PP+SPPP  P  PPY 
Sbjct: 451 SKMSPSVKAYPPPPPPPEYEPSPPPPSSEMSPSVRAYPPP--PPLSPPP---PSPPPPYI 505

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV------YSPPPPYHYSSPP-----PPPKKPYKY-- 238
      YSSPPPP SPP PY YSSPPP V    SPPPP + +P   P P PY  
Sbjct: 506 YSSPPPPSPSPP-PPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYT 564

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKP-------YY--HSPPPPKKPYY----YHSPPPPVY-------SPPP 118
      SSPPPP ++ + P    YY  SPPPP  YY    PPPPVY    PPP
Sbjct: 565 SSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 624

Query: 117 PYHYS----SPPPPPKKPYYY----HSPPP-PVY-------SPPPPYHY----TSPPPP 1
      P +YS  SPPPPP P YY   SPPP PVY    PPPP +Y   SPPPP
Sbjct: 625 PVYYSPVTQSPPPPP--PVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPP 681

 Score = 152 bits (384), Expect = 2e-35
 Identities = 104/240 (43%), Positives = 112/240 (46%), Gaps = 64/240 (26%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPV-----SPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY- 376
      Y+YSSPPPP  PP   SPPP V  P  SPPP Y   P + YP SPPY+ 
Sbjct: 504 YIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQY 563

Query: 375 -SSPPPPVY------SPPKKPYHYS----SPPPPVY-------SPPPPYHYS----SPPP 262
       SSPPPP Y    PP P +Y+   PPPPVY    PPPP +Y+  SPPP
Sbjct: 564 TSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPP 623

Query: 261 PPK--KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP---PPPKKPYYY-----HSPPPPVY------ 130
      PP  P  S PPPP    P Y+ P  PP P YY    PPPPVY   
Sbjct: 624 PPVYYSPVTQSPPPPP-------PVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQ 676

Query: 129 SPPPPYHYSSPP----PPPKKPYYY----HSPPPP----VYSPP------PPYHYTSPPP 4
      SPPPP   PP  PPP P YY   SPPPP   Y PP   PP Y SPPP
Sbjct: 677 SPPPPSPVYYPPVAKSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPP 736

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 105/263 (39%), Positives = 113/263 (42%), Gaps = 78/263 (29%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV--SPPPKVY--------------PPVY----SPPPKV 436
      PS   Y+YSSPPP  PP  SPPP Y       PP Y  SPPP 
Sbjct: 512 PSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPT 571

Query: 435 Y-----PPVSPPPKVY----PPVSPPYHY-----SSPPPPVY------SPPKKPYHYS-- 322
      Y   PP PPP Y  PP PP +Y   S PPPPVY   SPP P +YS 
Sbjct: 572 YYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYSPV 631

Query: 321 ----SPPPPVYSPP------------PPYHYSSPP-----------PPPKKPYKY----S 235
         PPPPVY PP      PP  S PP      PPP P Y   
Sbjct: 632 TQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYYPPVAK 691

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYY 70
      SPPPP   P P  SPPPP P YH P P SPPP  Y SPPP   P  ++
Sbjct: 692 SPPPPSPVYYP-PVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPP--EYQSPPPKGCNDSPSNDHH 748

Query: 69  YHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y +P PP S PPPY+ +P PP
Sbjct: 749 YQTPTPP--SLPPPYYEDTPLPP 769

 Score = 145 bits (367), Expect = 2e-33
 Identities = 95/224 (42%), Positives = 101/224 (45%), Gaps = 50/224 (22%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS------PPPKVYPPVS----PPPKVYPPV-----SP 388
      SSPPPP Y  SPPP  P Y+   PPP YPPV+  PPP Y PV   P
Sbjct: 565 SSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 624

Query: 387 PYHYSS------PPPPVY------SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP---PPPPK 253
      P +YS    PPPPVY   SPP P +Y  PP  SPPPP Y P  PPP 
Sbjct: 625 PVYYSPVTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY---PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPP 681

Query: 252 KPYKY----SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP------PPPVYSPPPP---- 115
       P Y   SPPPP   P P  SPPPP P YH P   PPP Y PPP  
Sbjct: 682 SPVYYPPVAKSPPPPSPVYYP-PVTQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPPKGCN 740

Query: 114 ------YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         +HY +P PP  P YY  P P  P   Y SPPPP
Sbjct: 741 DSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYEDTPLP---PIRGVSYASPPPP 781

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 96/222 (43%), Positives = 108/222 (48%), Gaps = 48/222 (21%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP--KVYPP--VSPPP---KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS-SP 367
      ++PPPP K+ P  +PPP  K+ P  + PP   +SP K YPP PP Y SP
Sbjct: 414 ATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYEPSP 473

Query: 366 PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      PPP S  P  + PPPP SPPPP  SPPPP  Y YSSPPPP   P PY +
Sbjct: 474 PPP--SSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPP----SPPPP----YIYSSPPPPSPS-PPPPYIY 522

Query: 186 SPPPP--KKPYYYHSPPPPVY----------------------SPPPPYHYS--SPPPPP 85
      S PPP  P  SPPPP Y           SPPPP +Y+ SPPPPP
Sbjct: 523 SSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPP 582

Query: 84  KKPYY---YHSPPPPVY-------SPPPPYHYT----SPPPP 1
        YY   PPPPVY    PPPP +YT  SPPPP
Sbjct: 583 PPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPP 624

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 84/199 (42%), Positives = 98/199 (49%), Gaps = 24/199 (12%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP--KVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      + SPPPP   +SP +V PP  PPP K+ P  + PP   +SP + + PPP 
Sbjct: 382 FFSPPPPSF--KMSPTVRVLPP---PPPSSKMSPTFRATPPPPSSKMSPSFRATPPPP-- 434

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      S  P  ++PPPP   P  Y PPPPP+   SPPPP  +SP  + PP
Sbjct: 435 -SSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYE---PSPPPPSSEMSPSVRAYPPP 490

Query: 177 P--------PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY------- 43
      P    P PY Y SPPPP SPPPPY YSSPPP  P  SPPPP Y    
Sbjct: 491 PPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPR 550

Query: 42 ----SPPPPYH-YTSPPPP 1
        SP PPY+ YTS PPP
Sbjct: 551 EYYPSPSPPYYQYTSSPPP 569

 Score = 94.7 bits (234), Expect = 5e-18
 Identities = 62/147 (42%), Positives = 68/147 (46%), Gaps = 14/147 (9%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS +    S PPPP Y PV+ P  PVY PP  PP P P YPPV+   
Sbjct: 652 PSPVYYPPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYYPPVAKSPP-PPSPVYYPPVT----- 705

Query: 375 SSPPPP----VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP---------PYHYSSPPPPP-KKPYKY 238
       SPPPP   Y PP P  SPPP  SPPP     +HY +P PP  PY 
Sbjct: 706 QSPPPPSTPVEYHPPASP--NQSPPPEYQSPPPKGCNDSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYE 763

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       +P PP  VS  Y SPPPP PYY
Sbjct: 764 DTPLPPIRGVS----YASPPPPSIPYY 786

[85][TOP]
>UniRef100_Q9FSG0 Extensin n=1 Tax=Nicotiana sylvestris RepID=Q9FSG0_NICSY
     Length = 161

 Score = 165 bits (418), Expect = 2e-39
 Identities = 105/210 (50%), Positives = 110/210 (52%), Gaps = 8/210 (3%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP 427
      + S  TL+VAL+SL+ P  AN Y YSSPP              
Sbjct: 4  IVSLLATLVVALLSLSFPLECKAN-YYYSSPP---------------------------- 34

Query: 426 VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 256
       PP K Y    YSSPPPPVY  SPP  Y + SPPPP  PP Y Y SPPPP 
Sbjct: 35 --PPTKKYV-------YSSPPPPVYKYKSPPPPVYKHKSPPPP----PPVYKYKSPPPPV 81

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPP-YHYSSPPPPPK 82
       YKY SPPPP    P Y SPPPP  Y  PPPPVY SPPPP Y Y SPPPPP 
Sbjct: 82 ---YKYKSPPPPP------PVYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPP 132

Query: 81 KPYYYHSPPPPVY-SPPPPYH--YTSPPPP 1
        Y SPPPPVY SPPPPYH YTSPPPP
Sbjct: 133 ---VYKSPPPPVYKSPPPPYHYYYTSPPPP 159

[86][TOP]
>UniRef100_Q41805 Extensin-like protein n=1 Tax=Zea mays RepID=Q41805_MAIZE
     Length = 1188

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 100/187 (53%), Positives = 103/187 (55%), Gaps = 14/187 (7%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPP-----PKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP-----PVSPPPKVYPPVSPPYHYS 373
      SSPPP   P  P SPPP  PV PPP+V    PVS PP    PP  S
Sbjct: 946 SSPPPAPVSSPPATPKSSPPPA---PVNLPPPEVKSSPPPTPVSSPPPAPKSSPPPAPMS 1002

Query: 372 SPPPP-VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      SPPPP V SPP P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPPP  SP P
Sbjct: 1003 SPPPPEVKSPP-PPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK------SPPPPAPVSSPPP 1055

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
        SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPPP  P P  SPPPP+ SPPPP 
Sbjct: 1056 PVKSPPPPAP---ISSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPIKSPPPPA 1112

Query: 24  HYTSPPP 4
       +SPPP
Sbjct: 1113 PVSSPPP 1119

 Score = 162 bits (409), Expect = 3e-38
 Identities = 104/201 (51%), Positives = 110/201 (54%), Gaps = 16/201 (7%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVY---PPV---SPPPKVYPPVYSPP--PKVYPPVSP---PPK 409
      P+++S+   S PPP V  PP  SPPP  PV SPP PK PP +P  PP 
Sbjct: 918 PAMVSSPPMTPKSSPPPVVVSSPPPTVKSSPPPA---PVSSPPATPKSSPPPAPVNLPPP 974

Query: 408 VYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
         PP  SSPPP P SPP P  SSPPPP V SPPPP  SSPPPP K   
Sbjct: 975 EVKSSPPPTPVSSPPPAPKSSPPPAPM--SSPPPPEVKSPPPPAPVSSPPPPVK------ 1026

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYH 64
      SPPPP  SP P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPPP  P P  
Sbjct: 1027 SPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPISSPPPPVKSPPPPAPVS 1083

Query: 63  SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 1084 SPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP 1104

 Score = 159 bits (403), Expect = 1e-37
 Identities = 94/213 (44%), Positives = 105/213 (49%), Gaps = 21/213 (9%)
 Frame = -3

Query: 576 ALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP 400
      A + + P  A+ Y+ +PP P  PP SP P+V PP S PP   +SPP   
Sbjct: 455 APMPMPTPHSPPADDYVPPTPPVPGKSPPATSPSPQVQPPAASTPPPSLVKLSPPQAPVG 514

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPPVYSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSS 232
        PP  +SPP P+ SP P P  SPPPPV SPPPP  SPPPP  P P  +S
Sbjct: 515 SPPPPVKTTSPPAPIGSPSPPPPVSVVSPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPEKSPPPPAPVAS 574

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-------- 88
      PPPP   P   SPPPP K  P  SPPPPV SPPPP  +SPPPP    
Sbjct: 575 PPPPVKSPPPPTLVASPPPPVKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTPVASPPPPAPVASSPP 634

Query: 87  ----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        P P  SPPPP SPPPP  S PPP
Sbjct: 635 PMKSPPPPTPVSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPP 667

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 102/187 (54%), Positives = 104/187 (55%), Gaps = 13/187 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPV-----SPPPKVYPPVYSPPP--KVYPPVSP-----PPKVYPPVSPPYH 379
      SSPPP V P   SPPP  PV SPPP K PP +P   PP+V P PP 
Sbjct: 962 SSPPPAPVNLPPPEVKSSPPPT---PVSSPPPAPKSSPPPAPMSSPPPPEVKSP-PPPAP 1017

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       SSPPPPV SPP P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPPP  SP 
Sbjct: 1018 VSSPPPPVKSPPP-PAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK------SPPPPAPISSPP 1070

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP-PYH 22
      P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPPP K P   PP PV SPPP P 
Sbjct: 1071 PPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPIKSP----PPPAPVSSPPPAPVK 1123

Query: 21  YTSPPPP 1
       S PPP
Sbjct: 1124 PPSLPPP 1130

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 99/205 (48%), Positives = 105/205 (51%), Gaps = 21/205 (10%)
 Frame = -3

Query: 552 SLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      ++IS S  SSPPP   PVS PP +   PP   P + P SPPP V   P 
Sbjct: 888 TVISPPSEPKSSPPPT----PVSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSSPPPVVVSSPPPT 943

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYH------YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSS 232
        S PP PV SPP P     + PPP V S PPP  SSPPP PK  P  SS
Sbjct: 944 VKSSPPPAPVSSPPATPKSSPPPAPVNLPPPEVKSSPPPTPVSSPPPAPKSSPPPAPMSS 1003

Query: 231 PPPPEHHVSPKPY-YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKP 76
      PPPPE  P P  SPPPP K  P  SPPPPV SPPPP  SSPPPP  P P
Sbjct: 1004 PPPPEVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPP 1063

Query: 75  YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPPV SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 1064 APISSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP 1088

 Score = 149 bits (375), Expect = 2e-34
 Identities = 90/186 (48%), Positives = 96/186 (51%), Gaps = 15/186 (8%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      P P  P VSP P  P PV +P P  P P SPP  Y P +PP  SPP  SP 
Sbjct: 432 PSPHTPPDVSPEPLPEPSPVPAPAPMPMPTPHSPPADDYVPPTPPVPGKSPPATSPSPQV 491

Query: 339 KPYHYSSPPP----------PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      +P  S+PPP     PV SPPPP  +SPP P  P  SPPPP  VSP P 
Sbjct: 492 QPPAASTPPPSLVKLSPPQAPVGSPPPPVKTTSPPAPIGSP----SPPPPVSVVSPPPPV 547

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      SPPPP    SPPPP SPPPP  +SPPPP  P P  SPPPPV SPPPP  
Sbjct: 548 KSPPPPAP---VGSPPPPEKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTLVASPPPPVKSPPPPAPV 604

Query: 18 TSPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 605 ASPPPP 610

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 87/183 (47%), Positives = 97/183 (53%), Gaps = 10/183 (5%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY--S 349
      +P P + P SPP  Y P  P P  PP SP P+V PP +   S+PPP +  S
Sbjct: 453 APAPMPMPTPHSPPADDYVPPTPPVPGKSPPATSPSPQVQPPAA-----STPPPSLVKLS 507

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP+ P  SPPPPV + PP  SP PPP P  SPPPP   P   SPPPP+
Sbjct: 508 PPQAPV--GSPPPPVKTTSPPAPIGSPSPPP--PVSVVSPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPE 563

Query: 168 K----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      K  P  SPPPPV SPPPP  +SPPPP  P P  SPPPPV SPPPP  SP
Sbjct: 564 KSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTLVASPPPPVKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTPVASP 623

Query: 9  PPP 1
      PPP
Sbjct: 624 PPP 626

 Score = 145 bits (367), Expect = 2e-33
 Identities = 90/179 (50%), Positives = 96/179 (53%), Gaps = 7/179 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SP PP   VSPPP  PV SPPP    PPP+ PP PP  +SPPPPV SPP 
Sbjct: 531 SPSPPPPVSVVSPPP----PVKSPPPPAPVGSPPPPEKSPP--PPAPVASPPPPVKSPPP 584

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
       P  +SPPPPV SPPPP  +SPPPP  P P  +SPPPP  S P  SPPPP 
Sbjct: 585 -PTLVASPPPPVKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTPVASPPPPAPVASSPPPMKSPPPPT 643

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPP--YHYSSPPPP--PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
         SPPPP SPPPP   S+PPP  P P  S PPP S PPP  SPPP
Sbjct: 644 P---VSSPPPPEKSPPPPPPAK-STPPPEEYPTPPTSVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPP 698

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 89/176 (50%), Positives = 94/176 (53%), Gaps = 2/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVY--PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      SSPPPP+V  PP +P   PPV SPPP  P SPPP V P PP  SSPPPPV S
Sbjct: 1002 SSPPPPEVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPA-PVSSPPPPVKSP-PPPAPVSSPPPPVKS 1059

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP    PP P+ SPPPP  SPPPP    SSPPPP      SPPPP 
Sbjct: 1060 PP--------PPAPISSPPPP--VKSPPPPA----PVSSPPPP---------VKSPPPPA 1096

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPP+ SPPPP  SSPPP P KP   PP PV SPPP   +P PP
Sbjct: 1097 P---VSSPPPPIKSPPPPAPVSSPPPAPVKPPSL-PPPAPVSSPPP---VVTPAPP 1145

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 86/192 (44%), Positives = 94/192 (48%), Gaps = 19/192 (9%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPP K PP +P   PPV SPPP    PPP  PP PP  +SPPPPV SPP
Sbjct: 558 SPPPPEKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTLVASPPPPVKSPP--PPAPVASPPPPVKSPP 615

Query: 342 KKPYHYSSPPPP--VY-------SPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       P  +SPPPP V    SPPPP  SSPPPP  P P  S PPPE + +P 
Sbjct: 616 P-PTPVASPPPPAPVASSPPPMKSPPPPTPVSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPP 674

Query: 198 PYYHSPPPPKK---PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP----YYYHSPPPPVYS 40
        S PPP+K  P   PPP  P PP  S PP P+KP    SPP  S
Sbjct: 675 TSVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKS 734

Query: 39  PPPPYHYTSPPP 4
       PPP  +SPPP
Sbjct: 735 SPPPAPVSSPPP 746

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 106/245 (43%), Positives = 110/245 (44%), Gaps = 71/245 (28%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSP---PPKVY----PPVY--SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      S PP P  PP++P  PP V   PPV  SPPP  PVS PP  P SPP H SS
Sbjct: 817 SPPPAPLSSPPLAPKSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPA---PVSSPPLTPKPASPPAHVSS 873

Query: 369 PP-------PP----VYSPPKKPYHYSSPPP-PVYSP-------PPPYHYSSPPPPPKK- 250
      PP    PP  V SPP +P  SSPPP PV P    PPP  SSPP PK 
Sbjct: 874 PPEVVKPSTPPAPTTVISPPSEPK--SSPPPTPVSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSS 931

Query: 249 --PYKYSSP-------------------------------PPPEHHVSPKPYYHSPPPP- 172
       P  SSP                PPPE  SP P  S PPP 
Sbjct: 932 PPPVVVSSPPPTVKSSPPPAPVSSPPATPKSSPPPAPVNLPPPEVKSSPPPTPVSSPPPA 991

Query: 171 ----KKPYYYHSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
         P  SPPPP V SPPPP  SSPPPP  P P  SPPPPV SPPPP  +
Sbjct: 992 PKSSPPPAPMSSPPPPEVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVS 1051

Query: 15  SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 1052 SPPPP 1056

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 89/203 (43%), Positives = 97/203 (47%), Gaps = 32/203 (15%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP-----VSPPPKVY------------PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PP 397
      SPPPP+ PP   SPPP V       PPV SPPP  P SPPP V  PP
Sbjct: 558 SPPPPEKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTLVASPPPPVKSPPPPA-PVASPPPPVKSPPP 616

Query: 396 VS------PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPY 244
       +   PP  +S PPP+ SPP P  SSPPPP SPPPP  S PPP  P P 
Sbjct: 617 PTPVASPPPPAPVASSPPPMKSPP-PPTPVSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPPT 675

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP----PPPYHYSSPPPPPKKP 76
        S PPPE + P   SPPP +KP  +P P SP  PP  SSPP PK 
Sbjct: 676 SVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKS- 734

Query: 75  YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
        SPPP  S PPP  +SPP
Sbjct: 735 ----SPPPAPVSSPPPTPVSSPP 753

 Score = 130 bits (328), Expect = 7e-29
 Identities = 86/200 (43%), Positives = 94/200 (47%), Gaps = 16/200 (8%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP-----VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS 391
      P+L+++   SPPPP  P SPPP V P   V SPPP   SPPP  PP 
Sbjct: 585 PTLVASPPPPVKSPPPPA--PVASPPPPVKSPPPPTPVASPPPPAPVASSPPPMKSPP-- 640

Query: 390 PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP----PP----KKPYKYS 235
      PP  SSPPPP SPP P  S+PPP Y PP  SSPPP  PP   P  
Sbjct: 641 PPTPVSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPPTSVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQE 700

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP- 58
       P PP   P   P PPK+P  SPP  S PPP  SSPPP P    +P 
Sbjct: 701 KPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEP--VSSPPQTPKSSPPPAPVSSPPPTPVSSPPALAPV 758

Query: 57  --PPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PP V S PPP  +SPPP
Sbjct: 759 SSPPSVKSSPPPAPLSSPPP 778

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 88/178 (49%), Positives = 91/178 (51%), Gaps = 28/178 (15%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPP----VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SSPPPP  PP  VS PP  PPV SPPP  P SPPP V P PP  SSPPPPV
Sbjct: 1019 SSPPPPVKSPPPPAPVSSPP---PPVKSPPPPA-PVSSPPPPVKSP-PPPAPISSPPPPV 1073

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPP---------PEHH 211
       SPP P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP  P P  SSPPP     P  
Sbjct: 1074 KSPPP-PAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPIKSPPPPAPVSSPPPAPVKPPSLPPPAP 1132

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH------------YSSPPPPPKKPY 73
      VS P  +P PPKK   S PPP S PPP       Y+SPPPP + Y
Sbjct: 1133 VSSPPPVVTPAPPKKEE--QSLPPPAESQPPPSFNDIILPPIMANKYASPPPPQFQGY 1188

 Score = 121 bits (303), Expect = 5e-26
 Identities = 89/206 (43%), Positives = 101/206 (49%), Gaps = 26/206 (12%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPP-PKVYPPVSPPPKVYPP---VYSPPP--KVYPPVSP---PPKVYPPV 394
      +S+  + SSPPP P  PP +P K PP  V SPPP K PP++P  PP+V  
Sbjct: 758 VSSPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQVKSSPPPVQVSSPPPAPKSSPPLAPVSSPPQVEKTS 817

Query: 393 SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYH--YSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-------PP-----P 256
       PP  SSPP  +P  P H  SSPPP V S PPP  SSPP    PP   P
Sbjct: 818 PPPAPLSSPP---LAPKSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPAPVSSPPLTPKPASPPAHVSSP 874

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK- 79
       + K S+PP P  +SP   S PPP    PPP V S PPP  SSPP PK 
Sbjct: 875 PEVVKPSTPPAPTTVISPPSEPKSSPPPTP---VSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSS 931

Query: 78  --PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
       P  SPPP V S PPP  +SPP
Sbjct: 932 PPPVVVSSPPPTVKSSPPPAPVSSPP 957

 Score = 119 bits (297), Expect = 3e-25
 Identities = 78/202 (38%), Positives = 94/202 (46%), Gaps = 20/202 (9%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP-PYHYSS 370
      + + ++ + P P  PP SP P  P  +P P + P  P+ P SP P   
Sbjct: 399 VDCSKHVCAGYPTPGGGPPSSPVPGK-PAASAPMPSPHTPPDVSPEPLPEPSPVPAPAPM 457

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP-KPY 193
      P P +SPP  Y  +PP P SPP   ++ P P +P  S+PPP  +SP + 
Sbjct: 458 PMPTPHSPPADDYVPPTPPVPGKSPP-----ATSPSPQVQPPAASTPPPSLVKLSPPQAP 512

Query: 192 YHSPPPPKK---------------PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYY 67
       SPPPP K        P  SPPPPV SPPPP  SPPPP  P P  
Sbjct: 513 VGSPPPPVKTTSPPAPIGSPSPPPPVSVVSPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPEKSPPPPAPV 572

Query: 66 HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV SPPPP  SPPPP
Sbjct: 573 ASPPPPVKSPPPPTLVASPPPP 594

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 95/225 (42%), Positives = 101/225 (44%), Gaps = 39/225 (17%)
 Frame = -3

Query: 561 TLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPP--PKVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP 397
      T PS S    P PPK P SPP PK PP  V SPPP  PVS PP + P 
Sbjct: 703 TPPSTPSKPPSSPEKPSPPKE-PVSSPPQTPKSSPPPAPVSSPPPT---PVSSPPALAPV 758

Query: 396 VSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPP-----------------PVYSPP------- 292
       SPP  SSPPP P+ SPP P  SSPPP         PV SPP    
Sbjct: 759 SSPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQVKSSPPPVQVSSPPPAPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSP 818

Query: 291 PPYHYSSPPPPPKK--PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP----PKKPYYYHSPPPPVY 130
      PP  SSPP PK  P+  S PPP  SP P  S PP  P P + S PP V 
Sbjct: 819 PPAPLSSPPLAPKSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPAPVSSPPLTPKPASPPAHVSSPPEVV 878

Query: 129 ---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        +PP P  SPP PK   SPPP  S PPP  +SPPP
Sbjct: 879 KPSTPPAPTTVISPPSEPKS-----SPPPTPVSLPPPIVKSSPPP 918

 Score = 114 bits (286), Expect = 5e-24
 Identities = 89/210 (42%), Positives = 96/210 (45%), Gaps = 21/210 (10%)
 Frame = -3

Query: 567 SLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYP---PVYSPP--PKVYP--------- 430
      SL P+LI +    PP   P S P K P  PV SPP PK P     
Sbjct: 686 SLPPPTLIPSPPPQEKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKSSPPPAPVSSPP 745

Query: 429 --PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 259
       PVS PP + P SPP  SSPPP P+ SPP P  SSPPP  S PPP  SSPP 
Sbjct: 746 PTPVSSPPALAPVSSPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQVKSSPPPVQVSSPPPAPKSSPPLA 805

Query: 258 PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP--PPKKPYY--YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      P   SSPP E  P   SPP P  P +  SPPP V S PPP  SSPP 
Sbjct: 806 P-----VSSPPQVEKTSPPPAPLSSPPLAPKSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPAPVSSPPL 860

Query: 90  PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PK   SPP V SPP   ++PP P
Sbjct: 861 TPKPA----SPPAHVSSPPEVVKPSTPPAP 886

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 1e-16
 Identities = 62/142 (43%), Positives = 68/142 (47%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+ IS+   SPPPP  PVS PP  PPV SPPP  P SPPP + P PP  
Sbjct: 1063 PAPISSPPPPVKSPPPP---APVSSPP---PPVKSPPPPA-PVSSPPPPIKSP-PPPAPV 1114

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      SSPPP  PP P   PP PV SPPP    P PPKK + S PPP   P 
Sbjct: 1115 SSPPPAPVKPPSLP-----PPAPVSSPPPVV----TPAPPKK--EEQSLPPPAESQPPPS 1163

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      +   PP   Y SPPPP +
Sbjct: 1164 FNDIILPPIMANKYASPPPPQF 1185

[87][TOP]
>UniRef100_Q3HTK5 Pherophorin-C2 protein n=1 Tax=Chlamydomonas reinhardtii
      RepID=Q3HTK5_CHLRE
     Length = 853

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 89/173 (51%), Positives = 90/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 191 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 248

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP  SPPPP  P  SPPPP   P P  SPPPP  
Sbjct: 249 SPPPPSPPPPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP---- 300

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PPPP   P PPP P   PPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 301 ---SPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPP 350

 Score = 164 bits (416), Expect = 4e-39
 Identities = 93/174 (53%), Positives = 93/174 (53%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP
Sbjct: 381 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPP 438

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP SPPPP  S PPPPP P  S PPP   SP P  PPPP P
Sbjct: 439 PPPP--SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSP 496

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 497 -----PPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 535

 Score = 162 bits (411), Expect = 2e-38
 Identities = 95/176 (53%), Positives = 95/176 (53%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP---PVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  P  P SPP   PPPP  
Sbjct: 206 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSP 263

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP P  S PPPP SPPPP  S PPPPP P  SPPPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 264 PPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPP-PSPPPPSPPPPPPP---SPPPPS 319

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 320 PPP--PSPPPP--SPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPP----SPPPP 362

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 90/172 (52%), Positives = 90/172 (52%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP P   SPPPP  PP 
Sbjct: 310 PPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSP 369

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P  S PPPP SPPPP  S PPPPP P  S PPP   SP P  SPPPP P 
Sbjct: 370 PPP-SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPP-P 425

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 426 PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPP-PPPSPPPP 471

 Score = 160 bits (404), Expect = 1e-37
 Identities = 93/173 (53%), Positives = 93/173 (53%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPP  PP 
Sbjct: 272 SPPPP---PPPSPPP---PPPPSPPPP--PPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPP 323

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP  S PPPPP P  S PPP   SP P  PPPP P 
Sbjct: 324 SPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSP- 382

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 383 ----PPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 421

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 93/173 (53%), Positives = 93/173 (53%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 329 SPPPP---PPPSPPP---PPPPSPPPP--PPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPP 378

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 379 PP---SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPP- 434

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 435 --SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPP----SPPPP 476

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 91/178 (51%), Positives = 92/178 (51%), Gaps = 5/178 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SPPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPPP  P  PP  S PPPP SPP
Sbjct: 296 SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPP 355

Query: 342 KKPYHYSSPP---PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
         SPP  PP SPPPP  S PPPPP P   PPPP   P P  SPPPP
Sbjct: 356 PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP----PPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 411

Query: 171 KKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P   PP PP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 412 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPPPPPSPPPPP 464

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 90/177 (50%), Positives = 90/177 (50%), Gaps = 4/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP P   SPPPP  PP 
Sbjct: 353 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPS 412

Query: 339 KPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK--PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      P   PP PP SPPPP  S PPPPP  P  SPPPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 413 PPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPS 472

Query: 168 KPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P   PP PP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 473 PPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPP----SPPPP 520

 Score = 157 bits (396), Expect = 9e-37
 Identities = 89/175 (50%), Positives = 89/175 (50%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  P PP   PPPP  PP 
Sbjct: 244 SPPPPSPPPPSPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 300

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS-SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  S PPPP SPPPP   SPPPP  P  SPPPP   P P  SPPPP P
Sbjct: 301 SPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPP 360

Query: 162 YYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PP PP SPPPP  S PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 361 PPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSP-----PPPPPPSPPPP----SPPPP 406

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 89/173 (51%), Positives = 89/173 (51%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 262 SPPPPSPPPPSPPPPP--PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPS 319

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 320 PPP--PSPPPP--SPPPPPPPSPPPPPPPSP----PPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 371

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 372 PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPP--PPSPPPP--SPPPP----SPPPP 416

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 90/175 (51%), Positives = 91/175 (52%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 288 SPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 341

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP   PPPP P  SPPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 342 PPP--SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP--PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP- 396

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PP P  S PP PPP P   PPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 397 ---SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPP 448

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 89/173 (51%), Positives = 89/173 (51%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  P  PP  S PPPP SPP 
Sbjct: 397 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPP 454

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP   PPPP P  SPPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 455 PPPP-SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP--PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP- 510

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPPP   PPPP P   PPPP  PPP   SPPPP
Sbjct: 511 ---SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 558

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 90/173 (52%), Positives = 90/173 (52%), Gaps = 1/173 (0%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP PP  S PPPP SPP 
Sbjct: 239 PPPPPSPPPPSPPPPSPPP---PPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPP---SPPPPPPPSPPPP 292

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP-PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P  S PPP P   P P  SPPPP P 
Sbjct: 293 PP--PSPPPP--SPPPP---SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP- 344

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP   PPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 345 --SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP 395

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 86/174 (49%), Positives = 86/174 (49%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP P P  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 348 PPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPP-----PPPPPSPPPPS 402

Query: 336 PYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  S PPP P SPPPP  SPPPP  P  SPPPP   P P  SPPPP P
Sbjct: 403 PPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP 458

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP   PPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 459 ---SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP 509

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 94/173 (54%), Positives = 94/173 (54%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 226 SPPPPSP-PPPSPPP---PPPPSPPPPSPPPPSPPPP--PPPSPP--PPSPPPPSPPPPP 277

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 278 PP---SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPP 327

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 328 PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPP--PPSPPPP--SPPPP----SPPPP 372

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 91/180 (50%), Positives = 92/180 (51%), Gaps = 7/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 236 SPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPP----PPPPPSPPPPP 285

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP  S PPP P P  S PPP   SP P  PPPP P 
Sbjct: 286 PP---SPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSP- 338

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-------PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PP    PPP P   PPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 339 ----PPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPP 394

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 83/165 (50%), Positives = 83/165 (50%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP PP  S PPPP SPP
Sbjct: 451 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPP---SPPPPPPPSPP 505

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  SPPPP SPPPP  SPPPP    SPPPP      SPPPP  
Sbjct: 506 PPPP--PSPPPP--SPPPP----SPPPP--------SPPPP-----------SPPPP--- 535

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
        SPPPP  PPP   SPPPP    SPPPP SPPPP
Sbjct: 536 ----SPPPP---PPP-----SPPPP--------SPPPP--SPPPP 558

 Score = 110 bits (275), Expect = 9e-23
 Identities = 77/164 (46%), Positives = 79/164 (48%)
 Frame = -3

Query: 492 PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPP 313
      P+S P  PP SPPP  PP SPPP       SPPPP  PP    SPP
Sbjct: 183 PISTPGIPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP------------SPPPPSPPPP-------SPP 223

Query: 312 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      PP SPPPP  SPPPP    SPPPP   P P  SPPPP    SPPPP 
Sbjct: 224 PP--SPPPP----SPPPP--------SPPPP-----PPP---SPPPP-------SPPPPS 254

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  SPPPP    SPPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 255 PPPPPP---PSPPPP--------SPPPP--SPPPPPPPSPPPPP 285

[88][TOP]
>UniRef100_A3KD20 Leucine-rich repeat/extensin n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia
      RepID=A3KD20_NICPL
     Length = 725

 Score = 164 bits (416), Expect = 4e-39
 Identities = 93/200 (46%), Positives = 106/200 (53%), Gaps = 26/200 (13%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKV------YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVSPPYH 379
      S PPPP V   Y P SPPP  PPV+ PP Y P SPPP VY   PP +P Y 
Sbjct: 533 SPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPP--PPVHYEPP-TYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVYE 589

Query: 378 YSSPPPPV-YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVS 205
      + +P PP Y+PP++P H + P PP  PP P    PP P+  P PPP ++ S
Sbjct: 590 HPTPSPPAGYTPPQEPSHPAPPTPPCNEPPTP--------PPSTPHWQPKPSPPPTYNPS 641

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
      P Y SPPPP  Y Y SPPPP SPPPP +Y S PPPP P  SPPPP SPPPP 
Sbjct: 642 PS-YTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSPSPPPPTYYYSSPPPPSPPPPSPSPPPPSPSPPPPS 700

Query: 24  H------------YTSPPPP 1
      +      Y SPPPP
Sbjct: 701 YEHVPLPPVVGVSYASPPPP 720

 Score = 160 bits (404), Expect = 1e-37
 Identities = 104/259 (40%), Positives = 118/259 (45%), Gaps = 74/259 (28%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY------------PPVY---------SPPPK 439
      PS S+ S+  SPPPP+ PP SPPP VY      PP +     SPPP 
Sbjct: 425 PSSKSSGSHFKRSPPPPQSTPPPSPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPP 484

Query: 438 VYPPV--------SPPPKVY-----------PPVSPPYHYSSP---------PPPVY--- 352
        PV     PPP VY      PP PP HY P     PPPV+  
Sbjct: 485 PPSPVYYHHPSPSPPPPPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEP 544

Query: 351 -------SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHY--SSPPPP--------PKKPYKYSSPPP 223
          PP P HY P  +SPPPP +  SSPPPP    P P Y+ P 
Sbjct: 545 PTYTPQSPPPPPPVHYEPPTYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVYEHPTPSPPAGYTPPQE 604

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPP--PPKKPYYYHSP-PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP-YYYHSPP 55
      P H  P P + PP PP P++  P PPP Y+P P Y S PPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 605 PSHPAPPTPPCNEPPTPPPSTPHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPP---TYTYSSPP 661

Query: 54  PPVYSPPPP-YHYTSPPPP 1
      PP SPPPP Y+Y+SPPPP
Sbjct: 662 PPSPSPPPPTYYYSSPPPP 680

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 88/218 (40%), Positives = 101/218 (46%), Gaps = 47/218 (21%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPP---KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      P PK P  PP  K  P S P +  P+ PP   S +  SPPPP +PP
Sbjct: 387 PRPKPTPKPKRPPVQNKPPAPKPSTPSRPVAPIESPPPPSSKSSGSHFKRSPPPPQSTPP 446

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVY---------SPPPPYH-------YSSPPPPPKKPYKY-----SSPP 226
          SPPPPVY     SPPPP H    ++SPPPPP P Y   S PP
Sbjct: 447 ------PSPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPPPPSPVYYHHPSPSPPP 500

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYH---------SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
      PP ++ P   SPPPP P +Y      PPPPV+ PP Y  SPPPPP P 
Sbjct: 501 PPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPP--PV 558

Query: 72  YY-------HSPPPPVY----SPPPP---YHYTSPPPP 1
      +Y    HSPPPPVY  SPPPP  Y + +P PP
Sbjct: 559 HYEPPTYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVYEHPTPSPP 596

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 78/175 (44%), Positives = 87/175 (49%), Gaps = 22/175 (12%)
 Frame = -3

Query: 459 VYSPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY 283
      V P PK P P PP + PP  P  S P P+ SPP P  SS   SPPPP 
Sbjct: 384 VVKPRPKPTPKPKRPPVQNKPPAPKPSTPSRPVAPIESPPP-PSSKSSGSHFKRSPPPPQ 442

Query: 282 HYSSPPPPPKKP-------YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS-PPPPKKPYYYH-----SPP 142
       S+PPP P P    +K+ SPPPP H +SP  + S PPPP P YYH   PP
Sbjct: 443 --STPPPSPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPPPPSPVYYHHPSPSPPP 500

Query: 141 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY--------YHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPVY PP Y  SPPPPP  +Y      PPPPV+ PP Y  SPPPP
Sbjct: 501 PPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPP 555

 Score = 119 bits (299), Expect = 2e-25
 Identities = 74/176 (42%), Positives = 83/176 (47%), Gaps = 13/176 (7%)
 Frame = -3

Query: 489 VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP 310
      V P PK P  PP + PP  P   PV+P   SPPPP S   H+  PP
Sbjct: 385 VKPRPKPTPKPKRPPVQNKPPAPKPSTPSRPVAP---IESPPPP--SSKSSGSHFKRSPP 439

Query: 309 PVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      P S PPP  SPPPP    +K+ SPPPP H +SP  + SPPPP    PP 
Sbjct: 440 PPQSTPPP----SPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPP--------PPS 487

Query: 138 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY----------HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PVY   YH+ SP PPP P YY      PPPPV+ PP Y  SPPPP
Sbjct: 488 PVY-----YHHPSPSPPP-PPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPP 537

 Score = 119 bits (297), Expect = 3e-25
 Identities = 70/160 (43%), Positives = 74/160 (46%), Gaps = 26/160 (16%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY-----SPPPKVYPPVSP-------PPKVYPPVS 391
      +Y  SPPPP  P SPPP  PVY   SPP  PP P    PP  PP 
Sbjct: 564 TYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPT--PVYEHPTPSPPAGYTPPQEPSHPAPPTPPCNEPPTP 621

Query: 390 PP----YHYSSPPPPVYSP----------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK 253
      PP  +   PPP Y+P     P  Y YSSPPPP SPPPP +Y S PPPP 
Sbjct: 622 PPSTPHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSPSPPPPTYYYSSPPPPS 681

Query: 252 KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
       P  SPPPP   P Y H P PP   Y SPPPPV
Sbjct: 682 PPPPSPSPPPPSPSPPPPSYEHVPLPPVVGVSYASPPPPV 721

 Score = 110 bits (276), Expect = 7e-23
 Identities = 62/131 (47%), Positives = 69/131 (52%), Gaps = 8/131 (6%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSPPPPV 355
      + +PP P  P +PPP  P + P P  P +P P   PP P Y YSSPPPP 
Sbjct: 607 HPAPPTPPCNEPPTPPPST--PHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPPS 664

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP-----YY 190
      SPP  Y+YSSPPPP SPPPP  SP PPP P  SPPPP +  P P   Y
Sbjct: 665 PSPPPPTYYYSSPPPP--SPPPP----SPSPPPPSP----SPPPPSYEHVPLPPVVGVSY 714

Query: 189 HSPPPPKKPYY 157
      SPPPP PYY
Sbjct: 715 ASPPPPVIPYY 725

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 2e-14
 Identities = 49/112 (43%), Positives = 53/112 (47%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+  + SY S PPPP Y  SPPP       P SPPP    P Y+Y
Sbjct: 636 PTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPP--------------PSPSPPP-------PTYYY 674

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      SSPPPP  PP    SPPPP SPPPP Y  P PP   Y+SPPPP
Sbjct: 675 SSPPPPSPPPPS-----PSPPPPSPSPPPP-SYEHVPLPPVVGVSYASPPPP 720

[89][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B0C1 protein binding / structural constituent of cell wall n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B0C1
     Length = 857

 Score = 163 bits (413), Expect = 9e-39
 Identities = 95/208 (45%), Positives = 110/208 (52%), Gaps = 32/208 (15%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSP--------PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-----PPVSP 388
      +YS PPP  YPP P    PP  PP +SP P + PP  PP+ Y   PP P
Sbjct: 624 VYSPPPPSTGYPPPPPFTGYSPPSPPPPPPPTFSPSPSIPPP---PPQTYSPFPPPPPPP 680

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP--PPPEH 214
      P Y P P  PP+ P + + PP P+  P P ++SPPPP  PY YSSP PPP H
Sbjct: 681 PQTYYPPQPSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPPA--PYYYSSPQPPPPPH 738

Query: 213 HVSPKP----YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV------YSPPPP--YHYSSPPPPPKKPYY 70
      + P P  +Y SPPPP P  HSPPP    YSPPPP  HY+ PPPPP  +Y
Sbjct: 739 YSLPPPTPTYHYISPPPPPTPI--HSPPPQSHPPCIEYSPPPPPTVHYN-PPPPPSPAHY 795

Query: 69  YHSPPPPVY---SPPPP--YHYTSPPPP 1
        P PPVY  SPPPP  HY+ PPPP
Sbjct: 796 SPPPSPPVYYYNSPPPPPAVHYSPPPPP 823

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 94/202 (46%), Positives = 107/202 (52%), Gaps = 30/202 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK--VY--PPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      PPPP+ Y P PPP  P Y PP  P S PP+ +Y PP SP + SPP   
Sbjct: 664 PPPPQTYSPFPPPPPPPPQTYYPPQ---PSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQFASP 720

Query: 348 PPKKPYHYS---SPPPPVYSPPPP---YHYSSPPPPPKKPY-----------KYSSPPPP 220
      PP PY+YS  PPPP YS PPP  YHY SPPPPP  +      +YS PPPP
Sbjct: 721 PPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPPCIEYSPPPPP 780

Query: 219 EHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV---YSPPPP--YHYSSPPPPPKKPYYY 67
       H +  P P ++SPPP  YYY+SPPPP  YSPPPP  H+S PPPPP   Y
Sbjct: 781 TVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPPVYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPPP----IY 836

Query: 66  HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P PP+  P  Y SPPPP
Sbjct: 837 EGPLPPI----PGISYASPPPP 854

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 107/238 (44%), Positives = 116/238 (48%), Gaps = 66/238 (27%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVYSPPPKV--YPPVSPPPKV-YPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      P PP V P P SPPP  PVYSPPP  YPP PPP  Y P SPP   PPPP +S
Sbjct: 604 PSPPIVGPTPSSPPPSTPTPVYSPPPPSTGYPP--PPPFTGYSPPSPP----PPPPPTFS 657

Query: 348 P-----PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH--------------YSSPP------------- 265
      P   P P YS PPP  PP Y+       Y +PP       
Sbjct: 658 PSPSIPPPPPQTYSPFPPPPPPPPQTYYPPQPSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQF 717

Query: 264 --PPPKKPYKYSS--PPPPEHHVSPKP----YYHSPPPPKKPYYYHSPPPP------VYS 127
       PPP PY YSS PPPP H+ P P  +Y SPPPP P  HSPPP    YS
Sbjct: 718 ASPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTP--IHSPPPQSHPPCIEYS 775

Query: 126 PPPP--YHYSSPPP-------PPKKP--YYYHSPPPPV---YSPPPP--YHYTSPPPP 1
      PPPP  HY+ PPP    PP P YYY+SPPPP  YSPPPP  H++ PPPP
Sbjct: 776 PPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPPVYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPP 833

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 97/214 (45%), Positives = 104/214 (48%), Gaps = 39/214 (18%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV--Y 352
      ++ P PP  P PP  PP+ P P  PP +P P  PP PP   PPPP  Y
Sbjct: 586 FTGPSPPSSPSPPLPPVIPSPPIVGPTPSSPPPSTPTPVYSPP--PPSTGYPPPPPFTGY 643

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYS------PPPPYHYSS-PPPPPKKPYKYSSP-----PPPEHHV 208
      SPP P   PPPP +S   PPPP YS PPPPP P Y P   PP+ +
Sbjct: 644 SPPSPP----PPPPPTFSPSPSIPPPPPQTYSPFPPPPPPPPQTYYPPQPSPSQPPQSPI 699

Query: 207 ------SPKPYYHSP-----PPPKKPYYYHS---PPPPVYSPPPP---YHYSSPPPPPKK 79
         SP PY SP   PPP PYYY S  PPPP YS PPP  YHY SPPPPP 
Sbjct: 700 YGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTP 759

Query: 78  PYYYHSPPPP------VYSPPPP--YHYTSPPPP 1
        HSPPP    YSPPPP  HY PPPP
Sbjct: 760 ---IHSPPPQSHPPCIEYSPPPPPTVHYNPPPPP 790

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 98/219 (44%), Positives = 103/219 (47%), Gaps = 46/219 (21%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY------PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      SPP P  P SP P  PP S PP     PP+ P P  P SPP  S P PP
Sbjct: 545 SPPSPSSPTPSSPIPS--PPTPSTPPTPISPGQNSPPIIPSPPFTGP-SPPSSPSPPLPP 601

Query: 357 VY-SPPKKPYHYSSPPP----PVYSPPPP------------YHYSSPPPPPKKPYKYSS- 232
      V SPP   SSPPP  PVYSPPPP      Y  SPPPPP  + S 
Sbjct: 602 VIPSPPIVGPTPSSPPPSTPTPVYSPPPPSTGYPPPPPFTGYSPPSPPPPPPPTFSPSPS 661

Query: 231 -PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP--------PVYSPPPPY---HYSSPP-- 94
       PPPP  SP P  PPPP P Y+ P P    P+Y PPP  + SPP 
Sbjct: 662 IPPPPPQTYSPFP----PPPPPPPQTYYPPQPSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQF 717

Query: 93  --PPPKKPYYYHS---PPPPVYSPPPP---YHYTSPPPP 1
       PPP PYYY S  PPPP YS PPP  YHY SPPPP
Sbjct: 718 ASPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPP 756

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 74/164 (45%), Positives = 85/164 (51%), Gaps = 6/164 (3%)
 Frame = -3

Query: 558 LPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS--PPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      +P L S  +  PP P Y  PPP  PP YS PP  Y +SPPP  P SPP
Sbjct: 708 IPYLPSPPQFASPPPPAPYYYSSPQPPP---PPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPP 764

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
        S PP  YSPP P + +PPP  PP P HYS PP PP  Y Y+SPPPP   
Sbjct: 765 -PQSHPPCIEYSPPPPPTVHYNPPP----PPSPAHYSPPPSPP--VYYYNSPPPP----- 812

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP----PPYHYSSPPPPP 85
      P +Y SPPPP  ++  PPPP+Y P  P  Y+SPPPPP
Sbjct: 813 PAVHY-SPPPPPVIHHSQPPPPPIYEGPLPPIPGISYASPPPPP 855

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 76/205 (37%), Positives = 85/205 (41%), Gaps = 32/205 (15%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYP--------PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      SP PP  P    P SPP  P  SP P  P +PP + P + P  SPP
Sbjct: 526 SPSPPITVPSPPSTPTSPGSPPSPSSPTPSSPIPSPPTPSTPPTPISPGQNSPPIIPSPP 585

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
        SPP P  S P PPV  PP  +  PPP P  SPPPP   P P + 
Sbjct: 586 FTGPSPPSSP---SPPLPPVIPSPPIVGPTPSSPPPSTPTPVYSPPPPSTGYPPPPPFTG 642

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSP------PPPYHYSS-PPPPPKKPYYYHSPPP--------P 49
       PP P   PPPP +SP   PPP YS PPPPP P Y+ P P    P
Sbjct: 643 YSPPSPP----PPPPPTFSPSPSIPPPPPQTYSPFPPPPPPPPQTYYPPQPSPSQPPQSP 698

Query: 48  VYSPPPPY---------HYTSPPPP 1
      +Y PPP      + SPPPP
Sbjct: 699 IYGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPP 723

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 78/199 (39%), Positives = 84/199 (42%), Gaps = 26/199 (13%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP--------PYHYSSPP 364
      SPP P + P  PP  P  SPP   P +P P  PP SP    P  + P
Sbjct: 448 SPPSPSIVPS---PPSTTPSPGSPPTS---PTTPTPGGSPPSSPTTPTPGGSPPSSPTTP 501

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYS---SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP--PPPEHHVSPK 199
       P SPP P  S  SPP P SP PP  SPP P P  SP P P  +  
Sbjct: 502 TPGGSPPSSPTTPSPGGSPPSPSISPSPPITVPSPPSTPTSPGSPPSPSSPTPSSPIPSP 561

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPP----PPVYSPPPPYHYSSPPPP--PKKPYY---YHSPPP-- 52
      P  +PP P P  +SPP  PP  P PP  S P PP P P    SPPP 
Sbjct: 562 PTPSTPPTPISP-GQNSPPIIPSPPFTGPSPPSSPSPPLPPVIPSPPIVGPTPSSPPPST 620

Query: 51  --PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PVYSPPPP   PPPP
Sbjct: 621 PTPVYSPPPPSTGYPPPPP 639

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 4e-14
 Identities = 67/170 (39%), Positives = 69/170 (40%), Gaps = 10/170 (5%)
 Frame = -3

Query: 480 PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPP-PKVYPPVSPPYHYSSPP--------PPVYS-PPKKPY 331
      PP V P  SPP  P SPP P + P SPP  SPP    PP S P P 
Sbjct: 406 PPVVVP---SPPTTPSPGGSPPSPSISP--SPPITVPSPPTTPSPGGSPPSPSIVPSPPS 460

Query: 330 HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYH 151
       SP P SP P  SPP P P  S PP  +P P  P P P  
Sbjct: 461 TTPSPGSPPTSPTTPTPGGSPPSSPTTPTPGGS--PPSSPTTPTPGGSPPSSPTTPSPGG 518

Query: 150 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPP P SP PP  SPP P P  SPP P SP P   SPP P
Sbjct: 519 SPPSPSISPSPPITVPSPPSTPTSP---GSPPSP-SSPTPSSPIPSPPTP 564

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 4e-07
 Identities = 46/135 (34%), Positives = 49/135 (36%), Gaps = 30/135 (22%)
 Frame = -3

Query: 321 SPPPPVYSPPPPYHYS---SPPPP---PKKPYKYSSPP--------PPEHHVSPKPYYHS 184
      S PPV P PP  S  SPP P  P P  SPP    PP  + P P  +
Sbjct: 403 STRPPVVVPSPPTTPSPGGSPPSPSISPSPPITVPSPPTTPSPGGSPPSPSIVPSPPSTT 462

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPP----------------PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
      P P  P  +P P        P SP P  SPP P P  SPP 
Sbjct: 463 PSPGSPPTSPTTPTPGGSPPSSPTTPTPGGSPPSSPTTPTPGGSPPSSPTTPSPGGSPPS 522

