AV549238 ( RZ05b10R )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q9FS16 Extensin-3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN3_ARATH
     Length = 427

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 63 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 122

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 123 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 175

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 91 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 150

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 151 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 203

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 119 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 178

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 179 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 231

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 147 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 206

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 207 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 259

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 175 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 234

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 235 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 287

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 203 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 262

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 263 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 315

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 231 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 290

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 291 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 343

 Score = 273 bits (697), Expect = 6e-72
 Identities = 113/113 (100%), Positives = 113/113 (100%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 259 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 318

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 319 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 371

 Score = 268 bits (684), Expect = 2e-70
 Identities = 111/113 (98%), Positives = 112/113 (99%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 287 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 346

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK+ YVYK
Sbjct: 347 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKEKYVYK 399

 Score = 261 bits (668), Expect = 1e-68
 Identities = 108/109 (99%), Positives = 108/109 (99%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK
Sbjct: 39 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 98

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 99 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 147

 Score = 233 bits (593), Expect = 6e-60
 Identities = 100/113 (88%), Positives = 102/113 (90%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 315 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 374

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      PPVKHYSPPPVYHSPPPPK+ YVYKS PPPPV HYSPP P + PPP HY
Sbjct: 375 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKEKYVYKSPPPPPVHHYSPPHHPYLYKSPPPPYHY 427

 Score = 200 bits (509), Expect = 4e-50
 Identities = 85/96 (88%), Positives = 86/96 (89%), Gaps = 7/96 (7%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 232
      +Y Y SPPPPVK    HYSPPPVYHSPPPPKKHY YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP
Sbjct: 24 NYFYSSPPPPVKHYTPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 83

Query: 233 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 84 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 119

[2][TOP]
>UniRef100_Q8LK15 Extensin n=1 Tax=Brassica napus RepID=Q8LK15_BRANA
     Length = 259

 Score = 230 bits (586), Expect = 4e-59
 Identities = 99/113 (87%), Positives = 102/113 (90%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPVKHYSPP VYHSPPPPK YVYKSPPPPVKHY+PP VYHS PPPKKHY+YKSPP
Sbjct: 121 QSPPPPVKHYSPPSVYHSPPPPKNQYVYKSPPPPVKHYTPP-VYHSGPPPKKHYMYKSPP 179

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPV HYS P VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP VYHSPPPPKK YVYK
Sbjct: 180 PPVMHYSLPQVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPRLVYHSPPPPKKKYVYK 232

 Score = 210 bits (534), Expect = 4e-53
 Identities = 97/133 (72%), Positives = 101/133 (75%), Gaps = 20/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP-----------PVYHSPPPP---------KKHYVYKSPPPPVKHYSP 121
      KSPPPPVK YSPP      VY SPPPP     K+YVY+SPPPPVKHYSP
Sbjct: 73 KSPPPPVKQYSPPWLRSPPPPRKDYVYKSPPPPVKQYSSPPPNKYYVYQSPPPPVKHYSP 132

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      P VYHSPPPPK YVYKSPPPPVKHY+ PPVYHS PPPKKHY+YKSPPPPV HYS P VY
Sbjct: 133 PSVYHSPPPPKNQYVYKSPPPPVKHYT-PPVYHSGPPPKKHYMYKSPPPPVMHYSLPQVY 191

Query: 302 HSPPPPKKHYVYK 340
      HSPPPPKKHYVYK
Sbjct: 192 HSPPPPKKHYVYK 204

 Score = 207 bits (527), Expect = 3e-52
 Identities = 93/113 (82%), Positives = 97/113 (85%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVKHY+PP VYHS PPPKKHY+YKSPPPPV HYS P VYHSPPPPKKHYVYKSPP
Sbjct: 149 KSPPPPVKHYTPP-VYHSGPPPKKHYMYKSPPPPVMHYSLPQVYHSPPPPKKHYVYKSPP 207

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHY 331
      PPVKHYSP VYHSPPPPKK YVYKSPPPPV+HY PP  +Y SPPPP HY
Sbjct: 208 PPVKHYSPRLVYHSPPPPKKKYVYKSPPPPVRHYFPPHHLYLYKSPPPP-YHY 259

 Score = 175 bits (443), Expect = 2e-42
 Identities = 84/146 (57%), Positives = 87/146 (59%), Gaps = 48/146 (32%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---------------------- 160
      Y SPPPP KHY YKSPPPPV HYS P VYHSPPPPKKH           
Sbjct: 32 YSSPPPPVKHYEYKSPPPPVMHYSLPQVYHSPPPPKKHTVNKSPPPPVKQYSPPWLRSPP 91

Query: 161 --------------------------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
                   YVY+SPPPPVKHYSPP VYHSPPPPK YVYKSP
Sbjct: 92 PPRKDYVYKSPPPPVKQYSSPPPNKYYVYQSPPPPVKHYSPPSVYHSPPPPKNQYVYKSP 151

Query: 263 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPVKHY+ PPVYHS PPPKKHY+YK
Sbjct: 152 PPPVKHYT-PPVYHSGPPPKKHYMYK 176

[3][TOP]
>UniRef100_Q38913 Extensin-1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN1_ARATH
     Length = 373

 Score = 218 bits (554), Expect = 2e-55
 Identities = 103/136 (75%), Positives = 104/136 (76%), Gaps = 24/136 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--- 163
      SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  
Sbjct: 25 SPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPP 84

Query: 164 ---------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
          VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY 
Sbjct: 85 PVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYK 144

Query: 305 SPPPPKKHY----VYK 340
      SPPPP KHY  VYK
Sbjct: 145 SPPPPVKHYSPPPVYK 160

 Score = 217 bits (553), Expect = 3e-55
 Identities = 103/137 (75%), Positives = 105/137 (76%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y      VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPP
Sbjct: 56 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 115

Query: 146 PPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVK+YSPPPVY
Sbjct: 116 PPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVY 175

Query: 302 HSPPPPKKHY----VYK 340
      SPPPP KHY  VYK
Sbjct: 176 KSPPPPVKHYSPPPVYK 192

 Score = 211 bits (536), Expect = 3e-53
 Identities = 102/137 (74%), Positives = 105/137 (76%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK--------KHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP     KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPP
Sbjct: 72 KSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 131

Query: 146 PPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  VYKSPPPPVKHYSPPPVY
Sbjct: 132 PPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVY 191

Query: 302 HSPPPPKKHY----VYK 340
      SPPPP K+Y  VYK
Sbjct: 192 KSPPPPVKYYSPPPVYK 208

 Score = 194 bits (493), Expect = 3e-48
 Identities = 96/124 (77%), Positives = 99/124 (79%), Gaps = 14/124 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 163
      KSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP KHY 
Sbjct: 160 KSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSP 219

Query: 164 --VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPP 319
       VYKSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP HY   VY SPPPPV HYSPPP VYHSPPPP
Sbjct: 220 PPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPP-VHYSPPPVVYHSPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPP 277

Query: 320 KKHY 331
       HY
Sbjct: 278 -VHY 280

 Score = 190 bits (483), Expect = 4e-47
 Identities = 101/158 (63%), Positives = 103/158 (65%), Gaps = 45/158 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 163
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y 
Sbjct: 176 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSP 235

Query: 164 --VYKSPPPPVK---------------HYSPPPV-YHSPPPPKK---------------H 244
       VYKSPPPPV        HYSPPPV YHSPPPP         H
Sbjct: 236 PPVYKSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVH 295

Query: 245 Y-----VYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 340
      Y   VY SPPPPV HYSPPPV YHSPPPPKKHY YK
Sbjct: 296 YSPPPVVYHSPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYK 332

 Score = 184 bits (466), Expect = 3e-45
 Identities = 97/151 (64%), Positives = 98/151 (64%), Gaps = 41/151 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVK---------------HYSPP 124
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  VYKSPPPPV        HYSPP
Sbjct: 208 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPP 267

Query: 125 PV-YHSPPPPKK---------------HY-----VYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPK 238
      PV YHSPPPP         HY   VY SPPPPV HYSPPPV YHSPPPPK
Sbjct: 268 PVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPPK 326

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      KHY YKSPPPPV HYSPP VYHSPPPP HY
Sbjct: 327 KHYEYKSPPPPV-HYSPPTVYHSPPPPVHHY 356

 Score = 152 bits (385), Expect = 8e-36
 Identities = 83/116 (71%), Positives = 84/116 (72%), Gaps = 7/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHY 163
      SPPPPV HYSPPPV YHSPPPP HY   VY SPPPPV HYSPPPV YHSPPPPKKHY
Sbjct: 273 SPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPPV-HYSPPPVVYHSPPPPKKHY 329

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      YKSPPPPV HYSPP VYHSPPPP HY  SPP    P +Y SPPPP HY
Sbjct: 330 EYKSPPPPV-HYSPPTVYHSPPPPVHHY---SPP------HQPYLYKSPPPP--HY 373

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 53/69 (76%), Positives = 55/69 (79%), Gaps = 8/69 (11%)
 Frame = +2

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +Y Y SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K
Sbjct: 20 NYFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVK 79

Query: 326 HY----VYK 340
      +Y  VYK
Sbjct: 80 YYSPPPVYK 88

[4][TOP]
>UniRef100_Q3ECC3 Putative uncharacterized protein At1g76930.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3ECC3_ARATH
     Length = 293

 Score = 217 bits (553), Expect = 3e-55
 Identities = 100/129 (77%), Positives = 101/129 (78%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--- 163
      SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  
Sbjct: 29 SPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPP 88

Query: 164 ---------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
          VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY 
Sbjct: 89 PVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYK 148

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      SPPPP KHY
Sbjct: 149 SPPPPVKHY 157

 Score = 194 bits (492), Expect = 3e-48
 Identities = 92/120 (76%), Positives = 93/120 (77%), Gaps = 20/120 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----- 154
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP   
Sbjct: 44 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPP 103

Query: 155 ---KHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
       KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPP Y
Sbjct: 104 PPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPSY 163

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 53/69 (76%), Positives = 55/69 (79%), Gaps = 8/69 (11%)
 Frame = +2

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +Y Y SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K
Sbjct: 24 NYFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVK 83

Query: 326 HY----VYK 340
      +Y  VYK
Sbjct: 84 YYSPPPVYK 92

[5][TOP]
>UniRef100_Q304C4 Putative uncharacterized protein At1g76930.2 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q304C4_ARATH
     Length = 256

 Score = 217 bits (553), Expect = 3e-55
 Identities = 100/129 (77%), Positives = 101/129 (78%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--- 163
      SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  
Sbjct: 29 SPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPP 88

Query: 164 ---------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
          VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY 
Sbjct: 89 PVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYK 148

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      SPPPP KHY
Sbjct: 149 SPPPPVKHY 157

 Score = 194 bits (492), Expect = 3e-48
 Identities = 92/120 (76%), Positives = 93/120 (77%), Gaps = 20/120 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----- 154
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVK+YSPPPVY SPPPP   
Sbjct: 44 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPP 103

Query: 155 ---KHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
       KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPP Y
Sbjct: 104 PPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPSY 163

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 53/69 (76%), Positives = 55/69 (79%), Gaps = 8/69 (11%)
 Frame = +2

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +Y Y SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K
Sbjct: 24 NYFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVK 83

Query: 326 HY----VYK 340
      +Y  VYK
Sbjct: 84 YYSPPPVYK 92

[6][TOP]
>UniRef100_Q38913-2 Isoform 2 of Extensin-1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q38913-2
     Length = 246

 Score = 217 bits (553), Expect = 3e-55
 Identities = 100/129 (77%), Positives = 101/129 (78%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--- 163
      SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y  
Sbjct: 25 SPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPP 84

Query: 164 ---------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
          VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY 
Sbjct: 85 PVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYK 144

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      SPPPP KHY
Sbjct: 145 SPPPPVKHY 153

 Score = 209 bits (533), Expect = 6e-53
 Identities = 103/150 (68%), Positives = 104/150 (69%), Gaps = 37/150 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K+Y      VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPP
Sbjct: 56 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKYYSPPPVYKSPPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPP 115

Query: 146 PPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVK------- 277
      PP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY   VY SPPPPV    
Sbjct: 116 PPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVV 175

Query: 278 --------HYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 340
          HYSPPPV YHSPPPPKKHY YK
Sbjct: 176 YHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYK 205

 Score = 206 bits (524), Expect = 6e-52
 Identities = 99/135 (73%), Positives = 99/135 (73%), Gaps = 25/135 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 163
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY 
Sbjct: 96 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSP 155

Query: 164 ---VYKSPPPPVK---------------HYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
       VY SPPPPV        HYSPPPV YHSPPPPKKHY YKSPPPPV HYS
Sbjct: 156 PPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPV-HYS 214

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP VYHSPPPP HY
Sbjct: 215 PPTVYHSPPPPVHHY 229

 Score = 166 bits (419), Expect = 1e-39
 Identities = 87/147 (59%), Positives = 88/147 (59%), Gaps = 37/147 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPV------------- 130
      KSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPV       
Sbjct: 112 KSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVVYHSPPPPVHYSP 171

Query: 131 --------------------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 250
                YHSPPPPKKHY YKSPPPPV HYSPP VYHSPPPP HY 
Sbjct: 172 PPVVYHSPPPPVHYSPPPVVYHSPPPPKKHYEYKSPPPPV-HYSPPTVYHSPPPPVHHY- 229

Query: 251 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       SPP    P +Y SPPPP HY
Sbjct: 230 --SPP------HQPYLYKSPPPP--HY 246

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 53/69 (76%), Positives = 55/69 (79%), Gaps = 8/69 (11%)
 Frame = +2

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +Y Y SPPPPVKHYSPPPVY SPPPP KHY  VYKSPPPPVKHYSPPPVY SPPPP K
Sbjct: 20 NYFYSSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVKHYSPPPVYKSPPPPVK 79

Query: 326 HY----VYK 340
      +Y  VYK
Sbjct: 80 YYSPPPVYK 88

[7][TOP]
>UniRef100_Q39949 Hydroxyproline-rich protein n=1 Tax=Helianthus annuus
      RepID=Q39949_HELAN
     Length = 263

 Score = 165 bits (417), Expect = 2e-39
 Identities = 80/113 (70%), Positives = 81/113 (71%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPV  PPPVY SPPPPKK YVYKSPPP   PPPV+ SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 80 KSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPP------PPPVHKSPPPP----VYKSPP 129

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPV  PPPVY SPPPP  VYKSPPPPV  PPPVY SPPPPKK YVYK
Sbjct: 130 PPVYESPPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYK 178

 Score = 160 bits (406), Expect = 3e-38
 Identities = 82/119 (68%), Positives = 82/119 (68%), Gaps = 6/119 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-- 175
      KSPPPPV  PPPVY SPPPP  VYKSPPPPV  PPPVY SPPPPKK YVYKS 
Sbjct: 126 KSPPPPVYESPPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPP 181

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPPV  PPPVY SP PP   H VYKSP P  H SPPPVY SPPPPKK YVYK
Sbjct: 182 PPPPVHKSPPPPVYKSPTPPVHKSPPHPVYKSPLP--VHKSPPPVYKSPPPPKKPYVYK 238

 Score = 145 bits (367), Expect = 1e-33
 Identities = 73/112 (65%), Positives = 76/112 (67%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVY 169
      SP   HYS  PPP  PPPPK+ YVYKSPPPP + SPPP VY SPPPP  V+
Sbjct: 24 SPTTATYHYSSPPPPPPKKSPPPPPKQQYVYKSPPPPPVYKSPPPPVYKSPPPP----VH 79

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS--PPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      KSPPPPV  PPPVY SPPPPKK YVYKS PPPPV  PPPVY SPPPP
Sbjct: 80 KSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPPPVHKSPPPPVYKSPPPP 131

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 60/96 (62%), Positives = 63/96 (65%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPP 232
      P P  Y Y SPPP   PPP  PPPPK+ YVYKSPPPP + S PPPVY SPPP
Sbjct: 23 PSPTTATYHYSSPPP------PPPKKSPPPPPKQQYVYKSPPPPPVYKSPPPPVYKSPPP 76

Query: 233 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P  V+KSPPPPV  PPPVY SPPPPKK YVYK
Sbjct: 77 P----VHKSPPPPVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYK 108

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 42/71 (59%), Positives = 44/71 (61%), Gaps = 6/71 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPP PV    H SPPPVY SPPPPKK YVYKSPPPPVK + PP      HY
Sbjct: 204 KSPPHPVYKSPLPVHKSPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPVKKHPPP-----------HY 252

Query: 164 VYKSPPPPVKH 196
      +Y SPPPP H
Sbjct: 253 IYSSPPPPYHH 263

[8][TOP]
>UniRef100_Q9ZW80 Putative extensin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZW80_ARATH
     Length = 212

 Score = 152 bits (383), Expect = 1e-35
 Identities = 76/120 (63%), Positives = 76/120 (63%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPPVK  PP YHSPPPP K   YVY SPPPPVK  PP YHSPPPP K  
Sbjct: 59 KSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYVYSSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPP 118

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 119 PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 178

 Score = 148 bits (374), Expect = 2e-34
 Identities = 73/115 (63%), Positives = 75/115 (65%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP ++ SPPP  SPPPP  Y YKSPPPPVK  PP YHSPPPP K   YVY 
Sbjct: 35 SPPPPYEYKSPPPPVKSPPPP---YEYKSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYVYS 91

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 92 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 146

 Score = 144 bits (363), Expect = 3e-33
 Identities = 74/120 (61%), Positives = 74/120 (61%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPPVK  PP Y SPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP VY SPPPP K  
Sbjct: 43 KSPPPPVKSPPPPYEYKSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYVYSSPPPPVKSPPP 102

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 103 PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 162

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 74/122 (60%), Positives = 77/122 (63%), Gaps = 13/122 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 92 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 151

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKK 325
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y+Y SPPPPVK  PPPVY ++ PPP 
Sbjct: 152 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYLYSSPPPPVKS-PPPPVYIYASPPPPT 210

Query: 326 HY 331
      HY
Sbjct: 211 HY 212

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 56/87 (64%), Positives = 58/87 (66%), Gaps = 4/87 (4%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 244
      Y Y SPPPP ++ SPPP  SPPPP  Y YKSPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 31 YYYSSPPPPYEYKSPPPPVKSPPPP---YEYKSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 87

Query: 245 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      YVY SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 88 YVYSSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 114

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 38/66 (57%), Positives = 42/66 (63%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP ++SPPP  SPPPP  Y+Y SPPPPVK     SPPPP  Y+Y SPP
Sbjct: 162 KSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP---YLYSSPPPPVK---------SPPPPV--YIYASPP 207

Query: 182 PPVKHY 199
      PP HY
Sbjct: 208 PPT-HY 212

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 35/61 (57%), Positives = 36/61 (59%), Gaps = 10/61 (16%)
 Frame = +2

Query: 185 PVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YV 334
      P + SPPP Y  SPPPP K   Y YKSPPPPVK  PP YHSPPPP K   YV
Sbjct: 30 PYYYSSPPPPYEYKSPPPPVKSPPPPYEYKSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYV 89

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 90 Y 90

[9][TOP]
>UniRef100_Q9M564 CRANTZ hydroxyproline-rich glycoprotein n=1 Tax=Manihot esculenta
      RepID=Q9M564_MANES
     Length = 232

 Score = 147 bits (372), Expect = 3e-34
 Identities = 74/119 (62%), Positives = 74/119 (62%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 102 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 161

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 162 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 220

 Score = 146 bits (369), Expect = 6e-34
 Identities = 72/116 (62%), Positives = 74/116 (63%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 169
      KSPPPP ++SPPP  SPPPP  Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y
Sbjct: 60 KSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP---YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYY 116

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 117 HSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 172

 Score = 145 bits (365), Expect = 2e-33
 Identities = 73/120 (60%), Positives = 73/120 (60%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K  
Sbjct: 37 KSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPP 96

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 97 PYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 156

 Score = 142 bits (358), Expect = 1e-32
 Identities = 71/115 (61%), Positives = 72/115 (62%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y 
Sbjct: 29 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYH 85

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 86 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 140

 Score = 140 bits (352), Expect = 6e-32
 Identities = 70/115 (60%), Positives = 71/115 (61%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP YHSPPPP K   Y Y 
Sbjct: 13 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYH 69

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 70 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 124

 Score = 139 bits (351), Expect = 7e-32
 Identities = 77/135 (57%), Positives = 78/135 (57%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 54 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 113

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVK------HY-SPPP---- 295
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK   +Y SPPP  
Sbjct: 114 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKS 173

Query: 296 -----VYHSPPPPKK 325
         YHSPPPP K
Sbjct: 174 PPPPYYYHSPPPPVK 188

 Score = 139 bits (351), Expect = 7e-32
 Identities = 77/135 (57%), Positives = 78/135 (57%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 70 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 129

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVK------HY-SPPP---- 295
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK   +Y SPPP  
Sbjct: 130 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKS 189

Query: 296 -----VYHSPPPPKK 325
         YHSPPPP K
Sbjct: 190 PPPPYYYHSPPPPVK 204

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 69/111 (62%), Positives = 69/111 (62%), Gaps = 12/111 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 118 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 177

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PPPVY
Sbjct: 178 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKS-PPPPVY 227

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 63/104 (60%), Positives = 64/104 (61%), Gaps = 8/104 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPPVK  PP YHSPPPP K   Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K   
Sbjct: 134 SPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP 193

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP   KSPPPPV Y+ P
Sbjct: 194 YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPP-----VKSPPPPVYIYASP 232

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 52/87 (59%), Positives = 57/87 (65%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP ++SPPP  SPPPP  Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP   KSPP
Sbjct: 156 KSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPP---YYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPP-----VKSPP 207

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      PP ++SPPP  SPPPP  Y+Y SP
Sbjct: 208 PPYYYHSPPPPVKSPPPPV--YIYASP 232

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 53/92 (57%), Positives = 54/92 (58%), Gaps = 4/92 (4%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 241
      P K   SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP YHSPPPP K
Sbjct: 4  PAAKLKTSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVK 60

Query: 242 H----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        Y Y SPPPPVK  PP YHSPPPP K
Sbjct: 61 SPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPYYYHSPPPPVK 92

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 29/64 (45%), Positives = 32/64 (50%)
 Frame = +2

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P K   SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP      SP PP 
Sbjct: 4  PAAKLKTSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPP-----------SPSPPPP 49

Query: 326 HYVY 337
      +Y +
Sbjct: 50 YYYH 53

[10][TOP]
>UniRef100_Q09082 Extensin (Class I) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q09082_SOLLC
     Length = 388

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 82/137 (59%), Positives = 82/137 (59%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  SP VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP 
Sbjct: 13 KSPPPP----SPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSP 68

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP--- 295
      YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP  
Sbjct: 69 KYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSP 128

Query: 296 --VYHSPPPPKKHYVYK 340
       VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 129 KYVYKSPPPPSPKYVYK 145

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 82/137 (59%), Positives = 82/137 (59%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VY 133
      KSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY
Sbjct: 109 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVY 168

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  SP
Sbjct: 169 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPP----SP 224

Query: 290 PPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 225 KYVYKSPPPPSPKYVYK 241

 Score = 143 bits (360), Expect = 7e-33
 Identities = 86/146 (58%), Positives = 86/146 (58%), Gaps = 33/146 (22%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPK-KHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----V 130
      KSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP K YVYKSPPPP  Y  SPPP   V
Sbjct: 73 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPK-YVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYV 131

Query: 131 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY- 283
      Y SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y 
Sbjct: 132 YKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYV 191

Query: 284 --SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYK 340
       SPPP   VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 192 YKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYK 217

 Score = 139 bits (351), Expect = 7e-32
 Identities = 82/151 (54%), Positives = 84/151 (55%), Gaps = 38/151 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VY 133
      KSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY
Sbjct: 133 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVY 192

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS- 286
      SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP +Y 
Sbjct: 193 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPPYYYKS 252

Query: 287 --------PPPVYH-SPPPPKKH----YVYK 340
          PPP Y+ SPPPP    Y YK
Sbjct: 253 PPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 283

 Score = 137 bits (346), Expect = 3e-31
 Identities = 77/137 (56%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKK 157
      K P P +Y   Y SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP 
Sbjct: 2  KPKPTPTPYY-----YKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSP 56

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPP--- 295
      YVYKSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y  SPPP  
Sbjct: 57 KYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSP 116

Query: 296 --VYHSPPPPKKHYVYK 340
       VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 117 KYVYKSPPPPSPKYVYK 133

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 71/130 (54%), Positives = 72/130 (55%), Gaps = 17/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP  Y  SPPP   VY SPPPP  YVYKSPPPP +Y SPPP  SPPPP 
Sbjct: 205 KSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPSPKYVYKSPPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP- 263

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y PPPP 
Sbjct: 264 --YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPPS 321

Query: 323 KH----YVYK 340
         Y YK
Sbjct: 322 PSPPPPYYYK 331

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 67/120 (55%), Positives = 69/120 (57%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y PPPP    Y YK
Sbjct: 275 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPPSPSPPPPYYYK 331

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHY 331
      SPPPP   PP YHSPPPP    Y Y SPPPPVK SPPP  +Y SPPPP HY
Sbjct: 332 SPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVNSPPPPYYYSSPPPPVK--SPPPPVYIYGSPPPP-VHY 388

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 64/115 (55%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YV 166
      KSPPPP +Y SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y 
Sbjct: 241 KSPPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY 297

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      YKSPPPP   PP Y PPPP    Y YKSPPPP   PP YHSPPPP
Sbjct: 298 YKSPPPPSPSPPPPYYYKCPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPP 352

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 62/115 (53%), Positives = 63/115 (54%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 259 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 315

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PPPP   PP Y SPPPP    Y Y SPPPPV  PP Y SPPPP K
Sbjct: 316 CPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVNSPPPPYYYSSPPPPVK 370

[11][TOP]
>UniRef100_Q40502 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q40502_TOBAC
     Length = 280

 Score = 146 bits (369), Expect = 6e-34
 Identities = 82/128 (64%), Positives = 84/128 (65%), Gaps = 18/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK
Sbjct: 85 KSPPPPKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKK 138

Query: 158 -HY-----VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHS 307
      HY   +YKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K + PP PVY S
Sbjct: 139 PHYPPHTPIYKSPPPPNKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKS 196

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PPPPKK Y
Sbjct: 197 PPPPKKPY 204

 Score = 144 bits (363), Expect = 3e-33
 Identities = 88/151 (58%), Positives = 89/151 (58%), Gaps = 41/151 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPPPVKHYSPP--PVY 133
      KSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y      VYKSPPPP K Y PP PVY
Sbjct: 43 KSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPPPKKPYYPPHPPVY 102

Query: 134 HSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVK 277
      SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY   +YKSPPPP K
Sbjct: 103 KSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNK 156

Query: 278 HYSPP------------PVYHSPPPPKK-HY 331
      Y PP      PVY SPPPPKK HY
Sbjct: 157 PYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHY 187

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 85/150 (56%), Positives = 86/150 (57%), Gaps = 40/150 (26%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS------------PPPVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHYSPP- 124
      KSPPPP K YS      P PVY SPPPPKK HY   +YKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 103 KSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNKPYYPPH 162

Query: 125 -----------PVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 247
           PVY SPPPPKK HY   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  
Sbjct: 163 TPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP-- 220

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      VYKSPPP K Y PP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 221 VYKSPPPSKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVY 250

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 83/137 (60%), Positives = 83/137 (60%), Gaps = 27/137 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHYSPP- 124
      KSPPPP K Y PP      PVY SPPPPKK HY   VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 149 KSPPPPNKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPH 208

Query: 125 -PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP 292
      PVY SPPPP  VYKSPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP  Y SPP
Sbjct: 209 TPVYKSPPPPTP--VYKSPPPSKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPTPVYKSPP 264

Query: 293 P----VYHSPPPPKKHY 331
      P  VY SPPPP HY
Sbjct: 265 PHHPYVYASPPPP-YHY 280

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 75/118 (63%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 23/118 (19%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPP 184
      Y SPPPPKK Y+YKSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y      VYKSPPP
Sbjct: 30 YSSPPPPKKPYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPP 89

Query: 185 PVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY 331
      P K Y PP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY
Sbjct: 90 PKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHY 141

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 66/132 (50%), Positives = 69/132 (52%), Gaps = 46/132 (34%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHY---SPP------------PVYHSPPPPKKHY-----------VYKS 175
      +Y Y SPPPP K Y  SPP      PVY SPPPPKK Y      VYKS
Sbjct: 27 NYQYSSPPPPKKPYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKS 86

Query: 176 PPPPVKHYSP--PPVYHSPPPPKKHY----------------VYKSPPPPVKHYSPP--P 295
      PPPP K Y P PPVY SPPPPKK Y        VYKSPPPP K + PP P
Sbjct: 87 PPPPKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTP 146

Query: 296 VYHSPPPPKKHY 331
      +Y SPPPP K Y
Sbjct: 147 IYKSPPPPNKPY 158

[12][TOP]
>UniRef100_Q06802 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q06802_TOBAC
     Length = 318

 Score = 146 bits (369), Expect = 6e-34
 Identities = 83/134 (61%), Positives = 83/134 (61%), Gaps = 24/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP- 124
      KSPPPP K Y PP      PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 62 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPH 121

Query: 125 -PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP- 292
      PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPP K Y PP 
Sbjct: 122 TPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPHKKPYYPPH 177

Query: 293 -PVYHSPPPPKKHY 331
      PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 178 TPVYKSPPPPKKPY 191

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 86/160 (53%), Positives = 86/160 (53%), Gaps = 50/160 (31%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY----------------VYKSPPPPVKHYSPP- 124
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPPKK Y        VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 90 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPYYPPH 149

Query: 125 -----------PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 247
           PVY SPPP KK Y   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  
Sbjct: 150 TPVYKSPPPPTPVYKSPPPHKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP-- 207

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKKHY 331
      VYKSPPPP K Y PP      PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 208 VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPY 247

 Score = 142 bits (359), Expect = 9e-33
 Identities = 83/144 (57%), Positives = 83/144 (57%), Gaps = 34/144 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP- 124
      KSPPPP K Y PP      PVY SPPP KK Y   VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 136 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPH 195

Query: 125 -PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP- 292
      PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 196 TPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPY 251

Query: 293 -----------PVYHSPPPPKKHY 331
           PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 252 TPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPY 275

 Score = 142 bits (357), Expect = 1e-32
 Identities = 82/129 (63%), Positives = 82/129 (63%), Gaps = 19/129 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPK
Sbjct: 43 KSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPK 96

Query: 155 KHY------VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYH 304
      K Y   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY 
Sbjct: 97 KPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYK 154

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      SPPPP  Y
Sbjct: 155 SPPPPTPVY 163

 Score = 139 bits (350), Expect = 1e-31
 Identities = 78/123 (63%), Positives = 78/123 (63%), Gaps = 13/123 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VY
Sbjct: 182 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VY 237

Query: 170 KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHSPPPPK 322
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K    Y P PVY SPPPP 
Sbjct: 238 KSPPPPKKPYYPPYTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPSPTPYHPAPVYKSPPPPT 295

Query: 323 KHY 331
       Y
Sbjct: 296 PVY 298

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 74/122 (60%), Positives = 75/122 (61%), Gaps = 27/122 (22%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHY 199
      Y SPPPPKK Y+YKSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP  
Sbjct: 30 YSSPPPPKKSYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPT--- 86

Query: 200 SPPPVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKK 325
       PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP K Y PP      PVY SPPPPKK
Sbjct: 87 ---PVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKK 143

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 144 PY 145

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 70/114 (61%), Positives = 71/114 (62%), Gaps = 13/114 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VY
Sbjct: 210 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPYTPVYKSPPPPTP--VY 265

Query: 170 KSPPPPVKHY-------SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYH 304
      KSPPPP K Y    P PVY SPPPP  VYKSPPP P + SPP YH
Sbjct: 266 KSPPPPKKPYYPSPTPYHPAPVYKSPPPPTP--VYKSPPPHHPYVYASPPSPYH 317

 Score = 115 bits (289), Expect = 1e-24
 Identities = 60/93 (64%), Positives = 61/93 (65%), Gaps = 7/93 (7%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPK 238
      +Y Y SPPPP K Y  SPPP H P P H VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP 
Sbjct: 27 NYQYSSPPPPKKSYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPT 86

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
       VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 87 P--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPKKPY 117

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 31/44 (70%), Positives = 32/44 (72%), Gaps = 3/44 (6%)
 Frame = +2

Query: 215 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHYVY 337
      Y SPPPPKK Y+YKSPPPPV Y SPP PVY SPPPP K  Y
Sbjct: 30 YSSPPPPKKSYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPP-KKPYY 72

[13][TOP]
>UniRef100_C3VPW8 Extensin n=1 Tax=Lithospermum erythrorhizon RepID=C3VPW8_LITER
     Length = 247

 Score = 145 bits (366), Expect = 1e-33
 Identities = 67/106 (63%), Positives = 77/106 (72%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP+  PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPP
Sbjct: 64 KSPPPPMHKSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPP 115

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP
Sbjct: 116 PPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP 157

 Score = 144 bits (363), Expect = 3e-33
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 82/117 (70%), Gaps = 8/117 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPP
Sbjct: 88 KSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPP 139

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-------H-SPPPPKKH 328
      PP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY    H SPPPPKK+
Sbjct: 140 PPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPPMHKSPPPPKKY 192

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 80/118 (67%), Gaps = 12/118 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPPPPV  PPP++ SPPPPKK+       ++KSPPPP K+ PPPVY SPP
Sbjct: 72 KSPPPPVYKSPPPPMHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPPMHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPP 131

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP
Sbjct: 132 PP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP 181

 Score = 143 bits (360), Expect = 7e-33
 Identities = 68/109 (62%), Positives = 77/109 (70%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPP
Sbjct: 112 KSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPP 163

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K YSPPP H PPP  H
Sbjct: 164 PPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPP-KKYSPPPPVHKPPPHWSH 207

 Score = 139 bits (349), Expect = 1e-31
 Identities = 67/107 (62%), Positives = 75/107 (70%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP K+ PP YH SPPPP  VYKSPPPP+  PPPVY SPPPP  ++KSP
Sbjct: 39 SPPPPKKYSPPPHHYHHKSPPPP----VYKSPPPPMHKSPPPPVYKSPPPP----MHKSP 90

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP
Sbjct: 91 PPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP 133

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 60/100 (60%), Positives = 68/100 (68%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP  ++KSPP
Sbjct: 136 KSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP----MHKSPP 187

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP K YSPPP H PPP  H+ +K PPP H SPP Y
Sbjct: 188 PP-KKYSPPPPVHKPPP---HWSHKYSPPPPVHKSPPHHY 223

 Score = 110 bits (275), Expect = 5e-23
 Identities = 53/90 (58%), Positives = 59/90 (65%), Gaps = 2/90 (2%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 229
      P   +Y Y SPPPP K+ PP YH SPPPP  VYKSPPPP+  PPPVY SPP
Sbjct: 28 PSETSANYKYSSPPPPKKYSPPPHHYHHKSPPPP----VYKSPPPPMHKSPPPPVYKSPP 83

Query: 230 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  ++KSPPPP K+ PPPVY SPPPP
Sbjct: 84 PP----MHKSPPPPKKYSPPPPVYKSPPPP 109

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 32/67 (47%), Positives = 36/67 (53%)
 Frame = +2

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   +Y Y SPPPP K      PPP HY +KSPPPPV  PPP++ SPPPP
Sbjct: 28 PSETSANYKYSSPPPPKK---------YSPPP-HHYHHKSPPPPVYKSPPPPMHKSPPPP 77

Query: 320 KKHYVYK 340
        VYK
Sbjct: 78 ----VYK 80

[14][TOP]
>UniRef100_Q39600 Extensin n=1 Tax=Catharanthus roseus RepID=Q39600_CATRO
     Length = 217

 Score = 144 bits (364), Expect = 2e-33
 Identities = 81/136 (59%), Positives = 83/136 (61%), Gaps = 23/136 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK-HYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      KSPPPP  H SPPP  VY SPPPP  Y YKSPPPP  H PP +Y SPPPP  +
Sbjct: 55 KSPPPPPPIHKSPPPPPYVYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVHKYPPYIYKSPPPPPP--I 112

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPP------------KKHYVYKSPPPP--VKHYSPP 292
      YKSPPPPV  PPP  VY SPPPP      KK YVYKSPPPP V  PP
Sbjct: 113 YKSPPPPVYKSPPPPKNPYVYKSPPPPPPVYKYLHHLHQKKPYVYKSPPPPPFVHKSPPP 172

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PVY SPPPPKK YVYK
Sbjct: 173 PVYKSPPPPKKPYVYK 188

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 77/130 (59%), Positives = 79/130 (60%), Gaps = 22/130 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPP-------- 151
      PPPP H PP +Y SPPPP  +YKSPPPPV  PPP  VY SPPPP    
Sbjct: 90 PPPPPVHKYPPYIYKSPPPPPP--IYKSPPPPVYKSPPPPKNPYVYKSPPPPPPVYKYLH 147

Query: 152 ----KKHYVYKSPPPP--VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYH-- 304
        KK YVYKSPPPP V  PPPVY SPPPPKK YVYKSPPPP  H SPPP YH 
Sbjct: 148 HLHQKKPYVYKSPPPPPFVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPPPPPIHKSPPPPYHYY 207

Query: 305 -SPPPPKKHY 331
      S PPP HY
Sbjct: 208 YSSPPPPHHY 217

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 65/113 (57%), Positives = 68/113 (60%), Gaps = 15/113 (13%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PP 208
      Y SPPPP  Y Y SPPPPV  PPPVY  SPPPP  ++KSPPPP  Y   PP
Sbjct: 27 YSSPPPP---YHYSSPPPPVHSPPPPPVYKYKSPPPPPP--IHKSPPPPPYVYKSPPPPP 81

Query: 209 PVY---HSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PVY   PPPP H  Y+YKSPPPP  Y  PPPVY SPPPPK YVYK
Sbjct: 82 PVYKYKSPPPPPPVHKYPPYIYKSPPPPPPIYKSPPPPVYKSPPPPKNPYVYK 134

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 45/68 (66%), Positives = 47/68 (69%), Gaps = 2/68 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPP--VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSPPPP V  PPPVY SPPPPKK YVYKSPPP   PPP++ SPPPP HY Y S
Sbjct: 158 KSPPPPPFVHKSPPPPVYKSPPPPKKPYVYKSPPP------PPPIHKSPPPP-YHYYYSS 210

Query: 176 PPPPVKHY 199
      PPPP HY
Sbjct: 211 PPPP-HHY 217

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 35/62 (56%), Positives = 36/62 (58%), Gaps = 12/62 (19%)
 Frame = +2

Query: 191 KHYSPPPVYH-SPPPPKKH-------YVYKSPPPPVK-HYSPPP---VYHSPPPPKKHYV 334
      K+ SPPP YH S PPP H    Y YKSPPPP  H SPPP  VY SPPPP  Y 
Sbjct: 26 KYSSPPPPYHYSSPPPPVHSPPPPPVYKYKSPPPPPPIHKSPPPPPYVYKSPPPPPPVYK 85

Query: 335 YK 340
      YK
Sbjct: 86 YK 87

[15][TOP]
>UniRef100_Q09083 Hydroxyproline-rich glycoprotein n=1 Tax=Phaseolus vulgaris
      RepID=Q09083_PHAVU
     Length = 580

 Score = 144 bits (364), Expect = 2e-33
 Identities = 73/122 (59%), Positives = 77/122 (63%), Gaps = 11/122 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 165 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 220

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHY 331
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK Y
Sbjct: 221 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKNPY 278

Query: 332 VY 337
      Y
Sbjct: 279 KY 280

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 72/118 (61%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 7/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 197 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 252

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP KH PPP Y HSPPPPK Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 253 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 309

 Score = 142 bits (357), Expect = 1e-32
 Identities = 78/128 (60%), Positives = 83/128 (64%), Gaps = 16/128 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 448 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 505

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-------YVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPP 313
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+    Y YKSPPPPV K+ SPPP HSPP
Sbjct: 506 SSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVHSPP 565

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP HY+Y
Sbjct: 566 PP--HYIY 571

 Score = 141 bits (355), Expect = 3e-32
 Identities = 72/115 (62%), Positives = 75/115 (65%), Gaps = 6/115 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y HSPPPPK Y Y SPP
Sbjct: 229 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPP 284

Query: 182 PPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKHY 331
      PPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP  Y
Sbjct: 285 PPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 339

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 53 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 108

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 109 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 163

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 69 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 124

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 125 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 179

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 85 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 140

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 141 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 195

 Score = 140 bits (353), Expect = 4e-32
 Identities = 73/117 (62%), Positives = 76/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKH----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y HSPPPPK   Y Y
Sbjct: 101 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 156

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 157 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 211

 Score = 136 bits (343), Expect = 6e-31
 Identities = 71/116 (61%), Positives = 74/116 (63%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP KH PPP Y HSPPPPK Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SP
Sbjct: 254 SPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSP 312

Query: 179 PPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      PPPV Y  PPPVY  PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y+SPPPP K+
Sbjct: 313 PPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKY 368

 Score = 136 bits (342), Expect = 8e-31
 Identities = 70/110 (63%), Positives = 73/110 (66%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP K Y  SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  S
Sbjct: 34 SPPPPPKPYYYQSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----S 85

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      PPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 86 PPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 131

 Score = 134 bits (338), Expect = 2e-30
 Identities = 71/119 (59%), Positives = 74/119 (62%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----Y 163
      K PPP +Y SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y
Sbjct: 115 KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPY 170

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 171 YYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 227

 Score = 134 bits (337), Expect = 3e-30
 Identities = 71/119 (59%), Positives = 75/119 (63%), Gaps = 7/119 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y+ PPPVY  PP  Y YK
Sbjct: 389 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 448

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 449 SPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 505

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 75/121 (61%), Positives = 79/121 (65%), Gaps = 12/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPPPPKKH 160
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY +SPPPP  
Sbjct: 291 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPV-- 346

Query: 161 YVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K
Sbjct: 347 YKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYK 406

Query: 326 H 328
      +
Sbjct: 407 Y 407

 Score = 132 bits (331), Expect = 2e-29
 Identities = 71/118 (60%), Positives = 75/118 (63%), Gaps = 10/118 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV Y+ PPPVY  PP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 419 SPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV--YKY 476

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K+
Sbjct: 477 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKY 534

 Score = 130 bits (328), Expect = 3e-29
 Identities = 70/121 (57%), Positives = 74/121 (61%), Gaps = 8/121 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYV 166
      KSPPPPV Y+ PPPVY  PP  Y Y SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y 
Sbjct: 330 KSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YK 387

Query: 167 YKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y+ PPPVY  PP  Y Y
Sbjct: 388 YKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 447

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 448 K 448

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 72/128 (56%), Positives = 77/128 (60%), Gaps = 21/128 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-------------YHS 139
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP       Y+S
Sbjct: 372 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYNS 429

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YH 304
      PPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y 
Sbjct: 430 PPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 487

Query: 305 SPPPPKKH 328
      SPPPP K+
Sbjct: 488 SPPPPYKY 495

 Score = 127 bits (318), Expect = 5e-28
 Identities = 71/121 (58%), Positives = 74/121 (61%), Gaps = 10/121 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP K+ SPPP  Y+SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y S
Sbjct: 411 PPPPYKYPSPPPPVYKYNSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSS 468

Query: 176 PPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y Y SPPPP  YS PPPVY  PP  Y Y
Sbjct: 469 PPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YKYPSPPPPPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 525

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 526 K 526

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 74/126 (58%), Positives = 78/126 (61%), Gaps = 14/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPK 154
      K PPP +Y SPPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP 
Sbjct: 259 KHSPPPPYYYHSPPPPKNPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV 316

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y YKSPPPPV Y  PPPV Y+SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP
Sbjct: 317 --YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYNSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYNSPPPPYKYPSPP 372

Query: 320 KKHYVY 337
       Y Y
Sbjct: 373 PPPYKY 378

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 65/99 (65%), Positives = 69/99 (69%), Gaps = 5/99 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 487 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPVYKY 544

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      KSPPPPV K+ SPPP HSPPPP HY+Y SPPPP HY
Sbjct: 545 KSPPPPVYKYNSPPPPVHSPPPP--HYIYASPPPPY-HY 580

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 51/93 (54%), Positives = 57/93 (61%), Gaps = 1/93 (1%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      +Y SPPPP K Y Y+SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  SPPPP ++SPPP HS
Sbjct: 31 IYSSPPPPPKPYYYQSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----SPPPPYYYHSPPPPKHS 85

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPP 319
      PPPP       +Y SPPP HSPPPP
Sbjct: 86 PPPPY-------------YYHSPPPPKHSPPPP 105

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 40/66 (60%), Positives = 42/66 (63%), Gaps = 1/66 (1%)
 Frame = +2

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYH 304
      +Y SPPPP K Y Y+SPPPP     HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP YH
Sbjct: 31 IYSSPPPPPKPYYYQSPPPPK---------HSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYH 77

Query: 305 SPPPPK 322
      SPPPPK
Sbjct: 78 SPPPPK 83

[16][TOP]
>UniRef100_Q40503 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=Q40503_TOBAC
     Length = 224

 Score = 144 bits (363), Expect = 3e-33
 Identities = 88/151 (58%), Positives = 89/151 (58%), Gaps = 41/151 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPPPVKHYSPP--PVY 133
      KSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y      VYKSPPPP K Y PP PVY
Sbjct: 43 KSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPPPKKPYYPPHPPVY 102

Query: 134 HSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVK 277
      SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY   +YKSPPPP K
Sbjct: 103 KSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNK 156

Query: 278 HYSPP------------PVYHSPPPPKK-HY 331
      Y PP      PVY SPPPPKK HY
Sbjct: 157 PYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHY 187

 Score = 141 bits (356), Expect = 2e-32
 Identities = 80/128 (62%), Positives = 82/128 (64%), Gaps = 18/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK
Sbjct: 85 KSPPPPKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKK 138

Query: 158 -HY-----VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHS 307
      HY   +YKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K + PP PVY S
Sbjct: 139 PHYPPHTPIYKSPPPPNKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKS 196

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PPPP  Y
Sbjct: 197 PPPPTPVY 204