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPP 7
      P SP PP  SPP
Sbjct: 523 PSISPSPPITVPSPP 537

[90][TOP]
>UniRef100_Q94ES3 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES3_PEA
     Length = 137

 Score = 162 bits (410), Expect = 2e-38
 Identities = 81/134 (60%), Positives = 87/134 (64%), Gaps = 17/134 (12%)
 Frame = -3

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHS 184
      +P KKPY Y SPPPP V++ P P+ Y SPPPP KKPYKYSSPPPP H P P+ YHS
Sbjct: 1  TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHS 60

Query: 183 PPPPKKPY-----YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY-------YYHSPPPPVYS 40
      PPPP  Y   YHSPPPP   PY Y SPPPPP  Y    YHSPPPPVYS
Sbjct: 61 PPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPVYS 120

Query: 39 PPPP-YHYTSPPPP 1
      PPPP Y+Y SPPPP
Sbjct: 121 PPPPAYYYKSPPPP 134

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 82/156 (52%), Positives = 92/156 (58%), Gaps = 6/156 (3%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS-PPPPVYSPPKK 337
      P K Y  SPPP  PPV++ P +P  PP  PP  PY YSS PPPPV++ P 
Sbjct: 2  PHKKPYKYPSPPP---PPVHT-YPHPHPVYHSPP---PPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHP 54

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPP---KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
       Y SPPPPV++ P P+ Y SPPPPP  KKPYKY SPPPP H P  H P P 
Sbjct: 55 HPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPP---HVPTP-- 109

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYH 64
        YHSPPPPVYSPPPP Y+Y SPPPP   Y+H
Sbjct: 110 ---VYHSPPPPVYSPPPPAYYYKSPPPP-----YHH 137

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 8e-14
 Identities = 56/109 (51%), Positives = 57/109 (52%), Gaps = 24/109 (22%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKV--YP---PV--SPPPKV--YP---PVY-SPPPKVYP---------PVSP 418
      Y YSSPPPP V YP  PV SPPP V YP  PVY SPPP  P     P P
Sbjct: 38 YKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPP 97

Query: 417 PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHY 277
      P  YPP P  Y SPPPPVYSPP     PP Y SPPPPYH+
Sbjct: 98 PAHTYPPHVPTPVYHSPPPPVYSPP---------PPAYYYKSPPPPYHH 137

[91][TOP]
>UniRef100_Q8L685 Pherophorin-dz1 protein n=1 Tax=Volvox carteri f. nagariensis
      RepID=Q8L685_VOLCA
     Length = 1009

 Score = 162 bits (410), Expect = 2e-38
 Identities = 83/173 (47%), Positives = 84/173 (48%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP + PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 213 SPPPPPPLPPSPPPPSPPPPPPSPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 272

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 273 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 332

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 333 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 385

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 82/172 (47%), Positives = 82/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 527 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 586

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 587 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 646

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P  SPPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 647 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 698

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 82/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP+ PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 231 PPPPSPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 290

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 291 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 350

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 351 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 402

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 82/172 (47%), Positives = 82/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 511 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 570

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 571 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 630

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 631 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPP 682

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 82/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 512 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 571

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 572 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 631

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 632 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPP 683

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 82/174 (47%), Positives = 83/174 (47%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPP  PP SPPP + PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP
Sbjct: 223 SPPPPSPPPPPPSPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 282

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P
Sbjct: 283 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 342

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 343 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 396

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 82/173 (47%), Positives = 82/173 (47%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 235 SPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 294

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 295 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 354

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 355 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 407

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 528 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 587

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 588 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 647

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 648 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 699

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 82/172 (47%), Positives = 82/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 541 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 600

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 601 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 660

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP  S PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 661 PPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPPPPPP-----PPPPPPPPPPPPPPPHPPPP 707

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 82/174 (47%), Positives = 82/174 (47%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP
Sbjct: 228 SPPPPPPSPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 287

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P
Sbjct: 288 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 347

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 348 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 401

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 241 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 300

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 301 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 360

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 361 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 412

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 242 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 301

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 302 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 361

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 362 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 413

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 243 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 302

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 303 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 362

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 363 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 414

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 244 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 303

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 304 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 363

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 364 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 415

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 245 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 304

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 305 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 364

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 365 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 416

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 246 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 305

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 306 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 365

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 366 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 417

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 247 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 306

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 307 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 366

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 367 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 418

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 248 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 307

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 308 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 367

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 368 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 419

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 249 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 308

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 309 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 368

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 369 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 420

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 250 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 309

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 310 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 369

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 370 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 421

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 251 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 310

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 311 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 370

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 371 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 422

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 252 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 311

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 312 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 371

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 372 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 423

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 253 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 312

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 313 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 372

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 373 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 424

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 254 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 313

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 314 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 373

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 374 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 425

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 255 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 314

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 315 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 374

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 375 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 426

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 256 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 315

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 316 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 375

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 376 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 427

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 257 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 316

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 317 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 376

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 377 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 428

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 258 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 317

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 318 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 377

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 378 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 429

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 259 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 318

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 319 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 378

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 379 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 430

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 260 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 319

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 320 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 379

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 380 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 431

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 261 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 320

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 321 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 380

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 381 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 432

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 262 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 321

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 322 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 381

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 382 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 433

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 263 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 322

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 323 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 382

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 383 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 434

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 264 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 323

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 324 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 383

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 384 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 435

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 265 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 324

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 325 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 384

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 385 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 436

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 266 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 325

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 326 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 385

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 386 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 437

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 267 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 326

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 327 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 386

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 387 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 438

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 268 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 327

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 328 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 387

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 388 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 439

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 269 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 328

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 329 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 388

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 389 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 440

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 270 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 329

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 330 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 389

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 390 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 441

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 271 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 330

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 331 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 390

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 391 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 442

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 272 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 331

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 332 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 391

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 392 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 443

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 273 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 332

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 333 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 392

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 393 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 444

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 274 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 333

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 334 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 393

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 394 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 445

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 275 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 334

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 335 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 394

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 395 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 446

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 276 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 335

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 336 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 395

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 396 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 447

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 277 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 336

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 337 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 396

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 397 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 448

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 278 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 337

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 338 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 397

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 398 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 449

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 279 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 338

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 339 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 398

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 399 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 450

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 280 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 339

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 340 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 399

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 400 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 451

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 281 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 340

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 341 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 400

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 401 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 452

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 282 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 341

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 342 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 401

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 402 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 453

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 283 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 342

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 343 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 402

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 403 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 454

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 284 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 343

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 344 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 403

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 404 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 455

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 285 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 344

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 345 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 404

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 405 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 456

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 286 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 345

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 346 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 405

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 406 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 457

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 287 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 346

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 347 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 406

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 407 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 458

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 288 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 347

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 348 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 407

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 408 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 459

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 289 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 348

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 349 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 408

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 409 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 460

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 290 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 349

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 350 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 409

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 410 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 461

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 291 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 350

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 351 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 410

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 411 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 462

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 292 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 351

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 352 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 411

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 412 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 463

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 293 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 352

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 353 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 412

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 413 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 464

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 294 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 353

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 354 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 413

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 414 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 465

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 295 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 354

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 355 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 414

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 415 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 466

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 296 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 355

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 356 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 415

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 416 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 467

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 297 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 356

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 357 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 416

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 417 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 468

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 298 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 357

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 358 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 417

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 418 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 469

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 299 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 358

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 359 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 418

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 419 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 470

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 300 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 359

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 360 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 419

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 420 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 471

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 301 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 360

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 361 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 420

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 421 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 472

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 302 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 361

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 362 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 421

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 422 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 473

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 303 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 362

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 363 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 422

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 423 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 474

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 304 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 363

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 364 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 423

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 424 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 475

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 305 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 364

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 365 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 424

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 425 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 476

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 306 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 365

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 366 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 425

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 426 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 477

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 307 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 366

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 367 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 426

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 427 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 478

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 308 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 367

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 368 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 427

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 428 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 479

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 309 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 368

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 369 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 428

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 429 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 480

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 310 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 369

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 370 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 429

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 430 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 481

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 311 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 370

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 371 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 430

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 431 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 482

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 312 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 371

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 372 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 431

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 432 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 483

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 313 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 372

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 373 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 432

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 433 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 484

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 314 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 373

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 374 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 433

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 434 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 485

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 315 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 374

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 375 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 434

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 435 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 486

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 316 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 375

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 376 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 435

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 436 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 487

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 317 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 376

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 377 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 436

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 437 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 488

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 318 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 377

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 378 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 437

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 438 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 489

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 319 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 378

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 379 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 438

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 439 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 490

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 320 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 379

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 380 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 439

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 440 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 491

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 321 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 380

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 381 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 440

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 441 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 492

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 322 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 381

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 382 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 441

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 442 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 493

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 323 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 382

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 383 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 442

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 443 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 494

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 324 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 383

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 384 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 443

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 444 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 495

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 325 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 384

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 385 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 444

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 445 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 496

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 326 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 385

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 386 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 445

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 446 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 497

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 327 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 386

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 387 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 446

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 447 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 498

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 328 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 387

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 388 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 447

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 448 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 499

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 329 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 388

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 389 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 448

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 449 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 500

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 330 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 389

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 390 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 449

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 450 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 501

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 331 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 390

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 391 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 450

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 451 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 502

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 332 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 391

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 392 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 451

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 452 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 503

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 333 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 392

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 393 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 452

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 453 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 504

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 334 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 393

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 394 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 453

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 454 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 505

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 335 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 394

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 395 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 454

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 455 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 506

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 336 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 395

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 396 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 455

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 456 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 507

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 337 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 396

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 397 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 456

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 457 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 508

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 338 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 397

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 398 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 457

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 458 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 509

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 339 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 398

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 399 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 458

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 459 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 510

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 340 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 399

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 400 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 459

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 460 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 511

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 341 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 400

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 401 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 460

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 461 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 512

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 342 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 401

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 402 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 461

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 462 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 513

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 343 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 402

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 403 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 462

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 463 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 514

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 344 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 403

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 404 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 463

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 464 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 515

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 345 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 404

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 405 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 464

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 465 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 516

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 346 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 405

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 406 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 465

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 466 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 517

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 347 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 406

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 407 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 466

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 467 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 518

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 348 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 407

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 408 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 467

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 468 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 519

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 349 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 408

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 409 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 468

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 469 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 520

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 350 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 409

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 410 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 469

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 470 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 521

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 351 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 410

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 411 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 470

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 471 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 522

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 352 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 411

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 412 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 471

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 472 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 523

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 353 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 412

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 413 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 472

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 473 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 524

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 354 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 413

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 414 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 473

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 474 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 525

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 355 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 414

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 415 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 474

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 475 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 526

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 356 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 415

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 416 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 475

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 476 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 527

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 357 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 416

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 417 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 476

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 477 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 528

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 358 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 417

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 418 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 477

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 478 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 529

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 359 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 418

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 419 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 478

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 479 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 530

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 360 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 419

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 420 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 479

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 480 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 531

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 361 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 420

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 421 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 480

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 481 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 532

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 362 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 421

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 422 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 481

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 482 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 533

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 363 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 422

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 423 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 482

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 483 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 534

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 364 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 423

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 424 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 483

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 484 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 535

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 365 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 424

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 425 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 484

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 485 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 536

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 366 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 425

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 426 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 485

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 486 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 537

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 367 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 426

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 427 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 486

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 487 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 538

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 368 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 427

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 428 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 487

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 488 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 539

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 369 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 428

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 429 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 488

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 489 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 540

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 370 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 429

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 430 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 489

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 490 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 541

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 371 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 430

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 431 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 490

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 491 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 542

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 372 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 431

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 432 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 491

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 492 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 543

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 373 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 432

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 433 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 492

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 493 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 544

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 374 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 433

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 434 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 493

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 494 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 545

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 375 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 434

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 435 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 494

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 495 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 546

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 376 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 435

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 436 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 495

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 496 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 547

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 377 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 436

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 437 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 496

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 497 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 548

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 378 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 437

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 438 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 497

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 498 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 549

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 379 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 438

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 439 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 498

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 499 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 550

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 380 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 439

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 440 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 499

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 500 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 551

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 381 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 440

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 441 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 500

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 501 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 552

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 382 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 441

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 442 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 501

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 502 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 553

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 383 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 442

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 443 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 502

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 503 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 554

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 384 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 443

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 444 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 503

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 504 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 555

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 385 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 444

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 445 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 504

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 505 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 556

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 386 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 445

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 446 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 505

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 506 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 557

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 387 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 446

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 447 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 506

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 507 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 558

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 388 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 447

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 448 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 507

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 508 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 559

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 389 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 448

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 449 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 508

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 509 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 560

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 390 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 449

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 450 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 509

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 510 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 561

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 391 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 450

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 451 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 510

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 511 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 562

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 392 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 451

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 452 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 511

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 512 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 563

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 393 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 452

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 453 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 512

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 513 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 564

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 394 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 453

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 454 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 513

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 514 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 565

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 395 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 454

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 455 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 514

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 515 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 566

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 396 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 455

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 456 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 515

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 516 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 567

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 397 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 456

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 457 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 516

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 517 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 568

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 398 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 457

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 458 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 517

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 518 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 569

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 399 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 458

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 459 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 518

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 519 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 570

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 400 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 459

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 460 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 519

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 520 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 571

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 401 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 460

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 461 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 520

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 521 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 572

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 402 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 461

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 462 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 521

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 522 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 573

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 403 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 462

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 463 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 522

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 523 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 574

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 404 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 463

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 464 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 523

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 524 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 575

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 405 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 464

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 465 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 524

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 525 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 576

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 406 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 465

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 466 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 525

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 526 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 577

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 407 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 466

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 467 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 526

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 527 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 578

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 408 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 467

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 468 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 527

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 528 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 579

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 409 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 468

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 469 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 528

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 529 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 580

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 410 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 469

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 470 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 529

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 530 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 581

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 411 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 470

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 471 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 530

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 531 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 582

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 412 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 471

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 472 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 531

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 532 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 583

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 413 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 472

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 473 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 532

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 533 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 584

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 414 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 473

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 474 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 533

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 534 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 585

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 415 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 474

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 475 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 534

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 535 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 586

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 416 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 475

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 476 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 535

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 536 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 587

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 417 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 476

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 477 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 536

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 537 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 588

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 418 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 477

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 478 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 537

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 538 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 589

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 419 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 478

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 479 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 538

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 539 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 590

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 420 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 479

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 480 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 539

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 540 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 591

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 421 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 480

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 481 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 540

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 541 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 592

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 422 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 481

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 482 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 541

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 542 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 593

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 423 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 482

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 483 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 542

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 543 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 594

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 424 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 483

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 484 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 543

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 544 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 595

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 425 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 484

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 485 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 544

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 545 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 596

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 426 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 485

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 486 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 545

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 546 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 597

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 427 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 486

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 487 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 546

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 547 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 598

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 428 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 487

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 488 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 547

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 548 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 599

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 429 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 488

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 489 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 548

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 549 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 600

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 430 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 489

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 490 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 549

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 550 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 601

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 431 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 490

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 491 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 550

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 551 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 602

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 432 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 491

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 492 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 551

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 552 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 603

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 433 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 492

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 493 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 552

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 553 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 604

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 434 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 493

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 494 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 553

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 554 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 605

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 435 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 494

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 495 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 554

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 555 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 606

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 436 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 495

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 496 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 555

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 556 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 607

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 437 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 496

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 497 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 556

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 557 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 608

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 438 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 497

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 498 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 557

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 558 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 609

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 439 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 498

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 499 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 558

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 559 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 610

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 440 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 499

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 500 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 559

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 560 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 611

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 441 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 500

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 501 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 560

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 561 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 612

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 442 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 501

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 502 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 561

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 562 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 613

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 443 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 502

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 503 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 562

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 563 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 614

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 444 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 503

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 504 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 563

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 564 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 615

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 445 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 504

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 505 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 564

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 565 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 616

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 446 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 505

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 506 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 565

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 566 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 617

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 447 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 506

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 507 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 566

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 567 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 618

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 448 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 507

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 508 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 567

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 568 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 619

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 449 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 508

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 509 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 568

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 569 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 620

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 450 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 509

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 510 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 569

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 570 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 621

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 451 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 510

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 511 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 570

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 571 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 622

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 452 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 511

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 512 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 571

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 572 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 623

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 453 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 512

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 513 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 572

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 573 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 624

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 454 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 513

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 514 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 573

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 574 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 625

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 455 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 514

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 515 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 574

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 575 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 626

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 456 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 515

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 516 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 575

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 576 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 627

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 457 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 516

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 517 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 576

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 577 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 628

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 458 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 517

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 518 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 577

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 578 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 629

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 459 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 518

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 519 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 578

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 579 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 630

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 460 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 519

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 520 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 579

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 580 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 631

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 461 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 520

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 521 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 580

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 581 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 632

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 462 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 521

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 522 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 581

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 582 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 633

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 463 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 522

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 523 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 582

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 583 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 634

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 464 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 523

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 524 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 583

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 584 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 635

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 465 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 524

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 525 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 584

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 585 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 636

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 466 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 525

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 526 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 585

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 586 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 637

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 467 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 526

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 527 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 586

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 587 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 638

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 468 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 527

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 528 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 587

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 588 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 639

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 469 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 528

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 529 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 588

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 589 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 640

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 470 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 529

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 530 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 589

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 590 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 641

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 471 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 530

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 531 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 590

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 591 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 642

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 472 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 531

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 532 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 591

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 592 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 643

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 473 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 532

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 533 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 592

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 593 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 644

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 474 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 533

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 534 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 593

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 594 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 645

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 475 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 534

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 535 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 594

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 595 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 646

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 476 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 535

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 536 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 595

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 596 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 647

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 477 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 536

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 537 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 596

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 597 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 648

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 478 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 537

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 538 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 597

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 598 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 649

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 479 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 538

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 539 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 598

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 599 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 650

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 480 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 539

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 540 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 599

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 600 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 651

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 481 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 540

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 541 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 600

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 601 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 652

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 482 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 541

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 542 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 601

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 602 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 653

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 483 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 542

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 543 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 602

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 603 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 654

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 484 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 543

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 544 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 603

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 604 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 655

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 485 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 544

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 545 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 604

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 605 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 656

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 486 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 545

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 546 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 605

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 606 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 657

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 487 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 546

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 547 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 606

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 607 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 658

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 488 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 547

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 548 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 607

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 608 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 659

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 489 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 548

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 549 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 608

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 609 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 660

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 490 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 549

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 550 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 609

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 610 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 661

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 491 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 550

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 551 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 610

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 611 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 662

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 492 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 551

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 552 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 611

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 612 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 663

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 493 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 552

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 553 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 612

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 613 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 664

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 494 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 553

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 554 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 613

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 614 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 665

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 495 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 554

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 555 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 614

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 615 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 666

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 496 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 555

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 556 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 615

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 616 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 667

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 497 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 556

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 557 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 616

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 617 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 668

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 498 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 557

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 558 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 617

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 618 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 669

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 499 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 558

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 559 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 618

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 619 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 670

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 500 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 559

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 560 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 619

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 620 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 671

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 501 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 560

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 561 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 620

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 621 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 672

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 502 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 561

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 562 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 621

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 622 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 673

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 81/172 (47%), Positives = 81/172 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 503 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 562

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 563 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 622

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 623 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 674

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 80/172 (46%), Positives = 80/172 (46%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 539 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 598

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 599 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 658

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPP P   PPPP  PPPP H  P PP
Sbjct: 659 PPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPSPP 710

 Score = 153 bits (387), Expect = 1e-35
 Identities = 82/173 (47%), Positives = 83/173 (47%), Gaps = 1/173 (0%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 523 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 582

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 583 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP-- 640

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP+ SPPPP   PPPP
Sbjct: 641 --PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPPPPPPPPPP 691

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 81/171 (47%), Positives = 82/171 (47%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 556 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 615

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 616 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPL 675

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       SPPPP  PPPP   PPPPP P   PPPP + PPP   SPPP
Sbjct: 676 PPSPPPPPPPPPPP-----PPPPPPPP-----PPPPPHPPPP-----SPPP 711

 Score = 130 bits (328), Expect = 7e-29
 Identities = 74/162 (45%), Positives = 75/162 (46%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 585 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 644

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P  S PPPP      PPPP P 
Sbjct: 645 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSPPPPP------------PPPPPPP-- 690

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
       PPPP  PPPP H  PPPP    SPPP V + PP
Sbjct: 691 ---PPPPPPPPPPPPH---PPPP--------SPPPLVPALPP 718

 Score = 125 bits (315), Expect = 2e-27
 Identities = 70/152 (46%), Positives = 72/152 (47%)
 Frame = -3

Query: 456 YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHY 277
      Y+PPP  PP P P  PP SPP  SPPPP+ PP P   PPPP  PPPP  
Sbjct: 207 YNPPPPSPPPPPPLPPSPPPPSPPPPPPSPPPPLPPPPPPP-----PPPPPPPPPPP--- 258

Query: 276 SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP 97
       PPPPP P   PPPP      PPPP P   PPPP  PPPP   P
Sbjct: 259 --PPPPPPPPPPPPPPPPPP-----------PPPPPPP-----PPPPPPPPPPPPPPPPP 300

Query: 96 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP P   PPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 301 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 332

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 3e-18
 Identities = 57/139 (41%), Positives = 62/139 (44%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 620 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPSP 679

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P   PPPP  PPPP   PPPPP P   PPP   SP P  + PP +  
Sbjct: 680 PPPPPPPPPPPPPPPPP-----PPPPPPHP-----PPP-----SPPPLVPALPPSCEVCI 724

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
        PP +  PY +S+
Sbjct: 725 VARLLPPAFD-VRPYRFSN 742

[92][TOP]
>UniRef100_C5Y7E8 Putative uncharacterized protein Sb05g025945 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5Y7E8_SORBI
     Length = 360

 Score = 162 bits (410), Expect = 2e-38
 Identities = 99/180 (55%), Positives = 103/180 (57%), Gaps = 7/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      SSPPP V P P PK PP  V SPPP+V PP P PK PP +P  SSPPPPV 
Sbjct: 147 SSPPPAPVSLP-PPAPKTLPPPAPVSSPPPEVKPP--PAPKPLPPPAP---VSSPPPPVK 200

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      SPP P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPPP  SP P  SPPPP
Sbjct: 201 SPPP-PAPVSSPPPPVKSPPPPAPLSSPPPPVK------SPPPPAPVSSPPPPVKSPPPP 253

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
         SPPPPV SPPPP  S PPPP+K  P  SPPP  S PPP  +SPPP
Sbjct: 254 AP---VSSPPPPVKSPPPPPAPVSSPPPPEKSPPPPAPVSSPPPKPPSLPPPAPVSSPPP 310

 Score = 162 bits (409), Expect = 3e-38
 Identities = 95/182 (52%), Positives = 99/182 (54%), Gaps = 10/182 (5%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPV----SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVS---PPYHYSSPPPP 358
      PP PK PP   SPPP+V PP  P PK PP +P   PPV  PP  SSPPPP
Sbjct: 158 PPAPKTLPPPAPVSSPPPEVKPP---PAPKPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP 214

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      V SPP P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPPP  SP P  SPP
Sbjct: 215 VKSPPP-PAPLSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK------SPPPPAPVSSPPPPVKSPP 267

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      PP P  SPPPP SPPPP  SSPPP P   P  SPPP V  PP  ++P 
Sbjct: 268 PPPAP--VSSPPPPEKSPPPPAPVSSPPPKPPSLPPPAPVSSPPPAVTPAPPKKEESTPA 325

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 326 PP 327

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 101/197 (51%), Positives = 103/197 (52%), Gaps = 24/197 (12%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP-KVYPP----VSPPPKVYP-----PVYSPPPKVY-----PPVSPPPKVYPPVSP 388
      SSPPP K PP   SPPP  P   PV SPPP V    PVS PP   + P
Sbjct: 107 SSPPPVVKSTPPPAPVSSPPPAPKPSPPPAPVSSPPPVVKSSPPPAPVSLPPPAPKTLPP 166

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPP-----KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
      P  SSPPP V PP    P  SSPPPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPP
Sbjct: 167 PAPVSSPPPEVKPPPAPKPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK------SPPP 220

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP----PPKKPYYYHSPP 55
      P  SP P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPP  PP P  SPP
Sbjct: 221 PAPLSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPPAPVSSPP 277

Query: 54 PPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      PP SPPPP  +SPPP
Sbjct: 278 PPEKSPPPPAPVSSPPP 294

 Score = 150 bits (378), Expect = 1e-34
 Identities = 101/221 (45%), Positives = 108/221 (48%), Gaps = 36/221 (16%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP------------VYSPPPKVYP------ 430
      P+ +S+   S PPP    PP +V PP      V S PP  P   
Sbjct: 44 PAPVSSPPPAVKSSPPPLTPKSSGPPAQVSPPPEDEEESSPPPVVKSSPPPETPKLSPPP 103

Query: 429 -PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 256
      PVS PP V   PP  SSPPP P SPP P  SSPPP V S PPP  S PPP P
Sbjct: 104 APVSSPPPVVKSTPPPAPVSSPPPAPKPSPPPAP--VSSPPPVVKSSPPPAPVSLPPPAP 161

Query: 255 K---KPYKYSSPPPP-EHHVSPKPY-----YHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPP 115
      K  P  SSPPP +  +PKP    SPPPP K  P  SPPPPV SPPPP
Sbjct: 162 KTLPPPAPVSSPPPEVKPPPAPKPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPP 221

Query: 114 YHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SSPPPP  P P  SPPPPV SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 222 APLSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP 262

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 106/233 (45%), Positives = 112/233 (48%), Gaps = 59/233 (25%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPP-PKVYPPVSP---PPKVY------PPVYSPPPKVY---PPVS-----PPPKVYPP 397
      SSPPP PK PP +P  PP+V    PV SPPP V  PP++   PP +V PP
Sbjct: 16 SSPPPTPKPSPPPAPVKSPPQVEKKTPPPAPVSSPPPAVKSSPPPLTPKSSGPPAQVSPP 75

Query: 396 VS-------PPYHYSSPPP--PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK--- 253
          PP  SSPPP P SPP P  SSPPP V S PPP  SSPPP PK  
Sbjct: 76 PEDEEESSPPPVVKSSPPPETPKLSPPPAP--VSSPPPVVKSTPPPAPVSSPPPAPKPSP 133

Query: 252 KPYKYSSP-----------------------PPPEHHVSPKPYYHSPPPPK---KPYYYH 151
      P  SSP            PPP  SP P  PP PK  P  
Sbjct: 134 PPAPVSSPPPVVKSSPPPAPVSLPPPAPKTLPPPAPVSSPPPEVKPPPAPKPLPPPAPVS 193

Query: 150 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV SPPPP  SSPPPP  P P  SPPPPV SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 194 SPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPLSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP 246

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 81/161 (50%), Positives = 87/161 (54%), Gaps = 1/161 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPP-KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SSPPPP K PP +P   PPV SPPP  P SPPP V P PP  SSPPPPV SP
Sbjct: 209 SSPPPPVKSPPPPAPLSSPPPPVKSPPPPA-PVSSPPPPVKSP-PPPAPVSSPPPPVKSP 266

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  SSPPPP SPPPP  SSPPP P    S PPP  SP P  +P PPKK
Sbjct: 267 PPPPAPVSSPPPPEKSPPPPAPVSSPPPKP------PSLPPPAPVSSPPPAV-TPAPPKK 319

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
        +P PP S PPP ++  PP   Y SPPPP +
Sbjct: 320 E--ESTPAPPAESLPPP-SFNDIILPPIMANKYASPPPPQF 357

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 8e-09
 Identities = 46/113 (40%), Positives = 55/113 (48%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+ +S+   SPPPP       PV SPPPK PP PPP  PVS P  
Sbjct: 270 PAPVSSPPPPEKSPPPP-------------APVSSPPPK--PPSLPPP---APVSSP--- 308

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE 217
       PP  +PPKK  S+P PP S PPP ++  PP  KY+SPPPP+
Sbjct: 309 --PPAVTPAPPKK--EESTPAPPAESLPPP-SFNDIILPPIMANKYASPPPPQ 356

[93][TOP]
>UniRef100_C9J4Y2 Putative uncharacterized protein ENSP00000410265 (Fragment) n=1
      Tax=Homo sapiens RepID=C9J4Y2_HUMAN
     Length = 253

 Score = 162 bits (410), Expect = 2e-38
 Identities = 92/174 (52%), Positives = 92/174 (52%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SSPPPP  P PPP  PP  PP  PP PPP  PP PP  S PPPP SPP
Sbjct: 15 SSPPPPPPPSPPPPPPSPPPPPPPSPPSPLPPSPPPPP--PPSPPPPPPSQPPPPPSSPP 72

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP SPPPP  SPPPPP P  S PPPP  SP P  SPPPP  
Sbjct: 73 PPPPPPSPPPPPPPSPPPPL--PSPPPPPPLP---SPPPPPPLPSSPPPPPPSPPPPPL- 126

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 127 ----SPPPPPPSPPPPPLLSPPPPPPSPP-----PPPPPSPPPPP---PSPPPP 168

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 95/185 (51%), Positives = 99/185 (53%), Gaps = 4/185 (2%)
 Frame = -3

Query: 543 SANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP 364
      S S L SPPPP  P PPP  PP S PP  PP SPPP  P  PP   PP
Sbjct: 39 SPPSPLPPSPPPPPPPSPPPPPPSQPPPPPSSPPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPLPSPPPP 98

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      PP+ SPP P  SSPPPP SPPPP  SPPPPP P   PPPP  +SP P  S
Sbjct: 99 PPLPSPPPPPPLPSSPPPPPPSPPPP--PLSPPPPPPSP-----PPPP--LLSPPPPPPS 149

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS--PPPPPKKPYYY--HSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      PPPP P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P+   PPPP SPPPP  +
Sbjct: 150 PPPPPPP----SPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPPPPPPSPPPPPPPS 205

Query: 15 SPPPP 1
      PPPP
Sbjct: 206 PPPPP 210

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 85/174 (48%), Positives = 90/174 (51%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP+ SPPP  P PPP  P  PP  S PPPP+ PP 
Sbjct: 73 PPPPPPSPPPPPPPSPPPPLPSPPPPPPLPSPPPPPPLPSSPPPPPPSPPPPPLSPPPPP 132

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P  S PPPP+ SPPPP   PPPPP P  SPPPP  SP P  PPPP P+ 
Sbjct: 133 P---SPPPPPLLSPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPSPPPPLPPPSPLP----PPPPSPPHP 185

Query: 156 Y--HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PPPP  P   P PP+ PPPP   PPPP
Sbjct: 186 LPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPPSPPPPPP 239

 Score = 160 bits (404), Expect = 1e-37
 Identities = 87/173 (50%), Positives = 90/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  P+  PP  PP PPP  PP PP  SSPPPP  P 
Sbjct: 24 SPPPPPPSPPPPPPPSPPSPLPPSPPPPPPPSPPPP---PPSQPPPPPSSPPPPPPPPSP 80

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP+ SPPPP  SPPPPP P  SSPPPP   P P  PPPP  
Sbjct: 81 PPPPPPSPPPPLPSPPPPPPLPSPPPPPPLP---SSPPPPPPSPPPPPLSPPPPPPS--- 134

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP+ SPPPP   PPPPP    SPPPP SPPPP  SP PP
Sbjct: 135 ---PPPPPLLSPPPPPPSPPPPPPP-------SPPPPPPSPPPPLPPPSPLPP 177

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 95/175 (54%), Positives = 96/175 (54%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY--SSPPPPVYSP 346
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   S PPPP SP
Sbjct: 6  SPPPPPP-PPSSPPP---PPPPSPPP---PPPSPPPP--PPPSPPSPLPPSPPPPPPPSP 56

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP SPPPP  SPPPPP    SPPPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 57 PPPPP--SQPPPPPSSPPPPPPPPSPPPPPPP-----SPPPPLPSPPPPPPLPSPPPP-- 107

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP SPPPP   PPPP  P  SPPPP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 108 PPLPSSPPPPPPSPPPPPLSPPPPPPSPPPPPLLSPPPPPPSPPPPPPPSPPPPP 162

 Score = 152 bits (385), Expect = 2e-35
 Identities = 89/174 (51%), Positives = 90/174 (51%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP P P  PP+ SPPP  P SPPP  PP SPP  SPPPP SPP 
Sbjct: 82 PPPPPSPPPPLPSPPPPPPLPSPPPPPPLPSSPPP---PPPSPPPPPLSPPPPPPSPPPP 138

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK--KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP  P  SP PP   P P  SPPPP P
Sbjct: 139 PL--LSPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPPPPPP 196

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S P P P P   PPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 197 ---SPPPPPPPSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPPSPPPPP--PPSPPPP 245

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 91/172 (52%), Positives = 92/172 (53%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP    SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPP SPP 
Sbjct: 1  PPPPPSPPPPPPPPS------SPPPP--PPPSPPP---PPPSPP------PPPPPSPPS- 42

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P  S PPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 43 PLPPSPPPPPPPSPPPPPP-SQPPPPPSSP-----PPPP-----PPP---SPPPPPPP-- 86

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP+ SPPPP  SPPPPP P  SPPPP SPPPP   PPPP
Sbjct: 87 --SPPPPLPSPPPPPPLPSPPPPPPLP---SSPPPPPPSPPPPPLSPPPPPP 133

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 90/181 (49%), Positives = 94/181 (51%), Gaps = 8/181 (4%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      SPPPP  P  PPP +   PP SPPP  PP+SPPP  PP PP  SPPPP 
Sbjct: 94 SPPPPPPLPSPPPPPPLPSSPPPPPPSPPP---PPLSPPPP--PPSPPPPPLLSPPPPPP 148

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSS--PPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      SPP P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P+   PPP   P P  PP
Sbjct: 149 SPPPPPP--PSPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPP-----PPPPSPPPP 201

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS--PPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      PP P   PPPP+ SPP P  S  PPPPP P   PPPP SPPPP  SPPP
Sbjct: 202 PPPSP-----PPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPP---SPPPPPPPSPPPP----SPPP 249

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 250 P 250

 Score = 107 bits (267), Expect = 8e-22
 Identities = 71/158 (44%), Positives = 73/158 (46%), Gaps = 1/158 (0%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP-PPKVYPPVSPPYH 379
      P L+S   S PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP P PP  PP PP 
Sbjct: 138 PPLLSPPPPPPSPPPPP---PPSPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPP-- 192

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       PPPP  PP P  S PPPP+ SPP P  SPP PP    PPPP    
Sbjct: 193 ---PPPPSPPPPPPP---SPPPPPLPSPPAP----SPPSPP-------LPPPP------- 228

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
        PPPP    PPPP SPPPP  SPPPPP
Sbjct: 229 -----PPPPS------PPPPPPPSPPPP----SPPPPP 251

[94][TOP]
>UniRef100_Q3HTK6 Pherophorin-C1 protein n=1 Tax=Chlamydomonas reinhardtii
      RepID=Q3HTK6_CHLRE
     Length = 738

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 91/176 (51%), Positives = 92/176 (52%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP--PPVYSP 346
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PP PP  P
Sbjct: 194 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 251

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP SPPPP  S PPPPP +P   PPPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 252 PPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRP----PPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSP 307

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPP-PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P   PPPP  PPP P  S PPPPP P  SPPPP  PPP  SPPPP
Sbjct: 308 PPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPSPPPPPPPRPPP---PSPPPP 360

 Score = 160 bits (406), Expect = 6e-38
 Identities = 91/173 (52%), Positives = 92/173 (53%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 209 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPP 264

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPPP SPPPP   PPPPP P  S PPP   SP P  PPPP +P 
Sbjct: 265 PP---SPPPPPPPSPPPPPPPRPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPRP- 320

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PPPP  SPPPPP P   PPPP  PPP   SPPPP
Sbjct: 321 PPPSPPPPSPPPPPP---PSPPPPPSPP-----PPPPPRPPPPSPPPPSPPPP 365

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 90/175 (51%), Positives = 92/175 (52%), Gaps = 1/175 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY-SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      S PPPP  PP PPP+ PP  SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  P
Sbjct: 267 SPPPPPPPSPPPPPPPRPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP-----PPPPPRPP 321

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP SPPPP  S PPPPP +P  S PPP   SP P  PPPP 
Sbjct: 322 PPSPPPPSPPPPPPPSPPPP--PSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPS 379

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P   P PP SPPPP  S PPP P P   PPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 380 PPPPPPPRPPPPSPPPP---SPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRPPPP----SPPPP 427

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 87/173 (50%), Positives = 87/173 (50%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP PP  S PPPP SPP 
Sbjct: 224 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPP---SPPPPPPPSPPP 278

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P   PPPP SPPPP   PPPP P   PPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 279 PPPPRPPPPPPP-SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPPPP- 336

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PPPP   PP PP    SPPPP  PPPP   PPPP
Sbjct: 337 ---SPPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP 386

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 90/174 (51%), Positives = 92/174 (52%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 214 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 271

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP-PEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P   PPPP  PPPP   P PPP P  S PPP P   P+P  SPPPP P
Sbjct: 272 PPPSPPPPPPPRPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPP 331

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  PPPP  S PPPPP +P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 332 -----PPPPPSPPPPP---SPPPPPPPRP-PPPSPPPP--SPPPP----SPPPP 370

 Score = 156 bits (394), Expect = 1e-36
 Identities = 89/176 (50%), Positives = 93/176 (52%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP PPP+ PP P   SPPPP  PP 
Sbjct: 249 SPPPPSPPPPSPPPPP--PPSPPPPPPPSPPPPPPPRPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPS 306

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPP-PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P   PPPP  PPP P  S PPPPP P  SPPPP   P+P  SPPPP P
Sbjct: 307 PPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPSPPPPP---PPRPPPPSPPPPSPP 363

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP SPPPP  S PPPPP +P   PP PP SPPPP  + PPPP
Sbjct: 364 --PPSPPPP--SPPPPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPP 415

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 92/173 (53%), Positives = 93/173 (53%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 189 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 244

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P   PPPP   P P  PPPP P 
Sbjct: 245 PPP--PSPPPP--SPPPP---SPPPPPPPSP---PPPPPPSPPPPPPPRPPPPPPPSPP- 293

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PP P  S PPPPP +P  SPPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 294 -PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPRP-PPPSPPPPSPPPPPP---PSPPPP 341

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 91/173 (52%), Positives = 94/173 (54%), Gaps = 1/173 (0%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP PPP+ PP PP  S PPPP SPP 
Sbjct: 286 PPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPS--PPPPPPPRPPPPSPPPP--SPPPPPPPSPPPP 341

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
      P  S PPPP  PPPP  SPPPP  P  SPPPP   P P  PPPP+ P 
Sbjct: 342 P---SPPPPPPPRPPPP----SPPPPSPPP---PSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRPPPP 391

Query: 156 YHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PP PP SPPPP  S PPPPP +P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 392 SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRP-PPPSPPPP--SPPPP----SPPPP 437

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 78/167 (46%), Positives = 80/167 (47%), Gaps = 3/167 (1%)
 Frame = -3

Query: 492 PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPP 313
      P+S   PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP    SPP
Sbjct: 181 PLSQANVPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPP-------SPP 231

Query: 312 PPVY---SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP 142
      PP   SPPPP   PPPP P   PPPP   P P  PPPP +P   PP
Sbjct: 232 PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRP-----PP 286

Query: 141 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP SPPPP   PPPP P   PPPP  PPP   SPPPP
Sbjct: 287 PPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPP 333

 Score = 122 bits (306), Expect = 2e-26
 Identities = 84/171 (49%), Positives = 85/171 (49%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP+ PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 329 SPPPP---PPPSPPPPPSPPP-PPPPRPPPPSPPPPSPPPPSPPP---PSPPPP---PPP 378

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P   PPPP  PPPP  SPPPP    SPPPP  SP P  PPPP P 
Sbjct: 379 SP-----PPPPPPRPPPP----SPPPP--------SPPPP----SPPP----PPPPSPP- 412

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
        PPPP  PPP   SPPPP    SPPPP SPPPP  SPP
Sbjct: 413 ----PPPPPRPPPP-----SPPPP--------SPPPP--SPPPP----SPP 440

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 48/88 (54%), Positives = 49/88 (55%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PPP+ PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP
Sbjct: 371 SPPPPPPPSPPPPPPPR--PPPPSPPPPSPPPPSPPPP--PPPSPP-----PPPPPRPPP 421

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 259
         SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 422 ------PSPPPP--SPPPP----SPPPP 437

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 55/120 (45%), Positives = 56/120 (46%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPP  PP PPP  PP  PPP+ PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP
Sbjct: 366 SPPPPS---PPPPPPPSPPPP---PPPRP-PPPSPPPPSPPPPSPP-----PPPPPSPPP 413

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
          PPPP  PPPP  SPPPP    SPPPP      SPPPP P
Sbjct: 414 --------PPPP--RPPPP----SPPPP--------SPPPP-----------SPPPPSPP 440

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 43/90 (47%), Positives = 46/90 (51%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  P  PPP+ PP PPP  PP PP  SPPPP  PP+
Sbjct: 361 SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPRPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP--PPPR 418

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
      P  SPPPP  PP P   PP PP +
Sbjct: 419 PPP--PSPPPPSPPPPSP----PPPSPPAR 442

[95][TOP]
>UniRef100_Q3ECC3 Putative uncharacterized protein At1g76930.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3ECC3_ARATH
     Length = 293

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 105/201 (52%), Positives = 109/201 (54%), Gaps = 7/201 (3%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP-KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      M +  + LV  SL  S +AN Y YSSPPPP K Y P    PPVY PP  
Sbjct: 1  MGAPMASFLVLAFSLAFVSQTTAN-YFYSSPPPPVKHYSP--------PPVYKSPP---- 47

Query: 429 PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPP 262
       PP K Y  SPP Y SPPPPV YSPP   Y SPPPPV YSPPP Y  SPPP
Sbjct: 48 ---PPVKHY---SPPPVYKSPPPPVKHYSPPPV---YKSPPPPVKYYSPPPVY--KSPPP 96

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK 82
      P   Y SPPPP H SP P Y SPPPP K Y  SPPP  SPPPP + SPPP  
Sbjct: 97 PV-----YKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHY---SPPPVYKSPPPPVKHYSPPP--- 145

Query: 81 KPYYYHSPPPPV--YSPPPPY 25
        Y SPPPPV YSPPP Y
Sbjct: 146 ---VYKSPPPPVKHYSPPPSY 163

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 86/142 (60%), Positives = 87/142 (61%), Gaps = 14/142 (9%)
 Frame = -3

Query: 384 YHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSSPP 226
      Y YSSPPPPV YSPP   Y SPPPPV YSPPP Y  SPPPP K  P Y SPP
Sbjct: 25 YFYSSPPPPVKHYSPPPV---YKSPPPPVKHYSPPPVY--KSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 79

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYYYHS 61
      PP + SP P Y SPPPP   Y SPPPPV YSPPP  Y SPPPP K  P Y S
Sbjct: 80 PPVKYYSPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPVKHYSPPPV--YKSPPPPVKHYSPPPVYKS 133

Query: 60 PPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPV YSPPP  Y SPPPP
Sbjct: 134 PPPPVKHYSPPPV--YKSPPPP 153

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 2e-07
 Identities = 48/101 (47%), Positives = 51/101 (50%), Gaps = 24/101 (23%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY------------PPVY-SPPPKVY----PPV--S 421
      +Y SPPPP Y  PPV SPPP VY      PPVY SPPP V   PPV S
Sbjct: 74 VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKS 133

Query: 420 PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS 298
      PPP V   PP + SPPPPV    HYS PPP Y+
Sbjct: 134 PPPPVKHYSPPPVYK-SPPPPV-------KHYS--PPPSYT 164

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 5e-06
 Identities = 27/50 (54%), Positives = 32/50 (64%)
 Frame = -1

Query: 377 TLHHHHRCTHHLKSHTITLHHHHRCTHLLLLIIIVHHHLHQRNHTSILLL 228
      TLHHH  TH L+S+T TLHHH  THLL L  HHH   +T++LLL
Sbjct: 165 TLHHHRFTTHLLQSYT-TLHHHRFTTHLLQLYTTPHHHPRSTTNTNLLLL 213

[96][TOP]
>UniRef100_Q304C4 Putative uncharacterized protein At1g76930.2 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q304C4_ARATH
     Length = 256

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 105/201 (52%), Positives = 109/201 (54%), Gaps = 7/201 (3%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP-KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      M +  + LV  SL  S +AN Y YSSPPPP K Y P    PPVY PP  
Sbjct: 1  MGAPMASFLVLAFSLAFVSQTTAN-YFYSSPPPPVKHYSP--------PPVYKSPP---- 47

Query: 429 PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPP 262
       PP K Y  SPP Y SPPPPV YSPP   Y SPPPPV YSPPP Y  SPPP
Sbjct: 48 ---PPVKHY---SPPPVYKSPPPPVKHYSPPPV---YKSPPPPVKYYSPPPVY--KSPPP 96

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK 82
      P   Y SPPPP H SP P Y SPPPP K Y  SPPP  SPPPP + SPPP  
Sbjct: 97 PV-----YKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHY---SPPPVYKSPPPPVKHYSPPP--- 145

Query: 81 KPYYYHSPPPPV--YSPPPPY 25
        Y SPPPPV YSPPP Y
Sbjct: 146 ---VYKSPPPPVKHYSPPPSY 163

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 86/142 (60%), Positives = 87/142 (61%), Gaps = 14/142 (9%)
 Frame = -3

Query: 384 YHYSSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSSPP 226
      Y YSSPPPPV YSPP   Y SPPPPV YSPPP Y  SPPPP K  P Y SPP
Sbjct: 25 YFYSSPPPPVKHYSPPPV---YKSPPPPVKHYSPPPVY--KSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 79

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV--YSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYYYHS 61
      PP + SP P Y SPPPP   Y SPPPPV YSPPP  Y SPPPP K  P Y S
Sbjct: 80 PPVKYYSPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPVKHYSPPPV--YKSPPPPVKHYSPPPVYKS 133

Query: 60 PPPPV--YSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPV YSPPP  Y SPPPP
Sbjct: 134 PPPPVKHYSPPPV--YKSPPPP 153

 Score = 59.7 bits (143), Expect(2) = 1e-12
 Identities = 48/101 (47%), Positives = 51/101 (50%), Gaps = 24/101 (23%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVY---PPV--SPPPKVY------------PPVY-SPPPKVY----PPV--S 421
      +Y SPPPP Y  PPV SPPP VY      PPVY SPPP V   PPV S
Sbjct: 74 VYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKS 133

Query: 420 PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS 298
      PPP V   PP + SPPPPV    HYS PPP Y+
Sbjct: 134 PPPPVKHYSPPPVYK-SPPPPV-------KHYS--PPPSYT 164

 Score = 37.4 bits (85), Expect(2) = 1e-12
 Identities = 24/63 (38%), Positives = 31/63 (49%), Gaps = 4/63 (6%)
 Frame = -1

Query: 191 TTLHHHQ-RNHIT---TILHHHQCTHLLLHTIIVHHHRHQRSHTTTILHHHQCTHLLLPT 24
      TTLHHH+  H+  T LHHH+ T LL   HH + + T +L   T L T
Sbjct: 164 TTLHHHRFTTHLLQSYTTLHHHRFTTHLLQLYTTPHHHPRSTTNTNLLLLRSITLPLRYT 223

Query: 23 IIL 15
      I+L
Sbjct: 224 ILL 226

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 8e-08
 Identities = 42/97 (43%), Positives = 49/97 (50%), Gaps = 7/97 (7%)
 Frame = -1

Query: 377 TLHHHHRCTHHLKSHTITLHHHHRCTHLLLLIIIVHHHLHQRNHTSILLLHHRSIMSHLN 198
      TLHHH  TH L+S+T TLHHH  THLL L  HHH   +T++LLL RSI  L 
Sbjct: 165 TLHHHRFTTHLLQSYT-TLHHHRFTTHLLQLYTTPHHHPRSTTNTNLLLL--RSITLPLR 221

Query: 197 LT-------TTLHHHQRNHITTILHHHQCTHLLLHTI 108
      T    TT H H   T  HH  T LL+ +
Sbjct: 222 YTILLLLQYTTTHLHTNPTFTN--HHLLLTTRLLNRL 256

[97][TOP]
>UniRef100_Q9XIB6 F13F21.7 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9XIB6_ARATH
     Length = 847

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 94/179 (52%), Positives = 101/179 (56%), Gaps = 8/179 (4%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS----PPPKV----YPPVSPPYHYSSPPP 361
      P P+  PVSPP +  P  P  P +  PPPKV   PP PP  SPP 
Sbjct: 488 PQIPEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKNRRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPS 547

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      P+YSPP P H SPPPPVYS PPP H SPPPP    +SPPPP  SP P HSP
Sbjct: 548 PIYSPPP-PVH--SPPPPVYSSPPPPHVYSPPPP------VASPPPP----SPPPPVHSP 594

Query: 180 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      PPP P + SPPPPV+SPPPP  SPPPP    HSPPPPVYSPPPP  SPPP
Sbjct: 595 PPP--PVF--SPPPPVFSPPPPSPVYSPPPPS------HSPPPPVYSPPPPTF--SPPP 641

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 87/174 (50%), Positives = 93/174 (53%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP-VYSPP 343
      SPPPPKV   PPP+  P SPP +Y  SPPP V+ P PP YSSPPPP VYSPP
Sbjct: 522 SPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIY---SPPPPVHSP--PPPVYSSPPPPHVYSPP 576

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
         +SPPPP SPPPP H SPPPPP    SPPPP   P  +SPPPP  
Sbjct: 577 PP---VASPPPP--SPPPPVH--SPPPPP-----VFSPPPPVFSPPPPSPVYSPPPPS-- 622

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       HSPPPPVYSPPPP  SPPP      P P +P P  T P P
Sbjct: 623 ---HSPPPPVYSPPPPTF--SPPPTHNTNQPPMGAPTPTQAPTPSSETTQVPTP 671

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 88/191 (46%), Positives = 97/191 (50%), Gaps = 18/191 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV------YPPVSPPPKVYPPV-------SPPYH 379
      SP P  P SP P+  P SP P+     PVSPP +  P    SP +
Sbjct: 460 SPKPQPSKPEDSPKPEQPKPEESPKPEQPQIPEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKN 519

Query: 378 YSSPPPPVYS-----PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
       SPPPP    PP+ P  SPP P+YSPPPP H SPPPP   YSSPPPP 
Sbjct: 520 RRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIYSPPPPVH--SPPPPV-----YSSPPPP-- 570

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP 34
         + +SPPPP    SPPPP SPPPP H SPPPPP    SPPPPV+SPP
Sbjct: 571 ------HVYSPPPPVA-----SPPPP--SPPPPVH--SPPPPP-----VFSPPPPVFSPP 610

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      PP  SPPPP
Sbjct: 611 PPSPVYSPPPP 621

 Score = 115 bits (288), Expect = 3e-24
 Identities = 82/191 (42%), Positives = 91/191 (47%), Gaps = 10/191 (5%)
 Frame = -3

Query: 543 SANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVY--PPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      S S +YS PPP  PP  SPPP  P VYSPPP V  PP SPPP V+ P PP 
Sbjct: 544 SPPSPIYSPPPPVHSPPPPVYSSPPP---PHVYSPPPPVASPPPPSPPPPVHSPPPPPVF 600

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       SPPPPV+SPP    PP PVYSPPPP H SPPPP   YS PPP   SP 
Sbjct: 601 --SPPPPVFSPP--------PPSPVYSPPPPSH--SPPPP-----VYSPPPPT---FSPP 640