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 75/118 (63%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 23/118 (19%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPP 184
      Y SPPPPKK Y+YKSPPPPV Y SPP PVY SPPPPKK Y      VYKSPPP
Sbjct: 30 YSSPPPPKKPYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKSPPP 89

Query: 185 PVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY 331
      P K Y PP PVY SPPPPKK Y   VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY
Sbjct: 90 PKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHY 141

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 80/131 (61%), Positives = 82/131 (62%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY-- 163
      KSPPPP K YS P PVY SPPPP  VYKSPPPP K + PP P+Y SPPPP K Y 
Sbjct: 103 KSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPIYKSPPPPNKPYYP 160

Query: 164 ----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHY-SPPP----V 298
        VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY   VYKSPPPP  Y SPPP  V
Sbjct: 161 PHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPHHPYV 214

Query: 299 YHSPPPPKKHY 331
      Y SPPPP HY
Sbjct: 215 YASPPPP-YHY 224

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 66/132 (50%), Positives = 69/132 (52%), Gaps = 46/132 (34%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHY---SPP------------PVYHSPPPPKKHY-----------VYKS 175
      +Y Y SPPPP K Y  SPP      PVY SPPPPKK Y      VYKS
Sbjct: 27 NYQYSSPPPPKKPYLYKSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPVPVYKS 86

Query: 176 PPPPVKHYSP--PPVYHSPPPPKKHY----------------VYKSPPPPVKHYSPP--P 295
      PPPP K Y P PPVY SPPPPKK Y        VYKSPPPP K + PP P
Sbjct: 87 PPPPKKPYYPPHPPVYKSPPPPKKPYSLPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTP 146

Query: 296 VYHSPPPPKKHY 331
      +Y SPPPP K Y
Sbjct: 147 IYKSPPPPNKPY 158

[17][TOP]
>UniRef100_Q9M6R7 Extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q9M6R7_PEA
     Length = 327

 Score = 144 bits (362), Expect = 4e-33
 Identities = 82/144 (56%), Positives = 84/144 (58%), Gaps = 33/144 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--------SPPPVYH---SP 142
      SPPPPV +SPPP YH  PPPPKK Y Y SPPPP+ Y    SPPP YH  P
Sbjct: 60 SPPPPV--HSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPPYHYSSPP 117

Query: 143 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYS------- 286
      PPPKK Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP KK Y Y SPPPPV Y    
Sbjct: 118 PPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVY 177

Query: 287 -----PPPVYH--SPPPPKKHYVY 337
        PPPVY  SPPPPKK Y Y
Sbjct: 178 KYKSPPPPVYKYQSPPPPKKSYKY 201

 Score = 142 bits (359), Expect = 9e-33
 Identities = 80/133 (60%), Positives = 82/133 (61%), Gaps = 22/133 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYV 166
      SPPPP K Y  SPPP HSPPPP  Y Y SPPPPV +SPPP YH  PPPPKK Y 
Sbjct: 32 SPPPPPKPYYYQSPPPPVHSPPPP---YHYSSPPPPV--HSPPPPYHYSSPPPPPKKSYK 86

Query: 167 YKSPPPPVKHY--------SPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--Y 301
      Y SPPPP+ Y    SPPP YH  PPPPKK Y Y SPPPPV Y  PPPV Y
Sbjct: 87 YSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 146

Query: 302 HSPPPP-KKHYVY 337
      SPPPP KK Y Y
Sbjct: 147 KSPPPPVKKPYKY 159

 Score = 142 bits (357), Expect = 1e-32
 Identities = 76/123 (61%), Positives = 79/123 (64%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPP-KK 157
      KSPPPPV +SPPP YH  PPPPKK Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP KK
Sbjct: 98 KSPPPPV--HSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKK 155

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPP 319
      Y Y SPPPPV Y  PPPVY  PP  Y Y+SPPPP K Y   PPPVY SPPPP
Sbjct: 156 PYKYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYQSPPPPKKSYKYPSPPPPVYKSPPPP 215

Query: 320 KKH 328
      K+
Sbjct: 216 YKY 218

 Score = 136 bits (343), Expect = 6e-31
 Identities = 79/136 (58%), Positives = 83/136 (61%), Gaps = 24/136 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP---VYH 136
      KSPPPPV Y  PPPVY  SPPPPKK Y    VYKSPPPP K+ SPPP  Y 
Sbjct: 170 KSPPPPVYKYKSPPPPVYKYQSPPPPKKSYKYPSPPPPVYKSPPPPYKYQSPPPPPYKYS 229

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPV-KHYSP 289
      SPPPP  Y Y SPPPP KH SPP   + PPPP  Y YKSP   PPPV K+ SP
Sbjct: 230 SPPPPV--YKYNSPPPPYKHISPPTPGKPFKFPPPPTPIYKYKSPPPVYSPPPVYKYKSP 287

Query: 290 PPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP +SPPPP HYVY
Sbjct: 288 PPPVYSPPPP--HYVY 301

 Score = 134 bits (337), Expect = 3e-30
 Identities = 79/138 (57%), Positives = 81/138 (58%), Gaps = 25/138 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPPP 148
      KSPPPPV Y  PPPV   Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  SPPP
Sbjct: 137 KSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYQSPPP 194

Query: 149 PKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      PKK Y    VYKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y SPPPP KH SPP 
Sbjct: 195 PKKSYKYPSPPPPVYKSPPPPYKYQSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYNSPPPPYKHISPPT 252

Query: 296 V---YHSPPPPKKHYVYK 340
        + PPPP  Y YK
Sbjct: 253 PGKPFKFPPPPTPIYKYK 270

 Score = 133 bits (334), Expect = 7e-30
 Identities = 75/125 (60%), Positives = 80/125 (64%), Gaps = 15/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y SPPPP KH SPP   + PPPP  Y
Sbjct: 210 KSPPPPYKYQSPPPPPYKYSSPPPPV--YKYNSPPPPYKHISPPTPGKPFKFPPPPTPIY 267

Query: 164 VYKSPPP-----PV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPP 316
      YKSPPP   PV K+ SPPP +SPPPP HYVY SPPPPV YSPPP  +Y SPPP
Sbjct: 268 KYKSPPPVYSPPPVYKYKSPPPPVYSPPPP--HYVYSSPPPPV--YSPPPPHYIYASPPP 323

Query: 317 PKKHY 331
      P HY
Sbjct: 324 P-YHY 327

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 63/112 (56%), Positives = 67/112 (59%), Gaps = 14/112 (12%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH- 220
      +Y SPPPP K Y Y+SPPPPV     HSPPPP  Y Y SPPPPV +SPPP YH 
Sbjct: 29 LYSSPPPPPKPYYYQSPPPPV---------HSPPPP---YHYSSPPPPV--HSPPPPYHY 74

Query: 221 --SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--------SPPPVYH---SPPPPKKHYVY 337
       PPPPKK Y Y SPPPP+ Y    SPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 75 SSPPPPPKKSYKYSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKY 126

[18][TOP]
>UniRef100_Q39835 Extensin n=1 Tax=Glycine max RepID=Q39835_SOYBN
     Length = 432

 Score = 142 bits (358), Expect = 1e-32
 Identities = 72/123 (58%), Positives = 77/123 (62%), Gaps = 12/123 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 105 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 160

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKH 328
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP Y+  PPPPKK 
Sbjct: 161 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYKSPPPPPKKP 218

Query: 329 YVY 337
      Y Y
Sbjct: 219 YKY 221

 Score = 142 bits (357), Expect = 1e-32
 Identities = 74/118 (62%), Positives = 79/118 (66%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 310 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 367

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV K+ SPPP HSPPPP HY+Y
Sbjct: 368 PSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVHSPPPP--HYIY 423

 Score = 141 bits (355), Expect = 3e-32
 Identities = 71/119 (59%), Positives = 76/119 (63%), Gaps = 8/119 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 137 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 192

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP KH PPP Y+  PPPPKK Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 193 HSPPPP-KHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 250

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 41 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 96

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 97 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 151

 Score = 139 bits (350), Expect = 1e-31
 Identities = 71/115 (61%), Positives = 76/115 (66%), Gaps = 7/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+  PPPPKK Y Y SP
Sbjct: 169 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPSP 224

Query: 179 PPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      PPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K+
Sbjct: 225 PPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKY 279

 Score = 134 bits (338), Expect = 2e-30
 Identities = 71/119 (59%), Positives = 74/119 (62%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----Y 163
      K PPP +Y SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y
Sbjct: 55 KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPY 110

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 111 YYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 167

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 74/126 (58%), Positives = 78/126 (61%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP KH PPP Y+  PPPPKK Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y S
Sbjct: 194 SPPPP-KHSPPPPYYYKSPPPPPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPS 252

Query: 176 PPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-------YVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSP 310
      PPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+    Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SP
Sbjct: 253 PPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 312

Query: 311 PPPKKH 328
      PPP K+
Sbjct: 313 PPPYKY 318

 Score = 131 bits (330), Expect = 2e-29
 Identities = 71/118 (60%), Positives = 75/118 (63%), Gaps = 8/118 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 283 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKY 338

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 339 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 396

 Score = 130 bits (328), Expect = 3e-29
 Identities = 72/118 (61%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 244 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKY 299

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K+
Sbjct: 300 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKY 357

 Score = 130 bits (326), Expect = 6e-29
 Identities = 75/138 (54%), Positives = 79/138 (57%), Gaps = 26/138 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 232 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 289

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-----------------YVYKSPPPPV-KHY 283
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+         Y YKSPPPPV K+ 
Sbjct: 290 PSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 349

Query: 284 SPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 350 SPPPPYKYPSPPPPPYKY 367

 Score = 129 bits (325), Expect = 8e-29
 Identities = 75/138 (54%), Positives = 79/138 (57%), Gaps = 28/138 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 271 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 328

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-----------------YVYKSPPPPVKHYS 286
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+         Y YKSPPPP K+ S
Sbjct: 329 PSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPS 388

Query: 287 PPP---VYHSPPPPKKHY 331
      PPP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 389 PPPPPYKYPSPPPPVYKY 406

 Score = 129 bits (324), Expect = 1e-28
 Identities = 74/119 (62%), Positives = 78/119 (65%), Gaps = 11/119 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 322 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKY 377

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY 331
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV H PPP +Y SPPPP HY
Sbjct: 378 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPV-HSPPPPHYIYASPPPP-YHY 432

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 68/108 (62%), Positives = 69/108 (63%), Gaps = 11/108 (10%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKH 196
      SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y HSPPPPK   Y Y SPPPP KH
Sbjct: 34 SPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KH 88

Query: 197 YSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
       PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 89 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 135

 Score = 126 bits (317), Expect = 7e-28
 Identities = 73/122 (59%), Positives = 76/122 (62%), Gaps = 12/122 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYV 166
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y 
Sbjct: 261 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YK 317

Query: 167 YKSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKK 325
      Y SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP 
Sbjct: 318 YPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVY 375

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 376 KY 377

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 72/121 (59%), Positives = 75/121 (61%), Gaps = 12/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y Y
Sbjct: 223 SPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YKY 279

Query: 170 KSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKH 328
      SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  
Sbjct: 280 PSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYK 337

Query: 329 Y 331
      Y
Sbjct: 338 Y 338

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 58/94 (61%), Positives = 61/94 (64%), Gaps = 11/94 (11%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 238
      +Y+Y SPPPP KH PPP Y HSPPPPK   Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP 
Sbjct: 29 NYIYSSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPP 86

Query: 239 KH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 87 KHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 119

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 59/96 (61%), Positives = 63/96 (65%), Gaps = 2/96 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP K+ SPPP  PP   Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SP
Sbjct: 349 KSPPPPYKYPSPPP----PP-----YKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSP 399

Query: 179 PPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PPPV K+ SPPP HSPPPP HY+Y SPPPP HY
Sbjct: 400 PPPVYKYKSPPPPVHSPPPP--HYIYASPPPPY-HY 432

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 56/93 (60%), Positives = 61/93 (65%), Gaps = 1/93 (1%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      +Y SPPPPK   SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ 
Sbjct: 31 IYSSPPPPKH-----SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYH 81

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPP 319
      PPP KH  SPPPP +Y SPPP HSPPPP
Sbjct: 82 SPPPPKH----SPPPPY-YYHSPPPPKHSPPPP 109

[19][TOP]
>UniRef100_Q9FSG1 Putative extensin n=1 Tax=Nicotiana sylvestris RepID=Q9FSG1_NICSY
     Length = 311

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 78/125 (62%), Positives = 80/125 (64%), Gaps = 16/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-KHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPPPV K+ SPP  P+Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  
Sbjct: 44 SPPPPVYKYKSPPPPLPIYRSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV-- 99

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPP 316
      Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPP
Sbjct: 100 YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPP 157

Query: 317 PKKHY 331
      P  Y
Sbjct: 158 PVYKY 162

 Score = 138 bits (348), Expect = 2e-31
 Identities = 73/125 (58%), Positives = 74/125 (59%), Gaps = 12/125 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK 157
      KSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP 
Sbjct: 73 KSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV- 129

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y  PPPPV  PPP+Y  PP 
Sbjct: 130 -YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVHKSPPPPIYKYKSPPPP 188

Query: 326 HYVYK 340
      Y YK
Sbjct: 189 VYKYK 193

 Score = 137 bits (345), Expect = 4e-31
 Identities = 82/147 (55%), Positives = 84/147 (57%), Gaps = 34/147 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK- 154
      KSPPPPV Y   PPPV+ SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPP+Y SPPPP 
Sbjct: 153 KSPPPPVYKYKSPPPPPPVHKSPPPPI--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPMYKSPPPPVY 210

Query: 155 KH---------YVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPP 271
      KH     Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y    VYKSPPPP
Sbjct: 211 KHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPPP 270

Query: 272 VKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      V Y   PPPVY SPPPP  VYK
Sbjct: 271 VYKYKSPPPPPPVYKSPPPP----VYK 293

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 79/129 (61%), Positives = 79/129 (61%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK 157
      KSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP 
Sbjct: 103 KSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV- 159

Query: 158 HYVYKSPPPPVK-HYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPP 313
      Y YKSPPPP  H SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP  Y  PPPVY  SPP
Sbjct: 160 -YKYKSPPPPPPVHKSPPPPIYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPPPMYKSPPPPVYKHKSPP 216

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  Y YK
Sbjct: 217 PPPPVYKYK 225

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 70/122 (57%), Positives = 71/122 (58%), Gaps = 12/122 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y  PPPPV  PPP+Y  PP  Y Y
Sbjct: 133 KSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVHKSPPPPIYKYKSPPPPVYKY 192

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK 325
      KSPPPP  Y  PPPVY  SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP 
Sbjct: 193 KSPPPPPPMYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIY 252

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 253 KY 254

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 76/122 (62%), Positives = 76/122 (62%), Gaps = 10/122 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  Y  PPPVY  SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP 
Sbjct: 193 KSPPPPPPMYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPI- 251

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y YKSPPPP   PPVY SPPPP  Y YKSPPPP  Y  PPPVY SPPPP HY
Sbjct: 252 -YKYKSPPPP------PPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKSPPPP-YHY 301

Query: 332 VY 337
      Y
Sbjct: 302 YY 303

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 68/107 (63%), Positives = 70/107 (65%), Gaps = 12/107 (11%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---- 202
      Y SPPPP K YVY SPPPPV K+ SPP  P+Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y   
Sbjct: 30 YSSPPPPTKKYVYSSPPPPVYKYKSPPPPLPIYRSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPP 87

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPPVY SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  Y
Sbjct: 88 PPPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKY 132

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 71/122 (58%), Positives = 73/122 (59%), Gaps = 12/122 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKK 157
      KSPPPPV KH SPPP   Y SPPPP  Y  PPPPV  PPP+Y  SPPPP 
Sbjct: 203 KSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIYKYKSPPPPPP 262

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       VYKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  VYKSPPPP +Y   Y SPPPP 
Sbjct: 263 --VYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPP----VYKSPPPPYHYY-----YTSPPPP-- 309

Query: 326 HY 331
      HY
Sbjct: 310 HY 311

[20][TOP]
>UniRef100_Q7DMV8 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q7DMV8_PHAVU
     Length = 230

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 54 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 109

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 110 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 164

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 70 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 125

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 126 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 180

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 86 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 141

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 142 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 196

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 102 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 157

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 158 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 212

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 71/117 (60%), Positives = 75/117 (64%), Gaps = 11/117 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 118 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 173

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPK 322
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y SPPPP KH PPP Y HSPPPPK
Sbjct: 174 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 228

 Score = 136 bits (342), Expect = 8e-31
 Identities = 70/110 (63%), Positives = 73/110 (66%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP K Y  SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  S
Sbjct: 35 SPPPPPKPYYYQSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----S 86

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      PPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP YHSPPPPK
Sbjct: 87 PPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPK 132

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 62/106 (58%), Positives = 68/106 (64%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH   Y Y
Sbjct: 134 SPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPPYYY 189

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  SPPPP ++SPPP HS
Sbjct: 190 HSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----SPPPPYYYHSPPPPKHS 230

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 57/94 (60%), Positives = 61/94 (64%), Gaps = 1/94 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPP +Y SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  SP
Sbjct: 148 KHSPPPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----SP 199

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
      PPP ++SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP KH
Sbjct: 200 PPPYYYHSPPPPKHSPPPP---YYYHSPPPP-KH 229

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 51/93 (54%), Positives = 57/93 (61%), Gaps = 1/93 (1%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      +Y SPPPP K Y Y+SPPPP KH PPP Y+ PPP KH  SPPPP ++SPPP HS
Sbjct: 32 IYSSPPPPPKPYYYQSPPPP-KHSPPPPYYYHSPPPPKH----SPPPPYYYHSPPPPKHS 86

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPP 319
      PPPP       +Y SPPP HSPPPP
Sbjct: 87 PPPPY-------------YYHSPPPPKHSPPPP 106

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 40/66 (60%), Positives = 42/66 (63%), Gaps = 1/66 (1%)
 Frame = +2

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYH 304
      +Y SPPPP K Y Y+SPPPP     HSPPPP  Y Y SPPPP KH PPP YH
Sbjct: 32 IYSSPPPPPKPYYYQSPPPPK---------HSPPPP---YYYHSPPPP-KHSPPPPYYYH 78

Query: 305 SPPPPK 322
      SPPPPK
Sbjct: 79 SPPPPK 84

[21][TOP]
>UniRef100_B9H7Q5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H7Q5_POPTR
     Length = 173

 Score = 138 bits (348), Expect = 2e-31
 Identities = 71/116 (61%), Positives = 72/116 (62%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP HY  PPP HSPPPP  Y YKSPPPP   PPV+ SPPPPKK Y YKSP
Sbjct: 43 PPPPPYHYKSPPPPPPVHSPPPPPHPYKYKSPPPP------PPVHKSPPPPKKPYKYKSP 96

Query: 179 PPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHY 331
      PPP H PPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP   PPVY SPPP PKK Y
Sbjct: 97 PPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPP------PPVYKSPPPPPKKPY 146

 Score = 130 bits (328), Expect = 3e-29
 Identities = 70/123 (56%), Positives = 71/123 (57%), Gaps = 16/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV-YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 148
      SPPPP K  PPP YH      SPPPP  Y YKSPPP   PPPV+ SPPP
Sbjct: 33 SPPPPKKSPPPPPPPYHYKSPPPPPPVHSPPPPPHPYKYKSPPP------PPPVHKSPPP 86

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PKK Y YKSPPPP H PPP   Y SPPPP  Y YKSPPP   PPPVY SPPP
Sbjct: 87 PKKPYKYKSPPPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPP------PPPVYKSPPP 140

Query: 317 PKK 325
      P K
Sbjct: 141 PPK 143

 Score = 126 bits (317), Expect = 7e-28
 Identities = 65/110 (59%), Positives = 68/110 (61%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 23 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 202
      ++ SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PPV HSPPPP  Y YKSPPP   
Sbjct: 30 EYSSPPPPKKSPPPPPPPYHYKSPPPP------PPV-HSPPPPPHPYKYKSPPP------ 76

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPV+ SPPPPKK Y YKSPPPP H PPP   Y SPPPP  Y YK
Sbjct: 77 PPPVHKSPPPPKKPYKYKSPPPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPPPPVYKYK 126

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 52/92 (56%), Positives = 54/92 (58%), Gaps = 11/92 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS------PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPK 154
      SPPPP  Y    PPPV+ SPPPPKK Y YKSPPPP H PPP   Y SPPPP 
Sbjct: 61 SPPPPPHPYKYKSPPPPPPVHKSPPPPKKPYKYKSPPPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPPP 120

Query: 155 KHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHY 247
       Y YKSPPPP  + SP   PPPPKK Y
Sbjct: 121 PVYKYKSPPPPPPVYKSP------PPPPKKPY 146

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 33/59 (55%), Positives = 34/59 (57%), Gaps = 5/59 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP H PPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP  + SP   PPPPKK Y
Sbjct: 94 KSPPPPPVHSPPPPSHPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSP------PPPPKKPY 146

[22][TOP]
>UniRef100_Q40402 Extensin (ext) n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia RepID=Q40402_NICPL
     Length = 416

 Score = 138 bits (347), Expect = 2e-31
 Identities = 83/144 (57%), Positives = 85/144 (59%), Gaps = 34/144 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHY-SPP 124
      KSPPPP K Y PP      PVY SPPPPKK HY   VYKSPPPP  Y SPP
Sbjct: 64 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPP 123

Query: 125 -----------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
           PVY SPPPP  VYKSPPPP K + PP PVY SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 124 SPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPP 179

Query: 266 PPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      PP K + PP PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 180 PPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPY 203

 Score = 137 bits (344), Expect = 5e-31
 Identities = 81/144 (56%), Positives = 84/144 (58%), Gaps = 34/144 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K + PP PVY SPPPP  VYKSPP P K + PP PVY SPPPP  VY
Sbjct: 92 KSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPSPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VY 147

Query: 170 KSPPPPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHYSPP- 292
      KSPPPP K + PP      PVY SPPPPKK HY   VYKSPPPP K Y PP 
Sbjct: 148 KSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPH 207

Query: 293 -----------PVYHSPPPPKKHY 331
           PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 208 TPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPY 231

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 83/149 (55%), Positives = 85/149 (57%), Gaps = 39/149 (26%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------------PVYHS 139
      KSPP P K + PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K + PP      PVY S
Sbjct: 120 KSPPSPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKS 177

Query: 140 PPPPKK-HY-----VYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---- 283
      PPPPKK HY   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y  
Sbjct: 178 PPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSP 235

Query: 284 ----------SPP---PVYHSPPPPKKHY 331
           SPP  PVY SPPPPKK Y
Sbjct: 236 TPYHPSPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKKPY 264

 Score = 130 bits (326), Expect = 6e-29
 Identities = 77/133 (57%), Positives = 79/133 (59%), Gaps = 24/133 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKK 157
      SPPPP K Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP 
Sbjct: 32 SPPPPKKPYHPSPTPYYPAPVYKSPPPPIP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP 89

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------------P 295
       VYKSPPPP K + PP PVY SPPPP  VYKSPP P K + PP      P
Sbjct: 90 --VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPSPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTP 145

Query: 296 VYHSPPPPKK-HY 331
      VY SPPPPKK HY
Sbjct: 146 VYKSPPPPKKPHY 158

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 76/138 (55%), Positives = 76/138 (55%), Gaps = 28/138 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHS 139
      KSPPPP K Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPP K Y P P    VY S
Sbjct: 255 KSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKS 312

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK------- 277
      PPPP  VYKSPPPP K Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPPVK    
Sbjct: 313 PPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPVKPYHPSPT 368

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y P PVY SPPPP  Y
Sbjct: 369 PYHPAPVYKSPPPPTPVY 386

 Score = 126 bits (317), Expect = 7e-28
 Identities = 78/136 (57%), Positives = 78/136 (57%), Gaps = 26/136 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHS 139
      KSPPPP K Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPP K Y P P    VY S
Sbjct: 288 KSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPAPVYKS 345

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP 295
      PPPP  VYKSPPPPVK Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPP  Y SPPP
Sbjct: 346 PPPPTP--VYKSPPPPVKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPTPVYKSPPP 401

Query: 296 ----VYHSPPPPKKHY 331
        VY SPPPP HY
Sbjct: 402 HHPYVYASPPPP-YHY 416

 Score = 125 bits (314), Expect = 1e-27
 Identities = 75/138 (54%), Positives = 75/138 (54%), Gaps = 28/138 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHS 139
      KSPPPP K Y P P    VY SPPPP  VYKSPPPP K    Y P PVY S
Sbjct: 222 KSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKS 279

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK------- 277
      PPPP  VYKSPPPP K    Y P PVY SPPPP  VYKSPPPP K    
Sbjct: 280 PPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPSPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYHPSPT 335

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y P PVY SPPPP  Y
Sbjct: 336 PYHPAPVYKSPPPPTPVY 353

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 62/99 (62%), Positives = 64/99 (64%), Gaps = 4/99 (4%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYH 220
      Y SPPPPKK Y + SP P  Y P PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY 
Sbjct: 30 YSSPPPPKKPY-HPSPTP----YYPAPVYKSPPPPIP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYK 82

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      SPPPP  VYKSPPPP K + PP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 83 SPPPPTP--VYKSPPPPKKPHYPPHTPVYKSPPPPTPVY 119

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 52/93 (55%), Positives = 55/93 (59%), Gaps = 7/93 (7%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 247
      +Y Y SPPPP K Y P P + P P   VYKSPPPP+   PVY SPPPPKK Y 
Sbjct: 27 NYQYSSPPPPKKPYHPSPTPYYPAP-----VYKSPPPPI------PVYKSPPPPKKPYYP 75

Query: 248 ----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY 331
        VYKSPPPP    PVY SPPPPKK HY
Sbjct: 76 PHTPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKKPHY 102

[23][TOP]
>UniRef100_B9GWA6 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GWA6_POPTR
     Length = 202

 Score = 137 bits (346), Expect = 3e-31
 Identities = 84/137 (61%), Positives = 86/137 (62%), Gaps = 24/137 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP--KKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 151
      KSPPPP  SPPP YH SPPPP KK   YVYKSPPPP  SPPP YH SPPPP
Sbjct: 42 KSPPPPSP--SPPPPYHYSSPPPPPLKKSPPPSYVYKSPPPPSP--SPPPPYHYSSPPPP 97

Query: 152 KKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH- 304
      KK   YVYKSPPPP  SPP Y SPPPPKK   Y+YKSPPPP  SPPP YH 
Sbjct: 98 KKSPPPPYVYKSPPPPSPSLSPPYHYSSPPPPKKSPPPPYIYKSPPPPSP--SPPPPYHY 155

Query: 305 -SPPPPKKH----YVYK 340
      SP PPKK   Y+YK
Sbjct: 156 SSPSPPKKSPPPLYIYK 172

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 75/122 (61%), Positives = 77/122 (63%), Gaps = 16/122 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 160
      KSPPPP  SPPP YH SPPPPKK   YVYKSPPPP  SPP Y SPPPPKK 
Sbjct: 76 KSPPPPSP--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYVYKSPPPPSPSLSPPYHYSSPPPPKKSP 133

Query: 161 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       Y+YKSPPPP  SPPP YH SP PPKK   Y+YKSPPPP   PP Y SPP
Sbjct: 134 PPPYIYKSPPPPSP--SPPPPYHYSSPSPPKKSPPPLYIYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 191

Query: 314 PP 319
      PP
Sbjct: 192 PP 193

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SP P  + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SPPP VY SPPPP    SP
Sbjct: 34 SPTPRYVYKSPPPPSPSPPPP---YHYSSPPPPPLKKSPPPSYVYKSPPPPS-----PSP 85

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      PPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP  SPP Y SPPPPKK   Y+YK
Sbjct: 86 PPPYHYSSPPPPKKSPPPP---YVYKSPPPPSPSLSPPYHYSSPPPPKKSPPPPYIYK 140

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 65/111 (58%), Positives = 69/111 (62%), Gaps = 10/111 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH- 160
      KSPPPP  SPP Y SPPPPKK   Y+YKSPPPP  SPPP YH SP PPKK 
Sbjct: 108 KSPPPPSPSLSPPYHYSSPPPPKKSPPPPYIYKSPPPPSP--SPPPPYHYSSPSPPKKSP 165

Query: 161 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
       Y+YKSPPPP  SP   SPPPP  Y YKSPPPP  +SPPP Y+
Sbjct: 166 PPLYIYKSPPPP----SP-----SPPPP---YYYKSPPPPT--HSPPPPYY 202

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 43/99 (43%), Positives = 46/99 (46%), Gaps = 24/99 (24%)
 Frame = +2

Query: 116 SPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY- 283
      S P ++ SP   P  YVYKSPPPP  SPPP YH  PP     PPP+K  
Sbjct: 21 SIPLLFTSPAKEVSPTPRYVYKSPPPPSP--SPPPPYHYSSPP---------PPPLKKSP 69

Query: 284 --------------SPPPVYH--SPPPPKKH----YVYK 340
             SPPP YH SPPPPKK   YVYK
Sbjct: 70 PPSYVYKSPPPPSPSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYVYK 108

[24][TOP]
>UniRef100_P06599 Extensin n=1 Tax=Daucus carota RepID=EXTN_DAUCA
     Length = 306

 Score = 137 bits (346), Expect = 3e-31
 Identities = 78/133 (58%), Positives = 83/133 (62%), Gaps = 21/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK------HY-SPPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPP + SPPP HSPPPP  Y YKSPPPP+    H+ SPPP HSPPPP  Y
Sbjct: 52 SPPPPYHYESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPPYHFESPPPPKHSPPPPTPVY 111

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPP 319
      YKSPPPP KH SP PV+H  SPPPP  Y YKSPPPP KH SP P +H  SPPPP
Sbjct: 112 KYKSPPPP-KH-SPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPP-KH-SPAPEHHYKYKSPPPP 167

Query: 320 K------KHYVYK 340
      K    HY YK
Sbjct: 168 KHFPAPEHHYKYK 180

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 80/168 (47%), Positives = 86/168 (51%), Gaps = 56/168 (33%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV---KHYSPPPVYHSP----------PPPKKH---------YVYKSPPPPV--- 106
      KSPPPP  K+ SPPP HSP     PPP KH     Y YKSPPPP  
Sbjct: 132 KSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPEHHYKYKSPPPPKHFPAPEHHYKYKYKSPPPPTPVY 191

Query: 107 KHYSPPPV-----YHSPPPPKK------HYVYKSPPPPV--------------------K 193
      K+ SPPP   Y SPPPPK    HY YKSPPPP           K
Sbjct: 192 KYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKSPPPPEHSPPPPTPVYK 251

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      + SPPP HSPPPP  Y YKSPPPP+ +SPPP +SPPPPK HY Y
Sbjct: 252 YKSPPPPMHSPPPPTPVYKYKSPPPPM--HSPPPPVYSPPPPKHHYSY 297

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 82/160 (51%), Positives = 85/160 (53%), Gaps = 47/160 (29%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKK------HYVYKSPPPPV---KHYSPPPVYHSP 142
      +SPPPP KH PPP   Y SPPPPK    HY YKSPPPP  K+ SPPP HSP
Sbjct: 95 ESPPPP-KHSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSP 153

Query: 143 ----------PPPKKH---------YVYKSPPPPV---KHYSPPPV-----YHSPPPPKK 241
           PPP KH     Y YKSPPPP  K+ SPPP   Y SPPPPK 
Sbjct: 154 APEHHYKYKSPPPPKHFPAPEHHYKYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKH 213

Query: 242 ------HYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
         HY YKSPPPP  Y SPPP HSPPPP  Y YK
Sbjct: 214 SPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKSPPPPEHSPPPPTPVYKYK 253

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 73/135 (54%), Positives = 80/135 (59%), Gaps = 23/135 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----------VKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      SPPPP  +SPPP HSPPPP  Y Y+SPPPP      K+ SPPP HSPPPP 
Sbjct: 38 SPPPP--EHSPPPPEHSPPPP---YHYESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPP- 91

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPK------KHYVYKSPPPPV---KHYSPPP 295
       Y ++SPPPP KH PPP   Y SPPPPK    HY YKSPPPP  K+ SPPP
Sbjct: 92 --YHFESPPPP-KHSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKYKSPPP 148

Query: 296 VYHSPPPPKKHYVYK 340
       HS P P+ HY YK
Sbjct: 149 PKHS-PAPEHHYKYK 162

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 71/129 (55%), Positives = 75/129 (58%), Gaps = 28/129 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV---KHYSPPPV-----YHSPPPPKK------HYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYH 136
      KSPPPP  K+ SPPP   Y SPPPPK    HY YKSPPPP  Y SPPP H
Sbjct: 182 KSPPPPTPVYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKSPPPPEH 241

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPV----------KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      SPPPP  Y YKSPPPP+     K+ SPPP HSPPPP  VY SPPPP HYS
Sbjct: 242 SPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPP----VY-SPPPPKHHYS 296

Query: 287 ---PPPVYH 304
       PPP +H
Sbjct: 297 YTSPPPPHH 305

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 72/141 (51%), Positives = 79/141 (56%), Gaps = 28/141 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK----------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHS 139
      +SPPPP      + SPPP HSPPPP  Y ++SPPPP KH PPP   Y S
Sbjct: 60 ESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPP---YHFESPPPP-KHSPPPPTPVYKYKS 115

Query: 140 PPPPK------KHYVYKSPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      PPPPK    HY YKSPPPP  K+ SPPP HS P P+ HY YKSPPPP KH+ P
Sbjct: 116 PPPPKHSPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKYKSPPPPKHS-PAPEHHYKYKSPPPP-KHFPAP 173

Query: 293 P-----VYHSPPPPKKHYVYK 340
         Y SPPPP  Y YK
Sbjct: 174 EHHYKYKYKSPPPPTPVYKYK 194

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 65/115 (56%), Positives = 70/115 (60%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----- 193
      YS PP   PPP +H  SPPPP + SPPP HSPPPP  Y YKSPPPP+   
Sbjct: 36 YSSPPPPEHSPPPPEH----SPPPPYHYESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPP 91

Query: 194 -HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYK 340
      H+ SPPP HSPPPP  Y YKSPPPP KH SP PV+H  SPPPP  Y YK
Sbjct: 92 YHFESPPPPKHSPPPPTPVYKYKSPPPP-KH-SPAPVHHYKYKSPPPPTPVYKYK 144

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 41/75 (54%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 10/75 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      SPPPP  K+ SPPP HSPPPP  Y YKSPPPP    V     SPPPPK
Sbjct: 242 SPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPPTPVYKYKSPPPPMHSPPPPVY---------SPPPPK 292

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHY 199
      HY Y SPPPP HY
Sbjct: 293 HHYSYTSPPPP-HHY 306

[25][TOP]
>UniRef100_Q9ZUC3 F5O8.27 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZUC3_ARATH
     Length = 895

 Score = 137 bits (345), Expect = 4e-31
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 73/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y+Y SPPPP  SP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 180 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYIYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---Y 236

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPPP  SP P+Y SPPPP  YVY
Sbjct: 237 VYSSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKPIYKSPPPP---YVY 288

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  Y
Sbjct: 330 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---Y 386

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP PVY SPPPP  Y+Y SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 387 VYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---YIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPP---YVY 438

 Score = 134 bits (337), Expect = 3e-30
 Identities = 68/111 (61%), Positives = 69/111 (62%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP P+Y SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY PPP
Sbjct: 265 SPPPPYYSPSPKPIYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPP---YVYSFPPP 318

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SP PVY SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 319 PYYSPSPKPVYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPP---YVY 363

 Score = 134 bits (336), Expect = 4e-30
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  Y
Sbjct: 632 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---Y 688

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  +P P Y SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 689 VYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---YVY 740

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  +P P Y SPPPP  Y
Sbjct: 607 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPPPP---Y 663

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPPP  +P P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 664 VYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPP---YVY 715

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 355 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---Y 411

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      +Y SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y S PPP  YVY
Sbjct: 412 IYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKLTYKSSPPP---YVY 463

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPV-------KHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP     + SPPP VY+
Sbjct: 80 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYN 139

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  S
Sbjct: 140 SPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPS 199

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P P Y SPPPP  Y+Y
Sbjct: 200 PKPTYKSPPPP---YIY 213

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 71/140 (50%), Positives = 75/140 (53%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY PPPP  SP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 280 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---Y 336

Query: 164 VYKSPPPPV-------KHYSPPP--VYHSPPP-------------PKKHYVYKSPPPPVK 277
      VY SPPPP     + SPPP VY SPPP       P  YVY SPPPP 
Sbjct: 337 VYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYY 396

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       SP PVY SPPPP  Y+Y
Sbjct: 397 SPSPKPVYKSPPPP---YIY 413

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 71/133 (53%), Positives = 73/133 (54%), Gaps = 22/133 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP PVY SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 215 SPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPP---YVYSSPPP 268

Query: 185 PVK-------HYSPPP--VYHSPPP-------------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      P     + SPPP VY+SPPP       P  YVY PPPP  SP PV
Sbjct: 269 PYYSPSPKPIYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKPAYKSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKPV 328

Query: 299 YHSPPPPKKHYVY 337
      Y SPPPP  YVY
Sbjct: 329 YKSPPPP---YVY 338

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 63/112 (56%), Positives = 67/112 (59%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P  +   YVY SPPPP  SP VY SPPPP  Y
Sbjct: 430 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKLTYKSSPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---Y 486

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      VY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPPP  SP +Y SPP P
Sbjct: 487 VYSSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVIYKSPPHP 535

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 72/142 (50%), Positives = 77/142 (54%), Gaps = 30/142 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  Y
Sbjct: 682 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---Y 738

Query: 164 VYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-- 295
      VY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP 
Sbjct: 739 VYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPP 798

Query: 296 --------VYHSPPPPKKHYVY 337
           Y SPPPP  YVY
Sbjct: 799 YYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 817

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 68/122 (55%), Positives = 69/122 (56%), Gaps = 10/122 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 29 KSPPPPYVYSSPPPPLSYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP 85

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  Y
Sbjct: 86 ---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPP---Y 136

Query: 332 VY 337
      VY
Sbjct: 137 VY 138

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 68/137 (49%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 130 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 186

Query: 164 VYKSPPPPV-------KHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP     + SPPP +Y SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 187 VYNSPPPPYYSPSPKPTYKSPPPPYIYSSPPPPYYSPSPKPVYKSPPPPYVYSSPPPPYY 246

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 247 SPSPKPAYKSPPPPYVY 263

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 68/142 (47%), Positives = 73/142 (51%), Gaps = 30/142 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------PKKHYVYKSPPPPVKHYSP---------PPVY 133
      KSPPPP + SPPP Y+SP P    P H   PPPP  +SP     P VY
Sbjct: 505 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVIYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSHSPKIEYKSPPTPYVY 564

Query: 134 HSPPPPKKH--------------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      HSPPPP +       YVY SPPPP  +P PVY SPPPP  YVY SPPPP
Sbjct: 565 HSPPPPPYYSPSPKPAYKSSPPPYVYSSPPPPYYSPAPKPVYKSPPPP---YVYNSPPPP 621

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
        SP P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 622 YYSPSPKPTYKSPPPP---YVY 640

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 70/136 (51%), Positives = 71/136 (52%), Gaps = 25/136 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP PVY SPPPP  Y+Y SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 390 SPPPPYYSPSPKPVYKSPPPP---YIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPP---YVYSSPPP 443

Query: 185 PVKH---------------YSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      P         YS PP     VY SPPPP  YVY SPPPP  SP
Sbjct: 444 PYYSPSPKLTYKSSPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSP 500

Query: 290 PPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P Y SPPPP  YVY
Sbjct: 501 KPSYKSPPPP---YVY 513

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 71/142 (50%), Positives = 80/142 (56%), Gaps = 32/142 (22%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK 157
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 758 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP-- 814

Query: 158 HYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPP 292
       YVY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP +    YKSPPPP + SPP
Sbjct: 815 -YVYSSPPPPTYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPAYYSPSPKIEYKSPPPPYVYSSPP 873

Query: 293 P---------VYHSPPPPKKHY 331
      P     Y SPPPP +Y
Sbjct: 874 PPSYSPSPKAEYKSPPPPSLYY 895

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 64/124 (51%), Positives = 70/124 (56%), Gaps = 19/124 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPV---------KHYSPPPVYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP     K  PP VY 
Sbjct: 405 KSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKLTYKSSPPPYVYS 464

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 465 SPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPS---YKSPPPPYVYNSPPPPYY 521

Query: 305 SPPP 316
      SP P
Sbjct: 522 SPSP 525

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 68/132 (51%), Positives = 70/132 (53%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SP P Y S PPP  YVY SPPPP  +P PVY SPPPP  YVY SPPPP
Sbjct: 568 PPPPYYSPSPKPAYKSSPPP---YVYSSPPPPYYSPAPKPVYKSPPPP---YVYNSPPPP 621

Query: 188 V-------KHYSPPP--VYHSPPP-------------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
          + SPPP VY SPPP       P  YVY SPPPP  SP P Y
Sbjct: 622 YYSPSPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKPTYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKPTY 681

Query: 302 HSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP  YVY
Sbjct: 682 KSPPPP---YVY 690

 Score = 114 bits (286), Expect = 3e-24
 Identities = 62/114 (54%), Positives = 64/114 (56%), Gaps = 9/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP P Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 465 SPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKPSYKSPPPP---YVYNSPPP 518

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP---------PPVYHSPPPP 319
      P  SP +Y SPP P H   PPPP  +SP     P VYHSPPPP
Sbjct: 519 PYYSPSPKVIYKSPPHP--HVCVCPPPPPCYSHSPKIEYKSPPTPYVYHSPPPP 570

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 57/114 (50%), Positives = 63/114 (55%), Gaps = 14/114 (12%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      P Y SPPPP  +Y SP P V + SPPP VY SPPPP +  SP P V + SPPP
Sbjct: 8  PYTYSSPPPP----LYDSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPLSY----SPSPKVDYKSPPP 59

Query: 212 --VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
       VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 60 PYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 113

[26][TOP]
>UniRef100_Q9C669 Putative uncharacterized protein F28B23.9 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9C669_ARATH
     Length = 443

 Score = 136 bits (343), Expect = 6e-31
 Identities = 80/126 (63%), Positives = 81/126 (64%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 101 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--YV 156

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPK 322
      YKSPPPP  YSPPP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 157 YKSPPPPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP 214

Query: 323 KHYVYK 340
       YVYK
Sbjct: 215 --YVYK 218

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 81/128 (63%), Positives = 81/128 (63%), Gaps = 16/128 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YSPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 128 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPP- 184

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP 313
      YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPP
Sbjct: 185 -YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPP 241

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP  YVY
Sbjct: 242 PPP--YVY 247

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 79/125 (63%), Positives = 81/125 (64%), Gaps = 15/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY+SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 71 PPPPYVYSSPPPPPYVYNSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YV 126

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK 322
      YKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YSPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 127 YKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPP 184

Query: 323 KHYVY 337
       YVY
Sbjct: 185 --YVY 187

 Score = 134 bits (338), Expect = 2e-30
 Identities = 82/129 (63%), Positives = 82/129 (63%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YSPPP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 158 KSPPPPPYVYSPPPPPPYVYQSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 214

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 215 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 271

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 272 PPP--YVYK 278

 Score = 130 bits (328), Expect = 3e-29
 Identities = 81/129 (62%), Positives = 81/129 (62%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 218 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 274

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 275 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYTSPP 331

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 332 PPP--YVYK 338

 Score = 130 bits (326), Expect = 6e-29
 Identities = 77/125 (61%), Positives = 79/125 (63%), Gaps = 15/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 191 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YV 246

Query: 167 YKSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK 322
      Y SPPPP  + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP 
Sbjct: 247 YSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP 304

Query: 323 KHYVY 337
       YVY
Sbjct: 305 --YVY 307

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 75/125 (60%), Positives = 78/125 (62%), Gaps = 14/125 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  PPP +SPPPP  YVY
Sbjct: 121 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSPPPPPP-YVY 177

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 325
      +SPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 178 QSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 234

Query: 326 HYVYK 340
      YVYK
Sbjct: 235 -YVYK 238

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 75/130 (57%), Positives = 80/130 (61%), Gaps = 18/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK-----KHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK 154
      SP PP + SPPP VY+SP PP    Y+Y SPPPP  YS PP  VY+SPPPP 
Sbjct: 35 SPLPPYVYNSPPPYVYNSPSPPPYVYKPPPYIYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYNSPPPPP 94

Query: 155 KHYVYKSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSP 310
       YVY SPPPP  + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SP
Sbjct: 95 --YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSP 150

Query: 311 PPPKKHYVYK 340
      PPP  YVYK
Sbjct: 151 PPPP--YVYK 158

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 71/127 (55%), Positives = 72/127 (56%), Gaps = 14/127 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKH 160
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  PPP +S PPP  
Sbjct: 238 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 294

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPP 319
      YVY SPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  PPP  S PP
Sbjct: 295 YVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYTSPPPPPYVYKSPPPPPYVDSYSPP 352

Query: 320 KKHYVYK 340
       YVYK
Sbjct: 353 PAPYVYK 359

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 69/120 (57%), Positives = 72/120 (60%), Gaps = 9/120 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SP P   PP VY+SPPP  YVY SP PP  Y PPP +Y SPPPP  YVY SPP
Sbjct: 28 SPTPTPYSPLPPYVYNSPPP----YVYNSPSPPPYVYKPPPYIYSSPPPPP--YVYSSPP 81

Query: 182 PPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVY 337
      PP  Y+ PP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY
Sbjct: 82 PPPYVYNSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVY 137

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 76/138 (55%), Positives = 78/138 (56%), Gaps = 27/138 (19%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP------- 145
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVY SPPPP  YS PP  VY SPP    
Sbjct: 271 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYT 328

Query: 146 -PPKKHYVYKSPPPP--VKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYH 304
      PP  YVYKSPPPP V YSPPP Y  PPP  YVYK PPP V +YSPPP  VY 
Sbjct: 329 SPPPPPYVYKSPPPPPYVDSYSPPPAPYVYKPPP---YVYK-PPPYVYNYSPPPAPYVYK 384

Query: 305 SPP------PPKKHYVYK 340
      PP   PP  YVYK
Sbjct: 385 PPPYVYSYSPPPAPYVYK 402

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 77/147 (52%), Positives = 79/147 (53%), Gaps = 34/147 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 278 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYTSPPPPP- 334

Query: 158 HYVYKSPPPP--VKHYSPPP----------VYHSPP------PPKKHYVYKSPP------ 265
      YVYKSPPPP V YSPPP     VY PP   PP  YVYK PP   
Sbjct: 335 -YVYKSPPPPPYVDSYSPPPAPYVYKPPPYVYKPPPYVYNYSPPPAPYVYKPPPYVYSYS 393

Query: 266 -PPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP + Y PPP +S PP  YVYK
Sbjct: 394 PPPAPYVYKPPPYVYSYSPPPAPYVYK 420

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 70/134 (52%), Positives = 71/134 (52%), Gaps = 30/134 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPP--VKHYSPPP----------VYHSP 142
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP V YSPPP     VY P
Sbjct: 311 PPPPYVYKSPPPPPYVYTSPPPPP--YVYKSPPPPPYVDSYSPPPAPYVYKPPPYVYKPP 368

Query: 143 P------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPP------PPKKHYVYKSPPPPVK 277
      P   PP  YVYK PPP V YSPPP  VY PP   PP  YVYK PP  
Sbjct: 369 PYVYNYSPPPAPYVYK-PPPYVYSYSPPPAPYVYKPPPYVYSYSPPPAPYVYKPPPYVYS 427

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPP Y SP PP
Sbjct: 428 SPSPPPYYSSPSPP 441

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 47/86 (54%), Positives = 51/86 (59%), Gaps = 10/86 (11%)
 Frame = +2

Query: 113 YSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      YSP P +SP PP +   YVY SP PP  Y PPP +Y SPPPP  YVY SPPPP 
Sbjct: 27 YSPTPTPYSPLPPYVYNSPPPYVYNSPSPPPYVYKPPPYIYSSPPPPP--YVYSSPPPPP 84

Query: 275 KHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 340
       Y+ PP  VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 85 YVYNSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYK 108

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 26/49 (53%), Positives = 27/49 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      SPPP  Y PPP +S PP  YVYK PP   SPPP Y SP PP
Sbjct: 393 SPPPAPYVYKPPPYVYSYSPPPAPYVYKPPPYVYSSPSPPPYYSSPSPP 441

[27][TOP]
>UniRef100_Q06446 Extensin n=1 Tax=Solanum tuberosum RepID=Q06446_SOLTU
     Length = 291

 Score = 136 bits (343), Expect = 6e-31
 Identities = 79/131 (60%), Positives = 80/131 (61%), Gaps = 19/131 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  VYKSPPPPVK Y P PVY SPPPP  VY
Sbjct: 160 KSPPPPTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPVKPYHPAPVYKSPPPPTP--VY 215

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHSPP----- 313
      KSPP VK Y P PVY SPPPP  +YKSPPPPVK    Y P PVY SPP   
Sbjct: 216 KSPP--VKPYHPAPVYKSPPPPTP--IYKSPPPPVKPYHPSPTPYHPKPVYKSPPPPTPV 271

Query: 314 ---PPKKHYVY 337
       PP HYVY
Sbjct: 272 YKSPPPTHYVY 282

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 78/140 (55%), Positives = 79/140 (56%), Gaps = 30/140 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP-----------VYHS 139
      KSPPPP  + PP PVY SPPP  H VYK PPPP  Y SPPP      VY S
Sbjct: 102 KSPPPPKTPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPVYKFPPPPTPVYKSPPPPKDPHYPPHTPVYKS 161

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP---PVYHSPPPPKKHY----VYKSPP--------PP 271
      PPPP  VYKSPPPP  Y SPP  PVY SPPPP K Y  VYKSPP    PP
Sbjct: 162 PPPPTP--VYKSPPPPTPVYKSPPPPTPVYKSPPPPVKPYHPAPVYKSPPPPTPVYKSPP 219

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      VK Y P PVY SPPPP  Y
Sbjct: 220 VKPYHPAPVYKSPPPPTPIY 239

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 71/114 (62%), Positives = 74/114 (64%), Gaps = 4/114 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVK Y P PVY SPPPP  VYKSPP VK Y P PVY SPPPP  +YKSPP
Sbjct: 190 KSPPPPVKPYHPAPVYKSPPPPTP--VYKSPP--VKPYHPAPVYKSPPPPTP--IYKSPP 243

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPP---VYHSPPPPKKHY 331
      PPVK Y P P + P P   VYKSPPPP  + SPPP  VY SPPPP HY
Sbjct: 244 PPVKPYHPSPTPYHPKP-----VYKSPPPPTPVYKSPPPTHYVYSSPPPP-YHY 291

 Score = 126 bits (316), Expect = 9e-28
 Identities = 78/134 (58%), Positives = 80/134 (59%), Gaps = 24/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-HY--- 163
      KSPPP K + PP PVY SPPP  H VYKSPPPP    PVY SPPPPK HY  
Sbjct: 62 KSPPPSEKPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPVYKSPPPPT------PVYKSPPPPKTPHYPPH 115

Query: 164 --VYKSPPP----PVKHYSPP--PVYHSPPPPK-KHY-----VYKSPPPPVKHY-SPP-- 292
       VYKSPPP  PV + PP PVY SPPPPK HY   VYKSPPPP  Y SPP 
Sbjct: 116 TPVYKSPPPHHHHPVYKFPPPPTPVYKSPPPPKDPHYPPHTPVYKSPPPPTPVYKSPPPP 175

Query: 293 -PVYHSPPPPKKHY 331
      PVY SPPPP  Y
Sbjct: 176 TPVYKSPPPPTPVY 189

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 77/128 (60%), Positives = 79/128 (61%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPPV H  SPP PVY SPPP  H VYKSPPP K + PP PVY SPPP  H V
Sbjct: 32 SPPPPV-HVYPSPPHHPVYKSPPPHHHHPVYKSPPPSEKPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPV 90

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-KHY-----VYKSPPP----PVKHYSPP--PVYHSP 310
      YKSPPPP    PVY SPPPPK HY   VYKSPPP  PV + PP PVY SP
Sbjct: 91 YKSPPPPT------PVYKSPPPPKTPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPVYKFPPPPTPVYKSP 144

Query: 311 PPPK-KHY 331
      PPPK HY
Sbjct: 145 PPPKDPHY 152

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 61/106 (57%), Positives = 63/106 (59%), Gaps = 17/106 (16%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHY-SPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPK 238
      +Y Y SPPPPV Y SPP PVY SPPP  H VYKSPPP K + PP PVY SPPP 
Sbjct: 27 NYQYSSPPPPVHVYPSPPHHPVYKSPPPHHHHPVYKSPPPSEKPHYPPHTPVYKSPPPHH 86

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKHY-SPP-----------PVYHSPPPPKKHYVYK 340
      H VYKSPPPP  Y SPP      PVY SPPP  H VYK
Sbjct: 87 HHPVYKSPPPPTPVYKSPPPPKTPHYPPHTPVYKSPPPHHHHPVYK 132

[28][TOP]
>UniRef100_Q94ES7 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES7_PEA
     Length = 145

 Score = 136 bits (342), Expect = 8e-31
 Identities = 70/110 (63%), Positives = 70/110 (63%), Gaps = 10/110 (9%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKH 196
      SPPP HSPPPPK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H
Sbjct: 34 SPPPPVHSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAH 93

Query: 197 Y--SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHY 331
        P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  Y
Sbjct: 94 TYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPAHTY 143

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 58/91 (63%), Positives = 58/91 (63%), Gaps = 10/91 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKH 160
      SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK 
Sbjct: 53 SPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPHKKP 112

Query: 161 YVYKSPPPP-VKHY-SPPPVYHSPPPPKKHY 247
      Y Y SPPPP V Y P PVYHSPPPP  Y
Sbjct: 113 YKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPAHTY 143

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 57/95 (60%), Positives = 57/95 (60%), Gaps = 8/95 (8%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP---KK 241
      Y Y SPPPPV     HSPPPPK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK
Sbjct: 30 YSYSSPPPPV---------HSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKK 80

Query: 242 HYVYKSPPPP-VKHY-SPPPVYHSPPPP-KKHYVY 337
      Y Y SPPPP  Y P PVYHSPPPP KK Y Y
Sbjct: 81 PYKYPSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKY 115

[29][TOP]
>UniRef100_B9NAX9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9NAX9_POPTR
     Length = 312

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 82/128 (64%), Positives = 83/128 (64%), Gaps = 20/128 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKK 157
      KSPPPP + SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK
Sbjct: 35 KSPPPPSQ--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKK 90

Query: 158 H----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 91 SPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHY 146

Query: 305 -SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 147 SSPPPPKK 154

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 82/127 (64%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 52 SPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 107

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 108 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYS 163

Query: 305 SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 164 SPPPPKK 170

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 82/127 (64%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 148 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKS 203

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 204 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYS 259

Query: 305 SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 260 SPPPPKK 266

 Score = 135 bits (341), Expect = 1e-30
 Identities = 82/127 (64%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 180 SPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKS 235

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 236 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYS 291

Query: 305 SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 292 SPPPPKK 298

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 82/127 (64%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 132 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 187

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 188 PPPPYHYTSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKK--SPPPPYHYS 243

Query: 305 SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 244 SPPPPKK 250

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 82/127 (64%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 164 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 219

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH 
Sbjct: 220 PPPPYHYTSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYS 275

Query: 305 SPPPPKK 325
      SPPPPKK
Sbjct: 276 SPPPPKK 282

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 84/141 (59%), Positives = 84/141 (59%), Gaps = 34/141 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 68 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 123

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVK------HY--- 283
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K   HY  
Sbjct: 124 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSP 181

Query: 284 -----SPPPVYH--SPPPPKK 325
        SPPP YH SPPPPKK
Sbjct: 182 PPPKKSPPPPYHYTSPPPPKK 202

 Score = 132 bits (333), Expect = 9e-30
 Identities = 84/141 (59%), Positives = 84/141 (59%), Gaps = 34/141 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 84 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 139

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVK------HY--- 283
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K   HY  
Sbjct: 140 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSP 197

Query: 284 -----SPPPVYH--SPPPPKK 325
        SPPP YH SPPPPKK
Sbjct: 198 PPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK 218

 Score = 132 bits (332), Expect = 1e-29
 Identities = 84/141 (59%), Positives = 84/141 (59%), Gaps = 34/141 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 160
      SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK 
Sbjct: 100 SPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKS 155

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVK------HY--- 283
        Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K   HY  
Sbjct: 156 PPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSP 213

Query: 284 -----SPPPVYH--SPPPPKK 325
        SPPP YH SPPPPKK
Sbjct: 214 PPPKKSPPPPYHYTSPPPPKK 234

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 78/121 (64%), Positives = 78/121 (64%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH---- 160
      KSPPPP HY SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   
Sbjct: 202 KSPPPPY-HYSSPPPPKKSPPPP---YHYTSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPP 255

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPP 316
      Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPP
Sbjct: 256 YHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYTSPPP 311

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 312 P 312

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 73/117 (62%), Positives = 74/117 (63%), Gaps = 14/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSP 178
      P + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SP
Sbjct: 31 PYYYKSPPPPSQSPPPP---YHYSSPPPPKK--SPPPPYHYTSPPPPKKSPPPPYHYSSP 85

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKK 325
      PPP K SPPP YH SPPPPKK   Y Y SPPPP K SPPP YH SPPPPKK
Sbjct: 86 PPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKKSPPPPYHYSSPPPPKK--SPPPPYHYSSPPPPKK 138

[30][TOP]
>UniRef100_Q43682 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q43682_VIGUN
     Length = 280

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 73/125 (58%), Positives = 73/125 (58%), Gaps = 12/125 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 13 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPP 72

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP 
Sbjct: 73 PYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPPP 132

Query: 326 HYVYK 340
      YVYK
Sbjct: 133 -YVYK 136

 Score = 135 bits (340), Expect = 1e-30
 Identities = 71/120 (59%), Positives = 73/120 (60%), Gaps = 8/120 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP  YVYKSPPP
Sbjct: 85 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPPP-YVYKSPPP 140

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      P   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 141 PSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYK 200

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 72/125 (57%), Positives = 73/125 (58%), Gaps = 12/125 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 169
      KSPPPP   PP VY SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVY
Sbjct: 109 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPPP-YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVY 167

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 168 KSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPP 227

Query: 329 -YVYK 340
      YVYK
Sbjct: 228 PYVYK 232

 Score = 129 bits (324), Expect = 1e-28
 Identities = 71/121 (58%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 53 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 109

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 337
      SPPPP   PP VY  PPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVY
Sbjct: 110 SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPPP--YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVY 167

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 168 K 168

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 72/122 (59%), Positives = 74/122 (60%), Gaps = 10/122 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 69 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 125

Query: 173 SPPPPVK-HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YV 334
      SPPPP  Y SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    Y+
Sbjct: 126 SPPPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYI 182

Query: 335 YK 340
      YK
Sbjct: 183 YK 184

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 71/124 (57%), Positives = 72/124 (58%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SP PP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 5  SPPPPYVYKSPPPP--SPSPPPP-YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 61

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    
Sbjct: 62 SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP 121

Query: 329 YVYK 340
      YVYK
Sbjct: 122 YVYK 125

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 71/125 (56%), Positives = 72/125 (57%), Gaps = 14/125 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV--KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YV 166
      SPPPP  K SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP   PP VY SPPPP    YV
Sbjct: 160 SPPPPYVYK--SPPPPSPSPPPP---YIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYV 214

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-- 328
      YKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 215 YKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP 274

Query: 329 --YVY 337
       YVY
Sbjct: 275 PPYVY 279

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 64/112 (57%), Positives = 64/112 (57%), Gaps = 12/112 (10%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPP 208
      P  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP
Sbjct: 1  PPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP 57

Query: 209 PVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      VY SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 58 YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 109

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 48/84 (57%), Positives = 49/84 (58%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPP
Sbjct: 216 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS-----PSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPP 267

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 253
      PP  SP   SPPPP  YVY
Sbjct: 268 PP----SP-----SPPPP---YVY 279

[31][TOP]
>UniRef100_Q94ES8 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES8_PEA
     Length = 195

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 73/122 (59%), Positives = 74/122 (60%), Gaps = 14/122 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHY 163
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y
Sbjct: 71 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPY 130

Query: 164 VYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      Y SPPPP H  P PVYHSPPP   P H VY SPPPP  + P Y SPPPP 
Sbjct: 131 KYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPP 190

Query: 323 KH 328
      H
Sbjct: 191 AH 192

 Score = 134 bits (338), Expect = 2e-30
 Identities = 77/128 (60%), Positives = 77/128 (60%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP 151
      SPPPPV H PPP   Y SPPPP H    VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP
Sbjct: 34 SPPPPV-HSPPPPKDPYHYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP 92

Query: 152 ---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHS 307
       KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHS
Sbjct: 93 TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHS 152

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PPPP  Y
Sbjct: 153 PPPPVHTY 160

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 65/109 (59%), Positives = 65/109 (59%), Gaps = 7/109 (6%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP- 208
      SPPP HSPPPPK Y Y SPPPP H P P     H VY SPPPPV Y P 
Sbjct: 34 SPPPPVHSPPPPKDPYHYSSPPPPPVHTYPHP----------HPVYHSPPPPVHTYPHPH 83

Query: 209 PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVY 337
      PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y
Sbjct: 84 PVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKY 132

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 1e-06
 Identities = 28/44 (63%), Positives = 28/44 (63%), Gaps = 5/44 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSP 121
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H P
Sbjct: 152 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYP 195

[32][TOP]
>UniRef100_Q94ES6 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES6_PEA
     Length = 181

 Score = 135 bits (339), Expect = 2e-30
 Identities = 77/129 (59%), Positives = 77/129 (59%), Gaps = 24/129 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP 151
      SPPPPV H PPP   Y SPPPP H    VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP
Sbjct: 34 SPPPPV-HSPPPPKDPHHYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP 92

Query: 152 ---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP---- 292
       KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  
Sbjct: 93 TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPT 152

Query: 293 PVYHSPPPP 319
      PVYHSPPPP
Sbjct: 153 PVYHSPPPP 161

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 64/112 (57%), Positives = 65/112 (58%), Gaps = 10/112 (8%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP- 208
      SPPP HSPPPPK + Y SPPPP H P P     H VY SPPPPV Y P 
Sbjct: 34 SPPPPVHSPPPPKDPHHYSSPPPPPVHTYPHP----------HPVYHSPPPPVHTYPHPH 83

Query: 209 PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVY 337
      PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y
Sbjct: 84 PVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKY 135

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 67/130 (51%), Positives = 68/130 (52%), Gaps = 23/130 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP-----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 163
      PPPPV Y P PVYHSPPPP    H VY SPPPP H P  Y SPPPP H  
Sbjct: 55 PPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYK-YPSPPPPPVHTYP 113

Query: 164 ----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP---V 298
        VY SPPPP  + P Y SPPPP H     VY SPPPP  YSPPP  
Sbjct: 114 HPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPA--YSPPPPAYY 171

Query: 299 YHSPPPPKKH 328
      Y SPPPP H
Sbjct: 172 YKSPPPPYHH 181

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 58/126 (46%), Positives = 59/126 (46%), Gaps = 26/126 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHY---------------------VYKSPPPPVKHYS 118
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP H           VY SPPPP   
Sbjct: 71 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP----- 125

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
         P P KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP   Y PPP  + S
Sbjct: 126 -------PTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP----AYSPPPPAYYYKS 174

Query: 287 PPPVYH 304
      PPP YH
Sbjct: 175 PPPPYH 180

[33][TOP]
>UniRef100_Q94ES9 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES9_PEA
     Length = 183

 Score = 134 bits (337), Expect = 3e-30
 Identities = 77/131 (58%), Positives = 77/131 (58%), Gaps = 26/131 (19%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV----YHSPPP--------PKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPP 145
      SPPPPV H PPP   Y SPPP    P H VY SPPPPV Y P PVYHSPP
Sbjct: 34 SPPPPV-HSPPPPKDPHHYSSPPPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPP 92

Query: 146 PP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP-- 292
      PP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP 
Sbjct: 93 PPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHV 152

Query: 293 --PVYHSPPPP 319
       PVYHSPPPP
Sbjct: 153 PTPVYHSPPPP 163

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 67/112 (59%), Positives = 69/112 (61%), Gaps = 10/112 (8%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP 208
      SPPP HSPPPPK + Y SPPPP   PPPV+ P P  H VY SPPPPV Y P 
Sbjct: 34 SPPPPVHSPPPPKDPHHYSSPPPP-----PPPVHTYPHP---HPVYHSPPPPVHTYPHPH 85

Query: 209 PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVY 337
      PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y
Sbjct: 86 PVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKY 137

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 67/130 (51%), Positives = 68/130 (52%), Gaps = 23/130 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP-----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-- 163
      PPPPV Y P PVYHSPPPP    H VY SPPPP H P  Y SPPPP H  
Sbjct: 57 PPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYK-YPSPPPPPVHTYP 115

Query: 164 ----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP---V 298
        VY SPPPP  + P Y SPPPP H     VY SPPPP  YSPPP  
Sbjct: 116 HPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPA--YSPPPPAYY 173

Query: 299 YHSPPPPKKH 328
      Y SPPPP H
Sbjct: 174 YKSPPPPYHH 183

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 58/126 (46%), Positives = 59/126 (46%), Gaps = 26/126 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHY---------------------VYKSPPPPVKHYS 118
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP H           VY SPPPP   
Sbjct: 73 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP----- 127

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
         P P KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP   Y PPP  + S
Sbjct: 128 -------PTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP----AYSPPPPAYYYKS 176

Query: 287 PPPVYH 304
      PPP YH
Sbjct: 177 PPPPYH 182

[34][TOP]
>UniRef100_UPI00019859A1 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019859A1
     Length = 377

 Score = 134 bits (336), Expect = 4e-30
 Identities = 76/130 (58%), Positives = 79/130 (60%), Gaps = 19/130 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPPV-----YHSPPPPK 154
      PPPPV Y  PPP HSPPPP  Y YKSPPPP  K+ SPPP   Y SPPPP 
Sbjct: 228 PPPPVYKYKSPPPPPPVHSPPPPPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPSPPYKYKSPPPPP 287

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPP---VYHSP 310
       Y YKSPPPP  Y SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP  +Y SP
Sbjct: 288 --YKYKSPPPPPLQYKSPPPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPYMYKSP 345

Query: 311 PPPKKHYVYK 340
      PPP  Y YK
Sbjct: 346 PPPPPVYKYK 355

 Score = 129 bits (324), Expect = 1e-28
 Identities = 72/133 (54%), Positives = 77/133 (57%), Gaps = 25/133 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPV------------- 130
      PPPP K+ SPPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP       
Sbjct: 250 PPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPSPPYKYKSPPPPPYKYKSPPPPPLQYKSPPPPPYK 309

Query: 131 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP  +Y SPPPP  Y YKSPPPP   PP 
Sbjct: 310 YKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPYMYKSPPPPPPVYKYKSPPPP-----PPKY 364

Query: 299 YHS--PPPPKKHY 331
      Y+S PPPP HY
Sbjct: 365 YYSSPPPPPPHHY 377

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 73/141 (51%), Positives = 77/141 (54%), Gaps = 32/141 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPP--PPVKHYSPPPV-----YHSPPPP-KKHYVYKSPPPP------------VKHYSPP 124
      SPP PP K+ SPPP   Y SPPPP KK Y YKSPPPP       ++ SPP
Sbjct: 160 SPPHHPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPHKKPYKYKSPPPPPYNLPSGTSADEYEYKSPP 219

Query: 125 PV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      P Y SPPPP  Y YKSPPPP  +SPPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP  Y 
Sbjct: 220 PYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVHSPPPPPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPSPPYK 279

Query: 287 ----PPPVYH--SPPPPKKHY 331
        PPP Y  SPPPP  Y
Sbjct: 280 YKSPPPPPYKYKSPPPPPLQY 300

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 70/139 (50%), Positives = 75/139 (53%), Gaps = 29/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPP------------VKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---- 130
      KSPPPP       ++ SPPP Y SPPPP  Y YKSPPPP  +SPPP   
Sbjct: 195 KSPPPPPYNLPSGTSADEYEYKSPPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVHSPPPPPPPY 254

Query: 131 -YHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      Y SPPPP  Y YKSPPPP  K+ SPPP  Y SPPPP  Y  PPPP K+ SP
Sbjct: 255 KYKSPPPPPPVYKYKSPPPPSPPYKYKSPPPPPYKYKSPPPPPLQYK-SPPPPPYKYKSP 313

Query: 290 PP-----VYHSPPPPKKHY 331
      PP   Y SPPPP  Y
Sbjct: 314 PPPPPVYKYKSPPPPVYKY 332

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 70/133 (52%), Positives = 70/133 (52%), Gaps = 20/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPP-- 151
      KSPPPP  YSPP   Y SPPPP  Y YKSPPPP  YSPP   Y SPPPP 
Sbjct: 58 KSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPP 117

Query: 152 ------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VY 301
          Y YKSPPPP  YSPP  H PP   Y YKSPPPP  YSPP   Y
Sbjct: 118 VYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPP---HHPP-----YKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKY 169

Query: 302 HSPPPPKKHYVYK 340
      SPPPP  Y YK
Sbjct: 170 KSPPPPPPVYKYK 182

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 76/162 (46%), Positives = 79/162 (48%), Gaps = 49/162 (30%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--------------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS------- 118
      KSPPPP  YSPP       PVY  PP  Y YKSPPPP  YS    
Sbjct: 110 KSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYS--PPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPY 167

Query: 119 -------PPPV--YHSPPPP-KKHYVYKSPPPP------------VKHYSPPPV-YHSPP 229
         PPPV Y SPPPP KK Y YKSPPPP       ++ SPPP Y SPP
Sbjct: 168 KYKSPPPPPPVYKYKSPPPPHKKPYKYKSPPPPPYNLPSGTSADEYEYKSPPPYKYKSPP 227

Query: 230 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP  Y YKSPPPP  +SPPP   Y SPPPP  Y YK
Sbjct: 228 PPPPVYKYKSPPPPPPVHSPPPPPPPYKYKSPPPPPPVYKYK 269

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 66/125 (52%), Positives = 66/125 (52%), Gaps = 23/125 (18%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      HYS PP  Y SPPPP  Y YKSPPPP  YSPP   Y SPPPP  Y YKSPPP
Sbjct: 35 HYSSPPPPYYYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYKYKSPPP 94

Query: 185 PVKHYSPPP----VYHSPPPP--------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPP 316
      P  YSPP   Y SPPPP      Y YKSPPPP  YSPP   Y SPPP
Sbjct: 95 PPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPP 154

Query: 317 PKKHY 331
      P  Y
Sbjct: 155 PPPVY 159

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 51/100 (51%), Positives = 52/100 (52%), Gaps = 8/100 (8%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHS 223
      P   +Y Y SPPPP     Y SPPPP  Y YKSPPPP  YSPP   Y S
Sbjct: 27 PSETSANYHYSSPPPPY-------YYKSPPPPPPVYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKS 79

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY 331
      PPPP  Y YKSPPPP  YSPP   Y SPPPP  Y
Sbjct: 80 PPPPPPVYKYKSPPPPPPVYSPPHHPPYKYKSPPPPPPVY 119

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 38/68 (55%), Positives = 40/68 (58%), Gaps = 2/68 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSPPPPV Y PP  PPP  Y+YKSPPP   PPPV Y SPPPP  Y Y S
Sbjct: 323 KSPPPPVYKYKSPP----PPP----YMYKSPPP------PPPVYKYKSPPPPPPKYYYSS 368

Query: 176 PPPPVKHY 199
      PPPP H+
Sbjct: 369 PPPPPPHH 376

[35][TOP]
>UniRef100_Q76KW3 Hydroxyproline-rich glycoprotein-2 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW3_PEA
     Length = 155

 Score = 133 bits (335), Expect = 5e-30
 Identities = 74/124 (59%), Positives = 79/124 (63%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPPKKHYV 166
      SPPPP K Y  SPPP HSPPPP  Y Y SPPPPV +SPPP YH  PPPPKK Y 
Sbjct: 35 SPPPPPKPYYYQSPPPPVHSPPPP---YHYSSPPPPV--HSPPPPYHYSSPPPPPKKSYK 89

Query: 167 YKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK---HYS--PPPVYHSPPPPKKH 328
      Y SPPPP+ K+ SPPP HSPPPP  Y Y SPPPP K  YS PPPVY  P ++ 
Sbjct: 90 YSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPP---YHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSPHQQV 146

Query: 329 YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 147 YKYK 150

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 61/105 (58%), Positives = 66/105 (62%), Gaps = 17/105 (16%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVK--HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---SPPPP 235
      +Y+Y SPPPP K +Y SPPP HSPPPP  Y Y SPPPPV +SPPP YH  PPPP
Sbjct: 30 NYLYSSPPPPPKPYYYQSPPPPVHSPPPP---YHYSSPPPPV--HSPPPPYHYSSPPPPP 84

Query: 236 KKHYVYKSPPPPVKHY--------SPPPVYH---SPPPPKKHYVY 337
      KK Y Y SPPPP+ Y    SPPP YH  PPPPKK Y Y
Sbjct: 85 KKSYKYSSPPPPIYKYKSPPPPVHSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKY 129

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 7e-08
 Identities = 28/43 (65%), Positives = 30/43 (69%), Gaps = 2/43 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 124
      KSPPPPV H PPP ++S PPPPKK Y Y SPPPPV Y P
Sbjct: 101 KSPPPPV-HSPPPPYHYSSPPPPPKKSYKYSSPPPPVYKYKSP 142

[36][TOP]
>UniRef100_Q8H9E0 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Solanum
      tuberosum RepID=Q8H9E0_SOLTU
     Length = 217

 Score = 132 bits (332), Expect = 1e-29
 Identities = 72/125 (57%), Positives = 72/125 (57%), Gaps = 12/125 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPPV Y   PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y
Sbjct: 49 KSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVY 108

Query: 164 VYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKK 325
      YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPV Y SPPPP 
Sbjct: 109 KYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPP 168

Query: 326 HYVYK 340
      Y YK
Sbjct: 169 VYKYK 173

 Score = 130 bits (326), Expect = 6e-29
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 8/118 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y Y
Sbjct: 101 KSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 160

Query: 170 KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      KSPPPP  Y   PPPVY  PP  Y YKSPPPPV H SP P Y++ PPP HY
Sbjct: 161 KSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV-HKSPAPYYYTSPPPPSHY 217

 Score = 126 bits (316), Expect = 9e-28
 Identities = 68/123 (55%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 10/123 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y Y
Sbjct: 71 KSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKY 130

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHY 331
      KSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YKSPPPP  Y   PPPVY  PP  Y
Sbjct: 131 KSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVY 190

Query: 332 VYK 340
      YK
Sbjct: 191 KYK 193

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 71/133 (53%), Positives = 71/133 (53%), Gaps = 20/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPV------------Y 133
      KSPPPPV Y PP  PPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPV      Y
Sbjct: 5  KSPPPPVYKYKSPP----PPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKY 58

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY 301
      SPPPP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY
Sbjct: 59 KSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVY 118

Query: 302 HSPPPPKKHYVYK 340
        PP  Y YK
Sbjct: 119 KYKSPPPPVYKYK 131

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 62/110 (56%), Positives = 63/110 (57%), Gaps = 12/110 (10%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-- 202
      Y SPPPP  Y YKSPPPP  K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y  
Sbjct: 4  YKSPPPPV--YKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 61

Query: 203 --PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YK
Sbjct: 62 PPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 111

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 56/100 (56%), Positives = 57/100 (57%), Gaps = 12/100 (12%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPP---VYHSP 226
      Y YKSPPPPV Y   PPPVY  PP  Y YKSPPPP  K+ SPPP  Y SP
Sbjct: 2  YKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 61

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPP  Y YKSPPPPV Y  PPPVY  PP  Y YK
Sbjct: 62 PPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 101

[37][TOP]
>UniRef100_Q39599 Extensin n=1 Tax=Catharanthus roseus RepID=Q39599_CATRO
     Length = 225

 Score = 132 bits (332), Expect = 1e-29
 Identities = 80/135 (59%), Positives = 80/135 (59%), Gaps = 22/135 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYS------PPPVYHS-PP 145
      K PPPP  Y   PPPVY SPPPP  Y YKSPPPP K Y    PPPVY S PP
Sbjct: 41 KYPPPPPPFYKSPPPPPPVYKSPPPPP--YKYKSPPPPPHKPYKYKSPPPPPPVYKSPPP 98

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPP--VKHY---SPPPVY 301
      PP K Y YKSPPPP   P Y SPPPP  K YVYKSPPPP V Y  SPPPVY
Sbjct: 99 PPHKPYKYKSPPPPPPPPHKPYKYKSPPPPPVYKPPYVYKSPPPPPSVHKYPPPSPPPVY 158

Query: 302 HSP--PPPKKHYVYK 340
      SP PPPKK Y YK
Sbjct: 159 KSPPSPPPKKPYKYK 173

 Score = 131 bits (330), Expect = 2e-29
 Identities = 80/143 (55%), Positives = 81/143 (56%), Gaps = 33/143 (23%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS------PPPVYHSPPPPK-KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KK 157
      PPPP K Y    PPPVY SPPPP K Y YKSPPPP   P Y SPPPP  K 
Sbjct: 74 PPPPHKPYKYKSPPPPPPVYKSPPPPPHKPYKYKSPPPPPPPPHKPYKYKSPPPPPVYKP 133

Query: 158 HYVYKSPPPP--VKHY---SPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPPPVKH------------ 280
      YVYKSPPPP V Y  SPPPVY SP PPPKK Y YKSPPPP H      
Sbjct: 134 PYVYKSPPPPPSVHKYPPPSPPPVYKSPPSPPPKKPYKYKSPPPPPIHKSPLPSPPKKPY 193

Query: 281 ---YSPP-PVYHSPPPPKKHYVY 337
       Y PP PVY SPPPP HY+Y
Sbjct: 194 KYKYPPPTPVYKSPPPP-HHYLY 215

 Score = 125 bits (314), Expect = 1e-27
 Identities = 74/127 (58%), Positives = 75/127 (59%), Gaps = 15/127 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP HYSPP Y SPPPP  V+K PPPP  Y   PPPVY SPPPP  Y YK
Sbjct: 18 SPPPP--HYSPPYHYKSPPPPPP--VHKYPPPPPPFYKSPPPPPPVYKSPPPPP--YKYK 71

Query: 173 SPPPPV-KHYS------PPPVYHS-PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--- 319
      SPPPP K Y    PPPVY S PPPP K Y YKSPPPP   P Y SPPPP  
Sbjct: 72 SPPPPPHKPYKYKSPPPPPPVYKSPPPPPHKPYKYKSPPPPPPPPHKPYKYKSPPPPPVY 131

Query: 320 KKHYVYK 340
      K YVYK
Sbjct: 132 KPPYVYK 138

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 70/120 (58%), Positives = 72/120 (60%), Gaps = 14/120 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPP--VKHY---SPPPVYHSP--PPP 151
      KSPPPP   P Y SPPPP  K YVYKSPPPP V Y  SPPPVY SP PPP
Sbjct: 107 KSPPPPPPPPHKPYKYKSPPPPPVYKPPYVYKSPPPPPSVHKYPPPSPPPVYKSPPSPPP 166

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPP 319
      KK Y YKSPPPP H SP   P PPKK Y YK PPP  + SPPP +H  SPPPP
Sbjct: 167 KKPYKYKSPPPPPIHKSP-----LPSPPKKPYKYKYPPPTPVYKSPPPPHHYLYTSPPPP 221

 Score = 102 bits (253), Expect = 2e-20
 Identities = 59/101 (58%), Positives = 61/101 (60%), Gaps = 12/101 (11%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK 241
      +Y Y SPPPP HYSPP Y SPPPP  V+K PPPP  Y   PPPVY SPPPP 
Sbjct: 13 NYHYSSPPPP--HYSPPYHYKSPPPPPP--VHKYPPPPPPFYKSPPPPPPVYKSPPPPP- 67

Query: 242 HYVYKSPPPPV-KHYS------PPPVYHS-PPPPKKHYVYK 340
      Y YKSPPPP K Y    PPPVY S PPPP K Y YK
Sbjct: 68 -YKYKSPPPPPHKPYKYKSPPPPPPVYKSPPPPPHKPYKYK 107

[38][TOP]
>UniRef100_Q39864 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39864_SOYBN
     Length = 199

 Score = 132 bits (331), Expect = 2e-29
 Identities = 74/128 (57%), Positives = 78/128 (60%), Gaps = 16/128 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 58 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 115

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-------YVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPP 313
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+    Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P 
Sbjct: 116 PSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPS 175

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP  Y Y
Sbjct: 176 PPPPPYKY 183

 Score = 131 bits (329), Expect = 3e-29
 Identities = 72/118 (61%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 31 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKY 86

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K+
Sbjct: 87 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPHKY 144

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 76/138 (55%), Positives = 80/138 (57%), Gaps = 28/138 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 19 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 76

Query: 170 KSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKH-----------------YVYKSPPPPV-KHY 283
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP K+         Y YKSPPPPV K+ 
Sbjct: 77 PSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 136

Query: 284 SPPP--VYHSPPPPKKHY 331
      SPPP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 137 SPPPPHKYPSPPPPPYKY 154

 Score = 127 bits (318), Expect = 5e-28
 Identities = 73/130 (56%), Positives = 77/130 (59%), Gaps = 22/130 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-------------YHS 139
      PPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP       Y S
Sbjct: 70 PPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKS 127

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VY 301
      PPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y
Sbjct: 128 PPPPV--YKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 183

Query: 302 HSPPPPKKHY 331
      SPPPP  Y
Sbjct: 184 PSPPPPVYKY 193

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 73/122 (59%), Positives = 76/122 (62%), Gaps = 12/122 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYV 166
      KSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y 
Sbjct: 48 KSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YK 104

Query: 167 YKSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKK 325
      Y SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP 
Sbjct: 105 YPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKYPSPPPPVY 162

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 163 KY 164

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 72/121 (59%), Positives = 75/121 (61%), Gaps = 12/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y Y
Sbjct: 10 SPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP---YKY 66

Query: 170 KSPPPP-VKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKH 328
      SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  
Sbjct: 67 PSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYK 124

Query: 329 Y 331
      Y
Sbjct: 125 Y 125

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 65/111 (58%), Positives = 69/111 (62%), Gaps = 5/111 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP + P PP  Y Y
Sbjct: 97 KSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPHKYPSPPPPPYKY 154

Query: 170 KSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y    SPPPP
Sbjct: 155 PSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYK------SPPPP 199

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 67/119 (56%), Positives = 70/119 (58%), Gaps = 9/119 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      P P K+ SPPP  Y SPPPP  Y Y SPPPP  Y  PPPVY  PP  Y YK
Sbjct: 2  PKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPP---YKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 58

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y
Sbjct: 59 SPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKY 115

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 67/113 (59%), Positives = 70/113 (61%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PP K Y   Y SPPPP  Y YKSPPPP K+ SPPP  Y SPPPP  Y YKSPPP
Sbjct: 1  PPKKPYK----YPSPPPPV--YKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPV--YKYKSPPP 52

Query: 185 PV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKH 328
      PV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPV Y SPPPP K+
Sbjct: 53 PVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPYKY 105

 Score = 105 bits (263), Expect = 1e-21
 Identities = 58/100 (58%), Positives = 59/100 (59%), Gaps = 7/100 (7%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SP 226
      PPKK Y Y SPPPPV K+ SPPP Y P PP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  SP
Sbjct: 1  PPKKPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPYKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 60

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPP  Y Y SPPPP  Y  PPPVY  PP  Y YK
Sbjct: 61 PPP---YKYPSPPPPPYKYPSPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 97

[39][TOP]
>UniRef100_Q9FSG0 Extensin n=1 Tax=Nicotiana sylvestris RepID=Q9FSG0_NICSY
     Length = 161

 Score = 131 bits (330), Expect = 2e-29
 Identities = 74/129 (57%), Positives = 75/129 (58%), Gaps = 18/129 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPP-----VYHSPPPPKKHY- 163
      SPPPP K Y  VY SPPPP  Y YKSPPPPV KH SPPP   Y SPPPP  Y 
Sbjct: 32 SPPPPTKKY----VYSSPPPPV--YKYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYK 85

Query: 164 -------VYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
         VYKSPPPP+ Y   PPPVY SPPPP  Y  PPPPV  PPPVY SP
Sbjct: 86 SPPPPPPVYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKSP 145

Query: 311 PPPKKHYVY 337
      PPP HY Y
Sbjct: 146 PPP-YHYYY 153

 Score = 131 bits (330), Expect = 2e-29
 Identities = 75/123 (60%), Positives = 76/123 (61%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y YKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  
Sbjct: 44 SPPPPVYKYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPIYK 103

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPK 322
      Y  PPPPV  PPPVY  SPPPP  VYKSPPPPV + SPPP YH  SPPPP 
Sbjct: 104 YKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPP--VYKSPPPPV-YKSPPPPYHYYYTSPPPP- 159

Query: 323 KHY 331
      HY
Sbjct: 160 -HY 161

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 71/118 (60%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 20/118 (16%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---- 202
      Y SPPPP K YVY SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y YKSPPPPV Y   
Sbjct: 30 YSSPPPPTKKYVYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPP 89

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPVY SPPPP  Y    VYKSPPPPV Y   PPPVY SPPPP  VYK
Sbjct: 90 PPPVYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPP----VYK 143

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 47/76 (61%), Positives = 48/76 (63%), Gaps = 9/76 (11%)
 Frame = +2

Query: 131 YHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--- 286
      Y+S PP P K YVY SPPPPV Y  PPPVY  SPPPP  Y YKSPPPPV Y  
Sbjct: 29 YYSSPPPPTKKYVYSSPPPPVYKYKSPPPPVYKHKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPP 88

Query: 287 -PPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPPVY SPPPP  Y
Sbjct: 89 PPPPVYKSPPPPIYKY 104

[40][TOP]
>UniRef100_Q9C668 Putative uncharacterized protein F28B23.10 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9C668_ARATH
     Length = 478

 Score = 131 bits (330), Expect = 2e-29
 Identities = 80/129 (62%), Positives = 82/129 (63%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY+SPPPP 
Sbjct: 88 KSPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPP- 144

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 145 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 201

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 202 PPP--YVYK 208

 Score = 131 bits (329), Expect = 3e-29
 Identities = 81/129 (62%), Positives = 81/129 (62%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 108 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 164

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 165 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 221

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 222 PPP--YVYK 228

 Score = 131 bits (329), Expect = 3e-29
 Identities = 81/129 (62%), Positives = 81/129 (62%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 188 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 244

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 245 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 301

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 302 PPP--YVYK 308

 Score = 130 bits (327), Expect = 5e-29
 Identities = 79/134 (58%), Positives = 81/134 (60%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK---- 154
      PPPP + SPPP  VY+SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP   
Sbjct: 321 PPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPSPYVYKSPPPPPYVYS 378

Query: 155 ----KHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---V 298
         YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  V
Sbjct: 379 SPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYV 436

Query: 299 YHSPPPPKKHYVYK 340
      Y SPPPP  YVYK
Sbjct: 437 YSSPPPPP--YVYK 448

 Score = 130 bits (326), Expect = 6e-29
 Identities = 79/126 (62%), Positives = 80/126 (63%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 131 PPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YV 186

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPK 322
      YKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 187 YKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP 244

Query: 323 KHYVYK 340
       YVYK
Sbjct: 245 --YVYK 248

 Score = 129 bits (325), Expect = 8e-29
 Identities = 79/129 (61%), Positives = 81/129 (62%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 68 KSPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 124

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPP 313
      YVYKSPPPP  Y+ PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPP
Sbjct: 125 -YVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPP 181

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 182 PPP--YVYK 188

 Score = 129 bits (325), Expect = 8e-29
 Identities = 80/136 (58%), Positives = 81/136 (59%), Gaps = 24/136 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP--------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VY 133
      KSPPPP  YS PP  VY SPP    PP  YVYKSPPPP  YS PP  VY
Sbjct: 248 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVY 307

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-- 295
      SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY+SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP 
Sbjct: 308 KSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPS 363

Query: 296 --VYHSPPPPKKHYVY 337
       VY SPPPP  YVY
Sbjct: 364 PYVYKSPPPPP--YVY 377

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 78/134 (58%), Positives = 80/134 (59%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK---- 154
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y+ PP  VY SPPPP   
Sbjct: 301 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYS 358

Query: 155 ----KHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---V 298
         YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  V
Sbjct: 359 SPPPSPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYV 416

Query: 299 YHSPPPPKKHYVYK 340
      Y SPPPP  YVYK
Sbjct: 417 YSSPPPPP--YVYK 428

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 80/136 (58%), Positives = 80/136 (58%), Gaps = 24/136 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP--------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VY 133
      KSPPPP  YS PP  VY SPP    PP  YVYKSPPPP  YS PP  VY
Sbjct: 308 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPSPYVY 367

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-- 295
      SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP 
Sbjct: 368 KSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPP 423

Query: 296 --VYHSPPPPKKHYVY 337
       VY SPPPP  YVY
Sbjct: 424 PYVYKSPPPPP--YVY 437

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 78/128 (60%), Positives = 80/128 (62%), Gaps = 16/128 (12%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKH 160
      SPPPP  YS PP  +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  
Sbjct: 49 SPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPP-- 104

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPP 316
      Y+YKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPP
Sbjct: 105 YIYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYNSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPP 162

Query: 317 PKKHYVYK 340
      P  YVYK
Sbjct: 163 PP--YVYK 168

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 77/128 (60%), Positives = 78/128 (60%), Gaps = 15/128 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKH 160
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  PPP +S PPP  
Sbjct: 148 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 204

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPP 316
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPP
Sbjct: 205 YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPP 262

Query: 317 PKKHYVYK 340
      P  YVYK
Sbjct: 263 PP--YVYK 268

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 77/128 (60%), Positives = 78/128 (60%), Gaps = 15/128 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKH 160
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  PPP +S PPP  
Sbjct: 208 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 264

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPP 316
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPP
Sbjct: 265 YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPP 322

Query: 317 PKKHYVYK 340
      P  YVYK
Sbjct: 323 PP--YVYK 328

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 75/127 (59%), Positives = 76/127 (59%), Gaps = 15/127 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 348 KSPPPPPYVYSSPPPSPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 404

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPP 316
      YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  SPPP + PP
Sbjct: 405 -YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPSPPPYVYKSPP 461

Query: 317 PKKHYVY 337
      P  Y Y
Sbjct: 462 PPPSYSY 468

 Score = 127 bits (318), Expect = 5e-28
 Identities = 77/126 (61%), Positives = 78/126 (61%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY SPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 341 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPSP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YV 396

Query: 167 YKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK 322
      Y SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SP PP 
Sbjct: 397 YSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPSPPP 454

Query: 323 KHYVYK 340
       YVYK
Sbjct: 455 --YVYK 458

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 74/124 (59%), Positives = 78/124 (62%), Gaps = 13/124 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYK 172
      P PP  Y PP +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  Y+YK
Sbjct: 33 PSPPSYVYKPPTHIYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YIYK 88

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKH 328
      SPPPP  YS PP  +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY+SPPPP  
Sbjct: 89 SPPPPPYVYSSPPPPPYIYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYNSPPPPP-- 144

Query: 329 YVYK 340
      YVYK
Sbjct: 145 YVYK 148

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 73/121 (60%), Positives = 74/121 (61%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP 
Sbjct: 368 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP- 424

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-PPPVKHYSPPP------VYHSPPP 316
      YVYKSPPP   PP VY SPPPP  YVYKSP PPP + SPPP    Y SPPP
Sbjct: 425 -YVYKSPPP------PPYVYSSPPPPP--YVYKSPSPPPYVYKSPPPPPSYSYSYSSPPP 475

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 476 P 476

 Score = 108 bits (269), Expect = 2e-22
 Identities = 59/101 (58%), Positives = 62/101 (61%), Gaps = 12/101 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP + SPPP  VY SPPPP  YVYKSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YV
Sbjct: 381 PPPPYVYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYKSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YV 436