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH--SP---PPPVYSPP 34
      P +++ PP     P P +P P  + P P +    SP  P PV S 
Sbjct: 641 PTHNTNQPPM------GAPTPTQAPTPSSETTQVPTPSSESDQSQILSPVQAPTPVQSST 694

Query: 33  PPYHYTSPPPP 1
      P  T P P
Sbjct: 695 PSSEPTQVPTP 705

 Score = 112 bits (279), Expect = 3e-23
 Identities = 74/183 (40%), Positives = 89/183 (48%), Gaps = 8/183 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVY---PPVS--PPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVY--P 400
      P + S  +YSSPPPP VY  PPV+ PPP  PPV+SPPP  PPV SPPP V+ P
Sbjct: 554 PPVHSPPPPVYSSPPPPHVYSPPPPVASPPPPSPPPPVHSPPP---PPVFSPPPPVFSPP 610

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      P SP Y  SPPPP +SPP  Y  SPPPP +SPPP ++ + PP   P  + P P
Sbjct: 611 PPSPVY---SPPPPSHSPPPPVY---SPPPPTFSPPPTHNTNQPPMGAPTP---TQAPTP 661

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
        + P  S   +    P PV S P  + P P   Y   PV +
Sbjct: 662 SSETTQVPTPSSESDQSQILSPVQAPTPVQSSTPSSEPTQVPTPSSSESYQAPNLSPVQA 721

Query: 39  PPP 31
      P P
Sbjct: 722 PTP 724

 Score = 109 bits (273), Expect = 2e-22
 Identities = 77/199 (38%), Positives = 87/199 (43%), Gaps = 25/199 (12%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP---PYHYSSPPPPVY 352
      S P P  P S P+    P PK PP  PK  P +  P  SP P  
Sbjct: 407 SKPEPVMPKPSDSSKPETPKTPEQPSPKPQPPKHESPKPEEPENKHELPKQKESPKPQPS 466

Query: 351 SP-----PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-----PPPKKPYKYS------SPPPP 220
      P   P++P  SP P   P P  SPP   P P PY S   SPPPP
Sbjct: 467 KPEDSPKPEQPKPEESPKPEQPQIPEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKNRRSPPPP 526

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH------YSSPPPPPKKPYYYHSP 58
      +  +    PPP+ P  SPP P+YSPPPP H   YSSPPPP   + +SP
Sbjct: 527 KVEDT------RVPPPQPPMPSPSPPSPIYSPPPPVHSPPPPVYSSPPPP-----HVYSP 575

Query: 57 PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPV SPPPP  SPPPP
Sbjct: 576 PPPVASPPPP----SPPPP 590

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 4e-08
 Identities = 56/179 (31%), Positives = 62/179 (34%), Gaps = 72/179 (40%)
 Frame = -3

Query: 321 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE--HHVSPKPY--YHSPPPPKKPYYY 154
      SP PP S P P  S P P  KP  S P P+   SPKP  H P P++P  
Sbjct: 395 SPNPPRTSEPKP---SKPEPVMPKPSDSSKPETPKTPEQPSPKPQPPKHESPKPEEPENK 451

Query: 153 H---------------------------------------------SPPPPVYSPPP--P 115
      H                       SPP   P P P
Sbjct: 452 HELPKQKESPKPQPSKPEDSPKPEQPKPEESPKPEQPQIPEPTKPVSPPNEAQGPTPDDP 511

Query: 114 YHYS------SPP---------PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH------YTSPPPP 1
      Y S   SPP     PPP+ P  SPP P+YSPPPP H   Y+SPPPP
Sbjct: 512 YDASPVKNRRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIYSPPPPVHSPPPPVYSSPPPP 570

[98][TOP]
>UniRef100_O81765 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O81765_ARATH
     Length = 699

 Score = 160 bits (404), Expect = 1e-37
 Identities = 99/200 (49%), Positives = 107/200 (53%), Gaps = 27/200 (13%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS--SPPPPVYSP 346
      SPPP   PV+ PP  PPVYSPPP  P SPPP V+ P PP YS  PPPPV+SP
Sbjct: 517 SPPPA----PVNSPP---PPVYSPPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPPV-YSPPPPPPPVHSP 568

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P  +  SPPPPVYSPPPP H SPPPP    SPPPP  SP P HSPPPP 
Sbjct: 569 PPPVF---SPPPPVYSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPPPP 617

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPP----PPYHYSSPPPPPK--KPYYYHSPP--------PPVYSPPPP 28
       Y  SPPPPV+SPP  PP YS PP PPK  P   PP    PP ++P P 
Sbjct: 618 VY---SPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPPRPPKINSPPVQSPPPAPVEKKETPPAHAPAPS 674

Query: 27  -----------YHYTSPPPP 1
            + Y SPPPP
Sbjct: 675 DDEFIIPPFIGHQYASPPPP 694

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 90/172 (52%), Positives = 93/172 (54%), Gaps = 2/172 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      P PPK P  P  P   P  P SPPP VY P PP  SPPPPV+SPP 
Sbjct: 494 PQPPKESPQPDDPYDQSPVTKRRSPPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPPVHSPPPPVHSPPPP 553

Query: 336 P-YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P Y  PPPPV+SPPPP  SPPPP    SPPPP H SP P HSPPPP  
Sbjct: 554 PVYSPPPPPPPVHSPPPPVF--SPPPP------VYSPPPPVH--SPPPPVHSPPPPAP-- 601

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP-PYHYTSPP 7
       HSPPPPV+SPPPP  SPPPP  P  S PP VYSPPP P  SPP
Sbjct: 602 -VHSPPPPVHSPPPPPPVYSPPPPVFSPPPSQS-PPVVYSPPPRPPKINSPP 651

 Score = 152 bits (385), Expect = 2e-35
 Identities = 93/217 (42%), Positives = 101/217 (46%), Gaps = 45/217 (20%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVS----------------- 391
      P P  P  P P  PV P P  PV P P + PV         
Sbjct: 439 PTPVPTTPVQKPSPVPTTPVQKPSPVPTTPVHEPSPVLATPVDKPSPVPSRPVQKPQPPK 498

Query: 390 --------------------PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSS 271
                PP  +SPPPPVYSPP P  SPPPPV+SPPPP YS 
Sbjct: 499 ESPQPDDPYDQSPVTKRRSPPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPPVYSP 558

Query: 270 PPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      PPPPP    SPPPP  SP P +SPPPP   HSPPPPV+SPPPP  SPPP
Sbjct: 559 PPPPP----PVHSPPPPV--FSPPPPVYSPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPAPVHSPPP 607

Query: 90  P---PKKPYYYHSPPPPVYSPP----PPYHYTSPPPP 1
      P  P P  +SPPPPV+SPP  PP Y+ PP P
Sbjct: 608 PVHSPPPPPPVYSPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPPRP 644

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 81/180 (45%), Positives = 94/180 (52%), Gaps = 8/180 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      P + S  ++S PPPP VY P PPP V+  PPV+SPPP VY  SPPP V+ P PP
Sbjct: 538 PPVHSPPPPVHSPPPPP-VYSPPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPVY---SPPPPVHSP-PPP 592

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
       H  PP PV+SPP P H  PPPPVYSPPPP  SPPP  P YS PP P   
Sbjct: 593 VHSPPPPAPVHSPP-PPVHSPPPPPPVYSPPPPVF--SPPPSQSPPVVYSPPPRP----- 644

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYS 40
       P +SPP  P   P P   PP H +P    PP  + Y SPPPP+++
Sbjct: 645 --PKINSPPVQSPP-----PAPVEKKETPPAHAPAPSDDEFIIPPFIGHQYASPPPPMFA 697

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 83/184 (45%), Positives = 90/184 (48%), Gaps = 11/184 (5%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP--PVYSP 346
      S P K P  P P  PV+ P P  P +P K P + P  SP P PV+ P
Sbjct: 416 SSTPSKPSPVHKPTPVPTTPVHKPTPV---PTTPVQKPSPVPTTPVQKPSPVPTTPVHEP 472

Query: 345 PK---KPYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
         P  SP P PV P PP   P P + P   PPP  SP P +S
Sbjct: 473 SPVLATPVDKPSPVPSRPVQKPQPPKESPQPDDPYDQSPVTKRRSPPPAPVNSPPPPVYS 532

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP---KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
      PPPP P  HSPPPPV+SPPPP YS PPPPP   P  SPPPPVYSPPPP H S
Sbjct: 533 PPPPPPPV--HSPPPPVHSPPPPPVYSPPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPVYSPPPPVH--S 588

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 589 PPPP 592

[99][TOP]
>UniRef100_Q01942 Extensin (Class I) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q01942_SOLLC
     Length = 132

 Score = 159 bits (402), Expect = 2e-37
 Identities = 86/155 (55%), Positives = 91/155 (58%)
 Frame = -3

Query: 465 PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP 286
      PP SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPP
Sbjct: 1  PPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPP-PPYYYKSPPPPSPSPPPP 57

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 106
      Y+Y SPPPP    SPPPP    YY SPPPP    SPPPP SPPPP Y
Sbjct: 58 YYYKSPPPPD------PSPPPPY-------YYKSPPPPSP-----SPPPPSPSPPPP-TY 98

Query: 105 SSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SSPPPPP P+Y + P PPV    Y SPPPP
Sbjct: 99 SSPPPPP--PFYENIPLPPVIG----VSYASPPPP 127

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 79/150 (52%), Positives = 86/150 (57%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP Y  SPPP  P SPPP Y  PPP  PP PPY+Y SPPPP SPP 
Sbjct: 5  SPPPPYYYK--SPPP----PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP--PPYYYKSPPPPSPSPPP 56

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP    SP PP  SP P +S PPP P+
Sbjct: 57 -PYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPP--------SPSPPPPSPSPPPPTYSSPPPPPPF 107

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY 70
      Y + P PPV    Y+S PPPP PYY
Sbjct: 108 YENIPLPPVIG----VSYAS-PPPPVIPYY 132

 Score = 101 bits (251), Expect = 6e-20
 Identities = 68/141 (48%), Positives = 71/141 (50%), Gaps = 8/141 (5%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPV-----SPPP---KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP 400
      PS   Y Y SPPPP  PP   SPPP   PP Y  P    PPP  P
Sbjct: 18 PSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSP-------PPPDPSP 70

Query: 399 PVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      P PPY+Y SPPPP SP    SPPPP SPPPP YSSPPPPP P+ + P PP
Sbjct: 71 P--PPYYYKSPPPP--SP--------SPPPPSPSPPPP-TYSSPPPPP--PFYENIPLPP 115

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
       VS  Y SPPPP PYY
Sbjct: 116 VIGVS----YASPPPPVIPYY 132

[100][TOP]
>UniRef100_B9H7Q5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H7Q5_POPTR
     Length = 173

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 99/192 (51%), Positives = 104/192 (54%), Gaps = 11/192 (5%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      RS MAS T TLL+ +SL+LPS +AN Y YSSPPPPK PP         
Sbjct: 2  RSSMASLTATLLLVAISLSLPSQTTAN-YEYSSPPPPKKSPP------------------ 42

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP--VYSPPKKP--YHYSSPPPPV---YSPPPP--- 286
        PPP    PPYHY SPPPP V+SPP P Y Y SPPPP   SPPPP  
Sbjct: 43 -----PPP-------PPYHYKSPPPPPPVHSPPPPPHPYKYKSPPPPPPVHKSPPPPKKP 90

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      Y Y SPPPPP    SPPPP H   PY Y SPPPP  Y Y SPP   PPPP 
Sbjct: 91 YKYKSPPPPP-----VHSPPPPSH-----PYKYKSPPPPPPVYKYKSPP-----PPPPV- 134

Query: 108 YSSPPPPPKKPY 73
      Y SPPPPPKKPY
Sbjct: 135 YKSPPPPPKKPY 146

 Score = 110 bits (275), Expect = 9e-23
 Identities = 60/109 (55%), Positives = 65/109 (59%), Gaps = 18/109 (16%)
 Frame = -3

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS--PPPPVYSPPP---PYH 109
      S P   Y+YSSPPPP+     SPPPP PY+Y S PPPPV+SPPP  PY 
Sbjct: 20 SLPSQTTANYEYSSPPPPK---------KSPPPPPPPYHYKSPPPPPPVHSPPPPPHPYK 70

Query: 108 YSSP---------PPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPP---PYHYTSPPPP 1
      Y SP     PPPPKKPY Y S PPPPV+SPPP  PY Y SPPPP
Sbjct: 71 YKSPPPPPPVHKSPPPPKKPYKYKSPPPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPP 119

[101][TOP]
>UniRef100_Q09084 Extensin (Class II) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q09084_SOLLC
     Length = 322

 Score = 156 bits (394), Expect = 1e-36
 Identities = 103/242 (42%), Positives = 110/242 (45%), Gaps = 67/242 (27%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYP---PVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP----------- 400
      +S PPP VY  P SPPP VY  PPVY PP Y P SPPP  P      
Sbjct: 87 HSPPPPSPVYDHPSPSSPPPPVYYSPPPPVYHEPPPTYKPKSPPPPPTPSYEHPKTPSPL 146

Query: 399 --------PVSPPYHYS----SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY------SPPPP---Y 283
          P +PP H   SPP P Y PK P  SPP P Y   SPPPP  Y
Sbjct: 147 PPTPSYEHPKTPPSHEHPKTPSPPTPSYEHPKTP----SPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSY 202

Query: 282 HYSSP--PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP----------PKKPYYYHSPPP 139
      + P PPPP P Y P P H  P P + PPP     P PY Y SPPP
Sbjct: 203 EHPQPQSPPPPPTP-SYEHPKTPSHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPP 261

Query: 138 PVYSPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS---PPPPYH------------YTSPP 7
      P SPPPP Y+YSSPPPP    SPPPP YS  PPPP++      Y SPP
Sbjct: 262 PSPSPPPPTYYYSSPPPPSP------SPPPPTYSSPPPPPPFYENIPLPPVIGVSYASPP 315

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 316 PP 317

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 78/176 (44%), Positives = 85/176 (48%), Gaps = 19/176 (10%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP---PVSPPPKVY--------PPVSPPYHY-- 376
      PP P  P +PP  +P  SPP  Y   SPP  Y    PP +P Y + 
Sbjct: 147 PPTPSYEHPKTPPSHEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQ 206

Query: 375 --SSPPPPV--YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
       S PPPP  Y PK P H + P PP  PPPP  S  P P PY YSSPPPP  
Sbjct: 207 PQSPPPPPTPSYEHPKTPSHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSPSP 266

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS--PPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV 46
      P YY+S PPP P  SPPPP YS PPPP Y + P PP   Y SPPPPV
Sbjct: 267 PPPTYYYSSPPPPSP----SPPPPTYSSPPPPPPFYENIPLPPVIGVSYASPPPPV 318

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 89/214 (41%), Positives = 97/214 (45%), Gaps = 29/214 (13%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP----VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS+I A Y+  P PK P  PPP      SPPP  P+ PPP Y  SP
Sbjct: 11 PSVI-ALFYISFEKPKPKPKPRGPPPPTWKSSGSHNKRSPPPPKSTPL-PPPAPYKK-SP 67

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      Y + SPPPP +   +H  PP PVY P P  SSPPPP   Y SPPPP +H 
Sbjct: 68 TYQHRSPPPPTHKISPVTHHSPPPPSPVYDHPSP---SSPPPPV-----YYSPPPPVYHE 119

Query: 207 SPKPYY-HSPPPPKKPYYYHS------PPPPVYSPP--PPYHYSSPPPPPKKPYYYH--- 64
      P Y  SPPPP P Y H    PP P Y P PP H   P P P Y H  
Sbjct: 120 PPPTYKPKSPPPPPTPSYEHPKTPSPLPPTPSYEHPKTPPSHEHPKTPSPPTPSYEHPKT 179

Query: 63 -SPPPPVY------SPPPP---YHY---TSPPPP 1
      SPP P Y   SPPPP  Y +  SPPPP
Sbjct: 180 PSPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQPQSPPPP 213

 Score = 114 bits (286), Expect = 5e-24
 Identities = 63/121 (52%), Positives = 68/121 (56%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP    P  +P  +PP  PP P   P SPPY YSSPPPP SPP 
Sbjct: 209 SPPPPPTPSYEHPKTPSHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSPSPPP 268

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       Y+YSSPPPP SPPPP YSSPPPPP P+ + P PP  VS  Y SPPPP PY
Sbjct: 269 PTYYYSSPPPPSPSPPPP-TYSSPPPPP--PFYENIPLPPVIGVS----YASPPPPVIPY 321

Query: 159 Y 157
      Y
Sbjct: 322 Y 322

 Score = 106 bits (264), Expect = 2e-21
 Identities = 66/144 (45%), Positives = 74/144 (51%), Gaps = 15/144 (10%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKV-------YP-PVSPPYHYSSPP 364
      SPP P  P +P P  P Y P  PP P P     +P P +PP +  PP
Sbjct: 181 SPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQPQSPPPPPTPSYEHPKTPSHPTPPTPPCNEPPPP 240

Query: 363 PPV--YSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPP-YHYSSPPPPPKKPYK--YSSPPPPEHHVSP 202
      PP  + P P PY YSSPPPP SPPPP Y+YSSPPPP  P  YSSPPPP   
Sbjct: 241 PPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSPSPPPPTYYYSSPPPPSPSPPPPTYSSPPPPP----- 295

Query: 201 KPYYHS-PPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      P+Y + P PP   Y SPPPPV
Sbjct: 296 -PFYENIPLPPVIGVSYASPPPPV 318

[102][TOP]
>UniRef100_Q4A2S9 Putative membrane protein n=2 Tax=Emiliania huxleyi virus 86
      RepID=Q4A2S9_EHV86
     Length = 621

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 93/173 (53%), Positives = 93/173 (53%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 178 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 233

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  SPPPP  P   PPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 234 PPP--PSPPPP--SPPPP----SPPPPSPPPPSPPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 285

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 286 --PSPPPP--SPPPP---SPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPPPSPPPSPPPP 327

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 91/173 (52%), Positives = 91/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 188 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 243

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  SPPPPP P   PPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 244 PPP--PSPPPP--SPPPP----SPPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 295

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PP P  S PPPPP P   P PP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 296 --PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP 342

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 89/173 (51%), Positives = 89/173 (51%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 198 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 253

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P   PPPP SPPPP  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 254 PPPPSPPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 310

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPP   SPPPP  P   P PP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 311 --PSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP 357

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 91/179 (50%), Positives = 91/179 (50%), Gaps = 6/179 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PPPP SPP 
Sbjct: 213 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPPSPPP 270

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYKYS----SPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
         SPPPP  PP P  S PPP PP P  S  SPPPP   P P  SPP
Sbjct: 271 PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPP 330

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP P  SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 331 PPSPPP--PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPPPSPPPSPPPP 383

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 93/175 (53%), Positives = 93/175 (53%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP SPP 
Sbjct: 323 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPPPSPPP 378

Query: 339 KPYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P  S PPP P SPPPP   PPPP P  SPPPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 379 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP--PPSPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSP 436

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 437 P----SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 477

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 91/173 (52%), Positives = 91/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 143 SPPPPSPPPPPSPPPPPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 198

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP  PP P  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 199 PPP--PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 256

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 257 PSPPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 296

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 96/204 (47%), Positives = 101/204 (49%), Gaps = 1/204 (0%)
 Frame = -3

Query: 609 LMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYP 430
      L++ TT ++  + T P   S  SPPPP  PP PPP  PP SPPP  P
Sbjct: 98 LLSITTLDMMSCYIPPTTPPPSPPPSQPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPPSP 155

Query: 429 PVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
      P PPP  PP SPP  SPPPP  PP P  SPPPP  PP P  S PPP P 
Sbjct: 156 PPPPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 211

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
      P   PPP   P P  SPPPP P   PP PP SPPPP  SPPPPP P 
Sbjct: 212 PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPPPPP- 266

Query: 72 YYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 267 ---SPPPP--SPPPP----SPPPP 281

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 90/174 (51%), Positives = 90/174 (51%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 248 SPPPPSPPPPSPPPP---PPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 302

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPPP  PPPP  SPPPP P P   PPP   P P  SPPPP P
Sbjct: 303 PPP--PSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 360

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP  PPPP  SPPPP  P   P PP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 361 --PPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP 408

 Score = 154 bits (388), Expect = 7e-36
 Identities = 91/174 (52%), Positives = 91/174 (52%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 297 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP---PSPPPPSPPPPS 353

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P   P PPP   P P  SPPPP P
Sbjct: 354 PPP--PSPPPP--SPPPP---SPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 406

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP  PPP   SPPPP  P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 407 P--PSPPPPSPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPSPPPP--SPPPP----SPPPP 452

 Score = 154 bits (388), Expect = 7e-36
 Identities = 90/172 (52%), Positives = 90/172 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 368 SPPPPPPSPPPSPPPPSPPPP-SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPPSPPPP 424

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  S PPP  SPPPP  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 425 SPPPPSPPPPSPPSPPPP---SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 481

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPP
Sbjct: 482 --PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPSPPP 525

 Score = 153 bits (387), Expect = 1e-35
 Identities = 91/174 (52%), Positives = 91/174 (52%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 193 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 248

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPPP  PPPP   PP PPP P  S PPP   SP P  SPPPP P
Sbjct: 249 PPP--PSPPPPSPPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPP 304

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP  PPPP  SPPPP  P   P PP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 305 --PPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP 352

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 89/174 (51%), Positives = 89/174 (51%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 238 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPP---PPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 292

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPPP  PP P  S PPPPP P   P PPP   P P  SPPPP P
Sbjct: 293 PPP--PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 350

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP  PP P  S PPPPP P   P PP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 351 --PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP 398

 Score = 152 bits (385), Expect = 2e-35
 Identities = 91/175 (52%), Positives = 91/175 (52%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 358 SPPPPSPPPPSPPPPPPSPPP-SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPPPS 414

Query: 339 KPYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P  S PPP P SPPPP  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 415 PPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSP 474

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 475 P--PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 517

 Score = 152 bits (384), Expect = 2e-35
 Identities = 91/175 (52%), Positives = 91/175 (52%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP SPP 
Sbjct: 267 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPPPSPPP 322

Query: 339 KPYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P  S PPP P SPPPP   PPPP P  SPPPP  SP P  PPPP 
Sbjct: 323 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP--PPSPPPP----SPPPPSPPPPPPSP 376

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP  PP P  SPPPP
Sbjct: 377 P---PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPSPPPPPSPPPP 424

 Score = 152 bits (383), Expect = 3e-35
 Identities = 92/178 (51%), Positives = 92/178 (51%), Gaps = 5/178 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP---PVYS 349
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPP  P  
Sbjct: 272 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSP 329

Query: 348 PPKKPYHYSSPPP--PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      PP P  S PPP P SPPPP   PPPP P   PPPP  SP P  SPPP
Sbjct: 330 PPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPP--PSPPP 387

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P P  SPPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP  PPP   SPPPP
Sbjct: 388 PSPP--PPSPPPP--SPPPP---SPPPPSPPPP----SPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 434

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 90/175 (51%), Positives = 90/175 (51%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP--PPVYSP 346
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PP PP  P
Sbjct: 302 SPPPPSPPPPSPPPPPPSPPP-SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 360

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP  PP P  S PPP P P   PPP   P P  SPPPP 
Sbjct: 361 PPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPS 420

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP SPPPP  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 421 P-PPPSPPPP--SPPPPSPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 462

 Score = 150 bits (380), Expect = 6e-35
 Identities = 90/174 (51%), Positives = 90/174 (51%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP PPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 338 SPPPPSP-PPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPP--PPSPPPPSPPPPS 394

Query: 339 KPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P   PP PP SPPPP  SPPPPP P   PP P   P P  SPPPP P
Sbjct: 395 PPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPSPPPPSPPPPSPP 450

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 451 --PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 492

 Score = 150 bits (380), Expect = 6e-35
 Identities = 91/173 (52%), Positives = 91/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 353 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP---PSPPPPSPPPPS 409

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP SPPPP  SPPPP  P  SPPPP   P P  SPPPP P 
Sbjct: 410 PPP--PSPPPPP-SPPPP----SPPPPSPPPPSPPSPPPPS-PPPPSPPPPSPPPPSPP- 460

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PP P  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 461 -PPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPP--SPPPP----SPPPP 502

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-27
 Identities = 86/174 (49%), Positives = 86/174 (49%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY--SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SPPPP  PP SPPP  PP  SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  P
Sbjct: 414 SPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPPSPPP 471

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  SPPPP SPPPP  SPPPP    SPPPP      SPPPP 
Sbjct: 472 PSPPP--PSPPPP--SPPPP----SPPPP--------SPPPP-----------SPPPP-- 502

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        SPPPP SPPPP  SPPPP  P  SPPP   PP H  PP
Sbjct: 503 -----SPPPP--SPPPP----SPPPPSPPP----SPPPSHPPSHPPMHPPMHPP 541

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 78/164 (47%), Positives = 79/164 (48%), Gaps = 2/164 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP   
Sbjct: 438 SPPPPSPPPPSPPPPSPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP--PPSPPPP------ 487

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
         SPPPP SPPPP  SPPPP    SPPPP      SPPPP  
Sbjct: 488 ------SPPPP--SPPPP----SPPPP--------SPPPP-----------SPPPP---- 512

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYYYHSPPPPVYSPP 34
       SPPPP SPPP   SPPP PP P  H P P + PP
Sbjct: 513 ---SPPPP--SPPP-----SPPPSHPPSHP-PMHPPMHPPFLPP 545

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 43/87 (49%), Positives = 43/87 (49%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP SPP   PP P SPP
Sbjct: 473 SPPPPSP--PPPSPPPP-SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP-----PPSPPPSPP 524

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 262
       P H S PP   PP H  PP
Sbjct: 525 --PSHPPSHPP----MHPPMHPPFLPP 545

[103][TOP]
>UniRef100_Q76KW4 Hydroxyproline-rich glycoprotein-1 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW4_PEA
     Length = 152

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 92/184 (50%), Positives = 102/184 (55%), Gaps = 9/184 (4%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      RSLMAS + TL +A++ + PS ISAN Y YSSPPPP        V+SPPP 
Sbjct: 5  RSLMASASLTLALAILFFSFPSEISANQYSYSSPPPP---------------VHSPPP-- 47

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP---VYSPPKKPYHYSSPPPPVYS---PPPPYHYS 274
         PK    PYHYSSPPPP  Y P  YH SPPPPV++  P P YH 
Sbjct: 48 -------PK------DPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYH--SPPPPVHTYPHPHPVYHSP 92

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHSPPPP-KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYS 103
      PP P KKPYKY SPPPP H P P+ YHSPPPP KKPY Y SPP   PPP + Y 
Sbjct: 93 PPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPP-----PPPVHTYP 147

Query: 102 SPPP 91
      P P
Sbjct: 148 HPSP 151

 Score = 141 bits (355), Expect = 5e-32
 Identities = 74/124 (59%), Positives = 80/124 (64%), Gaps = 14/124 (11%)
 Frame = -3

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPP---YHYSSPPPPPKKPYK-----YSSPPPPEH-HVSPKPYYHSP 181
      Y YSSPPPPV+SPPPP  YHYSSPPPPP  Y   Y SPPPP H + P P YHSP
Sbjct: 33 YSYSSPPPPVHSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSP 92

Query: 180 PPP---KKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      PPP  KKPY Y S PPPPV++ P P+ Y SPPPP KKPY Y SPP   PPP + Y 
Sbjct: 93 PPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPP-----PPPVHTYP 147

Query: 15 SPPP 4
      P P
Sbjct: 148 HPSP 151

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 44/78 (56%), Positives = 46/78 (58%), Gaps = 24/78 (30%)
 Frame = -3

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPP---PYHYSSPPPPPKKPY-----YYHSPPPPV----------YSP 37
      Y Y SPPPPV+SPPP  PYHYSSPPPPP  Y   YHSPPPPV     +SP
Sbjct: 33 YSYSSPPPPVHSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSP 92

Query: 36 PP------PYHYTSPPPP 1
      PP   PY Y SPPPP
Sbjct: 93 PPPTPHKKPYKYPSPPPP 110

[104][TOP]
>UniRef100_C4IYP5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C4IYP5_MAIZE
     Length = 441

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 90/191 (47%), Positives = 99/191 (51%), Gaps = 20/191 (10%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP  PP PPP  PP+ SPPP  PP SPPP  P + PP  SPPPP+ SPP P
Sbjct: 255 PPPSPPPPSPPPPSPPPPLMSPPPPSPPPPSPPPP--PLLPPPPQPHSPPPPLSSPPPPP 312

Query: 333 --YHYSSPPPPVYSPP----------PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
         SPPPP+ SPP     PP  SSPPPPP P+  SPPPP  +P P Y
Sbjct: 313 PLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPH---SPPPPS--PAPAPVY 367

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPP----PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPP----VYSPP 34
      H PPPP+ P   PPP  P + PPP Y  P PP P Y SPPPP   + P 
Sbjct: 368 HPPPPPQCPPCPVLPPPLPCTPTHPWPPPPPYYPGPFPPTDPVRYASPPPPQQHHPWPPV 427

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      P Y SPPPP
Sbjct: 428 YPVQYGSPPPP 438

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 84/185 (45%), Positives = 95/185 (51%), Gaps = 17/185 (9%)
 Frame = -3

Query: 504 KVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPY 331
      K + P PPP++ P SPPP  PP SPPP +  PP SPP   PPPP+ PP +P+
Sbjct: 241 KPFVPPMPPPRLPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPLMSPPPPSPPPPS-PPPPPLLPPPPQPH 299

Query: 330 HYSSPPPPVYSPP----------PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
       SPPPP+ SPP     PP  SSPPPPP P +S PPP   P P HSP
Sbjct: 300 ---SPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPHSP 356

Query: 180 PPPK-KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY----SPPPPYHYT 16
      PPP  P  + PPPP  PP P   PPP P P +  PPPP Y   P P Y 
Sbjct: 357 PPPSPAPAPVYHPPPPPQCPPCPV---LPPPLPCTPTHPWPPPPPYYPGPFPPTDPVRYA 413

Query: 15 SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 414 SPPPP 418

 Score = 131 bits (330), Expect = 4e-29
 Identities = 79/179 (44%), Positives = 89/179 (49%), Gaps = 15/179 (8%)
 Frame = -3

Query: 492 PVSPPPKVYPPVYSPPP--------KVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      P  P+   Y+ PP    K + P PPP++ P PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 216 PAQRTPQQCAAFYARPPVNCAAFHCKPFVPPMPPPRL--PSPPP----SPPPPSPPPP-- 267

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
        SPPPP+ SPPPP   PPPP P   PPPP+ H P P  PPPP P 
Sbjct: 268 -----SPPPPLMSPPPP-----SPPPPSPPPPPLLPPPPQPHSPPPPLSSPPPPPPLP-Q 316

Query: 156 YHSPPPPVYSPPP----PYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      HSPPPP+ SPPP  P +S PPP  PP P  HSPPPP +P P YH  PPPP
Sbjct: 317 PHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYH---PPPP 372

 Score = 117 bits (292), Expect = 1e-24
 Identities = 72/157 (45%), Positives = 78/157 (49%), Gaps = 9/157 (5%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L S PPPP + P SPP  PP+ SPPP  PP P P       SPPPP+ S
Sbjct: 305 LSSPPPPPPLPQPHSPP----PPLSSPPP---PPPLPQP------------HSPPPPLSS 345

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP----PEH-HVSPKPYYHS 184
      PP P  SPPPP +P P YH  PPPPP+ P   PPP  P H  P PYY 
Sbjct: 346 PPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYH---PPPPPQCPPCPVLPPPLPCTPTHPWPPPPPYYPG 402

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPP----VYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      P PP P Y SPPPP   + P P Y SPPPPP
Sbjct: 403 PFPPTDPVRYASPPPPQQHHPWPPVYPVQYGSPPPPP 439

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 54/137 (39%), Positives = 61/137 (44%), Gaps = 21/137 (15%)
 Frame = -3

Query: 558 LPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY-------------PPVYSPPPKVY---PP 427
      LP  S  L S PPPP + P SPPP +       PP +P P +  PP
Sbjct: 314 LPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYHPPPPP 373

Query: 426 VSPPPKVYPPVSP--PYHYSSPPPPVYS---PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 262
       PP V PP P P H  PPPP Y  PP P Y+SPP   PP +H  P 
Sbjct: 374 QCPPCPVLPPPLPCTPTHPWPPPPPYYPGPFPPTDPVRYASPP-----PPQQHH----PW 424

Query: 261 PPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      PP P +Y SPPPP H
Sbjct: 425 PPVYPVQYGSPPPPPLH 441

[105][TOP]
>UniRef100_B9EXV1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9EXV1_ORYSJ
     Length = 532

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 86/173 (49%), Positives = 92/173 (53%), Gaps = 11/173 (6%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      PPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP PP  PP SPP  SPPPP  PP
Sbjct: 364 PPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPP 423

Query: 342 K----KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
         P +YSSPPPP Y  P  Y SPPPPP   + +PPPP + VSP+ Y SPPP
Sbjct: 424 SPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAY---HEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPP 480

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYY-YHSPPPPVYSPPP 31
      P  Y  PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y Y SPPPP + P
Sbjct: 481 PPA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 532

 Score = 152 bits (385), Expect = 2e-35
 Identities = 96/202 (47%), Positives = 104/202 (51%), Gaps = 25/202 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      ++ SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP   SP   SPPPP 
Sbjct: 357 FVLPSPPPP---PPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPP-----SP-----SPPPPSP 403

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      PP P  SPPPP SPPPP  SPPPP  P YSSPPPP + VSP+ Y SPPPP
Sbjct: 404 PPPSPPPPSPSPPPP--SPPPP----SPPPP--SPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 455

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-------YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------S 40
       P Y+ +PPPP    Y+    Y SPPPPP  Y  PPPP Y     S
Sbjct: 456 --PAYHEAPPPP-------YYEVSPEDRYLSPPPPP--AYQETPPPPPQYEVSPEDRYLS 504

Query: 39 PPPP---------YHYTSPPPP 1
      PPPP     Y Y+SPPPP
Sbjct: 505 PPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 526

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 77/155 (49%), Positives = 88/155 (56%), Gaps = 21/155 (13%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSPP----YHYSSPPPP 358
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP PP  PP SPP   +YSSPPPP
Sbjct: 380 SPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPVYYSSPPPP 439

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYH-------YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      Y  + + S PPPP Y +PPPPY+    Y SPPPPP  Y+ + PPPP++ VS
Sbjct: 440 YYEVSPEDRYLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPA--YQETPPPPPQYEVS 497

Query: 204 PKPYYHSPPPP-----KKPYY-YHSPPPPVYSPPP 118
      P+ Y SPPPP   K P Y Y SPPPP + P
Sbjct: 498 PEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 532

 Score = 112 bits (280), Expect = 2e-23
 Identities = 61/115 (53%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 2/115 (1%)
 Frame = -3

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      K +  SPPPP SPPPP  SPPPP  P  S PPP   SP P  SPPPP  
Sbjct: 355 KKFVLPSPPPPPPSPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPP---- 406

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPPP  S PP PPP P YY SPPPP Y  P  Y SPPPP
Sbjct: 407 ---SPPPPSPSPPPP---SPPPPSPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 455

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 54/117 (46%), Positives = 58/117 (49%), Gaps = 5/117 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS  +  YSSPPPP Y VSP +  P  PPP Y  PPP Y VSP  Y
Sbjct: 423 PSPPPPSPVYYSSPPPP--YYEVSPEDRYLSP---PPPPAYHEAPPPP--YYEVSPEDRY 475

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKP-YKYSSPPPP 220
      SPPPP    Y + PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y+YSSPPPP
Sbjct: 476 LSPPPP------PAYQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 526

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 2e-09
 Identities = 40/85 (47%), Positives = 43/85 (50%), Gaps = 6/85 (7%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPP--KVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y SPPPP Y  PPP +V P  + PPP Y  PPP Y VSP  Y SPPP
Sbjct: 449 YLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYQETPPPPPQYE-VSPEDRYLSPPP 507

Query: 360 PVYSPPKKP-YHYSSPPPPVYSPPP 289
      P   K P Y YSSPPPP + P
Sbjct: 508 PSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 532

[106][TOP]
>UniRef100_Q8L3T8 cDNA clone:001-201-A04, full insert sequence n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q8L3T8_ORYSJ
     Length = 570

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 86/173 (49%), Positives = 92/173 (53%), Gaps = 11/173 (6%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      PPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP PP  PP SPP  SPPPP  PP
Sbjct: 402 PPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPP 461

Query: 342 K----KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
         P +YSSPPPP Y  P  Y SPPPPP   + +PPPP + VSP+ Y SPPP
Sbjct: 462 SPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAY---HEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPP 518

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYY-YHSPPPPVYSPPP 31
      P  Y  PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y Y SPPPP + P
Sbjct: 519 PPA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 570

 Score = 152 bits (385), Expect = 2e-35
 Identities = 96/202 (47%), Positives = 104/202 (51%), Gaps = 25/202 (12%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      ++ SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SPPP   SP   SPPPP 
Sbjct: 395 FVLPSPPPP---PPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPP-----SP-----SPPPPSP 441

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      PP P  SPPPP SPPPP  SPPPP  P YSSPPPP + VSP+ Y SPPPP
Sbjct: 442 PPPSPPPPSPSPPPP--SPPPP----SPPPP--SPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 493

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-------YSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---------S 40
       P Y+ +PPPP    Y+    Y SPPPPP  Y  PPPP Y     S
Sbjct: 494 --PAYHEAPPPP-------YYEVSPEDRYLSPPPPP--AYQETPPPPPQYEVSPEDRYLS 542

Query: 39 PPPP---------YHYTSPPPP 1
      PPPP     Y Y+SPPPP
Sbjct: 543 PPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 564

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 77/155 (49%), Positives = 88/155 (56%), Gaps = 21/155 (13%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSPP----YHYSSPPPP 358
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP PP  PP SPP   +YSSPPPP
Sbjct: 418 SPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPVYYSSPPPP 477

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYH-------YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      Y  + + S PPPP Y +PPPPY+    Y SPPPPP  Y+ + PPPP++ VS
Sbjct: 478 YYEVSPEDRYLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPA--YQETPPPPPQYEVS 535

Query: 204 PKPYYHSPPPP-----KKPYY-YHSPPPPVYSPPP 118
      P+ Y SPPPP   K P Y Y SPPPP + P
Sbjct: 536 PEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 570

 Score = 112 bits (280), Expect = 2e-23
 Identities = 61/115 (53%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 2/115 (1%)
 Frame = -3

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      K +  SPPPP SPPPP  SPPPP  P  S PPP   SP P  SPPPP  
Sbjct: 393 KKFVLPSPPPPPPSPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPP---- 444

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP SPPPP  S PP PPP P YY SPPPP Y  P  Y SPPPP
Sbjct: 445 ---SPPPPSPSPPPP---SPPPPSPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 493

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 54/117 (46%), Positives = 58/117 (49%), Gaps = 5/117 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS  +  YSSPPPP Y VSP +  P  PPP Y  PPP Y VSP  Y
Sbjct: 461 PSPPPPSPVYYSSPPPP--YYEVSPEDRYLSP---PPPPAYHEAPPPP--YYEVSPEDRY 513

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKP-YKYSSPPPP 220
      SPPPP    Y + PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y+YSSPPPP
Sbjct: 514 LSPPPP------PAYQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 564

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 2e-09
 Identities = 40/85 (47%), Positives = 43/85 (50%), Gaps = 6/85 (7%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPP--KVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y SPPPP Y  PPP +V P  + PPP Y  PPP Y VSP  Y SPPP
Sbjct: 487 YLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYQETPPPPPQYE-VSPEDRYLSPPP 545

Query: 360 PVYSPPKKP-YHYSSPPPPVYSPPP 289
      P   K P Y YSSPPPP + P
Sbjct: 546 PSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 570

[107][TOP]
>UniRef100_Q4A2B5 Putative membrane protein n=1 Tax=Emiliania huxleyi virus 86
      RepID=Q4A2B5_EHV86
     Length = 2332

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 90/177 (50%), Positives = 96/177 (54%), Gaps = 4/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      +PPPP  PP +P P  PP SPPP + PP + PPP  PP+ PP  SPPPP  PP
Sbjct: 1685 APPPPSPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPPPP 1744

Query: 342 KKPYHYS-SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
       P   SPPPP SPPPP  SPPPP  P  SPPPP  SP P  SP PP 
Sbjct: 1745 SPPPSPPPSPPPP--SPPPPSLSPSPPPPSTSP----SPPPPSASPSPPPPSASPSPPP- 1797

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP SP PP  +SP PPP P  SPPPP  SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1798 PSLSPSPPPPSTSPSPPPPPASPSPPP--PSASPSPPPPSSSPSPPPPSSSPSPPPP 1852

 Score = 150 bits (380), Expect = 6e-35
 Identities = 91/180 (50%), Positives = 94/180 (52%), Gaps = 7/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY------SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      SPPPP  PP+ PPP  PP+    SPPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP
Sbjct: 1707 SPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPS--PPPSPPP--PSPPPP 1762

Query: 357 VYSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
       SP P P  SPPPP SP PP  +SP PPP P  SPPPP  SP P  SP
Sbjct: 1763 SLSPSPPPPSTSPSPPPPSASPSPPPPSASPSPPP--PSLSPSPPPPSTSPSPPPPPASP 1820

Query: 180 PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PP P  SPPPP SP PP  SSP PPP    P PP SPPPP  T P PP
Sbjct: 1821 SPPP-PSASPSPPPPSSSPSPPPPSSSPSPPPPSLSPSPPPSPPPSSPPPPSPPTPPAPP 1879

 Score = 150 bits (379), Expect = 8e-35
 Identities = 93/187 (49%), Positives = 98/187 (52%), Gaps = 2/187 (1%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+ S +S  S PPP + PP PPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP  
Sbjct: 1694 PNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPS--PPSPPPPSPPPPSPPPSPP 1751

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       SPPPP SPP P  SPPPP SP PP  +SP PPP P  SPPPP  SP P
Sbjct: 1752 PSPPPP--SPPP-PSLSPSPPPPSTSPSPPPPSASPSPPP--PSASPSPPPPSLSPSPPP 1806

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH-- 22
        SP PP P  SPPPP SP PP  SSP PPP P  SPPPP SP PP  
Sbjct: 1807 PSTSPSPPPPP-ASPSPPPPSASPSPPPPSSSPSPPP--PSSSPSPPPPSLSPSPPPSPP 1863

Query: 21  YTSPPPP 1
       +SPPPP
Sbjct: 1864 PSSPPPP 1870

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 84/177 (47%), Positives = 91/177 (51%), Gaps = 5/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      +PPPP  PP PPP  PP SPPP + PP PPP + PP SPP  S PP P SPP 
Sbjct: 990 APPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPP--SPPPSPPPSPPP 1047

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
       P  + PPP  +PPPP  SPPP PP P  + PPP   SP P  PPPP 
Sbjct: 1048 SPPPPTPPPP---APPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSP 1104

Query: 165 PYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P   PP PP  PPPP  SPP PPP P   P PP +PPPP  SPPP
Sbjct: 1105 PPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPP 1161

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 90/178 (50%), Positives = 95/178 (53%), Gaps = 2/178 (1%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L SPPPP + P  PPP + P  SPPP  P PPP V P  PP  SPPPP S
Sbjct: 231 LSPSPPPPSLSPS-PPPPSISP---SPPPPSLSPSPPPPSVSPSPPPPSLSPSPPPPSLS 286

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS-SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      P  P  S PPP SPPPP  +SP PPP+ P  S SPPPP  SP P  SP PP
Sbjct: 287 PSPPPPSLSPSPPP--SPPPP--STSPSPPPRPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPP 342

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY-HYTSPPPP 1
       P  SPPPP +SP PP  SP PPP P  SPPPP SPPPP   SPPPP
Sbjct: 343 -PPSLSPSPPPPSFSPSPPPPSLSPSPPPATP--PPSPPPP--SPPPPLPPPPSPPPP 395

 Score = 144 bits (364), Expect = 4e-33
 Identities = 84/176 (47%), Positives = 89/176 (50%), Gaps = 4/176 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      +PPPP  PP PPP  PP SPPP + PP PPP V PP SPP   PPPP+ PP 
Sbjct: 903 APPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSPP---PLPPPPLPPPPL 959

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PP P SPPP  S PP PPP P  + PPP   SP P  PPPP P
Sbjct: 960 PP-----PPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPP 1014

Query: 162 YYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
         PP PP  PPPP  SPP PPP P   P PP +PPPP  SPPP
Sbjct: 1015 PPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPP 1070

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 83/173 (47%), Positives = 90/173 (52%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PP + PP SPPP + PP PP   PP P SPP 
Sbjct: 802 SPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 861

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P   P PP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP  +P P  +PPPP P 
Sbjct: 862 SPPPSPPPSPPPPTPPPP----APPPPAPPPSPPPSPPPP----TPPP--PAPPPPNPPP 911

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP+ PPPP  S PPP P P   PPPPV PPPP   PPPP
Sbjct: 912 --PSPPPPLPLPPPP---SPPPPLPPPPL----PPPPV--PPPPSPPPLPPPP 953

 Score = 144 bits (362), Expect = 8e-33
 Identities = 82/176 (46%), Positives = 89/176 (50%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP  PP + PP SPPP + PP PP   PP P SPP 
Sbjct: 980 SPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 1039

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P   P PP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP  +P P  +PPPP P 
Sbjct: 1040 SPPPSPPPSPPPPTPPPP----APPPPAPPPSPPPSPPPP----TPPP--PAPPPPNPPP 1089

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP+ PPPP   PPPP P   PP P SP  PPP  SPPPP
Sbjct: 1090 --PSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 1143

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 80/172 (46%), Positives = 87/172 (50%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      +PPPP  PP PPP  PP SPPP + PP PPP + PP SPP  S PP P SPP 
Sbjct: 1081 APPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPP--SPPPSPPPSPPP 1138

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  + PPP  +PPPP  SPPP P P   PPP +  P P  PPPP  
Sbjct: 1139 SPPPPTPPPP---APPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPP---- 1191

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        SPPPP+ PPPP   PPPP P   P PP  PPPP  SPPP
Sbjct: 1192 ---SPPPPL--PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 1238

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 88/188 (46%), Positives = 90/188 (47%), Gaps = 14/188 (7%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P  PP SPPP  PP+ PPP  PP PPP V PP SPP   P PP SPP
Sbjct: 1584 SPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPP 1643

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-PPPKKPYKYSSP--------PPPEHHVSPK--P 196
       P   P PP  PP P   PP PPP P  S P    PPP + SP  P
Sbjct: 1644 PSPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPPSPPPPNAPSPSSMP 1703

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPY 25
        SPPPP P   PP PP  PPPP  S PPP P P  SPP PP SPPPP 
Sbjct: 1704 PSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPSPPPSPPPPSPPPPS 1763

Query: 24  HYTSPPPP 1
        SPPPP
Sbjct: 1764 LSPSPPPP 1771

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-32
 Identities = 87/189 (46%), Positives = 89/189 (47%), Gaps = 16/189 (8%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPP 343
      SPPPP  PP  PP  PP  PPP  PP+ PPP  PP PP  SPPP P SPP
Sbjct: 1600 SPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPP 1659

Query: 342 KKPYHYSSPP------PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP---------PPEHHV 208
       P   PP   PP+ SPP P   PPPP P  S PP     PP  
Sbjct: 1660 PSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPPSPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPP 1719

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
       P P  PPPP P  SPPPP SPPPP  SPPP P P  SPPPP SP PP
Sbjct: 1720 PPNPPPPLPPPPSPP----SPPPP--SPPPPSPPPSPPPSPPPP----SPPPPSLSPSPP 1769

Query: 27  YHYTSPPPP 1
        TSP PP
Sbjct: 1770 PPSTSPSPP 1778

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-32
 Identities = 90/192 (46%), Positives = 92/192 (47%), Gaps = 18/192 (9%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPPYHYSSPPP----P 358
      S PP P  PP  PP  PP+ SPP  PP SPPP  P P S P  S PPP  P
Sbjct: 1657 SPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPPSPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPP 1716

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPP---------PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      + PP P   PP     PP SPPP  S PPP P P  SPPPP  S
Sbjct: 1717 LPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPSPPPSPPPPSPPPPSLSPSPPPPSTSPS 1776

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SP 37
      P P  SP PP P  SPPPP  SPPPP  SPPPPP P  SPPPP  SP
Sbjct: 1777 PPPPSASPSPP-PPSASPSPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPPASP----SPPPPSASPSP 1831

Query: 36  PPPYHYTSPPPP 1
      PPP  SPPPP
Sbjct: 1832 PPPSSSPSPPPP 1843

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 84/174 (48%), Positives = 91/174 (52%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP+ PPP  PP+ PP  S PP P SPP 
Sbjct: 684 SPPPPSPSPPPSPPPPS-PPPSPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPP---SPPPSPPPSPPP 739

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  + PPP  +PPPP  +PPP PP P   P PP   P P  +PPPP P
Sbjct: 740 SPPPPTPPPP---APPPPAPPPAPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPP 796

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPP  SPPPP   PPPP P  SPPPP+ PPPP  SPPPP
Sbjct: 797 ---PSPPP---SPPPPTPPPPAPPPPNPP--PPSPPPPLPLPPPP----SPPPP 838

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 85/176 (48%), Positives = 87/176 (49%), Gaps = 2/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP PP  +PPPP  PP
Sbjct: 767 SPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPT--PPPSPPPSPPPPTPPP---PAPPPPNPPPP 821

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSP-PPPK 169
       P   PPPP SPPPP   PPPP P   P PPP  SP P  P PPP 
Sbjct: 822 SPPPPLPLPPPP--SPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPP 879

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P   PP P SPPPP   PPPP P  SPPPP+ PPPP  SPPPP
Sbjct: 880 APPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPP--PPSPPPPLPLPPPP----SPPPP 929

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 80/172 (46%), Positives = 86/172 (50%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      +PPPP  PP PPP  PP SPPP + PP PPP + PP SPP  S PP P SPP 
Sbjct: 812 APPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPP--SPPPSPPPSPPP 869

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  +PPPP  PP P   P PPP P  + PPP   SP P  PPPP  
Sbjct: 870 SPPP-PTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPP---- 924

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        SPPPP+ PPPP   PPPP P   P PP  PPPP  SPPP
Sbjct: 925 ---SPPPPL--PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 971

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 85/180 (47%), Positives = 88/180 (48%), Gaps = 9/180 (5%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP + PP SPPP  P P SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 845 PPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAP 904

Query: 336 PYHYS---SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P    SPPPP+ PPPP   PPPP P   PPPP   P P  PP P 
Sbjct: 905 PPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPV--PPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPP 962

Query: 165 PYYYHSPPP-----PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPP   P SPPPP   PPPP P  SPPPP+ PPPP  SPPPP
Sbjct: 963 PSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPP--PSPPPPLPLPPPP----SPPPP 1016

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 79/176 (44%), Positives = 84/176 (47%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP+ PPP  PP+ P P  PP SPPP  PP PP  +PPPP  P 
Sbjct: 704 SPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPP---PAPPPPAPPPAP 760

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  SPPP   PPP   PPPP P   P PP   P P  +PPPP P 
Sbjct: 761 PPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPP 820

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP+ PPPP   PPPP P   PP P SP  PPP  SPPPP
Sbjct: 821 --PSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 874

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 86/180 (47%), Positives = 89/180 (49%), Gaps = 7/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS-----SPPPP 358
      SPPPP  PP PPP  P P SPPP  PP +PPP  PP SPP     SPPPP
Sbjct: 1048 SPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPP 1107

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
      + PP P   PP P SPPP  S PP PP    +PPPP  SP P  SPP
Sbjct: 1108 LPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPP---SPP 1164