Query: 167 YKSPPPPVKHY---SPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      Y SPPPP  Y  SPPP +  PPPP  Y Y SPPPP+
Sbjct: 437 YSSPPPPPYVYKSPSPPPYVYKSPPPPPSYSYSYSSPPPPI 477

 Score = 100 bits (248), Expect = 7e-20
 Identities = 60/113 (53%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 205
      H S  Y P PP  YVYK P    PPP +S PPP  Y+YKSPPPP  YS 
Sbjct: 23 HTSAQYTYSPPSPPS--YVYKPPTHIYSSPPPPPYVYSSPPPPP-YIYKSPPPPPYVYSS 79

Query: 206 PP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP  +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y SPPP  VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 80 PPPPPYIYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYIYKSPPPPPYVYSSPPPPP--YVYK 128

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 41/72 (56%), Positives = 43/72 (59%), Gaps = 9/72 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY---SPPPVYHS--PPPPK 154
      KSPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP  Y  SPPP +  PPPP 
Sbjct: 408 KSPPPPPYVYSSPPPPPYVYKSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYKSPSPPPYVYKSPPPPPS 465

Query: 155 KHYVYKSPPPPV 190
       Y Y SPPPP+
Sbjct: 466 YSYSYSSPPPPI 477

[41][TOP]
>UniRef100_B9IAD8 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAD8_POPTR
     Length = 379

 Score = 130 bits (327), Expect = 5e-29
 Identities = 68/129 (52%), Positives = 71/129 (55%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP Y SPPPP H  YVYKSPPPP   PP +Y SPPPP   
Sbjct: 50 KSPPPPSPSPPPPYEYKSPPPPSPHPPPTYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPP 109

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP +Y SPPPP 
Sbjct: 110 PYEYKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSP 169

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 170 SPPPPYYYK 178

 Score = 129 bits (325), Expect = 8e-29
 Identities = 67/124 (54%), Positives = 71/124 (57%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP H P VY SPPPP    Y+YK
Sbjct: 42 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YEYKSPPPPSPHPPPTYVYKSPPPPSPSPPPPYIYK 98

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y+YKSPPPP   PP VY SPPPP    
Sbjct: 99 SPPPPSPSPPPPYEYKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP 158

Query: 329 YVYK 340
      Y+YK
Sbjct: 159 YIYK 162

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 66/117 (56%), Positives = 68/117 (58%), Gaps = 10/117 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YV 166
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y+SPPPP  SPPP YH SPPPP    Y 
Sbjct: 250 SPPPPYHYKSPPPPSPSPPPP---YYYRSPPPPSS--SPPPPYHYSSPPPPSPSPPPPYY 304

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP YHSPPP K
Sbjct: 305 YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPAMK 361

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 67/125 (53%), Positives = 71/125 (56%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 90 SPPPPYIYKSPPPPSPSPPPP---YEYKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYK 146

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      SPPPP   PP +Y SPPPP    +Y YKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 147 SPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYY-YKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSSSPPP 205

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 206 PYYYK 210

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 13/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y YK
Sbjct: 154 SPPPPYIYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSSSPPPPYYYK 210

Query: 173 -------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 319
         SPPPP + SPPP+ SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP YH SPPPP
Sbjct: 211 SPSPPSSSPPPPYYYKSPPPLSPSPPPP---YYYKSPPPP--DPSPPPPYHYKSPPPP 263

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 63/116 (54%), Positives = 67/116 (57%), Gaps = 4/116 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 138 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YIYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 194

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      SPPPP   PP Y SP PP    SPPPP + SPPP+ SPPPP  Y YK
Sbjct: 195 SPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPS-----SSPPPPYYYKSPPPLSPSPPPP---YYYK 242

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 64/116 (55%), Positives = 66/116 (56%), Gaps = 4/116 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPP
Sbjct: 234 SPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPPS-----SSPPP 285

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 286 PYHYSSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 338

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 72/136 (52%), Positives = 75/136 (55%), Gaps = 23/136 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK-------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 148
      KSPPPP   PP VY SPPPP    Y YK    SPPPP + SPPP+ SPPP
Sbjct: 178 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPSSSPPPPYYYKSPPPLSPSPPP 237

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 304
      P  Y YKSPPPP  SPPP YH SPPPP    Y Y+SPPPP  SPPP YH 
Sbjct: 238 P---YYYKSPPPP--DPSPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPPSS--SPPPPYHYS 290

Query: 305 SPPPPKKH----YVYK 340
      SPPPP    Y YK
Sbjct: 291 SPPPPSPSPPPPYYYK 306

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 62/111 (55%), Positives = 64/111 (57%), Gaps = 12/111 (10%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      VY SPPPP  YVYKSPPPP   PP Y SPPPP H  YVYKSPPPP   PP 
Sbjct: 39 VYSSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYEYKSPPPPSPHPPPTYVYKSPPPPSPSPPPPY 95

Query: 212 VYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      +Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 96 IYKSPPPPSPSPPPPYEYKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYK 146

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 64/116 (55%), Positives = 66/116 (56%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP Y SP PP    Y YK
Sbjct: 170 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSSSPPPPYYYKSPSPPSSSPPPPYYYK 226

Query: 173 SPPP-----PVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPP   P +Y SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 227 SPPPLSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YHYKSPPPPSPSPPPPYYYRSPPPP 279

 Score = 112 bits (281), Expect = 1e-23
 Identities = 62/116 (53%), Positives = 65/116 (56%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 266 SPPPPYYYRSPPPPSSSPPPP---YHYSSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 322

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPP 319
      SPPPP   PP VY SPPPP    Y Y SPPP +K SPP  +Y SPPPP
Sbjct: 323 SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPAMK--SPPLSVYIYASPPPP 376

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 57/102 (55%), Positives = 60/102 (58%), Gaps = 9/102 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 282 SPPPPYHYSSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 338

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      SPPPP   PP YHSPP   PP  Y+Y SPPPP+ HY
Sbjct: 339 SPPPPSPSPPPPYYYHSPPPAMKSPPLSVYIYASPPPPI-HY 379

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 37/64 (57%), Positives = 39/64 (60%), Gaps = 4/64 (6%)
 Frame = +2

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      YVY SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP H P VY SPPPP    
Sbjct: 38 YVYSSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YEYKSPPPPSPHPPPTYVYKSPPPPSPSPPPP 94

Query: 329 YVYK 340
      Y+YK
Sbjct: 95 YIYK 98

[42][TOP]
>UniRef100_Q9LJK0 Genomic DNA, chromosome 3, P1 clone: MZN14 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LJK0_ARATH
     Length = 1018

 Score = 129 bits (324), Expect = 1e-28
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  Y
Sbjct: 486 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVLYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---Y 542

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 543 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 594

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 703 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPY 759

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 760 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 811

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP +Y SPPPP  Y
Sbjct: 461 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVLYKSPPPP---Y 517

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 518 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 569

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 66/118 (55%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPP
Sbjct: 778 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP---KVVYKSPP 831

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 832 PPYVYSSPPPPYYSPSP---KVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 886

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 436 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 492

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP +Y SPPPP  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 493 VYSSPPPPYYSPSPKVLYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 544

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 66/118 (55%), Positives = 73/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y++P P   VYKSPP
Sbjct: 361 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---IVYKSPPPPYVYSSPPPPYYTPSP---KVVYKSPP 414

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 415 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 469

 Score = 126 bits (317), Expect = 7e-28
 Identities = 62/105 (59%), Positives = 70/105 (66%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPP
Sbjct: 511 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP---KVVYKSPP 564

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P
Sbjct: 565 PPYVYSSPPPPYYSPSP---KVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 606

 Score = 126 bits (316), Expect = 9e-28
 Identities = 72/137 (52%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  Y
Sbjct: 728 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---Y 784

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 785 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYY 844

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 845 SPSPKVVYKSPPPPYVY 861

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 65/118 (55%), Positives = 73/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 186 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 239

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 240 PPYVYSSPPPPYYSPSP---KIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 294

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 66/118 (55%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 286 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPP 339

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 340 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPP---YVY 394

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 66/118 (55%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y++P P   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 386 KSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPK---VVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 442

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 443 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 494

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 72/137 (52%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KS PPP + SPPP YHSP P K HY KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 653 KSSPPPYVYSSPPPPYHSPSP-KVHY--KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPY 709

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 710 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYY 769

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 770 SPSPKVVYKSPPPPYVY 786

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 70/137 (51%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 236 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 295

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 296 SPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYY 352

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 353 SPSPKVDYKSPPPPYVY 369

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  Y
Sbjct: 803 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---Y 859

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 860 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 919

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 920 SPSPKVDYKSPPPPYVY 936

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 311 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 367

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    + + SPPP VY SPPP  P  VYKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 368 VYSSPPPPYYSPSPKIVYKSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYY 427

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 428 SPSPKVDYKSPPPPYVY 444

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 65/118 (55%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPP P + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 136 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPSPYVYNSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPPY 192

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 193 VYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 244

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/139 (49%), Positives = 76/139 (54%), Gaps = 27/139 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP+  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 86 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPP---Y 142

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      VY SPPPP +YSP P      VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP 
Sbjct: 143 VYSSPPPP--YYSPSPKVEYKSPPSPYVYNSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 200

Query: 299 YHSPPP------PKKHYVY 337
      Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 201 YYSPSPKVVYKSPPPPYVY 219

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 853 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 906

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 907 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKVDYKSPPPPYVY 961

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 66/131 (50%), Positives = 74/131 (56%), Gaps = 19/131 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 878 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 931

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-- 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP Y+SP P 
Sbjct: 932 PPYVYSSPPPPYYSPAPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYYSPSPKV 991

Query: 317 ----PKKHYVY 337
        P  YVY
Sbjct: 992 DYKSPPPPYVY 1002

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 70/146 (47%), Positives = 77/146 (52%), Gaps = 36/146 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSP 142
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPP YH+P
Sbjct: 561 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPSPYHAP 620

Query: 143 -----------------PPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 253
              PPP  Y   VYKS PPP + SPPP YHS P PK H Y
Sbjct: 621 SPKVLYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSSPPPYVYSSPPPPYHS-PSPKVH--Y 677

Query: 254 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      KSPPPP + SPPP Y+S P PK HY
Sbjct: 678 KSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVHY 702

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 63/115 (54%), Positives = 70/115 (60%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 903 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKVD---YKSPP 956

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP    V + SPPP VY SPPPP
Sbjct: 957 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 1008

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 71/157 (45%), Positives = 76/157 (48%), Gaps = 45/157 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSP---------------------------------PPPKKHY- 79
      KSPPPP + SPPP Y+SP                 PPP  Y 
Sbjct: 586 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPSPYHAPSPKVLYKSPPHPHVCVCPPPPPCYS 645

Query: 80  -----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---- 232
         VYKS PPP + SPPP YHS P PK H YKSPPPP + SPPP Y+SP P  
Sbjct: 646 PSPKVVYKSSPPPYVYSSPPPPYHS-PSPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHY 702

Query: 233 --PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       P  YVY SPPPP  SP VY SPPPP  YVY
Sbjct: 703 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYKSPPPP---YVY 736

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 62/117 (52%), Positives = 68/117 (58%), Gaps = 6/117 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYV 166
      SP P V + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YV
Sbjct: 62 SPAPKVDYKSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYV 118

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      Y SPPPP+  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPP P  YVY
Sbjct: 119 YSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPSP---YVY 169

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 62/112 (55%), Positives = 64/112 (57%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPP P + SPPP   P PK Y KSPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPP
Sbjct: 44 KSPPLPDVYSSPPPPLEYSPAPKVDY--KSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPP 98

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP+  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 99 PPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPIYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 144

 Score = 105 bits (263), Expect = 1e-21
 Identities = 56/98 (57%), Positives = 60/98 (61%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 928 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPAPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 981

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      PP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  YSP P
Sbjct: 982 PPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP--SYSPSP 1014

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 52/110 (47%), Positives = 57/110 (51%), Gaps = 11/110 (10%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP- 211
      P  S PPP   Y P P V++ SPP  VY SPPPP ++  SP P V + SPPP 
Sbjct: 25 PYTDSSPPP-----YSVPLPKVEYKSPPLPDVYSSPPPPLEY----SPAPKVDYKSPPPP 75

Query: 212 V--------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
          Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 76 YYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 119

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 29/66 (43%), Positives = 35/66 (53%), Gaps = 13/66 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 142
      KSPPPP + SPPP Y+SP P       P   YKSPPPP + SPPP +SP
Sbjct: 953 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPSYSP 1012

Query: 143 PPPKKH 160
       P ++
Sbjct: 1013 SPKTEY 1018

[43][TOP]
>UniRef100_Q8H9E1 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Solanum tuberosum RepID=Q8H9E1_SOLTU
     Length = 152

 Score = 129 bits (323), Expect = 1e-28
 Identities = 70/113 (61%), Positives = 71/113 (62%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP  VYKSPPP
Sbjct: 26 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPPP--VYKSPPP 80

Query: 185 PVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPP 319
      PV Y  PPPV Y SPPPP  Y YKSPPPPV Y  PPPV Y SPPPP
Sbjct: 81 PVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPP 133

 Score = 127 bits (318), Expect = 5e-28
 Identities = 65/115 (56%), Positives = 68/115 (59%), Gaps = 6/115 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  Y  PPPVY  PP  Y YKSP
Sbjct: 42 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSP 98

Query: 179 PPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP  Y   PPPVY  PP  Y YKSPPPPV H SP P Y++ PPP HY
Sbjct: 99 PPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPV-HKSPAPYYYTSPPPPSHY 152

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 68/117 (58%), Positives = 69/117 (58%), Gaps = 4/117 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPP
Sbjct: 2  KSPPPPSPSLPPPYVYKSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPP 53

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV--YHSPPPPKKHYVYK 340
      PP   PP Y SPPPP  VYKSPPPPV Y  PPPV Y SPPPP  Y YK
Sbjct: 54 PPSPSPPPPYYYKSPPPPPP--VYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKYK 108

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 35/66 (53%), Positives = 35/66 (53%), Gaps = 8/66 (12%)
 Frame = +2

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-- 328
      YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 1  YKSPPPPSPSLPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP 60

Query: 329 --YVYK 340
       Y YK
Sbjct: 61 PPYYYK 66

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 32/54 (59%), Positives = 34/54 (62%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPPV Y    SPPPP  Y YKSPPPPV H SP P Y++ PPP HY
Sbjct: 108 KSPPPPVYKYK------SPPPPV--YKYKSPPPPV-HKSPAPYYYTSPPPPSHY 152

[44][TOP]
>UniRef100_Q40415 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana sylvestris RepID=Q40415_NICSY
     Length = 131

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 65/105 (61%), Positives = 68/105 (64%), Gaps = 8/105 (7%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---- 202
      Y SPPPP K YVY SPPPPV K+ SPP  P+Y SPPPP  Y YKSPPPP+ Y   
Sbjct: 22 YSSPPPPTKKYVYSSPPPPVYKYKSPPPPLPIYRSPPPPV--YKYKSPPPPIYKYKSPPP 79

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPPVY SPPPP  Y  PPPPV  PPPVY SPPPP HY Y
Sbjct: 80 PPPVYKSPPPPVYKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKSPPPP-YHYYY 123

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 70/117 (59%), Positives = 74/117 (63%), Gaps = 8/117 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-KHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPPPV K+ SPPP  +Y SPPPP  Y YKSPPPP+ Y   PPPVY SPPPP  
Sbjct: 36 SPPPPVYKYKSPPPPLPIYRSPPPPV--YKYKSPPPPIYKYKSPPPPPPVYKSPPPPV-- 91

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y YKSPPP   PPPVY SPPPP  VYKSPPPP +Y   Y SPPPP HY
Sbjct: 92 YKYKSPPP------PPPVYKSPPPP----VYKSPPPPYHYY-----YTSPPPP--HY 131

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 36/65 (55%), Positives = 38/65 (58%), Gaps = 2/65 (3%)
 Frame = +2

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKK 325
      K +Y Y SPPPP K Y  VY SPPPP  Y YKSPPPP+ Y  PPPVY  PP 
Sbjct: 17 KANYYYSSPPPPTKKY----VYSSPPPPV--YKYKSPPPPLPIYRSPPPPVYKYKSPPPP 70

Query: 326 HYVYK 340
      Y YK
Sbjct: 71 IYKYK 75

[45][TOP]
>UniRef100_O24099 MtN12 protein (Fragment) n=1 Tax=Medicago truncatula
      RepID=O24099_MEDTR
     Length = 113

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 67/112 (59%), Positives = 71/112 (63%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV H P PVYHSPPPP  Y   VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP  YV 
Sbjct: 4  SPPPPVHHTYPKPVYHSPPPPVHTYPHPKPVYHSPPPPVHTY-PKPVYHSPPPPVHTYV- 61

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 319
       P P  ++SPPP H+ PP  H VY SPPPPV H PPP Y+ SPPPP
Sbjct: 62 --PHPKPVYHSPPPPVHTYPPHVPHPVYHSPPPPV-HSPPPPHYYYKSPPPP 110

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 67/112 (59%), Positives = 68/112 (60%), Gaps = 13/112 (11%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHY 199
      VYHSPPPP H   VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP  Y  VY SPPPPV Y
Sbjct: 1  VYHSPPPPVHHTYPKPVYHSPPPPVHTYPHPKPVYHSPPPPVHTYPKPVYHSPPPPVHTY 60

Query: 200 --SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       P PVYHSPPPP  Y   PP V H  +SPPP HSPPPP HY YK
Sbjct: 61 VPHPKPVYHSPPPPVHTY-----PPHVPHPVYHSPPPPVHSPPPP--HYYYK 105

[46][TOP]
>UniRef100_B9GU80 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GU80_POPTR
     Length = 153

 Score = 128 bits (321), Expect = 2e-28
 Identities = 65/115 (56%), Positives = 66/115 (57%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 24 SPPPPYHYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 80

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP YHSPPPP K
Sbjct: 81 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSSSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVK 135

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 68/120 (56%), Positives = 70/120 (58%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 40 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 96

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHY 331
      SPPPP   PP VY SPPPP    Y Y SPPPPVK SPPP  +Y SPPPP HY
Sbjct: 97 SPPPPSSSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPVK--SPPPPVYIYASPPPP-THY 153

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 64/124 (51%), Positives = 67/124 (54%), Gaps = 13/124 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 8  SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YHYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 64

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-----K 325
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    
Sbjct: 65 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSSSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP 124

Query: 326 HYVY 337
      +Y +
Sbjct: 125 YYYH 128

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 62/117 (52%), Positives = 62/117 (52%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    
Sbjct: 1  SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 60

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP VY SPPPP
Sbjct: 61 YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSSSPPPPYVYKSPPPP 117

 Score = 112 bits (281), Expect = 1e-23
 Identities = 64/117 (54%), Positives = 64/117 (54%), Gaps = 14/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVK 193
      SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP YH SPPPP    Y YKSPPPP 
Sbjct: 1  SPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPYHYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 55

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
       PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 56 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSSSPPPPYVYK 112

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 38/66 (57%), Positives = 41/66 (62%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP ++SPPP  SPPPP  Y+Y SPP
Sbjct: 96 KSPPPPSSSPPPPYVYKSPPPPS-----PSPPPPYYYHSPPPPVKSPPPPV--YIYASPP 148

Query: 182 PPVKHY 199
      PP HY
Sbjct: 149 PPT-HY 153

[47][TOP]
>UniRef100_Q9FG07 Gb|AAD23015.1 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FG07_ARATH
     Length = 434

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 68/119 (57%), Positives = 77/119 (64%), Gaps = 6/119 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P  + YKSPPPP + SPPP Y+S P PK H YKSPP
Sbjct: 321 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP---NVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVH--YKSPP 374

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYK 340
      PP + SPPP Y+S P PK H YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVYK
Sbjct: 375 PPYVYSSPPPPYYS-PSPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVTYKSPPPPYVYK 430

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 78/118 (66%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 71 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 124

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP+Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 125 PPYVYSSPPPLYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 179

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 78/118 (66%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP+Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 96 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPLYYSPSP--KVY-YKSPP 149

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 150 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 204

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 70/129 (54%), Positives = 78/129 (60%), Gaps = 19/129 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 246 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 302

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P + YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 303 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPNVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 362

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      S P PK HY
Sbjct: 363 S-PSPKVHY 370

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 79/137 (57%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP+Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 121 KSPPPPYVYSSPPPLYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 177

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 178 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 237

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 238 SPSPKVYYKSPPPPYVY 254

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 77/118 (65%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 171 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 224

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 225 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 279

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 221 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYS 280

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 281 SPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYY 337

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 338 SPSPNVYYKSPPPPYVY 354

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 63/115 (54%), Positives = 73/115 (63%), Gaps = 6/115 (5%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P + SPPP Y+ P PK + YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP 
Sbjct: 49 PKPYVYSSPPPPYY-TPSPKVN--YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPY 102

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP+Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 103 VYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPLYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 154

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 56/96 (58%), Positives = 64/96 (66%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPP
Sbjct: 346 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPP 399

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + +P
Sbjct: 400 PPYVYSSPPPPYYSPSPK---VTYKSPPPPYVYKTP 432

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 55/112 (49%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 9/112 (8%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHY 199
      YS P P Y SP  K  Y  P P + SPPP Y++P P   YKSPPPP V + 
Sbjct: 25 YSSPHTPAYDSPSYEHKGPKYAPHPKPYVYSSPPPPYYTPSPKVN---YKSPPPPYVYN- 80

Query: 200 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 81 SPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 129

[48][TOP]
>UniRef100_Q94ES3 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES3_PEA
     Length = 137

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 72/127 (56%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 20/127 (15%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-----KKH 160
      PPPPV Y P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP    H
Sbjct: 13 PPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPH 72

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP---VYHS 307
      VY SPPPP  + P Y SPPPP H     VY SPPPPV YSPPP  Y S
Sbjct: 73 PVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPV--YSPPPPAYYYKS 130

Query: 308 PPPPKKH 328
      PPPP H
Sbjct: 131 PPPPYHH 137

 Score = 113 bits (282), Expect = 7e-24
 Identities = 64/116 (55%), Positives = 65/116 (56%), Gaps = 30/116 (25%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKH---------YSP 205
      P KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H     +SP
Sbjct: 2  PHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSP 61

Query: 206 P----------PVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPP 319
      P     PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP
Sbjct: 62 PPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP 117

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 60/109 (55%), Positives = 61/109 (55%), Gaps = 9/109 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPP----KKHYVY 169
      SPPPP H P P     H VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y
Sbjct: 42 SPPPPPVHTYPHP----------HPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKY 91

Query: 170 KSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPPP H PP  PVYHSPPPP  VY PPP  + SPPP YH
Sbjct: 92 PSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP----VYSPPPPAYYYKSPPPPYH 136

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 47/81 (58%), Positives = 47/81 (58%), Gaps = 17/81 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPP------------VKHYSPPPVY 133
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP      V H PPPVY
Sbjct: 60 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPVY 119

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 196
      SPPPP  Y YKSPPPP H
Sbjct: 120 -SPPPPA--YYYKSPPPPYHH 137

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 42/67 (62%), Positives = 42/67 (62%), Gaps = 5/67 (7%)
 Frame = +2

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSP 310
      P KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSP
Sbjct: 2  PHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSP 61

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP  Y
Sbjct: 62 PPPVHTY 68

[49][TOP]
>UniRef100_Q01943 Extensin (Class I) (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q01943_SOLLC
     Length = 181

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 68/125 (54%), Positives = 69/125 (55%), Gaps = 12/125 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 169
      KSPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y Y
Sbjct: 1  KSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYY 57

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPPKK  
Sbjct: 58 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPKKSPPP 117

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 118 PYYYK 122

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 63/113 (55%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPPKK   Y YK
Sbjct: 66 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPKKSPPPPYYYK 122

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKS PPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 123 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSSPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 175

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 63/117 (53%), Positives = 66/117 (56%), Gaps = 5/117 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 50 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 105

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      SPPPP K  PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YK
Sbjct: 106 SSPPPPKKSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYK 154

 Score = 105 bits (263), Expect = 1e-21
 Identities = 60/110 (54%), Positives = 62/110 (56%), Gaps = 13/110 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP K  PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 82 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYSSPPPPKKSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 138

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYH---------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      SPPPP  SPPP Y+     SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP
Sbjct: 139 SPPPPSP--SPPPPYYYKSSPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPP 181

[50][TOP]
>UniRef100_Q9ZWT0 Extensin n=1 Tax=Adiantum capillus-veneris RepID=Q9ZWT0_ADICA
     Length = 207

 Score = 127 bits (318), Expect = 5e-28
 Identities = 68/115 (59%), Positives = 72/115 (62%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP   PP +Y SPPPP    Y+YK
Sbjct: 95 SPPPPYIYKSPPPPSPSPPPP---YIYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYK 151

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP Y SPPPP    Y YKSPPPP H SPPP VY SPPPP
Sbjct: 152 SPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPPSPSPPPPYQYKSPPPP-SHPSPPPYVYKSPPPP 205

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 67/131 (51%), Positives = 72/131 (54%), Gaps = 18/131 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-- 160
      KSPPP   P K+ SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP   PP +Y SPPPP   
Sbjct: 73 KSPPPSPSSPPYKYKSPPPPSPSPPPP---YIYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPP 129

Query: 161 --YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y+YKSPPPP   PP +Y SPPPP    Y Y SPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 130 PPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPPSPSPPPPYQYKSPPPP 189

Query: 320 K----KHYVYK 340
         YVYK
Sbjct: 190 SHPSPPPYVYK 200

 Score = 113 bits (282), Expect = 7e-24
 Identities = 57/110 (51%), Positives = 63/110 (57%), Gaps = 8/110 (7%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPP 181
      P  H SPPP  SPP   Y YKSPPPP   PP +Y SPPPP    Y+YKSPP
Sbjct: 68 PHYPHKSPPPSPSSPP-----YKYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPP 122

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP   PP +Y SPPPP    Y+YKSPPPP  SPPP ++S PPP
Sbjct: 123 PPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPP 172

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 54/109 (49%), Positives = 62/109 (56%), Gaps = 11/109 (10%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      H+ P +H   P  HY +KSPPP   P K+ SPPP  SPPPP  Y+YKSPPP
Sbjct: 51 HWRHPHYHHHKQRTPWHPHYPHKSPPPSPSSPPYKYKSPPPPSPSPPPP---YIYKSPPP 107

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PP +Y SPPPP    Y+YKSPPPP   PP +Y SPPPP
Sbjct: 108 PSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPP 156

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 51/120 (42%), Positives = 59/120 (49%), Gaps = 15/120 (12%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSP-PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      HY  P +H    P  H+ ++P P  H SPPP  SPP   Y YKSPPPP
Sbjct: 38 HYHHVPYHHHHDSHWRHPHYHHHKQRTPWHPHYPHKSPPPSPSSPP-----YKYKSPPPP 92

Query: 188 VKHYSPPPVYH-SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
        PPP + SPPPP    Y+YKSPPPP   PP +Y SPPPP    Y+YK
Sbjct: 93 SPS-PPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSPPPPYIYK 151

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 36/62 (58%), Positives = 40/62 (64%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP ++S PPP    SPPPP ++ SPPP H PPP  YVYKSPP
Sbjct: 151 KSPPPPPCTPSPPPYFYSSPPPPS----PSPPPPYQYKSPPPPSHPSPPP---YVYKSPP 203

Query: 182 PP 187
      PP
Sbjct: 204 PP 205

[51][TOP]
>UniRef100_B9GF15 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GF15_POPTR
     Length = 152

 Score = 126 bits (317), Expect = 7e-28
 Identities = 66/124 (53%), Positives = 70/124 (56%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------- 148
      KSPPPP   PP +Y SPPPP    YVY SPPPP   PP +Y SPPP    
Sbjct: 19 KSPPPPPPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPPPPPSP 78

Query: 149 -PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHS 307
      P  YVYKSPPPP   PP VY+SPPPP    YVY SPPPP  SPPP +Y S
Sbjct: 79 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPPSSPSPPPPYIYKS 138

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 139 PPPP 142

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 70/135 (51%), Positives = 75/135 (55%), Gaps = 22/135 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP +Y SPPPP    Y+YKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 3  KSPPPPSTSPPPPYIYKSPPPPPPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPPSPSPPP 62

Query: 161 -YVYKSPPPPVK--HYSPPP--VYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      Y+YKSPPPP   SPPP VY SPPPP    YVY SPPPP   PP VY+SPP
Sbjct: 63 PYIYKSPPPPPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPP 122

Query: 314 PPKKH------YVYK 340
      PP     Y+YK
Sbjct: 123 PPPSSPSPPPPYIYK 137

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 66/120 (55%), Positives = 69/120 (57%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP   PPP  SPPPP  YVYKSPPP
Sbjct: 43 SPPPPYVYMSPPPPSPSPPPP---YIYKSPPPP-----PPPPSPSPPPP---YVYKSPPP 91

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVY-------HSPPPPKKHY 331
      P   PP VY+SPPPP    YVY SPPPP  SPPP Y    SP PP  Y
Sbjct: 92 PSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPPSSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPPY 151

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 1e-19
 Identities = 52/95 (54%), Positives = 56/95 (58%), Gaps = 8/95 (8%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 244
      +YKSPPPP   PP +Y SPPPP    Y+YKSPPPP   PP VY SPPPP  
Sbjct: 1  MYKSPPPPSTSPPPPYIYKSPPPPPPSSPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYMSPPPPSPSP 60

Query: 245 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       Y+YKSPPPP   PPP  SPPPP  YVYK
Sbjct: 61 PPPYIYKSPPPP-----PPPPSPSPPPP---YVYK 87

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 50/93 (53%), Positives = 51/93 (54%), Gaps = 11/93 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 169
      KSPPPP   PPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY+SPPPP    YVY
Sbjct: 67 KSPPPP-----PPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPSPSPPPPYVY 118

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVY-------HSPPPPKKHY 247
      SPPPP  SPPP Y    SP PP  Y
Sbjct: 119 NSPPPPPSSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPPY 151

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 43/77 (55%), Positives = 46/77 (59%), Gaps = 6/77 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------YV 166
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVY SPPPP   PP VY+SPPPP     Y+
Sbjct: 79 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYNSPPPPSPSPPPPYVYNSPPPPPSSPSPPPPYI 135

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVY 217
      YKSPPPP   PPP Y
Sbjct: 136 YKSPPPPSPSPPPPPYY 152

[52][TOP]
>UniRef100_Q9M1H0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9M1H0_ARATH
     Length = 951

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP YHSP P +  YKSPP
Sbjct: 560 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVQ---YKSPP 613

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 614 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 668

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 69/121 (57%), Positives = 74/121 (61%), Gaps = 8/121 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 827 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 883

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP +YSP PV Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 884 VYSSPPPP--YYSPSPVVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 935

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 936 K 936

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 73/139 (52%), Positives = 80/139 (57%), Gaps = 27/139 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP VY 
Sbjct: 777 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYS 836

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YS
Sbjct: 837 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP--YYS 894

Query: 287 PPPV--YHSPPPPKKHYVY 337
      P PV Y SPPPP  YVY
Sbjct: 895 PSPVVDYKSPPPP---YVY 910

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 67/128 (52%), Positives = 73/128 (57%), Gaps = 16/128 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 469 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 525

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----- 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   
Sbjct: 526 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 585

Query: 317 -PKKHYVY 337
      P  YVY
Sbjct: 586 SPPPPYVY 593

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 66/124 (53%), Positives = 71/124 (57%), Gaps = 19/124 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 419 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---Y 475

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 476 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 535

Query: 305 SPPP 316
      SP P
Sbjct: 536 SPSP 539

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 69/133 (51%), Positives = 78/133 (58%), Gaps = 21/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP------------- 142
      KSPPPP + SPPP ++SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP       
Sbjct: 711 KSPPPPYVYSSPPPPHYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPY 767

Query: 143 --PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
       P PK H YKSPPPP + SPPP Y+S P PK H YKSPPPP + SPPP Y+SP P
Sbjct: 768 YAPTPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP 822

Query: 317 ------PKKHYVY 337
         P  YVY
Sbjct: 823 KVEYKSPPPPYVY 835

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 68/124 (54%), Positives = 71/124 (57%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP     Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 94 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP- 149

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHS 307
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY S
Sbjct: 150 --YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSS 204

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 205 PPPP 208

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 68/124 (54%), Positives = 71/124 (57%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP     Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 119 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP- 174

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHS 307
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY S
Sbjct: 175 --YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSS 229

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 230 PPPP 233

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 71/140 (50%), Positives = 76/140 (54%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 294 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---Y 350

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--- 295
      VY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP  
Sbjct: 351 VYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTY 410

Query: 296 ------VYHSPPPPKKHYVY 337
         Y SPPPP  YVY
Sbjct: 411 SPSPKVEYKSPPPP---YVY 427

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 68/124 (54%), Positives = 71/124 (57%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP     Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 344 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP- 399

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHS 307
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY S
Sbjct: 400 --YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSS 454

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 455 PPPP 458

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 72/150 (48%), Positives = 79/150 (52%), Gaps = 38/150 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSP 142
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP Y+SP
Sbjct: 494 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSP 553

Query: 143 PP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPP 265
      P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPP
Sbjct: 554 SPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVQYKSPP 613

Query: 266 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 614 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 643

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 70/121 (57%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP     Y SPPPP 
Sbjct: 244 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP- 299

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YV
Sbjct: 300 --YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YV 351

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 352 Y 352

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP +SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 394 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPY 450

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 451 VYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 502

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 68/121 (56%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------PKKH 160
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P    P H
Sbjct: 635 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPH 691

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYV 334
        PPPP  SP VY SPPPP  YVY SPPPP HYSP P  Y SPPPP  YV
Sbjct: 692 VCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPP---YVYSSPPPP--HYSPSPKVYYKSPPPP---YV 743

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 744 Y 744

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP +SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 169 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPY 225

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP
Sbjct: 226 VYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 282

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 283 P 283

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 68/118 (57%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP +SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 269 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 325

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 326 VYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 377

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 68/124 (54%), Positives = 70/124 (56%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP     Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 144 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP- 199

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHS 307
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY S
Sbjct: 200 --YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSS 254

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 255 PPPP 258

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 72/141 (51%), Positives = 77/141 (54%), Gaps = 29/141 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP YHSP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 585 KSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVQ---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 641

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSP--------PPPVKH 280
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSP    PPP  
Sbjct: 642 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPC 701

Query: 281 YSPPP--VYHSPPPPKKHYVY 337
      YSP P VY SPPPP  YVY
Sbjct: 702 YSPSPKVVYKSPPPP---YVY 719

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 72/143 (50%), Positives = 76/143 (53%), Gaps = 31/143 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP     Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 69 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP- 124

Query: 155 KHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
       YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP
Sbjct: 125 --YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 182

Query: 296 ---------VYHSPPPPKKHYVY 337
           Y SPPPP  YVY
Sbjct: 183 PTYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 202

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 58/109 (53%), Positives = 69/109 (63%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 852 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPVVD---YKSPP 905

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP +SP P ++
Sbjct: 906 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYKSPPPPSYSPSPKTEY 951

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 65/120 (54%), Positives = 66/120 (55%), Gaps = 8/120 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH--------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      K+PP P  SPPP Y     SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 45 KTPPLPYIDSSPPPTYSPAPEVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP-- 99

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 100 -YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 152

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 70/148 (47%), Positives = 74/148 (50%), Gaps = 38/148 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      KSPPPP + SPPP Y+SP P    P H   PPPP  SP VY SPPPP  
Sbjct: 660 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPP--- 716

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPP------PKKHYV------------- 250
      YVY SPPPP HYSP P      VY SPPP   PK HY       
Sbjct: 717 YVYSSPPPP--HYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYYAPTPKV 774

Query: 251 -YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       YKSPPPP + SPPP Y+S P PK HY
Sbjct: 775 HYKSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVHY 801

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 59/115 (51%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--------YHSPPPPKKHYVYK 172
      P  SPPP+Y SP P +  YK+PP P  SPPP     Y SPPPP  YVY 
Sbjct: 25 PYTDSSPPPLYSSPLPKIE---YKTPPLPYIDSSPPPTYSPAPEVEYKSPPPP---YVYS 78

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 79 SPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPTYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 127

[53][TOP]
>UniRef100_UPI0001739340 ATHRGP1 (HYDROXYPROLINE-RICH GLYCOPROTEIN); structural constituent
      of cell wall n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0001739340
     Length = 699

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 68/110 (61%), Positives = 76/110 (69%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 425 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 478

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP + SPPP Y+S P PK H YKSPPPP + SPPP Y+S P PK HY
Sbjct: 479 PPYVYSSPPPPYYS-PSPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVHY 524

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPP
Sbjct: 475 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPP 528

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 529 PPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 583

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPP
Sbjct: 450 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPP 503

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 504 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 558

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 70/129 (54%), Positives = 77/129 (59%), Gaps = 19/129 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 375 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 431

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 432 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 491

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      S P PK HY
Sbjct: 492 S-PSPKVHY 499

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 150 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 203

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 204 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 258

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 225 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 278

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 279 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 333

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 175 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 231

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 232 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 291

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 292 SPSPKVDYKSPPPPYVY 308

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP +SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 350 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 403

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 404 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 458

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 68/118 (57%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP +SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 300 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPY 356

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 357 VYSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 408

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 70/140 (50%), Positives = 76/140 (54%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 250 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 306

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--- 295
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP  
Sbjct: 307 VYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPTY 366

Query: 296 ------VYHSPPPPKKHYVY 337
         Y SPPPP  YVY
Sbjct: 367 SPSPKVYYKSPPPP---YVY 383

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 64/121 (52%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP +SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 75 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 128

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP
Sbjct: 129 PPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 188

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 189 P 189

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 70/153 (45%), Positives = 78/153 (50%), Gaps = 43/153 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 525 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYS 584

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPP---------------PKKHYVYK 256
      SPPP  P   YKSPPPP +YSP P VY+ PP        P  VYK
Sbjct: 585 SPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP--YYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYK 642

Query: 257 SPPPPVKHYSPPPVYHSP--------PPPKKHY 331
      SPPPP + SPPP Y+SP    PPP +Y
Sbjct: 643 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYY 675

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 70/144 (48%), Positives = 77/144 (53%), Gaps = 38/144 (26%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSP 142
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP Y+SP
Sbjct: 550 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSP 609

Query: 143 -----------------PPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 253
              PPP  Y   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y Y
Sbjct: 610 SPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP--KVY-Y 666

Query: 254 KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      KSPPPP +YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 667 KSPPPP-SYYSPSPKVEYKSPPPP 689

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 66/140 (47%), Positives = 73/140 (52%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPK 154
      K+PP P  SPPP Y  P +  YKSPPPP + SPPP     Y SPPPP 
Sbjct: 51 KTPPLPYVDSSPPPTYTPAPEVE----YKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP- 105

Query: 155 KHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
       YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP
Sbjct: 106 --YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 163

Query: 296 VYHSPPP------PKKHYVY 337
      Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 164 PYYSPSPKVEYKSPPPPYVY 183

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 68/132 (51%), Gaps = 23/132 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------------PKKHYVYKSPP--------PPVKHYS 118
      KSPPPP + SPPP Y+SP P       P   YKSPP    PP  YS
Sbjct: 575 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYS 634

Query: 119 PPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      P P VY SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP   Y SP P V++ SPP
Sbjct: 635 PSPKVVYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPS----YYSPSPKVEYKSPP 687

Query: 293 PVYHSPPPPKKH 328
      P +SP P ++
Sbjct: 688 PPSYSPSPKTEY 699

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 60/118 (50%), Positives = 66/118 (55%), Gaps = 17/118 (14%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--------YHSPPPPKKHYVYK 172
      P + SPPP+Y SP P +  YK+PP P  SPPP     Y SPPPP  YVY 
Sbjct: 31 PETYASPPPLYSSPLPEVE---YKTPPLPYVDSSPPPTYTPAPEVEYKSPPPP---YVYS 84

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 85 SPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPP 139

[54][TOP]
>UniRef100_Q41707 Extensin class 1 protein n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q41707_VIGUN
     Length = 489

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 67/124 (54%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 135 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 191

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    
Sbjct: 192 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 251

Query: 329 YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 252 YYYK 255

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 67/124 (54%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y YK
Sbjct: 311 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYK 367

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    
Sbjct: 368 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 427

Query: 329 YVYK 340
      YVYK
Sbjct: 428 YVYK 431

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 66/124 (53%), Positives = 67/124 (54%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 295 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 351

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    
Sbjct: 352 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 411

Query: 329 YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 412 YYYK 415

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 67/129 (51%), Positives = 67/129 (51%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 335 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 394

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 395 PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 454

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 455 SPPPPYYYK 463

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 63/115 (54%), Positives = 66/115 (57%), Gaps = 4/115 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 375 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 431

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+Y
Sbjct: 432 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYPYLY 481

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 69/127 (54%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 15/127 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHY--SPPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP    +Y SPPP  SPPPP  Y
Sbjct: 103 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---Y 156

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 328
      VYKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP  
Sbjct: 157 VYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSP 216

Query: 329 ---YVYK 340
       YVYK
Sbjct: 217 PPPYVYK 223

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 65/124 (52%), Positives = 66/124 (53%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 215 SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 271

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---- 328
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    
Sbjct: 272 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 331

Query: 329 YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 332 YYYK 335

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 66/129 (51%), Positives = 66/129 (51%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 159 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 218

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 219 PYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 278

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 279 SPPPPYYYK 287

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 66/129 (51%), Positives = 66/129 (51%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 271 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 330

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 331 PYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 390

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 391 SPPPPYYYK 399

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 66/125 (52%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    +Y Y
Sbjct: 183 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 238

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 239 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 298

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 299 PYYYK 303

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 66/125 (52%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 199 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 254

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 255 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 314

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 315 PYYYK 319

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 66/125 (52%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 263 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 318

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 319 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 378

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 379 PYYYK 383

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 63/114 (55%), Positives = 65/114 (57%), Gaps = 9/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 359 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 414

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      KSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 415 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 468

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 63/110 (57%), Positives = 67/110 (60%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    SPPP
Sbjct: 391 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP-----SPPP 442

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPP 319
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP   +Y+SPPPP
Sbjct: 443 PYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPYYPYLYNSPPPP 487

 Score = 115 bits (289), Expect = 1e-24
 Identities = 64/126 (50%), Positives = 65/126 (51%), Gaps = 17/126 (13%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPK-----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YV 166
      PP + SPPP  SPPPP    Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y 
Sbjct: 50 PPYYYKSPPPPSPSPPPPPYVHKYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYY 109

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-- 328
      YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 110 YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPP 169

Query: 329 --YVYK 340
       Y YK
Sbjct: 170 PPYYYK 175

 Score = 114 bits (286), Expect = 3e-24
 Identities = 66/130 (50%), Positives = 67/130 (51%), Gaps = 17/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-- 160
      KSPPPP   PPP + SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 79 KSPPPPSPS-PPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPP 137

Query: 161 --YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 138 PPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 197

Query: 323 KH----YVYK 340
         Y YK
Sbjct: 198 PSPPPPYYYK 207

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 59/121 (48%), Positives = 61/121 (50%), Gaps = 20/121 (16%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--------SPPPPKKH----YVYKSPP 181
      PP Y++ PP  Y YKSPPPP   PPP H    SPPPP    YVYKSPP
Sbjct: 43 PPYYYNAPP----YYYKSPPPPSPSPPPPPYVHKYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPP 98

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 337
      PP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVY
Sbjct: 99 PPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVY 158

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 159 K 159

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 47/106 (44%), Positives = 49/106 (46%), Gaps = 20/106 (18%)
 Frame = +2

Query: 83 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      Y  PP + +PP Y SPPPP        Y YKSPPPP   PP VY SP
Sbjct: 38 YPKQTPPYYYNAPPYYYKSPPPPSPSPPPPPYVHKYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSP 97

Query: 227 PPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      PPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 98 PPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 143

[55][TOP]
>UniRef100_Q9M1G9 Extensin-2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=EXTN2_ARATH
     Length = 743

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 68/110 (61%), Positives = 76/110 (69%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 469 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 522

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP + SPPP Y+S P PK H YKSPPPP + SPPP Y+S P PK HY
Sbjct: 523 PPYVYSSPPPPYYS-PSPKVH--YKSPPPPYVYSSPPPPYYS-PSPKVHY 568

 Score = 125 bits (313), Expect = 2e-27
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPP
Sbjct: 519 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPP 572

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 573 PPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 627

 Score = 124 bits (311), Expect = 3e-27
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K HY KSPP
Sbjct: 494 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP-KVHY--KSPP 547

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 548 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 602

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 70/129 (54%), Positives = 77/129 (59%), Gaps = 19/129 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 419 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 475

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 476 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 535

Query: 305 SPPPPKKHY 331
      S P PK HY
Sbjct: 536 S-PSPKVHY 543

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 73/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 144 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 197

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 198 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 252

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 294 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 350

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP
Sbjct: 351 VYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 407

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 408 P 408

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 70/137 (51%), Positives = 75/137 (54%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 169 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---Y 225

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 226 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 285

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 286 SPSPKVDYKSPPPPYVY 302

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 219 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 272

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 273 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 327

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 269 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 322

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 323 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 382

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 383 P 383

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 70/121 (57%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---------VYHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP     Y SPPPP 
Sbjct: 369 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVYYKSPPPP- 424

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YV
Sbjct: 425 --YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YV 476

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 477 Y 477

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 68/118 (57%), Positives = 76/118 (64%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP +SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 394 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 447

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 448 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 502

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 64/121 (52%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP +SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 69 KSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 122

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP
Sbjct: 123 PPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 182

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 183 P 183

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 70/140 (50%), Positives = 76/140 (54%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 244 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 300

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-- 298
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP  
Sbjct: 301 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPTY 360

Query: 299 -------YHSPPPPKKHYVY 337
         Y SPPPP  YVY
Sbjct: 361 SPSPKVDYKSPPPP---YVY 377

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 70/153 (45%), Positives = 78/153 (50%), Gaps = 43/153 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 569 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYS 628

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPP---------------PKKHYVYK 256
      SPPP  P   YKSPPPP +YSP P VY+ PP        P  VYK
Sbjct: 629 SPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP--YYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYK 686

Query: 257 SPPPPVKHYSPPPVYHSP--------PPPKKHY 331
      SPPPP + SPPP Y+SP    PPP +Y
Sbjct: 687 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPSYY 719

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 70/144 (48%), Positives = 77/144 (53%), Gaps = 38/144 (26%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSP 142
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP Y+SP
Sbjct: 594 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSP 653

Query: 143 -----------------PPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 253
               PPP  Y   VYKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y Y
Sbjct: 654 SPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYSPSPKVVYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP--KVY-Y 710

Query: 254 KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      KSPPPP +YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 711 KSPPPP-SYYSPSPKVEYKSPPPP 733

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 66/140 (47%), Positives = 73/140 (52%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPK 154
      K+PP P  SPPP Y  P +  YKSPPPP + SPPP     Y SPPPP 
Sbjct: 45 KTPPLPYVDSSPPPTYTPAPEVE----YKSPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP- 99

Query: 155 KHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
       YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP
Sbjct: 100 --YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 157

Query: 296 VYHSPPP------PKKHYVY 337
      Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 158 PYYSPSPKVEYKSPPPPYVY 177

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 68/132 (51%), Gaps = 23/132 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-------------PKKHYVYKSPP--------PPVKHYS 118
      KSPPPP + SPPP Y+SP P       P   YKSPP    PP  YS
Sbjct: 619 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYYSPSPKVYYKSPPHPHVCVCPPPPPCYS 678

Query: 119 PPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      P P VY SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP   Y SP P V++ SPP
Sbjct: 679 PSPKVVYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPS----YYSPSPKVEYKSPP 731

Query: 293 PVYHSPPPPKKH 328
      P +SP P ++
Sbjct: 732 PPSYSPSPKTEY 743

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 60/118 (50%), Positives = 66/118 (55%), Gaps = 17/118 (14%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--------YHSPPPPKKHYVYK 172
      P + SPPP+Y SP P +  YK+PP P  SPPP     Y SPPPP  YVY 
Sbjct: 25 PETYASPPPLYSSPLPEVE---YKTPPLPYVDSSPPPTYTPAPEVEYKSPPPP---YVYS 78

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 79 SPPPPTYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPP 133

[56][TOP]
>UniRef100_Q9SK35 Putative uncharacterized protein At2g24980 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9SK35_ARATH
     Length = 559

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 72/138 (52%), Positives = 79/138 (57%), Gaps = 25/138 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 421 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSY 477

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPPP     YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 478 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 537

Query: 305 SPPP------PKKHYVYK 340
      SP P   P  YVYK
Sbjct: 538 SPSPKVTYKSPPPPYVYK 555

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 77/118 (65%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 171 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 224

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 225 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 279

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 77/118 (65%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 246 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 299

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 300 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 354

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 77/118 (65%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 321 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 374

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 375 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVY 429

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 346 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 402

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 403 VYNSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 462

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 463 SPSPKVYYKSPPPSYVY 479

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 69/119 (57%), Positives = 77/119 (64%), Gaps = 7/119 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPP
Sbjct: 396 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPP 449

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YSP P VY+ PPP  YVY
Sbjct: 450 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPP--YYSPSPKVYYKSPPPS--YVY 504

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 196 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 252

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 253 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 312

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 313 SPSPKVYYKSPPPPYVY 329

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 271 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPY 327

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 328 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 387

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 388 SPSPKVYYKSPPPPYVY 404

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 96 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 149

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 150 PPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVY 204

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 121 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 177

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 178 VYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYY 237

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 238 SPSPKVYYKSPPPPYVY 254

 Score = 114 bits (284), Expect = 4e-24
 Identities = 68/133 (51%), Positives = 76/133 (57%), Gaps = 21/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 148
      KS PPP ++Y+P P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 54 KSSPPP-QYYTPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 109

Query: 149 ----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P
Sbjct: 110 PYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSP 166

Query: 317 ------PKKHYVY 337
         P  YVY
Sbjct: 167 KVDYKSPPPPYVY 179

 Score = 108 bits (269), Expect = 2e-22
 Identities = 61/118 (51%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 15/118 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P  SPPP Y+ P PK + YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP 
Sbjct: 49 PKPYVKSSPPPQYY-TPSPKVN--YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPY 102

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 103 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPP 160

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 58/115 (50%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 19/115 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 446 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVYYKSPPPSYVYS 505

Query: 137 SPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      SPPPP     YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + +P
Sbjct: 506 SPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP---KVTYKSPPPPYVYKTP 557

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 56/111 (50%), Positives = 57/111 (51%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      P  Y+ P  H P  P K YV SPPP   SP  Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 28 PQTPSYNSPSYEHKGPKYAPHPKPYVKSSPPPQYYTPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPP 84

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 85 PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 129

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 2e-11
 Identities = 44/90 (48%), Positives = 45/90 (50%), Gaps = 3/90 (3%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 247
      Y Y SP P  Y+ P  H P  P K YV SPPP   SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 23 YPYSSPQTP--SYNSPSYEHKGPKYAPHPKPYVKSSPPPQYYTPSPKVNYKSPPPP---Y 77

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 78 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 104

[57][TOP]
>UniRef100_Q41120 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q41120_PHAVU
     Length = 154

 Score = 124 bits (312), Expect = 2e-27
 Identities = 64/119 (53%), Positives = 69/119 (57%), Gaps = 8/119 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----KHYVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP YHSPPPP    Y YK
Sbjct: 32 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYK 88

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP + PP Y SPPPP    Y YKSPPPP  +P +Y SPPPP  Y+Y
Sbjct: 89 SPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPA--YIY 145

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 63/121 (52%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 12/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPP 181
      PP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPP
Sbjct: 3  PPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 59

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPK----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVY 337
      PP   PP YHSPPPP    Y YKSPPPP + PP Y SPPPP    Y Y
Sbjct: 60 PPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYYY 119

Query: 338 K 340
      K
Sbjct: 120 K 120

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 63/125 (50%), Positives = 67/125 (53%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-----KHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 16 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 71

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----K 325
      SPPPP   PP Y SPPPP +  Y Y SPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 72 HSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPAPAP 131

Query: 326 HYVYK 340
      Y+YK
Sbjct: 132 KYIYK 136

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 53/99 (53%), Positives = 58/99 (58%), Gaps = 8/99 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP YHSPPPP    Y YKSPPPP + PP Y SPPPP   
Sbjct: 56 KSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPTPHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPP 115

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      Y YKSPPPP  +P +Y SPPPP  Y+Y SPPPP+
Sbjct: 116 PYYYKSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPA--YIYSSPPPPI 152

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 48/84 (57%), Positives = 49/84 (58%)
 Frame = +2

Query: 68 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 247
      K Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y
Sbjct: 2  KPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---Y 53

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      YKSPPPP   PP YHSPPPP
Sbjct: 54 YYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPP 77

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 34/65 (52%), Positives = 35/65 (53%), Gaps = 2/65 (3%)
 Frame = +2

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKK 325
      K Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SP PP +Y SPPP  SPPPP 
Sbjct: 2  KPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP-------SPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP-- 52

Query: 326 HYVYK 340
      Y YK
Sbjct: 53 -YYYK 56

[58][TOP]
>UniRef100_Q94ES4 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES4_PEA
     Length = 120

 Score = 124 bits (310), Expect = 4e-27
 Identities = 71/118 (60%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHY 163
      PPPPV Y P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y
Sbjct: 13 PPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPY 72

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKH 328
      Y SPPPP H PP  H P P   VY SPPPPV YSPPP  Y SPPPP H
Sbjct: 73 KYPSPPPPPAHTYPP---HVPTP-----VYHSPPPPV--YSPPPPAYYYKSPPPPYHH 120

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 66/118 (55%), Positives = 68/118 (57%), Gaps = 22/118 (18%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPP-----------PVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP- 151
      P K+ SPP      PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP 
Sbjct: 6  PYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPP 65

Query: 152 ---KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
       KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP  VY PPP  + SPPP YH
Sbjct: 66 TPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP----VYSPPPPAYYYKSPPPPYH 119

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 63/99 (63%), Positives = 63/99 (63%), Gaps = 13/99 (13%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPP-VKHY-SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSP 226
      P KK Y Y SPPPP V Y P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H  P PVYHSP
Sbjct: 2  PHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHPHPVYHSP 61

Query: 227 PPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPP 319
      PPP  KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP
Sbjct: 62 PPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP 100

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 48/82 (58%), Positives = 49/82 (59%), Gaps = 10/82 (12%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPK 154
      SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP 
Sbjct: 42 SPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP- 100

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
       VY PPP  + SPPP YH
Sbjct: 101 ---VYSPPPPAYYYKSPPPPYH 119

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 41/80 (51%), Positives = 42/80 (52%), Gaps = 16/80 (20%)
 Frame = +2

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---------SPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHY--SP 289
      P KK Y Y SPPPP    PV+     SPPPP KK Y Y SPPPP H  P
Sbjct: 2  PHKKPYKYPSPPPP-------PVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHP 54

Query: 290 PPVYHSPPPP----KKHYVY 337
      PVYHSPPPP  KK Y Y
Sbjct: 55 HPVYHSPPPPPTPHKKPYKY 74

[59][TOP]
>UniRef100_Q41983 Extensin precusor (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q41983_ARATH
     Length = 99

 Score = 123 bits (309), Expect = 6e-27
 Identities = 63/107 (58%), Positives = 68/107 (63%)
 Frame = +2

Query: 20 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 199
      V + +P VY SP PP  YVYKSPPPP  +P VY SPPPP  YVYKSPPPP  
Sbjct: 4  VSNLAPTYVYKSPXPPTPTYVYKSPPPP----TPTYVYKSPPPPTPTYVYKSPPPP---- 55

Query: 200 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      +P VY SPPPP  YVYKSPPPP  +P VY SPPPP  YVYK
Sbjct: 56 TPTYVYKSPPPPTPKYVYKSPPPP----TPTYVYKSPPPPTPKYVYK 98

 Score = 112 bits (281), Expect = 1e-23
 Identities = 57/94 (60%), Positives = 58/94 (61%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSP PP  Y  VY SPPPP  YVYKSPPPP  +P VY SPPPP  YVYKSPP
Sbjct: 14 KSPXPPTPTY----VYKSPPPPTPTYVYKSPPPP----TPTYVYKSPPPPTPTYVYKSPP 65

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PP  Y  VY SPPPP  YVYKSPPPP  Y
Sbjct: 66 PPTPKY----VYKSPPPPTPTYVYKSPPPPTPKY 95

[60][TOP]
>UniRef100_Q9FG06 Genomic DNA, chromosome 5, BAC clone:F15M7 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FG06_ARATH
     Length = 689

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP VY+
Sbjct: 126 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYN 185

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 186 SPPPPYYSPSPKIEYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYNSPPPPYY 242

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 243 SPSPKVDYKSPPPPYVY 259

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 71/137 (51%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 301 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 357

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 358 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYY 417

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 418 SPSPKVAYKSPPPPYVY 434

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 67/121 (55%), Positives = 71/121 (58%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 376 KSPPPPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVAYKSPPPP---Y 432

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPPP
Sbjct: 433 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPP 489

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 490 P 490

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 101 KSPPPPNVYNSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 157

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 158 VYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKIEYKSPPPPYVYSSPPPPYY 217

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 218 SPSPKVDYKSPPPPYVY 234

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 201 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 260

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 261 SPPPPYFSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYY 317

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 318 SPSPKVYYKSPPPPYVY 334

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 65/118 (55%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPP
Sbjct: 251 KSPPPPYVYSSPPPPYFSPSPKVE---YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVE---YKSPP 304

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P K Y YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 305 PPYVYSSPPPPYYSPSP--KVY-YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 359

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 71/121 (58%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 351 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPY 407

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 408 VYSSPPPPYYSPSPKVAYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 464

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 465 P 465

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 72/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPP
Sbjct: 451 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPP 504

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP YHSP P   YKSPPPP + S PP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 505 PPYVYSSPPPPYHSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSHPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVY 559

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P +  YKSPPPP + SPPP YHSP P   YKSPP
Sbjct: 476 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVN---YKSPP 529

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + S PP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 530 PPYVYSSHPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVY 584

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 326 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 379

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 380 PPYVYSSPPPQYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVAYKSPPPPYVYSSPPP 439

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 440 P 440

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 65/141 (46%), Positives = 72/141 (51%), Gaps = 28/141 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----------- 148
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P      
Sbjct: 551 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPMVDYKSTPPPY 607

Query: 149 -----------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVK 277
           P   YKSPP P + SPPP+Y+SP P   P  YVY SPPPP 
Sbjct: 608 VYSFPPLPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYSSPPPLYYSPSPKVHYKSPPPPYVYNSPPPPYY 667

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       SP  Y SPPPP  YVYK
Sbjct: 668 SPSPKVTYKSPPPP---YVYK 685

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 66/137 (48%), Positives = 72/137 (52%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP YHSP P   YKSPPPP + S PP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 501 KSPPPPYVYSSPPPPYHSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSHPPPYYSPSPKVNYKSPPPPY 557

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKS PPP + PP Y+
Sbjct: 558 VYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPMVDYKSTPPPYVYSFPPLPYY 617

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 618 SPSPKVDYKSPPLPYVY 634

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 60/118 (50%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 15/118 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P + SPPP + P PK +Y KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP 
Sbjct: 78 PKPYVYISPPPPSYYSPSPKVNY--KSPPPPNVYNSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPY 132

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 133 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPP 190

 Score = 102 bits (253), Expect = 2e-20
 Identities = 60/113 (53%), Positives = 62/113 (54%), Gaps = 5/113 (4%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSP 178
      P  HY+ P  H P  P K YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  VY SP
Sbjct: 57 PQTPHYNSPSHEHKSPKYAPHPKPYVYISPPPP-SYYSPSPKVNYKSPPPPN---VYNSP 112

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 113 PPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 159

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 2e-19
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 63/118 (53%), Gaps = 22/118 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----------------------PKKHYVYKSPPPPVKHY 115
      KSPPPP + SPPP Y+SP P           P   YKSPP P + 
Sbjct: 576 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPMVDYKSTPPPYVYSFPPLPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYS 635

Query: 116 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      SPPP+Y+SP P K HY KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + +P
Sbjct: 636 SPPPLYYSPSP-KVHY--KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPK---VTYKSPPPPYVYKAP 687

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 43/98 (43%), Positives = 48/98 (48%), Gaps = 11/98 (11%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSP--PPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 241
      Y Y SP  P  HY+ P  H P  P K YVY SPPPP +YSP P +    
Sbjct: 48 YPYSSPYSSPQTPHYNSPSHEHKSPKYAPHPKPYVYISPPPP-SYYSPSPKVN------- 99

Query: 242 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
       YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 100 ---YKSPPPPNVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 134

[61][TOP]
>UniRef100_Q43687 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q43687_VIGUN
     Length = 242

 Score = 123 bits (308), Expect = 7e-27
 Identities = 63/116 (54%), Positives = 65/116 (56%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----Y 163
      PPPP + SPPP  SPPPP K  HY YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y
Sbjct: 44 PPPPYVYSSPPPPSLSPPPPYKYKDPHYEYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPY 103

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      YKSPPPP   PP Y SPPPP+   Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 104 YYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPRPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 159

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 65/126 (51%), Positives = 67/126 (53%), Gaps = 14/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y Y
Sbjct: 114 SPPPPYYYKSPPPPRPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPSYYY 170

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----K 322
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 171 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPPYEHKD 230

Query: 323 KHYVYK 340
      +Y YK
Sbjct: 231 PYYQYK 236

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 65/130 (50%), Positives = 66/130 (50%), Gaps = 17/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP+   
Sbjct: 74 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPRPSPPP 133

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 134 PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPSYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 193

Query: 323 KH----YVYK 340
         Y YK
Sbjct: 194 PSPPPPYYYK 203

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 65/125 (52%), Positives = 67/125 (53%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 98 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPRPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 154

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      SPPPP   PP Y+ SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 155 SPPPPSPSPPPPSYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 214

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 215 PYYYK 219

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 64/120 (53%), Positives = 66/120 (55%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK----HY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 160
      SPPPP K  HY  SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP  
Sbjct: 59 SPPPPYKYKDPHYEYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSP 115

Query: 161 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP +Y
Sbjct: 116 PPPYYYKSPPPPRPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPSYYY 170

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 59/105 (56%), Positives = 62/105 (59%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPP
Sbjct: 146 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPS--YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP-----SPPP 198

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPP 316
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP +H P  Y SPPP
Sbjct: 199 PYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPPYEHKDPYYQYKSPPP 240

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 56/105 (53%), Positives = 57/105 (54%), Gaps = 8/105 (7%)
 Frame = +2

Query: 50 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 229
      HSPPPP  YVY SPPPP  SPPP Y  P  HY YKSPPPP   PP Y SPP
Sbjct: 40 HSPPPPPP-YVYSSPPPP--SLSPPPPYKYKDP---HYEYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 93

Query: 230 PPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      PP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP+   Y YK
Sbjct: 94 PPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPRPSPPPPYYYK 138

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 1e-09
 Identities = 36/69 (52%), Positives = 37/69 (53%), Gaps = 9/69 (13%)
 Frame = +2

Query: 161 YVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y + PPPP  Y SPPP  SPPPP K  HY YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 38 YTHSPPPPPPYVYSSPPPPSLSPPPPYKYKDPHYEYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 97

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 98 SPPPPYYYK 106

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 31/61 (50%), Positives = 34/61 (55%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP +  P +Y YKSPP
Sbjct: 187 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPPYEHKDP--YYQYKSPP 239

Query: 182 P 184
      P
Sbjct: 240 P 240

[62][TOP]
>UniRef100_Q7DLZ6 Extensin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Vigna unguiculata
      RepID=Q7DLZ6_VIGUN
     Length = 164

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 67/129 (51%), Positives = 67/129 (51%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 10 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 69

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 70 PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP 129

Query: 326 H----YVYK 340
        Y YK
Sbjct: 130 SPPPPYYYK 138

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 63/115 (54%), Positives = 66/115 (57%), Gaps = 4/115 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    YVYK
Sbjct: 50 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYK 106

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+Y
Sbjct: 107 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYPYLY 156

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 67/125 (53%), Positives = 69/125 (55%), Gaps = 13/125 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----KKHYVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    +Y Y
Sbjct: 2  SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYY-Y 57

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 328
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP VY SPPPP   
Sbjct: 58 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPP 117

Query: 329 -YVYK 340
      Y YK
Sbjct: 118 PYYYK 122

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 63/110 (57%), Positives = 67/110 (60%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    SPPP
Sbjct: 66 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP-----SPPP 117

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPP 319
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP   +Y+SPPPP
Sbjct: 118 PYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPYYPYLYNSPPPP 162

[63][TOP]
>UniRef100_O65760 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Cicer arietinum RepID=O65760_CICAR
     Length = 192

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 67/118 (56%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP YHSPPPP    SPPP
Sbjct: 15 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPS-----PSPPP 66

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPP----PKKHYVYK 340
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP YH SPPP  P+ Y YK
Sbjct: 67 PYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPYHYQSPPPPSPTPRTPYYYK 119

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 74/133 (55%), Positives = 77/133 (57%), Gaps = 28/133 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP----KKHYV 166
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP YH SPPPP  + Y 
Sbjct: 63 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPYHYQSPPPPSPTPRTPYY 117

Query: 167 YKSPPPPVK------HY--------SPPPVYH--SPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYS 286
      YKSPPPP    HY    SPPP YH SPPPP    Y+YKSPPPPVK  
Sbjct: 118 YKSPPPPTSSPPPPYHYVSPPPPIKSPPPPYHYTSPPPPSPSPAPTYIYKSPPPPVKS-P 176

Query: 287 PPPVYH--SPPPP 319
      PPPVY  SPPPP
Sbjct: 177 PPPVYIYASPPPP 189

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 68/116 (58%), Positives = 70/116 (60%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP YHSPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPP
Sbjct: 39 KSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPP 90

Query: 182 PPVKHYSPPPVYH--SPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKK 325
      PP  SPPP YH SPPPP  + Y YKSPPPP  SPPP YH SPPPP K
Sbjct: 91 PPSP--SPPPPYHYQSPPPPSPTPRTPYYYKSPPPPTS--SPPPPYHYVSPPPPIK 142

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 58/103 (56%), Positives = 62/103 (60%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP ++SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP 
Sbjct: 1  PPPYYYHSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPY 52

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      ++SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 53 YYHSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 92

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 36/67 (53%), Positives = 41/67 (61%), Gaps = 5/67 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVY 169
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  +P +Y SPPPP K   Y+Y
Sbjct: 127 SPPPPYHYVSPPPPIKSPPPP---YHYTSPPPPSPSPAPTYIYKSPPPPVKSPPPPVYIY 183

Query: 170 KSPPPPV 190
      SPPPP+
Sbjct: 184 ASPPPPI 190

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 36/73 (49%), Positives = 39/73 (53%)
 Frame = +2

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PP YHSPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP     
Sbjct: 2  PPYYYHSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPP--------- 44

Query: 299 YHSPPPPKKHYVY 337
       SP PP +Y +
Sbjct: 45 --SPSPPPPYYYH 55

[64][TOP]
>UniRef100_Q9LJ64 Extensin protein-like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9LJ64_ARATH
     Length = 956

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 67/121 (55%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV YSPPP HSPPPP H  SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 669 SPPPPV--YSPPPPVHSPPPPPVH----SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 715

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-------------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PV +SPPP HSPPPP +        +Y PPPPV +SPPP HSPPPP 
Sbjct: 716 PV--HSPPPPVHSPPPPVQSPPPPPVFSPPPPAPIYSPPPPPV--HSPPPPVHSPPPPPV 771

Query: 326 H 328
      H
Sbjct: 772 H 772

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 64/105 (60%), Positives = 70/105 (66%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV+  PPPV+ SPPPP  +Y PPP
Sbjct: 705 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQSPPPPPVF-SPPPPAP--IYSPPPP 754

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP H  SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 755 PV--HSPPPPVHSPPPPPVH----SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 791

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 64/105 (60%), Positives = 67/105 (63%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  +SPPP  SPPPP    SPPPPV YSPPP HSPPPP H  SPPP
Sbjct: 646 SPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPMH-----SPPPPV--YSPPPPVHSPPPPPVH----SPPP 694

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 695 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 730

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 61/105 (58%), Positives = 67/105 (63%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV+  PPPV+ SPPPP  +Y PPPPV +SPPP HSPPPP H  SPPP
Sbjct: 726 SPPPPVQSPPPPPVF-SPPPPAP--IYSPPPPPV--HSPPPPVHSPPPPPVH----SPPP 776

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    SPPPPV  PP  +SPPPP
Sbjct: 777 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVHSPPPPSPIYSPPPP 814

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 64/112 (57%), Positives = 70/112 (62%), Gaps = 3/112 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    V+ PPPPV +SPPP HSPPPP    S
Sbjct: 655 SPPPPV--FSPPPPMHSPPPPVYSPPPPVHSPPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHS 705

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV+  PPPV+ SPPPP  Y
Sbjct: 706 PPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQSPPPPPVF-SPPPPAPIY 749

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 63/106 (59%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +SPPPP   PPP  +SPPPP H  SPPPPV H PPP HSPPPP    SP
Sbjct: 732 QSPPPPPVFSPPPPAPIYSPPPPPVH----SPPPPV-HSPPPPPVHSPPPP-----VHSP 781

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPPV +SPPP HSPPPP    SPPPP  YSPPP  SPPP
Sbjct: 782 PPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPSPIYSPPPPVFSPPP 820

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 64/116 (55%), Positives = 68/116 (58%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPP----VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP P   K SP PPV+ PPPP H  SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY
Sbjct: 626 PPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVH----SPPPPV--FSPPPPMHSPPPP----VY 675

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPPV  PPPV+   HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 676 -SPPPPVHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 723

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 53/107 (49%), Positives = 59/107 (55%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP H PPPV HSPPPP H    SPPPPV +SPPP HSPPPP    S
Sbjct: 750 SPPPPPVHSPPPPV-HSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHS 801

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPPP  YSPPP  SPPP    +P PP  + P+ ++P P
Sbjct: 802 PPPPSPIYSPPPPVFSPPPKP-----VTPLPP----ATSPMANAPTP 839

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 55/112 (49%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHY 163
      K  PP++  P  Y + P K+   PP P   K SP PPV+ PPPP  
Sbjct: 599 KMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRR---PQPPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPP--- 652

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V+ SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY SPPPPV H PPP HSPPPP
Sbjct: 653 VH-SPPPPV--FSPPPPMHSPPPP----VY-SPPPPV-HSPPPPPVHSPPPP 695

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 44/116 (37%), Positives = 54/116 (46%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPP  YSPPP  SPPP    +P P
Sbjct: 780 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPSPIYSPPPPVFSPPPKP-----VTPLP 827

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPP------PVYHSPPPP 319
      P  + P+ ++P P      ++P P +  P   PV+ S P P
Sbjct: 828 P----ATSPMANAPTPSSSESGEISTPVQAPTPDSEDIEAPSDSNHSPVFKSSPAP 879

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 50/116 (43%), Positives = 57/116 (49%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSP---PPPKKHYVY 169
      P PP +  P   P PPK+  K+ P K SPP  PV + P  P KK  
Sbjct: 568 PQPPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAP--KMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKRR-- 623

Query: 170 KSPPPP----VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PP P   K SP PPV+ PPPP  V+ SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 624 PQPPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPP---VH-SPPPPV--FSPPPPMHSPPPP 673

[65][TOP]
>UniRef100_Q39865 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39865_SOYBN
     Length = 169

 Score = 122 bits (306), Expect = 1e-26
 Identities = 62/113 (54%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP   PP YHSPPPP    Y YK
Sbjct: 15 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYHSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPSPPSPYYYK 71

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP + PP Y SPPPP
Sbjct: 72 SPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPP 124

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 64/132 (48%), Positives = 70/132 (53%), Gaps = 21/132 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---------VYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      SPPPP ++SPPP     YHSPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPP
Sbjct: 31 SPPPPYYYHSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPP 90

Query: 146 PPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP    Y YKSPPPP + PP Y SPPPP    Y Y SPPPP  +P +Y
Sbjct: 91 PPSPTSHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYVSPPPPSPSPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIY 150

Query: 302 HSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP  Y+Y
Sbjct: 151 KSPPPPV--YIY 160

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 58/103 (56%), Positives = 62/103 (60%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP ++SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP YHSPPPP    SPPPP 
Sbjct: 1  PPPYYYHSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYHSPPPPS-----PSPPPPY 52

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      ++SPPP  SPP P  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 53 YYHSPPPPSPSPPSP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 92

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 66/111 (59%), Gaps = 12/111 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPP P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP +  Y Y 
Sbjct: 63 SPPSPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSYPPPPYHYV 119

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPK----KHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVY 301
      SPPPP  SPPP YH SPPPP    Y+YKSPPPPV Y+ PPP+Y
Sbjct: 120 SPPPPSP--SPPPPYHYTSPPPPSPAPAPKYIYKSPPPPVYIYASPPPPIY 168

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 48/91 (52%), Positives = 54/91 (59%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP Y SPPPP +   PPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPP
Sbjct: 87 KSPPPPSPTSHPPYYYKSPPPPTSY-----PPPPYHYVSPPPPSPSPPPP---YHYTSPP 138

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PP  +P +Y SPPPP  Y+Y SPPPP+
Sbjct: 139 PPSPAPAPKYIYKSPPPPV--YIYASPPPPI 167

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 1e-09
 Identities = 35/73 (47%), Positives = 38/73 (52%)
 Frame = +2

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PP YHSPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP     
Sbjct: 2  PPYYYHSPPPPSP-----SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYHSPPPP--------- 44

Query: 299 YHSPPPPKKHYVY 337
       SP PP +Y +
Sbjct: 45 --SPSPPPPYYYH 55

[66][TOP]
>UniRef100_Q9T0K5 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9T0K5_ARATH
     Length = 760

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 68/120 (56%), Positives = 73/120 (60%), Gaps = 16/120 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS---PPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYV 166
      PPPPV HYS  PPPVY+ SPPPP +Y  PPPPV + SPPP  YHSPPP  H 
Sbjct: 631 PPPPVVHYSSPPPPPVYYSSPPPPPVYYSSPPPPPPVHYSSPPPPEVHYHSPPPSPVH-- 688

Query: 167 YKSPPPPVK---HYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPP 319
      Y SPPPP    SPPP  V+HSPPPP H+  SPPPPV H SPP  P Y P PP
Sbjct: 689 YSSPPPPPSAPCEESPPPAPVVHHSPPPPMVHH---SPPPPVIHQSPPPPSPEYEGPLPP 745

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 61/108 (56%), Positives = 65/108 (60%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKS 175
      SPPPP   PPPVY PPPP    PPPPV  PPPVY SPPPP    VY +
Sbjct: 481 SPPPPSPPPPPPPVYSPPPPPPP-----PPPPPVYSPPPPPVYSSPPPPPSPAPTPVYCT 535

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  +SPPP  SPPPP+ +Y Y SPPPP H SPPP HSPPPP
Sbjct: 536 RPPPPPPHSPPPPQFSPPPPEPYY-YSSPPPP--HSSPPP--HSPPPP 578

 Score = 115 bits (289), Expect = 1e-24
 Identities = 66/132 (50%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 23/132 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYS------------PPPVYH 136
      SPPPP H SPPP HSPPPP    Y Y SPPPP  S      PPP  
Sbjct: 562 SPPPP--HSSPPP--HSPPPPHSPPPPIYPYLSPPPPPTPVSSPPPTPVYSPPPPPPCIE 617

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--- 298
      PPPP    PPPPV HYS  PPPVY+S PPP  Y  PPPP HYS PP  
Sbjct: 618 PPPPPPCIEYSPPPPPPVVHYSSPPPPPVYYSSPPPPPVYYSSPPPPPPVHYSSPPPPEV 677

Query: 299 -YHSPPPPKKHY 331
      YHSPPP  HY
Sbjct: 678 HYHSPPPSPVHY 689

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 69/139 (49%), Positives = 75/139 (53%), Gaps = 31/139 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKS 175
      PPPP H SPPP  SPPPP+ +Y Y SPPPP H SPPP HSPPPP    Y Y S
Sbjct: 537 PPPPPPH-SPPPPQFSPPPPEPYY-YSSPPPP--HSSPPP--HSPPPPHSPPPPIYPYLS 590

Query: 176 P---------PPPVKHYSPPP-------------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS- 286
      P     PPP  YSPPP       + +SPPPP   Y SPPPP +YS 
Sbjct: 591 PPPPPTPVSSPPPTPVYSPPPPPPCIEPPPPPPCIEYSPPPPPPVVHYSSPPPPPVYYSS 650

Query: 287 --PPPVYHS--PPPPKKHY 331
       PPPVY+S PPPP HY
Sbjct: 651 PPPPPVYYSSPPPPPPVHY 669

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 61/112 (54%), Positives = 66/112 (58%), Gaps = 8/112 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPPV  PPPVY SPPPP    VY + PPP  +SPPP  SPPPP+ +Y Y SP
Sbjct: 505 PPPPVYSPPPPPVYSSPPPPPSPAPTPVYCTRPPPPPPHSPPPPQFSPPPPEPYY-YSSP 563

Query: 179 PPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP H SPPP   HSPPPP  Y+  PPP PV  P PVY PPPP
Sbjct: 564 PPP--HSSPPPHSPPPPHSPPPPIYPYLSPPPPPTPVSSPPPTPVYSPPPPP 613

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 60/112 (53%), Positives = 63/112 (56%), Gaps = 4/112 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  YSPPP  PPPP  Y  SPPPP   PPPVY PPPP    PPPP
Sbjct: 457 PPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPPVY---SPPPPSPPPPPPPVYSPPPPPPP-----PPPPP 508

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKS-PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      V  PPPVY SPPPP    VY + PPPP H SPPP  SPPPP+ +Y
Sbjct: 509 VYSPPPPPVYSSPPPPPSPAPTPVYCTRPPPPPPH-SPPPPQFSPPPPEPYY 559

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 59/112 (52%), Positives = 60/112 (53%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKS 175
      SPPPP  +S PP  SPPPP    SPPPP   PPPVY PPPP    VY 
Sbjct: 409 SPPPPAPIFSTPPTLTSPPPPSPPPPVYSPPPPPP--PPPPVYSPPPPPPPPPPPPVYSP 466

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP   PPPVY SPPPP    VY SPPPP   PPPVY PPPP
Sbjct: 467 PPPPPPPPPPPPVY-SPPPPSPPPPPPPVY-SPPPPPPPPPPPPVYSPPPPP 516

 Score = 101 bits (251), Expect = 3e-20
 Identities = 61/122 (50%), Positives = 63/122 (51%), Gaps = 17/122 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  YSPPP  PPPP  VY PPPP   PPPVY SPPPP    PPPP
Sbjct: 442 PPPPPPVYSPPP---PPPPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPPVY-SPPPPSP------PPPP 491

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--------PVY---------HSPPP 316
       YSPPP  PPPP  VY PPPPV + SPP    PVY     HSPPP
Sbjct: 492 PPVYSPPP---PPPPPPPPPVYSPPPPPV-YSSPPPPPSPAPTPVYCTRPPPPPPHSPPP 547

Query: 317 PK 322
      P+
Sbjct: 548 PQ 549

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 57/113 (50%), Positives = 58/113 (51%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SP PPV  PPP  SPPPP  +    SPPPP   PPPVY PPPP    
Sbjct: 393 SPRPPVVTPLPPPSLPSPPPPAPIFSTPPTLTSPPPP---SPPPPVYSPPPPPPPPPPVY 449

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP   PPPVY   PPPP  VY SPPPP   PPPVY PPPP
Sbjct: 450 SPPPPPPPPPPPPVYSPPPPPPPPPPPPPVY-SPPPPSPPPPPPPVYSPPPPP 501

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 57/121 (47%), Positives = 61/121 (50%), Gaps = 32/121 (26%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-------------------- 115
      SPPPP +YS  PPPVY+S PPP   Y SPPPP HY          
Sbjct: 640 SPPPPPVYYSSPPPPPVYYSSPPPPPPVHYSSPPPPEVHYHSPPPSPVHYSSPPPPPSAP 699

Query: 116 ---SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 268
       SPPP  V+HSPPPP H+  SPPPPV H SPP  P Y P PP   Y SPPP
Sbjct: 700 CEESPPPAPVVHHSPPPPMVHH---SPPPPVIHQSPPPPSPEYEGPLPPVIGVSYASPPP 756

Query: 269 P 271
      P
Sbjct: 757 P 757

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 34/65 (52%), Positives = 40/65 (61%), Gaps = 3/65 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP-PVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      +SPPP PV H+SPPP V+HSPPPP  +++SPPP   P P Y P PP   Y 
Sbjct: 702 ESPPPAPVVHHSPPPPMVHHSPPPP---VIHQSPPP------PSPEYEGPLPPVIGVSYA 752

Query: 173 SPPPP 187
      SPPPP
Sbjct: 753 SPPPP 757

[67][TOP]
>UniRef100_Q9FH26 Genomic DNA, chromosome 5, TAC clone: K20J1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FH26_ARATH
     Length = 609

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 77/137 (56%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 371 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 427

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 428 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 487

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 488 SPSPKVDYKSPPPPYVY 504

 Score = 122 bits (305), Expect = 2e-26
 Identities = 71/141 (50%), Positives = 79/141 (56%), Gaps = 28/141 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 471 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 527

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 528 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 587

Query: 305 SP---------PPPKKHYVYK 340
      SP     PPP  YVYK
Sbjct: 588 SPSPKVTYKSLPPP---YVYK 605

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 73/121 (60%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 346 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 399

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP
Sbjct: 400 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPP 459

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 460 P 460

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 296 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 352

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 353 VYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 412

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 413 SPSPKVDYKSPPPPYVY 429

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 446 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 505

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 506 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYNSPPPPYY 562

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 563 SPSPKVDYKSPPPPYVY 579

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 171 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 224

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 225 PPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPLPYVY 279

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 246 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPLPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 305

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 306 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYY 362

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 363 SPTPKVDYKSPPPPYVY 379

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 68/139 (48%), Positives = 75/139 (53%), Gaps = 27/139 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----------V 130
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YSP P      V
Sbjct: 221 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP--YYSPSPKVDYKSPPLPYV 278

Query: 131 YHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      Y SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP 
Sbjct: 279 YSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPP 335

Query: 299 YHSPPP------PKKHYVY 337
      Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 336 YYSPSPKVDYKSPPPPYVY 354

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 67/137 (48%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y++P P   YKSPPPP ++ SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 71 KSPPPPYVYSSPPPPYYTPSPKVD---YKSPPPPYEYSSPPPPYYSPSPKIDYKSPPPPY 127

Query: 164 VYKSPP-------PPVKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPP    P V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 128 VYSSPPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 187

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 188 SPSPKVDYKSPPPPYVY 204

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 72/159 (45%), Positives = 80/159 (50%), Gaps = 47/159 (29%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY----------------KSPPPPVKHY 115
      KSPPPP ++ SPPP Y+SP P   P  YVY        KSPPPP + 
Sbjct: 96 KSPPPPYEYSSPPPPYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 155

Query: 116 SPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PK 238
      SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P 
Sbjct: 156 SPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPS 215

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
        YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 216 PKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVY 254

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 65/130 (50%), Positives = 70/130 (53%), Gaps = 19/130 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYH--SPPP--- 148
      SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP Y  SPPP  
Sbjct: 56 SPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPPYYTPSPKVDYKSPPPPYEYSSPPPPYY 112

Query: 149 -PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP--- 316
      P   YKSPPPP + SPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P  
Sbjct: 113 SPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD 169

Query: 317 ---PKKHYVY 337
       P  YVY
Sbjct: 170 YKSPPPPYVY 179

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 57/115 (49%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 19/115 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY+
Sbjct: 496 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYN 555

Query: 137 SPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      SPPPP     YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKS PPP + +P
Sbjct: 556 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPK---VTYKSLPPPYVYKAP 607

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 61/133 (45%), Positives = 68/133 (51%), Gaps = 31/133 (23%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP--- 148
      P  Y+ P  H P  P K Y+Y SPPPP    V + SPPP VY SPPP  
Sbjct: 28 PQTPQYNFPSHQHKSPKYTPHSKPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYY 87

Query: 149 -PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPP-------PPVKHYS 286
      P   YKSPPPP ++ SPPP Y+SP P   P  YVY SPP    P V + S
Sbjct: 88 TPSPKVDYKSPPPPYEYSSPPPPYYSPSPKIDYKSPPPPYVYSSPPLPYYSPSPKVDYKS 147

Query: 287 PPP--VYHSPPPP 319
      PPP VY SPPPP
Sbjct: 148 PPPPYVYSSPPPP 160

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 48/110 (43%), Positives = 60/110 (54%), Gaps = 13/110 (11%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYV-YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VY 217
      Y SP P+ ++ ++  P  +S P +Y+SPPPP   Y SP P V + SPPP VY
Sbjct: 25 YSSPQTPQYNFPSHQHKSPKYTPHSKPYIYNSPPPP-----YYSPSPKVNYKSPPPPYVY 79

Query: 218 HSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      SPPP  P   YKSPPPP ++ SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 80 SSPPPPYYTPSPKVDYKSPPPPYEYSSPPPPYYSPSPKIDYKSPPPPYVY 129

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 42/87 (48%), Positives = 46/87 (52%), Gaps = 3/87 (3%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 247
      Y Y SP P  Y+ P  H P  P K Y+Y SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 23 YPYSSPQTP--QYNFPSHQHKSPKYTPHSKPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---Y 77

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP ++
Sbjct: 78 VYSSPPPPYYTPSPKVDYKSPPPPYEY 104

[68][TOP]
>UniRef100_Q9STM8 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STM8_ARATH
     Length = 513

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 73/121 (60%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 280 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPP 333

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPP
Sbjct: 334 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPP 393

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 394 P 394

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 68/138 (49%), Positives = 75/138 (54%), Gaps = 26/138 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 181 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 237

Query: 164 VYKSPPPPVKHYS----------PPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      VY SPPPP +YS     PPP Y SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y
Sbjct: 238 VYSSPPPP--YYSPSPKVNYKSPPPPYYRSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPY 295

Query: 302 HSPPP------PKKHYVY 337
      +SP P   P  YVY
Sbjct: 296 YSPSPKVDYKSPPPPYVY 313

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 355 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 408

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 409 PPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYKTPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPP 468

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 469 P 469

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 65/118 (55%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 380 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKVNYKTPPPPY 436

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 437 VYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPNVDYKSPPPP---YVY 488

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 62/118 (52%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 106 KSLPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGD---YKSPP 159

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 160 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVY 214

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 156 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYS 215

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 216 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPY-YRSPPPPYY 271

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 272 SPSPKVDYKSPPPPYVY 288

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 231 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPY-YRSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 286

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 287 VYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 346

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 347 SPSPKVDYKSPPPPYVY 363

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 68/121 (56%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSP---------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPP  + SPPP Y+SP     PPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 81 KSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSLPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP- 136

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YV
Sbjct: 137 --YVYSSPPPPYYSPSPKGDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YV 188

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 189 Y 189

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 61/118 (51%), Positives = 68/118 (57%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YK+PPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 405 KSPPPPYIYNSPPPPYYSPSPKVN---YKTPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPP 458

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPP P  S  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 459 PPYVYSSPPPPYYSPSPNVDYKSPPPPYVYSSPPTPYYSPSSKVTYKSPPPP---YVY 513

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 58/131 (44%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPP-- 148
      P  HY+ P  H P  P K +Y S PPP    V + SPPP VY SPPP 
Sbjct: 37 PQTPHYNSPSHEHKIPKYTPHPKPSIYSSSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPSYVYSSPPPPY 96

Query: 149 --PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-- 316
       P   YKS PPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P 
Sbjct: 97 YSPSPKVDYKSLPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKG 153

Query: 317 ----PKKHYVY 337
        P  YVY
Sbjct: 154 DYKSPPPPYVY 164

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 36/86 (41%), Positives = 40/86 (46%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 256
      Y Y SP P HY+ P  H P  H   P P +  SPPP Y+SP P   YK
Sbjct: 32 YPYTSPQTP--HYNSPSHEHKIPKYTPH-----PKPSIYSSSPPPSYYSPSPKVD---YK 81

Query: 257 SPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHY 331
      SPPP  + SPPP Y  P PK Y
Sbjct: 82 SPPPSYVYSSPPPPYY--SPSPKVDY 105

[69][TOP]
>UniRef100_Q9STM7 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STM7_ARATH
     Length = 707

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 70/140 (50%), Positives = 78/140 (55%), Gaps = 34/140 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V++ SPPP +Y 
Sbjct: 524 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYIYS 583

Query: 137 SPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP----- 271
      SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP   
Sbjct: 584 SPPPPYYAPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPS 643

Query: 272 --VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
       V + SPPP VY SPPPP
Sbjct: 644 PKVNYKSPPPPYVYSSPPPP 663

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 149 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 205

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 206 VYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 265

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 266 SPSPKVNYKSPPPPYVY 282

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 199 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 252

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 253 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 307

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 63/118 (53%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 224 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPP 277

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 278 PPYVYGSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVY 332

 Score = 121 bits (303), Expect = 3e-26
 Identities = 69/137 (50%), Positives = 76/137 (55%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y
Sbjct: 249 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPY 305

Query: 164 VYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VY SPPPP    V + SPPP VY SPPP  P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 306 VYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYY 365

Query: 305 SPPP------PKKHYVY 337
      SP P   P  YVY
Sbjct: 366 SPSPKVDYKSPPPPYVY 382

 Score = 119 bits (299), Expect = 8e-26
 Identities = 64/124 (51%), Positives = 72/124 (58%), Gaps = 19/124 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y+Y SPPPP    V + SPPP VY 
Sbjct: 549 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSPPPPYYAPSPKVDYKSPPPPYVYS 608

Query: 137 SPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      SPPPP     YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+
Sbjct: 609 SPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYY 665

Query: 305 SPPP 316
      SP P
Sbjct: 666 SPSP 669

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 69/121 (57%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 449 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKPPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---Y 505

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      VY PPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 506 VYSFPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPPP 562

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 563 P 563

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 63/121 (52%), Positives = 71/121 (58%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + PPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 499 KSPPPPYVYSFPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPP 552

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP + SPPP Y+SP P   P  Y+Y SPPPP    V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 553 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSPPPPYYAPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 612

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 613 P 613

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 62/118 (52%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 299 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 352

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + S PP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 353 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSTPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVY 407

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 62/118 (52%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 124 KSLPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKGD---YKSPP 177

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 178 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPTPKVDYKSPPPPYVY 232

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 62/118 (52%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 599 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPP 652

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP + SPPP Y+SP P  +   YVY SPP P  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 653 PPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSSPPQYVYSSPPTPYYSPSPKVTYKSPPPP---YVY 707

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 61/118 (51%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSPP
Sbjct: 324 KSPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVD---YKSPP 377

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PP + S PP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   P  Y+Y
Sbjct: 378 PPYVYSSTPPPYYSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYIY 432

 Score = 116 bits (290), Expect = 9e-25
 Identities = 66/121 (54%), Positives = 68/121 (56%), Gaps = 9/121 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSP---------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPP  + SPPP Y+SP     PPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP 
Sbjct: 99 KSPPPSYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSLPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP- 154

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YV
Sbjct: 155 --YVYSSPPPPYYSPSPKGDYKSPPPP---YVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YV 206

Query: 335 Y 337
      Y
Sbjct: 207 Y 207

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 67/140 (47%), Positives = 71/140 (50%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSP--------PPPKKHYV--------------YKSPPPPVKHY 115
      KSPPPP + SPPP Y+SP    PPP  Y        YKSPPPP + 
Sbjct: 399 KSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYIYSSTPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYS 458

Query: 116 SPPPVYHSP------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 277
      SPPP Y+SP    PP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY PPPP 
Sbjct: 459 SPPPPYYSPSPKVDYKPPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSFPPPPYY 515

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 516 SPSPKVDYKSPPPP---YVY 532