Query: 177 PPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP P   PP PP SPPPP   PPPP P   PPPPV PPPP   PPPP
Sbjct: 1165 PPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPP--PPLPPPPV--PPPPSPPPLPPPP 1220

 Score = 141 bits (355), Expect = 5e-32
 Identities = 86/184 (46%), Positives = 90/184 (48%), Gaps = 12/184 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYP-----PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP-P 358
      SPPPP  PP+ PPP  P   P SPPP  PP PPP  PP PP  SPPP P
Sbjct: 709 SPPPPLPPPPLPPPPLPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPAPPPSPPPSP 768

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
       SPP P   PP PP +PPPP  SPPP PP P  + PPP   SP P  
Sbjct: 769 PPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLP 828

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
       PPPP P   PP PP  PPPP  SPP PPP P   P PP +PPPP  
Sbjct: 829 LPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPP 888

Query: 15  SPPP 4
      SPPP
Sbjct: 889 SPPP 892

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 92/195 (47%), Positives = 96/195 (49%), Gaps = 13/195 (6%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      I + Y S P PP + PP  SPPP  P SPPP  P PPP + P  PP  
Sbjct: 202 IPSPPYPPSLPSPPSLPPPSASPSPPPPSLSP--SPPPPSLSPSPPPPSISPSPPPPSLS 259

Query: 375 SSPPPPVYSP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-----PPPEH 214
      SPPPP SP P P  SPPPP SP PP  SP PPP P  +SP   PPP 
Sbjct: 260 PSPPPPSVSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPSPPPPSTSPSPPPRPPPSA 319

Query: 213 HVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP--PPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP--PV 46
       SP P  SP PP P  SPPPP SP PPP  SPPPP  P  SPPP P 
Sbjct: 320 SPSPPPPSLSPSPPP-PSLSPSPPPPSLSPSPPPPSFSPSPPPPSLSP----SPPPATPP 374

Query: 45 YSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  SPPPP
Sbjct: 375 PSPPPP----SPPPP 385

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 86/181 (47%), Positives = 90/181 (49%), Gaps = 10/181 (5%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP V PP SPPP  PP+ PPP + PP SPPP  PP PP  SPPPP  PP P
Sbjct: 936 PPPPVPPPPSPPPLPPPPL--PPPPLPPPPSPPPSP-PPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPP 992

Query: 333 YHYS---SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP------PPPEHHVSPKPYYHSP 181
          SPPPP+ PPPP   PPPP P   P   PPP  SP P  P
Sbjct: 993 PPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 1052

Query: 180 -PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PPP P   PP P SPPPP   PPPP P  SPPPP+ PPPP  SPPP
Sbjct: 1053 TPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPP--PPSPPPPLPLPPPP----SPPP 1106

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 1107 P 1107

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 85/175 (48%), Positives = 91/175 (52%), Gaps = 4/175 (2%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP + PP SPPP  P P SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 1023 PPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAP 1082

Query: 336 PYHYS---SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P    SPPPP+ PPPP   PPPP P   PPPP  SP P  SPPP  
Sbjct: 1083 PPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPL--PPPPSPPPSPPP---SPPPSPP 1137

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP +PPPP  +PPPP
Sbjct: 1138 P----SPPPP--TPPPP----APPPPAPPPSPPPSPPPP--TPPPP----APPPP 1176

 Score = 140 bits (353), Expect = 8e-32
 Identities = 83/175 (47%), Positives = 85/175 (48%), Gaps = 1/175 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP PP  +PPPP  PP
Sbjct: 1036 SPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPA--PPPSPPPSPPPPTPPP---PAPPPPNPPPP 1090

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
       P   PPPP SPPPP   PPPP P   P PPP  SP P  SPPPP 
Sbjct: 1091 SPPPPLPLPPPP--SPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP---SPPPPTP 1145

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P   PP P SPPP   +PPPP  P   P PP  PPPP  SPPPP
Sbjct: 1146 PPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPP----SPPPP 1196

 Score = 140 bits (353), Expect = 8e-32
 Identities = 82/173 (47%), Positives = 85/173 (49%), Gaps = 2/173 (1%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP + PP SPPP  P P SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 1114 PPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAP 1173

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP-PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  +PPPP SPPPP   PPPP P   PP PP   P P  PPPP P 
Sbjct: 1174 P--PPNPPPP--SPPPPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPP- 1228

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PP P SPPP  S PP PP P   P PP +PPPP  SPPPP
Sbjct: 1229 ----PPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSP---PPPTPPPPAPPPPTPPPSPPPP 1274

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 88/192 (45%), Positives = 96/192 (50%), Gaps = 4/192 (2%)
 Frame = -3

Query: 564 LTLPSLISANSYLYSSPPPPKV-YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      LT+  + + + S P PP + PP PPP  P  SPPP  P PPP + P  P
Sbjct: 190 LTICKFFAFATDIPSPPYPPSLPSPPSLPPPSASP---SPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPP 246

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSP-PKKPYHYSSPPPP-VY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPE 217
      P  SPPPP SP P P  SPPPP + SPPPP  SPPPP  P  SPPPP 
Sbjct: 247 PSISPSPPPPSLSPSPPPPSVSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPSPPPPS 306

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
       SP P  PPP  P  SPPPP SP PP  SP PPP P  SPPPP +SP
Sbjct: 307 TSPSPPP---RPPPSASP----SPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPP--PSLSPSPPPPSFSP 357

Query: 36 PPPYHYTSPPPP 1
      PP  SP PP
Sbjct: 358 SPPPPSLSPSPP 369

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 90/188 (47%), Positives = 95/188 (50%), Gaps = 17/188 (9%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSPPYH---YSSPPPPVY 352
      PPP + PP SPPP  P P SPPP  P SP PP  PP SPP    +PPPP 
Sbjct: 1632 PPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPPSP 1691

Query: 351 SPPKKPYHYS-----SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS----SPPPPEHHVSPK 199
       PP P  S   SPPPP+ PP P  + PPP P P  S  SPPPP  SP 
Sbjct: 1692 PPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPPPPSPPPSPP 1751

Query: 198 PYYHSPPPPKKP--YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
      P  SPPPP P   SPPPP SP PP  +SP PPP P  SPPPP SP PP 
Sbjct: 1752 P---SPPPPSPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPSASPSPPP--PSASPSPPPPSLSPSPPP 1806

Query: 24  HYTSPPPP 1
       TSP PP
Sbjct: 1807 PSTSPSPP 1814

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 90/190 (47%), Positives = 92/190 (48%), Gaps = 19/190 (10%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPP-PKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP V PP SPPP  PP+ PP P  PP SPPP  PP PP   PPPP  PP 
Sbjct: 1618 PPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSP-PPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSP 1676

Query: 336 PYHYSSPP---PPVYSPPPP-------YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      P  SPP  PP SPPPP     S PPPP P   PP P  + P P  
Sbjct: 1677 PL--PSPPLPAPPPPSPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPP 1734

Query: 186 SPPPPKKPYYYH------SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPP 31
      SPPPP P     SPPPP SPPPP  SPPPP  P  SPPPP  SPPP
Sbjct: 1735 SPPPPSPPPPSPPPSPPPSPPPP--SPPPPSLSPSPPPPSTSP----SPPPPSASPSPPP 1788

Query: 30  PYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP
Sbjct: 1789 PSASPSPPPP 1798

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 82/176 (46%), Positives = 85/176 (48%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP  PP  PP  PPP V PP SPPP  PP+ PP   PP P SPP 
Sbjct: 913 SPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPP-PLPPPPSPPPSPPP 971

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P   P PP +PPPP   PPPP P   PPPP  SP P  PP P P 
Sbjct: 972 SPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPP----SPPPPLPPPPLPPPPL 1027

Query: 159 YYHSPPPPVYSP-PPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP--PPPYHYTSPPPP 1
        PPPP  P PPP  SPPP P P  +PPPP  P PPP  SPPPP
Sbjct: 1028 ----PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP----TPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPP 1075

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 82/174 (47%), Positives = 85/174 (48%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P  PP SPPP  PP  PPP  PP PPP  PP PP  SPPPP+ PP
Sbjct: 968 SPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPP--PP----SPPPPLPPPP 1021

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PP P SPPP  S PP PP    +PPPP  SP P  SPPPP P
Sbjct: 1022 LPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPP---SPPPPTPP 1078

Query: 162 YYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
         PP PP SPPPP   PP PP    PPPP+ PPPP  SPPP
Sbjct: 1079 PPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPL--PPPPSPPPSPPP 1130

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 82/176 (46%), Positives = 88/176 (50%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP PPP  PP SPPP + P+ PPP  PP+ PP   PPPPV PP 
Sbjct: 893 SPPPPTPPPPAPPPPNPPPP--SPPPPL--PLPPPPSPPPPLPPP---PLPPPPVPPPPS 945

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P   PPPP+ PP P  S PP PP P   P PP   P P  +PPPP P 
Sbjct: 946 PP---PLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSP----PPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPP- 997

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP+ PPPP   PPPP P   PP P SP  PPP  SPPPP
Sbjct: 998 -PPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 1052

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 84/174 (48%), Positives = 88/174 (50%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP  PP PPP V P P+ PP  S PP P SPP
Sbjct: 1540 SPPPPSPSPPPSPPPPSPPP--SPPPPSPPPPLPPPPVPPSPLPPP---SPPPSPPPSPP 1594

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  SPPPP+ PPPP  SPPPP  P   P PP   P P  SPPP  P
Sbjct: 1595 PSPP--PSPPPPLPLPPPP----SPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 1648

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPP   PPP   PPPP  P   P PP+ +PPPP  SPPPP
Sbjct: 1649 ----SPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPP----SPPPP 1694

 Score = 136 bits (342), Expect = 2e-30
 Identities = 85/177 (48%), Positives = 88/177 (49%), Gaps = 5/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPP-PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SPPPP  PP SPPP  PP  PPP  PP+ PP P  PP SPP  SPPPP  PP
Sbjct: 695 SPPPPS--PPPSPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPSPPPSPPPSPP---PSPPPPTPPPP 749

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSP--PPPYHYSSPPPPPKKPY-KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
       P   P PP  P PPP  SPPP P P   +PPPP  SP P  SPPPP
Sbjct: 750 APPPPAPPPAPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPPPSPPP---SPPPP 806

Query: 171 KKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       P   PP PP SPPPP   PP PP    PPPP+ PPPP  SPPP
Sbjct: 807 TPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPL--PPPPSPPPSPPP 861

 Score = 136 bits (342), Expect = 2e-30
 Identities = 84/174 (48%), Positives = 89/174 (51%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PPV PPP  PP  PPP  PP+ PPP  PP SPP   PPP  PP 
Sbjct: 931 PPPPLPPPPVPPPPS--PPPLPPPPLPPPPLPPPPS--PPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTP 986

Query: 336 PYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP-PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P   PP PP SPPPP   PP PPP P   PPP   SP P  SPPP  P
Sbjct: 987 PPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPP---SPPPSPPP 1043

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP +PPPP  +PPPP
Sbjct: 1044 SPPPSPPPP--TPPPP----APPPPAPPPSPPPSPPPP--TPPPP----APPPP 1085

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 81/178 (45%), Positives = 87/178 (48%), Gaps = 5/178 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP+ PPP  P+ P P  PP SPPP  PP SPP   PPPP  PP 
Sbjct: 1560 SPPPPSPPPPLPPPPVPPSPLPPPSPPPSPPPSPPPS--PPPSPPPPLPLPPPPSPPPPL 1617

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP-PEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PP P  PPPP   PPP  P  SPPP P  SP P  +PPPP P
Sbjct: 1618 PPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSPP 1677

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP----PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         P PP+ +PPPP  SPPPP  P    SPPPP+ PPPP   PPPP
Sbjct: 1678 L----PSPPLPAPPPP----SPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPL--PPPPL----PPPP 1721

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 84/176 (47%), Positives = 85/176 (48%), Gaps = 2/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P  PP SPPP  PP  PPP  PP SPPP  PP PP  +PPPP  PP
Sbjct: 1127 SPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPA--PPPSPPPSPPPPTPPP---PAPPPPNPPPP 1181

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
       P   P PP SPPPP   PPPP P   P PPP   P P  SPPP  
Sbjct: 1182 SPP----PPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPP 1237

Query: 165 PYYYHSPPP-PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPP P SPPPP   PPPP P   PP P SPPPP  T PPPP
Sbjct: 1238 PSPPPSPPPSPPPSPPPP-----TPPPPAPP-----PPTPPPSPPPP---TPPPPP 1280

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 79/163 (48%), Positives = 83/163 (50%), Gaps = 1/163 (0%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP  PP +PPP  PP SPPP  PP PPP  PP PP  SPPPP+ PP P
Sbjct: 1140 PPPPTPPPPAPPPPAPPP--SPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPP---PSPPPPLPPPPSPP 1194

Query: 333 YHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYY 157
         PP PP  PPPP   PPPP  P   PPPP  SP P  SPPP  P 
Sbjct: 1195 PPLPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPP---PLPPPPSPPPSPPP---SPPPSPPPSP 1248

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
       SPPPP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP  PPPP
Sbjct: 1249 PPSPPPP--TPPPP----APPPPTPPP----SPPPPTPPPPPP 1281

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 85/185 (45%), Positives = 89/185 (48%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYP-----PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SPPPP  PP PPP  P   P SPPP  PP SPPP  PP PP   P PP 
Sbjct: 740 SPPPPTPPPPAPPPPAPPPAPPPSPPPSPPPS--PPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPPP 797

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPP------PPVYSPPPPYHYSSPP-PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       PP P   PP   PP SPPPP   PP PPP P   PPP   SP P
Sbjct: 798 SPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPP 857

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
        SPPP  P  SPPPP +PPPP  +PPPP  P  SPPPP +PPPP  
Sbjct: 858 ---SPPPSPPPSPPPSPPPP--TPPPP----APPPPAPPPSPPPSPPPP--TPPPP---- 902

Query: 15  SPPPP 1
      +PPPP
Sbjct: 903 APPPP 907

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 91/181 (50%), Positives = 94/181 (51%), Gaps = 5/181 (2%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L SPPPP V P SPPP  P SPPP  P PPP + P SPP  SPPPP S
Sbjct: 258 LSPSPPPPSVSP--SPPPPSLSP--SPPPPSLSPSPPPPSLSP--SPP---PSPPPPSTS 308

Query: 348 ---PPKKPYHYS-SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
       PP+ P  S SPPPP SP PP  SP PPP P  SPPPP  SP P  SP
Sbjct: 309 PSPPPRPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPP--PSLSPSPPPPSFSPSPPPPSLSP 366

Query: 180 -PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      PPP P  SPPPP SPPPP   PPP P P   PPPP+ PPPP   PPP
Sbjct: 367 SPPPATP--PPSPPPP--SPPPPL---PPPPSPPPPL----PPPPI--PPPPSPPPPPPP 413

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 414 P 414

 Score = 131 bits (330), Expect = 4e-29
 Identities = 86/190 (45%), Positives = 87/190 (45%), Gaps = 18/190 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSP---PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SPPPP  PPV P  PP  PP  P P  PP SPPP +  PP SPP   PPPPV
Sbjct: 1565 SPPPPLPPPPVPPSPLPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPL--PPPPV 1622

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPP 178
       PP P   P PP SPPP  S PP PP P  SP PPP   P P  SPP
Sbjct: 1623 PPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPP 1682

Query: 177 PPKKPYYYHSPP--------PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP----PPVYSPP 34
       P P   PP    PP SPPPP   PPPP P   PP  PP SPP
Sbjct: 1683 LPAPPPPSPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPPSPP 1742

Query: 33  PPYHYTSPPP 4
      PP  SPPP
Sbjct: 1743 PPSPPPSPPP 1752

 Score = 128 bits (321), Expect = 4e-28
 Identities = 72/153 (47%), Positives = 76/153 (49%), Gaps = 4/153 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS---SPPPPVY 352
      SPPPP  PP PPP  P P SPPP  PP +PPP  PP SPP    SPPPP+ 
Sbjct: 1139 SPPPPTPPPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLP 1198

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
       PP P   PP P  PPPP   PPPP P   PPP  SP P  SPPPP
Sbjct: 1199 PPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPP---SPPPP 1255

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
       P   PP P SPPPP  + PPPPP P+
Sbjct: 1256 TPPPPAPPPPTPPPSPPPP---TPPPPPPLAPF 1285

 Score = 124 bits (311), Expect = 6e-27
 Identities = 77/162 (47%), Positives = 82/162 (50%)
 Frame = -3

Query: 486 SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP 307
      SP P  PP  PPP  PP SPPP  PP PP  SPPPP+ PP P   P PP
Sbjct: 677 SPSP---PPPSPPPPSPSPPPSPPPPSPPPSPPP---PSPPPPLPPPPLPPPPLPPPSPP 730

Query: 306 VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
       SPPP  S PPP P P   PPP  SP P  SPPP  P  SPPPP +
Sbjct: 731 P-SPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPAPPPAPPPSPPP---SPPPSPPPSPPPSPPPP--T 784

Query: 126 PPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPP  +PPPP  P  SPPPP +PPPP  +PPPP
Sbjct: 785 PPPP----APPPPTPPPSPPPSPPPP--TPPPP----APPPP 816

 Score = 123 bits (309), Expect = 1e-26
 Identities = 82/173 (47%), Positives = 87/173 (50%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SP P  PP SPPP  PP SPPP + PP PP   P PP  PP 
Sbjct: 679 SPPPPSP-PPPSPSPPPSPPPPSPPPSP-PPPSPPPPLPPPPLPPPPLPPPSPPPSPPPS 736

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  SPPPP +PPPP  +PPPP  P  SPPP   SP P  SPPP   
Sbjct: 737 PP---PSPPPP--TPPPP----APPPPAPPPAPPPSPPP-----SPPP---SPPP----- 774

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPP  SPPPP  +PPPP    +PPPP  P PP  SPPPP
Sbjct: 775 ---SPPP---SPPPP----TPPPP--------APPPPTPPPSPP---PSPPPP 806

 Score = 122 bits (305), Expect = 3e-26
 Identities = 76/164 (46%), Positives = 78/164 (47%)
 Frame = -3

Query: 492 PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPP 313
      P PPP  PP SPPP  PP SPPP  PP PP   PPPPV  P P  S PP
Sbjct: 1534 PSPPPPSPPPPSPSPPPSP-PPPSPPPSPPPPSPPP---PLPPPPVPPSPLPP--PSPPP 1587

Query: 312 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
       P SPPP   SPPP P P   PP P  + P P  PPPP P   P PP 
Sbjct: 1588 SPPPSPPP-----SPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPV---PPPPSPPPLPPPPLPPP 1639

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPP  S PP PP P  SP PP +PPPP  SPP P
Sbjct: 1640 PSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPPTPPPP----SPPLP 1679

 Score = 119 bits (297), Expect = 3e-25
 Identities = 79/175 (45%), Positives = 81/175 (46%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L S PPPP  PP P   PP SPP  PP PPP V PP +PP   PPP  
Sbjct: 2084 LMSVPPPPSP-PPSLPSSSPSPPPPSPPLPPSPPPLPPPPVPPPPTPPPSPPPLPPPPTP 2142

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP P   P PP SPP P  S PPP P P   PP P  SP P  PPPP 
Sbjct: 2143 PPSPPPLPPPPTPPPQSPPLP---SPPPPSPPTP-----PPLPPPSPSPLPPPPIPPPPS 2194

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       P   P PP SP PP  SPPPPP    PPPP+ PPPP  SPPP
Sbjct: 2195 PP-----PHPPPQSPLPP----SPPPPP--------PPPPL--PPPP----SPPP 2226

 Score = 118 bits (295), Expect = 4e-25
 Identities = 71/153 (46%), Positives = 75/153 (49%), Gaps = 1/153 (0%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L SPPPP + P SPPP  PP SP P  P PPP  P  PP  SPPPP S
Sbjct: 285 LSPSPPPPSLSP--SPPPSPPPPSTSPSP----PPRPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSLS 338

Query: 348 P-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      P P P  SPPPP +SP PP  SP PPP P   PP P  + P P  SPPPP
Sbjct: 339 PSPPPPSLSPSPPPPSFSPSPPPPSLSPSPPPATPPPSPPPPSPPPPLPPPP---SPPPP 395

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
       P   P PP SPPP   PPPPP P+
Sbjct: 396 LPP----PPIPPPPSPPP------PPPPPLAPF 418

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 75/173 (43%), Positives = 80/173 (46%), Gaps = 6/173 (3%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP + P SPPP  P SPPP  P PPP  P  PP  SPPPP SP 
Sbjct: 1758 SPPPPSLSP--SPPPPSTSP--SPPPPSASPSPPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSTSP-- 1811

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
         SPPPP SP PP  +SP PPP P  SPPPP  SP P  SP PP  
Sbjct: 1812 ------SPPPPPASPSPPPPSASPSPPP--PSSSPSPPPPSSSPSPPPPSLSPSPP---- 1859

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY------HSPPPPVYSPPPPYHY 19
        P PP SPPPP  SPP PP P +    + P  +PP Y Y
Sbjct: 1860 ----PSPPPSSPPPP----SPPTPPAPPRPFLVSLDIIATQPSSSNPPERYPY 1904

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 79/173 (45%), Positives = 82/173 (47%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SP PP  PP PPP  PP SPPP  PP PPP  PP+ PP  SP PP  PP 
Sbjct: 1533 SPSPP---PPSPPPPSPSPPP-SPPPPSPPPSPPPPSPPPPLPPPPVPPSPLPPPSPPPS 1588

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  S PP P SPPPP   PPPP    SPPPP  + P P  PPPP P 
Sbjct: 1589 PPP--SPPPSPPPSPPPPLPL---PPPP-------SPPPP---LPPPPV---PPPPSPPP 1630

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        PPPP+ PPPP  SPPP P    P PP  PP P  SP PP
Sbjct: 1631 L---PPPPL--PPPP----SPPPSPP-------PSPPPSPPPSPPPSPSPLPP 1667

 Score = 105 bits (261), Expect = 4e-21
 Identities = 74/152 (48%), Positives = 75/152 (49%)
 Frame = -3

Query: 459 VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH 280
      V SP P  PP SPPP  P SPP  SPPPP SPP    SPPPP SPPPP 
Sbjct: 1531 VPSPSP---PPPSPPP---PSPSPP---PSPPPP--SPPP------SPPPP--SPPPPL- 1570

Query: 279 YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
        PPP P P  SPPP   SP P  SPPP  P  SPPPP+ PPPP   
Sbjct: 1571 --PPPPVPPSPLPPPSPPP-----SPPP---SPPPSPPP----SPPPPLPLPPPPSPPPP 1616

Query: 99  PPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PPPP P   P PP  PPPP  SPPP
Sbjct: 1617 LPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPP 1648

 Score = 105 bits (261), Expect = 4e-21
 Identities = 66/145 (45%), Positives = 67/145 (46%), Gaps = 1/145 (0%)
 Frame = -3

Query: 432 PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK 253
      P SPPP  PP SP  S PPP  SPP P  SPPPP+ PP P  SP PPP 
Sbjct: 1532 PSPSPPPPSPPPPSPSPPPSPPPP---SPPPSP-PPPSPPPPLPPPPVP---PSPLPPPS 1584

Query: 252 KPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 76
       P   PPP  SP P  PPPP P   PP PP SPPP   PPPP  P
Sbjct: 1585 PPPSPPPSPPPSPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPP 1644

Query: 75  YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPP   PPP   PPPP
Sbjct: 1645 SPPPSPPPSPPPSPPPSPSPLPPPP 1669

 Score = 103 bits (258), Expect = 9e-21
 Identities = 73/162 (45%), Positives = 77/162 (47%), Gaps = 10/162 (6%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      L SPPPP  P SPPP  P SPPP  P PPP + P  PP  SPPPP S
Sbjct: 1764 LSPSPPPPSTSP--SPPPPSASP--SPPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPPAS 1819

Query: 348 P-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      P P P  SPPPP SP PP  SSP PPP P  SPPP   SP P  SPPPP
Sbjct: 1820 PSPPPPSASPSPPPPSSSPSPPPPSSSPSPPP--PSLSPSPPP-----SPPP--SSPPPP 1870

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPY---------HYSSPPPPPKKPY 73
          SPP P +PP P+      SS PP + PY
Sbjct: 1871 -------SPPTPP-APPRPFLVSLDIIATQPSSSNPPERYPY 1904

 Score = 102 bits (253), Expect = 3e-20
 Identities = 66/145 (45%), Positives = 71/145 (48%), Gaps = 2/145 (1%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP V PP +PPP  PP  PPP  PP SPPP  PP PP   P PP SPP P
Sbjct: 2119 PPPPVPPPPTPPPS--PPPLPPPPT--PPPSPPPLPPPPTPPPQSPPLPSPPPPSPPTPP 2174

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
         PP P  PPPP   PPPP  P+   PPP+ + P P  PPPP   
Sbjct: 2175 --PLPPPSPSPLPPPPI----PPPPSPPPH-----PPPQSPLPPSP----PPPP------ 2213

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PP 85
       PPPP+ PPPP  SPPP PP
Sbjct: 2214 --PPPPL--PPPP----SPPPSQPP 2230

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 1e-18
 Identities = 68/153 (44%), Positives = 73/153 (47%), Gaps = 2/153 (1%)
 Frame = -3

Query: 453 SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      +P P  PP PPP  PP SPP   PP P SPP    SPPPP+ PPPP  
Sbjct: 675 APSPSPPPPSPPPPSPSPPPSPP-----PPSPPPSPPPP-----SPPPPL--PPPPL--- 719

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
       PPPP  P  SPPP   SP P  SPPPP    +PPPP +PPPP  +PP
Sbjct: 720 -PPPPLPPPSPPPSPPP-----SPPP---SPPPP-------TPPPP--APPPP----APP 757

Query: 93  PPPKKPYYYHSPPPPVYSP--PPPYHYTSPPPP 1
      P P    P PP  P PPP  SPPPP
Sbjct: 758 PAPP-------PSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 783

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 53/121 (43%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 3/121 (2%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK---VYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PPPP  PP SPPP  PP +PPP+ P SPPP   PP+ PP   PPPP+ P
Sbjct: 2137 PPPPT--PPPSPPP--LPPPPTPPPQSPPLPSPPPPSPPTPPPLPPPSPSPLPPPPIPPP 2192

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P H  PPP  PP P   PPPPP P   PPPP      SPPP + 
Sbjct: 2193 PSPPPH---PPPQSPLPPSP-----PPPPPPPPL----PPPP-----------SPPPSQP 2229

Query: 165 P 163
      P
Sbjct: 2230 P 2230

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 56/164 (34%), Positives = 62/164 (37%), Gaps = 32/164 (19%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP----PPKVYPPVSPPYHY--SSPPPPVY 352
      PPP  PP SPP  PP  P P  PP SP  PP + PP SPP H  SP PP 
Sbjct: 2150 PPPPTPPPQSPPLPSPPPPSPPTPPPLPPPSPSPLPPPPIPPPPSPPPHPPPQSPLPPSP 2209

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--------------------KKPYKYSS 232
       PP P   PP P S PP  +S  P           K  Y S
Sbjct: 2210 PPPPPPPPLPPPPSPPPSQPPSLENASQSLVPIFVSVGCIVIIIVLIGFGYWLKCKYYQS 2269

Query: 231 P--PPPEHHVSPKPYYHSPP----PPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 118
      P  PE + +P   P   P +  +H PPPVY P P
Sbjct: 2270 PLQIQPEAELEDEPIQEDEPIQEDEPIQAEIHH--PPPVYVPVP 2311

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 46/117 (39%), Positives = 52/117 (44%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP--PVYSP 346
      SPPPP  P SPPP  P SPPP  P PPP  P  PP  SPPP P SP
Sbjct: 1812 SPPPPPASP--SPPPPSASP--SPPPPSSSPSPPPPSSSPSPPPPSLSPSPPPSPPPSSP 1867

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY---------HYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      P   S P PP +PP P+      SS PP + PY  S  P++ + P
Sbjct: 1868 PPP----SPPTPP--APPRPFLVSLDIIATQPSSSNPPERYPY-IGSGATPDNKIVP 1917

[108][TOP]
>UniRef100_C1EA37 Predicted protein n=1 Tax=Micromonas sp. RCC299 RepID=C1EA37_9CHLO
     Length = 1765

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 90/177 (50%), Positives = 93/177 (52%), Gaps = 4/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY--PPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SPPPP  PP SPPP  PP SPPP V+ PP PPP  PP +P   SPPPP SP
Sbjct: 1101 SPPPP---PPPSPPPPRPPPPPSPPPPVHEPPPSPPPPPSPPPPTPDAPPPSPPPPPPSP 1157

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP  PPPP   P PPP +P  SPPPP H  P   SPPPP 
Sbjct: 1158 PPSPPP-SPPPPPSPMPPPP-----PSPPPPRPPPPPSPPPPVHEPPP-----SPPPPPN 1206

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP--PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP  PPPP   P PPPP P   PPPP SPPPP   PPPP
Sbjct: 1207 P----SPPPPSPMPPPPSPMPPPPSPPPPSPPPPSPMPPPP--SPPPPIPSPPPPPP 1257

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 92/177 (51%), Positives = 97/177 (54%), Gaps = 5/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  P SPP  PP SPPP  PP SPPP  PP PP  SPPPPV+ PP 
Sbjct: 1080 PPPPSPPSPPSPPSPPPPPPPSPPPP--PPPSPPPPRPPP--PP----SPPPPVHEPPPS 1131

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS-SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP  PPP  S PPPPP P   SPPPP  + P P  SPPPP+ P 
Sbjct: 1132 PPPPPSPPPPTPDAPPP---SPPPPPPSPPPSPPPSPPPPPSPMPPPP--PSPPPPRPPP 1186

Query: 159 YYHSPPPPVY----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPPV+  SPPPP + S PPP P P   PPPP SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1187 P-PSPPPPVHEPPPSPPPPPNPSPPPPSPMPPPPSPMPPPP--SPPPP----SPPPP 1236

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 87/174 (50%), Positives = 88/174 (50%), Gaps = 1/174 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP  PP  P P  PP PPP  PP SPP  S PPPP  PP 
Sbjct: 1120 SPPPPVHEPPPSPPPPPSPP--PPTPDAPPPSPPPPPPSPPPSPP--PSPPPPPSPMPPP 1175

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP-PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P   PPP SPPPP H  P PPPP P  SPPPP   P P  PPPP  
Sbjct: 1176 PPSPPPPRPPPPPSPPPPVHEPPPSPPPPPNP----SPPPPS--PMPPPPSPMPPPP--- 1226

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SPPPP SPPPP  S PPPP    SPPPP+ SPPPP   PPP
Sbjct: 1227 ----SPPPP--SPPPP---SPMPPPP-------SPPPPIPSPPPPPPTPRSPPP 1264

 Score = 129 bits (324), Expect = 2e-28
 Identities = 83/177 (46%), Positives = 86/177 (48%), Gaps = 5/177 (2%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      P PP    P K PP SPP  PP PPP  PP SPP   PPPP  PP +
Sbjct: 1065 PAPPAAAMDNRPCEKPPPP--SPPSPPSPPSPPPP---PPPSPP-----PPPPPSPPPPR 1114

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHY--SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P   PPPP SPPPP H  SPPPPP P   PPP  SP P  SPPP  P
Sbjct: 1115 P-----PPPP--SPPPPVHEPPPSPPPPPSPPPPTPDAPPP----SPPPPPPSPPPSPPP 1163

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
         PPPP  PPPP   P PPP +P  SPPPPV+ P  PPP  SPPPP
Sbjct: 1164 ---SPPPPPSPMPPPP-----PSPPPPRPPPPPSPPPPVHEPPPSPPPPPNPSPPPP 1212

 Score = 108 bits (269), Expect = 5e-22
 Identities = 73/164 (44%), Positives = 76/164 (46%), Gaps = 1/164 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      S PPPP  PP P P    PPP+ PP SPPP V+ PP SPP   PPP  P
Sbjct: 1164 SPPPPPSPMPPPPPSP--------PPPRPPPPPSPPPPVHEPPPSPP-----PPPNPSPP 1210

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P   PPPP  PPPP  SPPPP    SPPPP  SP P  PPP  
Sbjct: 1211 PPSP----MPPPPSPMPPPP----SPPPP--------SPPPP----SPMP----PPP--- 1243

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP 34
         SPPPP+ SPPPP   PPP  P   P P SPP
Sbjct: 1244 -----SPPPPIPSPPPPPPTPRSPPPAPPPLPGDVDPTPA-SPP 1281

[109][TOP]
>UniRef100_B9RL73 LRX2, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RL73_RICCO
     Length = 766

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 101/227 (44%), Positives = 115/227 (50%), Gaps = 42/227 (18%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKV------YPPVSPPP----KVYPPVYSPPPKVYPPV---SPP 415
      P+ S+ S   PPPP    +PP SPPP  +V P + PPP  PPV  SPP
Sbjct: 428 PTSKSSPSTRSHPPPPPPQTPAKSYHPPPSPPPPPTKRVSPKTHLPPPPPPPPVVEQSPP 487

Query: 414 PKVY-----PP-----VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV-YSPPPPYHYSSP 268
      P +   PP   VSP H++ PPPP    P H SPPPPV Y+P PP H SSP
Sbjct: 488 PPAHYHSYAPPPPTKKVSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKH--SPPPPVEYTPSPPKH-SSP 544

Query: 267 PP----PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP------PPVYSPPP 118
      PP  PP  ++ S PPPP    PY+H PPPP P Y SPP   PP  PPP
Sbjct: 545 PPVEYYPPPYQHQTSPPPPPPVQYQSPPYHHKPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPP---PPP 601

Query: 117 PYH-YSSPPPPPKKPYYYHSP------PPPVYSPPPPYH-YTSPPPP 1
       Y YSSPPPPPK Y + P   PP  SPPPP + YT PPP
Sbjct: 602 GYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTHSPPP 648

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 100/241 (41%), Positives = 121/241 (50%), Gaps = 59/241 (24%)
 Frame = -3

Query: 546 ISANSYLYSSPPPPKVYPPV---SPPPKVY----PPVYSPPPKV--YPP-----VSPPPK 409
      +S +++  PPPP Y P  SPPP V   PP +S PP V YPP   SPPP 
Sbjct: 504 VSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKHSPPPPVEYTPSPPKHSSPPPVEYYPPPYQHQTSPPPP 563

Query: 408 VYPPV---SPPYHYSSPPPPV------------YSPPKKPYH--YSSPPPP-----VYSP 295
       PPV  SPPYH+ PPPP       SPP P + YSSPPPP   +SP
Sbjct: 564 --PPVQYQSPPYHHKPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPPPPPGYDTYSSPPPPPKNEYAHSP 621

Query: 294 PPPYHYSSP----PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK---PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP 136
      PP + + P  PPPPK Y +S PPP  H PK  P  PPPP++P++  PPP
Sbjct: 622 PPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTHS-PPPTHGHYPPKRESPPPPPPPPPQEPFHPLPSPPP 680

Query: 135 ---VYSPPPP------YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS------PPPPYH-YTSPPP 4
        + +PP P   YH+S PPPP  ++H P PP YS   PPPP  + SPPP
Sbjct: 681 TGCITTPPSPPSSTPSYHHSPSPPPPPPEQHWHYPTPPSYSHHQSPPPPPPLSPFPSPPP 740

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 741 P 741

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 93/227 (40%), Positives = 112/227 (49%), Gaps = 47/227 (20%)
 Frame = -3

Query: 540 ANSYLYSSPPPPKV------YPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKV-YPPV-----SPPPKVY 403
      A+ + Y+ PPP K    + P PPP Y P  +SPPP V Y P   SPPP Y
Sbjct: 490 AHYHSYAPPPPTKKVSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKHSPPPPVEYTPSPPKHSSPPPVEY 549

Query: 402 PPVSPPYHY--SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP-----PPYHYSSPPPPPKKPY 244
       P PPY + S PPPP    PYH+ PPPP  PP   PPY + + PPPP  
Sbjct: 550 YP--PPYQHQTSPPPPPPVQYQSPPYHHKPPPPP---PPIEYQSPPYQHKTSPPPPPGYD 604

Query: 243 KYSSPPPP---EHHVSPKPYY-------HSPPPPKKPYYYHSP------PPPVYSPPPPY 112
       YSSPPPP  E+ SP P +    SPPPPK Y + P   PP  SPPPP 
Sbjct: 605 TYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTHSPPPTHGHYPPKRESPPPP- 663

Query: 111 HYSSPPPPPKKPYYYHSPPPP---VYSPPPP-------YHYTSPPPP 1
        PPPPP++P++  PPP  + +PP P    +H SPPPP
Sbjct: 664 ----PPPPPQEPFHPLPSPPPTGCITTPPSPPSSTPSYHHSPSPPPP 706

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 94/231 (40%), Positives = 113/231 (48%), Gaps = 56/231 (24%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPP-----VSPPPKVYPPV-YSPPPKVYPPVSPPP-----------KVYPP 397
      +SSPPP + YPP   SPPP  PPV Y PP + P PPP      K PP
Sbjct: 541 HSSPPPVEYYPPPYQHQTSPPPP--PPVQYQSPPYHHKPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPP 598

Query: 396 VSPPYH-YSSPPPP-----VYSPPKKPYHY----SSPPPP----VYSPPPPY-HYSS--- 271
       P Y YSSPPPP   +SPP  HY   SPPPP   +SPPP + HY   
Sbjct: 599 PPPGYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTHSPPPTHGHYPPKRE 658

Query: 270 -----PPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--------YYHSP----PPPKKPYYYHSPP 142
         PPPPP++P+   PPP  ++ P    Y+HSP  PPP++ ++H P 
Sbjct: 659 SPPPPPPPPPQEPFHPLPSPPPTGCITTPPSPPSSTPSYHHSPSPPPPPPEQ--HWHYPT 716

Query: 141 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP----YHYTSPPPP 1
      PP YS  +H S PPPPP P + SPPPP + P P   Y SPPPP
Sbjct: 717 PPSYS----HHQSPPPPPPLSP--FPSPPPPADNTPLPPIVGVSYASPPPP 761

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 87/190 (45%), Positives = 96/190 (50%), Gaps = 16/190 (8%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP--PYHYSSPPPPVYS 349
      SSP P +  PV PP  P +PP + +  SPPP  PP S  P  S PPPP  
Sbjct: 393 SSPSPRRKPRPVGNPPS---PKLAPPRRPFVKPSPPP---PPTSKSSPSTRSHPPPPPPQ 446

Query: 348 PPKKPYHY--SSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      P K YH  S PPPP   P H  PPPPP P  SPPPP H+ S  Y PPP
Sbjct: 447 TPAKSYHPPPSPPPPPTKRVSPKTHLPPPPPPP--PVVEQSPPPPAHYHS----YAPPPP 500

Query: 174 PKK--PYYYHSPPPPV---------YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPP 31
      KK P +H+PPPP     +SPPPP Y+ P PPK   HS PPPV Y PPP
Sbjct: 501 TKKVSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKHSPPPPVEYT--PSPPK-----HSSPPPVEYYPPP 553

Query: 30 PYHYTSPPPP 1
       H TSPPPP
Sbjct: 554 YQHQTSPPPP 563

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 77/180 (42%), Positives = 92/180 (51%), Gaps = 29/180 (16%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVS--PPPKVYPPVYSPPPKV--YPPVS---PPPKVYPPVSPPY---HY- 376
      +SPPPP Y  S PPP   +SPPP  YPP   PPPK   SPP  HY 
Sbjct: 595 TSPPPPPGYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTHSPPPTHGHYP 654

Query: 375 ---SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP---VYSPPPP------YHYSS--PPPPPKKPYKY 238
        SPPPP  PP++P+H  PPP  + +PP P   YH+S  PPPPP++ + Y
Sbjct: 655 PKRESPPPPPPPPPQEPFHPLPSPPPTGCITTPPSPPSSTPSYHHSPSPPPPPPEQHWHY 714

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP----YHYSSPPPPPKKPYY 70
       +PP  HH SP   PPPP P + SPPPP + P P   Y+S PPPP PYY
Sbjct: 715 PTPPSYSHHQSP-----PPPPPLSP--FPSPPPPADNTPLPPIVGVSYAS-PPPPTIPYY 766

[110][TOP]
>UniRef100_Q94ES7 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES7_PEA
     Length = 145

 Score = 154 bits (388), Expect = 7e-36
 Identities = 87/157 (55%), Positives = 94/157 (59%), Gaps = 5/157 (3%)
 Frame = -3

Query: 615 RSLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV 436
      RSLMAS + TL +A++ + PS ISAN Y YSSPPPP   SPPP  P YS PP 
Sbjct: 2  RSLMASASLTLALAILFFSFPSEISANQYSYSSPPPPVH----SPPPPKDPYHYSSPPP- 56

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP---VYSPPPPYHYSSPP 265
        PP  YP  P YH SPPPP +P KKPY Y SPPPP  Y P P Y SPP
Sbjct: 57 -----PPAHTYPHPHPVYH--SPPPP--TPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPHPHPV-YHSPP 106

Query: 264 PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHSPPPPKKPY 160
      PP KKPYKYSSPPPP H P P+ YHSPPPP  Y
Sbjct: 107 PPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPAHTY 143

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 72/121 (59%), Positives = 77/121 (63%), Gaps = 10/121 (8%)
 Frame = -3

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHSPPPP---K 169
      Y YSSPPPPV+SPPPP     K PY YSSPPPP H P P+ YHSPPPP  K
Sbjct: 30 YSYSSPPPPVHSPPPP----------KDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPTPHK 79

Query: 168 KPYYYHSPPPP---VYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYH-YTSPPP 4
      KPY Y SPPPP  Y P P Y SPPPP KKPY Y S PPPPV++ P P+ Y SPPP
Sbjct: 80 KPYKYPSPPPPPAHTYPHPHPV-YHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPP 138

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 139 P 139

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 55/112 (49%), Positives = 61/112 (54%), Gaps = 19/112 (16%)
 Frame = -3

Query: 279 YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP---VYSPPPPYH 109
      +S P    Y YSSPPPP     HSPPPPK PY+Y SPPPP  Y P P +
Sbjct: 19 FSFPSEISANQYSYSSPPPP---------VHSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVY 69

Query: 108 YSSPPPPP-KKPYYYHSPPPP-----------VYSPPP----PYHYTSPPPP 1
      +S PPP P KKPY Y SPPPP      +SPPP  PY Y+SPPPP
Sbjct: 70 HSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPP 121

[111][TOP]
>UniRef100_UPI0000DD9D0C Os11g0657400 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=UPI0000DD9D0C
     Length = 1399

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 96/217 (44%), Positives = 102/217 (47%), Gaps = 27/217 (12%)
 Frame = -3

Query: 570 VSLTLPSLISANSY--LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP-----------KVYP 430
      V  LP + S+ + + S PPP K PP P   PP S PP      K YP
Sbjct: 1037 VESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPPAKSSPPHEPISPPETPEKSYP 1096

Query: 429 PVSP----PPKVYPPVSPPYHYSSPPP-------PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY 283
      P +P  PP V  SPP  S PPP    P  P  P  SSPPPP SPPPP 
Sbjct: 1097 PSTPEESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPA 1156

Query: 282 HYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYS 103
        PPPP K   SPPPP  +SP P  SPPPP    PPPPV SPPPP  
Sbjct: 1157 PVILPPPPIK------SPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL---PPPPVKSPPPPAPVI 1207

Query: 102 SPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  P P   PPPPV SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1208 SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPP 1244

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 93/196 (47%), Positives = 98/196 (50%), Gaps = 23/196 (11%)
 Frame = -3

Query: 519 SPP--PPKVYPPVSP----PPKVYPPVYSPPP-KVYPP---VSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      SPP P K YPP +P  PP V P  SPP K PP  VS PP  P+ PP  SS
Sbjct: 1086 SPPETPEKSYPPSTPEESSPPSV-PKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSS 1144

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK----------YSSPPPP 220
      PPPP SPP P   PPPP+ SPPPP  SPPPP K P       SPPPP
Sbjct: 1145 PPPPEKSPPP-PAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPP 1203

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---YYYHSPPPP 49
        +SP P  SPPPP    PPPPV SPPPP  SPPPP K P     PP 
Sbjct: 1204 APVISPPPPVKSPPPPAPVIL---PPPPVKSPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPA 1260

Query: 48  VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      V S PPP  + PPPP
Sbjct: 1261 VKSLPPPAPVSLPPPP 1276

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 84/176 (47%), Positives = 89/176 (50%), Gaps = 3/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SSPPPP+ PP  P + PP  PP  P +SPPP V P PP   PPPPV SPP
Sbjct: 1143 SSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSP-PPPAPVILPPPPVKSPP 1201

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  SPPPPV SPPPP   PPPP K   SPPPP  +SP P  SPPP  
Sbjct: 1202 -PPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVK------SPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPV 1254

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
         PP V S PPP  S PPPP K  P   PPP V S PPP  + PPP
Sbjct: 1255 IL---SPPAVKSLPPPAPVSLPPPPVKSLPPPAPVSLPPPVVKSLPPPAPVSLPPP 1307

 Score = 129 bits (324), Expect = 2e-28
 Identities = 89/211 (42%), Positives = 98/211 (46%), Gaps = 37/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP-----------VYSPPP--KVYPPVSPPPKVYPPV--SP 388
      S+PPP K PP +P   PP       SPPP K PP SP  V PPV SP
Sbjct: 989 STPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPPSPVESVLPPVKSSP 1048

Query: 387 PYH--YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP----- 229
      P+  S PPP  SPP+ P  +S PPP S PP+  SPP P+K Y S+P   
Sbjct: 1049 PHAPVISEPPPTKSSPPQVP--VTSEPPPAKS-SPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEESSP 1105

Query: 228 --------PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP- 88
          PP E + P   PPP K  P  SPPPP SPPPP   PPPP 
Sbjct: 1106 PSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPI 1165

Query: 87  --PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P P  SPPPPV SPPPP   PPPP
Sbjct: 1166 KSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPP 1196

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 81/186 (43%), Positives = 89/186 (47%), Gaps = 12/186 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SSPPPP   + PPK PPV  PP   S PP  P  P  S PP  SPP
Sbjct: 692 SSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPP 751

Query: 342 KKPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP----PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
       P ++SPP P Y+P PP  SSPP  PPP P K SPP  H SP P  SPP
Sbjct: 752 IPPTSHTSPPTPEEYTPSPP--KSSPPEEKSPPPHSPEK--SPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK-----PYYYHSPPPP--VYSPPPPYHY 19
       P +   SPP P SP PP +  PP P K   P + S PPP  SPPP H 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKSSSPPPEAHV 864

Query: 18  TSPPPP 1
      +SPPPP
Sbjct: 865 SSPPPP 870

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 85/185 (45%), Positives = 90/185 (48%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS----PPPKVYPPVSPPYHYSSPP--- 364
      SSPPPP    PPK PP  PP  PP S  P P+ Y P SPP  SSPP  
Sbjct: 725 SSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPP--IPPTSHTSPPTPEEYTP-SPPK--SSPPEEK 779

Query: 363 -PPVYSPPKKP---YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       PP +SP K P  H +SPPP  SPP P  SSPP P K P  SPP    P P
Sbjct: 780 SPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSP----SPPSGHEGTPPSP 835

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
        S PPP+  + SPPP  SPPP H SSPPPP K P   PPP  SPP   
Sbjct: 836 VKSSSPPPEA--HVSSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSP-----PPPETKSPPTLTPE 888

Query: 18  TSPPP 4
       SPPP
Sbjct: 889 ISPPP 893

 Score = 120 bits (302), Expect = 7e-26
 Identities = 86/222 (38%), Positives = 98/222 (44%), Gaps = 48/222 (21%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVYPP-------VSPPYHYSS 370
      SS PPP+ +  PPP+ PP   PP + P +SPPP+  P    SPP  S 
Sbjct: 855 SSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESE 914

Query: 369 PPP---PVYSPPKKPYHY------SSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYKYSS 232
      PPP  P SPP  +    S+PPP  SPP   SS PP   PP P  SS
Sbjct: 915 PPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEKSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSS 974

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS--------------PPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
      PP E +V P P  S PPP+KP  H+       PP PV S PPP  S PP
Sbjct: 975 PPSHEEYVPPSP-AKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPP 1033

Query: 93  P-------PPKKPYYYHSP----PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P    PP K  H+P  PPP S PP  TS PPP
Sbjct: 1034 PSPVESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPP 1075

 Score = 119 bits (299), Expect = 2e-25
 Identities = 79/179 (44%), Positives = 84/179 (46%), Gaps = 6/179 (3%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPP K PP +P   PPV SPPP  P +SPPP V P PP   PPPPV SPP
Sbjct: 1176 SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPA-PVISPPPPVKSP-PPPAPVILPPPPVKSPP 1233

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
       P  SPPPP SPPP    PP K  P  S PPPP  + P   PPP 
Sbjct: 1234 -PPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPPPAPVSLPPPPVKSLPPPAPVSLPPPV 1292

Query: 171 KKPYYYHSP---PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       K   +P  PPP  P PP  S PPP KP   PP P S PPP  + PPP
Sbjct: 1293 VKSLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPAPVSLPPPAVKPL---PPPVPQVSLPPPKQESLPPP 1348

 Score = 117 bits (293), Expect = 8e-25
 Identities = 80/202 (39%), Positives = 90/202 (44%), Gaps = 29/202 (14%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP---PPVY 352
      SSPPPP    PPK PP  PP   S PP  P +P H SPP  PPV 
Sbjct: 659 SSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPP----PPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--------PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       P P  +S PPP  P P H SPP     PP P ++SPP PE + +P P
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPP---PAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEY-TPSP 770

Query: 195 YYHSPPPPKKP------------YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY----YYH 64
        SPP K P       + SPPP  SPP P  SSPP P K P   + 
Sbjct: 771 PKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHEG 830

Query: 63  SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPP 4
      +PP PV  SPPP H +SPPP
Sbjct: 831 TPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPP 852

 Score = 113 bits (283), Expect = 1e-23
 Identities = 88/268 (32%), Positives = 99/268 (36%), Gaps = 96/268 (35%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV------------------ 394
      +P PPK PP  P + P SPP + +P  PP + PP          
Sbjct: 767 TPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPS 826

Query: 393 -------------SPP--YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS----- 274
             SPP  H SSPPP  S P  H SSPPPP SPPPP  S   
Sbjct: 827 GHEGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLT 886

Query: 273 ---SPPP---------------------PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
        SPPP           PP P  SSPP E +V P P  +PPP +K
Sbjct: 887 PEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEK 946

Query: 165 PYYYH-----SPPPPVYSPPP-PYHYSSPP--------------PPPKKPYYYHS----- 61
        H   SPP   PPP P  SSPP       PPP+KP  H+   
Sbjct: 947 SPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINS 1006

Query: 60  ---------PPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
           PP PV S PPP  + PPP
Sbjct: 1007 SPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPP 1034

 Score = 112 bits (279), Expect = 3e-23
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 94/211 (44%), Gaps = 36/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP----KVYPPVSP------PPKVYPPV-----S 391
      +S PP P+ + P  PPK PP  PP  K PP +P   PPK PP   +
Sbjct: 563 HSPPPVPEGHTP--SPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPT 620

Query: 390 PPYHYSSPPPP-----VYSPPKK-PYHYSSPPPP---VYSPPPPYHYSSPPPPPKK-PYK 241
      P  SSPPPP    SPP+ P  SPP P   SPPPP   P PPK P 
Sbjct: 621 PESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPT 680

Query: 240 YSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
       SPP PE  S  P P H P PPK   S PP  SPP P  +S PPPP  
Sbjct: 681 EKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK------STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPE- 733

Query: 72  YYHSPPPPVYSPP-------PPYHYTSPPPP 1
       H+P PP SPP    PP +TSPP P
Sbjct: 734 -GHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTP 763