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 66/137 (48%), Positives = 72/137 (52%), Gaps = 25/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + S PP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP +Y 
Sbjct: 374 KSPPPPYVYSSTPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYIYS 433

Query: 137 SPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      S P   P   YKSPPPP + SPPP Y+SP    PP  YVY SPPPP  S
Sbjct: 434 STPLPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYKPPPPPYVYSSPPPPYYSPS 493

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 494 PKVDYKSPPPP---YVY 507

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 58/131 (44%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPP-- 148
      P  HY+ P  H P  P K +Y S PPP    V + SPPP VY SPPP 
Sbjct: 55 PQTPHYNSPSHEHKIPKYTPHPKPSIYSSSPPPSYYSPSPKVDYKSPPPSYVYSSPPPPY 114

Query: 149 --PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-- 316
       P   YKS PPP + SPPP Y+SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P 
Sbjct: 115 YSPSPKVDYKSLPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVN---YKSPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKG 171

Query: 317 ----PKKHYVY 337
        P  YVY
Sbjct: 172 DYKSPPPPYVY 182

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 36/86 (41%), Positives = 40/86 (46%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 256
      Y Y SP P HY+ P  H P  H   P P +  SPPP Y+SP P   YK
Sbjct: 50 YPYTSPQTP--HYNSPSHEHKIPKYTPH-----PKPSIYSSSPPPSYYSPSPKVD---YK 99

Query: 257 SPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHY 331
      SPPP  + SPPP Y  P PK Y
Sbjct: 100 SPPPSYVYSSPPPPYY--SPSPKVDY 123

[70][TOP]
>UniRef100_Q39866 Hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q39866_SOYBN
     Length = 118

 Score = 121 bits (304), Expect = 2e-26
 Identities = 64/113 (56%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SP PP  Y+YKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 2  SPPPPYVYKSPPPP--SPSPPPP-YIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 58

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP   PP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 59 SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 111

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 62/109 (56%), Positives = 64/109 (58%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    YVYK
Sbjct: 18 SPPPPYIYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 74

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP   P Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP
Sbjct: 75 SPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP 118

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 63/111 (56%), Gaps = 15/111 (13%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      SPPPP  YVYKSPPPP   PP +Y SPPPP    YVYKSPPPP   PP VY 
Sbjct: 2  SPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYVYK 58

Query: 221 SPPPPKKH----YVYKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      SPPPP    YVYKSPPP    P + SPPP  SPPPP  Y YK
Sbjct: 59 SPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPSPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYK 106

[71][TOP]
>UniRef100_Q94ES5 Root nodule extensin n=1 Tax=Pisum sativum RepID=Q94ES5_PEA
     Length = 144

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 68/123 (55%), Positives = 70/123 (56%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----K 154
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  K
Sbjct: 34 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHK 93

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      K Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP    SPPPP     Y+ PPP 
Sbjct: 94 KPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPPAY-----SPPPPA-------YYYKSPPPP 141

Query: 323 KHY 331
      H+
Sbjct: 142 YHH 144

 Score = 105 bits (263), Expect = 1e-21
 Identities = 58/104 (55%), Positives = 59/104 (56%), Gaps = 13/104 (12%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPP 211
      Y SPPPP  Y +      P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P P
Sbjct: 32 YSSPPPPVHTYPH-----------PHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHP 80

Query: 212 VYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPP 319
      VYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP
Sbjct: 81 VYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTPVYHSPPPP 124

[72][TOP]
>UniRef100_B9RPC0 LRX1, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RPC0_RICCO
     Length = 538

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 61/114 (53%), Positives = 67/114 (58%), Gaps = 5/114 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPK-KHYVYKSP 178
      SPPPP  +SPPP HSPPPP  Y+  PPP PV  PPPVY PPPP   +  P
Sbjct: 403 SPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPIYPYLSPPPPPHPVYSPPPPPVYSPPPPPSPPPCIEPPP 462

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS---PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP  YSPPP  SPPPP ++  S  PPPPV +YSPPP  SPPPP  Y
Sbjct: 463 PPPCAEYSPPPPSPSPPPPTQYKPPPSPSPPPPPVHYYSPPPPSQSPPPPAPVY 516

 Score = 114 bits (284), Expect = 4e-24
 Identities = 60/125 (48%), Positives = 65/125 (52%), Gaps = 18/125 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--------- 160
      PPPP   PPP  SPPPP +Y Y SPPPP  +SPPP HSPPPP      
Sbjct: 361 PPPPPNSPPPPPPLFSPPPPTPYY-YSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPSPPHSPPPPPHS 419

Query: 161 -----YVYKSPPPP---VKHYSPPPVYHSPPPPK-KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
        Y Y SPPPP  V  PPPVY PPPP   +  PPPP  YSPPP  SPP
Sbjct: 420 PPPPIYPYLSPPPPPHPVYSPPPPPVYSPPPPPSPPPCIEPPPPPPCAEYSPPPPSPSPP 479

Query: 314 PPKKH 328
      PP ++
Sbjct: 480 PPTQY 484

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 62/119 (52%), Positives = 67/119 (56%), Gaps = 8/119 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPPV YSPPP  SPPPP      V  PPPP   PPP  SPPPP +Y
Sbjct: 327 SPPPPV--YSPPPPPPSPPPPSPPPPSPLPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPLFSPPPPTPYY 384

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVY 337
      Y SPPPP  +SPPP HSPPPP  +  SPPPP H PPP+Y + PPP H VY
Sbjct: 385 -YSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPPSPPH---SPPPP-PHSPPPPIYPYLSPPPPPHPVY 438

 Score = 108 bits (271), Expect = 1e-22
 Identities = 62/108 (57%), Positives = 62/108 (57%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP  YSPPP  SPPPP  VY PPPP  YS  PPPVY PPPP    S
Sbjct: 257 SPPPPPPVYSPPPPPPSPPPP----VYSPPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPP------PS 306

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP   PPPVY PPPP    SPPPPV YSPPP  SPPPP
Sbjct: 307 PPPP-----PPPVYSPPPPPSP--PPPSPPPPV--YSPPPPPPSPPPP 345

 Score = 107 bits (266), Expect = 5e-22
 Identities = 58/114 (50%), Positives = 65/114 (57%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP  YSPPP VY PPPP   +  PPPP  YSPPP  SPPPP ++  SP
Sbjct: 431 PPPPHPVYSPPPPPVYSPPPPPSPPPCIEPPPPPPCAEYSPPPPSPSPPPPTQYKPPPSP 490

Query: 179 ---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       PPPV +YSPPP  SPPPP  VY+ P PP+  S  Y SPPPP +Y
Sbjct: 491 SPPPPPVHYYSPPPPSQSPPPPAP--VYEGPLPPITGVS----YASPPPPPYYY 538

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 58/119 (48%), Positives = 60/119 (50%), Gaps = 15/119 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--------YSPPPVYHSPPPPK--- 154
      PPPPV  PPP  PPPP  VY PPPP      YSPPP  SPPPP  
Sbjct: 293 PPPPVYSPPPPPPSPPPPPPP---VYSPPPPPSPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPP 349

Query: 155 ----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         V  PPPP   PPP  SPPPP +Y Y SPPPP  +SPPP HSPPPP
Sbjct: 350 PSPLPPCVRPPPPPPPNSPPPPPPLFSPPPPTPYY-YSSPPPPSPPHSPPPPPHSPPPP 407

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 1e-19
 Identities = 57/110 (51%), Positives = 57/110 (51%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      P PPV Y PPPVY PPPP  VY PPPP   PPPVY PPPP  Y  SPPPP
Sbjct: 245 PSPPV--YLPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPPS--PPPPVYSPPPPPPPVY---SPPPP 294

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
         PPVY PPPP    PPPP  YSPPP  PPP   VY
Sbjct: 295 ------PPVYSPPPPPPS-----PPPPPPPVYSPPPPPSPPPPSPPPPVY 333

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 55/108 (50%), Positives = 56/108 (51%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP P   PPVY PP   VY SPPPP   PPVY PPPP    SPPPP
Sbjct: 237 PPSPPMPVPSPPVYLPPP------VY-SPPPP------PPVYSPPPPP------PSPPPP 277

Query: 188 VKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V YS  PPPVY PPPP  VY PPPP   PPP +SPPPP
Sbjct: 278 V--YSPPPPPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPPSPPPPPPPVYSPPPP 320

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 48/93 (51%), Positives = 49/93 (52%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  +PPPP    SPP   Y PPPVY PPPP  VY PPPP   PPPVY 
Sbjct: 230 PTLPAPPPPSPPMPVPSPPV----YLPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPPS--PPPPVYS 280

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP  Y  SPPPP   PPVY SPPPP
Sbjct: 281 PPPPPPPVY---SPPPP------PPVY-SPPPP 303

[73][TOP]
>UniRef100_Q2A9D1 Extensin-like region containing protein n=1 Tax=Brassica oleracea
      RepID=Q2A9D1_BRAOL
     Length = 543

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 75/141 (53%), Positives = 80/141 (56%), Gaps = 29/141 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 277 KSPPPPPPYYSPSPKFEYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 329

Query: 170 KSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPP--- 295
      SPPPP    V + SPPP VY SPPPP +    YKSPPPP + SPPP  
Sbjct: 330 NSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPPYVYSSPPPPPY 389

Query: 296 -------VYHSPPPPKKHYVY 337
         VY SPPPP  YVY
Sbjct: 390 YSPSPKMVYKSPPPP---YVY 407

 Score = 120 bits (301), Expect = 5e-26
 Identities = 72/125 (57%), Positives = 76/125 (60%), Gaps = 16/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P VY SPP
Sbjct: 347 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKMVYKSPP 402

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 313
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 403 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPP 454

Query: 314 PPKKH 328
      PP H
Sbjct: 455 PPYVH 459

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 71/127 (55%), Positives = 76/127 (59%), Gaps = 14/127 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPP 151
      KSPPPP + SPPP + P PK + YKSPPPP H SPPP      Y SPPPP
Sbjct: 425 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVN--YKSPPPPYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPPP 482

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
       YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 483 ---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVYYKSPPPP 534

Query: 320 KKHYVYK 340
       YVYK
Sbjct: 535 P--YVYK 539

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 75/149 (50%), Positives = 79/149 (53%), Gaps = 37/149 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP + SPPP     VY SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 373 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKMVYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPP 428

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPPVY-HSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKH 280
      PP  YVY SPPPP    V + SPPP Y HS PPP  Y    YKSPPPP +
Sbjct: 429 PP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPPYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPPPYVY 485

Query: 281 YSPPPV----------YHSPPPPKKHYVY 337
      SPPP      Y SPPPP  YVY
Sbjct: 486 SSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 511

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 69/118 (58%), Positives = 73/118 (61%), Gaps = 6/118 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSPPPP  SPPP + P PK Y KSPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY S
Sbjct: 251 KSPPPPYVCSSPPPPPYYSPSPKVDY--KSPPPPPPYYSPSPKFEYKSPPPP---YVYSS 305

Query: 176 PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 337
      PPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 306 PPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 355

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 69/123 (56%), Positives = 76/123 (61%), Gaps = 13/123 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P+ YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 173 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPQPPYVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP- 230

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 322
       YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YV SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 231 --YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVCSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPPP 283

Query: 323 KHY 331
      +Y
Sbjct: 284 PYY 286

 Score = 113 bits (282), Expect = 7e-24
 Identities = 74/150 (49%), Positives = 80/150 (53%), Gaps = 38/150 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 95 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPP 150

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH--------------YVY 253
      PP  YVY SPPPP     ++ SPPP VY SPPPP +       YVY
Sbjct: 151 PP---YVYNSPPPPPYYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPQPPYVY 207

Query: 254 KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 337
      SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 208 SSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 233

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 71/118 (60%), Gaps = 12/118 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP + SPPP + P PK Y KSPPPP  SPPP + P PK  YKSPP
Sbjct: 225 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDY--KSPPPPYVCSSPPPPPYYSPSPKVD--YKSPP 280

Query: 182 PPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      PP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 281 PPPPYYSPSPKFEYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPP 335

 Score = 107 bits (266), Expect = 5e-22
 Identities = 68/137 (49%), Positives = 73/137 (53%), Gaps = 26/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP-------PPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV------ 130
      SPPP +  P    P +Y SPPP   P   YKSPPPP + SPPP    
Sbjct: 56 SPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSSPPPSSYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPS 115

Query: 131 ----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
        Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP 
Sbjct: 116 PKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPP-PYYSPS 167

Query: 293 P--VYHSPPPPKKHYVY 337
      P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 168 PKAEYKSPPPP---YVY 181

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 58/101 (57%), Positives = 60/101 (59%), Gaps = 14/101 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP H SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 451 KSPPPPYVHSSPPPPPFYSPSPKAEYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPP 506

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVYK P
Sbjct: 507 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVYYKSPPPPP--YVYKMP 541

 Score = 95.9 bits (237), Expect = 1e-18
 Identities = 64/144 (44%), Positives = 71/144 (49%), Gaps = 41/144 (28%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPK---------------------------KHYVYKSPPPPVK 109
      PP + Y P   SP PPK              K Y+Y SPPP  
Sbjct: 26 PPTTQKYPPVHKTKSPYPPKMNSPYYSAPPSPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSSPPPS-S 84

Query: 110 HYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP-- 271
      +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP 
Sbjct: 85 YYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPPY 137

Query: 272 ------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
         V++ SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 138 YSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPP 161

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 53/118 (44%), Positives = 61/118 (51%), Gaps = 21/118 (17%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--------------KKHYVYKS 175
      Y SPP +K+  + KSP PP +  P Y +PP P        K Y+Y S
Sbjct: 23 YESPPTTQKYPPVHKTKSPYPPKMN---SPYYSAPPSPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSS 79

Query: 176 PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 337
      PPP  +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 80 PPPS-SYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 129

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 40/99 (40%), Positives = 45/99 (45%), Gaps = 12/99 (12%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 250
      Y Y+SPP  K+  PPV+  SP PPK + Y S PP   SPPP Y  P   
Sbjct: 21 YPYESPPTTQKY---PPVHKTKSPYPPKMNSPYYSAPP-----SPPPQYRRQGPK----- 67

Query: 251 YKSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVY 337
      Y  P P + SPPP      Y SPPPP  YVY
Sbjct: 68 YTPHPKPYIYSSPPPSSYYSPSPKVEYKSPPPP---YVY 103

[74][TOP]
>UniRef100_Q9XIL9 Putative uncharacterized protein At2g15880 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9XIL9_ARATH
     Length = 727

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 65/110 (59%), Positives = 69/110 (62%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY PPPPV    +SPPP HSPPPP  VY
Sbjct: 565 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----VYSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPP----VY 614

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP H PPPV+ SPPPP    SPPPPV YSPPP +SPPPP
Sbjct: 615 SPPPPPPVHSPPPPVF-SPPPP-----VHSPPPPV--YSPPPPVYSPPPP 656

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 64/108 (59%), Positives = 66/108 (61%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 535 SPPPPPPVHSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 582

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PV  PPPV HSPPPP    SPPPPV H PPPVY PPPP H
Sbjct: 583 PVYSPPPPPV-HSPPPP-----VHSPPPPV-HSPPPPVYSPPPPPPVH 623

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 65/119 (54%), Positives = 70/119 (58%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKH------YSPPPVYHSP 142
      SPPPP  +SPPP VY PPPP +    VY PPPP H   +SPPP HSP
Sbjct: 500 SPPPPSPIHSPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSP 559

Query: 143 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY PPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 560 PPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----VYSPPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 605

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 64/110 (58%), Positives = 68/110 (61%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVY 169
      +SPPPP H PPP  HSPPPP +  SPPPP  YSPPP  VY PPPP H  
Sbjct: 491 RSPPPPPVHSPPPPSPIHSPPPPPVY----SPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVH--- 543

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 544 -SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 583

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 65/118 (55%), Positives = 69/118 (58%), Gaps = 13/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY PPP
Sbjct: 544 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----VYSPPPP 590

Query: 185 PVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--------YSPPPVYHSPPPP 319
      PV    +SPPP HSPPPP  VY PPPP      +SPPP HSPPPP
Sbjct: 591 PVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPP----VYSPPPPPP--VHSPPPPVFSPPPPVHSPPPP 642

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 63/107 (58%), Positives = 65/107 (60%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV H PPPVY PPPP H  SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY SPPP
Sbjct: 601 SPPPPV-HSPPPPVYSPPPPPPVH----SPPPPV--FSPPPPVHSPPPP----VY-SPPP 648

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPP 316
      PV  PPPV  PPPP  VY P P K SPP  PV +SPPP
Sbjct: 649 PVYSPPPPPVKSPPPPP----VYSPPLLPPKMSSPPTQTPV-NSPPP 690

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 60/116 (51%), Positives = 63/116 (54%), Gaps = 10/116 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY-- 163
      K P P  Y  PV  SPPPP H  SPPPP  +SPPP VY PPPP +  
Sbjct: 473 KESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVH----SPPPPSPIHSPPPPPVYSPPPPPPVYSPP 528

Query: 164 ----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        VY PPPP H SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 529 PPPPVYSPPPPPPVH-SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 576

 Score = 101 bits (251), Expect = 3e-20
 Identities = 63/123 (51%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 18/123 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPP--PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------------YVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHS 139
      SPP PPV H +P PV H P PPK+        +SPPPP H PPP  HS
Sbjct: 452 SPPTSPPV-HSTPSPV-HKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVHSPPPPSPIHS 509

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PPPP +  SPPPP  YSPPP  VY PPPP H  SPPPPV +SPPP HSP
Sbjct: 510 PPPPPVY----SPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVH----SPPPPV--HSPPPPVHSP 559

Query: 311 PPP 319
      PPP
Sbjct: 560 PPP 562

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 54/115 (46%), Positives = 59/115 (51%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPP   + PPV+ +P P K  K P P  Y  PV  SPPPP H  SP
Sbjct: 446 SPPPASSPPTSPPVHSTPSPVHKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVH----SP 501

Query: 179 PPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  +SPPP VY PPPP +    VY PPPP H SPPP HSPPPP
Sbjct: 502 PPPSPIHSPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVYSPPPPPPVH-SPPPPVHSPPPP 555

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 57/111 (51%), Positives = 63/111 (56%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY SPPPPV  PPPV  PPPP  VY P 
Sbjct: 624 SPPPPV--FSPPPPVHSPPPP----VY-SPPPPVYSPPPPPVKSPPPPP----VYSPPLL 672

Query: 185 PVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPP 319
      P K SPP  PV +SPPP    ++PPP +  PP +  Y SPPPP
Sbjct: 673 PPKMSSPPTQTPV-NSPPPRTPSQTVEAPPPSEEFIIPPFIGHQYASPPPP 722

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 59/136 (43%), Positives = 67/136 (49%), Gaps = 27/136 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKK--HYVYKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPP 148
      K P P  Y+ PV  SPPPP++ H+V SPPP    P H +P PV H P P
Sbjct: 413 KESPQPNDPYNQSPVKFRRSPPPPQQPHHHVVHSPPPASSPPTSPPVHSTPSPV-HKPQP 471

Query: 149 PKKH------------YVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      PK+        +SPPPP H PPP  HSPPPP +  SPPPP  YSP
Sbjct: 472 PKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVHSPPPPSPIHSPPPPPVY----SPPPPPPVYSP 527

Query: 290 PP---VYHSPPPPKKH 328
      PP  VY PPPP H
Sbjct: 528 PPPPPVYSPPPPPPVH 543

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 52/131 (39%), Positives = 60/131 (45%), Gaps = 26/131 (19%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKK--HYV 166
      S  P K SP P  H P PPK+    P P  Y+ PV  SPPPP++ H+V
Sbjct: 390 SQATPSKSPSPVPTRPVHKPQPPKES------PQPNDPYNQSPVKFRRSPPPPQQPHHHV 443

Query: 167 YKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------------YVYKSPPPPVKHYSP 289
       SPPP    P H +P PV H P PPK+        +SPPPP H P
Sbjct: 444 VHSPPPASSPPTSPPVHSTPSPV-HKPQPPKESPQPNDPYDQSPVKFRRSPPPPPVHSPP 502

Query: 290 PP-VYHSPPPP 319
      PP  HSPPPP
Sbjct: 503 PPSPIHSPPPP 513

[75][TOP]
>UniRef100_Q6GUG3 Serine/proline-rich repeat protein n=2 Tax=Lupinus angustifolius
      RepID=Q6GUG3_LUPAN
     Length = 198

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 63/111 (56%), Positives = 66/111 (59%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YV KSPPPP   PP +Y SPPPP    SP P
Sbjct: 88 SPPPPYLYKSPPPPSPSPPPP---YVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPSPSP 144

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP  SPPP  SPPPP  Y+Y
Sbjct: 145 PPPSPSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSP--SPPPPSPSPPPPYHPYLY 190

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 65/123 (52%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 10/123 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 160
      +SPPPP  SPPP VY SPPPP    Y YKSPPPP   PP +Y SPPPP  
Sbjct: 46 QSPPPPSPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYAYKSPPPPSPSPPPPYLYKSPPPPSPSP 105

Query: 161 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       YV KSPPPP   PP +Y SPPPP    SP PP  SPPP  SPPPP  Y
Sbjct: 106 PPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPSPSPPPPSPSPPPPSPSPPPP---Y 162

Query: 332 VYK 340
      VYK
Sbjct: 163 VYK 165

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 60/111 (54%), Positives = 63/111 (56%), Gaps = 8/111 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSP 178
      PP  + SPPP  SP PP  YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    Y+YKSP
Sbjct: 40 PPSYYYQSPPPPSPSPSPPPP-YVYKSPPPPSPSPPPPYAYKSPPPPSPSPPPPYLYKSP 98

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP   PP V SPPPP    Y+YKSPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 99 PPPSPSPPPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPPSP--SPPPPSPSPPPP 147

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 60/110 (54%), Positives = 62/110 (56%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+YKSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 104 SPPPPYVNKSPPPPSSSPPPP---YIYKSPPPPSP--SPPPPSPSPPPPS-----PSPPP 153

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-----SPPPP 319
      P   PP VY SPPPP    SP PP  SPPP YH   SPPPP
Sbjct: 154 PSPSPPPPYVYKSPPPP-------SPSPPPPSPSPPPPYHPYLYSSPPPP 196

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 54/103 (52%), Positives = 58/103 (56%), Gaps = 10/103 (9%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYS 202
      P Y+ PP  Y Y+SPPPP  SPPP VY SPPPP    Y YKSPPPP   
Sbjct: 34 PYYYYQPPS---YYYQSPPPPSPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYAYKSPPPPSPSPP 90

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP +Y SPPPP    YV KSPPPP   PP +Y SPPPP
Sbjct: 91 PPYLYKSPPPPSPSPPPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYKSPPPP 133

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 46/95 (48%), Positives = 50/95 (52%), Gaps = 15/95 (15%)
 Frame = +2

Query: 101 PVKHYSPPPVYH-SPPPPKKH------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----Y 247
      P +Y PP Y+ SPPPP     YVYKSPPPP   PP Y SPPPP    Y
Sbjct: 34 PYYYYQPPSYYYQSPPPPSPSPSPPPPYVYKSPPPPSPSPPPPYAYKSPPPPSPSPPPPY 93

Query: 248 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      +YKSPPPP   PP V SPPPP    Y+YK
Sbjct: 94 LYKSPPPPSPSPPPPYVNKSPPPPSSSPPPPYIYK 128

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 37/64 (57%), Positives = 39/64 (60%), Gaps = 2/64 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--YVYKSP 178
      SP PP  SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP  SP P  SP PP + Y+Y SP
Sbjct: 141 SPSPPPPSPSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPP----SPSPPPPSPSPPPPYHPYLYSSP 193

Query: 179 PPPV 190
      PPPV
Sbjct: 194 PPPV 197

[76][TOP]
>UniRef100_Q2A9D2 Extensin-like region containing protein n=1 Tax=Brassica oleracea
      RepID=Q2A9D2_BRAOL
     Length = 347

 Score = 120 bits (300), Expect = 6e-26
 Identities = 74/129 (57%), Positives = 78/129 (60%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 229 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPP 284

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 313
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 285 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVYYKSPP 336

Query: 314 PPKKHYVYK 340
      PP  YVYK
Sbjct: 337 PPP--YVYK 343

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 68/130 (52%), Positives = 73/130 (56%), Gaps = 24/130 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 99 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSLKVEYKSPPPP---YLYNSPPPP-PYYSPSPKAEYKSPP 154

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----------VKHYSP 289
      PP  YVY PPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP      K  P
Sbjct: 155 PP---YVYSYPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSQPP 207

Query: 290 PPVYHSPPPP 319
      P VY+SPPPP
Sbjct: 208 PYVYNSPPPP 217

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 69/145 (47%), Positives = 76/145 (52%), Gaps = 33/145 (22%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPP------PKKH 160
      KSPPPP + SPPP + P PK Y KSPPPP V Y PPP Y+SP P   P  
Sbjct: 125 KSPPPPYLYNSPPPPPYYSPSPKAEY--KSPPPPYVYSYPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP 182

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPP 292
      YVY SPPPP +YSP P      VY+SPPPP +    YKSPPPP + SPP
Sbjct: 183 YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSQPPPYVYNSPPPPPYYSPLPKVEYKSPPPPYVYSSPP 241

Query: 293 PV----------YHSPPPPKKHYVY 337
      P      Y SPPPP  YVY
Sbjct: 242 PPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 263

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 72/146 (49%), Positives = 80/146 (54%), Gaps = 34/146 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKH------YVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP Y+SP P ++   YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 177 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSQPPPYVYNSPPPP-PYYSPLPKVEYKSPPPP- 234

Query: 155 KHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSP 289
       YVY SPPPP    V + SPPP VY SPPPP +    YKSPPPP + SP
Sbjct: 235 --YVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSP 292

Query: 290 PPV----------YHSPPPPKKHYVY 337
      PP      Y SPPPP  YVY
Sbjct: 293 PPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVY 315

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 57/101 (56%), Positives = 60/101 (59%), Gaps = 14/101 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 255 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPP 310

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVYK P
Sbjct: 311 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVYYKSPPPPP--YVYKKP 345

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 56/112 (50%), Positives = 61/112 (54%), Gaps = 14/112 (12%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYS 202
      VY SPP P   Y SP P V + SPPP VY SPPPP +    YKSPPPP + S
Sbjct: 80 VYSSPPLPP----YYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSLKVEYKSPPPPYLYNS 135

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      PPP + P PK  YKSPPPP V Y PPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 136 PPPPPYYSPSPKAE--YKSPPPPYVYSYPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVY 185

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 36/65 (55%), Positives = 41/65 (63%), Gaps = 12/65 (18%)
 Frame = +2

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYH 304
      YVY SPP P +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP +Y+
Sbjct: 79 YVYSSPPLP-PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSLKVEYKSPPPPYLYN 134

Query: 305 SPPPP 319
      SPPPP
Sbjct: 135 SPPPP 139

[77][TOP]
>UniRef100_Q76KW4 Hydroxyproline-rich glycoprotein-1 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW4_PEA
     Length = 152

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 68/114 (59%), Positives = 68/114 (59%), Gaps = 17/114 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPP 151
      SPPPPV H PPP   Y SPPPP H    VY SPPPPV Y P PVYHSPPPP
Sbjct: 37 SPPPPV-HSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP 95

Query: 152 ---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
       KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPP H P P
Sbjct: 96 TPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKYSSPPPPPVHTYPHP 149

 Score = 107 bits (266), Expect = 5e-22
 Identities = 62/104 (59%), Positives = 62/104 (59%), Gaps = 17/104 (16%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHY-SPPPVYHS 223
      Y Y SPPPPV H PPP   Y SPPPP H    VY SPPPPV Y P PVYHS
Sbjct: 33 YSYSSPPPPV-HSPPPPKDPYHYSSPPPPPAHTYPHPHPVYHSPPPPVHTYPHPHPVYHS 91

Query: 224 PPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP-KKHYVY 337
      PPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP KK Y Y
Sbjct: 92 PPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPYKY 135

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 40/78 (51%), Positives = 41/78 (52%), Gaps = 18/78 (23%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSP-------- 142
      SPPPPV Y P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSP    
Sbjct: 74 SPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPHKKPY 133

Query: 143 ----PPPKKHYVYKSPPP 184
        PPP  + Y P P
Sbjct: 134 KYSSPPPPPVHTYPHPSP 151

[78][TOP]
>UniRef100_O65375 F12F1.9 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O65375_ARATH
     Length = 744

 Score = 119 bits (298), Expect = 1e-25
 Identities = 68/127 (53%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 19/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVY 169
      PPPP  SPPP VY SPPPP  YVY SPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY
Sbjct: 457 PPPPPPSPSPPPPYVYSSPPPP---YVYSSPPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPPP---YVY 510

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------------PPVYHSP 310
      SPPPP + SPPP  SPPPP    SPPPPV +Y+P       PPV SP
Sbjct: 511 SSPPPPYVYSSPPPPPPSPPPPCPE---SSPPPPVVYYAPVTQSPPPPSPVYYPPVTQSP 567

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP  Y
Sbjct: 568 PPPSPVY 574

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 69/130 (53%), Positives = 72/130 (55%), Gaps = 21/130 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPP--------VKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPP 148
      SPPPP    V+ Y PPP  SPPPP  YVY SPPPP + SPPP  VY SPPP
Sbjct: 440 SPPPPPYSKMSPSVRAYPPPPPPSPSPPPP---YVYSSPPPPYVYSSPPPPPYVYSSPPP 496

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-------PVY 301
      P  YVY SPPPP + SPPP VY SPPPP    SPPPP  SPP    PV 
Sbjct: 497 PP--YVYSSPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPP-----PSPPPPCPESSPPPPVVYYAPVT 549

Query: 302 HSPPPPKKHY 331
      SPPPP  Y
Sbjct: 550 QSPPPPSPVY 559

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 67/133 (50%), Positives = 70/133 (52%), Gaps = 24/133 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPP--------VKHYSPPP-----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 127
      SPPPP    V+ YSPPP      Y PPPP    SPPPP + SPPP
Sbjct: 423 SPPPPPSSKMSPSVRAYSPPPPPYSKMSPSVRAYPPPPPPSP-----SPPPPYVYSSPPP 477

Query: 128 --VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
       VY SPPPP  YVY SPPPP  YS PP  VY SPPPP  YVY SPPPP   PP
Sbjct: 478 PYVYSSPPPPP--YVYSSPPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPP---YVYSSPPPPPPSPPPP 532

Query: 293 PVYHSPPPPKKHY 331
        SPPPP +Y
Sbjct: 533 CPESSPPPPVVYY 545

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 61/115 (53%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 7/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKS 175
      PPPP + SPPP VY SPPPP  YVY SPPPP   PP  SPPPP +Y V +S
Sbjct: 495 PPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPP---YVYSSPPPPPPSPPPPCPESSPPPPVVYYAPVTQS 551

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPPP  Y PPV SPPPP  Y  V SPPPP  Y PP Y PPP  +Y
Sbjct: 552 PPPPSPVYY-PPVTQSPPPPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVTYSPPPPSPVYY 605

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 70/148 (47%), Positives = 73/148 (49%), Gaps = 37/148 (25%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP------PP--VYHSPPPPKKHYV------YKSPPPP-------VKHYSP 121
      SPPPP  SP   PP VY SPPPP  +   Y PPPP    V+ YSP
Sbjct: 382 SPPPPTFKMSPEVRTLPPPIYVYSSPPPPPSSKMSPTVRAYSPPPPPSSKMSPSVRAYSP 441

Query: 122 PP-----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      PP      Y PPPP    SPPPP + SPPP VY SPPPP  YVY SP
Sbjct: 442 PPPPYSKMSPSVRAYPPPPPPSP-----SPPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPPP--YVYSSP 494

Query: 263 PPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVY 337
      PPP  YS PP  VY SPPPP  YVY
Sbjct: 495 PPPPYVYSSPPPPYVYSSPPPP---YVY 519

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 61/127 (48%), Positives = 65/127 (51%), Gaps = 18/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------------PPVYHSPP 145
      SPPPP + SPPP  SPPPP    SPPPPV +Y+P       PPV SPP
Sbjct: 512 SPPPPYVYSSPPPPPPSPPPPCPE---SSPPPPVVYYAPVTQSPPPPSPVYYPPVTQSPP 568

Query: 146 PPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PP  Y  V SPPPP  Y PP Y PPP  +Y V SPPPP  Y PPV SP
Sbjct: 569 PPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVTYSPPPPSPVYYPQVTPSPPPPSPLYY-PPVTPSP 627

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP  Y
Sbjct: 628 PPPSPVY 634

 Score = 102 bits (253), Expect = 2e-20
 Identities = 65/144 (45%), Positives = 71/144 (49%), Gaps = 35/144 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP-------------PPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 136
      SPPPPV +Y+P       PPV SPPPP  Y  V SPPPP  Y PP Y 
Sbjct: 537 SPPPPVVYYAPVTQSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSPVYYPPVTNSPPPPSPVYYPPVTYS 596

Query: 137 SPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPP--- 292
      PPP  +Y V SPPPP  Y PPV SPPPP  Y  V SPPPP  Y PP  
Sbjct: 597 PPPPSPVYYPQVTPSPPPPSPLYY-PPVTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPPVTP 655

Query: 293 ------PVYH-----SPPPPKKHY 331
         PVY+   SPPPP ++Y
Sbjct: 656 SPPPPSPVYYPSETQSPPPPTEYY 679

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 59/140 (42%), Positives = 62/140 (44%), Gaps = 35/140 (25%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP---------PVYH-----SPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVY 133
      SPPPP  Y PP     PVY+   SPPPP  Y  V SPPPP  Y PPV 
Sbjct: 581 SPPPPSPVYYPPVTYSPPPPSPVYYPQVTPSPPPPSPLYYPPVTPSPPPPSPVYY-PPVT 639

Query: 134 HSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--------- 277
      SPPPP  Y  V SPPPP  Y P   PPP + +Y   PPP K     
Sbjct: 640 PSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPSETQSPPPPTEYYYSPSQSPPPTKACKEGHPPQ 699

Query: 278 ---HYSPPPVY---HSPPPP 319
        Y PPP Y  SPPPP
Sbjct: 700 ATPSYEPPPEYSYSSSPPPP 719

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 57/143 (39%), Positives = 64/143 (44%), Gaps = 34/143 (23%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPP---------PVYH---- 136
      SPPPP  Y PP V SPPPP  Y  V SPPPP  Y PP     PVY+  
Sbjct: 611 SPPPPSPLYYPP-VTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPPVTPSPPPPSPVYYPSET 669

Query: 137 -SPPPPKKHYVYKSP-PPPVK------------HYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
       SPPPP ++Y  S PPP K       Y PPP Y +S PP    PP P
Sbjct: 670 QSPPPPTEYYYSPSQSPPPTKACKEGHPPQATPSYEPPPEYSYSSSPP--------PPSP 721

Query: 272 VKHYSPPPVYH---SPPPPKKHY 331
       ++ P P   SPPPP +Y
Sbjct: 722 TSYFPPMPSVSYDASPPPPPSYY 744

[79][TOP]
>UniRef100_Q09085 Hydroxyproline-rich glycoprotein (HRGP) (Fragment) n=1
      Tax=Phaseolus vulgaris RepID=Q09085_PHAVU
     Length = 368

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 65/130 (50%), Positives = 66/130 (50%), Gaps = 18/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-------- 160
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP      
Sbjct: 201 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPP 257

Query: 161 --YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP 
Sbjct: 258 PPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS 317

Query: 323 KH----YVYK 340
         Y YK
Sbjct: 318 PDPPTPYYYK 327

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 69/131 (52%), Positives = 71/131 (54%), Gaps = 19/131 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKH---- 160
      SPPPP + SPP Y SPPPP   Y YKSPPPP K Y PP Y SPPPP    
Sbjct: 114 SPPPPYYYKSPPYYYKSPPPPSPSPSPYYYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPPSPSPPPP 173

Query: 161 YVYKSPPPP-----VKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      Y YKSPPPP    +Y SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 174 YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 230

Query: 320 KKH----YVYK 340
         Y YK
Sbjct: 231 SPSPPPPYYYK 241

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 64/127 (50%), Positives = 66/127 (51%), Gaps = 18/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----Y 163
      SPPPP + SPPP  SPPP  P  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y
Sbjct: 233 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPY 292

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYHSP 310
      YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP     + SPPP  SP
Sbjct: 293 YYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPDPPTPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYVSPPPPTKSP 352

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP  Y
Sbjct: 353 PPPAYSY 359

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 63/126 (50%), Positives = 63/126 (50%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      KSPPPP   PP Y SPPPP       Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 225 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPP 284

Query: 152 KKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
         Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y S
Sbjct: 285 SPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPDPPTPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYVS 344

Query: 308 PPPPKK 325
      PPPP K
Sbjct: 345 PPPPTK 350

 Score = 115 bits (289), Expect = 1e-24
 Identities = 65/135 (48%), Positives = 65/135 (48%), Gaps = 22/135 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH--- 160
      KSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP   
Sbjct: 161 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPP 220

Query: 161 -YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      Y YKSPPPP   PP Y SPPPP       Y YKSPPPP   PP Y S
Sbjct: 221 PYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPSPSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKS 280

Query: 308 PPPPKKH----YVYK 340
      PPPP    Y YK
Sbjct: 281 PPPPSPSPPPPYYYK 295

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 64/120 (53%), Positives = 65/120 (54%), Gaps = 14/120 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH- 160
      KSPPPP  SP P Y+ SPPPP K   Y YKSPPPP   PP Y SPPPP  
Sbjct: 129 KSPPPPSP--SPSPYYYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSP 186

Query: 161 ---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 187 PPPYYYKSPPPPDPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 246

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 65/119 (54%), Positives = 67/119 (56%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 172
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 255 SPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 311

Query: 173 SPPPPVK-------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPP 319
      SPPPP     + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP K SPPP  Y SPPPP
Sbjct: 312 SPPPPSPDPPTPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYVSPPPPTK--SPPPPAYSYASPPPP 365

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 58/109 (53%), Positives = 59/109 (54%), Gaps = 8/109 (7%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK---KHYVYKSPPPP 187
      P K Y   HSP P K Y Y SPPPP + SPP Y SPPPP   Y YKSPPPP
Sbjct: 90 PKKPYDCEKHKHSPTPYHKPYYYNSPPPPYYYKSPPYYYKSPPPPSPSPSPYYYKSPPPP 149

Query: 188 VKH-YSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      K Y PP Y SPPPP    Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 150 HKDPYYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 198

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 46/96 (47%), Positives = 47/96 (48%), Gaps = 8/96 (8%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK---KHY 247
      Y K P  KH  P YH P   Y Y SPPPP + SPP Y SPPPP   Y
Sbjct: 88 YAPKKPYDCEKHKHSPTPYHKP------YYYNSPPPPYYYKSPPYYYKSPPPPSPSPSPY 141

Query: 248 VYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKH----YVYK 340
      YKSPPPP K Y PP Y SPPPP    Y YK
Sbjct: 142 YYKSPPPPHKDPYYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYK 177

[80][TOP]
>UniRef100_B9RZI2 Protein binding protein, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RZI2_RICCO
     Length = 829

 Score = 118 bits (296), Expect = 2e-25
 Identities = 63/111 (56%), Positives = 68/111 (61%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP +SPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY PPP
Sbjct: 674 SPPPPV--HSPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----VYSPPPP 725

Query: 185 ------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         P H PPPVY PPPP   +SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 726 SPPSPPPPMHSPPPPVYSPPPPP-----VRSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 769

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 63/106 (59%), Positives = 67/106 (63%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY PPP   SPPP HSPPPP  VY PPP
Sbjct: 700 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----VYSPPPPSPP--SPPPPMHSPPPP----VYSPPPP 747

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PV+ SPPP HSPPPP    SPPPP+ YSPPP  SPPPP+
Sbjct: 748 PVR--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPI--YSPPPPRFSPPPPR 784

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 64/111 (57%), Positives = 66/111 (59%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 669 SPPPP----SPPPPVHSPPPPVYSPPPPSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 717

Query: 185 PV------KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV     SPPP HSPPPP  VY PPPPV+ SPPP HSPPPP
Sbjct: 718 PVYSPPPPSPPSPPPPMHSPPPP----VYSPPPPPVR--SPPPPVHSPPPP 762

 Score = 108 bits (270), Expect = 2e-22
 Identities = 58/106 (54%), Positives = 64/106 (60%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPP   SP P  SPPPP +   SPPPPV  SPPP +SPPPP    SPP
Sbjct: 631 QSPPPTTPEQSPSPPGQSPPPPTQ-----SPPPPVN--SPPPPVYSPPPP-------SPP 676

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV +SPPP +SPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 677 PPV--HSPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 718

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 61/109 (55%), Positives = 66/109 (60%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV  SPPP +SPPPP    SPPPPV +SPPP +SPPPP    SPP
Sbjct: 654 QSPPPPVN--SPPPPVYSPPPP-------SPPPPV--HSPPPPVYSPPPP-------SPP 695

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV YSPPP   PPP H
Sbjct: 696 PPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--YSPPPPSPPSPPPPMH 735

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 57/104 (54%), Positives = 61/104 (58%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP HSPPPP  VY PPPPV+ SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 721 SPPPPSPP-SPPPPMHSPPPP----VYSPPPPPVR--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 768

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      P+ YSPPP  SPPPP+   SPPPP   P P  +PPP
Sbjct: 769 PI--YSPPPPRFSPPPPR-----FSPPPPTSSPPPTPTVAAPPP 805

 Score = 100 bits (248), Expect = 7e-20
 Identities = 59/116 (50%), Positives = 65/116 (56%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+ H PPPVY PPPP   +SPPPPV +SPPP HSPPPP  +Y SPPP
Sbjct: 729 SPPPPM-HSPPPPVYSPPPPP-----VRSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----IY-SPPP 775

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPPP 319
      P  +SPPP  SPPPP    SPPP   +PPP      Y SPPPP
Sbjct: 776 P--RFSPPPPRFSPPPPT-----SSPPPTPTVAAPPPEDFILPPNIGFQYSSPPPP 824

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 51/108 (47%), Positives = 57/108 (52%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP P+  + P + SP PP +   SPPP   SP P  SPPPP +   SPPP
Sbjct: 609 SPESPLSSPTSPTLEQSPSPPGQ-----SPPPTTPEQSPSPPGQSPPPPTQ-----SPPP 658

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV  SPPP +SPPPP    SPPPPV   SPPP HSPPPP
Sbjct: 659 PVN--SPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPPVYSPPPPSPPPPVHSPPPP 704

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 46/91 (50%), Positives = 53/91 (58%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV +SPPP HSPPPP  +Y SPPPP  +SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 750 RSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----IY-SPPPP--RFSPPPPRFSPPPPTS-----SPP 795

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      P   +PPP   PP  + Y SPPPP+
Sbjct: 796 PTPTVAAPPP-EDFILPPNIGFQYSSPPPPM 825

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 42/105 (40%), Positives = 48/105 (45%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP P   P P    P+   SP P+  + P + SP PP +   SPPP
Sbjct: 581 SPSPEYNSSEPSPTPSPESEPQSPTSTPSPESPLSSPTSPTLEQSPSPPGQ-----SPPP 635

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SP P  SPPPP +   SPPPPV  PPPVY SPPPP
Sbjct: 636 TTPEQSPSPPGQSPPPPTQ-----SPPPPVNS-PPPPVY-SPPPP 673

[81][TOP]
>UniRef100_Q9S9A4 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Vicia faba RepID=Q9S9A4_VICFA
     Length = 116

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 70/122 (57%), Positives = 70/122 (57%), Gaps = 14/122 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP---- 151
      S PPPV Y P P YHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  
Sbjct: 5  SSPPPVHTYPHPHPFYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPH 64

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPK 322
      KK Y Y SPPPP H PP  H P P   VY SPPPPV YSPPP  Y SPPPP 
Sbjct: 65 KKPYKYPSPPPPPVHTYPP---HVPHP-----VYHSPPPPV--YSPPPPHYYYKSPPPPY 114

Query: 323 KH 328
      H
Sbjct: 115 HH 116

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 63/116 (54%), Positives = 64/116 (55%), Gaps = 24/116 (20%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPV----------YHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP--- 151
      YS PP      YHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  
Sbjct: 4  YSSPPPVHTYPHPHPFYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTP 63

Query: 152 -KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      KK Y Y SPPPP H PP  PVYHSPPPP  VY PPP  + SPPP YH
Sbjct: 64 HKKPYKYPSPPPPPVHTYPPHVPHPVYHSPPPP----VYSPPPPHYYYKSPPPPYH 115

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 62/111 (55%), Gaps = 22/111 (19%)
 Frame = +2

Query: 74 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP 235
      HY Y SPPP  + P P YHSPPPP  KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP
Sbjct: 1  HYSYSSPPPVHTYPHPHPFYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPP 60

Query: 236 ----KKHYVYKSPPPP------------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
        KK Y Y SPPPP      V H PPPVY SPPPP HY YK
Sbjct: 61 PTPHKKPYKYPSPPPPPVHTYPPHVPHPVYHSPPPPVY-SPPPP--HYYYK 108

[82][TOP]
>UniRef100_Q9LHS1 Genomic DNA, chromosome 5, TAC clone:K3D20 n=2 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LHS1_ARATH
     Length = 334

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 65/121 (53%), Positives = 69/121 (57%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 102 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---Y 158

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV--------KHYSPPP-VYHSPPP 316
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP      +SPPP VY+SP P
Sbjct: 159 VYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSP 215

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 216 P 216

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 64/111 (57%), Positives = 64/111 (57%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 87 SPPPPYYSPSPKEDYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYNSPPP 140

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 141 PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPPP---YVY 185

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 70/143 (48%), Positives = 75/143 (52%), Gaps = 37/143 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYH 136
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP    V + SPPP VY+
Sbjct: 127 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPYYSLSPKVDYKSPPPPYVYN 186

Query: 137 SPPPP-------------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-- 271
      SPPPP        YVY SP PP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP 
Sbjct: 187 SPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYNSPPPPYF 243

Query: 272 -----VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
        V + SPPP VY SPPPP
Sbjct: 244 SPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPP 266