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 83/210 (39%), Positives = 86/210 (40%), Gaps = 37/210 (17%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P+ Y P  PPK PP  PP   S PP  P  P  S PP  SPP
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTP--SPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPP 652

Query: 342 KKPYHYSSPPPPV----------------YSPPPPYHYSSPPPPP-----------KKPY 244
         SSPPPP         SPP P  SS PPPP       P 
Sbjct: 653 TPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPP 712

Query: 243 KYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPK-KPYYYHSPP-PPV--YSPPPPYHYSSPPPP 88
        SPP PE  S  P P H+P PPK P  SPP PP  SPP P Y +P PP
Sbjct: 713 VEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEY-TPSPP 771

Query: 87  PKKPYYYHSPPP--PVYSPPPPYHYTSPPP 4
        P  SPPP P SPP  H TSPPP
Sbjct: 772 KSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

 Score = 111 bits (277), Expect = 5e-23
 Identities = 83/214 (38%), Positives = 91/214 (42%), Gaps = 42/214 (19%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPP--PKVYPPVYSP--PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV-- 355
      PPPP+  P PP P  P  SP P K+ PP P P +  SPP Y +PPPP  
Sbjct: 460 PPPPEEESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPP--PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSG 517

Query: 354 ---------------------YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-------- 262
                 YSPP P  SSPPP  SPP P  SPPP    
Sbjct: 518 WLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPE--SSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPS 575

Query: 261 PPKK-PYKYSSPPPPEHHVS--PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      PPK P  SPP PE  S P P ++P PPK   S PP  SPP P  +S PP
Sbjct: 576 PPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPK------STPPAEKSPPTPESKASSPP 629

Query: 90  PPKKPYYYHSP----PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP  + SP  PP  SPP P  S PPP
Sbjct: 630 PPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPP 663

 Score = 111 bits (277), Expect = 5e-23
 Identities = 85/228 (37%), Positives = 93/228 (40%), Gaps = 53/228 (23%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPP------------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV 394
      Y +PPPP      K PP + PP Y   P SPPP+  P +P   PP 
Sbjct: 508 YGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPP 567

Query: 393 SPPYHYSSPP---PPV----------YSPPKKPYHYS-----SPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
       P H SPP  PP      SPP P Y+   S PP  SPP P  +S 
Sbjct: 568 VPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASS 627

Query: 267 PPPP-----------KKPYKYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      PPPP       P  SPP PE  S  P P H+P PPK   S PP 
Sbjct: 628 PPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK------STPPTE 681

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPV-YSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPP P  SS PPPP  + SPP  PPV SPP P  S PPP
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPP 729

 Score = 109 bits (273), Expect = 2e-22
 Identities = 81/200 (40%), Positives = 88/200 (44%), Gaps = 26/200 (13%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP--KVYPP-----VSPPYHYSSPP 364
      S PPP K PP +P   PPV SPPP  P +SPPP K PP   +SPP  S PP
Sbjct: 1208 SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPA-PVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPP 1266

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      P  S P P   PP PV S PPP  S PPP P   S PPP  + P   
Sbjct: 1267 PAPVSLPPPPVKSLPPPAPV-SLPPPVVKSLPPPAP-----VSLPPPAVKPLPPPAPVSL 1320

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP------PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP-- 28
      PPP KP   PP P S PPP  S PPP   PP K   PPP + + PP 
Sbjct: 1321 PPPAVKPL---PPPVPQVSLPPPKQESLPPPAKEAEAPPAKE---SKPPPAMEAEAPPAF 1374

Query: 27  -----------YHYTSPPPP 1
            + Y SPPPP
Sbjct: 1375 DTTVLLPPVMAHQYASPPPP 1394

 Score = 108 bits (269), Expect = 5e-22
 Identities = 87/258 (33%), Positives = 92/258 (35%), Gaps = 84/258 (32%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS--------PPPKVYPPVSPPYHYSS- 370
      SSPP + Y P SP   PP  PP  P S    PPP  P SPP H  
Sbjct: 923 SSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEKSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSSPPSHEEYV 982

Query: 369 PPPPVYS--PPKKPY--------------HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---- 250
      PP P S PP+KP          PP PV S PPP  S PPP P +  
Sbjct: 983 PPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPPSPVESVLP 1042

Query: 249 PYKYSSP-------PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP------------------ 145
      P K S P    PPP   P+  S PPP K  H P         
Sbjct: 1043 PVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPPAKSSPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEE 1102

Query: 144 --------------------------PPPVYSP-PPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPP 55
                   PPP  P PPP  SSPPPP  P P   PP
Sbjct: 1103 SSPPSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPP 1162

Query: 54  PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP+ SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1163 PPIKSPPPPAPVISPPPP 1180

 Score = 108 bits (269), Expect = 5e-22
 Identities = 74/185 (40%), Positives = 83/185 (44%), Gaps = 26/185 (14%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVY----PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP----VSPPYHYSSPP 364
      SPPPP    PPV PP  P + PPP+ PP + P + PP  + PP  S PP
Sbjct: 1215 SPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPPPAPVSLPP 1274

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYKYSSP-----PPPEH 214
      PPV S P P  S PPP V S PPP  S PPP   PP P   P   PPP 
Sbjct: 1275 PPVKSLPP-PAPVSLPPPVVKSLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPVP 1333

Query: 213 HVS-PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-------PPKKPYYYHSP 58
       VS P P  S PPP K   +PP   PPP   +PP    PP  + Y SP
Sbjct: 1334 QVSLPPPKQESLPPPAKEA--EAPPAKESKPPPAMEAEAPPAFDTTVLLPPVMAHQYASP 1391

Query: 57  PPPVY 43
      PPP +
Sbjct: 1392 PPPQF 1396

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 2e-19
 Identities = 77/218 (35%), Positives = 90/218 (41%), Gaps = 44/218 (20%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPP--PPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV-YPPVS---PPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      S PP PP + PV PP K  P Y PP   P S  PPP+  P PP  + P 
Sbjct: 423 SEPPEKPPLIPVPVGPPEK--SPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTPSPT 480

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-----------SPPP---------PYHYSSPPPPPKKPYK 241
      P S P+ P  + PP P       +PPP     P  +PPP + P +
Sbjct: 481 P--SSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTE 538

Query: 240 YSSP------PPPE----------HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      YS P   PPPE     H  P P H+P PPK   S PP  SPP P 
Sbjct: 539 YSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPES 592

Query: 108 YSSPPPPPKK--PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       +SPPP P++ P  S PP  SPP P  S PPP
Sbjct: 593 KASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPP 630

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 1e-18
 Identities = 70/188 (37%), Positives = 81/188 (43%), Gaps = 17/188 (9%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      P P K  P  PP + PV  PP+ P  PP  P +P H  PPPP  P++
Sbjct: 417 PTPGKPSEPPEKPPLIPVPV--GPPEKSPAYEEPPAA--PSTPTSH--GPPPPEEESPEE 470

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK-----PYKYSSPPPPEHHVSPK-PYYHSPPP 175
      P  +P P  SP P  + PP P K   P +Y +PPPP   PK P   PP
Sbjct: 471 PPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPP 530

Query: 174 P--KKPYYY-------HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      P + P Y    SPPP  SPP P  SPPP P+  P  S PP  SPP P
Sbjct: 531 PQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTP 590

Query: 27 YHYTSPPP 4
        SPPP
Sbjct: 591 ESKASPPP 598

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 3e-12
 Identities = 59/169 (34%), Positives = 67/169 (39%), Gaps = 8/169 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      P ++S +   PP P  PP PP K PP  S PP V  + PP V    
Sbjct: 1253 PVILSPPAVKSLPPPAPVSLPP--PPVKSLPPPAPVSLPPPVVKSLPPPAPV-------- 1302

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
        S PPP  P  P  S PPP V  PPP  S PPP   K S PPP   
Sbjct: 1303 ---SLPPPAVKPLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPVPQVSLPPP-----KQESLPPPAKEAEA 1354

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS-----PPPPYH-YSSPPPPPKKPY 73
       P  S PPP    + PP +   PP  H Y+SPPPP + Y
Sbjct: 1355 PPAKESKPPPA----MEAEAPPAFDTTVLLPPVMAHQYASPPPPQFQGY 1399

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 5e-11
 Identities = 52/160 (32%), Positives = 60/160 (37%), Gaps = 26/160 (16%)
 Frame = -3

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP----PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
      P ++ P  S  P + P KP   PP  PV P   Y PP P P + 
Sbjct: 400 PVLARPVDCSKHVCPGHPTPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHG 459

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPP----PKKPYYYHSPPPPVYS--PPPPYHYSSPPPP----- 88
      PPP E   P  +P P  P+ P   PP P    PP Y +PPPP   
Sbjct: 460 PPPPEEESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWL 519

Query: 87 PKKPYYYHSPPPPV-----YSPP------PPYHYTSPPPP 1
      PK P  +PPP    YSPP   PP  SPP P
Sbjct: 520 PKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTP 559

[112][TOP]
>UniRef100_Q5ZB68 Os01g0594300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q5ZB68_ORYSJ
     Length = 551

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 84/172 (48%), Positives = 92/172 (53%), Gaps = 5/172 (2%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      ++ SPPPP  PP PPP  PP SPPP  PP SP P  PP SPP   PP P 
Sbjct: 395 FVLPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSP---PPPSPP-----PPSP-- 444

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      PP P +YSSPPPP Y  P  Y SPPPPP   + +PPPP + VSP+ Y SPPPP
Sbjct: 445 -PPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAY---HEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 500

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYY-YHSPPPPVYSPPP 31
       Y  PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y Y SPPPP + P
Sbjct: 501 PA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 551

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 82/159 (51%), Positives = 87/159 (54%), Gaps = 18/159 (11%)
 Frame = -3

Query: 423 SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 244
      SPPP  PP SPP  SPPPP  PP P  SPPPP SPPPP  SPPPP  P 
Sbjct: 399 SPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPP--SPPPP----SPPPP--SPV 450

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      YSSPPPP + VSP+ Y SPPPP P Y+ +PPPP Y  P  Y SPPPPP  Y  
Sbjct: 451 YYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP--PAYHEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPP--AYQET 506

Query: 63 SPPPPVY---------SPPPP---------YHYTSPPPP 1
      PPPP Y     SPPPP     Y Y+SPPPP
Sbjct: 507 PPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 545

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 54/117 (46%), Positives = 58/117 (49%), Gaps = 5/117 (4%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS  +  YSSPPPP Y VSP +  P  PPP Y  PPP Y VSP  Y
Sbjct: 442 PSPPPPSPVYYSSPPPP--YYEVSPEDRYLSP---PPPPAYHEAPPPP--YYEVSPEDRY 494

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKP-YKYSSPPPP 220
      SPPPP    Y + PPPP Y  P  Y SPPPP   K P Y+YSSPPPP
Sbjct: 495 LSPPPP------PAYQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 545

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 31/68 (45%), Positives = 34/68 (50%), Gaps = 12/68 (17%)
 Frame = -3

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP------------PY 25
      K +  SPPPP  PP P  S PPPP P  SPPPP SPPP      P 
Sbjct: 393 KKFVLPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPSPP--PPSPPPPSPSPPPPSPPPPSPPPPSPV 450

Query: 24 HYTSPPPP 1
      +Y+SPPPP
Sbjct: 451 YYSSPPPP 458

[113][TOP]
>UniRef100_B9G8N7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9G8N7_ORYSJ
     Length = 1360

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 96/217 (44%), Positives = 102/217 (47%), Gaps = 27/217 (12%)
 Frame = -3

Query: 570 VSLTLPSLISANSY--LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP-----------KVYP 430
      V  LP + S+ + + S PPP K PP P   PP S PP      K YP
Sbjct: 1037 VESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPPAKSSPPHEPISPPETPEKSYP 1096

Query: 429 PVSP----PPKVYPPVSPPYHYSSPPP-------PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY 283
      P +P  PP V  SPP  S PPP    P  P  P  SSPPPP SPPPP 
Sbjct: 1097 PSTPEESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPA 1156

Query: 282 HYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYS 103
        PPPP K   SPPPP  +SP P  SPPPP    PPPPV SPPPP  
Sbjct: 1157 PVILPPPPIK------SPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL---PPPPVKSPPPPAPVI 1207

Query: 102 SPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP  P P   PPPPV SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1208 SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPP 1244

 Score = 148 bits (374), Expect = 3e-34
 Identities = 93/182 (51%), Positives = 97/182 (53%), Gaps = 10/182 (5%)
 Frame = -3

Query: 519 SPP--PPKVYPPVSP----PPKVYPPVYSPPP-KVYPP---VSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      SPP P K YPP +P  PP V P  SPP K PP  VS PP  P+ PP  SS
Sbjct: 1086 SPPETPEKSYPPSTPEESSPPSV-PKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSS 1144

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PPPP SPP P   PPPP+ SPPPP  SPPPP K   SPPPP  + P P 
Sbjct: 1145 PPPPEKSPP-PPAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVK------SPPPPAPVILPPPPV 1197

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
       SPPPP    SPPPPV SPPPP   PPPP K P   PP PV SPPPP  SP
Sbjct: 1198 KSPPPPAPVI---SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSP----PPPAPVISPPPP--EKSP 1248

Query: 9  PP 4
      PP
Sbjct: 1249 PP 1250

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 86/180 (47%), Positives = 91/180 (50%), Gaps = 6/180 (3%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPP---VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      SSPP K PP  VS PP  P+ P P  PP  PP+ PP PP   PPPP+ 
Sbjct: 1112 SSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPP---PPEKSPP--PPAPVILPPPPIK 1166

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
      SPP P  SPPPPV SPPPP   PPPP K   SPPPP  +SP P  SPPPP
Sbjct: 1167 SPP-PPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVK------SPPPPAPVISPPPPVKSPPPP 1219

Query: 171 KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
          PPPPV SPPPP  SPPPP K P     PP V S PPP  + PP P
Sbjct: 1220 APVIL---PPPPVKSPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPPPAPVSLPPSP 1276

 Score = 129 bits (324), Expect = 2e-28
 Identities = 89/211 (42%), Positives = 98/211 (46%), Gaps = 37/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP-----------VYSPPP--KVYPPVSPPPKVYPPV--SP 388
      S+PPP K PP +P   PP       SPPP K PP SP  V PPV SP
Sbjct: 989 STPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPPSPVESVLPPVKSSP 1048

Query: 387 PYH--YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP----- 229
      P+  S PPP  SPP+ P  +S PPP S PP+  SPP P+K Y S+P   
Sbjct: 1049 PHAPVISEPPPTKSSPPQVP--VTSEPPPAKS-SPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEESSP 1105

Query: 228 --------PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP- 88
          PP E + P   PPP K  P  SPPPP SPPPP   PPPP 
Sbjct: 1106 PSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPI 1165

Query: 87  --PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P P  SPPPPV SPPPP   PPPP
Sbjct: 1166 KSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPP 1196

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 81/176 (46%), Positives = 85/176 (48%), Gaps = 2/176 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SSPPPP+ PP  P + PP  PP  P +SPPP V P PP   PPPPV SPP
Sbjct: 1143 SSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSP-PPPAPVILPPPPVKSPP 1201

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  SPPPPV SPPPP   PPPP K   SPPPP  +SP P  SPPP  
Sbjct: 1202 -PPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVK------SPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPV 1254

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK--PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         PP V S PPP  S PP P K  P  S PP V  PP  S P P
Sbjct: 1255 IL---SPPAVKSLPPPAPVSLPPSPVKSLPPRAPVSLPPRVVKSLPPRAPVSLPQP 1307

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 81/186 (43%), Positives = 89/186 (47%), Gaps = 12/186 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      SSPPPP   + PPK PPV  PP   S PP  P  P  S PP  SPP
Sbjct: 692 SSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPP 751

Query: 342 KKPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPP----PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
       P ++SPP P Y+P PP  SSPP  PPP P K SPP  H SP P  SPP
Sbjct: 752 IPPTSHTSPPTPEEYTPSPP--KSSPPEEKSPPPHSPEK--SPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK-----PYYYHSPPPP--VYSPPPPYHY 19
       P +   SPP P SP PP +  PP P K   P + S PPP  SPPP H 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKSSSPPPEAHV 864

Query: 18  TSPPPP 1
      +SPPPP
Sbjct: 865 SSPPPP 870

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 85/185 (45%), Positives = 90/185 (48%), Gaps = 12/185 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS----PPPKVYPPVSPPYHYSSPP--- 364
      SSPPPP    PPK PP  PP  PP S  P P+ Y P SPP  SSPP  
Sbjct: 725 SSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPP--IPPTSHTSPPTPEEYTP-SPPK--SSPPEEK 779

Query: 363 -PPVYSPPKKP---YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       PP +SP K P  H +SPPP  SPP P  SSPP P K P  SPP    P P
Sbjct: 780 SPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSP----SPPSGHEGTPPSP 835

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
        S PPP+  + SPPP  SPPP H SSPPPP K P   PPP  SPP   
Sbjct: 836 VKSSSPPPEA--HVSSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSP-----PPPETKSPPTLTPE 888

Query: 18  TSPPP 4
       SPPP
Sbjct: 889 ISPPP 893

 Score = 120 bits (302), Expect = 7e-26
 Identities = 86/222 (38%), Positives = 98/222 (44%), Gaps = 48/222 (21%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVYPP-------VSPPYHYSS 370
      SS PPP+ +  PPP+ PP   PP + P +SPPP+  P    SPP  S 
Sbjct: 855 SSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESE 914

Query: 369 PPP---PVYSPPKKPYHY------SSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYKYSS 232
      PPP  P SPP  +    S+PPP  SPP   SS PP   PP P  SS
Sbjct: 915 PPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEKSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSS 974

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS--------------PPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
      PP E +V P P  S PPP+KP  H+       PP PV S PPP  S PP
Sbjct: 975 PPSHEEYVPPSP-AKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPP 1033

Query: 93  P-------PPKKPYYYHSP----PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P    PP K  H+P  PPP S PP  TS PPP
Sbjct: 1034 PSPVESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPP 1075

 Score = 117 bits (293), Expect = 8e-25
 Identities = 80/202 (39%), Positives = 90/202 (44%), Gaps = 29/202 (14%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPP---PPVY 352
      SSPPPP    PPK PP  PP   S PP  P +P H SPP  PPV 
Sbjct: 659 SSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPP----PPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--------PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       P P  +S PPP  P P H SPP     PP P ++SPP PE + +P P
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPP---PAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEY-TPSP 770

Query: 195 YYHSPPPPKKP------------YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY----YYH 64
        SPP K P       + SPPP  SPP P  SSPP P K P   + 
Sbjct: 771 PKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHEG 830

Query: 63  SPPPPV--YSPPPPYHYTSPPP 4
      +PP PV  SPPP H +SPPP
Sbjct: 831 TPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPP 852

 Score = 113 bits (283), Expect = 1e-23
 Identities = 88/268 (32%), Positives = 99/268 (36%), Gaps = 96/268 (35%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV------------------ 394
      +P PPK PP  P + P SPP + +P  PP + PP          
Sbjct: 767 TPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPS 826

Query: 393 -------------SPP--YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS----- 274
             SPP  H SSPPP  S P  H SSPPPP SPPPP  S   
Sbjct: 827 GHEGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLT 886

Query: 273 ---SPPP---------------------PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
        SPPP           PP P  SSPP E +V P P  +PPP +K
Sbjct: 887 PEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEK 946

Query: 165 PYYYH-----SPPPPVYSPPP-PYHYSSPP--------------PPPKKPYYYHS----- 61
        H   SPP   PPP P  SSPP       PPP+KP  H+   
Sbjct: 947 SPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINS 1006

Query: 60  ---------PPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
           PP PV S PPP  + PPP
Sbjct: 1007 SPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPP 1034

 Score = 112 bits (279), Expect = 3e-23
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 94/211 (44%), Gaps = 36/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP----KVYPPVSP------PPKVYPPV-----S 391
      +S PP P+ + P  PPK PP  PP  K PP +P   PPK PP   +
Sbjct: 563 HSPPPVPEGHTP--SPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPT 620

Query: 390 PPYHYSSPPPP-----VYSPPKK-PYHYSSPPPP---VYSPPPPYHYSSPPPPPKK-PYK 241
      P  SSPPPP    SPP+ P  SPP P   SPPPP   P PPK P 
Sbjct: 621 PESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPT 680

Query: 240 YSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY 73
       SPP PE  S  P P H P PPK   S PP  SPP P  +S PPPP  
Sbjct: 681 EKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK------STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPE- 733

Query: 72  YYHSPPPPVYSPP-------PPYHYTSPPPP 1
       H+P PP SPP    PP +TSPP P
Sbjct: 734 -GHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTP 763

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 83/210 (39%), Positives = 86/210 (40%), Gaps = 37/210 (17%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PP P+ Y P  PPK PP  PP   S PP  P  P  S PP  SPP
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTP--SPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPP 652

Query: 342 KKPYHYSSPPPPV----------------YSPPPPYHYSSPPPPP-----------KKPY 244
         SSPPPP         SPP P  SS PPPP       P 
Sbjct: 653 TPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPP 712

Query: 243 KYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPK-KPYYYHSPP-PPV--YSPPPPYHYSSPPPP 88
        SPP PE  S  P P H+P PPK P  SPP PP  SPP P Y +P PP
Sbjct: 713 VEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEY-TPSPP 771

Query: 87  PKKPYYYHSPPP--PVYSPPPPYHYTSPPP 4
        P  SPPP P SPP  H TSPPP
Sbjct: 772 KSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

 Score = 111 bits (277), Expect = 5e-23
 Identities = 83/214 (38%), Positives = 91/214 (42%), Gaps = 42/214 (19%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPP--PKVYPPVYSP--PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV-- 355
      PPPP+  P PP P  P  SP P K+ PP P P +  SPP Y +PPPP  
Sbjct: 460 PPPPEEESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPP--PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSG 517

Query: 354 ---------------------YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP-------- 262
                 YSPP P  SSPPP  SPP P  SPPP    
Sbjct: 518 WLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPE--SSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPS 575

Query: 261 PPKK-PYKYSSPPPPEHHVS--PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP 91
      PPK P  SPP PE  S P P ++P PPK   S PP  SPP P  +S PP
Sbjct: 576 PPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPK------STPPAEKSPPTPESKASSPP 629

Query: 90  PPKKPYYYHSP----PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP  + SP  PP  SPP P  S PPP
Sbjct: 630 PPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPP 663

 Score = 111 bits (277), Expect = 5e-23
 Identities = 85/228 (37%), Positives = 93/228 (40%), Gaps = 53/228 (23%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPP------------KVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV 394
      Y +PPPP      K PP + PP Y   P SPPP+  P +P   PP 
Sbjct: 508 YGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPP 567

Query: 393 SPPYHYSSPP---PPV----------YSPPKKPYHYS-----SPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
       P H SPP  PP      SPP P Y+   S PP  SPP P  +S 
Sbjct: 568 VPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASS 627

Query: 267 PPPP-----------KKPYKYSSPPPPEHHVS----PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      PPPP       P  SPP PE  S  P P H+P PPK   S PP 
Sbjct: 628 PPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK------STPPTE 681

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPV-YSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPP P  SS PPPP  + SPP  PPV SPP P  S PPP
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPP 729

 Score = 108 bits (269), Expect = 5e-22
 Identities = 87/258 (33%), Positives = 92/258 (35%), Gaps = 84/258 (32%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS--------PPPKVYPPVSPPYHYSS- 370
      SSPP + Y P SP   PP  PP  P S    PPP  P SPP H  
Sbjct: 923 SSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEEKSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSPTPKSSPPSHEEYV 982

Query: 369 PPPPVYS--PPKKPY--------------HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK---- 250
      PP P S PP+KP          PP PV S PPP  S PPP P +  
Sbjct: 983 PPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKSQPPPSPVESVLP 1042

Query: 249 PYKYSSP-------PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP------------------ 145
      P K S P    PPP   P+  S PPP K  H P         
Sbjct: 1043 PVKSSPPHAPVISEPPPTKSSPPQVPVTSEPPPAKSSPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEE 1102

Query: 144 --------------------------PPPVYSP-PPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPP 55
                   PPP  P PPP  SSPPPP  P P   PP
Sbjct: 1103 SSPPSVPKASSPPTEKSLPPPATVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPP 1162

Query: 54  PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP+ SPPPP  SPPPP
Sbjct: 1163 PPIKSPPPPAPVISPPPP 1180

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 2e-19
 Identities = 77/218 (35%), Positives = 90/218 (41%), Gaps = 44/218 (20%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPP--PPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKV-YPPVS---PPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      S PP PP + PV PP K  P Y PP   P S  PPP+  P PP  + P 
Sbjct: 423 SEPPEKPPLIPVPVGPPEK--SPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTPSPT 480

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-----------SPPP---------PYHYSSPPPPPKKPYK 241
      P S P+ P  + PP P       +PPP     P  +PPP + P +
Sbjct: 481 P--SSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTE 538

Query: 240 YSSP------PPPE----------HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 109
      YS P   PPPE     H  P P H+P PPK   S PP  SPP P 
Sbjct: 539 YSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPES 592

Query: 108 YSSPPPPPKK--PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       +SPPP P++ P  S PP  SPP P  S PPP
Sbjct: 593 KASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPP 630

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 1e-18
 Identities = 70/188 (37%), Positives = 81/188 (43%), Gaps = 17/188 (9%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      P P K  P  PP + PV  PP+ P  PP  P +P H  PPPP  P++
Sbjct: 417 PTPGKPSEPPEKPPLIPVPV--GPPEKSPAYEEPPAA--PSTPTSH--GPPPPEEESPEE 470

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK-----PYKYSSPPPPEHHVSPK-PYYHSPPP 175
      P  +P P  SP P  + PP P K   P +Y +PPPP   PK P   PP
Sbjct: 471 PPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPP 530

Query: 174 P--KKPYYY-------HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      P + P Y    SPPP  SPP P  SPPP P+  P  S PP  SPP P
Sbjct: 531 PQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTP 590

Query: 27 YHYTSPPP 4
        SPPP
Sbjct: 591 ESKASPPP 598

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 4e-17
 Identities = 72/182 (39%), Positives = 77/182 (42%), Gaps = 9/182 (4%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVY----PPV-SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SPPPP    PPV SPPP  PV SPPP V P P P + PP PP   PP PV
Sbjct: 1183 SPPPPAPVILPPPPVKSPPPPA--PVISPPPPVKSPPPPAPVILPP--PPVKSPPPPAPV 1238

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
            SPPPP SPPP    PP K   S PPP  + P P   P
Sbjct: 1239 I----------SPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVK-----SLPPPAPVSLPPSPV--KSLP 1281

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSP-PPPYHYTSPP 7
      P+ P  S PP V  PP  S P P KP+  +P  PPP  P P   S P
Sbjct: 1282 PRAPV---SLPPRVVKSLPPRAPVSLPQPAVKPFPQRAPVSLPPPAVKPLPLQVRQVSLP 1338

Query: 6  PP 1
      PP
Sbjct: 1339 PP 1340

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 5e-11
 Identities = 52/160 (32%), Positives = 60/160 (37%), Gaps = 26/160 (16%)
 Frame = -3

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP----PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS 235
      P ++ P  S  P + P KP   PP  PV P   Y PP P P + 
Sbjct: 400 PVLARPVDCSKHVCPGHPTPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHG 459

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPP----PKKPYYYHSPPPPVYS--PPPPYHYSSPPPP----- 88
      PPP E   P  +P P  P+ P   PP P    PP Y +PPPP   
Sbjct: 460 PPPPEEESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWL 519

Query: 87 PKKPYYYHSPPPPV-----YSPP------PPYHYTSPPPP 1
      PK P  +PPP    YSPP   PP  SPP P
Sbjct: 520 PKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEGKSPPTP 559

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 62/159 (38%), Positives = 68/159 (42%), Gaps = 11/159 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP--KVYPP-----VSPPYHYSSPP 364
      S PPP K PP +P   PPV SPPP  P +SPPP K PP   +SPP  S PP
Sbjct: 1208 SPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPA-PVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPP 1266

Query: 363 P-PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      P PV     S PP PV S PP  S PP  K     PP  VS   
Sbjct: 1267 PAPV----------SLPPSPVKSLPPRAPVSLPPRVVKS-------LPPRAPVS------ 1303

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 79
       P P KP+  +P  PPP  P P    PPPK+
Sbjct: 1304 LPQPAVKPFPQRAPVSLPPPAVKPLPLQVRQVSLPPPKR 1342

[114][TOP]
>UniRef100_Q43504 Extensin-like protein Dif10 (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q43504_SOLLC
     Length = 396

 Score = 150 bits (379), Expect = 8e-35
 Identities = 97/226 (42%), Positives = 105/226 (46%), Gaps = 47/226 (20%)
 Frame = -3

Query: 537 NSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY---PPVSPPYHYSSP 367
      + Y Y SP P K Y   P K Y  SP P Y  SP P+ Y  P S Y+Y SP
Sbjct: 173 SKYYYKSPAPSKYYYKSPSPAKYYK---SPAPSKYYYKSPSPRKYYKSPAPSKHYYYKSP 229

Query: 366 PPPVYSPPKKPY-HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      P Y   PY +Y SP P Y  P Y Y SPPPP   K P Y SPPPP ++  
Sbjct: 230 SPSKYYKSPAPYKYYKSPAPQKYYKSPVY-YKSPPPPTTYYEKSPSYYKSPPPPPYYKES 288

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYY---YHSPPPPVY----------SPPPPYH------YSSPPPPPK- 82
      PYY SPPP  PYY  Y SPPPP Y      PPPPY+   Y SPPPPPK 
Sbjct: 289 TPYYKSPPP--SPYYKESYKSPPPPPYYEEFTPSYKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPKH 346

Query: 81 ---KPYYYHSPPPP----------VYSPPPPYHY------TSPPPP 1
        P Y+SPPPP      SPPPP Y    SPPPP
Sbjct: 347 YDQSPTSYNSPPPPPPAYYKQTPTYASPPPPQKYEQSVTYASPPPP 392

 Score = 107 bits (266), Expect = 1e-21
 Identities = 88/236 (37%), Positives = 99/236 (41%), Gaps = 59/236 (25%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVY---PPVSPPPKVYPP---VYSPP--PKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      Y Y S P K Y  P V+  K + P  Y P  K Y  +P  Y    +Y
Sbjct: 79 YYYKSHAPSKHYYKAPIVAKYYKSHAPSKHYYKAPIVTKYYRSHAPSKHYYKAPVVAKYY 138

Query: 375 SSPPPP--VYSPPKKPYHYSSPPPP--VYSPPPP--YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      SP P  Y P  +Y SP P  Y P P Y+Y SP P   Y Y SP P ++
Sbjct: 139 KSPAPSKQYYKAPVVVKYYKSPAPSKNYYKAPTPSKYYYKSPAP---SKYYYKSPSPAKY 195

Query: 213 HVSPKP---YYHSPPP--------PKKPYYYHSPPPPVY--SPPP--------------- 118
      + SP P  YY SP P    P K YYY SP P Y SP P        
Sbjct: 196 YKSPAPSKYYYKSPSPRKYYKSPAPSKHYYYKSPSPSKYYKSPAPYKYYKSPAPQKYYKS 255

Query: 117 PYHYSSPPPP----PKKPYYYHSPPPPVY---------SPPP-PYH---YTSPPPP 1
      P +Y SPPPP   K P YY SPPPP Y     SPPP PY+  Y SPPPP
Sbjct: 256 PVYYKSPPPPTTYYEKSPSYYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPSPYYKESYKSPPPP 311

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 6e-17
 Identities = 60/148 (40%), Positives = 65/148 (43%), Gaps = 8/148 (5%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+   S Y  PPP       PP Y   Y  SPPP Y  S  Y
Sbjct: 265 PTTYYEKSPSYYKSPPP-------------PPYYKESTPYYK--SPPPSPYYKES----Y 305

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK----KPYKYSS-PPPPEHH 211
      SPPPP Y   P + S PPPP Y  P Y SPPPPPK   P Y+S PPPP +
Sbjct: 306 KSPPPPPYYEEFTPSYKSPPPPPYYKESTP-SYKSPPPPPKHYDQSPTSYNSPPPPPPAY 364

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKK---PYYYHSPPPP 136
        P Y SPPPP+K   Y SPPPP
Sbjct: 365 YKQTPTYASPPPPQKYEQSVTYASPPPP 392

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 5e-06
 Identities = 56/164 (34%), Positives = 63/164 (38%), Gaps = 37/164 (22%)
 Frame = -3

Query: 384 YHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP---PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      Y Y+S P  S  K H S P P Y P  P HY   P K Y Y +P  ++
Sbjct: 46 YDYTSHSPSYNS---KKDHES--PSPYYKKPEKHVPSHYYYKSHAPSKHY-YKAPIVAKY 99

Query: 213 ---HVSPKPYYHSP--------PPPKKPY--------YYHSPPP-------PVY-----S 127
       H  K YY +P     P K Y    YY SP P    PV   S
Sbjct: 100 YKSHAPSKHYYKAPIVTKYYRSHAPSKHYYKAPVVAKYYKSPAPSKQYYKAPVVVKYYKS 159

Query: 126 PPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPPYHYTSPPP 4
      P P +Y  P P K YYY SP P Y  SP P +Y SP P
Sbjct: 160 PAPSKNYYKAPTPSK--YYYKSPAPSKYYYKSPSPAKYYKSPAP 201

[115][TOP]
>UniRef100_A2Y786 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Y786_ORYSI
     Length = 493

 Score = 150 bits (379), Expect = 8e-35
 Identities = 85/142 (59%), Positives = 89/142 (62%), Gaps = 1/142 (0%)
 Frame = -3

Query: 423 SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKP 247
      SPPP +  SPP  +SPPPPVYSPP P  S PPPPVYSPPPP  SSPPPP P P
Sbjct: 74 SPPPPYHD--SPPPPRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPPV--SSPPPPVPSPP 129

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
       SSPPPP  SP P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPPP    
Sbjct: 130 PPVSSPPPPVP--SPPPPVSSPPPPVS-----SPPPPVSSPPPPV--SSPPPPVS----- 175

Query: 66 HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV+SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 176 -SPPPPVHSPPPP--VSSPPPP 194

 Score = 149 bits (375), Expect = 2e-34
 Identities = 88/154 (57%), Positives = 89/154 (57%), Gaps = 1/154 (0%)
 Frame = -3

Query: 486 SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP 307
      SPPP +  SPPP  P SPPP VY P PP  S PPPPVYSPP   SSPPPP
Sbjct: 74 SPPPPYHD---SPPP---PRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPP---VSSPPPP 124

Query: 306 VYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      V SPPPP  SSPPPP P P  SSPPPP      SPPPP    SPPPPV 
Sbjct: 125 VPSPPPPV--SSPPPPVPSPPPPVSSPPPP---------VSSPPPP-----VSSPPPPVS 168

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      SPPPP  SSPPPP    HSPPPPV SPPPP
Sbjct: 169 SPPPP--VSSPPPP------VHSPPPPVSSPPPP 194

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 90/170 (52%), Positives = 94/170 (55%), Gaps = 7/170 (4%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPVYS 349
      + SPPPP+ PP    PPVYSPPP  PP S PP  PPV SPP  SSPPPPV S
Sbjct: 80 HDSPPPPRASPP--------PPVYSPPPP--PPRSSPPP--PPVYSPPPPVSSPPPPVPS 127

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP   SSPPPPV SPPPP  SSPPPP    SSPPPP  SP P  SPPPP 
Sbjct: 128 PPPP---VSSPPPPVPSPPPP--VSSPPPP------VSSPPPPVS--SPPPPVSSPPPP- 173

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY------YHSPPPPVYSP 37
         SPPPPV+SPPPP  SSPPPP   Y   Y +  P Y P
Sbjct: 174 ----VSSPPPPVHSPPPP--VSSPPPPASDVVYCTNTTRYPTCTSPAYCP 217

 Score = 114 bits (286), Expect = 5e-24
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 68/121 (56%), Gaps = 11/121 (9%)
 Frame = -3

Query: 330 HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP--PKK 166
      H SPPPP + PPP  S PPP  PP P + S PPPP + SP P  SPPP P 
Sbjct: 71 HEKSPPPPYHDSPPPPRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVY--SPPPPVSSPPPPVPSP 128

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYH-----YSSPPPP-PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P  SPPPPV SPPPP    SSPPPP  P  SPPPPV SPPPP H SPPP
Sbjct: 129 PPPVSSPPPPVPSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVH--SPPP 186

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 187 P 187

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 68/126 (53%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 1/126 (0%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPVY 352
      +YS PPP   VS PP  PPV SPP  PPVS PP  PPV SPP  SSPPPPV 
Sbjct: 111 VYSPPPP------VSSPP---PPVPSPP----PPVSSPP---PPVPSPPPPVSSPPPPV- 153

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
          SSPPPPV SPPPP  SSPPPP    SSPPPP H SP P  SPPPP
Sbjct: 154 ---------SSPPPPVSSPPPP--VSSPPPP------VSSPPPPVH--SPPPPVSSPPPP 194

Query: 171 KKPYYY 154
        Y
Sbjct: 195 ASDVVY 200

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 2e-16
 Identities = 47/76 (61%), Positives = 50/76 (65%), Gaps = 3/76 (3%)
 Frame = -3

Query: 219 EHHVSPKPYYH-SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYYYHSPPPP 49
      +H SP P YH SPPPP+   SPPPPVYSPPPP  SSPPPPP  P  SPPPP
Sbjct: 70 KHEKSPPPPYHDSPPPPRA-----SPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP 124

Query: 48 VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      V SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 125 VPSPPPP--VSSPPPP 138

[116][TOP]
>UniRef100_Q9FUR6 ENOD2 (Fragment) n=1 Tax=Cladrastis kentukea RepID=Q9FUR6_CLALU
     Length = 244

 Score = 150 bits (378), Expect = 1e-34
 Identities = 97/211 (45%), Positives = 103/211 (48%), Gaps = 37/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSP--PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY--PPVSPPPKVYPP---VSPPYHYSS 370
      +Y P PPP +PP  PP VYPP + PP VY PP  PP VY P  V PP Y 
Sbjct: 33 VYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYQPPPHVKPPPVYQP 92

Query: 369 PP----PPVYSPP---KKPYHYSSP---PPPVYSPPP----PYHYSSP---PPPPKKPYK 241
      PP  PPVY PP  K P Y P  PPPVY PPP  P Y P  PPP +P 
Sbjct: 93 PPHVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPP 152

Query: 240 YSSPPP--PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPPP---PYHYSSP---P 94
      + PPP P H P P Y PP K P Y  H PPPVY PPP  P Y P  P
Sbjct: 153 HEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPVYKPPGYEP 212

Query: 93 PPPKKPYYYHSP--PPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      PP +KP Y P  PP Y PPP HY PP
Sbjct: 213 PPVEKPPVYKPPVEKPPSYKPPPYGHY--PP 241

 Score = 145 bits (367), Expect = 2e-33
 Identities = 93/204 (45%), Positives = 96/204 (47%), Gaps = 33/204 (16%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VSPPYHYSSP----PPPVY 352
      PP  PP  PP VY P  PPP +PP  PP VYPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 19 PPTYEPPPTEKPPPVYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVY 78

Query: 351 SPP---KKPYHYSSP----PPPVYSPP----PPYHYSSP---PPPPKKPYKYSSPPP--P 220
      PP  K P Y P  PPPVY PP  PP Y P  PPP +P + PPP P
Sbjct: 79 QPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYP 138

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPP 55
       H P P Y PP K P Y  H PPPVY PPP H  PP PPP   H P
Sbjct: 139 PPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPP--HEKPPPVYPPP------HEKP 190

Query: 54 PPVYSPPP---PYHYTSP---PPP 1
      PPVY PPP  P Y P  PPP
Sbjct: 191 PPVYQPPPHEKPPVYKPPGYEPPP 214

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 83/181 (45%), Positives = 87/181 (48%), Gaps = 18/181 (9%)
 Frame = -3

Query: 495 PPVSPPPKVYPPVYSPPP-KVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS 319
      P  PP  PP Y PPP + PPV PP  PPV P H  PPPVY PP +   
Sbjct: 9  PTYEPPATEKPPTYEPPPTEKPPPVYKPPIYPPPVHHPPH--EKPPPVYPPPHE------ 60

Query: 318 PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP---PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY-- 154
      PPPVY PPP    PPP +P + PPP  P HV P P Y PP K P Y 
Sbjct: 61 KPPPVYQPPP----HEKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPP 116

Query: 153 -HSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPP--KKPYYY----HSPPPPVYSPP---PPYHYTSP 10
      H PPPVY PPP H  PP PPP K P Y  H PPPVY PP  PP Y P
Sbjct: 117 PHEKPPPVYQPPP--HEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPP 174

Query: 9  P 7
      P
Sbjct: 175 P 175

 Score = 106 bits (265), Expect = 1e-21
 Identities = 67/162 (41%), Positives = 71/162 (43%), Gaps = 8/162 (4%)
 Frame = -3

Query: 465 PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP--PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP 292
      PP Y PP  PP  PP  P  PP Y P PPPV+ PP +    PPPVY  
Sbjct: 8  PPTYEPPATEKPPTYEPP---PTEKPPPVYKPPIYPPPVHHPPHEK------PPPVY--- 55

Query: 291 PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP-- 118
          PPP +KP   PPP  H P P Y PP    H PPPVY PPP 
Sbjct: 56 --------PPPHEKPPPVYQPPP---HEKPPPVYQPPP--------HVKPPPVYQPPPHV 96

Query: 117 -PYHYSSPPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P   PPP K P Y  H PPPVY PPP  + PPP
Sbjct: 97 KPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPP---HEKPPP 135

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 8e-08
 Identities = 33/74 (44%), Positives = 34/74 (45%), Gaps = 11/74 (14%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPP---PPKVYPP--------VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      +Y PP  PP VYPP     PPP  PPVY PP  PPV PP  PPV P 
Sbjct: 170 VYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPVYKPPGYEPPPVEKPPVYKPPVEKPP 229

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPK 340
      Y PP  Y P K
Sbjct: 230 SYKPPPYGHYPPSK 243

[117][TOP]
>UniRef100_C5YWZ0 Putative uncharacterized protein Sb09g030460 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YWZ0_SORBI
     Length = 642

 Score = 150 bits (378), Expect = 1e-34
 Identities = 87/223 (39%), Positives = 107/223 (47%), Gaps = 29/223 (13%)
 Frame = -3

Query: 582 LVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY----------SPPPKVY 433
      L+ L++ L S S +SY Y  P   P +P  +PP +     +PPP  
Sbjct: 25 LLHLLARPLSSSQSGSSYAYRPFPSQAAAPAAAPNHVHHPPHHHQQEHWVPPRNPPPPGP 84

Query: 432 PPV-------SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV-YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHY 277
      PP     PPP+ Y P P + + PPPP Y PP  H  PPP Y PPPP +
Sbjct: 85 PPQWSSQGHPPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPPRGYGPPPPGQH 144

Query: 276 SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK---PYYYHSPPPP--VYSPPPPY 112
       PPPPP P+ + PPP +H  P P+ H PP P +  P + H PPPP   PPPP 
Sbjct: 145 MPPPPPP-PPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPR 203

Query: 111 HYSSPPP----PPKKPYYYHSPPPP--VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      H+ PPP  PP P + H PPPP   PPPP H  PPPP
Sbjct: 204 HHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPP 246

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 80/189 (42%), Positives = 94/189 (49%), Gaps = 17/189 (8%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP+ Y P P + PP  PPP+ Y P PPP + P PP Y PPP + PP 
Sbjct: 95 PPPPRGYGPPPPQHQHVPP---PPPRGYGP--PPPGQHMPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPP 149

Query: 336 P---YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-----------PKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
      P  + + PPP + PPPP H  PP P      P P ++ PPPP HH P 
Sbjct: 150 PPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPRHHGPPP 209

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS--PPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
      P H PPPP P + H PPPP   PPPP H  PPPP +   H PPP + PPPP+
Sbjct: 210 PGQHVPPPP--PPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQ-----HVPPPRGHGPPPPH 262

Query: 24 H-YTSPPPP 1
        PPPP
Sbjct: 263 QQAPPPPPP 271

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 82/203 (40%), Positives = 98/203 (48%), Gaps = 33/203 (16%)
 Frame = -3

Query: 510 PPKVYPPVSPPPKV----YPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      PP+ PP PPP+   +PP  PPP+ Y P PP  + P PP Y PPP + PP
Sbjct: 75 PPRNPPPPGPPPQWSSQGHPP---PPPRGYGP-PPPQHQHVPPPPPRGYGPPPPGQHMPP 130

Query: 342 KKPYHYSSPPP----PVYSPPPPYHYSSPPP----PPKKPYKYSSP------PPPEHHVS 205
       P Y PPP  P  PPPP+ + PPP  PP P+ + P   PPP H 
Sbjct: 131 PPPRGYGPPPPGQHMPPPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGP 190

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPP-VY-SPPPPYHYSSPPP-----PPKKPYYYHSPPPP- 49
      P P H PPPP +  +H PPPP + PPPP H  PPP   PP P + H PPPP 
Sbjct: 191 PPPGQHMPPPPPR---HHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPG 247

Query: 48 -------VYSPPPPYHYTSPPPP 1
          + PPPP+  PPPP
Sbjct: 248 QHVPPPRGHGPPPPHQQAPPPPP 270

 Score = 120 bits (301), Expect = 9e-26
 Identities = 61/156 (39%), Positives = 79/156 (50%), Gaps = 6/156 (3%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP------VSPPYHYSSPP 364
      Y PPP + PP PPP  P + PPP    PPP + P   + PP+ + PP
Sbjct: 136 YGPPPPGQHMPPPPPPP---PHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPP 192

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      P + PP P H+ PPP + PPPP +  PPPP  ++ PPPP    P+ H 
Sbjct: 193 PGQHMPPPPPRHHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPG---QHVPPPPP-------PHGHG 242

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 76
      PPPP +  H PPP + PPPP+ + PPPPP +P
Sbjct: 243 PPPPGQ----HVPPPRGHGPPPPHQQAPPPPPPPEP 274

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 48/123 (39%), Positives = 58/123 (47%), Gaps = 18/123 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV---YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PPPP + P PP  PP+  + PPP + P PPP + P PP H+ PPP + P
Sbjct: 158 PPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGP--PPPGQHMPPPPPRHHGPPPPGQHVP 215

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYS--PPPPYHYSSPPPP-----------PKKPYKYSSPPPP--EHH 211
      P P H  PPPP   PPPP H  PPPP      P P++ + PPPP E 
Sbjct: 216 PPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPRGHGPPPPHQQAPPPPPPPEPV 275

Query: 210 VSP 202
       P
Sbjct: 276 AGP 278

[118][TOP]
>UniRef100_Q4A2Z7 Putative membrane protein n=2 Tax=Emiliania huxleyi virus 86
      RepID=Q4A2Z7_EHV86
     Length = 516

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 92/189 (48%), Positives = 95/189 (50%), Gaps = 16/189 (8%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  PP SPPP + PP SPP  PP SPPP  PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 48 SPPPPS--PPPSPPPPLPPPSPSPPSP--PPPSPPPPSPPPPSPPSPPPSPPPPSPPPPS 103

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYS-SPPPPEHHVSPKP----------Y 193
      P  SPPPP SPPPP  SPPP P P   SPPPP  SP P      
Sbjct: 104 PPP--PSPPPP--SPPPPSPPPSPPPSPSPPSPPPPSPPPPSISPSPPPPPPPWWQAPSA 159

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYH-----SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
       SPPPP P++    SPPPP SP PP  S PPPP    SP PP SPPPP
Sbjct: 160 SPSPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPSISPSPPSSASPTPPPPSA-----SPSPPPPSPPPP 214

Query: 27 YHYTSPPPP 1
        PPPP
Sbjct: 215 SPPPPPPPP 223

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 91/192 (47%), Positives = 98/192 (51%), Gaps = 19/192 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP-PPPVYSPP 343
      SPPPP  PP PPP  P SPPP  PP SPPP  PP SPP   P PPP SPP
Sbjct: 71 SPPPPSPPPPSPPPPSPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPSPPPSPSPP 130

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSP----PPPYHYSSP-----PPPPKKPY---KYSSPPPPEHHVSPK 199
       P  SPPPP SP  PPP + +P   PPPP P+   +SP PP  +SP 
Sbjct: 131 SPPP--PSPPPPSISPSPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPSISPS 188

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPPP 31
      P  + P P P  SPPPP SPPPP  S PPPPP P  SP  PPP SP P
Sbjct: 189 PPSSASPTPPPPSASPSPPPP--SPPPP---SPPPPPPPPPPPPPSPPSPNPPPSASPSP 243

Query: 30 PY--HYTSPPPP 1
      P+   SPPPP
Sbjct: 244 PFGRSLRSPPPP 255

 Score = 144 bits (362), Expect = 8e-33
 Identities = 85/194 (43%), Positives = 94/194 (48%), Gaps = 11/194 (5%)
 Frame = -3

Query: 549 LISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSP-PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS 373
      ++  +Y   PPP  PP SPPP  PP+ P PP  PP SPPP  PP+ PP  
Sbjct: 10 ILCGGAYATPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPLPPPLPPPSPPPPSPPPSPPPPLPPPSPSP 69

Query: 372 -SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      SPPPP  PP P  SPP P SPPPP   PPPP P   PP P   P P
Sbjct: 70 PSPPPPSPPPPSPPP--PSPPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPSPPPSP 127

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYS-----SPPPPP----KKPYYYHSPPPPVY 43
       SPPPP P  SP PP  PPPP+ +   SPPPPP  + P  SPPPP 
Sbjct: 128 SPPSPPPPSPPPPSISPSPP--PPPPPWWQAPSASPSPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPSI 185

Query: 42 SPPPPYHYTSPPPP 1
      SP PP  + PPP
Sbjct: 186 SPSPPSSASPTPPP 199

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 53/132 (40%), Positives = 55/132 (41%), Gaps = 12/132 (9%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVY---------PPVSPPPKVYPPVYSP---PPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH 379
      S PPPP +     PP PPP  P SP  PP + P SPP  P  PP 
Sbjct: 145 SPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPPPPWWQAPSASPSPPPPSISP--SPPSSASPTPPPPSA 202

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       SPPPP  PP P   PPPP SPP P  S P P    SPPPP   P 
Sbjct: 203 SPSPPPPSPPPPSPPPPPPPPPPPPPSPPSPNPPPSASPSPPFGRSLRSPPPP-----PP 257

Query: 198 PYYHSPPPPKKP 163
      P  PPPP P
Sbjct: 258 P----PPPPGLP 265

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 7e-10
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 49/103 (47%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      PS+ +   S PPP  P PPP  PP SPPP  PP PPP  PP SPP  
Sbjct: 183 PSISPSPPSSASPTPPPPSASPSPPPPS--PPPPSPPP---PPPPPPP---PPPSPP--- 231

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 247
      SP PP + P P+ S  PP  PPPP   PPPPP P
Sbjct: 232 -SPNPPPSASPSPPFGRSLRSPP---PPPP-----PPPPPGLP 265

[119][TOP]
>UniRef100_Q39866 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39866_SOYBN
     Length = 118

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 80/137 (58%), Positives = 81/137 (59%), Gaps = 10/137 (7%)
 Frame = -3

Query: 429 PVSPPPKVY---PPVS----PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSS 271
      P PPP VY  PP S  PPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPPY Y S
Sbjct: 1  PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPP-PPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKS 59

Query: 270 PPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
      PPPP  P PY Y SPPPP      SP PP PYYY SPPPP SPPPPY+Y S
Sbjct: 60 PPPPSPSPPPPYVYKSPPPP-----------SPSPP-SPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKS 107