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 63/114 (55%), Positives = 67/114 (58%), Gaps = 8/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSPPPP + SPPP Y+SP P  +   YVY SP PP  SP  Y SPPPP  Y
Sbjct: 177 KSPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYKFSPPPYVYNSPSPPYYSPSPKVDYKSPPPP---Y 233

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPP 319
      VY SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 234 VYNSPPPPYFSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPEVSYKSPPPP 283

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 58/114 (50%), Positives = 66/114 (57%), Gaps = 9/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP PP+++  P Y  P P  Y++ SPPPP  SP  Y SPPPP  YVY SPPP
Sbjct: 62 SPLPPLQYRRQGPKYTPHPKP---YLFNSPPPPYYSPSPKEDYKSPPPP---YVYNSPPP 115

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP
Sbjct: 116 PYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYNSPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPP 166

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 57/116 (49%), Positives = 64/116 (55%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP + SPPP Y SP P   YKSPPPP + SPPP Y+SP P   YKSP
Sbjct: 227 KSPPPPYVYNSPPPPYFSPSPKVD---YKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPEVS---YKSP 280

Query: 179 PPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPP    V + SPPP VY+ PPPP   + SP P V + SPP Y S P
Sbjct: 281 PPPPYYSPSLEVSYKSPPPLFVYNFPPPPP----FYSPSPKVSYKSPPAPYVSKTP 332

[83][TOP]
>UniRef100_Q2A9D3 Extensin, putative n=1 Tax=Brassica oleracea RepID=Q2A9D3_BRAOL
     Length = 509

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 72/131 (54%), Positives = 77/131 (58%), Gaps = 24/131 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P VY SPP
Sbjct: 313 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKMVYKSPP 368

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP 295
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y PPPP  YVY SPPPP    V + SPPP
Sbjct: 369 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKYPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPP 421

Query: 296 --VYHSPPPPK 322
       VY SPPPP+
Sbjct: 422 PYVYSSPPPPQ 432

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 71/140 (50%), Positives = 81/140 (57%), Gaps = 28/140 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYK 172
      KSPPPP + S PPP Y+SP P   YKSPPPP +YSP P  Y+SPPPP  YVY 
Sbjct: 217 KSPPPPYVYSSLPPPPYYSPSPEVD---YKSPPPPPPYYSPSPKVEYNSPPPP---YVYS 270

Query: 173 SPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYV-----YKSPPPPVKHYSPPP---- 295
      SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP ++   YKSPPPP + SPPP  
Sbjct: 271 SPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYFPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYY 330

Query: 296 ------VYHSPPPPKKHYVY 337
         Y SPPPP  YVY
Sbjct: 331 SPSPKVYYKSPPPP---YVY 347

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 68/137 (49%), Positives = 78/137 (56%), Gaps = 28/137 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYV-----YKSPPPPVKHYSPPP----------VY 133
      SP P V++ SPPP VY+SPPPP ++   YKSPPPP + SPPP      Y
Sbjct: 279 SPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPPYYFPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVYY 338

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--------- 280
      SPPPP  YVY SPPPP +YSP P VY SPPPP  YVY SPPPP +     
Sbjct: 339 KSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKMVYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVNYK 391

Query: 281 YSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y PPP +S PPP +Y
Sbjct: 392 YPPPPYVYSSPPPPPYY 408

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 65/123 (52%), Positives = 76/123 (61%), Gaps = 13/123 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP + SPPP + P PK Y KSPPPP + S PPP Y+SP P   YKSP
Sbjct: 191 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDY--KSPPPPYVYSSLPPPPYYSPSPEVD---YKSP 245

Query: 179 PPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPK 322
      PPP +YSP P  Y+SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY+SPPPP 
Sbjct: 246 PPPPPYYSPSPKVEYNSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYNSPPPPP 302

Query: 323 KHY 331
      ++
Sbjct: 303 YYF 305

 Score = 114 bits (286), Expect = 3e-24
 Identities = 69/123 (56%), Positives = 75/123 (60%), Gaps = 11/123 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPP------PKKH 160
      KSPPPP + SPPP + P PK  VYKSPPPP + S PPP Y+SP P   P  
Sbjct: 339 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKM--VYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKYPPPP 396

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH 328
      YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP + YSP P  Y SPPPP  
Sbjct: 397 YVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPP-QFYSPSPKAEYKSPPPP--- 448

Query: 329 YVY 337
      YVY
Sbjct: 449 YVY 451

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 73/147 (49%), Positives = 80/147 (54%), Gaps = 34/147 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 154
      KSPPPP + SPPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 365 KSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKYPPPPYVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPPPP- 422

Query: 155 KHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSP 289
       YVY SPPPP     ++ SPPP VY SPPPP +    YKSPPPP + SP
Sbjct: 423 --YVYSSPPPPQFYSPSPKAEYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSP 480

Query: 290 PP----------VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP      Y SPPPP  YVYK
Sbjct: 481 PPPPYYSPSPKVYYKSPPPPP--YVYK 505

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 68/121 (56%), Positives = 73/121 (60%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYK 172
      KSPPPP + S PPP Y+SP P   YKSPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY 
Sbjct: 95 KSPPPPYIYSSLPPPPYYSPSPEVD---YKSPPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYN 148

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHYSPPP--VYHSPPP 316
      SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPP    P V + SPPP VY SPPP
Sbjct: 149 SPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSSPPLPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPP 204

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 205 P 205

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 70/139 (50%), Positives = 76/139 (54%), Gaps = 29/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPP 145
      KSPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP VY SPP
Sbjct: 121 KSPPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYSSPP 177

Query: 146 -----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
         P   YKSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY S PPP +
Sbjct: 178 LPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSLPPP-PY 233

Query: 281 YSPPPV--YHSPPPPKKHY 331
      YSP P  Y SPPPP +Y
Sbjct: 234 YSPSPEVDYKSPPPPPPYY 252

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 65/128 (50%), Positives = 72/128 (56%), Gaps = 17/128 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP-------PPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPP 145
      SPPP +  P    P +Y SPPPP +    YKSPPPP + S PPP Y+SP 
Sbjct: 56 SPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSSPPPPSYYSPSPKVEYKSPPPPYIYSSLPPPPYYSPS 115

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 313
      P   YKSPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 116 P---EVDYKSPPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYNSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPP 168

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP  YVY
Sbjct: 169 PP---YVY 173

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 57/128 (44%), Positives = 65/128 (50%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY----KSPPPPVKHYSP-------PPVYHSPPPPKK 157
      PP + Y P   SP PKK+ Y   SPPP +  P    P +Y SPPPP 
Sbjct: 26 PPTTQKYPPVHKTKSPYQPKKNSPYYSAPPSPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSSPPPPSY 85

Query: 158 H-----YVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 313
      +    YKSPPPP + S PPP Y+SP P   YKSPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 86 YSPSPKVEYKSPPPPYIYSSLPPPPYYSPSP---EVDYKSPPPPPPYYSPSPKVEYKSPP 142

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP  YVY
Sbjct: 143 PP---YVY 147

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 54/107 (50%), Positives = 56/107 (52%), Gaps = 20/107 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP 127
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP    V    
Sbjct: 417 KSPPPPYVYSSPPPPQFYSPSPKAEYKSPPPP---YVYSSPPPPPYYSPSPKVD------ 467

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVYK P
Sbjct: 468 -YKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVYYKSPPPPP--YVYKMP 507

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 50/116 (43%), Positives = 60/116 (51%), Gaps = 21/116 (18%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--------------KKHYVYKS 175
      Y SPP +K+  + KSP P K+  P Y +PP P        K Y+Y S
Sbjct: 23 YESPPTTQKYPPVHKTKSPYQPKKN---SPYYSAPPSPPPQYRRQGPKYTPHPKPYIYSS 79

Query: 176 PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHY 331
      PPPP +YSP P  Y SPPPP  Y+Y S PPP +YSP P  Y SPPPP +Y
Sbjct: 80 PPPP-SYYSPSPKVEYKSPPPP---YIYSSLPPP-PYYSPSPEVDYKSPPPPPPYY 130

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 44/103 (42%), Positives = 52/103 (50%), Gaps = 16/103 (15%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK---HYSPPPVYHSPPP----- 232
      Y Y+SPP  K+  PPV+ +     KSP P K  +YS PP  SPPP   
Sbjct: 21 YPYESPPTTQKY---PPVHKT----------KSPYQPKKNSPYYSAPP---SPPPQYRRQ 64

Query: 233 -PK-----KHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVY 337
      PK   K Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPPPP  Y+Y
Sbjct: 65 GPKYTPHPKPYIYSSPPPP-SYYSPSPKVEYKSPPPP---YIY 103

[84][TOP]
>UniRef100_B9SSV0 Cleavage and polyadenylation specificity factor, putative n=1
      Tax=Ricinus communis RepID=B9SSV0_RICCO
     Length = 210

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 66/128 (51%), Positives = 70/128 (54%), Gaps = 18/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKK 157
      K PPP K Y PP Y SPPPP    Y Y SPPP K+ SP P+  YHSPPPPKK
Sbjct: 38 KLPPPHKKVYYPPYYYKSPPPPSPSPPPPYYYTSPPPRKKYPSPSPLLPYHYHSPPPPKK 97

Query: 158 H----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP----- 310
        Y Y SPPPP + SPPP  SPPP  Y Y SPPPP K SPP Y SP   
Sbjct: 98 STHPTYYYNSPPPPYYYNSPPPPSSSPPPL---YYYDSPPPPKKSLSPPYHYQSPSPLSP 154

Query: 311 -PPPKKHY 331
      PPP +Y
Sbjct: 155 SPPPPYYY 162

 Score = 108 bits (269), Expect = 2e-22
 Identities = 66/141 (46%), Positives = 72/141 (51%), Gaps = 37/141 (26%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPP K+ SP P+  YHSPPPPKK   Y Y SPPPP + SPPP  SPPP  
Sbjct: 71 SPPPRKKYPSPSPLLPYHYHSPPPPKKSTHPTYYYNSPPPPYYYNSPPPPSSSPPPL--- 127

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP------PPPKKHYV---------------YKSPPPP-- 271
      Y Y SPPPP K SPP Y SP   PPP +Y        YKSPPPP 
Sbjct: 128 YYYDSPPPPKKSLSPPYHYQSPSPLSPSPPPPYYYASPSPTPKKSPSPLSYYKSPPPPSL 187

Query: 272 ---VKHYS---PPPVYHSPPP 316
       + +Y  PPP Y SPPP
Sbjct: 188 SPPLSYYYQSLPPPNYFSPPP 208

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 40/80 (50%), Positives = 43/80 (53%), Gaps = 9/80 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPK----K 157
      SPPPP K SPP Y SP P  P  Y Y SP P P K SP  Y SPPPP   
Sbjct: 132 SPPPPKKSLSPPYHYQSPSPLSPSPPPPYYYASPSPTPKKSPSPLSYYKSPPPPSLSPPL 191

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 217
      Y Y+S PPP ++SPPP Y
Sbjct: 192 SYYYQSLPPP-NYFSPPPYY 210

[85][TOP]
>UniRef100_B9HRV2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HRV2_POPTR
     Length = 711

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 65/112 (58%), Positives = 72/112 (64%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPP+    YSPPP HSPPPP    SPPPPV+ + PPPV HSPPPP  V+
Sbjct: 444 SPPPPIYSPPPLVYSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQSF-PPPV-HSPPPP----VH 492

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPPV YSPPP HSPPPP   + +SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 493 SPPPPPV--YSPPPPVHSPPPPVYSPPPLVQSPPPPV--HSPPPPLHSPPPP 540

 Score = 117 bits (294), Expect = 3e-25
 Identities = 65/107 (60%), Positives = 70/107 (65%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV YSPPP HSPPPP  VY SPPP V+ SPPP HSPPPP  ++ PPPP
Sbjct: 495 PPPPV--YSPPPPVHSPPPP----VY-SPPPLVQ--SPPPPVHSPPPP----LHSPPPPP 541

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      V YSPPP HSPPPP    SPPPP++ SPPP HSPPPP H
Sbjct: 542 V--YSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPIQ--SPPPPVHSPPPPPIH 579

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 65/117 (55%), Positives = 74/117 (63%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP- 151
      SPPPPV +SPPP HSPPPP + +     V+ PPPPV YSPPP HSPPPP 
Sbjct: 458 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPPVQSFPPPVHSPPPPVHSPPPPPV--YSPPPPVHSPPPPV 513

Query: 152 -KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        + +SPPPPV H PPP++ PPPP  VY SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 514 YSPPPLVQSPPPPV-HSPPPPLHSPPPPP----VY-SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 562

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 63/110 (57%), Positives = 68/110 (61%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPP +  PPP HSPPPP H  SPPPP+    YSPPP HSPPPP   
Sbjct: 422 SPPPSIHF--PPPPVHSPPPPPVH----SPPPPIYSPPPLVYSPPPPVHSPPPP-----V 470

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPPV+ + PPPV HSPPPP  V+ PPPPV YSPPP HSPPPP
Sbjct: 471 HSPPPPVQSF-PPPV-HSPPPP----VHSPPPPPV--YSPPPPVHSPPPP 512

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 64/121 (52%), Positives = 71/121 (58%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKH-------------YSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 136
      +S PPPV        YSPPP HSPPPP   + +SPPPPV +SPPP H
Sbjct: 478 QSFPPPVHSPPPPVHSPPPPPVYSPPPPVHSPPPPVYSPPPLVQSPPPPV--HSPPPPLH 535

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      SPPPP +  SPPPPV +SPPP HSPPPP   +SPPPPV H PPP HSPPP
Sbjct: 536 SPPPPPVY----SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----IQSPPPPV-HSPPPPPIHSPPP 583

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 584 P 584

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 64/118 (54%), Positives = 70/118 (59%), Gaps = 12/118 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV +SPPP HSPPPP +  SPPPPV +SPPP HSPPPP   +SPP
Sbjct: 521 QSPPPPV--HSPPPPLHSPPPPPVY----SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----IQSPP 567

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK------HYSPPPVY------HSPPPP 319
      PPV H PPP HSPPPP  V  PPPPV    H PPPV+   HS PPP
Sbjct: 568 PPV-HSPPPPPIHSPPPP----VQSLPPPPVNSPLPPVHSPPPPVHSPTSPIHSHPPP 620

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 61/112 (54%), Positives = 67/112 (59%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP   +SPPPPV H PPP HSPPPP  V  PPP
Sbjct: 544 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----IQSPPPPV-HSPPPPPIHSPPPP----VQSLPPP 591

Query: 185 PVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV    +SPPP HSP P  +   SPPPPV+  PPPV +SPPPP
Sbjct: 592 PVNSPLPPVHSPPPPVHSPTSPIHSHPPPVNSPPPPVQSLPPPPV-NSPPPP 642

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 58/112 (51%), Positives = 64/112 (57%), Gaps = 10/112 (8%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PP  S PP+ HS PPP    SPPP + H+ PPPV HSPPPP H  SPPPP+ 
Sbjct: 402 PPPSSQSLPPLVHSLPPPA-----HSPPPSI-HFPPPPV-HSPPPPPVH----SPPPPIY 450

Query: 194 H-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-----SPPPVYHSPPPP 319
         YSPPP HSPPPP    SPPPPV+ +   SPPP HSPPPP
Sbjct: 451 SPPPLVYSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQSFPPPVHSPPPPVHSPPPP 497

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 63/140 (45%), Positives = 69/140 (49%), Gaps = 35/140 (25%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV------YHSPPPPKKHYV 166
      SPPPP++ SPPP HSPPPP H  SPPPPV+  PPPV    HSPPPP   
Sbjct: 558 SPPPPIQ--SPPPPVHSPPPPPIH----SPPPPVQSLPPPPVNSPLPPVHSPPPPVHSPT 611

Query: 167 ------------------------YKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
                   SPPPPV    +SP P HSPPPP   +S
Sbjct: 612 SPIHSHPPPVNSPPPPVQSLPPPPVNSPPPPVHSPTPPIHSPSPPLHSPPPP-----IRS 666

Query: 260 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPPV +SPPPV SPPPP
Sbjct: 667 PPPPV--FSPPPVIVSPPPP 684

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 54/109 (49%), Positives = 62/109 (56%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV+  PPPV +SPPPP    SP PP+ +SP P HSPPPP   +SPPP
Sbjct: 623 SPPPPVQSLPPPPV-NSPPPP-----VHSPTPPI--HSPSPPLHSPPPP-----IRSPPP 669

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPP 319
      PV +SPPPV SPP     PPPP + + PP   Y SPPPP
Sbjct: 670 PV--FSPPPVIVSPP----------PPPPEEDFILPPNLGFQYASPPPP 706

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 47/97 (48%), Positives = 55/97 (56%), Gaps = 3/97 (3%)
 Frame = +2

Query: 50 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 229
      HSPPP +    PP+ H PPP +  PPP H+  PPPPV  PPPV+ SPP
Sbjct: 400 HSPPPSSQSL------PPLVHSLPPPAHS--PPPSIHF----PPPPVHSPPPPPVH-SPP 446

Query: 230 PP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP    VY SPPPPV +SPPP HSPPPP + +
Sbjct: 447 PPIYSPPPLVY-SPPPPV--HSPPPPVHSPPPPVQSF 480

[86][TOP]
>UniRef100_Q40768 Extensin n=1 Tax=Prunus dulcis RepID=Q40768_PRUDU
     Length = 278

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 78/149 (52%), Positives = 78/149 (52%), Gaps = 39/149 (26%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK-------HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HY-SPPPVY 133
      KSPPPP     HY SPPP  SP PPK Y YKSPPPP     HY SPPP 
Sbjct: 107 KSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPP--SPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPS 164

Query: 134 HSPP-------------PPKKHYVYKSPPPPVKH----YSPPP---VYHSPP---PPKKH 244
      SPP       PPKK Y YKSPPPP    YSPP   Y SPP  PPKK 
Sbjct: 165 PSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYKSPPPPPSPTPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKP 224

Query: 245 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      Y YKSPPPP  Y PPVY PPPPKK Y
Sbjct: 225 YHYKSPPPPTPVYK-PPVYSPPPPPKKPY 252

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 82/160 (51%), Positives = 82/160 (51%), Gaps = 47/160 (29%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP---VYHSPP-----PPKKHYVYKSPPPPVK-------HY-SPPPVY 133
      KSPPPPV HYSPP   Y SPP   PPK Y YKSPPPP     HY SPPP 
Sbjct: 72 KSPPPPV-HYSPPKHPYHYKSPPPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPP-- 128

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HY-SPPPVYHSPP-------------PPKKHYV 250
      SP PPK Y YKSPPPP     HY SPPP  SPP       PPKK Y 
Sbjct: 129 PSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYH 188

Query: 251 YKSPPPPVKH----YSPPP---VYHSPP---PPKKHYVYK 340
      YKSPPPP    YSPP   Y SPP  PPKK Y YK
Sbjct: 189 YKSPPPPPSPTPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYK 228

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 72/143 (50%), Positives = 73/143 (51%), Gaps = 33/143 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK-------HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-----HY-SPPPV--- 130
      KSPPPP     HY SPPP  SP PPK Y YKSPPPP    HY SPPP  
Sbjct: 141 KSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPP--SPSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYKSPPPPPSP 198

Query: 131 -------------YHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
            Y SPP  PPKK Y YKSPPPP  Y PPVY PPPPKK  YK P
Sbjct: 199 TPPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPPKKPYHYKSPPPPTPVYK-PPVYSPPPPPKK--PYKPP 255

Query: 263 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPV  P P +S PPP HY
Sbjct: 256 TPPVHTAPPHPYIYSSPPPPHHY 278

 Score = 108 bits (269), Expect = 2e-22
 Identities = 74/136 (54%), Positives = 75/136 (55%), Gaps = 24/136 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK---HY-SPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPPPV  HY SPPP  +PP  PPK Y YKSPPPPV HYSPP     K 
Sbjct: 37 SPPPPVSPPYHYKSPPPPSPTPPVHYSPPKHPYHYKSPPPPV-HYSPP---------KHP 86

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP-VYH-------SPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HY-SPP 292
      Y YKSPPPPV YSPP  YH    SP PPK Y YKSPPPP     HY SPP
Sbjct: 87 YHYKSPPPPV--YSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPP 144

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P  SP PPK Y YK
Sbjct: 145 P--PSPSPPKHPYHYK 158

 Score = 100 bits (249), Expect = 5e-20
 Identities = 73/146 (50%), Positives = 73/146 (50%), Gaps = 42/146 (28%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPV-------YHSPP-----------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPP 145
      YS PP    Y SPP      PPK Y YKSPPPPV HYSPP   Y SPP
Sbjct: 35 YSSPPPPVSPPYHYKSPPPPSPTPPVHYSPPKHPYHYKSPPPPV-HYSPPKHPYHYKSPP 93

Query: 146 -----PPKKHYVYKSPPPPVK-------HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--- 277
        PPK Y YKSPPPP     HY SPPP  SP PPK Y YKSPPPP   
Sbjct: 94 PPVYSPPKHPYHYKSPPPPSPSPPKHPYHYKSPPP--PSPSPPKHPYHYKSPPPPSPSPP 151

Query: 278 ----HY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
        HY SPPP  SP PPK Y YK
Sbjct: 152 KHPYHYKSPPP--PSPSPPKHPYHYK 175

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 33/67 (49%), Positives = 37/67 (55%), Gaps = 3/67 (4%)
 Frame = +2

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-VYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSP 310
      P   +Y Y SPPPPV  SPP Y SPPPP   V+ SPP  HY  PPPV++SP
Sbjct: 26 PSETSANYPYSSPPPPV---SPPYHYKSPPPPSPTPPVHYSPPKHPYHYKSPPPPVHYSP 82

Query: 311 PPPKKHY 331
      P  HY
Sbjct: 83 PKHPYHY 89

[87][TOP]
>UniRef100_O81765 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O81765_ARATH
     Length = 699

 Score = 117 bits (293), Expect = 4e-25
 Identities = 61/114 (53%), Positives = 66/114 (57%), Gaps = 4/114 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK--- 172
      +SPPP  + PPPVY PPPP  +  SPPPPV  PPPVY PPPP  +   
Sbjct: 516 RSPPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPPVH---SPPPPVHSPPPPPVYSPPPPPPPVHSPPPPV 572

Query: 173 -SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      SPPPPV YSPPP HSPPPP    SPPPP  +SPPP HSPPPP  Y
Sbjct: 573 FSPPPPV--YSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPPPPVY 619

 Score = 114 bits (284), Expect = 4e-24
 Identities = 63/115 (54%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK----SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPPV  PPPVY PPPP  +    SPPPPV YSPPP HSPPPP    
Sbjct: 542 SPPPPVHSPPPPPVYSPPPPPPPVHSPPPPVFSPPPPV--YSPPPPVHSPPPP-----VH 594

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV----KHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPP  +SPPP HSPPPP  Y  SPPPPV    SPP VY PP P K
Sbjct: 595 SPPPPAPVHSPPPPVHSPPPPPPVY---SPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPPRPPK 646

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 60/115 (52%), Positives = 67/115 (58%), Gaps = 5/115 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  +SPPP HSPPPP  VY PPPP  +SPPP  SPPPP  VY SPPPP
Sbjct: 534 PPPPPPVHSPPPPVHSPPPPP---VYSPPPPPPPVHSPPPPVFSPPPP----VY-SPPPP 585

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      V +SPPP HSPPPP  +   V+ PPPP + PPPV+ PP   VY
Sbjct: 586 V--HSPPPPVHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPPPPVYSPPPPVFSPPPSQSPPVVY 638

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 56/108 (51%), Positives = 62/108 (57%), Gaps = 5/108 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYK 172
      PPPP H PPPV+ SPPPP  VY SPPPPV +SPPP HSPPPP  +   V+ 
Sbjct: 560 PPPPPVHSPPPPVF-SPPPP----VY-SPPPPV--HSPPPPVHSPPPPAPVHSPPPPVHS 611

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPPP + PPPV+ PP   VY PP P K SPP  SPPP
Sbjct: 612 PPPPPPVYSPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPPRPPKINSPP--VQSPPP 657

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 2e-19
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 57/105 (54%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV YSPPP HSPPPP    SPPPP  +SPPP HSPPPP     P
Sbjct: 574 SPPPPV--YSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPP----------P 616

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV  SPPP  SPPP +  V SPPP   + PPV  PP P
Sbjct: 617 PVY--SPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPPRPPKINSPPVQSPPPAP 659

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 53/112 (47%), Positives = 59/112 (52%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + P PP +  P  Y  P K+  +SPPP  + PPPVY PPPP  +  SPP
Sbjct: 492 QKPQPPKESPQPDDPYDQSPVTKR----RSPPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPPVH---SPP 544

Query: 182 PPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPV-----KHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  PPPVY  PPPP H  SPPPPV    YSPPP HSPPPP
Sbjct: 545 PPVHSPPPPPVYSPPPPPPPVH----SPPPPVFSPPPPVYSPPPPVHSPPPP 592

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 51/117 (43%), Positives = 61/117 (52%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPPV +SPPP HSPPPP  +   V+ PPPP + PPPV+ SPPP +  V 
Sbjct: 581 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPPPPVYSPPPPVF-SPPPSQSPPVV 637

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPP 319
      SPPP   + PPV  PP P  K+   +P P  + PP   Y SPPPP
Sbjct: 638 YSPPPRPPKINSPPVQSPPPAPVEKKETPPAHAPAPSDDEFIIPPFIGHQYASPPPP 694

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 45/112 (40%), Positives = 53/112 (47%), Gaps = 4/112 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SP P  + P PV +P  P P   + P PP +  P  Y  P K+  +S
Sbjct: 462 SPVPTTPVHEPSPVLATPVDKPSPVPSRPVQKPQPPKESPQPDDPYDQSPVTKR----RS 517

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKH 328
      PPP  + PPPVY PPPP  +  SPPPPV  PPPVY  PPPP H
Sbjct: 518 PPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPPVH---SPPPPVHSPPPPPVYSPPPPPPPVH 566

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 48/162 (29%), Positives = 53/162 (32%), Gaps = 66/162 (40%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYK-----------------------SPPPPVKHYSPPPV---- 130
      S P  H P P   V+K            SP P  + P PV  
Sbjct: 420 SKPSPVHKPTPVPTTPVHKPTPVPTTPVQKPSPVPTTPVQKPSPVPTTPVHEPSPVLATP 479

Query: 131 -----------YHSPPPPKKH----------------------------YVYKSPPPPVK 193
             P PPK+               VY PPPP 
Sbjct: 480 VDKPSPVPSRPVQKPQPPKESPQPDDPYDQSPVTKRRSPPPAPVNSPPPPVYSPPPPPPP 539

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      +SPPP HSPPPP  VY PPPP  +SPPP  SPPPP
Sbjct: 540 VHSPPPPVHSPPPPP---VYSPPPPPPPVHSPPPPVFSPPPP 578

[88][TOP]
>UniRef100_Q9XIB6 F13F21.7 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9XIB6_ARATH
     Length = 847

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 63/105 (60%), Positives = 63/105 (60%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP PP  YSPPP HSPPPP  VY SPPPP  YSPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 542 SPSPPSPIYSPPPPVHSPPPP----VYSSPPPP-HVYSPPPPVASPPPP-------SPPP 589

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV H PPP  SPPPP    SPPPP  YSPPP HSPPPP
Sbjct: 590 PV-HSPPPPPVFSPPPP-----VFSPPPPSPVYSPPPPSHSPPPP 628

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 55/118 (46%), Positives = 60/118 (50%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---------YSPPPVYHSPPPPKK 157
      P P  Y  PV + SPPPPK   + PPP       YSPPP HSPPPP 
Sbjct: 506 PTPDDPYDASPVKNRRSPPPPKVEDT-RVPPPQPPMPSPSPPSPIYSPPPPVHSPPPP-- 562

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       VY SPPPP + PPPV  PPP   V+ PPPPV +SPPP  SPPPP  Y
Sbjct: 563 --VYSSPPPPHVYSPPPPVASPPPPSPPPPVHSPPPPPV--FSPPPPVFSPPPPSPVY 616

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 54/113 (47%), Positives = 59/113 (52%), Gaps = 10/113 (8%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY-----KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      P P K SPP   P P  +    +SPPPP  + PPP  P P   +Y
Sbjct: 491 PEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKNRRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIY 550

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPPV H PPPVY SPPPP  +VY SPPPPV   SPPP HSPPPP
Sbjct: 551 -SPPPPV-HSPPPPVYSSPPPP---HVY-SPPPPVASPPPPSPPPPVHSPPPP 597

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 51/117 (43%), Positives = 53/117 (45%), Gaps = 13/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYK 172
      P P  SP P   P P K   +  P P  Y  PV + SPPPPK   
Sbjct: 474 PEQPKPEESPKPEQPQIPEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKNRRSPPPPKVEDTRV 533

Query: 173 SPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP    PP  YSPPP HSPPPP  VY SPPPP  YSPPP  SPPPP
Sbjct: 534 PPPQPPMPSPSPPSPIYSPPPPVHSPPPP----VYSSPPPP-HVYSPPPPVASPPPP 585

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 40/112 (35%), Positives = 49/112 (43%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  YSPPP HSPPPP  VY SPPPP  +SPPP +++ PP     P 
Sbjct: 608 SPPPPSPVYSPPPPSHSPPPP----VY-SPPPPT--FSPPPTHNTNQPPMGAPTPTQAPT 660

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P  + P  S   +    P PV+ +P    P P   Y+
Sbjct: 661 PSSETTQVPTPSSESDQSQILSPVQAPTPVQSSTPSSEPTQVPTPSSSESYQ 712

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 44/114 (38%), Positives = 51/114 (44%), Gaps = 10/114 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY--- 169
      P P   SP P  P  P P++ +  P P K SPP   P P  +   
Sbjct: 463 PQPSKPEDSPKPEQPKPEESPKPEQPQI----PEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVK 518

Query: 170 --KSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       +SPPPP  + PPP  P P   +Y SPPPPV H PPPVY SPPPP
Sbjct: 519 NRRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIY-SPPPPV-HSPPPPVYSSPPPP 570

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 50/109 (45%), Gaps = 7/109 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPPV +SPPP  SPPPP  Y    SPPPPV YSPPP  SPPP  H  + 
Sbjct: 595 PPPPV--FSPPPPVFSPPPPSPVYSPPPPSHSPPPPV--YSPPPPTFSPPP--THNTNQP 648

Query: 176 P---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      P  P P + +P    P P      PV+ +P PV S P
Sbjct: 649 PMGAPTPTQAPTPSSETTQVPTPSSESDQSQILSPVQ--APTPVQSSTP 695

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 47/132 (35%), Positives = 49/132 (37%), Gaps = 29/132 (21%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-- 184
      P P KH SP P   P KH + K  P  S P   P PK   K  P 
Sbjct: 435 PQPPKHESPKP----EEPENKHELPKQKESPKPQPSKPEDSPKPEQPKPEESPKPEQPQI 490

Query: 185 --PVKHYSPP---------------PVYH--SPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHY 283
       P K SPP        PV + SPPPPK    PP    PP  Y
Sbjct: 491 PEPTKPVSPPNEAQGPTPDDPYDASPVKNRRSPPPPKVEDTRVPPPQPPMPSPSPPSPIY 550

Query: 284 SPPPVYHSPPPP 319
      SPPP HSPPPP
Sbjct: 551 SPPPPVHSPPPP 562

[89][TOP]
>UniRef100_B9N4U0 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9N4U0_POPTR
     Length = 499

 Score = 117 bits (292), Expect = 5e-25
 Identities = 63/107 (58%), Positives = 68/107 (63%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV+  PPP HSPPPP   +SPPPPV  SPPP HSPPPP   +SPPP
Sbjct: 396 SPPPPVQSPPPPPPVHSPPPP-----VQSPPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VQSPPP 443

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP     SPPPPV+ SPPP HSPPPP
Sbjct: 444 PV--HSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVQ--SPPPPVHSPPPP 486

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 63/104 (60%), Positives = 68/104 (65%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV+ SPPP HSPPPP    SPPPPV+ SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 412 SPPPPVQ--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQ--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 457

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PV +SPPP HSPPPP   +SPPPPV +SPPP HSPPP
Sbjct: 458 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VQSPPPPV--HSPPPPVHSPPP 492

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 63/106 (59%), Positives = 68/106 (64%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV  SPPP HSPPPP   +SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPP
Sbjct: 418 QSPPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VQSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPP 463

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV +SPPP  SPPPP    SPPPPV +SPPPV SPPPP
Sbjct: 464 PPV--HSPPPPVQSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPV-QSPPPP 499

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 58/98 (59%), Positives = 61/98 (62%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 205
      H PPPV  PPPP H  SPPPPV+ SPPP HSPPPP    SPPPPV+ SP
Sbjct: 395 HSPPPPVQSPPPPPPVH----SPPPPVQ--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVQ--SP 441

Query: 206 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 442 PPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 472

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 51/91 (56%), Positives = 58/91 (63%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      +HSPPPP   +SPPPP   PPV+ SPPPP   +SPPPPV +SPPP HSP
Sbjct: 394 FHSPPPP-----VQSPPPP------PPVH-SPPPP-----VQSPPPPV--HSPPPPVHSP 434

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP   +SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 435 PPP-----VQSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 458

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 26/43 (60%), Positives = 29/43 (67%)
 Frame = +2

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      K +SPPP  SPPPP  +  SPPPPV+ SPPP HSPPPP
Sbjct: 393 KFHSPPPPVQSPPPPPPVH---SPPPPVQ--SPPPPVHSPPPP 430

[90][TOP]
>UniRef100_Q9SPM1 Extensin-like protein n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q9SPM1_SOLLC
     Length = 711

 Score = 116 bits (291), Expect = 7e-25
 Identities = 64/105 (60%), Positives = 67/105 (63%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 494 SPPPPVH--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 539

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 540 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 575

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 63/104 (60%), Positives = 66/104 (63%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPP
Sbjct: 474 PPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VASPPPP 519

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 520 V--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 554

 Score = 114 bits (285), Expect = 3e-24
 Identities = 63/105 (60%), Positives = 67/105 (63%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP  SPPPP  V+ PPPPV  SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 451 SPPPPV--HSPPPPVASPPPP----VHSPPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPP 497

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 498 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 533

 Score = 113 bits (283), Expect = 6e-24
 Identities = 63/112 (56%), Positives = 66/112 (58%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 515 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VASPPP 560

Query: 185 PVKH-----YSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV    +SPPP HSPPPP     SPPPP  SPPP HSPPPP
Sbjct: 561 PVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPPPPVASPPPPVHSPPPP 612

 Score = 112 bits (280), Expect = 1e-23
 Identities = 65/111 (58%), Positives = 67/111 (60%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYV 166
      SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV H PPPV+   HSPPPP   
Sbjct: 508 SPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV-HSPPPPVHSPPPPVHSPPPP----- 554

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV  SPPP HSPPPP
Sbjct: 555 VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPP 596

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 62/111 (55%), Positives = 64/111 (57%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  PPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 585 SPPPPVHSPPPPPPVASPPPP-----VHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPP 632

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH------YSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    SPPPPV    +SPPP HSPPPP
Sbjct: 633 PV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVASPPPALVFSPPPPVHSPPPP 676

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 65/116 (56%), Positives = 67/116 (57%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPPV H PPPV+   HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP   
Sbjct: 529 SPPPPV-HSPPPPVHSPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP----- 575

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV    SPPP HSPPPP
Sbjct: 576 VHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPPPP---VASPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSPPPP 626

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 63/111 (56%), Positives = 65/111 (58%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPPV H PPPV+   HSPPPP    SPPPPV  PPP  SPPPP   
Sbjct: 557 SPPPPV-HSPPPPVHSPPPPVHSPPPP-----VASPPPPVHSPPPPPPVASPPPP----- 605

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 606 VHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 647

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 61/106 (57%), Positives = 65/106 (61%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K+ PPP  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP  SPPPP  V+ PP
Sbjct: 426 KTLPPPPPKTSPPPPVHSPPPPP----VASPPPPV--HSPPPPVASPPPP----VHSPPP 475

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV H PPPV+ SPPPP
Sbjct: 476 PPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV-HSPPPPVH-SPPPP 512

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 61/109 (55%), Positives = 64/109 (58%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 592 SPPPPPPVASPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVASPPPP-----VHSPPP 639

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPP 319
      PV +SPPP HSPPPP    + SPPPPV H PPP  SPPPP
Sbjct: 640 PV--HSPPPPVHSPPPPVASPPPALVFSPPPPV-HSPPPPAPVMSPPPP 685

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 60/115 (52%), Positives = 65/115 (56%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 608 SPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPP 653

Query: 185 PVKH------YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPP 319
      PV    +SPPP HSPPPP  V  PPP + + PP  +Y SPPPP
Sbjct: 654 PVASPPPALVFSPPPPVHSPPPPAP--VMSPPPPTFEDVALPPTLGSLYASPPPP 706

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 62/108 (57%), Positives = 63/108 (58%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV H PPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 436 SPPPPV-HSPPPPPVASPPPP-----VHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPPP----VASPPP 483

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV H PPPV + PPP H    SPPPPV  SPPP HSPPPP
Sbjct: 484 PV-HSPPPPV--ASPPPPVHSPPPPVHSPPPPVA--SPPPPVHSPPPP 526

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 55/105 (52%), Positives = 60/105 (57%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PP P  +P P  SPPPPK    PPPP K  PPPV+ PPPP    SPPP
Sbjct: 406 TPPKPSTPTTPKP-NPSPPPPKT-----LPPPPPKTSPPPPVHSPPPPP-----VASPPP 454

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV +SPPP  SPPPP  V+ PPPPV  SPPP HSPPPP
Sbjct: 455 PV--HSPPPPVASPPPP----VHSPPPPPVA--SPPPPVHSPPPP 491

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 53/109 (48%), Positives = 59/109 (54%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SP P K +PP  +P PK +  SPPPP K  PPP  SPPPP  V+ PP
Sbjct: 396 QSPKDPPKTVTPPKP-STPTTPKPN---PSPPPP-KTLPPPPPKTSPPPP----VHSPPP 446

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV  PPPV + PPP H
Sbjct: 447 PPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPVHSPPPPPV--ASPPPPVH 486

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 38/86 (44%), Positives = 42/86 (48%), Gaps = 24/86 (27%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH------YSPPPVYHSPPPPKKHY- 163
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV    +SPPP HSPPPP   
Sbjct: 629 SPPPPV--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPVASPPPALVFSPPPPVHSPPPPAPVMS 681

Query: 164 -----------------VYKSPPPPV 190
              +Y SPPPP+
Sbjct: 682 PPPPTFEDVALPPTLGSLYASPPPPI 707

[91][TOP]
>UniRef100_Q9STN0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STN0_ARATH
     Length = 437

 Score = 115 bits (289), Expect = 1e-24
 Identities = 67/132 (50%), Positives = 72/132 (54%), Gaps = 21/132 (15%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSP------PPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSP   PPP + SPPP +SPPP 
Sbjct: 99 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYVYSSPPPYAYSPPP-- 156

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYH 304
       Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVYKSPP   PP  YSPPP +
Sbjct: 157 --YAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPYAY 214

Query: 305 SPPPPKKHYVYK 340
      SPPP  YVYK
Sbjct: 215 SPPP--SPYVYK 224

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 70/142 (49%), Positives = 74/142 (52%), Gaps = 30/142 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVY 169
      S PPP + SPPP +SPPP  Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVY
Sbjct: 137 SSPPPYVYSSPPPYAYSPPP----YAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVY 192

Query: 170 KSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---VYHSP 310
      KSPP   PP  YSPPP +SPPP  YVYKSPP   PP  YSPPP  VY SP
Sbjct: 193 KSPPYVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPP--SPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSP 250

Query: 311 P------------PPKKHYVYK 340
      P      PP  YVYK
Sbjct: 251 PYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYK 272

 Score = 111 bits (278), Expect = 2e-23
 Identities = 66/135 (48%), Positives = 69/135 (51%), Gaps = 30/135 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVY 169
      SPPP  Y PP +S PPP  Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVY
Sbjct: 263 SPPPSPYVYKSPPYVYSSPPP---YAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVY 319

Query: 170 KSPP-----PPVKHYSPPP---VYHSPP------------PPKKHYVYKSPP-----PPV 274
      KSPP   PP  YSPPP  VY SPP      PP  YVYKSPP   PP 
Sbjct: 320 KSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPP 379

Query: 275 KHYSPPPVYHSPPPP 319
       YSPPP +SPPPP
Sbjct: 380 YTYSPPPYAYSPPPP 394

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 73/156 (46%), Positives = 75/156 (48%), Gaps = 45/156 (28%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---------- 127
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     
Sbjct: 217 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY 276

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSPP-----PPVK 277
      VY SPPP  Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVYKSPP   PP 
Sbjct: 277 VYSSPPP----YAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPY 332

Query: 278 HYSPPP---VYHSPP------------PPKKHYVYK 340
      YSPPP  VY SPP      PP  YVYK
Sbjct: 333 AYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYK 368

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 76/161 (47%), Positives = 77/161 (47%), Gaps = 50/161 (31%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---------- 127
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     
Sbjct: 241 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY 300

Query: 128 VYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP----------VYHSPPP----- 232
      VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     VY SPPP   
Sbjct: 301 VYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSP 360

Query: 233 PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P  YVYKSPP   PP  YSPPP Y  PPP  VYK
Sbjct: 361 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYTYSPPP-YAYSPPPPCPDVYK 400

 Score = 108 bits (269), Expect = 2e-22
 Identities = 70/148 (47%), Positives = 73/148 (49%), Gaps = 36/148 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVY 169
      SPP P   PP VY SPPP  Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVY
Sbjct: 31 SPPSP-----PPYVYSSPPP----YTYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVY 81

Query: 170 KSPP-----PPVKHYSPPP---VYHSPP------------PPKKHYVYKSP------PPP 271
      KSPP   PP  YSPPP  VY SPP      PP  YVYKSP   PPP
Sbjct: 82 KSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPP 141

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYK 340
       + SPPP +SPP   PP  YVYK
Sbjct: 142 YVYSSPPPYAYSPPPYAYSPPPSPYVYK 169

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 72/154 (46%), Positives = 74/154 (48%), Gaps = 44/154 (28%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---------- 127
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     
Sbjct: 265 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY 324

Query: 128 VYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP----------VYHSPPP---PK 238
      VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     VY SPPP   
Sbjct: 325 VYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYTYSP 384

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       Y Y SPPPP  Y PPP +S PPP  YVY
Sbjct: 385 PPYAY-SPPPPCPDVYKPPPYVYSSPPP---YVY 414

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 55/105 (52%), Positives = 59/105 (56%), Gaps = 16/105 (15%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPP-- 151
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP +SPPPP 
Sbjct: 337 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYTYSPPPYAYSPPPPCP 396

Query: 152 ----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
         YVY SPPP V Y+PPP  S PPP  Y Y SPPPP+
Sbjct: 397 DVYKPPPYVYSSPPPYV--YNPPP---SSPPPSPSYSYSSPPPPI 436

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 60/127 (47%), Positives = 63/127 (49%), Gaps = 23/127 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---------- 127
      PP P + SPP VY SPPP   P  YVYKSPP   PP  YSPPP     
Sbjct: 313 PPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY 372

Query: 128 VYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      VY SPPP    Y Y PPP  Y PPP +S PPP  YVY +PPP   SP  
Sbjct: 373 VYSSPPPYTYSPPPYAYSPPPPCPDVYKPPPYVYSSPPP---YVY-NPPPSSPPPSPSYS 428

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y SPPPP
Sbjct: 429 YSSPPPP 435

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 52/108 (48%), Positives = 53/108 (49%), Gaps = 20/108 (18%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPP---------- 211
      Y Y P PP  YS PP Y  PPP  YVYKSPP   PP  YSPPP     
Sbjct: 28 YPYSPPSPPPYVYSSPPPYTYSPPPSP-YVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYKSPPY 86

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYK 340
      VY SPPP  Y Y PP P + SPP VY SPP   PP  YVYK
Sbjct: 87 VYSSPPP----YAYSPPPSPYVYKSPPYVYSSPPPYAYSPPPSPYVYK 130

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 4e-11
 Identities = 39/74 (52%), Positives = 42/74 (56%), Gaps = 11/74 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPP------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 148
      KSPP   PP  YSPPP +SPPPP     YVY SPPP V Y+PPP  S PP
Sbjct: 368 KSPPYVYSSPPPYTYSPPPYAYSPPPPCPDVYKPPPYVYSSPPPYV--YNPPP---SSPP 422

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPV 190
      P  Y Y SPPPP+
Sbjct: 423 PSPSYSYSSPPPPI 436

[92][TOP]
>UniRef100_Q9T0L0 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9T0L0_ARATH
     Length = 429

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 67/123 (54%), Positives = 74/123 (60%), Gaps = 11/123 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 154
      KSPPPP + + PPP Y+SP P   P  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP 
Sbjct: 200 KSPPPPYVYSFPPPPPYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPPP-PYYSPSPKVNYKSPPPP- 257

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKH 328
       YVY SPPPP  SP  + SPPPP  Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPPPP  
Sbjct: 258 --YVYSSPPPPPYSPSPKVEFKSPPPP---YIYNSPPPP-SYYSPSPKIDYKSPPPP--- 308

Query: 329 YVY 337
      YVY
Sbjct: 309 YVY 311

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 74/156 (47%), Positives = 82/156 (52%), Gaps = 43/156 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 277 KSPPPPYIYNSPPPPSYYSPSPKIDYKSPPPP---YVYSSPPPPT-YYSPSPRVDYKSPP 332

Query: 146 PPKKH------YVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSP 262
      PP +   YVY SPPPP    V + SPPP VY+SPPPP +    YKSP
Sbjct: 333 PPYVYNSLPPPYVYNSPPPPPYYSPSPTVNYKSPPPPYVYNSPPPPPYYSPFPKVEYKSP 392

Query: 263 PPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPP + SPPP      Y SPPPP  Y+YK
Sbjct: 393 PPPYIYNSPPPPPYYSPSPKITYKSPPPP---YIYK 425