Query: 99 PPPPPKKPYYYHSPPPP 49
      PPPP    SPPPP
Sbjct: 108 PPPPSP------SPPPP 118

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 82/138 (59%), Positives = 82/138 (59%), Gaps = 3/138 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP VY  SPPP  P SPPP    PPP  PP PPY Y SPPPP SPP 
Sbjct: 2  SPPPPYVYK--SPPP----PSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPP--PPYVYKSPPPPSPSPP- 52

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PY Y SPPPP  SP   SPPP 
Sbjct: 53 PPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPP----SP-----SPPP-- 101

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPP 115
      PYYY SPPPP SPPPP
Sbjct: 102 -PYYYKSPPPPSPSPPPP 118

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 71/115 (61%), Positives = 72/115 (62%), Gaps = 7/115 (6%)
 Frame = -3

Query: 324 SSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK----KPYY 157
      S PPP VY PPP  SP PPP PY Y SPPPP   P  Y SPPPP   PY 
Sbjct: 2  SPPPPYVYKSPPP---PSPSPPP--PYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYV 56

Query: 156 YHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP  P PYYY SPPPP SPPPPY+Y SPPPP
Sbjct: 57 YKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 111

 Score = 119 bits (297), Expect = 3e-25
 Identities = 63/116 (54%), Positives = 66/116 (56%), Gaps = 4/116 (3%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY----PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP 388
      PS   Y+Y SPPPP  P PPP VY  PP SPPP    PPP  PP P
Sbjct: 15 PSPSPPPPYIYKSPPPPS---PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP--P 69

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
      PY Y SPPPP SPP PY+Y SPPPP SPPPPY+Y SPPPP    SPPPP
Sbjct: 70 PYVYKSPPPPSPSPPS-PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS------PSPPPP 118

 Score = 107 bits (267), Expect = 8e-22
 Identities = 59/94 (62%), Positives = 59/94 (62%), Gaps = 4/94 (4%)
 Frame = -3

Query: 270 PPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV-YSPPPPYHYSSPP 94
      P PPP PY Y SPPPP  SP   SPPPP  Y Y SPPPP  SPPPPY Y SPP
Sbjct: 1  PSPPP--PYVYKSPPPP----SP-----SPPPP---YIYKSPPPPSP-SPPPPYVYKSPP 45

Query: 93 PP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP  P PY Y SPPPP SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 46 PPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPP 79

[120][TOP]
>UniRef100_B9FLI1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FLI1_ORYSJ
     Length = 518

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 85/142 (59%), Positives = 89/142 (62%), Gaps = 1/142 (0%)
 Frame = -3

Query: 423 SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP-PKKP 247
      SPPP +  SPP  +SPPPPVYSPP P  S PPPPVYSPPPP  SSPPPP P P
Sbjct: 99 SPPPPHHD--SPPPPRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPPV--SSPPPPVPSPP 154

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
       SSPPPP  SP P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  SSPPPP    
Sbjct: 155 PPVSSPPPPVP--SPPPPVSSPPPPVS-----SPPPPVSSPPPPV--SSPPPPVS----- 200

Query: 66 HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV+SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 201 -SPPPPVHSPPPP--VSSPPPP 219

 Score = 149 bits (375), Expect = 2e-34
 Identities = 89/154 (57%), Positives = 89/154 (57%), Gaps = 1/154 (0%)
 Frame = -3

Query: 486 SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP 307
      SPPP  P  SPPP  P SPPP VY P PP  S PPPPVYSPP   SSPPPP
Sbjct: 99 SPPP---PHHDSPPP---PRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPP---VSSPPPP 149

Query: 306 VYSPPPPYHYSSPPPP-PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      V SPPPP  SSPPPP P P  SSPPPP      SPPPP    SPPPPV 
Sbjct: 150 VPSPPPPV--SSPPPPVPSPPPPVSSPPPP---------VSSPPPP-----VSSPPPPVS 193

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      SPPPP  SSPPPP    HSPPPPV SPPPP
Sbjct: 194 SPPPP--VSSPPPP------VHSPPPPVSSPPPP 219

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 90/170 (52%), Positives = 94/170 (55%), Gaps = 7/170 (4%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPVYS 349
      + SPPPP+ PP    PPVYSPPP  PP S PP  PPV SPP  SSPPPPV S
Sbjct: 105 HDSPPPPRASPP--------PPVYSPPPP--PPRSSPPP--PPVYSPPPPVSSPPPPVPS 152

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP   SSPPPPV SPPPP  SSPPPP    SSPPPP  SP P  SPPPP 
Sbjct: 153 PPPP---VSSPPPPVPSPPPP--VSSPPPP------VSSPPPPVS--SPPPPVSSPPPP- 198

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYY------YHSPPPPVYSP 37
         SPPPPV+SPPPP  SSPPPP   Y   Y +  P Y P
Sbjct: 199 ----VSSPPPPVHSPPPP--VSSPPPPASDVVYCTNTTRYPTCTSPAYCP 242

 Score = 114 bits (284), Expect = 8e-24
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 68/121 (56%), Gaps = 11/121 (9%)
 Frame = -3

Query: 330 HYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP--PKK 166
      H SPPPP + PPP  S PPP  PP P + S PPPP + SP P  SPPP P 
Sbjct: 96 HEKSPPPPHHDSPPPPRASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVY--SPPPPVSSPPPPVPSP 153

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYH-----YSSPPPP-PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P  SPPPPV SPPPP    SSPPPP  P  SPPPPV SPPPP H SPPP
Sbjct: 154 PPPVSSPPPPVPSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVSSPPPPVH--SPPP 211

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 212 P 212

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 68/126 (53%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 1/126 (0%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPVY 352
      +YS PPP   VS PP  PPV SPP  PPVS PP  PPV SPP  SSPPPPV 
Sbjct: 136 VYSPPPP------VSSPP---PPVPSPP----PPVSSPP---PPVPSPPPPVSSPPPPV- 178

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP 172
          SSPPPPV SPPPP  SSPPPP    SSPPPP H SP P  SPPPP
Sbjct: 179 ---------SSPPPPVSSPPPP--VSSPPPP------VSSPPPPVH--SPPPPVSSPPPP 219

Query: 171 KKPYYY 154
        Y
Sbjct: 220 ASDVVY 225

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 6e-16
 Identities = 46/76 (60%), Positives = 50/76 (65%), Gaps = 3/76 (3%)
 Frame = -3

Query: 219 EHHVSPKPYYH-SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYYYHSPPPP 49
      +H SP P +H SPPPP+   SPPPPVYSPPPP  SSPPPPP  P  SPPPP
Sbjct: 95 KHEKSPPPPHHDSPPPPRA-----SPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP 149

Query: 48 VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      V SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 150 VPSPPPP--VSSPPPP 163

[121][TOP]
>UniRef100_Q010M7 Predicted membrane protein (Patched superfamily) (ISS) n=1
      Tax=Ostreococcus tauri RepID=Q010M7_OSTTA
     Length = 1449

 Score = 148 bits (374), Expect = 3e-34
 Identities = 91/192 (47%), Positives = 93/192 (48%), Gaps = 19/192 (9%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPP--PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SPPPP  P SPPP  PP  PPP  PP +PP P  PP SPP  SSPPPP SP
Sbjct: 790 SPPPPL---PPSPPPPPSPPPPPPPPSPPPPPNPPTPPSPPPPPSPPPPPSSPPPPSPSP 846

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP----------PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      P P  SPPPP  PP     PP  SPPPPP P  S PP P  S P
Sbjct: 847 PPSPPPAPSPPPPPNPPPAPTPPPPPSPPPSPPPSPPPPPSPPPPPSPPPSPSPPPSSNP 906

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP------- 37
        SPPP  P  SPPPP SPPPP  SPP PP P  + PPPP SP    
Sbjct: 907 PLSSPPPLSSPPPLSSPPPPS-SPPPP----SPPLPPSPPLPPNPPPPPSPSPXXXXXXX 961

Query: 36  PPPYHYTSPPPP 1
      PP   SPPPP
Sbjct: 962 PPRLPTPSPPPP 973

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 87/171 (50%), Positives = 92/171 (53%), Gaps = 6/171 (3%)
 Frame = -3

Query: 495 PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSP 316
      PP SPPP + P  PPP  PP PPP  PP +PP  S PPPP SPP P  SSP
Sbjct: 787 PPPSPPPPLPPS--PPPPPSPPPPPPPPSPPPPPNPPTPPSPPPPP--SPPPPP---SSP 839

Query: 315 PPPVYSPPP-PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      PPP SPPP P  SPPPPP P  + PPPP  SP P  SPPPP P   PPP
Sbjct: 840 PPPSPSPPPSPPPAPSPPPPPNPPPAPTPPPPPSPPPSPPP---SPPPPPSP-----PPP 891

Query: 138 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP-----PPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P SPPP   SP PPP    SP   PPP+ SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 892 P--SPPP-----SPSPPPSSNPPLSSPPPLSSPPPLSSPPPP---SSPPPP 932

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 80/177 (45%), Positives = 84/177 (47%), Gaps = 3/177 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP S PP  PP SPPP  P SPPP  PP +P   +PPPP  PP
Sbjct: 825 SPPPPPSPPPPPSSPP---PPSPSPPPSPPPAPSPPPPPNPPPAP-----TPPPPPSPPP 876

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  SPPPP  PPPP  SP PPP   SSPPP  +S P  SPPPP P
Sbjct: 877 SPP---PSPPPPPSPPPPPSPPPSPSPPPSSNPPLSSPPP----LSSPPPLSSPPPPSSP 929

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP---PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
         PP P  P PP  + PPPP  P    P  P SPPPP   PPPP
Sbjct: 930 ----PPPSPPLPPSPPLPPNPPPPPSPSPXXXXXXXPPRLPTPSPPPPSPPLPPPPP 982

 Score = 120 bits (300), Expect = 1e-25
 Identities = 76/164 (46%), Positives = 82/164 (50%), Gaps = 13/164 (7%)
 Frame = -3

Query: 453 SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS 274
      SPPP  PP+ P P  PP SPP   PPPP SPP P  +PP P  PPPP  
Sbjct: 786 SPPPSPPPPLPPSPP--PPPSPP-----PPPPPPSPPPPP----NPPTPPSPPPPP---- 830

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-------SPPPP 115
      SPPPPP P  S PPP  +P   SPPPP P  +PPPP     SPPPP
Sbjct: 831 SPPPPPSSPPPPSPSPPPSPPPAP-----SPPPPPNPPPAPTPPPPPSPPPSPPPSPPPP 885

Query: 114 YHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPVYSPPP---PYHYTSPPPP 1
        SPPPPP P   PP  PP+ SPPP  P  +SPPPP
Sbjct: 886 ---PSPPPPPSPPPSPSPPPSSNPPLSSPPPLSSPPPLSSPPPP 926

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 39/97 (40%), Positives = 42/97 (43%), Gaps = 24/97 (24%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV--SPPPKVYPPV-------SPPYHYSS 370
      S PPPP  P SPPP  PP+ SPPP  PP  SPPP  PP    SPP  + 
Sbjct: 887 SPPPPPSPPPSPSPPPSSNPPLSSPPPLSSPPPLSSPPPPSSPPPPSPPLPPSPPLPPNP 946

Query: 369 PPPPVYSP---------------PKKPYHYSSPPPPV 304
      PPPP SP        P P   PPPP+
Sbjct: 947 PPPPSPSPXXXXXXXPPRLPTPSPPPPSPPLPPPPPL 983

[122][TOP]
>UniRef100_Q9ZQI0 Putative uncharacterized protein At2g27380 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9ZQI0_ARATH
     Length = 761

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 99/210 (47%), Positives = 99/210 (47%), Gaps = 38/210 (18%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PPV PPP  PP  YSPP K PPV PP  Y PPV PP   PP P YSP
Sbjct: 444 PPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPIKP-PPVKPPTPTYSPPVQPP-PVQKPPTPTYSP 501

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP-------PPYHYSSPP--PPP--KKPYKYSSPP--PPEHHVS 205
      P KP   PP P YSPP    PP  SPP PPP K P  SPP PP H 
Sbjct: 502 PVKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPIHKP 561

Query: 204 PKPYY---------HSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPK 82
      P P Y     H PP   PP KP  H PP P YSP  PPP H  P  PP 
Sbjct: 562 PTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPI 621

Query: 81  KPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
      KP  H PP P YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 622 KPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVH--KPPTP 649

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 96/228 (42%), Positives = 103/228 (45%), Gaps = 54/228 (23%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPP-----------PKVYPPVSPPP----------- 412
      Y++PPPP  PP+ PPP  PP YSPP      P  PP+ PPP      
Sbjct: 55 YTTPPPPIYSPPIYPPPIQKPPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYSP 114

Query: 411 KVYPP---------VSPPYH---YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYH- 280
      +YPP     SPP +   PP P YSPP KP   PP P YSPP  PP H 
Sbjct: 115 PIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPSYSPPVKPPPVQMPPTPTYSPPIKPPPVHK 174

Query: 279 -----YSSPPPPP--KKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
        YS P PP K P  SPP PP H P P Y  PP KP  H PP P YS
Sbjct: 175 PPTPTYSPPIKPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYS---PPIKPPPVHKPPTPTYS 231

Query: 126 P---PPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYTSPPP 4
      P  PPP H  P  PP KP  H PP P+YSPP PP  T P P
Sbjct: 232 PPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVQTPPTP 279

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 92/200 (46%), Positives = 100/200 (50%), Gaps = 28/200 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP K PPV PP +Y PPV PP + PP P+YSP
Sbjct: 310 PPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPIKP-PPVKPPTPIYSPPVKPPPVHK-PPTPIYSP 367

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      P KP   PP P+YSPP PP   P P  PP KP   PP P +  K   P
Sbjct: 368 PVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPLQKPPTPTYSPPIKLPPVKP 427

Query: 180 P-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYH------YSSP--PPPPKKPYYYHSP--- 58
      P   PP KP  H PP P+YSP  PPP H   YS P PPP K P  +SP  
Sbjct: 428 PTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPVQ 487

Query: 57 PPPVYSPP-PPYHYTSPPPP 1
      PPPV PP P Y   PPP
Sbjct: 488 PPPVQKPPTPTYSPPVKPPP 507

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-32
 Identities = 89/213 (41%), Positives = 98/213 (46%), Gaps = 28/213 (13%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSP-------PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP---VSPPPKV 406
      PS +  +YS P    PP  PP+ PPP  PP + P +YPP   P P 
Sbjct: 53 PSYTTPPPPIYSPPIYPPPIQKPPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPTY 112

Query: 405 YPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYK 241
      PP+ PP   PP P YSPP P   PP P YSPP PP   P P  PP KP 
Sbjct: 113 SPPIYPP-PIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPSYSPPVKPPPVQMPPTPTYSPPIKPPP 171

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--P 91
       PP P +  KP H PP   PP KP  H PP P+YSP  PPP H  P  
Sbjct: 172 VHKPPTPTYSPPIKPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPTYS 231

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
      PP KP  H PP P+YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 232 PPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVH--KPPTP 262

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 94/209 (44%), Positives = 96/209 (45%), Gaps = 37/209 (17%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VYSPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVSPPYHYSSP-- 367
      PP P  PPV PPP  PP +YSPP K P  PP  Y   PPV PP  SP 
Sbjct: 427 PPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPV 486

Query: 366 -PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP--PPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSP 202
       PPPV PP  Y   PPP+ PP P YS P PPP K P  SPP PP H P
Sbjct: 487 QPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPIQKPPTP-TYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPIKPPPVHKPP 545

Query: 201 KPYY---------HSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKK 79
       P Y     H PP   PP KP  H PP P YSP  PPP H  P  PP K
Sbjct: 546 TPTYSPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIK 605

Query: 78  PYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
      P  H PP P YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 606 PPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVH--KPPTP 632

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 88/193 (45%), Positives = 94/193 (48%), Gaps = 21/193 (10%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PP+ PPP  PP +YSPP K P +PP +Y PPV PP + PP P YSP
Sbjct: 242 PPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVQTPPTPIYSPPVKPPPVHK-PPTPTYSP 300

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYH------YSSP--PPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVS 205
      P K   PP P YSPP  PP    YS P PPP K P  SPP PP H 
Sbjct: 301 PVKSPPVQKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPIYSPPVKPPPVHKP 360

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      P P Y  PP KP  H PP P+YSPP PP   P P  PP KP   PP P YS
Sbjct: 361 PTPIYS---PPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPLQKPPTPTYS 417

Query: 39 PPPPYHYTSPPPP 1
      PP    PP P
Sbjct: 418 PPIKLPPVKPPTP 430

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 92/213 (43%), Positives = 98/213 (46%), Gaps = 41/213 (19%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPP-------KVYPPVYSPP------PKVYPPVSPP-------PKVYPP 397
      PP P  PP+ PPP     PP+Y PP   P  PP+ PP    P  PP
Sbjct: 90 PPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTPSYSPP 149

Query: 396 VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP--PPYH------YS---SPPPPPKK 250
      V PP   PP P YSPP KP   PP P YSPP PP H   YS  PPP K 
Sbjct: 150 VKPP-PVQMPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKP 208

Query: 249 PYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--P 91
      P  SPP PP H P P Y  PP KP  H PP P+YSP  PPP H  P  
Sbjct: 209 PTPIYSPPIKPPPVHKPPTPTY---SPPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYS 265

Query: 90 PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
      PP KP  +PP P+YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 266 PPVKPPPVQTPPTPIYSPPVKPPPVH--KPPTP 296

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 86/191 (45%), Positives = 92/191 (48%), Gaps = 19/191 (9%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PPV PPP  PP +YSPP K P  PP +Y PPV PP  +PP P+YSP
Sbjct: 225 PPTPTYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPVKPP-PVQTPPTPIYSP 283

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYHYSSPPP--PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSP 181
      P KP   PP P YSPP  PP   P  PP KP   PP P +  KP  P
Sbjct: 284 PVKPPPVHKPPTPTYSPPVKSPPVQKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPIKPPPVKP 343

Query: 180 P-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSPP- 34
      P   PP KP  H PP P+YSP  PPP H  P  PP KP   PP P YSPP 
Sbjct: 344 PTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPIQKPPTPTYSPPI 403

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      P   PP P
Sbjct: 404 KPPPLQKPPTP 414

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 92/202 (45%), Positives = 99/202 (49%), Gaps = 30/202 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      PP P  PP+ PPP  P P+YSPP K P  PP +Y PPV PP + PP P+YSPP
Sbjct: 327 PPTPTYSPPIKPPPVKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVHK-PPTPIYSPP 385

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPP--------PPYHYSSPP---PPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSP 202
      KP   PP P YSPP    PP  SPP  PP K P  SPP PP H P
Sbjct: 386 VKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPLQKPPTPTYSPPIKLPPVKPPTPIYSPPVKPPPVHKPP 445

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP-------PPYHYSSPP--PPP--KKPYYYHSP- 58
      P Y  PP KP  H PP P YSPP    PP  SPP PPP K P  +SP 
Sbjct: 446 TPIYS---PPVKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPVQPPPVQKPPTPTYSPP 502

Query: 57 --PPPVYSPP-PPYHYTSPPPP 1
       PPP+ PP P Y   PPP
Sbjct: 503 VKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPP 524

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 90/209 (43%), Positives = 96/209 (45%), Gaps = 37/209 (17%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP K+ PPV PP +Y PPV PP + PP P+YSP
Sbjct: 394 PPTPTYSPPIKPPPLQKPPTPTYSPPIKL-PPVKPPTPIYSPPVKPPPVHK-PPTPIYSP 451

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYS----------PPPPYHYSSPPP-----------PPKKPYKYSSP 229
      P KP   PP P YS     P P Y   PP      PP KP   P
Sbjct: 452 PVKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPVQPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPIQKP 511

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKK 79
      P P +  KP  PP   PP KP  H PP P YSP  PPP H  P  PP K
Sbjct: 512 PTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIK 571

Query: 78  PYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
      P  H PP P YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 572 PPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVH--KPPTP 598

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 91/227 (40%), Positives = 101/227 (44%), Gaps = 55/227 (24%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPP-----------KVYPPVYSPPPKVY-PPVSPPPKVYPPVS------ 391
      PP P  PP+ PPP      + PPV+ PP +Y PP+ PPP  PP    
Sbjct: 158 PPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPI 217

Query: 390 --PPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKKPYKYSS 232
       PP H  PP P YSPP KP   PP P+YSP  PPP H  P  PP KP  +
Sbjct: 218 KPPPVH--KPPTPTYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVQT 275

Query: 231 PP---------PPEHHVSPKPYY----HSPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPPPPYHYS- 103
      PP     PP H P P Y   SPP K P  +SP  PPPV PP P +  
Sbjct: 276 PPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPVKSPPVQKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPP 335

Query: 102 -SPPP---------PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYTSPPPP 1
       PPP     PP KP  H PP P+YSP  PPP H  PP P
Sbjct: 336 IKPPPVKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVH--KPPTP 380

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 86/193 (44%), Positives = 90/193 (46%), Gaps = 21/193 (10%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVSPPYHYSSP-- 367
      PP P  PPV PPP  PP  YSPP K P  PP  Y   PPV PP  SP 
Sbjct: 477 PPTPTYSPPVQPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPI 536

Query: 366 -PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS--SPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSP 202
       PPPV+ PP  Y   PPP++ PP P +   PPP K P  SPP PP H P
Sbjct: 537 KPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPP 596

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
       P Y  PP KP  H PP P YSP  PPP H  P  PP KP  H PP P YSP
Sbjct: 597 TPTY---SPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSP 653

Query: 36  P-PPYHYTSPPPP 1
      P P   PP P
Sbjct: 654 PIKPPPVQKPPTP 666

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 91/196 (46%), Positives = 95/196 (48%), Gaps = 24/196 (12%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYS--SPPPPVYS 349
      PP P  PPV PPP  PP  YSPP K PP+ PP  P SPP    PP P+YS
Sbjct: 377 PPTPIYSPPVKPPPIQKPPTPTYSPPIKP-PPLQKPPT--PTYSPPIKLPPVKPPTPIYS 433

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSP---PPPYH------YSSP--PPPPKKPYKYSSPP--PPEHHV 208
      PP KP   PP P+YSP  PPP H   YS P PPP K P  SPP PP  
Sbjct: 434 PPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPVQPPPVQK 493

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP-PPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      P P Y  PP KP   PP P YSP  PPP  +P  PP KP  H PP P YS
Sbjct: 494 PPTPTY---SPPVKPPPIQKPPTPTYSPPIKPPPVKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYS 550

Query: 39 P---PPPYHYTSPPPP 1
      P  PPP H  PP P
Sbjct: 551 PPIKPPPIH--KPPTP 564

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 88/202 (43%), Positives = 95/202 (47%), Gaps = 30/202 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVSPPYHYSSPPP 361
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP K P  PP +Y   PPV    PP 
Sbjct: 208 PPTPIYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPIKPPPV------HKPPT 261

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP---PPPYH------YSSP---PPPPKKPYKYSSPP--P 223
      P+YSPP KP  +PP P+YSP  PPP H   YS P  PP K P  SPP P
Sbjct: 262 PIYSPPVKPPPVQTPPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPTYSPPVKSPPVQKPPTPTYSPPIKP 321

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSP--PPPKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPP--PPPKKPYYYH 64
      P   P P Y P PPP K   PP P+YSP  PPP H  P  PP KP  H
Sbjct: 322 PPVQKPPTPTYSPPIKPPPVK------PPTPIYSPPVKPPPVHKPPTPIYSPPVKPPPVH 375

Query: 63 SPPPPVYSPP-PPYHYTSPPPP 1
      PP P+YSPP P   PP P
Sbjct: 376 KPPTPIYSPPVKPPPIQKPPTP 397

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 88/200 (44%), Positives = 94/200 (47%), Gaps = 30/200 (15%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVY-PPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP K P  PP  Y PP+ PP + PP P YSP
Sbjct: 561 PPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHK-PPTPTYSP 619

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYH------YS---SPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHV 208
      P KP   PP P YSPP  PP H   YS  PPP K P  SPP PP  +
Sbjct: 620 PIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPVQL 679

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP---PPYH------YSSP--PPPPKKPYYYHS 61
       P P Y  PP KP   PP P YSPP  PP    YS P PPP + P  +
Sbjct: 680 PPTPTYS---PPVKPPPVQVPPTPTYSPPVKPPPVQVPPTPTYSPPIKPPPVQVPPTPTT 736

Query: 60  PPPPV--YSPPPPYHYTSPP 7
      P PP  Y PPPY Y S P
Sbjct: 737 PSPPQGGYGTPPPYAYLSHP 756

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 84/184 (45%), Positives = 86/184 (46%), Gaps = 13/184 (7%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPV--SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP K PPV  P P  PP+ PP   PP P YS
Sbjct: 544 PPTPTYSPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIKP-PPVHKPPTPTYSPPIKPP-PVHKPPTPTYS 601

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      PP KP   PP P YSPP    PPP K P  SPP PP H P P Y  P
Sbjct: 602 PPIKPPPVHKPPTPTYSPP-----IKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTY---SP 653

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYT 16
      P KP   PP P YSPP PP   P P  PP KP   PP P YSPP PP  
Sbjct: 654 PIKPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPVQLPPTPTYSPPVKPPPVQVPPTPTYSPPVKPPPVQV 713

Query: 15  SPPP 4
       P P
Sbjct: 714 PPTP 717

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 78/186 (41%), Positives = 88/186 (47%), Gaps = 14/186 (7%)
 Frame = -3

Query: 519 SPP--PPKVYPPVSP---PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SPP PP V+ P +P  PP  PPV+ PP  Y P  PP V+ P +P Y   PPPV
Sbjct: 567 SPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPV 626

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS--SPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYH 187
      + PP  Y   PPPV+ PP P +   PPP K P  SPP PP  + P P Y 
Sbjct: 627 HKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPVQLPPTPTY- 685

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 22
        PP KP   PP P YSPP PP   P P  PP KP   PP P  PP  
Sbjct: 686 --SPPVKPPPVQVPPTPTYSPPVKPPPVQVPPTPTYSPPIKPPPVQVPPTPTTPSPPQGG 743

Query: 21  YTSPPP 4
      Y +PPP
Sbjct: 744 YGTPPP 749

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 83/188 (44%), Positives = 87/188 (46%), Gaps = 17/188 (9%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPP---PKVYPPVSP---PPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      PP P  PP+ PPP  PP  YSPP  P ++ P +P  PP  PPV    PP 
Sbjct: 527 PPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIKPPPV------HKPPT 580

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYH 187
      P YSPP KP   PP P YSPP    PPP K P  SPP PP H P P Y 
Sbjct: 581 PTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPP-----IKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTY- 634

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PP 28
        PP KP  H PP P YSPP PP   P P  PP KP   PP P YSPP PP
Sbjct: 635 --SPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTYSPPVKPPPVQLPPTPTYSPPVKPP 692

Query: 27  YHYTSPPP 4
         P P
Sbjct: 693 PVQVPPTP 700

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 81/194 (41%), Positives = 91/194 (46%), Gaps = 21/194 (10%)
 Frame = -3

Query: 519 SPP--PPKVYPPVSP---PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      SPP PP ++ P +P  PP  PPV+ PP  Y P  PP V+ P +P Y   PPPV
Sbjct: 550 SPPIKPPPIHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPV 609

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYS--SPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYYH 187
      + PP  Y   PPPV+ PP P +   PPP K P  SPP PP   P P Y 
Sbjct: 610 HKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVHKPPTPTYSPPIKPPPVQKPPTPTY- 668

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPP---PPKKPYYYHSPPPPVYSP---PP 31
        PP KP   PP P YSPP PP   P P  PP KP   PP P YSP  PP
Sbjct: 669 --SPPVKPPPVQLPPTPTYSPPVKPPPVQVPPTPTYSPPVKPPPVQVPPTPTYSPPIKPP 726

Query: 30  PYHY----TSPPPP 1
      P    T+P PP
Sbjct: 727 PVQVPPTPTTPSPP 740

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 9e-10
 Identities = 43/102 (42%), Positives = 54/102 (52%), Gaps = 9/102 (8%)
 Frame = -3

Query: 279 YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP--PPPVYSPPPPYHY 106
      ++ PPP  P Y++PPPP + SP Y  PPP +KP Y P PPP+ PP P + 
Sbjct: 42 HAHPPPIYGAPPSYTTPPPPIY--SPPIY---PPPIQKPPTYSPPIYPPPIQKPPTPTYS 96

Query: 105 SS--PPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPPPPYHYTSP--PPP 1
        PPP K P  +SP  PPP+ PP P Y+ P PPP
Sbjct: 97 PPIYPPPIQKPPTPTYSPPIYPPPIQKPPTP-TYSPPIYPPP 137

[123][TOP]
>UniRef100_C6TK91 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6TK91_SOYBN
     Length = 146

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 77/143 (53%), Positives = 84/143 (58%), Gaps = 3/143 (2%)
 Frame = -3

Query: 462 PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPY 283
      P Y P  YP +PP  Y ++PPY+Y SPP     Y+Y SPPPP SPPPPY
Sbjct: 28 PYYGQPSNYYPHPTPP--TYRQINPPYYYKSPP----------YYYKSPPPPSPSPPPPY 75

Query: 282 HYSSPPPP---PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 112
      Y SPPPP  P PY Y SPPPP  SP   SPPPP PY Y SPPPP SP PP 
Sbjct: 76 VYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPP----SP-----SPPPPS-PYVYKSPPPPSPSPSPPP 125

Query: 111 HYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      +S PPPP PY Y+SPPPPVY
Sbjct: 126 SHS--PPPPHHPYLYNSPPPPVY 146

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 73/156 (46%), Positives = 83/156 (53%), Gaps = 4/156 (2%)
 Frame = -3

Query: 585 LLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPP--KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP 412
      L++AL  +  ++A+  Y  P  YP +PP  ++ PP Y  P Y  PPP
Sbjct: 9  LIIALAFCLMSMSVAADDKPYYGQPS-NYYPHPTPPTYRQINPPYYYKSPPYYYKSPPPP 67

Query: 411 KVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP--YHYSSPPPPPKKPYKY 238
       PP PPY Y SPPPP SPP PY Y SPPPP SPPPP Y Y SPPPP  P  
Sbjct: 68 SPSPP--PPYVYKSPPPPSPSPPP-PYIYKSPPPPSPSPPPPSPYVYKSPPPPSPSP--- 121

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      SPPP      HSPPPP PY Y+SPPPPVY
Sbjct: 122 -SPPPS----------HSPPPPHHPYLYNSPPPPVY 146

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 8e-14
 Identities = 41/81 (50%), Positives = 43/81 (53%), Gaps = 1/81 (1%)
 Frame = -3

Query: 240 YSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS 61
      Y P PP +   PYY+ PP  YYY SPPPP SPPPPY Y SPPPP     
Sbjct: 37 YPHPTPPTYRQINPPYYYKSPP----YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS-------- 84

Query: 60 PPPPVY-SPPPPYHYTSPPPP 1
         SPPPPY Y SPPPP
Sbjct: 85 ------PSPPPPYIYKSPPPP 99

[124][TOP]
>UniRef100_UPI0000E125D3 Os05g0552600 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000E125D3
     Length = 510

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 91/175 (52%), Positives = 95/175 (54%), Gaps = 2/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP  P PPP+   SPPP VY P PPP+ PP P Y  SPPPPV SPP 
Sbjct: 68 SPPPPHHDSP--PPPRA-----SPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVY---SPPPPVSSPPP 117

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
         SPPPPV SPPPP  SPPPP    +SPPP   SP P  SPPPP  
Sbjct: 118 P---VPSPPPPVSSPPPPV--PSPPPPVP-----TSPPP-----SPLP---SPPPPVP-- 157

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPPV SPPPP  S PPP P  P  SPPPPV + PPP  SPPPP
Sbjct: 158 --SSPPPPVSSPPPPVPSSPPPPVVPSPPPPVLSSPPPPVVASPPPPVVPSPPPP 210

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 84/156 (53%), Positives = 88/156 (56%), Gaps = 4/156 (2%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP---VYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSSPPPPV 355
      +SPPPP VY P PPP+ PP  VYSPPP  PVS PP  PPV SPP  SSPPPPV
Sbjct: 82 ASPPPP-VYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPP----PVSSPP---PPVPSPPPPVSSPPPPV 133

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      SPP P  S PP P+ SPPPP  SSPPPP    SSPPPP   P P  SPPP
Sbjct: 134 PSPPP-PVPTSPPPSPLPSPPPPVP-SSPPPP------VSSPPPPVPSSPPPPVVPSPPP 185

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
      P    SPPPPV + PPP  SPPPP   Y
Sbjct: 186 P----VLSSPPPPVVASPPPPVVPSPPPPGASDVVY 217

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 74/132 (56%), Positives = 77/132 (58%), Gaps = 5/132 (3%)
 Frame = -3

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      H SPPPP + P P  +SPPPPVYSPPPP  SSPPPPP   YS PPP   SP
Sbjct: 65 HEKSPPPPHHDSPPPP--RASPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPP----VYSPPPPVS---SP 115

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-----PPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
      P  SPPPP    SPPPPV SPPPP  S PP   PPP P  SPPPPV SP
Sbjct: 116 PPPVPSPPPP-----VSSPPPPVPSPPPPVPTSPPPSPLPSPPPPVP---SSPPPPVSSP 167

Query: 36 PPPYHYTSPPPP 1
      PPP  +SPPPP
Sbjct: 168 PPPVP-SSPPPP 178

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 6e-16
 Identities = 46/76 (60%), Positives = 50/76 (65%), Gaps = 3/76 (3%)
 Frame = -3

Query: 219 EHHVSPKPYYH-SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP--KKPYYYHSPPPP 49
      +H SP P +H SPPPP+   SPPPPVYSPPPP  SSPPPPP  P  SPPPP
Sbjct: 64 KHEKSPPPPHHDSPPPPRA-----SPPPPVYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP 118

Query: 48 VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      V SPPPP  +SPPPP
Sbjct: 119 VPSPPPP--VSSPPPP 132

[125][TOP]
>UniRef100_Q9FUR7 ENOD2 (Fragment) n=1 Tax=Styphnolobium japonicum RepID=Q9FUR7_SOPJA
     Length = 269

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 90/203 (44%), Positives = 96/203 (47%), Gaps = 33/203 (16%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPP--VSPPPKVYPPVYSPPPKVY--PPVSPPPKVY--------PPVSPPYHYSS 370
      PPP  PP V PPP  PP + PP Y PP  PP Y    PPV PP H+ 
Sbjct: 65 PPPAYQPPPHVKPPPVYQPPHHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEK 124

Query: 369 PPPPVYSPP--KKPYHYSSPP----PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP---PE 217
      PPP  PP K P Y PP  PPVY PPP  + PPP + P + PPP  P 
Sbjct: 125 PPPVHQPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPVYQPPP---HVKPPPVYQPPPHHEIPPPEYQPP 181

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPP----PPYHYSSPPPPPKKPYYY-- 67
      HHV P P Y PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y PPP K P Y 
Sbjct: 182 HHVKPPPVYQPPPHEKPPPVYQPPHHEIPPPVYPPPRENKPPPEYQ-PPPHVKPPPAYQP 240

Query: 66 --HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       H PPPVY PP  H+ PPP
Sbjct: 241 PPHEKPPPVYPPP---HHEKPPP 260

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 88/203 (43%), Positives = 98/203 (48%), Gaps = 34/203 (16%)
 Frame = -3

Query: 510 PPKVYPPVSP--PPKVYP-PVYSPPPKVYPPV--SPPPKVYPP--VSPPYHYSSPP---- 364
      PP YPP   PP VYP P  PPP+ PP  PPP+ PP V PP Y PP  
Sbjct: 18 PPPAYPPPHHEIPPPVYPSPHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPAYQPPPHVKP 77

Query: 363 PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP--PPEHHVSPKPYY 190
      PPVY PP  H+ PPP Y PPP  + PPP + P+  PP PP HH P P +
Sbjct: 78 PPVYQPP----HHEKPPPE-YQPPP---HEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEKPPPVH 129

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPP----PPYHYSSPP----PPPKKPYYYHSPPPPV 46
       PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y PP  PPP+  +H PPPV
Sbjct: 130 QPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHHEIPPPEYQPPHHVKPPPV 189

Query: 45 YSPPP---------PYHYTSPPP 4
      Y PPP     P H+ PPP
Sbjct: 190 YQPPPHEKPPPVYQPPHHEIPPP 212

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 77/195 (39%), Positives = 84/195 (43%), Gaps = 33/195 (16%)
 Frame = -3

Query: 489 VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP 310
      V PPP  PP + PP YPP P ++ PPV P H  PPP Y PP     PP
Sbjct: 4  VKPPPVYQPPHHEKPPPAYPP--PHHEIPPPVYPSPH--EKPPPEYQPPPH-----EKPP 54

Query: 309 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY----HSPPPPKKPYYYHSPP 142
      P Y PPP  + PPP    Y PP  HV P P Y  H PPP+   H P
Sbjct: 55 PEYQPPP---HVKPPPA------YQPPP----HVKPPPVYQPPHHEKPPPEYQPPPHEKP 101

Query: 141 PPVYSPP---------PPYHYSSPPP---PP---KKPYYYHSP----PPPVYSPP----- 34
      PP Y PP     PP H+ PPP  PP  K P Y P  PPPVY PP   
Sbjct: 102 PPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEKPPPVHQPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKP 161

Query: 33 -----PPYHYTSPPP 4
        PP H+ PPP
Sbjct: 162 PPVYQPPPHHEIPPP 176

 Score = 110 bits (275), Expect = 9e-23
 Identities = 72/164 (43%), Positives = 81/164 (49%), Gaps = 14/164 (8%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP--VSPPP--KVYPP-VSPPYHYSSPPP 361
      + PPP  PP  P  PPVY PPP V PP  PPP ++ PP  PP+H  PP
Sbjct: 134 HEKPPPEYQPPPHVKP----PPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHHEIPPPEYQPPHHVK--PP 187

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPP--PPKKPYKYSSPPPPEH----HVSPK 199
      PVY PP     PPPVY PP  H+ PPP PP + K  PPPE+  HV P 
Sbjct: 188 PVYQPPP-----HEKPPPVYQPP---HHEIPPPVYPPPRENK----PPPEYQPPPHVKPP 235

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP---PPPPKKP 76
      P Y PP    H PPPVY PPP+H  P  PPP +KP
Sbjct: 236 PAYQPPP--------HEKPPPVY--PPPHHEKPPPAYPPPHEKP 269

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 4e-18
 Identities = 56/140 (40%), Positives = 64/140 (45%), Gaps = 12/140 (8%)
 Frame = -3

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP---PE 217
      P+H  PPPVY PP  H+ PPP   PPP+H   PPP P + PPP  P 
Sbjct: 1  PHHVK--PPPVYQPP----HHEKPPPAY---PPPHHEI---PPPVYPSPHEKPPPEYQPP 48

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP 37
      H P P Y PP    H PPP Y PPP  + PPP + P+ H PPP Y P
Sbjct: 49 PHEKPPPEYQPPP--------HVKPPPAYQPPP---HVKPPPVYQPPH--HEKPPPEYQP 95

Query: 36 PP---------PYHYTSPPP 4
      PP     P H+ PPP
Sbjct: 96 PPHEKPPPEYQPPHHVKPPP 115

[126][TOP]
>UniRef100_Q94ES4 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES4_PEA
     Length = 120

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 74/129 (57%), Positives = 81/129 (62%), Gaps = 12/129 (9%)
 Frame = -3

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY--YHS 184
      +P KKPY Y SPPPP V++ P P+ Y SPPPP KKPYKYSSPPPP H P P+ YHS
Sbjct: 1  TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHS 60

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY-------YYHSPPPPVYSPPPP- 28
      PPPP P+       PY Y SPPPPP  Y    YHSPPPPVYSPPPP 
Sbjct: 61 PPPPPTPH------------KKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPVYSPPPPA 108

Query: 27 YHYTSPPPP 1
      Y+Y SPPPP
Sbjct: 109 YYYKSPPPP 117

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 76/134 (56%), Positives = 81/134 (60%), Gaps = 7/134 (5%)
 Frame = -3

Query: 444 PKVYPPVSPPP-KVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYH-YS 274
      P YP  PPP  YP  P YH SPPPP   KKPY YSSPPPP V++ P P+ Y 
Sbjct: 6  PYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYH--SPPPP----HKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYH 59

Query: 273 SPPPPP---KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP-YHY 106
      SPPPPP  KKPYKY SPPPP H P  H P P   YHSPPPPVYSPPPP Y+Y
Sbjct: 60 SPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPP---HVPTP-----VYHSPPPPVYSPPPPAYYY 111

Query: 105 SSPPPPPKKPYYYH 64
      SPPPP   Y+H
Sbjct: 112 KSPPPP-----YHH 120

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 57/117 (48%), Positives = 63/117 (53%), Gaps = 10/117 (8%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      Y Y SPPPP V+  P P + PP + P K  P PP  YP  P YH S PPPP
Sbjct: 7  YKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYH-SPPPPP 65

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPP---VYSP--PPPYHYSSPPP---PPKKPYKYSSPPPPEHH 211
       +P KKPY Y SPPPP  Y P P P ++S PPP  PP  Y Y SPPPP HH
Sbjct: 66 --TPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPVYSPPPPAYYYKSPPPPYHH 120

[127][TOP]
>UniRef100_Q4PSF3 Proline-rich extensin-like family protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q4PSF3_ARATH
     Length = 249

 Score = 145 bits (367), Expect = 2e-33
 Identities = 99/240 (41%), Positives = 120/240 (50%), Gaps = 38/240 (15%)
 Frame = -3

Query: 606 MASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSY--LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY--SPPPK 439
      M S F+L++ + TL ++ + N+  L +S P P   +SPPP  PPV  SPPP 
Sbjct: 1  MVSRRFSLILLFLLATLITVANGNNNRKLLTSAPEPAPLVDLSPPP---PPVNISSPPPP 57

Query: 438 VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV-YSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSP 268
      V  +SPPP    PP + S PPPPV SPP P + S PPPPV  PPPP + S P
Sbjct: 58 VN--LSPPP-------PPVNLSPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPP 108

Query: 267 PPP-------------PKKPYKYSSPPPPEHHVS--PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      PPP       P P  SPPPP ++S P P  SPPPP P + PPP V
Sbjct: 109 PPPVNLSPPPPPVLLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPP--PVLFSPPPPTV 166

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYYYHSPPPP------VYSPPPP-------YHYTSPPPP 1
       PPPP  + PPPP+   YY +PPPP   VY PPPP    Y + PPPP
Sbjct: 167 TRPPPPPTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPPPPPPQAARSYKRSPPPPP 226

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 88/197 (44%), Positives = 96/197 (48%), Gaps = 32/197 (16%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV----YSPPPKVYPPVS----PPPKVYPPVSPPYHYSSP 367
      SSPPPP  P PP + PP   SPPP  PPV+  PPP + P PP + S P
Sbjct: 52 SSPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPP---PPVNLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPP 108

Query: 366 PPPV-YSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPP-----PKKPYKYSSPPPPEHH 211
      PPPV SPP P  S PPPPV  PPPP + S PPPP   P P +S PPP  
Sbjct: 109 PPPVNLSPPPPPVLLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPPVLFSPPPPTVTR 168

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKP----YYYHSPPPPVYS-----PPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
       P P   PPP +P  YY +PPPP Y   PPPP   PPP   Y SP
Sbjct: 169 PPPPPTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPPP------PPPQAARSYKRSP 222

Query: 57 PPP-------VYSPPPP 28
      PPP    VYSPPPP
Sbjct: 223 PPPPPSKYGRVYSPPPP 239

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 7e-15
 Identities = 55/123 (44%), Positives = 60/123 (48%), Gaps = 21/123 (17%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPP----VYSPPPKVYPPV---SPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      L S PPPP + P PP + PP  + SPPP  PPV  PPP V P PP  S
Sbjct: 122 LLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPP---PPVLFSPPPPTVTRPPPPPTITRS 178

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPP------VYSPPPP-------YHYSSPPPPP-KKPYKYSS 232
      PPPP  P  Y+ +PPPP   VY PPPP    Y S PPPPP K  YS 
Sbjct: 179 PPPP--RPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPPPPPPQAARSYKRSPPPPPPSKYGRVYSP 236

Query: 231 PPP 223
      PPP
Sbjct: 237 PPP 239

[128][TOP]
>UniRef100_Q41645 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Volvox carteri RepID=Q41645_VOLCA
     Length = 464

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 86/184 (46%), Positives = 93/184 (50%), Gaps = 10/184 (5%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP-----VSPPYHYSSPPPP 358
      S PPPP+V   PP +V   SPPP  P PP ++ P   SPP  +SPPPP
Sbjct: 221 SPPPPPRVSTSPPPPARVSS---SPPPATRSP--PPRRITSPSPVLTASPPLPKTSPPPP 275

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVY-----SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
       PP P  +SPPPP    SPPPP  SSPPPPP P  SPPPP  SP P 
Sbjct: 276 PRVPPSPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSSPPPPPP-PRPSPSPPPPRSSPSPPPP 334

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTS 13
       PP P P  SPPPP SP PP  SPPPPP +   PPPP SPPPP   
Sbjct: 335 SPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPVVSPPPPPPRA---SPPPPPASSPPPP---PR 388

Query: 12 PPPP 1
      PPPP
Sbjct: 389 PPPP 392

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 87/182 (47%), Positives = 95/182 (52%)
 Frame = -3

Query: 549 LISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      + S + L +SPP PK PP PPP+V P  PPP  PP PPP+V P  PP  SS
Sbjct: 254 ITSPSPVLTASPPLPKTSPP--PPPRVPPS--PPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSS 309

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PPPP  PP +P  SPPPP SP PP  S PPP P P  SPPPP  SP P 
Sbjct: 310 PPPP---PPPRPS--PSPPPPRSSPSPPPP-SPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPV 363

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      SPPPP     PP  PPPP  SSPPPPP+ P   PP P SPPPP  + 
Sbjct: 364 VSPPPP---------PPRASPPPPP--ASSPPPPPRPP-----PPSPPPSPPPPATAAAN 407

Query: 9  PP 4
      PP
Sbjct: 408 PP 409

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 91/185 (49%), Positives = 98/185 (52%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P L ++   +SPPPP  PP SPP  PPV SPPP    PPP+V P  PP  
Sbjct: 259 PVLTASPPLPKTSPPPPPRVPP-SPP----PPVASPPP------PPPPRVSPSPPPPQPV 307

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      SSPPPP  PP +P  SPPPP SP PP  SPPPP    SPPPP   P P
Sbjct: 308 SSPPPP---PPPRP--SPSPPPPRSSPSPP--PPSPPPP--------SPPPPR----PSP 348

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
       SPPPP+   SPPPPV SPPPP  +SPPPPP    S PPP  PPPP  
Sbjct: 349 ---SPPPPRSS---PSPPPPVVSPPPPPPRASPPPPPA------SSPPPPPRPPPPSPPP 396

Query: 15 SPPPP 1
      SPPPP
Sbjct: 397 SPPPP 401

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 85/201 (42%), Positives = 99/201 (49%), Gaps = 7/201 (3%)
 Frame = -3

Query: 582 LVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      +VA  T+ + +A  + ++P PP    PPP+V   SPPP   SPPP  
Sbjct: 198 IVADSKNTVALVTAAAVVVQTTPSPP-------PPPRVST---SPPPPARVSSSPPPATR 247

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPK------KPY 244
      P PP  +SP P + + P P   PPP V SPPPP   PPPPP+    P 
Sbjct: 248 SP--PPRRITSPSPVLTASPPLPKTSPPPPPRVPPSPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQ 305

Query: 243 KYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
       SSPPPP   P+P  SPPPP+    P PP SPPPP  SPPPP  P  
Sbjct: 306 PVSSPPPPP---PPRP-SPSPPPPRSSPSPPPPSPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSP---- 357

Query: 63 SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV SPPPP  SPPPP
Sbjct: 358 SPPPPVVSPPPPPPRASPPPP 378

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-27
 Identities = 74/165 (44%), Positives = 79/165 (47%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  P SPPP  P  PPP  PP PPP+ P  PP  SPPPPV SPP
Sbjct: 309 SPPPPPPPRPSPSPPPPRSSPS-PPPPSPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPVVSPP 367

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP SPPPP   PPPP P  SPPPP  + P  SP P + 
Sbjct: 368 PPPPRASPPPPPASSPPPP----PRPPPPSPP---PSPPPPATAAANPP---SPAPSRS- 416

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
        PP   PPPP  +PPP    Y+ PPP  SPPPP
Sbjct: 417 -RAGGPPLGTRPPPPPPEDDAPPPD------YYFPPPQDMSPPPP 454

[129][TOP]
>UniRef100_Q43505 Extensin-like protein Dif54 n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q43505_SOLLC
     Length = 436

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 84/195 (43%), Positives = 93/195 (47%), Gaps = 15/195 (7%)
 Frame = -3

Query: 540 ANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      + +Y Y SP P K Y  SP P Y  +P  Y   P K Y  SP +Y SP P
Sbjct: 232 SKNYYYKSPSPVKYYK--SPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKSPAP 289

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPP---KKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
         K Y+Y SP P Y SP P +Y SPPPPP  K P Y SPPPP +  P
Sbjct: 290 ------SKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSKYYKSPPPPPTYYKSPVYYKSPPPPPTYYEKSP 343

Query: 195 -YYHSPPPP-----KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYYYHSPPPPV 46
      YY SP PP    PYY  PPPP Y  PY Y SPPPPP   P Y  PPPP 
Sbjct: 344 SYYKSPLPPPYYKESMPYYKSPPPPPYYKESTPY-YKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPY 402

Query: 45 YSPPPPYHYTSPPPP 1
      Y  PY+ + PPPP
Sbjct: 403 YKESTPYYKSPPPPP 417

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 83/190 (43%), Positives = 93/190 (48%), Gaps = 13/190 (6%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      Y Y SP P K Y  SP P Y  +P  Y   P K Y  SP +Y SP   
Sbjct: 206 YYYKSPSPVKYYK--SPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSP----- 258

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--YYHS 184
       P K Y+Y SP P Y SP P +Y S P P K Y Y SP P +++ SP P YY S
Sbjct: 259 -APSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKS--PAPSKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSKYYKS 315

Query: 183 PPPP----KKPYYYHS-PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
      PPPP  K P YY S PPPP Y  P +Y SP PPP   PYY  PPPP Y  
Sbjct: 316 PPPPPTYYKSPVYYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYYKESMPYYKSPPPPPYYKEST 375

Query: 30 PYHYTSPPPP 1
      PY+ + PPPP
Sbjct: 376 PYYKSPPPPP 385

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 82/189 (43%), Positives = 90/189 (47%), Gaps = 16/189 (8%)
 Frame = -3

Query: 540 ANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSP 367
      + +Y Y SP P K Y  SP   P  P K Y  SP P Y  P  Y+ S P
Sbjct: 261 SKNYYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKSPA---PSKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSKYYKSPP 317

Query: 366 PPPVYSPPKKPYHYSSPPPP-VYSPPPPYHYSSPPPPP----KKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      PPP Y  K P +Y SPPPP Y  P +Y SP PPP   PY Y SPPPP ++  
Sbjct: 318 PPPTYY--KSPVYYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYYKESMPY-YKSPPPPPYYKES 374

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHS-------PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      PYY SPPPP PYY S    PPPP Y  PY+ S PPPP   YY  P  
Sbjct: 375 TPYYKSPPPP--PYYKESTPSYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPPP-----YYKESTPSYK 427

Query: 42 SPP--PPYH 22
      SPP P YH
Sbjct: 428 SPPSSPTYH 436

 Score = 129 bits (325), Expect = 1e-28
 Identities = 87/188 (46%), Positives = 95/188 (50%), Gaps = 13/188 (6%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPK--VYPPVSPPYHYSSPPPPVY 352
      Y SP P K Y  SP P Y  SP P Y   P K  Y  SP +Y SP P Y
Sbjct: 139 YKSPTPSKHYYYKSPSPSKY--YKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPAKYYKSPSPAKY 196

Query: 351 --SP-PKKPYHYSSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--Y 193
       SP P K Y+Y SP P Y SP P +Y SP P  K Y Y SP P +++ SP P Y
Sbjct: 197 YKSPAPSKHYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAP--SKNYYYKSPSPVKYYKSPSPAKY 254

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPY 25
      Y SP P K YYY SP P Y SP P +Y S P P K YYY SP P Y SP P 
Sbjct: 255 YKSPAPSKN-YYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKS--PAPSKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSK 311

Query: 24 HYTSPPPP 1
      +Y SPPPP
Sbjct: 312 YYKSPPPP 319

 Score = 112 bits (281), Expect = 2e-23
 Identities = 84/203 (41%), Positives = 95/203 (46%), Gaps = 26/203 (12%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVY--PPV------SPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      S+ Y SP P K Y  PV   SP P K Y  SP  Y  +P K Y +SP 
Sbjct: 69 SHYYKSPTPSKHYYKSPVVVKYYKSPAPSKKYYKSPSPSKYYYKSHTPSKKYYKSLSPAK 128

Query: 381 HYSSPPPPVY--SP-PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYK---------Y 238
      +Y SP P Y SP P K Y+Y SP P Y    Y SP P  K YK     Y
Sbjct: 129 YYKSPSPAKYYKSPTPSKHYYYKSPSPSKY-------YKSPSPA--KYYKSPAPSKHYYY 179

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKP-YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
      SP P +++ SP P Y+ P P K YYY SP P Y SP P +Y S P P K YYY
Sbjct: 180 KSPSPAKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKS--PAPSKNYYY 237

Query: 66 HSPPPPVY--SPPPPYHYTSPPP 4
      SP P Y SP P +Y SP P
Sbjct: 238 KSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAP 260

 Score = 108 bits (271), Expect = 3e-22
 Identities = 86/224 (38%), Positives = 102/224 (45%), Gaps = 28/224 (12%)
 Frame = -3

Query: 591 FTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPPPP----KVYPPVSPPP---------KVYPPVY- 454
      F L + V+ T+  ++ SY Y+SP P   K Y  SP P     + P Y 
Sbjct: 16 FALAICFVASTV---VADYSYGYTSPSPTYTTKKYYKSPSPSPYYKKSEKHAEHSPSHYY 72

Query: 453 -SPPPKVYPPVSPPPKVY--PPVSPPYHYSSPPPPVY-----SPPKKPYHYSSPPPPVYS 298
      SP P +  SP  Y  P   +Y SP P Y   +P KK Y  SP   S
Sbjct: 73 KSPTPSKHYYKSPVVVKYYKSPAPSKKYYKSPSPSKYYYKSHTPSKKYYKSLSPAKYYKS 132

Query: 297 PPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP--YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY-- 130
      P P +Y SP P  K Y Y SP P +++ SP P YY S P P K YYY SP P Y 
Sbjct: 133 PSPAKYYKSPTP--SKHYYYKSPSPSKYYKSPSPAKYYKS-PAPSKHYYYKSPSPAKYYK 189

Query: 129 SPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY--SPPPPYHYTSPPP 4
      SP P +Y S P P K YYY SP P Y SP P +Y SP P
Sbjct: 190 SPSPAKYYKS--PAPSKHYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAP 231

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 3e-16
 Identities = 62/151 (41%), Positives = 66/151 (43%), Gaps = 2/151 (1%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P+  + Y S PPP       P Y  P Y  PPP Y  S PY Y
Sbjct: 320 PTYYKSPVYYKSPPPP--------------PTYYEKSPSYYKSPLPPP--YYKESMPY-Y 362

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      SPPPP Y   PY+ S PPPP Y  P Y SPPPPP  YK S+      P
Sbjct: 363 KSPPPPPYYKESTPYYKSPPPPPYYKESTP-SYKSPPPPPY--YKEST-----------P 408

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYH 109
      YY SPPPP PYY S P  SPP P YH
Sbjct: 409 YYKSPPPP--PYYKES-TPSYKSPPSSPTYH 436

[130][TOP]
>UniRef100_B9IKD0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKD0_POPTR
     Length = 190

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 83/187 (44%), Positives = 98/187 (52%), Gaps = 11/187 (5%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSYL---YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPP 442
      S+M  + LL++ S  + S NS L  Y SPPPP   SPPP +   PPP
Sbjct: 6  SVMLYFSLALLLSSSSEATDTTFSRNSALWLTYKSPPPPFHNKHKSPPPPPHKYKSPPPP 65

Query: 441 KVYPPVSPPPKVY----PPVSPPYHYSSPPPPVY---SPPKKPYHYSSPPPPVYSPP-PP 286
         SPPP VY  PP  P H+ SPPP +  SPP PY Y SPPPP  PP  
Sbjct: 66 HHKCKYSPPPPVYTYRSPPPPTPMHHKSPPPSPHMFKSPPPPPYRYISPPPPPPHPPCHA 125

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 106
      Y Y SPPPPP  YKY+SPPPP+HH   ++H    P+ + PPP +  P YHY
Sbjct: 126 YKYLSPPPPPS--YKYASPPPPKHH-----HHHKHKWSPYPFITYMSPPPPHHNYPDYHY 178

Query: 105 SSPPPPP 85
      SSPPPPP
Sbjct: 179 SSPPPPP 185

 Score = 129 bits (324), Expect = 2e-28
 Identities = 79/162 (48%), Positives = 83/162 (51%), Gaps = 36/162 (22%)
 Frame = -3

Query: 378 YSSPPPPVY----SPPKKPYHYSSPPPP----VYSPPPP-YHYSSPPPPPKKPYKYSSPP 226
      Y SPPPP +  SPP P+ Y SPPPP   YSPPPP Y Y SPPPP      
Sbjct: 38 YKSPPPPFHNKHKSPPPPPHKYKSPPPPHHKCKYSPPPPVYTYRSPPPPT---------- 87

Query: 225 PPEHHVSPKPYYH---SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP-PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
      P HH SP P H  SPPPP PY Y SPPPP  PP  Y Y SPPPPP  Y Y SP
Sbjct: 88 -PMHHKSPPPSPHMFKSPPPP--PYRYISPPPPPPHPPCHAYKYLSPPPPPS--YKYASP 142

Query: 57 PPPVY-----------------SPPPP------YHYTSPPPP 1
      PPP +         SPPPP   YHY+SPPPP
Sbjct: 143 PPPKHHHHHKHKWSPYPFITYMSPPPPHHNYPDYHYSSPPPP 184

[131][TOP]
>UniRef100_Q76KW2 Hydroxyproline-rich glycoprotein-3 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW2_PEA
     Length = 137

 Score = 144 bits (362), Expect = 8e-33
 Identities = 76/119 (63%), Positives = 78/119 (65%), Gaps = 8/119 (6%)
 Frame = -3

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
      Y Y SPPPPVY    Y SPPPP KKPYKYSSPPPP +    Y+SPPPP  Y Y
Sbjct: 1  YKYKSPPPPVYK------YKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYK------YNSPPPP--VYKY 46

Query: 153 HSPPPPVY---SPPPP-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPPP-YHYTSPPPP 1
      SPPPPVY  SPPPP Y Y SPPPP KKPY Y SPPPPVY  SPPPP Y Y SP P
Sbjct: 47 KSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPXTP 105

 Score = 136 bits (342), Expect = 2e-30
 Identities = 85/155 (54%), Positives = 90/155 (58%), Gaps = 9/155 (5%)
 Frame = -3

Query: 453 SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY---SPPPP- 286
      SPPP VY  SPPP  PV PY YSSPPPPVY    Y+SPPPPVY  SPPPP 
Sbjct: 5  SPPPPVYKYKSPPP----PVKKPYKYSSPPPPVYK-------YNSPPPPVYKYKSPPPPV 53

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY-YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY---SPPP 118
      Y Y SPPPP  YKY SPPPP   KPY Y SPPPP  Y Y+SPPPPVY  SP 
Sbjct: 54 YKYKSPPPPV---YKYKSPPPP----VKKPYKYTSPPPP--VYKYNSPPPPVYKYKSPXT 104

Query: 117 P-YHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      P Y Y SPPP   Y Y+S  V  PP+ +T
Sbjct: 105 PIYKYKSPPP---XVYKYNSLLNSVQVYSPPHQFT 136

 Score = 121 bits (303), Expect = 5e-26
 Identities = 77/148 (52%), Positives = 80/148 (54%), Gaps = 11/148 (7%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY--SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP---YHYSSP 367
      Y Y SPPPP VY  SPPP V P  SPPP VY  SPPP VY  SPP  Y Y SP
Sbjct: 1  YKYKSPPPP-VYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 59

Query: 366 PPPVY---SPP---KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      PPPVY  SPP  KKPY Y+SPPPPVY    Y+SPPPP  YKY SP P +  
Sbjct: 60 PPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPVYK------YNSPPPP---VYKYKSPXTPIYK-- 108

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP 121
        Y SPPP  Y    VYSPP
Sbjct: 109 ----YKSPPPXVYKYNSLLNSVQVYSPP 132

[132][TOP]
>UniRef100_B9N4U0 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9N4U0_POPTR
     Length = 499

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 85/159 (53%), Positives = 90/159 (56%)
 Frame = -3

Query: 477 PKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS 298
      P V PV   K + P PPP  PP PP H SPPPPV      SPPPPV+S
Sbjct: 381 PVVSRPVDCSKDKFHSP--PPPVQSPPPPPPVH--SPPPPV----------QSPPPPVHS 426

Query: 297 PPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 118
      PPPP H SPPPP +   SPPPP H SP P HSPPPP   HSPPPPV+SPPP
Sbjct: 427 PPPPVH--SPPPPVQ------SPPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVHSPPP 471

Query: 117 PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP    HSPPPPV+SPPP   SPPPP
Sbjct: 472 PVQ--SPPPP------VHSPPPPVHSPPP---VQSPPPP 499

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 83/157 (52%), Positives = 85/157 (54%)
 Frame = -3

Query: 498 YPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSS 319
      YP VS P    + PP  PPV PP  P SPP  SPPPPV+SPP P H S
Sbjct: 380 YPVVSRPVDCSKDKFHSPP---PPVQSPPPPPPVHSPPPPVQSPPPPVHSPPP-PVH--S 433

Query: 318 PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPP 139
      PPPPV SPPPP H S PPP     SPPPP     HSPPPP   HSPPP
Sbjct: 434 PPPPVQSPPPPVH-SPPPP-------VHSPPPP---------VHSPPPP-----VHSPPP 471

Query: 138 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP 28
      PV SPPPP H SPPPP    HS PPPV SPPPP
Sbjct: 472 PVQSPPPPVH--SPPPP------VHS-PPPVQSPPPP 499

 Score = 131 bits (329), Expect = 5e-29
 Identities = 79/146 (54%), Positives = 84/146 (57%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      + SPPPP  PP  PP  PPV+SPPP  PV PP    PP H SPPPPV+SP
Sbjct: 394 FHSPPPPVQSPP---PP---PPVHSPPP----PVQSPP-------PPVH--SPPPPVHSP 434

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P    SPPPPV+SPPPP H SPPPP    SPPPP H SP P  SPPPP 
Sbjct: 435 PPP---VQSPPPPVHSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPVH--SPPPPVQSPPPP-- 479

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
        HSPPPPV+SPPP   SPPPP
Sbjct: 480 ---VHSPPPPVHSPPP---VQSPPPP 499

[133][TOP]
>UniRef100_UPI00015B4CAB PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Nasonia vitripennis
      RepID=UPI00015B4CAB
     Length = 972

 Score = 142 bits (359), Expect = 2e-32
 Identities = 84/201 (41%), Positives = 93/201 (46%), Gaps = 29/201 (14%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS------PPPKVYPPVSPPPK--VYPPVSPPYHYSSPPP 361
      PPPP  PP PPP  PPV    PPP  PP PPP+  Y P +PP  + PPP
Sbjct: 699 PPPPPTRPP--PPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPP---TRPPP 753

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP------YKYSSPPPPEHHVSPK 199
      P  PP +P   P PPV PPPP   PPPPP +P   Y  PPP  V+ 
Sbjct: 754 PPTRPPTRP-----PQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPVTQT 808

Query: 198 PYYHSPPPPKKP----------YYYHSPP-----PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYH 64
      PY  PPPP +P     Y  +PP   PPV PPPP   PPPPP +P  
Sbjct: 809 PYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRP---- 864

Query: 63  SPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP  P   YT PPPP
Sbjct: 865 PPPPPTRPPVTQKPYTRPPPP 885

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 85/216 (39%), Positives = 94/216 (43%), Gaps = 41/216 (18%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKV-------------YPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP 385
      Y+ PPPP  PP PPP+        PPV PPP  PP PPP  PP PP
Sbjct: 607 YTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPP--PPTRPPPP--PPTRPP 662

Query: 384 YH---YSSPPPPVYSP------------PKKPYHYSSPPPPVYSPPPP--------YHYS 274
         Y+ PPPP  P      PK P   PPPP  PPPP     Y+
Sbjct: 663 VTQTPYTRPPPPPTRPSTYLPPAPPTRPPKPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYT 722

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 94
       PPPPP +P   PP P ++ P P  PPPP +P   P PPV PPPP   PP
Sbjct: 723 RPPPPPTRP-PTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPPPPTRPPT-RPPQPPVTRPPPPPPTRPPP 780

Query: 93  PPPKKP-----YYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP +P   Y  PPPP  P   YT PPPP
Sbjct: 781 PPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPP 816

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 80/197 (40%), Positives = 87/197 (44%), Gaps = 22/197 (11%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKV----------------YPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV 394
      Y+ PPPP  PP PPP          PPV PPP  PP PPP  PP 
Sbjct: 543 YTRPPPPPTRPPTRPPPPPTQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPP--PPTRPPPP--PPT 598

Query: 393 SPPYH---YSSPPPPVYSPPKKPYHYSS---PPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSS 232
       PP   Y+ PPPP  PP +P  S  PP P  PP P   PPPPP +P   
Sbjct: 599 RPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRP---PP 655

Query: 231 PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
      PPP  V+ PY  PPPP +P Y P PP  P PP   PPPP + P   PPP
Sbjct: 656 PPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPSTYLPPAPPTRPPKPPVTRPPPPPPTRPP-----PPP 710

Query: 51  PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  P   YT PPPP
Sbjct: 711 PTRPPVTQTPYTRPPPP 727

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 79/202 (39%), Positives = 91/202 (45%), Gaps = 17/202 (8%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS-------PPPKVYPP 397
      P   ++YL +PP   PPV+ PP  P  PPP  PPV+    PPP  PP
Sbjct: 559 PPPTQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPP 618

Query: 396 VSPPYHYSS--PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP--------YHYSSPPPPPKKP 247
       PP  S+ PP P  PP+ P   PPPP  PPPP     Y+ PPPPP +P
Sbjct: 619 TRPPPQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRP 678

Query: 246 YKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY 67
       Y P PP   P   PPPP +P   PPPP  P   Y+ PPPPP +P  
Sbjct: 679 STYLPPAPPTRPPKPPVTRPPPPPPTRP----PPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTR 734

Query: 66  HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P P Y PP P  T PPPP
Sbjct: 735 PPPQPSTYLPPAP--PTRPPPP 754

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 81/211 (38%), Positives = 95/211 (45%), Gaps = 26/211 (12%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      P  + ++YL +PP   PPV+ PP  P  PPP  PPV+ P  PP P  
Sbjct: 495 PPPTAPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPP 554

Query: 375 SSPPPP-----VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP----YKYSSPPP 223
      + PPPP   Y PP P   P PPV PPPP   PPPPP +P   Y+ PPP
Sbjct: 555 TRPPPPPTQPSTYLPPAPPTR--PPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPP 612

Query: 222 ----PEHHVSPKPYYHSPP-----PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP--------YHYSSPP 94
        P   P+P + PP   PP+ P   PPPP  PPPP     Y+ PP
Sbjct: 613 PPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPP 672

Query: 93  PPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP +P Y P PP  P PP   PPPP
Sbjct: 673 PPPTRPSTYLPPAPPTRPPKPPVTRPPPPPP 703

 Score = 138 bits (347), Expect = 4e-31
 Identities = 82/208 (39%), Positives = 93/208 (44%), Gaps = 33/208 (15%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVY------PPVYSPPPKVYPPVSPP--PKVYPPVSPPYHYSS 370
      Y+ PPPP  PP PPP+    PP  PPP  PP PP P  PP PP   
Sbjct: 721 YTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTRPPPPPTRPPTRPPQPPVTRPPPPPPTR--P 778

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYH-YSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PPPP  PP   Y+ PPPP  PP   Y+ PPPPP +P   PP P ++ P P 
Sbjct: 779 PPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRP-PTRPPPQPSTYLPPAP- 836

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP------KKPYYYHSPPPPVYSP-- 37
        P P +P   PPPP  PPPP   PPPPP   +KPY  PPPP + P 
Sbjct: 837 ---PTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQKPYTRPPPPPPTFPPVA 893

Query: 36  -----PPPY-----------HYTSPPPP 1
         PPPY       T+PPPP
Sbjct: 894 PSTPRPPPYLPPSSPRPTYVTVTAPPPP 921

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 80/196 (40%), Positives = 89/196 (45%), Gaps = 24/196 (12%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVS-------PPPKVYPPVYSPP-PKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      PPPP  PPV+    PPP  PP  PP P Y P +PP +  P PP   PPP
Sbjct: 593 PPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTR---PPQPPVTRPPPPP 649

Query: 360 PVYSPPKKPYH-------YSSPPPP-----VYSPP-PPYHYSSPP---PPPKKPYKYSSP 229
      P  PP P     Y+ PPPP   Y PP PP   PP  PPP P +  P
Sbjct: 650 PTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPSTYLPPAPPTRPPKPPVTRPPPPPPTRPPPP 709

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPP 49
      PP  V+ PY  PPPP +P   P P Y PP P  + PPPPP +P   P PP
Sbjct: 710 PPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAP--PTRPPPPPTRP-PTRPPQPP 766

Query: 48  VYSPPPPYHYTSPPPP 1
      V PPPP   PPPP
Sbjct: 767 VTRPPPPPPTRPPPPP 782

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 81/205 (39%), Positives = 91/205 (44%), Gaps = 30/205 (14%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYP-------PVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYH---Y 376
      Y+ PPPP  P    P + PPK PPV PPP  PP PPP  PP PP   Y
Sbjct: 668 YTRPPPPPTRPSTYLPPAPPTRPPK--PPVTRPPPP--PPTRPPPP--PPTRPPVTQTPY 721

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      + PPPP  PP +P   P P Y PP P  + PPPPP +P   PP   P P
Sbjct: 722 TRPPPPPTRPPTRP----PPQPSTYLPPAPP--TRPPPPPTRPPTRPPQPPVTRPPPPPP 775

Query: 195 YYHSPPPPKKP-----YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP----------YYYHS 61
        PPPP +P   Y  PPPP  P   Y+ PPPPP +P     Y  +
Sbjct: 776 TRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPA 835

Query: 60  PP-----PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP   PPV PPPP   PPPP
Sbjct: 836 PPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPP 860

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 76/205 (37%), Positives = 87/205 (42%), Gaps = 28/205 (13%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVS---PPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP 361
      Y Y P P  PP +  PPP  PP  PP + PP + P  PP P   P P
Sbjct: 459 YTYPKPDTPFTLPPATRTPPPPPTRPPTRPPPTRPPPPPTAPSTYLPPAPPT---RPPQP 515

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP--PEHHVSPKPYYH 187
      PV PP P   PPPP  P   Y+ PPPPP +P   PPP P ++ P P  
Sbjct: 516 PVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPPPTQPSTYLPPAP--- 572

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPP--------YHYSSPPPPPKKP----------YYYHS 61
        PP+ P   PPPP  PPPP     Y+ PPPPP +P     Y  +
Sbjct: 573 PTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPA 632

Query: 60  PP-----PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP   PPV PPPP   PPPP
Sbjct: 633 PPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPP 657

 Score = 119 bits (298), Expect = 2e-25
 Identities = 75/191 (39%), Positives = 83/191 (43%), Gaps = 20/191 (10%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS------PPPKVYPPVS-------PPPKVYPPVSPPYHY 376
      PPPP  PP PPP  PPV    PPP  PPV+    PPP  PP PP  
Sbjct: 771 PPPPPTRPP--PPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPP--- 825

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
       P P Y PP P   PP   PPPP   PPPPP +P   PPP  V+ KP
Sbjct: 826 --PQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTR--PPPPPPTRP---PPPPPTRPPVTQKP 878

Query: 195 YYHSPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPPP---PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP- 34
      Y  PPPP  P  +P PP Y PP  P + +  PPP P Y +P  Y PP 
Sbjct: 879 YTRPPPPPPTFPPVAPSTPRPPPYLPPSSPRPTYVTVTAPPPPSPVYSITPSTTTYRPPT 938

Query: 33  -PPYHYTSPPP 4
       P Y + PP
Sbjct: 939 GKPAPYPTLPP 949

 Score = 118 bits (295), Expect = 4e-25
 Identities = 74/195 (37%), Positives = 81/195 (41%), Gaps = 24/195 (12%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSP----------PPKVYPPVS---PPPKVYPPVSPPYHYS 373
      PP  P  PPP V P  SP      P  PP +  PPP  PP PP  
Sbjct: 434 PPVTQRPVTRPPPPVTPKPQSPFQGYTYPKPDTPFTLPPATRTPPPPPTRPPTRPP---P 490

Query: 372 SPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVY-------SPPPPYHYSSPPPPPKKP----YKYSSPP 226
      + PPP  PP P Y P PP     PPPP   PPPPP +P   Y+ PP
Sbjct: 491 TRPPP---PPTAPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPPVTQTPYTRPP 547

Query: 225 PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPV 46
      PP   +P  PPPP +P Y P PP  P PP   PPPP + P   PPPP 
Sbjct: 548 PPPTRPPTRP----PPPPTQPSTYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPP-----PPPPT 598

Query: 45 YSPPPPYHYTSPPPP 1
       P   YT PPPP
Sbjct: 599 RPPVTQTPYTRPPPP 613

 Score = 112 bits (279), Expect = 3e-23
 Identities = 70/180 (38%), Positives = 84/180 (46%), Gaps = 18/180 (10%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVS-------PPPKVYPPVYSPP-PKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSS 370
      Y+ PPPP  PPV+    PPP  PP  PP P Y P +PP +  P PP   
Sbjct: 793 YTRPPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPQPSTYLPPAPPTR---PPQPPVTRPP 849

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP----PYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH--HV 208
      PPPP  PP P  + PPPP + PP  PY  PPPP  P  S+P PP +  
Sbjct: 850 PPPPTRPPPPPP---TRPPPPPPTRPPVTQKPYTRPPPPPPTFPPVAPSTPRPPPYLPPS 906

Query: 207 SPKPYY--HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      SP+P Y  + PPP P Y +P  Y PP  P Y + PP  KPY ++ P P S
Sbjct: 907 SPRPTYVTVTAPPPPSPVYSITPSTTTYRPPTGKPAPYPTLPPSTAKPYQGYNYPIPEIS 966

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 70/200 (35%), Positives = 81/200 (40%), Gaps = 29/200 (14%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY---SSPPPPVYSPP 343
      PP +  P PP +  P Y PP +  P PP +  P PP   + PPPPV  P
Sbjct: 394 PPQRPQTPYVPPQRPQTP-YVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPVTQRPVTRPPPPVTPKP 452

Query: 342 KKP---YHYSSP------PPPVYSPPPPYHY-------SSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHH 211
      + P  Y Y P   PP  +PPPP     + PPPPP P Y P PP  
Sbjct: 453 QSPFQGYTYPKPDTPFTLPPATRTPPPPPTRPPTRPPPTRPPPPPTAPSTYLPPAPPTRP 512

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP------- 52
       P   PPPP +P   PPPP  P   Y+ PPPPP +P   PPP    
Sbjct: 513 PQPPVTRPPPPPPTRP----PPPPPTRPPVTQTPYTRPPPPPTRPPTRPPPPPTQPSTYL 568

Query: 51 ---PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       P  PP P   PPPP
Sbjct: 569 PPAPPTRPPQPPVTRPPPPP 588

 Score = 106 bits (265), Expect = 1e-21
 Identities = 65/190 (34%), Positives = 79/190 (41%), Gaps = 3/190 (1%)
 Frame = -3

Query: 561 TLPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPY 382
      T P    Y Y P PP V PP +P P+ P   PP+   PPP  PP P Y
Sbjct: 130 TAPPAPKTPGYSYPQPSPPFVQPPKTPAPQPRPTPPPSPPQTTRTFLPPPTRPPPQQPGY 189

Query: 381 HYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      Y P PP  PP+    PPP  PPPP  ++P PPP P +  PPP   P
Sbjct: 190 SYPQPSPPFVQPPR------PTPPPQTRPPPPRPQTTPRPPP--PIQTRPPPPTTPRPRP 241

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPVYSPPP 31
        +S P P P Y +P  Y PP   +P PP++P  + PP  P Y PP 
Sbjct: 242 PTSGYSYPQPSIP-YNPAPTQKPYVPPVTQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPVTQRPQYVPPQ 300

Query: 30 PYHYTSPPPP 1
        +P P
Sbjct: 301 TQRPQTPYVP 310

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 68/197 (34%), Positives = 86/197 (43%), Gaps = 22/197 (11%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVY--PPVSP--PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPP---YHYSSP 367
      Y PPP K + PP +P P V  Y P P  P +P P+ PP    Y Y P
Sbjct: 47 YDYPPPSKAFTLPPKTPVRPQPVPQQTYQPQPPA-PTRAPQPRPTPPPQNTVGSYDYPKP 105

Query: 366 P---PPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP----YHYSSPPPPPKKPYKYSSP-----PP 223
        P V  P++P  +P P  +PP P  Y Y P PP +P K +P   PP
Sbjct: 106 QKVVPVVPVVPQRPVQPVAPQPRPTAPPAPKTPGYSYPQPSPPFVQPPKTPAPQPRPTPP 165

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSP--PPPKKP-YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPP 52
      P  + + +  P PPP++P Y Y P PP  PP P    PPP +P   PPP
Sbjct: 166 PSPPQTTRTFLPPPTRPPPQQPGYSYPQPSPPFVQPPRPTPPPQTRPPPPRPQTTPRPPP 225

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P+ + PPP   P PP
Sbjct: 226 PIQTRPPPPTTPRPRPP 242

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 2e-17
 Identities = 72/217 (33%), Positives = 88/217 (40%), Gaps = 41/217 (18%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYP-PV--------------SPPPKVYPPV--------YSPPPKVYP-- 430
      S ++ PP  V P PV       +P P+ PP     Y P KV P 
Sbjct: 53 SKAFTLPPKTPVRPQPVPQQTYQPQPPAPTRAPQPRPTPPPQNTVGSYDYPKPQKVVPVV 112

Query: 429 ---------PVSPPPK-VYPPV--SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPP 286
          PV+P P+  PP  +P Y Y P PP  PPK P   P PP  P  
Sbjct: 113 PVVPQRPVQPVAPQPRPTAPPAPKTPGYSYPQPSPPFVQPPKTPAPQPRPTPPPSPPQTT 172

Query: 285 YHYSSPP--PPPKKP-YKYSSPPPP-EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 118
       + PP PPP++P Y Y P PP   P P  + PPP +P   PPPP+ + PP
Sbjct: 173 RTFLPPPTRPPPQQPGYSYPQPSPPFVQPPRPTPPPQTRPPPPRPQTTPRPPPPIQTRPP 232

Query: 117 PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
      P  + P PP  Y Y P P Y+P P   PP
Sbjct: 233 P-PTTPRPRPPTSGYSYPQPSIP-YNPAPTQKPYVPP 267

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 57/146 (39%), Positives = 68/146 (46%), Gaps = 9/146 (6%)
 Frame = -3

Query: 537 NSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP-PYHYSSPPP 361
      ++YL +PP   PPV+ PP  P  PPP  PP PPP  PPV+ PY  PPP
Sbjct: 829 STYLPPAPPTRPPQPPVTRPPPPPPTRPPPPPPTRPP--PPPPTRPPVTQKPYTRPPPPP 886

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPP----PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP----PPEHHVS 205
      P + PP P  S+P PP Y PP  P Y  + PPPP  Y +    PP   
Sbjct: 887 PTF-PPVAP---STPRPPPYLPPSSPRPTYVTVTAPPPPSPVYSITPSTTTYRPPTG--K 940

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 127
      P PY  PP  KPY ++ P P S
Sbjct: 941 PAPYPTLPPSTAKPYQGYNYPIPEIS 966

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 7e-15
 Identities = 56/161 (34%), Positives = 62/161 (38%), Gaps = 23/161 (14%)
 Frame = -3

Query: 414 PKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP---- 247
      PK+ P V  Y Y P   PPK P   P  Y P PP  +P P P P  
Sbjct: 37 PKIVPGVFDGYDYPPPSKAFTLPPKTPVRPQPVPQQTYQPQPPAPTRAPQPRPTPPPQNT 96

Query: 246 ---YKYSSPPP-----------PEHHVSPKPYYHSPPPPKKP-YYYHSPPPPVYSPP-PP 115
       Y Y P       P  V+P+P  +PP PK P Y Y P PP  PP P
Sbjct: 97 VGSYDYPKPQKVVPVVPVVPQRPVQPVAPQPRPTAPPAPKTPGYSYPQPSPPFVQPPKTP 156

Query: 114 YHYSSPPPPPKKPYYYHS-PPPPVYSPP--PPYHYTSPPPP 1
        P PPP P  + PPP  PP P Y Y P PP
Sbjct: 157 APQPRPTPPPSPPQTTRTFLPPPTRPPPQQPGYSYPQPSPP 197

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 5e-14
 Identities = 60/185 (32%), Positives = 76/185 (41%), Gaps = 10/185 (5%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSP--PPKVYPPVSP--PYHYSSPPPP 358
      Y P  +  P PP  P   PP+  P +P PP  P +P P   P P
Sbjct: 332 YVPPQTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTP 391

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSP-PPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS--PKPYYH 187
      Y PP++P   PP  +P PP  +P PP++P   PP + V+ P P  
Sbjct: 392 -YVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPVTQRPVTRPPPPVTP 450

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP---PYHYT 16
      P P + Y Y P P  PP   +PPPPP +P  + PPP  PPP  P Y 
Sbjct: 451 KPQSPFQGYTYPKPDTPFTLPPAT---RTPPPPPTRP---PTRPPPTRPPPPPTAPSTYL 504

Query: 15 SPPPP 1
      P PP
Sbjct: 505 PPAPP 509

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 72/250 (28%), Positives = 89/250 (35%), Gaps = 73/250 (29%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY-PPVSPPPKV--YPPVS---------- 391
      Y+  P   PPV+ P+ PP  P  Y PPV+ P+  PPV+     
Sbjct: 276 YVPPQRPQTPYVPPVTQRPQYVPPQTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPP 335

Query: 390 ----PPYHYSSP----PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPV-------YSPP----------PP 286
        P  Y P  P  Y PP+   +  PPV    Y PP     PP
Sbjct: 336 QTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTPYVPP 395

Query: 285 YHYSSPPPPPKKPYKYSSPP--------PPEHHVSP-------KPYYHSPPP----PKKP 163
        +P PP++P   PP    PP+  +P    +P  PPP  P+ P
Sbjct: 396 QRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPVTQRPVTRPPPPVTPKPQSP 455

Query: 162 ---YYY-------------HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 31
        Y Y       +PPPP  PP   + PPPPP P Y P PP  P P
Sbjct: 456 FQGYTYPKPDTPFTLPPATRTPPPPPTRPPTRPPPTRPPPPPTAPSTYLPPAPPTRPPQP 515

Query: 30  PYHYTSPPPP 1
      P   PPPP
Sbjct: 516 PVTRPPPPPP 525

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 62/185 (33%), Positives = 72/185 (38%), Gaps = 22/185 (11%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSP--------PPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPP- 361
      PPP  PP P    PP V PP +PPP+ PP P P+ P  PP   PPP 
Sbjct: 177 PPPTRPPPQQPGYSYPQPSPPFVQPPRPTPPPQTRPP-PPRPQTTPRPPPPIQTRPPPPT 235

Query: 360 -PVYSPPKKPYHYSSPPPPV--------YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      P  PP  Y Y P P     Y PP   +P PP++P   PP   V
Sbjct: 236 TPRPRPPTSGYSYPQPSIPYNPAPTQKPYVPPVTQRPQTPYVPPQRPQTPYVPP-----V 290

Query: 207 SPKPYYHSPPP--PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP--PPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      + +P Y P  P+ PY   PP  P PY  PP  P+ PY   PP  
Sbjct: 291 TQRPQYVPPQTQRPQTPYV----PPVTQRPQTPY---VPPVTQRPQTPYV----PPQTQR 339

Query: 39 PPPPY 25
      P PY
Sbjct: 340 PQTPY 344

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 75/261 (28%), Positives = 92/261 (35%), Gaps = 84/261 (32%)
 Frame = -3

Query: 531 YLYSSPPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPP--PKVYPPVS--PPPKVYPPVSPP---YHY 376
      Y Y P PP V PP +PPP+ PP  P  P+ PP+  PPP  P  PP  Y Y
Sbjct: 189 YSYPQPSPPFVQPPRPTPPPQTRPPPPRPQTTPRPPPPIQTRPPPPTTPRPRPPTSGYSY 248

Query: 375 SSPP-------------PPV-------YSPPKKPYHYSSPPP---PVYSPPPPYHYSSP- 268
       P       PPV    Y PP++P   PP  P Y PP   +P 
Sbjct: 249 PQPSIPYNPAPTQKPYVPPVTQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPVTQRPQYVPPQTQRPQTPY 308

Query: 267 -PPPPKKPYKYSSPP----------PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP------- 142
      PP ++P   PP     PP+   PY  PP ++P  + PP    
Sbjct: 309 VPPVTQRPQTPYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTPYV--PPVTQRPQTPYVPPQTQRPQT 366

Query: 141 ---PPV-------------------YSPP--------PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP- 55
       PPV          Y PP    PP  +P PP++P  + PP 
Sbjct: 367 PYVPPVTQRPQTPYVPPQTQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQRPQTPYVPPQ 426

Query: 54 ---PPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        P  P   T PPPP
Sbjct: 427 RPQTPYVPPVTQRPVTRPPPP 447

[134][TOP]
>UniRef100_Q9SBM1 Hydroxyproline-rich glycoprotein DZ-HRGP n=1 Tax=Volvox carteri f.
      nagariensis RepID=Q9SBM1_VOLCA
     Length = 409

 Score = 142 bits (358), Expect = 2e-32
 Identities = 88/187 (47%), Positives = 93/187 (49%), Gaps = 15/187 (8%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP+ P P  PP  PPP V PP PPP  PP SPP   PPPP SPP 
Sbjct: 72 PPPPPPQPPLPPSPSPPPP---PPPPVPPPPPPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPSPPPP 128

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP---PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P   PPPP +PPPP   PPPPP P  SP  PPP  SP P  SPPP  
Sbjct: 129 P---PPPPPPPPNPPPP-----PPPPPPSPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPP---SPPPSPP 177

Query: 165 PYYYHSPPP-PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPVYSPP--------PPYH 22
      P  SPPP P SPPP  S PP PP +P  +PP  PP SPP    PP+ 
Sbjct: 178 PSPPPSPPPRPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPNPPSPRPPSPSPPSPRPPPRRPPFP 237

Query: 21 YTSPPPP 1
       SPPPP
Sbjct: 238 PPSPPPP 244

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 82/174 (47%), Positives = 86/174 (49%), Gaps = 2/174 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP V PP PPP  PP  PPP  PP PP  PP PP  +PPPP  PP 
Sbjct: 90 PPPPPVPPPPPPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPPPPPS 149

Query: 336 PYHYSSPPP-PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP-PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
      P  SPPP P SPPP  S PP PP P   P PPP  SP P  SPPP  P
Sbjct: 150 PSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPPPSPPP---SPPPSPPP 206

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        SP PP  PP P  S PPP + P+  SPPPP  PPPP  +PPPP
Sbjct: 207 RPPPSPNPPSPRPPSPSPPSPRPPPRRPPFPPPSPPPP--RPPPP----APPPP 254

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 78/173 (45%), Positives = 82/173 (47%), Gaps = 1/173 (0%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP SP P  PP SPP   PPP  P  
Sbjct: 118 PPPPPPSPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPPPPPSPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPP 177

Query: 336 PYHYSSPPP-PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPP P SPPP  S PP PP +P  +PP P  SP P  PPP + P+
Sbjct: 178 PSPPPSPPPRPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPNPPSPRPP-SPSPPSPRPPPRRPPF 236

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       SPPPP  PP P   PPP P P   PPP  PPP   SPPPP
Sbjct: 237 PPPSPPPPRPPPPAPPPPRPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPSPPPPSPPPP 289

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 85/187 (45%), Positives = 88/187 (47%), Gaps = 16/187 (8%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS-----------PPPKVYPPV----SPPPKVYPPVSPPYH 379
      PPP  PP +PPP V PP S      PPP  PP+  SPPP  PPV PP 
Sbjct: 41 PPPGSPPPGTPPPGVPPPTPSGPEHPPPPPPPPPPPPQPPLPPSPSPPPPPPPPVPPPPP 100

Query: 378 YSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
       PPPP SPP P   PPPP SPPPP   PPPPP P   PPPP  SP 
Sbjct: 101 PPPPPPPPPSPPPPP---PPPPPPPPSPPPP----PPPPPPPPPNPPPPPPPPPPSPSPP 153

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPP-PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 22
      P  SPPP  P  SPPP P SPPP  S PP PP P   P PP  PP P 
Sbjct: 154 P---SPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPP 210

Query: 21 YTSPPPP 1
       +PP P
Sbjct: 211 SPNPPSP 217

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 83/175 (47%), Positives = 88/175 (50%), Gaps = 3/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPPP  PP SPPP  PP  PP  PP PPP  PP SPP  S PP P SPP 
Sbjct: 114 PPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPPPPPSPSPPPSPPP--SPPPSPPPSPPPS 171

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP---PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P  SPPP   PPP  SP  PPP  P   PPP + SP+P  SPP P+ 
Sbjct: 172 PP--PSPPPSPPPSPPPRPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPNPPSPRPPSPSPPSPRP 229

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P   PP P SPPPP   PPPP+ P  SPPPP+ PPPP  SPPPP
Sbjct: 230 P--PRRPPFPPPSPPPPRPPPPAPPPPRPP--PPSPPPPL--PPPP----SPPPP 274

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 78/173 (45%), Positives = 88/173 (50%), Gaps = 3/173 (1%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPK--VYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      PPP  PP  PP  PP  PPP+  +PP SPPP  PP +PP   PPPP  PP 
Sbjct: 208 PPPSPNPPSPRPPSPSPPSPRPPPRRPPFPPPSPPPPRPPPPAPPP--PRPPPPSPPPPL 265

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
      P  SPPPP+ PP P  S PPP P P   P P ++ P+P  +PPPP+ P 
Sbjct: 266 PPP--PSPPPPLPPPPSPPPPSPPPPSPLPPSPRPPKPSPPNNPFPRPPPPNPPPPRPPP 323

Query: 159 YYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       +PP PP SPPPP   PPP P P   PPPP SPP P  SPPP
Sbjct: 324 PSPNPPRPPPPSPPPP---RPPPPSPNPP----RPPPPSPSPPKPPPPPSPPP 369

 Score = 133 bits (335), Expect = 1e-29
 Identities = 82/182 (45%), Positives = 88/182 (48%), Gaps = 7/182 (3%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY------SPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-SPPYHYSS 370
      L +S P   P  PPP+ P V    +PPP  PP +PPP V PP S P H  
Sbjct: 9  LLASSPHALGAPARKPPPRRSPVVALVETPAAPPPGSPPPGTPPPGVPPPTPSGPEHPPP 68

Query: 369 PPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYY 190
      PPPP  PP+ P  S PPP  PPPP   PPPPP P  S PPPP   P P 
Sbjct: 69 PPPPPPPPPQPPLPPSPSPPP---PPPPPVPPPPPPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPP-- 123

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSP 10
      SPPPP P   PPPP +PPPP   PPPPP P  SPPP   PPP  SP
Sbjct: 124 -SPPPPPPP-----PPPPPPNPPPP-----PPPPPPSPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSP 172

Query: 9  PP 4
      PP
Sbjct: 173 PP 174

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 87/175 (49%), Positives = 95/175 (54%), Gaps = 1/175 (0%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      S PP P  PP SPPP  P P SPPP  PP SPPP+ PP SPP  S PP P SP
Sbjct: 151 SPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPS--PPPSPPPR--PPPSPP--PSPPPSPPPSP 204

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P +P  SP PP  PP P  S PPP + P+  SPPP   P+P  +PPPP+ 
Sbjct: 205 PPRP--PPSPNPPSPRPPSPSPPSPRPPPRRPPFPPPSPPP------PRPPPPAPPPPRP 256

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  SPPPP+ PPPP  S PPP P P  SPPPP SPPPP  SP PP
Sbjct: 257 P--PPSPPPPL--PPPP---SPPPPLPPPP----SPPPP--SPPPP----SPLPP 294

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 78/172 (45%), Positives = 87/172 (50%), Gaps = 1/172 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPPP+ PP PPP+ PP SPPP + PP SPPP + PP SPP  SPPPP  PP 
Sbjct: 240 SPPPPRPPPPAPPPPRPPPP--SPPPPLPPPPSPPPPLPPPPSPP--PPSPPPPSPLPP- 294

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
         SP PP  P PP +  PPPP P   PP P   P+P  SPPPP+ P 
Sbjct: 295 ------SPRPP--KPSPPNNPFPRPPPPNPPPPRPPPPSPN---PPRPPPPSPPPPRPPP 343

Query: 159 YYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPP 7
       +PP PP SP PP   PPPPP P   P PP  P PP  + P
Sbjct: 344 PSPNPPRPPPPSPSPP----KPPPPPSPP-----PRPPRRPPRPPRRPPTAP 386

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 84/191 (43%), Positives = 94/191 (49%), Gaps = 17/191 (8%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      S PP P  PP SPPP+ P P SPPP  PP SPPP+ P +PP  SP PP SP
Sbjct: 171 SPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPPPSPPPS--PPPSPPPRPPPSPNPP----SPRPPSPSP 224

Query: 345 P-------KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      P    + P+  SPPPP  PPPP   PPPP P   PP P  + P P  
Sbjct: 225 PSPRPPPRRPPFPPPSPPPP--RPPPPAPPPPRPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPP--- 279

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP--------PPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPP 34
      SPPPP P  SP PP  PP P  ++P    PPPP+ P  +PP PP SPP
Sbjct: 280 SPPPPSPP--PPSPLPPSPRPPKPSPPNNPFPRPPPPNPPPPRPPPPSPNPPRPPPPSPP 337

Query: 33 PPYHYTSPPPP 1
      PP   PPPP
Sbjct: 338 PP----RPPPP 344

 Score = 124 bits (310), Expect = 8e-27
 Identities = 79/185 (42%), Positives = 85/185 (45%), Gaps = 11/185 (5%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSP-----PP 361
      S PP P  PP SPPP  P P SPPP+ P +PP  P SPP   P   PP
Sbjct: 179 SPPPSPPPRPPPSPPPSPPPSPPPSPPPRPPPSPNPPSPRPPSPSPPSPRPPPRRPPFPP 238

Query: 360 PVYSPPKKPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP--PPPEHHVSPKPYY 190
      P  PP+ P   PP PP SPPPP   PPPP P   P PPP  + P P 
Sbjct: 239 PSPPPPRPPPPAPPPPRPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPSPPPPSPPPPSPLPPSPRP 298

Query: 189 HSPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP-PPYHYT 16
       P PP P+  PP PP  PPPP   PPPP P   PPPP +PP PP  
Sbjct: 299 PKPSPPNNPFPRPPPPNPPPPRPPPPSPNPPRPPPPSPP--PPRPPPPSPNPPRPPPPSP 356

Query: 15 SPPPP 1
      SPP P
Sbjct: 357 SPPKP 361

 Score = 109 bits (272), Expect = 2e-22
 Identities = 69/164 (42%), Positives = 75/164 (45%), Gaps = 2/164 (1%)
 Frame = -3

Query: 486 SPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS--PPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPP 313
      S P + P  PPP+ P V+  P  PP SPP  +PPP V PP P   PP
Sbjct: 12 SSPHALGAPARKPPPRRSPVVALVETPAAPPPGSPPP--GTPPPGV--PPPTPSGPEHPP 67

Query: 312 PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPV 133
      PP  PPP   PPPPP+ P  S PPP      PPPP P   PPPP 
Sbjct: 68 PP----PPP-----PPPPPQPPLPPSPSPPP------------PPPPPVP-----PPPPP 101

Query: 132 YSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPPP   PPPPP P   PPPP  PPPP +  PPPP
Sbjct: 102 PPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPSPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPP 145

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 6e-12
 Identities = 46/100 (46%), Positives = 53/100 (53%), Gaps = 4/100 (4%)
 Frame = -3

Query: 534 SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPV 355
      S L SP PPK PP +P P+ PP +PPP  PP SP P  PP SPP   PPPP 
Sbjct: 290 SPLPPSPRPPKPSPPNNPFPRPPPP--NPPPPRPPPPSPNPPRPPPPSPPP--PRPPPPS 345

Query: 354 YSPPKKPYHYSSPP----PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 247
      +PP+ P  SPP  PP  P PP   PP PP++P
Sbjct: 346 PNPPRPPPPSPSPPKPPPPPSPPPRPP---RRPPRPPRRP 382

[135][TOP]
>UniRef100_Q41402 Nodulin n=1 Tax=Sesbania rostrata RepID=Q41402_SESRO
     Length = 330

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 111/265 (41%), Positives = 120/265 (45%), Gaps = 62/265 (23%)
 Frame = -3

Query: 612 SLMASTTFTLLVALVSLTLPSLISANSY---------LYSSPP----PPKVY-PPVSPPP 475
      SL S  LL+ +V LT P L AN Y     Y PP  PP VY PP+ PPP
Sbjct: 3  SLHYSLVTLLLLGVVMLTTPVL--ANYYEPPPIEKPPTYEPPPTYEKPPPVYKPPIFPPP 60

Query: 474 -KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VSPPYHYSSPPPPVYSPP--KKPYHYSSP-- 316
      + PPVYSPP + PPV PPP  PP  PPY   PPP Y PP K P Y P 
Sbjct: 61 YEKPPPVYSPPYEKPPPVYPPPYEKPPPVYPPPY---EKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHE 117

Query: 315 -PPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP---PPPEH---HVSPKPYYHSP---PP 175
      PPP Y PP  PP Y  PP K P +Y P  PPPE+  H P P Y P  PP
Sbjct: 118 NPPPEYQPPHEKPPPEYQ--PPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPP 175

Query: 174 PKKPYYYHSPP---PPVYSPPPPYH--------YSSPP---PPPKKPYY----YHSPP-- 55
      P P Y PP  PP Y PPPY     Y PP  PP +KP Y  Y PP 
Sbjct: 176 PVYPPPYEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKPPYDKPPYEKPPHE 235

Query: 54 ------PPVYSPPPPYH--YTSPPP 4
         PP  PPP Y  + PPP
Sbjct: 236 KPPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPP 260

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 90/211 (42%), Positives = 101/211 (47%), Gaps = 37/211 (17%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPP-VSPPYHYSSP---PP 361
      Y PPP  P  PPP+ PP +PPP+ PP  PPP+ PP  PP Y P  PP
Sbjct: 94 YEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPP 153

Query: 360 PVYSPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYH----YSSPPPPPKKPYK---YSSPP 226
      P Y PP K P Y P  PPPVY PP  PP+   Y PPP K P++  Y PP
Sbjct: 154 PEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPP 213

Query: 225 --PPEHHVSP--KPYYHSPPPPKKPYYY--HSPPPPVYSPP---PPYHYSSP---PPPPK 82
       P H  P KP Y PP K P+  H PPP Y PP  PP Y P  PPP +
Sbjct: 214 HEKPPHEKPPYDKPPYEKPPHEKPPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPYE 273

Query: 81 KPYYYHSPP---PPVYSPPPPYH--YTSPPP 4
      KP +  PP  PP  PPPP + Y PPP
Sbjct: 274 KPPHEKPPPEYKPPHEKPPPPEYPPYVKPPP 304

 Score = 131 bits (330), Expect = 4e-29
 Identities = 90/218 (41%), Positives = 98/218 (44%), Gaps = 49/218 (22%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPP-VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PPP+ PP  PPP+ PP  PPP+ PP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 119 PPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPVY 178

Query: 351 SPPKKPYHYSSPP---PPVYSPPPPYH--------YSSPP---PPPKKPYKYSSPP--PP 220
      PP   Y PP  PP Y PPPY     Y PP  PP +KP Y PP  P
Sbjct: 179 PPP-----YEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKP-PYDKPPYEKP 232

Query: 219 EHHVSP--KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPP--------------PPYHYSSP--- 97
      H  P KP + PPP KP  H PPP Y PP       PP Y P  
Sbjct: 233 PHEKPPHEKPPHEKPPPEYKP--PHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPHEK 290

Query: 96 PPPPKKPYYYHSPP--------PPVYSPPPPYHYTSPP 7
      PPPP+ P Y  PP    PP Y+PPP HY PP
Sbjct: 291 PPPPEYPPYVKPPPEYKPPHEKPPGYNPPPYGHY--PP 326

 Score = 113 bits (283), Expect = 1e-23
 Identities = 75/178 (42%), Positives = 83/178 (46%), Gaps = 33/178 (18%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV--SPPPKVYPP-VSPPYH--------YSSP 367
      PPP+ PP  PP VYPP Y PP  PP  PPP  PP  PPY     + P
Sbjct: 163 PPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKP 222

Query: 366 P---PPVYSPP-KKPYHYSSP---PPPVYSPPPPYHYSSPP---PPPKKPYKYSSPP--- 226
      P  PP  PP +KP H  P  PPP Y PP  H  PP  PP +KP Y PP  
Sbjct: 223 PYDKPPYEKPPHEKPPHEKPPHEKPPPEYKPP---HEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEK 279

Query: 225 -PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP--------PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 79
      PPE+  KP + PPPP+ P Y  PP    PP Y+PPP HY  PP KK
Sbjct: 280 PPPEY----KPPHEKPPPPEYPPYVKPPPEYKPPHEKPPGYNPPPYGHY----PPSKK 329

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 4e-11
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 50/105 (47%), Gaps = 13/105 (12%)
 Frame = -3

Query: 525 YSSPP---PPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPP-VSPPYHYS--- 373
      Y PP  PP  PP  PPP+ PP  PPP+ PP  PPP  PP  PP Y  
Sbjct: 229 YEKPPHEKPPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPH 288

Query: 372 -SPPPPVYSPPKKPYHYSSPP---PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK 250
       PPPP Y P KP   PP  PP Y+PPP HY  PP KK
Sbjct: 289 EKPPPPEYPPYVKPPPEYKPPHEKPPGYNPPPYGHY----PPSKK 329

[136][TOP]
>UniRef100_C1PGW1 Tracheary element differentiation-related 7A n=1 Tax=Zinnia
      violacea RepID=C1PGW1_ZINEL
     Length = 300

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 83/195 (42%), Positives = 97/195 (49%), Gaps = 9/195 (4%)
 Frame = -3

Query: 558 LPSLISANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY--SPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP- 388
      + S +S + + + PP P  PP +P   PP + SPPP  PP SPP V PP+ P 
Sbjct: 1  MASPLSQSVFPHFPPPSPAATPPPAPTTPSTPPPHFISPPPHSVPPPSPPHSVPPPLHPV 60

Query: 387 ----PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPP 220
        P H SPPP  PP P H SPPP  PP P H  PPP    ++ PPP 
Sbjct: 61 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPP-HPVSPPPHTVPPPSPPHPVFPPP-------HTVPPPS 112

Query: 219 EHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY- 43
      H V P P + PPP P+  PPPP +S PPP H  PPPPP   H PPP + 
Sbjct: 113 PHFVPPPP--NMVPPPSPPHANPPPPPPPHSVPPPPHTVPPPPPPP-----HIIPPPAHA 165

Query: 42 -SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP H  PPPP
Sbjct: 166 LSPPPP-HIIPPPPP 179

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 69/147 (46%), Positives = 77/147 (52%), Gaps = 4/147 (2%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS-PPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKK 337
      PPP  PP SPP V PP++ PPP  PVSPPP  PP SPP+ S PP V PP 
Sbjct: 39 PPPHSVPPPSPPHSVPPPLHPVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVSPPPHTV--PPPS 96

Query: 336 PYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP---PPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P H  PPP  PP P+  PP  PPP P+  PPPP H V P P H+ PPP 
Sbjct: 97 PPHPVFPPPHTVPPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPHANPPPPPPPHSVPPPP--HTVPPPPP 154

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 85
      P +  PP  SPPPP+  PPP P
Sbjct: 155 PPHIIPPPAHALSPPPPHIIPPPPPSP 181

 Score = 108 bits (270), Expect = 4e-22
 Identities = 64/146 (43%), Positives = 73/146 (50%), Gaps = 8/146 (5%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPV-----YSPPPKVYPPVSPPPKVYPP---VSPPYHYSSPPPP 358
      PPP  PVSPPP  PP    SPPP  PP SPP V+PP  V PP + PPPP
Sbjct: 61 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVFPPPHTVPPPSPHFVPPPP 120

Query: 357 VYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPP 178
       PP P H + PPPP   PP+  PPPP  P   PPPP H + P + SPP
Sbjct: 121 NMVPPPSPPHANPPPPP-----PPHSV--PPPPHTVP----PPPPPPHIIPPPAHALSPP 169

Query: 177 PPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSS 100
      PP   H PPP  PP P ++S+
Sbjct: 170 PP------HIIPPP---PPSPSNHST 186

[137][TOP]
>UniRef100_Q9SPM0 Extensin-like protein n=1 Tax=Zea mays RepID=Q9SPM0_MAIZE
     Length = 1016

 Score = 141 bits (355), Expect = 5e-32
 Identities = 89/200 (44%), Positives = 105/200 (52%), Gaps = 12/200 (6%)
 Frame = -3

Query: 564 LTLPSLIS--ANSYLYSSPPPPKVYPPVSPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP- 397
      + +P+L S A+ Y+ + P P K P SPP + PP+ + PP  P + P K PP 
Sbjct: 465 MRMPTLRSPPADEYIPTPPVPAKSPPGTSPPASRGAPPLQAQPPAASSPPATPVKSSPPP 524

Query: 396 ----VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP 229
        + PP  SPP PV SPP +  SSP P V SPPPP  +SPPPP K   SP
Sbjct: 525 AAVVLPPPAKTPSPPAPVASPPPEA-PVSSPQPQVKSPPPPAPVASPPPPMK------SP 577

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPP----PPPKKPYYYHS 61
      PPP  SP P  SPPPP    SPP P+ SPPPP + S P  PPP P  S
Sbjct: 578 PPPARVASPPPLMKSPPPPAP---VASPPQPLKSPPPPVLWLSTPSVKSPPPPVPVA--S 632

Query: 60  PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPPV SPPP  +SP PP
Sbjct: 633 PPPPVKSPPPLAPVSSPSPP 652

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 98/220 (44%), Positives = 110/220 (50%), Gaps = 35/220 (15%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPPP---------PKVYPPVSP---PPKVYP------PVYSPPP--KV 436
      P+ +S+  L SSPPP     PK PP++P  PP+V    PV SPPP K 
Sbjct: 748 PAPVSSPPPLKSSPPPVPESSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKS 807

Query: 435 YPPVSP---PPKVYPPVSPPYHYSSPPP-PVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSP 268
       PP++P  PP+V   PP  SSPPP P SPP P  SSPP  + PPP  SSP
Sbjct: 808 SPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPLAPV--SSPPQVEKTSPPPAPVSSP 865

Query: 267 PPPPKK----------PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP 118
      PP PK      P + S PPP  SP P  SPPPP    S PPPV SPPP
Sbjct: 866 PPTPKPLPPPAPVSLPPPEVKSSPPPAPISSPPPPAKSPPPPAP---MSSLPPPVKSPPP 922

Query: 117 PYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPP-PYHYTSPPPP 1
      P  SSPPPP K P   PP P+ SPPP P  S PPP
Sbjct: 923 PAPVSSPPPPMKSP----PPPAPISSPPPAPVKPPSLPPP 958

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 83/200 (41%), Positives = 94/200 (47%), Gaps = 26/200 (13%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVY-PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SSPPP V PP + P  PV SPPP+ P SP P+V P PP  +SPPPP+ SP
Sbjct: 520 SSPPPAAVVLPPPAKTPSPPAPVASPPPEA-PVSSPQPQVKSP-PPPAPVASPPPPMKSP 577

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPY---------KYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      P P  +SPPP + SPPPP  +SPP P K P       SPPPP  SP P 
Sbjct: 578 PP-PARVASPPPLMKSPPPPAPVASPPQPLKSPPPPVLWLSTPSVKSPPPPVPVASPPPP 636

Query: 192 YHSPPP------PKKPYYY--------HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKK--PYYYHS 61
       SPPP   P P      +PPP  P PP  S PPP K  P  +
Sbjct: 637 VKSPPPLAPVSSPSPPVKLPPLPAPGKSTPPPEEEKPTPPTPVKSSPPPEKSLPPPTLTT 696

Query: 60  PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
       PPP  P PP  + PPPP
Sbjct: 697 SPPPQEKPTPPSTPSKPPPP 716

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 87/194 (44%), Positives = 94/194 (48%), Gaps = 20/194 (10%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPP-PKVYPPVSP---PPKVYP------PVYSPPPKVYP-----PVSPPPKVYPPVSP 388
      SSPPP PK PP++P  PP+V    PV SPPP  P   PVS PP    P
Sbjct: 831 SSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKPLPPPAPVSLPPPEVKSSPP 890

Query: 387 PYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      P  SSPPPP SPP P  SS PPPV SPPPP  SSPPPP K   SPPPP  
Sbjct: 891 PAPISSPPPPAKSPPP-PAPMSSLPPPVKSPPPPAPVSSPPPPMK------SPPPPAPIS 943

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS---- 40
      SP P  PP  P  SPPP V S PP   S PP +   + PPP ++  
Sbjct: 944 SPPPAPVKPPSLPPPAPVSSPPPAVTSAPPKKEEDSTAPPAE------ALPPPSFNDIIL 997

Query: 39  -PPPPYHYTSPPPP 1
       P   Y SPPPP
Sbjct: 998 PPIMANKYASPPPP 1011

 Score = 125 bits (314), Expect = 3e-27
 Identities = 96/241 (39%), Positives = 102/241 (42%), Gaps = 65/241 (26%)
 Frame = -3

Query: 528 LYSSPPP---------PKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHY 376
      L +SPPP     P  PP SP  + PP S PP+  PVS PP+   SPP  
Sbjct: 694 LTTSPPPQEKPTPPSTPSKPPPPSPVETLPPPSKSSPPE--EPVSSPPQAPKSSSPPAPV 751

Query: 375 SSPPP------------------------PVYSPPK------KPYHYSSPPP-------- 310
      SSPPP            PV SPP+    P  SSPPP    
Sbjct: 752 SSPPPLKSSPPPVPESSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPL 811

Query: 309 -PVYSP-------PPPYHYSSPPPPPKK--PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPP---- 172
       PV SP    PPP  SSPPP PK  P  S PP   SP P  S PPP  
Sbjct: 812 APVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKP 871

Query: 171 -KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP---PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        P   PPP V S PPP  SSPPPP  P P  S PPPV SPPPP  +SPPP
Sbjct: 872 LPPPAPVSLPPPEVKSSPPPAPISSPPPPAKSPPPPAPMSSLPPPVKSPPPPAPVSSPPP 931

Query: 3  P 1
      P
Sbjct: 932 P 932

 Score = 123 bits (309), Expect = 1e-26
 Identities = 85/207 (41%), Positives = 92/207 (44%), Gaps = 36/207 (17%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVS------------PPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP-VSPPYHYS 373
      P P  P VS      P P  P + SPP  Y P P P  PP SPP  
Sbjct: 440 PTPHTPPDVSPEPLPEPSPVPAPAPMRMPTLRSPPADEYIPTPPVPAKSPPGTSPPASRG 499

Query: 372 SP-----PPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP-----PPPKKPY-----KY 238
      +P   PP  SPP P  SSPPP   PPP  SPP   PPP+ P   + 
Sbjct: 500 APPLQAQPPAASSPPATPVK-SSPPPAAVVLPPPAKTPSPPAPVASPPPEAPVSSPQPQV 558

Query: 237 SSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP 58
       SPPPP  SP P  SPPPP +   SPPP + SPPPP  +SPP P K   SP
Sbjct: 559 KSPPPPAPVASPPPPMKSPPPPAR---VASPPPLMKSPPPPAPVASPPQPLK------SP 609

Query: 57  PPPVY--------SPPPPYHYTSPPPP 1
      PPPV     SPPPP  SPPPP
Sbjct: 610 PPPVLWLSTPSVKSPPPPVPVASPPPP 636

 Score = 121 bits (304), Expect = 4e-26
 Identities = 90/220 (40%), Positives = 100/220 (45%), Gaps = 48/220 (21%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY----PPV--SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPP 358
      SPPPP  PV+ PP  PP+ SPPP    PP+ SPPP  P SPP  SPPPP
Sbjct: 560 SPPPPA---PVASPP---PPMKSPPPPARVASPPPLMKSPPPPA-PVASPPQPLKSPPPP 612

Query: 357 VY--------SPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP------------------- 259
      V     SPP P  +SPPPPV SPPP  SSP PP          
Sbjct: 613 VLWLSTPSVKSPPP-PVPVASPPPPVKSPPPLAPVSSPSPPVKLPPLPAPGKSTPPPEEE 671

Query: 258 -PKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP-----PPPVYSPPPPYH---- 109
       P P  S PPPE + P   SPPP +KP  +P   P PV + PPP   
Sbjct: 672 KPTPPTPVKSSPPPEKSLPPPTLTTSPPPQEKPTPPSTPSKPPPPSPVETLPPPSKSSPP 731

Query: 108 ---YSSPPPPPK--KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        SSPP PK  P  S PPP+ S PPP  +SPPP
Sbjct: 732 EEPVSSPPQAPKSSSPPAPVSSPPPLKSSPPPVPESSPPP 771

 Score = 105 bits (261), Expect = 4e-21
 Identities = 90/222 (40%), Positives = 94/222 (42%), Gaps = 49/222 (22%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVY------------SPPP-KVYPP----VSPPPKVYPPV 394
      SSP PP  PP+ P K PP       SPPP K PP   SPPP+ P 
Sbjct: 647 SSPSPPVKLPPLPAPGKSTPPPEEEKPTPPTPVKSSPPPEKSLPPPTLTTSPPPQEKP-- 704

Query: 393 SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPP-PVYSPP-------PPYHYSSPPP----PPKK 250
      +PP  S PPPP    P  SSPP PV SPP    PP  SSPPP  PP 
Sbjct: 705 TPPSTPSKPPPPSPVETLPPPSKSSPPEEPVSSPPQAPKSSSPPAPVSSPPPLKSSPP-- 762

Query: 249 PYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK----PYYYHSPPP---------PVYSP----- 124
      P  SSPPP   P   SPP +K  P  SPPP     PV SP   
Sbjct: 763 PVPESSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEK 822

Query: 123 --PPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PPP  SSPPP PK   SPP  S PP  TSPPP
Sbjct: 823 TSPPPAPVSSPPPTPKS-----SPPLAPVSSPPQVEKTSPPP 859

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 2e-18
 Identities = 70/167 (41%), Positives = 77/167 (46%), Gaps = 7/167 (4%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPP-PKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      SSPPP PK PP +P   P V S PP    PPP  PP PP  SS PPPV SP
Sbjct: 863 SSPPPTPKPLPPPAPVSLPPPEVKSSPPPAPISSPPPPAKSPP--PPAPMSSLPPPVKSP 920

Query: 345 P------KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHS 184
      P    P  SPPPP     SSPPP P KP  S PPP  SP P  S
Sbjct: 921 PPPAPVSSPPPPMKSPPPPAP-------ISSPPPAPVKP---PSLPPPAPVSSPPPAVTS 970

Query: 183 PPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
       PP K+   S PP + PPP ++  PP   Y SPPPP++
Sbjct: 971 APPKKEE---DSTAPPAEALPPP-SFNDIILPPIMANKYASPPPPLF 1013

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 3e-16
 Identities = 60/151 (39%), Positives = 72/151 (47%), Gaps = 2/151 (1%)
 Frame = -3

Query: 576 ALVSLTLPSLISAN--SYLYSSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY 403
      A VSL P + S+  + + S PPP K PP +P  + PPV SPPP    PPP  
Sbjct: 876 APVSLPPPEVKSSPPPAPISSPPPPAKSPPPPAPMSSLPPPVKSPPPPAPVSSPPPPMKS 935

Query: 402 PPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPP 223
      PP PP  SSPPP  PP P   PP PV SPPP  +  PPKK + S P
Sbjct: 936 PP--PPAPISSPPPAPVKPPSLP-----PPAPVSSPPP----AVTSAPPKK--EEDSTAP 982

Query: 222 PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVY 130
      P  + P +   PP   Y SPPPP++
Sbjct: 983 PAEALPPPSFNDIILPPIMANKYASPPPPLF 1013

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 5e-10
 Identities = 50/148 (33%), Positives = 55/148 (37%), Gaps = 4/148 (2%)
 Frame = -3

Query: 435 YPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPP 256
      YP  PP  P PP  S P P  P  H  PP V  P P   P P P
Sbjct: 411 YPTPGGPPSSSVPGKPP---SVPGKPAAPAPMPTPH---TPPDVSPEPLPEPSPVPAPAP 464

Query: 255 KKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP----PPVYSPPPPYHYSSPPPP 88
      +   SPP E+ +P   SPP  P  +PP  PP S PP   S PPP
Sbjct: 465 MRMPTLRSPPADEYIPTPPVPAKSPPGTSPPASRGAPPLQAQPPAASSPPATPVKSSPPP 524

Query: 87 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
           PPP +P PP  SPPP
Sbjct: 525 AAVVL-----PPPAKTPSPPAPVASPPP 547

[138][TOP]
>UniRef100_O49151 Early nodulin (Fragment) n=1 Tax=Maackia amurensis
      RepID=O49151_9FABA
     Length = 447

 Score = 140 bits (354), Expect = 6e-32
 Identities = 87/202 (43%), Positives = 95/202 (47%), Gaps = 32/202 (15%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVS-PPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP  PP+ PPP  PP  PPP+ PP  PP +YPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 232 PPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVY 291

Query: 351 SPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP--------PPYHYSSP---PPPPKK-----PYKYS 235
      PP K P Y P  PPPVY PP    PP H  P  PPP +K    Y 
Sbjct: 292 QPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPYE 351

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS 61
      PPP    KP  PPP +KP Y  PP PP Y PPP +  PPP  KP ++ 
Sbjct: 352 KPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPLYPPPYEKPPPLY---PPPHHHKPPHHEK 408

Query: 60 PP---PPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      PP  PPVY PPP   PPP
Sbjct: 409 PPFYKPPVYEPPP---LEKPPP 427

 Score = 140 bits (353), Expect = 8e-32
 Identities = 96/237 (40%), Positives = 102/237 (43%), Gaps = 67/237 (28%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS-PPPKVYPPVSPPPKVYPPV--SPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PP +PP Y PPP+ PP  PP +YPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 106 PPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVY 165

Query: 351 SPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP-------------------PPYHYSSPP------- 265
      PP K P Y P  PPPVY PP          PP H  PP    
Sbjct: 166 QPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPYE 225

Query: 264 -PPPKKPYKYSSPP---PPEHHVSP--------KPYYHSPPP------PKKPYYY---HS 148
      PPP P + PP  PP H  P    +P Y PPP    K P Y  H 
Sbjct: 226 KPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHE 285

Query: 147 PPPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPP---PPYHYTSPPP 4
      PPPVY PP  PP Y PPP K P Y P  PPPVY PP  PP Y PPP
Sbjct: 286 KPPPVYQPPYEKPPIEY--PPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEY--PPP 338

 Score = 139 bits (349), Expect = 2e-31
 Identities = 87/196 (44%), Positives = 92/196 (46%), Gaps = 25/196 (12%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PP +YPP + PP YPP  PP VY P  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 128 PPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVY 187

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYHYSSPPP----PPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
      PP +    PPPVY PP  PP Y PPP  PP   Y PPP    KP 
Sbjct: 188 QPPYE------KPPPVYPPPHEKPPIEY--PPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPP 239

Query: 192 YHSPPPPKKPYYYHSPP---PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPP- 34
       PPP +KP Y  PP  PP  PPP Y  PPP K P Y  H PPPVY PP 
Sbjct: 240 IEYPPPHEKPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLY----PPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPY 295

Query: 33 --PPYHYTSP---PPP 1
       PP Y P  PPP
Sbjct: 296 EKPPIEYPPPHEKPPP 311

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 94/223 (42%), Positives = 106/223 (47%), Gaps = 26/223 (11%)
 Frame = -3

Query: 594 TFTLLVALVSLTLPSLISANSYLYSSPP---PPKVYPP-VSPPPKVY--PPVYSPPPKVY 433
      + LL+ V +T P L +  +Y PP  PP  PP + PP VY PPV+ PPP V 
Sbjct: 1  SLVLLLLGVVVTTPVLANYKPPIYEPPPTEKPPTYEPPEIEKPPPVYQPPPVHYPPPHVK 60

Query: 432 PP--VSPPPKVYPP--VSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPP---PPVYSPPPPYHYS 274
      PP  PPP+ PP  PP+   PPP Y PP  H  PP  PP  PPP Y  
Sbjct: 61 PPPEYEPPPEYQPPPEYQPPH---EKPPPEYQPP----HEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPP 113

Query: 273 SPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPP---PP 115
       PPP+ P Y PPP    KP  PPP +KP  + P  PPPVY PP  PP
Sbjct: 114 HEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPP 173

Query: 114 YHYSSPPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPP---PPYHYTSPPP 4
       Y PPP K P Y P  PPPVY PP  PP Y PPP
Sbjct: 174 IEY--PPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEY--PPP 212

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 91/218 (41%), Positives = 97/218 (44%), Gaps = 47/218 (21%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPP--------VSPPYHYSSP-- 367
      PPP+ PP  PPP+ PP  PPP+ PP  PP YPP     PPY  P 
Sbjct: 73 PPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEY 132

Query: 366 ------PPPVYSPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYHYSSP--PPPPKKPYKYS 235
         PPP+Y PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y P  PPP   Y 
Sbjct: 133 QPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYE 192

Query: 234 SPPP--PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPP---PPYHYSSP---PPP 88
      PPP P H P P + PP K P Y P  PPP Y PP  PP Y P  PP 
Sbjct: 193 KPPPVYPPPHEKP-PIEYPPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPY 251

Query: 87 PKKPYYYHSP---PPPVYSPP---PPYHYTSP---PPP 1
      K P Y P  PPP+Y PP  PP Y P  PPP
Sbjct: 252 EKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPP 289

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 88/207 (42%), Positives = 96/207 (46%), Gaps = 37/207 (17%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVS--PPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV-------SPPYHYSSP-- 367
      PPP  PP+  PP + PPVY PP + PP PPP  PP+    PPY  P 
Sbjct: 199 PPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPEY 258

Query: 366 ------PPPVYSPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYHYSSP--PPPPKKPYKYS 235
         PPP+Y PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y P  PPP   Y 
Sbjct: 259 QPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYE 318

Query: 234 SPPP--PEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSP---PPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKK 79
      PPP P H P P + PP K P Y P  PPP Y PP  PP Y  PPP +K
Sbjct: 319 KPPPVYPPPHEKP-PIEYPPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEY---PPPHEK 374

Query: 78 PYYYHSPP--PPVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P Y  PP PP Y PPP +  PPP
Sbjct: 375 PPYEKPPPLYPPPYEKPPPLY---PPP 398

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 89/195 (45%), Positives = 94/195 (48%), Gaps = 26/195 (13%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY-PPVSPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP  PP  PP YPP + PP VY PP  PP YPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 265 PPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVY 324

Query: 351 SPP--KKPYHYSSPP---PPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      PP K P Y P  PPVY PP  PP Y PPP K P +Y PPP E   KP
Sbjct: 325 PPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTY--PPPHEKPPIEY--PPPHE-----KP 375

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP---PPPPKKPYYYHSPP---------P 52
      Y PPP  P Y  PPP+Y PPP+H+ P  PP KP Y PP     P
Sbjct: 376 PYEKPPPLYPPPY--EKPPPLY--PPPHHHKPPHHEKPPFYKPPVYEPPPLEKPPPVEKP 431

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPP 7
      P Y PPP HY PP
Sbjct: 432 PSYKPPPYRHY--PP 444

 Score = 131 bits (329), Expect = 5e-29
 Identities = 87/196 (44%), Positives = 96/196 (48%), Gaps = 25/196 (12%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVS-PPPKVYPPVS-PPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP + PPV PP  PP  PPP  PP+ PPP  PP  PP Y P  PPP+Y
Sbjct: 210 PPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLY 269

Query: 351 SPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKP 196
      PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y  PPP +KP   PP  + P P
Sbjct: 270 PPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEY---PPPHEKPPPVYQPP----YEKPPP 322

Query: 195 YYHSPPPPKKPYYYHSPP----PPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPV 46
      Y PPP +KP  + PP  PPVY PP  PP Y  PPP +KP  + PP  PP 
Sbjct: 323 VY--PPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTY---PPPHEKPPIEYPPPHEKPPY 377

Query: 45 YSPPP--PYHYTSPPP 4
       PPP P Y PPP
Sbjct: 378 EKPPPLYPPPYEKPPP 393

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 87/203 (42%), Positives = 94/203 (46%), Gaps = 32/203 (15%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVSPPP---KVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      PPP + PPV PP + PPVY PPP  PP+ PP  K+ P  PPY   PPP Y 
Sbjct: 177 PPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVY-PPPHEKPPIEYPPPHEKLPPVYQPPY---EKPPPTYP 232

Query: 348 PP--KKPYHYSSP--PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPP---PPEHHVSP---- 202
      PP K P Y P  PP  PPP Y   PPP P + PP  PP H  P  
Sbjct: 233 PPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQ 292

Query: 201 ----KPYYHSPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSP- 58
        KP  PPP +KP  + P  PPPVY PP  PP Y PPP K P Y P 
Sbjct: 293 PPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEY--PPPHEKLPPVYQPPY 350

Query: 57 --PPPVYSPP---PPYHYTSPPP 4
       PPP Y PP  PP Y PPP
Sbjct: 351 EKPPPTYPPPHEKPPIEY--PPP 371

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 7e-18
 Identities = 66/170 (38%), Positives = 73/170 (42%), Gaps = 49/170 (28%)
 Frame = -3

Query: 363 PPVYSPP--KKPYHYSSPPPPVYSP-----PPPYHYSSP--------------------- 268
      PP+Y PP +KP Y  PP + P   PPP HY P           
Sbjct: 21 PPIYEPPPTEKPPTYE--PPEIEKPPPVYQPPPVHYPPPHVKPPPEYEPPPEYQPPPEYQ 78

Query: 267 PPPPKKPYKYSSP---PPPEH---HVSPKPYY---HSPPPPKKPYYYHSPPP---PVYSP 124
      PP K P +Y P  PPPE+  H P P Y  H PPP+ P Y PPP  P Y 
Sbjct: 79 PPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEK 138

Query: 123 PPPYHYSSPPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPP---PPYHYTSP---PPP 1
      PPP +  PPP K P Y  H PPPVY PP  PP Y P  PPP
Sbjct: 139 PPPLY---PPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPP 185

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 54/116 (46%), Positives = 60/116 (51%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPP-KVYPPVYSPPPKVYPPVS-PPPKVYPPV-SPPYHYSSP---PPPV 355
      PPP + PPV PP + PP Y PPP  PP+ PPP  PP  PP Y P  PPP+
Sbjct: 336 PPPHEKLPPVYQPPYEKPPPTY-PPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPLYPPPYEKPPPL 394

Query: 354 YSPP--KKPYHYSSPP---PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      Y PP  KP H+ PP  PPVY PPP    PPP +KP Y  PPP H P
Sbjct: 395 YPPPHHHKPPHHEKPPFYKPPVYEPPP----LEKPPPVEKPPSYK--PPPYRHYPP 444

[139][TOP]
>UniRef100_Q9FUR5 ENOD2f (Fragment) n=1 Tax=Maackia amurensis RepID=Q9FUR5_9FABA
     Length = 308

 Score = 140 bits (353), Expect = 8e-32
 Identities = 88/207 (42%), Positives = 100/207 (48%), Gaps = 38/207 (18%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYS-PPPKVYPPVSPPPKVYPPV--SPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PP +PP Y PPP+ PP  PP +YPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 93 PPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPVEYPPPHEKPPPVY 152

Query: 351 SPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP--------PPYHYSSP---PPPPKKP---YK--YS 235
      PP K P Y P  PPPVY PP    PP H  P  PPP +KP  Y+ Y 
Sbjct: 153 QPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYE 212

Query: 234 SPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPYH---YSSPPPPPKKPYY 70
      PPP    KP  PPP +KP Y  PP PP Y PPP +  +  PP +KP +
Sbjct: 213 KPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPLYPPPYEKPPPLYPPPHHHKPPHHEKPPF 272

Query: 69 YHSP---PPPVYSPPP---PYHYTSPP 7
      Y P  PPP+ PPP  P Y PP
Sbjct: 273 YKPPVYEPPPLEKPPPVEKPPSYKPPP 299

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 82/186 (44%), Positives = 90/186 (48%), Gaps = 16/186 (8%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PP +YPP + PP YPP  PP VY P  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 115 PPPEYQPPYEKPPPLYPPPHEKPPVEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVY 174

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYHYSSP--PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYH 187
      PP +    PPPVY PP  PP Y P  PPP   Y PPP    KP  
Sbjct: 175 QPPYE------KPPPVYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIE 228

Query: 186 SPPPPKKPYYYHSPP--PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP---PPVYSPPPPYH 22
      PPP +KP Y  PP PP Y PPP +  PPP  KP ++ PP  PPVY PPP  
Sbjct: 229 YPPPHEKPPYEKPPPLYPPPYEKPPPLY---PPPHHHKPPHHEKPPFYKPPVYEPPP--- 282

Query: 21 YTSPPP 4
       PPP
Sbjct: 283 LEKPPP 288

 Score = 137 bits (346), Expect = 5e-31
 Identities = 86/196 (43%), Positives = 96/196 (48%), Gaps = 26/196 (13%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPP-VSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--SPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP+ PP  PPP+ PP  PPP+ PP  PP +PP  PP Y P  PPP+Y
Sbjct: 71 PPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLY 130

Query: 351 SPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYHYSSP---PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVS 205
      PP K P Y P  PPPVY PP  PP Y P  PPP +P Y PPP   
Sbjct: 131 PPPHEKPPVEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQP-PYEKPPPVYPPPH 189

Query: 204 PKPYYHSPPPPKKPYYYHSP----PPPVYSPP---PPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP--P 52
      KP  PPP +KP  + P  PPP Y PP  PP Y  PPP +KP Y  PP P
Sbjct: 190 EKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEY---PPPHEKPPYEKPPPLYP 246

Query: 51 PVYSPPPPYHYTSPPP 4
      P Y PPP +  PPP
Sbjct: 247 PPYEKPPPLY---PPP 259

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 93/224 (41%), Positives = 99/224 (44%), Gaps = 40/224 (17%)
 Frame = -3

Query: 555 PSLISANSYLYSSPP---PPKVYPP-VSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPP--------VSP 418
      P L +  +Y PP  PP  PP + PP VY PPV+ PPP V PP     P
Sbjct: 1  PVLANYKPPIYEPPPTEKPPTYEPPEIEKPPPVYQPPPVHYPPPHVKPPPEYEPPPEYEP 60

Query: 417 PPKVYPP-VSPPYHYSSP---PPPVYSPP--KKPYHYSSP--------PPPVYSPPPPYH 280
      PP+ PP  PP Y P  PPP Y PP K P Y P    PPP  PPP Y 
Sbjct: 61 PPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQ 120

Query: 279 YSSPPPPPKKPYKYSSPP---PPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPP- 121
        PPP P + PP  PP H  P Y  PP K P Y  H PPPVY PP 
Sbjct: 121 PPYEKPPPLYPPPHEKPPVEYPPPHEKPPPVY--QPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPY 178

Query: 120 --PPYHYSSPPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPPPPYHYTSPPP 4
       PP Y PPP K P Y  H PPPVY PP  Y PPP
Sbjct: 179 EKPPPVY--PPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPP----YEKPPP 216

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 80/185 (43%), Positives = 87/185 (47%), Gaps = 16/185 (8%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVY-PPVSPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PPPVY 352
      PPP  PP  PP YPP + PP VY PP  PP VYPP  PP Y P  PPPVY
Sbjct: 148 PPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPPVY 207

Query: 351 SPPKKPYHYSSPPPPVYSPP---PPYHYSSP-------PPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSP 202
      PP +    PPP Y PP  PP Y P    PPP P Y PPP  + P
Sbjct: 208 QPPYE------KPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPLYPPPYEKPPP----LYP 257

Query: 201 KPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYH 22
      P++H PP +KP +Y  PPVY PPP   PPP K     PP Y PPP H
Sbjct: 258 PPHHHKPPHHEKPPFY---KPPVYEPPP---LEKPPPVEK---------PPSYKPPPYRH 302

Query: 21 YTSPP 7
      Y PP
Sbjct: 303 Y--PP 305

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 95/236 (40%), Positives = 102/236 (43%), Gaps = 65/236 (27%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVY--PPVYSPPPKVYPP--VSPPPKVYPP--VSPPYHYSSP---PP 361
      PPP  PP  PP++  PPVY PPP YPP V PPP+ PP  PP Y P  PP
Sbjct: 13 PPPTEKPPTYEPPEIEKPPPVYQPPPVHYPPPHVKPPPEYEPPPEYEPPPEYQPPHEKPP 72

Query: 360 PVYSPP--KKPYHYSSP---PPPVYSPP---PPYHYSSP--PPPPKKPYKYSSPPP---- 223
      P Y PP K P Y P  PPP Y PP  PP + P  PPP+  Y PPP  
Sbjct: 73 PEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKPPPEYQPPYEKPPPLYPP 132

Query: 222 ---------PEHHVSPKPYYHSP--------PPP--KKPYYYHSP---PPPVYSPP---P 118
          P H P P Y P    PPP K P Y P  PPPVY PP  P
Sbjct: 133 PHEKPPVEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPVYPPPHEKP 192

Query: 117 PYHYSSP---PPPPKKPYYYHSPP--------PPVYSPP----PPYHYTSP--PPP 1
      P Y P  PPP +P Y  PP    PP+ PP  PPY  P PPP
Sbjct: 193 PIEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPPTYPPPHEKPPIEYPPPHEKPPYEKPPPLYPPP 248

 Score = 127 bits (319), Expect = 7e-28
 Identities = 80/180 (44%), Positives = 88/180 (48%), Gaps = 25/180 (13%)
 Frame = -3

Query: 465 PPVYSPPPKVYPPVSPPPKVY--PPV--SPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYS 298
      PP+Y PPP  PP  PP++  PPV  PP HY PPP V PP+    PPP Y 
Sbjct: 8  PPIYEPPPTEKPPTYEPPEIEKPPPVYQPPPVHY--PPPHVKPPPEYE------PPPEYE 59

Query: 297 PPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSP---PPPEH---HVSPKPYY---HSPPPPKKPYYYHSP 145
      PPP Y   PP K P +Y P  PPPE+  H P P Y  H PPP+ P Y P
Sbjct: 60 PPPEYQ----PPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYPPPHEKPPPEFPPPYEKP 115

Query: 144 PP---PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYY---HSPPPPVYSPP---PPYHYTSP---PPP 1
      PP  P Y PPP +  PPP K P Y  H PPPVY PP  PP Y P  PPP
Sbjct: 116 PPEYQPPYEKPPPLY---PPPHEKPPVEYPPPHEKPPPVYQPPYEKPPIEYPPPHEKPPP 172

[140][TOP]
>UniRef100_C1FED3 Predicted protein n=1 Tax=Micromonas sp. RCC299 RepID=C1FED3_9CHLO
     Length = 2618

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 88/200 (44%), Positives = 99/200 (49%), Gaps = 6/200 (3%)
 Frame = -3

Query: 582 LVALVSLTLPSLISANSYLYSSPP-PPKVYPPVSPPPKVYPP-VYSPPPKVYPPVSPPPK 409
      LV  LT  + +A  Y+ P PP +PP SPPP  PP + SPPP  PP+SPPP 
Sbjct: 1995 LVGEGDLTYADVNAAAPKQYADAPRPPPNHPPPSPPPLPSPPPLPSPPPPSPPPLSPPP- 2053

Query: 408 VYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSS- 232
       PP PP   PPPP+ PP P   PPPP + PPP  S PPPPP P  ++ 
Sbjct: 2054 --PPPPPPAPLPPPPPPL--PPPAPSPSPPPPPPPWPPPP----SPPPPPPPAPPPGAAQ 2105

Query: 231 ---PPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHS 61
        PPPP  SP P  SPPPP P   PPPP  PP P   PPPPP P   
Sbjct: 2106 APWPPPP----SPSPPPPSPPPPPSP-----PPPPPSPPPAPL----PPPPPSPPPSPPP 2152

Query: 60  PPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PP P SPP P + P PP
Sbjct: 2153 PPSPPPSPPAPPPHPPPEPP 2172

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 80/173 (46%), Positives = 86/173 (49%), Gaps = 1/173 (0%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      SPPP  PP+ PP  PP SPPP  PP +P P  PP+ PP  SPPPP  PP 
Sbjct: 2028 SPPPLPSPPPLPSPPPPSPPPLSPPPPPPPPPAPLPPPPPPLPPPAPSPSPPPP---PPP 2084

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPY 160
       P  S PPPP +PPP  + PPPP    SPPPP  SP P  PPPP  
Sbjct: 2085 WPPPPSPPPPPPPAPPPGAAQAPWPPPPS-----PSPPPP----SPPPPPSPPPPPP--- 2132

Query: 159 YYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPP-PPVYSPPPPYHYTSPPP 4
        SPPP  PPPP  SPPPPP P  SPP PP + PP P  S PP
Sbjct: 2133 ---SPPPAPLPPPPPSPPPSPPPPPSPP---PSPPAPPPHPPPEPPAPPSFPP 2179

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 81/176 (46%), Positives = 86/176 (48%), Gaps = 5/176 (2%)
 Frame = -3

Query: 519 SPPPPKVYPPVSPPPKVYPPV--YSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSP-PYHYSSPPPPVYS 349
      SPPPP  PP+SPPP  PP   PPP  PP +P P  PP P P  S PPPP +
Sbjct: 2040 SPPPPSP-PPLSPPPPPPPPPAPLPPPPPPLPPPAPSPSPPPPPPPWPPPPSPPPPPPPA 2098

Query: 348 PPKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPK 169
      PP    PPPP SPPPP  SPPPPP P   PPPP  SP P  PPPP 
Sbjct: 2099 PPPGAAQAPWPPPPSPSPPPP----SPPPPPSPP-----PPPP----SPPPAPLPPPPPS 2145

Query: 168 KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSP--PPPYHYTSPP 7
       P  SPPPP SPPP  S P PPP   H PP P  P PP + +  P
Sbjct: 2146 PP---PSPPPPP-SPPP----SPPAPPP------HPPPEPPAPPSFPPQFDFGDEP 2187

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 3e-08
 Identities = 38/86 (44%), Positives = 43/86 (50%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PPP  PP  PPP  PP SPPP  PP SPP  +PPP  PP
Sbjct: 2120 SPPPPPS--PP--PPPPSPPPAPLPPPPPSPPPSPPPPPSPPPSPP----APPP---HPP 2168

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPP 265
       +P   P PP + PP + +  P
Sbjct: 2169 PEP-----PAPPSF--PPQFDFGDEP 2187

[141][TOP]
>UniRef100_Q8RWX5 Putative uncharacterized protein At3g19020 (Fragment) n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8RWX5_ARATH
     Length = 712

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 87/194 (44%), Positives = 98/194 (50%), Gaps = 22/194 (11%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYP-PVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      PP P+ P  PP + P P SP P+   +P P+ P  PP  + P P SP 
Sbjct: 527 PPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQET--PKPEESPKP 584

Query: 339 KPYHYSSPP---------PPVYSPPP--PYHYS-------SPPPPPKKPYKYSSPP-PPE 217
      +P   PP     PP+ SP P PY S    PP P + K +SP PP 
Sbjct: 585 QPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKCRPQPPSPSTEETKTTSPQSPPV 644

Query: 216 HHVSPKPYYHSPPPP--KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVY 43
      H  P P HSPPPP  P  HSPPPPVYSPPPP H SPPPPP   HSPPPPV+
Sbjct: 645 HSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVH--SPPPPP-----VHSPPPPVH 697

Query: 42  SPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPP H SPPPP
Sbjct: 698 SPPPPVH--SPPPP 709

 Score = 119 bits (298), Expect = 2e-25
 Identities = 75/165 (45%), Positives = 85/165 (51%), Gaps = 7/165 (4%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPP-VSPPPKVYPPVSPPYHYSS-----PPPPVY 352
      PP + P   PK PP  PPK  P + PP  P + PY S   P PP 
Sbjct: 570 PPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKCRPQPP-- 627

Query: 351 SPPKKPYHYSSPP-PPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      SP +  +SP PPV+SPPPP  SPPPP    SPPPP H SP P +SPPP
Sbjct: 628 SPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVHSPPPP------VFSPPPPMH--SPPPPVYSPPP 679

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      P   + PPPPV+SPPPP H SPPPP    HSPPPPV+S
Sbjct: 680 P----VHSPPPPPVHSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPVHS 712

 Score = 102 bits (253), Expect = 3e-20
 Identities = 80/228 (35%), Positives = 87/228 (38%), Gaps = 56/228 (24%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYP--PVYSPPPKVYP-PVSPPPKVYPPVSPPYHYSS--PPPPVY 352
      P PK  P + PK P P  P + P P P PK  P SP  S  PP P 
Sbjct: 465 PESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQEAPKPEQPKPK---PESPKQESSKQEPPKPEE 521

Query: 351 SP---PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPK---KPYKYSSP-------PPPEHH 211
      SP  P KP   P PP  P P   P PP +  KP +  P    P PE 
Sbjct: 522 SPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEES 581

Query: 210 VSPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPP------------------------------------- 142
       P+P   PP +   SPP                   
Sbjct: 582 PKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKCRPQPPSPSTEETKTTSPQS 641

Query: 141 PPVYSPPPPYHYSSPPPPP-KKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPV+SPPPP  SPPPP  P  HSPPPPVYSPPPP H SPPPP
Sbjct: 642 PPVHSPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVH--SPPPP 687

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 8e-19
 Identities = 57/102 (55%), Positives = 63/102 (61%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPV-SPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPK 340
      PP P   + P+ PPV+SPPP  PPV SPPP V+ P PP H SPPPPVYSPP 
Sbjct: 626 PPSPSTEETKTTSPQS-PPVHSPPPP--PPVHSPPPPVFSP-PPPMH--SPPPPVYSPP- 678

Query: 339 KPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEH 214
      P +S PPPPV+SPPPP H SPPPP    SPPPP H
Sbjct: 679 -PPVHSPPPPPVHSPPPPVH--SPPPP------VHSPPPPVH 711

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 4e-17
 Identities = 51/89 (57%), Positives = 59/89 (66%), Gaps = 1/89 (1%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVY-PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      +SP P V+ PP PP  PPV+SPPP V+  SPPP ++ P P Y  SPPPPV+SP
Sbjct: 637 TSPQSPPVHSPP--PP----PPVHSPPPPVF---SPPPPMHSPPPPVY---SPPPPVHSP 684

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPP 259
      P P H SPPPPV+SPPPP H SPPPP
Sbjct: 685 PPPPVH--SPPPPVHSPPPPVH--SPPPP 709

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 80/248 (32%), Positives = 87/248 (35%), Gaps = 74/248 (29%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPP----PKVYPPVSPPPKVYPPV---------SPPY 382
      S P P +  P P PK  P + P   PK  P  PK  P     SP 
Sbjct: 433 SKPKPEESPKPQQPSPKPETPSHEPSNPKEPKPESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQ 492

Query: 381 HYSSPPPPVYSP--PKKPYHYSSPPPPVYSP---PPPYHYSSPPPPPK----KPYKYSSP 229
        P P  P PK+   PP P SP  PP  S P PPK  KP +  P
Sbjct: 493 EAPKPEQPKPKPESPKQESSKQEPPKPEESPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKP 552

Query: 228 PPPEHHVSPKPYYH-SPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPP------------------ 118
       PP+  +PKP   P PPK  KP   P PP  PP         
Sbjct: 553 QPPKQ-ETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAPKMGSPPLESPVPN 611

Query: 117 -PYHYS----------------------------SPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPY 25
       PY S              SPPPPP   HSPPPPV+SPPPP 
Sbjct: 612 DPYDASPIKKCRPQPPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPP----VHSPPPPVFSPPPPM 667

Query: 24  HYTSPPPP 1
      H SPPPP
Sbjct: 668 H--SPPPP 673

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 59/185 (31%), Positives = 67/185 (36%), Gaps = 11/185 (5%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPK--VYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYS 349
      S+P P   P +P PK + PP  P K P SP P+  P     P P + 
Sbjct: 405 SNPSPKPTPTPKAPEPKKEINPPNLEEPSKPKPEESPKPQQPSP--------KPETPSHE 456

Query: 348 P--PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPP 175
      P PK+P   P P  P    P PK+    P PE  PKP  P 
Sbjct: 457 PSNPKEP----KPESPKQESPKTEQPKPKPESPKQESPKQEAPKPEQ---PKP---KPES 506

Query: 174 PKKPYYYHSPPPPVYSP---PPPYHYSSPPPPPK----KPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYT 16
      PK+   PP P SP  PP  S P PPK  KP   P PP  P P  
Sbjct: 507 PKQESSKQEPPKPEESPKPEPPKPEESPKPQPPKQETPKPEESPKPQPPKQETPKPEESP 566

Query: 15 SPPPP 1
      P PP
Sbjct: 567 KPQPP 571

[142][TOP]
>UniRef100_B1Z6K9 Type VI secretion system Vgr family protein n=1 Tax=Burkholderia
      ambifaria MC40-6 RepID=B1Z6K9_BURA4
     Length = 1057

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 84/186 (45%), Positives = 89/186 (47%), Gaps = 12/186 (6%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVS---PPPKVYPPVYS---PPPKVYPPVSPPPKVYPPVS--PPYHYSSP 367
      S PPPP  PP S  PPP  PP S  PPP  PP PP  PP S PP  S P
Sbjct: 722 SEPPPPSSEPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 779

Query: 366 PPPVYSPP----KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPK 199
      PPP  PP  + P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P 
Sbjct: 780 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPP 837

Query: 198 PYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHY 19
      P  PPP +P  S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  
Sbjct: 838 PSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--S 895

Query: 18  TSPPPP 1
      + PPPP
Sbjct: 896 SEPPPP 901

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 756 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 807

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 808 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 863

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 864 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 915

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 763 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 814

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 815 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 870

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 871 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 922

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 770 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 821

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 822 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 877

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 878 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 929

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 777 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 828

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 829 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 884

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 885 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 936

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 784 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 835

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 836 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 891

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 892 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 943

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 791 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 842

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 843 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 898

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 899 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 950

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 798 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 849

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 850 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 905

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 906 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 957

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 805 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 856

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 857 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 912

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 913 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 964

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 812 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 863

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 864 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 919

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 920 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 971

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 819 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 870

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 871 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 926

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 927 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 978

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 826 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 877

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 878 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 933

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 934 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 985

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 833 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 884

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 885 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 940

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 941 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 992

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 840 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 891

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 892 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 947

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 948 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 999

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 847 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 898

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 899 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 954

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 955 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1006

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 854 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 905

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 906 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 961

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 962 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1013

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 861 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 912

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 913 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 968

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 969 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1020

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 868 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 919

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 920 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 975

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 976 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1027

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 875 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 926

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 927 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 982

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 983 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1034

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 882 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 933

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 934 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 989

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 990 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1041

 Score = 137 bits (344), Expect = 9e-31
 Identities = 81/174 (46%), Positives = 85/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 889 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 940

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 941 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 996

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 997 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 1048

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 81/175 (46%), Positives = 86/175 (49%), Gaps = 3/175 (1%)
 Frame = -3

Query: 516 PPPPKVYPPVS---PPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSP 346
      PPPP + P S  PPP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S 
Sbjct: 711 PPPPALPPAPSSEPPPPSSEPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSE 764

Query: 345 PKKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
      P P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +
Sbjct: 765 PPPP--SSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSE 820

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 821 PPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 873

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 80/174 (45%), Positives = 84/174 (48%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 896 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 947

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKP 163
       P  S PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P
Sbjct: 948 PPPS--SEPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 1003

Query: 162 YYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
        S PPP S PPP   PPP + P   PPPP  PPPP  + PPP
Sbjct: 1004 PPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPP---SEEPPP 1054

 Score = 130 bits (326), Expect = 1e-28
 Identities = 77/168 (45%), Positives = 83/168 (49%), Gaps = 1/168 (0%)
 Frame = -3

Query: 501 VYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYS 322
      + PP+ PPP + P  S PP  PP S PP  P  PP  S PPPP  PP   S
Sbjct: 706 ILPPLPPPPALPPAPSSEPP---PPSSEPP---PSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPS---S 756

Query: 321 SPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS-P 145
       PPPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P  S P
Sbjct: 757 EPPPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 814

Query: 144 PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      PPP  PPPP  SS PPPP    PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 815 PPPSSEPPPP---SSEPPPPSS-----EPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 852

 Score = 119 bits (297), Expect = 3e-25
 Identities = 72/166 (43%), Positives = 81/166 (48%), Gaps = 1/166 (0%)
 Frame = -3

Query: 495 PPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKPYHYSSP 316
      PP+ P P + + P  + PP+ PPP +   PP  S PPPP  PP   S P
Sbjct: 691 PPI-PVPLFFRSITVP---ILPPLPPPPAL-----PPAPSSEPPPPSSEPPPS----SEP 737

Query: 315 PPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYYHS-PPP 139
      PPP  PPPP  S PPPP +P  SS PPP   P P  PPP +P  S PPP
Sbjct: 738 PPPSSEPPPPS--SEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPP 795

Query: 138 PVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      P  PPPP  SS PPPP    PPPP  PPPP  + PPPP
Sbjct: 796 PSSEPPPP---SSEPPPPSS-----EPPPPSSEPPPP--SSEPPPP 831

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 2e-14
 Identities = 50/110 (45%), Positives = 52/110 (47%)
 Frame = -3

Query: 522 SSPPPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPP 343
      S PPPP  PP PP  PP S PP  PP S PP  PP S P  SS PPP S P
Sbjct: 959 SEPPPPSSEPP--PPSSEPPPPSSEPP---PPSSEPP---PPSSEPPPPSSEPPPPSSEP 1010

Query: 342 KKPYHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPY 193
       P  SS PPP S PPP   PPP + P  S PPPP   P +
Sbjct: 1011 PPP---SSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSSEPPPPSEEPPPSEF 1057

[143][TOP]
>UniRef100_B8A9G0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8A9G0_ORYSI
     Length = 682

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 83/171 (48%), Positives = 90/171 (52%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP+ PPV+PPP  PP SPPP  PPV+PPP  PPVSPP   PPPV PP P
Sbjct: 15 PPPQT-PPVTPPPVTAPPPVSPPPVTPPPVTPPPVSPPPVSPP---PVTPPPVSPPPVTP 70

Query: 333 YHYSSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKKPYYY 154
         PPV P P  + PP PP    SPPPP  +P P  SPPPP P  
Sbjct: 71 -------PPVTPPTP---VAPPPVPP-------SPPPPTP--TPTPVTPSPPPPVTP--- 108

Query: 153 HSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYTSPPPP 1
      SPPPPV SPPPP  ++PPP  P  SP   SPPPP  SPPPP
Sbjct: 109 -SPPPPVASPPPPDVPTAPPPSNNPPSLPPSPSNVPASPPPPRISLSPPPP 158

 Score = 114 bits (285), Expect = 6e-24
 Identities = 71/150 (47%), Positives = 77/150 (51%), Gaps = 4/150 (2%)
 Frame = -3

Query: 513 PPPKVYPPVSPPPKVYPPVYSPPPKVYPPVSPPPKVYPPVSPPYHYSSPPPPVYSPPKKP 334
      PPP  PPV+PPP V PP SPPP  PPVSPPP  PPV+PP  + PP P  PP P
Sbjct: 35 PPPVTPPPVTPPP-VSPPPVSPPPVTPPPVSPPPVTPPPVTPPTPVAPPPVPPSPPPPTP 93

Query: 333 YHYS---SPPPPVY-SPPPPYHYSSPPPPPKKPYKYSSPPPPEHHVSPKPYYHSPPPPKK 166
         SPPPPV SPPPP  + PPPP P  ++PPP      S PP 
Sbjct: 94 TPTPVTPSPPPPVTPSPPPPV---ASPPPPDVP---TAPPP------------SNNPPSL 135

Query: 165 PYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSPPPPPKKP 76
      P  SP   SPPPP  SPPPPP P
Sbjct: 136 P---PSPSNVPASPPPPRISLSPPPPPSTP 162

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 7e-18
 Identities = 60/132 (45%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 8/132 (6%)
 Frame = -3

Query: 375 SSPPPPVYSPPKKPYHYSSPPPPVYSPPP--PYHYSSPP--PPPKKPYKYSSPPPPEHHV 208
      S+P P  PP+ P   PPPV +PPP P  + PP PPP P  S PP   V
Sbjct: 7  SAPVTPAAPPPQTP---PVTPPPVTAPPPVSPPPVTPPPVTPPPVSPPPVSPPPVTPPPV 63

Query: 207 SPKPYYHSPPPPKKPYYYHSPPPPVYSPPPPYHYSSP----PPPPKKPYYYHSPPPPVYS 40
      SP P   PPP P  +PPP  SPPPP  +P  PPPP P  SPPPPV S
Sbjct: 64 SPPPV---TPPPVTPPTPVAPPPVPPSPPPPTPTPTPVTPSPPPPVTP----SPPPPVAS 116

Query: 39 PPPPYHYTSPPP 4
      PPPP  T+PPP
Sbjct: 117 PPPPDVPTAPPP 128

[144][TOP]
>UniRef100_Q94ES5 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES5_PEA
     Length = 144

 Scor