 Score = 113 bits (282), Expect = 7e-24
 Identities = 68/126 (53%), Positives = 73/126 (57%), Gaps = 14/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      KSPP P + SPPP      Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  + SPPPP
Sbjct: 226 KSPPAPYVYSSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPPPYSPSPKVEFKSPPPP 282

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
       Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP
Sbjct: 283 ---YIYNSPPPP-SYYSPSPKIDYKSPPPP---YVYSSPPPPT-YYSPSPRVDYKSPPPP 334

Query: 320 KKHYVY 337
       YVY
Sbjct: 335 ---YVY 337

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 66/128 (51%), Positives = 72/128 (56%), Gaps = 23/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      S PPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP  SP  + SPPPP  Y+Y SP
Sbjct: 235 SSPPPPPYYSPSPKVNYKSPPPP---YVYSSPPPPPYSPSPKVEFKSPPPP---YIYNSP 288

Query: 179 PPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP----------- 295
      PPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V + SPPP      
Sbjct: 289 PPP-SYYSPSPKIDYKSPPPP---YVYSSPPPPTYYSPSPRVDYKSPPPPYVYNSLPPPY 344

Query: 296 VYHSPPPP 319
      VY+SPPPP
Sbjct: 345 VYNSPPPP 352

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 69/145 (47%), Positives = 82/145 (56%), Gaps = 33/145 (22%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPP 148
      KSPPPP V +SPP +Y+SP P +  YKSPPPP    + +YSP P +Y+SPPP
Sbjct: 96 KSPPPPSVYTFSPPQLYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKVIYNSPPP 152

Query: 149 PKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPP-VKH 280
      P  Y+Y SPPPP    V + SPPP VY SPPPP +    YKSPPPP V 
Sbjct: 153 P---YIYSSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVEYKSPPPPYVYS 209

Query: 281 YSPPPVYHSPPP------PKKHYVY 337
      + PPP Y+SP P   P  YVY
Sbjct: 210 FPPPPPYYSPSPKVGYKSPPAPYVY 234

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 68/133 (51%), Positives = 78/133 (58%), Gaps = 23/133 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPP--------VKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 145
      KSPPPP    + +YSP P +Y+SPPPP  Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPP
Sbjct: 122 KSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKVIYNSPPPP---YIYSSPPPP-PYYSPSPKVDYKSPP 177

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPP- 292
      PP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY PPPP    V + SPP 
Sbjct: 178 PP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYSFPPPPPYYSPSPKVGYKSPPA 230

Query: 293 PVYHSPPPPKKHY 331
      P +S PPP +Y
Sbjct: 231 PYVYSSPPPPPYY 243

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 66/122 (54%), Positives = 70/122 (57%), Gaps = 17/122 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYK 172
      S PPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY 
Sbjct: 157 SSPPPPPYYSPSPKVDYKSPPPP---YVYSSPPPP-PYYSPSPKVEYKSPPPP---YVYS 209

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPP 313
      PPPP +YSP P      VY SPPPP   Y SP P V + SPPP VY SPP
Sbjct: 210 FPPPP-PYYSPSPKVGYKSPPAPYVYSSPPPPP----YYSPSPKVNYKSPPPPYVYSSPP 264

Query: 314 PP 319
      PP
Sbjct: 265 PP 266

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 64/141 (45%), Positives = 77/141 (54%), Gaps = 29/141 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS----------PPPVYHSPPPPKKHYVY-----KSPPPP-VKHYSPPPVY 133
      +SPPPP  Y      P VY SP P  ++ +   KSPPPP V +SPP +Y
Sbjct: 53 ESPPPPPPQYRRQEPKYTPHPEPNVYDSPTPLPYYFPFPKLDIKSPPPPSVYTFSPPQLY 112

Query: 134 H---------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
      +     SPPPP  YVY S PP+ +YSP P +Y+SPPPP  Y+Y SPPPP +
Sbjct: 113 YSPSPKVEYKSPPPP---YVYSS-LPPLTYYSPSPKVIYNSPPPP---YIYSSPPPP-PY 164

Query: 281 YSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 337
      YSP P  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 165 YSPSPKVDYKSPPPP---YVY 182

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 54/130 (41%), Positives = 69/130 (53%), Gaps = 28/130 (21%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKH--YVYKSPPPPVKHYS----------PPPVYHSPPPPKKHYVY-- 169
      S P Y SP PPK + Y+ +SPPPP  Y      P VY SP P  ++ + 
Sbjct: 33 SSTPQYTSPYPPKNYSPYLSESPPPPPPQYRRQEPKYTPHPEPNVYDSPTPLPYYFPFPK 92

Query: 170 ---KSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHYSPPP--VYHS 307
       KSPPPP V +SPP +Y+SP P +  YKSPP    PP+ +YSP P +Y+S
Sbjct: 93 LDIKSPPPPSVYTFSPPQLYYSPSPKVE---YKSPPPPYVYSSLPPLTYYSPSPKVIYNS 149

Query: 308 PPPPKKHYVY 337
      PPPP  Y+Y
Sbjct: 150 PPPP---YIY 156

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 5e-14
 Identities = 49/98 (50%), Positives = 56/98 (57%), Gaps = 12/98 (12%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      SPPPP +YSP P  Y SPPPP  YVY SPPPP    V++ SPPP     
Sbjct: 348 SPPPP-PYYSPSPTVNYKSPPPP---YVYNSPPPPPYYSPFPKVEYKSPPP--------- 394

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 262
       Y+Y SPPPP +YSP P  Y SPPPP  Y+YK+P
Sbjct: 395 -PYIYNSPPPP-PYYSPSPKITYKSPPPP---YIYKTP 427

[93][TOP]
>UniRef100_C6TK91 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6TK91_SOYBN
     Length = 146

 Score = 115 bits (287), Expect = 2e-24
 Identities = 60/110 (54%), Positives = 63/110 (57%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      P PP   PP Y+ PP  Y YKSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP
Sbjct: 40 PTPPTYRQINPPYYYKSPP----YYYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP-----SPPPP 90

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP  SPPP HSPPPP  Y+Y
Sbjct: 91 YIYKSPPPPSPSPPPPSP-YVYKSPPPPSPSPSPPPS-HSPPPPHHPYLY 138

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 56/91 (61%), Positives = 58/91 (63%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPP
Sbjct: 62 KSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPSP-----SPPPPYIYKSPPPPSPSPPPPSP-YVYKSPP 115

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PP  SPPP HSPPPP  Y+Y SPPPPV
Sbjct: 116 PPSPSPSPPPS-HSPPPPHHPYLYNSPPPPV 145

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 56/105 (53%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 205
      +Y P Y+ P P   Y+  PP + SPP Y SPPPP    SPPPP + SP
Sbjct: 29 YYGQPSNYYPHPTPP---TYRQINPPYYYKSPPYYYKSPPPPSP-----SPPPPYVYKSP 80

Query: 206 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP  SPPPP  Y+YKSPPPP  SP   SPPPP  YVYK
Sbjct: 81 PPPSPSPPPP---YIYKSPPPP----SP-----SPPPPS-PYVYK 112

[94][TOP]
>UniRef100_Q76KW2 Hydroxyproline-rich glycoprotein-3 (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q76KW2_PEA
     Length = 137

 Score = 114 bits (284), Expect = 4e-24
 Identities = 67/123 (54%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 11/123 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPPV Y  PPPV   Y SPPPP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  PP 
Sbjct: 4  KSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPV--YKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPP 61

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKH 328
       Y YKSPPPPVK  P Y SPPPP  Y Y SPPPPV Y P P+Y  PP  
Sbjct: 62 PVYKYKSPPPPVK---KPYKYTSPPPPV--YKYNSPPPPVYKYKSPXTPIYKYKSPPPXV 116

Query: 329 YVY 337
      Y Y
Sbjct: 117 YKY 119

 Score = 110 bits (275), Expect = 5e-23
 Identities = 68/112 (60%), Positives = 70/112 (62%), Gaps = 14/112 (12%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK---HYS--PPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS- 202
      Y SPPPP  Y YKSPPPPVK  YS PPPV Y+SPPPP  Y YKSPPPPV Y 
Sbjct: 3  YKSPPPPV--YKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPVYKYNSPPPPV--YKYKSPPPPVYKYKS 58

Query: 203 -PPPV--YHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPV Y SPPPP KK Y Y SPPPPV Y+ PPPVY  P  Y YK
Sbjct: 59 PPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPXTPIYKYK 110

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 57/101 (56%), Positives = 59/101 (58%), Gaps = 16/101 (15%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYS--PPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPP 229
      Y YKSPPPPV Y  PPPV   Y SPPPP  Y Y SPPPPV Y  PPPVY  
Sbjct: 1  YKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYSSPPPPV--YKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKS 58

Query: 230 PPKKHYVYKSPPPPV----KHYSPPP---VYHSPPPPKKHY 331
      PP  Y YKSPPPPV  K+ SPPP  Y+SPPPP  Y
Sbjct: 59 PPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPVYKYNSPPPPVYKY 99

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 56/107 (52%), Positives = 59/107 (55%), Gaps = 11/107 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPV-----YHSPPPPKK 157
      SPPPPV Y+ PPPVY  PP  Y YKSPPPPV Y  PPPV   Y SPPPP 
Sbjct: 28 SPPPPVYKYNSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPV- 86

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      Y Y SPPPPV Y P P+Y  PP  Y Y S  V+ YSPP
Sbjct: 87 -YKYNSPPPPVYKYKSPXTPIYKYKSPPPXVYKYNSLLNSVQVYSPP 132

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 40/78 (51%), Positives = 42/78 (53%), Gaps = 9/78 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS--PPPV-----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPK 154
      KSPPPPV Y  PPPV   Y SPPPP  Y Y SPPPPV Y P P+Y  PP 
Sbjct: 57 KSPPPPVYKYKSPPPPVKKPYKYTSPPPPV--YKYNSPPPPVYKYKSPXTPIYKYKSPPP 114

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPP 208
       Y Y S  V+ YSPP
Sbjct: 115 XVYKYNSLLNSVQVYSPP 132

[95][TOP]
>UniRef100_Q01945 Extensin (Class I) (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q01945_SOLLC
     Length = 90

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 59/99 (59%), Positives = 61/99 (61%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    SPPP
Sbjct: 5  SPPPPYVYKSPPPPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS-----HSPPP 56

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SPPP Y
Sbjct: 57 PYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSP--SPPPPY 90

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 55/93 (59%), Positives = 56/93 (60%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  SPPPP  YVYKSPPPP   PP VY SPPPP    SPPPP + SPPP H
Sbjct: 1  PPSPSPPPP---YVYKSPPPPSPSPPPPYVYKSPPPPS-----PSPPPPYVYKSPPPPSH 52

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 53 SPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 82

[96][TOP]
>UniRef100_Q01942 Extensin (Class I) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q01942_SOLLC
     Length = 132

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 61/115 (53%), Positives = 64/115 (55%), Gaps = 6/115 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SP PP +Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPP
Sbjct: 5  SPPPPYYYKSPPPP--SPSPPPPYY-YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPP 56

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P + SPPP  SPPPP  Y YKSP   PPP   PPP Y SPPPP  Y
Sbjct: 57 PYYYKSPPPPDPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPSPSPPPPTYSSPPPPPPFY 108

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 61/113 (53%), Positives = 62/113 (54%), Gaps = 7/113 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPP
Sbjct: 29 KSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YYYKSPP 80

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP---PPV----YHSPPPP 319
      PP  SPPP  SPPPP   Y SPPPP  Y   PPV  Y SPPPP
Sbjct: 81 PPSP--SPPPPSPSPPPP----TYSSPPPPPPFYENIPLPPVIGVSYASPPPP 127

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 45/88 (51%), Positives = 47/88 (53%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 235
      PP P    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP      SP PP
Sbjct: 1  PPSP-------SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPP-----------SPSPP 39

Query: 236 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       +Y YKSPPPP   PP Y SPPPP
Sbjct: 40 PPYY-YKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPP 66

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 2e-11
 Identities = 40/82 (48%), Positives = 41/82 (50%), Gaps = 17/82 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH------YSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP      PPP Y SPPPP  Y 
Sbjct: 53 SPPPPYYYKSPPPPDPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPSPSPPPPTYSSPPPPPPFYE 109

Query: 167 -----------YKSPPPPVKHY 199
           Y SPPPPV Y
Sbjct: 110 NIPLPPVIGVSYASPPPPVIPY 131

[97][TOP]
>UniRef100_Q41400 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Sesbania rostrata
      RepID=Q41400_SESRO
     Length = 91

 Score = 111 bits (277), Expect = 3e-23
 Identities = 59/96 (61%), Positives = 60/96 (62%), Gaps = 7/96 (7%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPP---KKHYVYKS 175
      P H P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPPV Y  P PVYHSPPPP  KK Y Y S
Sbjct: 7  PHPHPHPHPVYHSPPPPYKKPYKYHSPPPPVHTYPPHIPHPVYHSPPPPTPYKKPYKYHS 66

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PPPPV     HSPPPP HY YKSPPPP H+
Sbjct: 67 PPPPV---------HSPPPP--HYYYKSPPPPPYHH 91

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 57/93 (61%), Positives = 60/93 (64%), Gaps = 9/93 (9%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPP---K 238
      V+K P P  H P PVYHSPPPP KK Y Y SPPPPV Y P  PVYHSPPPP  K
Sbjct: 3  VHKYPHP---HPHPHPVYHSPPPPYKKPYKYHSPPPPVHTYPPHIPHPVYHSPPPPTPYK 59

Query: 239 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHY 331
      K Y Y SPPPPV H PPP Y+ SPPPP H+
Sbjct: 60 KPYKYHSPPPPV-HSPPPPHYYYKSPPPPPYHH 91

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 42/75 (56%), Positives = 48/75 (64%), Gaps = 10/75 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK----HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV------KHYSPPPVYHSPPPPK 154
      SPPPP K  ++SPPP H+ PP  H VY SPPPP    K++SPPP HSPPPP 
Sbjct: 19 SPPPPYKKPYKYHSPPPPVHTYPPHIPHPVYHSPPPPTPYKKPYKYHSPPPPVHSPPPP- 77

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHY 199
      HY YKSPPPP H+
Sbjct: 78 -HYYYKSPPPPPYHH 91

[98][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B0C1 protein binding / structural constituent of cell wall n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B0C1
     Length = 857

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 59/123 (47%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPP +Y   PPP ++S PPP  Y Y SPPPP  +SPPP H P    
Sbjct: 719 SPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPP-----CIE 773

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPK 322
      Y PPPP HY+PP  P ++SPPP  Y Y S PPPP HYSPPP  ++HS PPP 
Sbjct: 774 YSPPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPPVYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPP 833

Query: 323 KHY 331
       Y
Sbjct: 834 PIY 836

 Score = 100 bits (249), Expect = 5e-20
 Identities = 55/132 (41%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPPP +Y P P  SP P + +Y +PPP P+ +  PP + SPPPP +Y   PP
Sbjct: 678 PPPPQTYYPPQP---SPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPPAPYYYSSPQPP 734

Query: 185 PVKHYS---PPPVYH--SPPPP---------KKH---YVYKSPPPPVKHYSPPP----VY 301
      P HYS  P P YH SPPPP     + H   Y PPPP HY+PPP   +
Sbjct: 735 PPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPPCIEYSPPPPPTVHYNPPPPPSPAH 794

Query: 302 HSPPPPKKHYVY 337
      +SPPP  Y Y
Sbjct: 795 YSPPPSPPVYYY 806

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 53/118 (44%), Positives = 64/118 (54%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKK 157
      PP P HY PP  +P  PPP+ H   Y PPPP HY+PPP   ++SPPP  
Sbjct: 743 PPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPPCIEYSPPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPP 802

Query: 158 HYVYKSPPPP--VKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y Y SPPPP V + PPP ++HS PPP  +Y+ P PP+  P  Y SPPPP
Sbjct: 803 VYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPPP--IYEGPLPPI----PGISYASPPPP 854

 Score = 94.7 bits (234), Expect = 3e-18
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 66/132 (50%), Gaps = 27/132 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH-----SPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      SPPPP  Y PPP +   SPPPP    SP  PPP + YSP P  PPPP+ +
Sbjct: 626 SPPPPSTGYPPPPPFTGYSPPSPPPPPPPTFSPSPSIPPPPPQTYSPFPP-PPPPPPQTY 684

Query: 161 Y-------------VYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---P 289
      Y       +Y +PPP P+ +  PP + SPPPP +Y   PPP HYS  P
Sbjct: 685 YPPQPSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPP 744

Query: 290 PPVYH--SPPPP 319
       P YH SPPPP
Sbjct: 745 TPTYHYISPPPP 756

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 50/123 (40%), Positives = 63/123 (51%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP--PVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKK 157
      SPPP P  YSPPP  + PPPP  Y  SPPPP   PPP +    PPPP+ 
Sbjct: 615 SPPPSTPTPVYSPPPPSTGYPPPPPFTGYSPPSPPPP-----PPPTFSPSPSIPPPPPQT 669

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      + + PPPP   PP Y+ P P  P + +Y +PPP P+ +  PP + SPPPP 
Sbjct: 670 YSPFPPPPPP-----PPQTYYPPQPSPSQPPQSPIYGTPPPSPIPYLPSPPQFASPPPPA 724

Query: 323 KHY 331
      +Y
Sbjct: 725 PYY 727

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 53/127 (41%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 18/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKH-YSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKK 157
      +PP P+  + PP+ SPP   PP    SPP P  SPP  P  SPPP  
Sbjct: 566 TPPTPISPGQNSPPIIPSPPFTGPSPPSS----PSPPLPPVIPSPPIVGPTPSSPPPSTP 621

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-----HSPPPPKKHYVYKS---PPPPVKHYSP-PPVYHSP 310
       VY SPPPP  Y PPP +   SPPPP    S  PPPP + YSP PP  P
Sbjct: 622 TPVY-SPPPPSTGYPPPPPFTGYSPPSPPPPPPPTFSPSPSIPPPPPQTYSPFPP--PPP 678

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP+ +Y
Sbjct: 679 PPPQTYY 685

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 49/114 (42%), Positives = 52/114 (45%), Gaps = 3/114 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP PP+  P P  P P    SPPP   +P PVY SPPPP  Y  PPP
Sbjct: 594 SPSPPLPPVIPSPPIVGPTP-------SSPPPS----TPTPVY-SPPPPSTGY---PPPP 638

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  YSPP  SPPPP    SP  PPP + YSP P  PPPP   Y
Sbjct: 639 PFTGYSPP----SPPPPPPPTFSPSPSIPPPPPQTYSPFP---PPPPPPPQTYY 685

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 51/128 (39%), Positives = 56/128 (43%), Gaps = 23/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP--PP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------PPVYHSPP 145
      SP PP+  SPP  SP PP  P    SPP P  +P    PP+ SPP
Sbjct: 526 SPSPPITVPSPPSTPTSPGSPPSPSSPTPSSPIPSPPTPSTPPTPISPGQNSPPIIPSPP 585

Query: 146 -----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
        PP    SPP P  SPP  P  SPPP   VY SPPPP  Y PPP +
Sbjct: 586 FTGPSPPSS----PSPPLPPVIPSPPIVGPTPSSPPPSTPTPVY-SPPPPSTGYPPPPPF 640

Query: 302 --HSPPPP 319
       +SPP P
Sbjct: 641 TGYSPPSP 648

[99][TOP]
>UniRef100_Q9SN46 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SN46_ARATH
     Length = 839

 Score = 110 bits (276), Expect = 4e-23
 Identities = 59/123 (47%), Positives = 68/123 (55%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPP +Y   PPP ++S PPP  Y Y SPPPP  +SPPP H P    
Sbjct: 701 SPPPPAPYYYSSPQPPPPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPP-----CIE 755

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPK 322
      Y PPPP HY+PP  P ++SPPP  Y Y S PPPP HYSPPP  ++HS PPP 
Sbjct: 756 YSPPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPPVYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPP 815

Query: 323 KHY 331
       Y
Sbjct: 816 PIY 818

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 53/118 (44%), Positives = 64/118 (54%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKK 157
      PP P HY PP  +P  PPP+ H   Y PPPP HY+PPP   ++SPPP  
Sbjct: 725 PPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPPCIEYSPPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPP 784

Query: 158 HYVYKSPPPP--VKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y Y SPPPP V + PPP ++HS PPP  +Y+ P PP+  P  Y SPPPP
Sbjct: 785 VYYYNSPPPPPAVHYSPPPPPVIHHSQPPPPP--IYEGPLPPI----PGISYASPPPP 836

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 44/99 (44%), Positives = 51/99 (51%), Gaps = 4/99 (4%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 232
      SPPPP +Y Y SP PP   PPP Y PPP  ++  PPPP  +SPPP H P 
Sbjct: 701 SPPPPAPYY-YSSPQPP-----PPPHYSLPPPTPTYHYISPPPPPTPIHSPPPQSHPPC- 753

Query: 233 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVY 337
         Y PPPP HY+PPP   ++SPPP  Y Y
Sbjct: 754 ----IEYSPPPPPTVHYNPPPPPSPAHYSPPPSPPVYYY 788

[100][TOP]
>UniRef100_UPI0000ECB104 UPI0000ECB104 related cluster n=1 Tax=Gallus gallus
      RepID=UPI0000ECB104
     Length = 559

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 59/120 (49%), Positives = 67/120 (55%), Gaps = 8/120 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPV-YHSPPPPKKHYV 166
      + PPP  HY PPP YH P PPP H+  PPPP H Y PPP +H PPPP H+ 
Sbjct: 340 RRPPPHGHHYPPPPPYHWPYCPPPHGHHY---PPPPPYHGPYCPPPHGHHHPPPPPHHHR 396

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVY 337
      + PPP  H+ PPP YH P PPP H+ Y PPP  Y PPP +H PPPP H Y
Sbjct: 397 PRRPPPHGHHHLPPPPYHWPYCPPPHGHH-YPPPPPYHGPYCPPPHGHHYPPPPPYHGPY 455

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 57/129 (44%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHS----PPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPV-YHSPPPPKKHY 163
      +PPP + SPPP H   PPP  HY  PPPP H Y PPP +H PPPP H 
Sbjct: 321 TPPPYDEQQSPPPPPHHRPRRPPPHGHHY----PPPPPYHWPYCPPPHGHHYPPPPPYHG 376

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP-----------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      Y PP  H PPP +H P      PPP H+ Y PPP  HY PPP YH P
Sbjct: 377 PYCPPPHGHHHPPPPPHHHRPRRPPPHGHHHLPPPPYHWPY-CPPPHGHHYPPPPPYHGP 435

Query: 311 --PPPKKHY 331
       PPP H+
Sbjct: 436 YCPPPHGHH 444

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 56/164 (34%), Positives = 68/164 (41%), Gaps = 54/164 (32%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYV------------------------------ 82
      K+PPPP  +H+ P P +H PPP +                 
Sbjct: 263 KAPPPPCHNRQHHHPHPPHHDQPPPTQEETEHPSSIPPLYDKQDRPLLIQEKSDFPPSTP 322

Query: 83 -----YKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS----- 223
         +SPPPP H   PP +H PPPP H+ Y PPP  HY PPP YH   
Sbjct: 323 PPYDEQQSPPPPPHHRPRRPPPHGHHYPPPPPYHWPY-CPPPHGHHYPPPPPYHGPYCPP 381

Query: 224 ------PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHY 331
         PPPP H+ + PPP  H+ PPP YH P PPP H+
Sbjct: 382 PHGHHHPPPPPHHHRPRRPPPHGHHHLPPPPYHWPYCPPPHGHH 425

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 50/112 (44%), Positives = 55/112 (49%), Gaps = 4/112 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP H Y PPP +H PPPP H+ + PPP  H+ PPP YH P      P
Sbjct: 369 PPPPPYHGPYCPPPHGHHHPPPPPHHHRPRRPPPHGHHHLPPPPYHWP---------YCP 419

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP-PPPKKHY 331
      PP  HY PPP YH P      PPP  HY PPP YH P PP H+
Sbjct: 420 PPHGHHYPPPPPYHGP---------YCPPPHGHHYPPPPPYHGPYCPPHGHH 462

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 35/83 (42%), Positives = 38/83 (45%), Gaps = 1/83 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + PPP  H+ PPP YH P      PPP  HY PPP YH P      PP
Sbjct: 398 RRPPPHGHHHLPPPPYHWP---------YCPPPHGHHYPPPPPYHGP---------YCPP 439

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSP-PPPKKHY 247
      P  HY PPP YH P PP H+
Sbjct: 440 PHGHHYPPPPPYHGPYCPPHGHH 462

[101][TOP]
>UniRef100_C5YWZ0 Putative uncharacterized protein Sb09g030460 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YWZ0_SORBI
     Length = 642

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 54/115 (46%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 7/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP + Y PPP H  PPPP + Y  PPPP +H PPP  + PPPP +H   P
Sbjct: 94 PPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPPPRGY---GPPPPGQHMPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPP 150

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP H PPP H PPPP  +  P  PPP H PPP H PPPP +H+
Sbjct: 151 PPPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPRHH 205

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 56/120 (46%), Positives = 62/120 (51%), Gaps = 13/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVYHSPPPPK 154
      PPPP +H PPP   H PPPP +H   PPPP H    + PPP H PPPP 
Sbjct: 138 PPPPGQHMPPPPPPPPHGHGPPPPGQHV---PPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPG 194

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKH 328
      +H   PPPP H PPP H PPPP H   PPPP +H PPP  H PPPP +H
Sbjct: 195 QHM---PPPPPRHHGPPPPGQHVPPPPPPH--GHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQH 249

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 54/114 (47%), Positives = 62/114 (54%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-- 178
      PPPP +H PPP  + PPPP +H   PPPP H PPP H PPPP  +  P 
Sbjct: 121 PPPPGQHMPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQ 180

Query: 179 --PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH 328
       PPP H PPP H PPPP +H+  PPPP +H PPP H  PPPP +H
Sbjct: 181 HMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPRHH---GPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQH 231

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 52/113 (46%), Positives = 59/113 (52%), Gaps = 6/113 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP H PPP H PPPP  +  P  PPP H PPP H PPPP +H+  
Sbjct: 150 PPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPRHH---G 206

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPPP +H PPP H  PPPP +H   PPPP  + PPP   PPP+ H
Sbjct: 207 PPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHV---PPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPRGH 256

 Score = 101 bits (251), Expect = 3e-20
 Identities = 53/113 (46%), Positives = 58/113 (51%), Gaps = 9/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH-------YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      PPPP H    + PPP H PPPP +H   PPPP H PPP H PPPP H 
Sbjct: 167 PPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHM---PPPPPRHHGPPPPGQHVPPPPPPH-- 221

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP +H PPP  H PPPP +H   PPP H PPP  +PPPP
Sbjct: 222 GHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHV-----PPPRGHGPPPPHQQAPPPP 269

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 53/119 (44%), Positives = 64/119 (53%), Gaps = 10/119 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK--------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPK 154
      ++PPPP     H PPP + PPPP+ +V  PPPP + Y PPP  H PPPP 
Sbjct: 77 RNPPPPGPPPQWSSQGHPPPPPRGYGPPPPQHQHV---PPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPP 133

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKH 328
      + Y  PPPP +H PPP  PPPP H   PPPP +H PPP + H PP P +H
Sbjct: 134 RGY---GPPPPGQHMPPPP----PPPPHGH----GPPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQH 181

 Score = 97.8 bits (242), Expect = 3e-19
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 61/115 (53%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYK---SPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP +H PPP + H PP P +H    PPPP +H PPP +H PPPP +H  
Sbjct: 158 PPPPGQHVPPPPPHGHGPPLPGQHMPPPHGHGPPPPGQHMPPPPPRHHGPPPPGQHV--P 215

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP----PPVKHYSPPPVYH--SPPPP 319
      PPPP H PPP H PPPP H   PP  PP + + PPP +  PPPP
Sbjct: 216 PPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPRGHGPPPPHQQAPPPPP 270

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 46/102 (45%), Positives = 54/102 (52%), Gaps = 3/102 (2%)
 Frame = +2

Query: 23 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKH 196
      +H+ PP   P PP +   PPPP + Y PPP H  PPPP + Y  PPPP +H
Sbjct: 71 EHWVPPRNPPPPGPPPQWSSQGHPPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPPPRGY---GPPPPGQH 127

Query: 197 YSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPP  + PPPP +H   PPPP H PPP H PPPP
Sbjct: 128 MPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPP 169

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 48/97 (49%), Positives = 55/97 (56%), Gaps = 1/97 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPPP +H PPP +H PPPP +H   PPPP H PPP H PPPP H   PPP
Sbjct: 190 PPPPGQHMPPPPPRHHGPPPPGQHV--PPPPPPHGHGPPPPGQHVPPPPPPHG--HGPPP 245

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P +H PPP H PPPP +  ++PPPP   PPP
Sbjct: 246 PGQHV-PPPRGHGPPPPHQ----QAPPPP-----PPP 272

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 41/93 (44%), Positives = 48/93 (51%), Gaps = 4/93 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP +H+ PPP  + PPPP  +  PPPP +H PPP  H PPPP +H   
Sbjct: 198 PPPPPRHHGPPPPGQHVPPPPPPHGH---GPPPPGQHVPPPPPPHGHGPPPPGQHV---- 250

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PPP H PPP  +PPPP    PP PV
Sbjct: 251 -PPPRGHGPPPPHQQAPPPP-------PPPEPV 275

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 1e-12
 Identities = 47/126 (37%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY-KSPPPPVKHYSPPPVYHS---PPPPKKHYVYK 172
      +P   H  PP +H   ++H+V ++PPPP   PPP + S  PPPP + Y  
Sbjct: 53 APAAAPNHVHHPPHHHQ----QEHWVPPRNPPPP----GPPPQWSSQGHPPPPPRGY--- 101

Query: 173 SPPPPVKHY----------SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSP 310
      PPPP  +      PPP H PPPP + Y  PPPP +H PPP   H P
Sbjct: 102 GPPPPQHQHVPPPPPRGYGPPPPGQHMPPPPPRGY---GPPPPGQHMPPPPPPPPHGHGP 158

Query: 311 PPPKKH 328
      PPP +H
Sbjct: 159 PPPGQH 164

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 51/104 (49%), Gaps = 4/104 (3%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 205
      Y P P  + P  ++V+ P  + + PP  PP PP +   PPPP + Y P
Sbjct: 44 YRPFPSQAAAPAAAPNHVHHPPHHHQQEHWVPPRNPPPPGPPPQWSSQGHPPPPPRGYGP 103

Query: 206 PPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKH 328
      PP H  PPPP + Y  PPPP +H PPP  + PPPP +H
Sbjct: 104 PPPQHQHVPPPPPRGY---GPPPPGQHMPPPPPRGYGPPPPGQH 144

[102][TOP]
>UniRef100_B9IKD0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKD0_POPTR
     Length = 190

 Score = 110 bits (274), Expect = 6e-23
 Identities = 63/136 (46%), Positives = 70/136 (51%), Gaps = 26/136 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV--KHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKK 157
      KSPPPP  KH SPPP  Y SPPPP   Y PPP  + SPPP  ++H PPP 
Sbjct: 39 KSPPPPFHNKHKSPPPPPHKYKSPPPPHHKCKYSPPPPVYTYRSPPPPTPMHHKSPPPSP 98

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPV----------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH------YSP 289
      H   PPPP ++ SPPP      Y SPPPP  Y Y SPPPP H   +SP
Sbjct: 99 HMFKSPPPPPYRYISPPPPPPHPPCHAYKYLSPPPPPS-YKYASPPPPKHHHHHKHKWSP 157

Query: 290 PP--VYHSPPPPKKHY 331
      P  Y SPPPP +Y
Sbjct: 158 YPFITYMSPPPPHHNY 173

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 59/119 (49%), Positives = 68/119 (57%), Gaps = 21/119 (17%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYKSPPPP--VKHYSPP 208
      Y SPPPP +   PPPP K+ SPPP +H  SPPPP  Y Y+SPPPP + H SPP
Sbjct: 38 YKSPPPPFHNKHKSPPPPPHKYKSPPPPHHKCKYSPPPPV--YTYRSPPPPTPMHHKSPP 95

Query: 209 PVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPP--------VKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      P H  SPPPP  Y+ SPPPP     K+ SPPP   Y SPPPPK H+ +K
Sbjct: 96 PSPHMFKSPPPPPYRYI--SPPPPPPHPPCHAYKYLSPPPPPSYKYASPPPPKHHHHHK 152

 Score = 101 bits (252), Expect = 2e-20
 Identities = 58/126 (46%), Positives = 67/126 (53%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-SPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPPV Y SPPP  ++H PPP H   PPPP ++ SPPP  P PP  Y Y 
Sbjct: 72 SPPPPVYTYRSPPPPTPMHHKSPPPSPHMFKSPPPPPYRYISPPP--PPPHPPCHAYKYL 129

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK---SPPPPVKHYSPPPVYH--------SPPPP 319
      SPPPP   P  Y SPPPPK H+ +K  SP P + + SPPP +H    SPPPP
Sbjct: 130 SPPPP-----PSYKYASPPPPKHHHHHKHKWSPYPFITYMSPPPPHHNYPDYHYSSPPPP 184

Query: 320 KKHYVY 337
        Y
Sbjct: 185 PPIVAY 190

[103][TOP]
>UniRef100_Q9STN1 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STN1_ARATH
     Length = 350

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 66/135 (48%), Positives = 77/135 (57%), Gaps = 24/135 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY 163
      PPPP + SPPP  +Y+SPP P  YVYKSPPPP  YS PP  +Y+SPPPP  Y
Sbjct: 66 PPPPYVYNSPPPPPPYIYNSPPRPP--YVYKSPPPPPFVYSSPPPPTYIYNSPPPPPYVY 123

Query: 164 --------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---- 295
          +Y SPPPP  Y+ P  +Y SPPPP  YVY S P + YS PP  
Sbjct: 124 KSVPRITFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPP--YVYNSAPRVLFIYSSPPPPPY 181

Query: 296 VYHSPPPPKKHYVYK 340
      VY+SPPPP  YVY+
Sbjct: 182 VYNSPPPPP--YVYE 194

 Score = 108 bits (270), Expect = 2e-22
 Identities = 64/128 (50%), Positives = 73/128 (57%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P P + SPPP  +Y SPPPP  YVY SPPPP   PP +Y+SPP P  YVYKSPP
Sbjct: 47 PSPYVYKSPPPSPYLYSSPPPPP--YVYNSPPPP-----PPYIYNSPPRPP--YVYKSPP 97

Query: 182 PPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP 313
      PP  YS PP  +Y+SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y+ P  +Y SPP
Sbjct: 98 PPPFVYSSPPPPTYIYNSPPPPPYVYKSVPRITFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPP 157

Query: 314 PPKKHYVY 337
      PP  YVY
Sbjct: 158 PPP--YVY 163

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 63/117 (53%), Positives = 69/117 (58%), Gaps = 4/117 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPP  YSPP   P P  YVYKSPPP    P +Y SPPPP  YVY SPP
Sbjct: 33 QSPPPQPYVYSPP----LPSP----YVYKSPPPS------PYLYSSPPPPP--YVYNSPP 76

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP   PP +Y+SPP P  YVYKSPPPP  YS PP  +Y+SPPPP  YVYK
Sbjct: 77 PP-----PPYIYNSPPRPP--YVYKSPPPPPFVYSSPPPPTYIYNSPPPPP--YVYK 124

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 69/165 (41%), Positives = 77/165 (46%), Gaps = 52/165 (31%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHY---------- 115
      KSPPPP  YS PP  +Y+SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y     
Sbjct: 94 KSPPPPPFVYSSPPPPTYIYNSPPPPPYVYKSVPRITFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIY 153

Query: 116 -SPPP-------------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKK 241
      SPPP       +Y SPPPP  YVY SPPPP  Y  P  +Y SPPPP 
Sbjct: 154 SSPPPPPYVYNSAPRVLFIYSSPPPPP--YVYNSPPPPPYVYESVPRIPFIYSSPPPPPY 211

Query: 242 HY--------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      Y    +Y SPPPP  Y+ P  +Y SPPPP  YVYK
Sbjct: 212 VYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPP--YVYK 254

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 66/163 (40%), Positives = 75/163 (46%), Gaps = 52/163 (31%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-----------SPPP---VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYS 118
      SPPPP  Y      SPPP  VY+SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y+
Sbjct: 155 SPPPPPYVYNSAPRVLFIYSSPPPPPYVYNSPPPPPYVYESVPRIPFIYSSPPPPPYVYN 214

Query: 119 PPP----VYHSPPP--------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYV 250
       P  +Y SPPP    P+ ++Y SPPPP  Y  P  +Y SPPPP  YV
Sbjct: 215 SAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYKSVPRIPFIYSSPPPPP--YV 272

Query: 251 YKS-----------PPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVY 337
      Y S      PPPP + S P V  Y SPPPP  YVY
Sbjct: 273 YNSAPRIPFIYSSLPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPP--YVY 313

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 52/126 (41%), Positives = 62/126 (49%), Gaps = 22/126 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYH 136
      SPPPP  Y+ P  +Y SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y  P  +Y 
Sbjct: 205 SPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYKSVPRIPFIYS 264

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPP--PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----V 298
      SPPPP  YVY S P P +  PPP Y   P+ ++Y SPPPP  Y+ P  +
Sbjct: 265 SPPPPP--YVYNSAPRIPFIYSSLPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFI 322

Query: 299 YHSPPP 316
      Y SPPP
Sbjct: 323 YSSPPP 328

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 59/160 (36%), Positives = 72/160 (45%), Gaps = 50/160 (31%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP-------------VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPP 124
      PPPP + SPPP       +Y SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y+ 
Sbjct: 177 PPPPYVYNSPPPPPYVYESVPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPPPPYVYNSA 236

Query: 125 P----VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYK 256
      P  +Y SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y+ P  +Y S PPP  YVY 
Sbjct: 237 PRVPFIYSSPPPPPYVYKSVPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSLPPPP--YVYN 294

Query: 257 S-----------PPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVY 337
      S      PPPP + S P P +S PPP H+++
Sbjct: 295 SAPRVPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPP--HHMF 332

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 44/114 (38%), Positives = 54/114 (47%), Gaps = 29/114 (25%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPP----VYH 136
      SPPPP  Y+ P  +Y SPPPP  Y    +Y SPPPP  Y+ P  +Y 
Sbjct: 225 SPPPPPYVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYKSVPRIPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYS 284

Query: 137 SPPPPKKHYVYKS-----------PPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKS 259
      S PPP  YVY S      PPPP + S P P +S PPP H+++ S
Sbjct: 285 SLPPPP--YVYNSAPRVPFIYSSPPPPPYVYNSAPRIPFIYSSPPP--HHMFTS 334

[104][TOP]
>UniRef100_Q43504 Extensin-like protein Dif10 (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q43504_SOLLC
     Length = 396

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 58/118 (49%), Positives = 64/118 (54%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYK 172
      P P K+Y P Y SPPPP +Y   YKSPPPP +  P Y SPPP P   YK
Sbjct: 247 PAPQKYYKSPVYYKSPPPPTTYYEKSPSYYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPSPYYKESYK 306

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHY 331
      SPPPP +  P Y SPPPP +   YKSPPPP KHY  P Y+SPPPP  Y
Sbjct: 307 SPPPPPYYEEFTPSYKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPKHYDQSPTSYNSPPPPPPAY 364

 Score = 108 bits (270), Expect = 2e-22
 Identities = 60/121 (49%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 11/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----V 166
      KSPPPP +  P Y SPPP P   YKSPPPP +  P Y SPPPP +   
Sbjct: 277 KSPPPPPYYKESTPYYKSPPPSPYYKESYKSPPPPPYYEEFTPSYKSPPPPPYYKESTPS 336

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      YKSPPPP KHY  P Y+SPPPP  Y   Y SPPPP K Y   Y SPPPP +
Sbjct: 337 YKSPPPPPKHYDQSPTSYNSPPPPPPAYYKQTPTYASPPPPQK-YEQSVTYASPPPPSTN 395

Query: 329 Y 331
      Y
Sbjct: 396 Y 396

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 55/129 (42%), Positives = 68/129 (52%), Gaps = 19/129 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--------PVKHY--SPPP-VYHS 139
      KSP P  +Y  +P  Y+ P P K+Y YKSP P    P K+Y SP P Y+ 
Sbjct: 158 KSPAPSKNYYKAPTPSKYYYKSPAPSKYY-YKSPSPAKYYKSPAPSKYYYKSPSPRKYYK 216

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P+K+Y   YKSPPPP +Y  P Y+
Sbjct: 217 SPAPSKHYYYKSPSPSKYYKSPAPYKYYKSPAPQKYYKSPVYYKSPPPPTTYYEKSPSYY 276

Query: 305 SPPPPKKHY 331
       PPP +Y
Sbjct: 277 KSPPPPPYY 285

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 57/147 (38%), Positives = 67/147 (45%), Gaps = 42/147 (28%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY-------VYKSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPK 154
      P KHY  PV  Y SP P K++Y    YKSP P  +Y  +P  Y+ P P 
Sbjct: 124 PSKHYYKAPVVAKYYKSPAPSKQYYKAPVVVKYYKSPAPSKNYYKAPTPSKYYYKSPAPS 183

Query: 155 KHYVYKSP--------PPPVKHY--SPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSP------------- 262
      K+Y YKSP    P P K+Y SP P Y+ P P KHY YKSP       
Sbjct: 184 KYY-YKSPSPAKYYKSPAPSKYYYKSPSPRKYYKSPAPSKHYYYKSPSPSKYYKSPAPYK 242

Query: 263 ----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
        P P K+Y P Y SPPPP +Y
Sbjct: 243 YYKSPAPQKYYKSPVYYKSPPPPTTYY 269

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 56/144 (38%), Positives = 66/144 (45%), Gaps = 36/144 (25%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSP--------PPPVKHYSPPPV----YHSPPPP 151
      P KHY  P+  Y+  P KHY YK+P     P KHY  PV  Y SP P 
Sbjct: 86 PSKHYYKAPIVAKYYKSHAPSKHY-YKAPIVTKYYRSHAPSKHYYKAPVVAKYYKSPAPS 144

Query: 152 KKHY-------VYKSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--------PPPVK 277
      K++Y    YKSP P  +Y  +P  Y+ P P K Y YKSP    P P K
Sbjct: 145 KQYYKAPVVVKYYKSPAPSKNYYKAPTPSKYYYKSPAPSK-YYYKSPSPAKYYKSPAPSK 203

Query: 278 HY--SPPP-VYHSPPPPKKHYVYK 340
      +Y SP P Y+ P P KHY YK
Sbjct: 204 YYYKSPSPRKYYKSPAPSKHYYYK 227

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 48/119 (40%), Positives = 56/119 (47%), Gaps = 17/119 (14%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVYHSPPPP-KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSP------ 178
      H SP P Y P   HY YKS P  +Y P V Y+  P KHY YK+P   
Sbjct: 61 HESPSPYYKKPEKHVPSHYYYKSHAPSKHYYKAPIVAKYYKSHAPSKHY-YKAPIVTKYY 119

Query: 179 --PPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV--YHSPPPPKKHY 331
        P KHY  PV  Y+ P P K Y YK+P  VK+Y SP P  Y+ P P K+Y
Sbjct: 120 RSHAPSKHYYKAPVVAKYYKSPAPSKQY-YKAPVV-VKYYKSPAPSKNYYKAPTPSKYY 176

[105][TOP]
>UniRef100_Q41805 Extensin-like protein n=1 Tax=Zea mays RepID=Q41805_MAIZE
     Length = 1188

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 59/108 (54%), Positives = 59/108 (54%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPP
Sbjct: 1010 KSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VKSPP 1061

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 1062 PPAPISSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPIK 1106

 Score = 106 bits (265), Expect = 7e-22
 Identities = 59/107 (55%), Positives = 61/107 (57%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK SPP  SP PP  V SPPPPVK  PP  SPPPP+   KSPPP
Sbjct: 515 SPPPPVKTTSPPAPIGSPSPPPPVSVV-SPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPE-----KSPPP 568

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P  SPPP  SPPPP  + SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 569 PAPVASPPPPVKSPPPPT---LVASPPPPVKSPPPPAPVASPPPPVK 612

 Score = 105 bits (263), Expect = 1e-21
 Identities = 57/106 (53%), Positives = 58/106 (54%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP + SPPPP   KSPP
Sbjct: 548 KSPPPPAPVGSPPPPEKSPPPPAP---VASPPPPVKSPPPPTLVASPPPP-----VKSPP 599

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPPP  SPPPP    SPPPP  S PP  SPPPP
Sbjct: 600 PPAPVASPPPPVKSPPPPTP---VASPPPPAPVASSPPPMKSPPPP 642

 Score = 104 bits (260), Expect = 3e-21
 Identities = 59/109 (54%), Positives = 60/109 (55%), Gaps = 3/109 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  + SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPP
Sbjct: 564 KSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPT---LVASPPPPVKSPPPPAPVASPPPP-----VKSPP 615

Query: 182 PPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPP  PV SPPP    KSPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 616 PPTPVASPPPPAPVASSPPP------MKSPPPPTPVSSPPPPEKSPPPP 658

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 55/108 (50%), Positives = 59/108 (54%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK  PP + SPPPP   KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 574 SPPPPVKSPPPPTLVASPPPP-----VKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTP---VASPPP 625

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P  S PP  SPPPP    SPPPP K  PPP  S PPP+++
Sbjct: 626 PAPVASSPPPMKSPPPPTP---VSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEY 670

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 57/111 (51%), Positives = 57/111 (51%), Gaps = 5/111 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      KS PPP  SPPP  S PPP      KSPPPP  SPPP  SPPPP   
Sbjct: 977 KSSPPPTPVSSPPPAPKSSPPPAPMSSPPPPEVKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP--- 1033

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 1034 VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VKSPPPPAPISSPPPPVKSPPPP 1079

 Score = 100 bits (249), Expect = 5e-20
 Identities = 60/117 (51%), Positives = 61/117 (52%), Gaps = 9/117 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPP
Sbjct: 1042 KSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---ISSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VKSPP 1093

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---------YSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SPPPP  V  PP PVK      SPPPV +P PPKK
Sbjct: 1094 PPAPVSSPPPPIKSPPPPAP--VSSPPPAPVKPPSLPPPAPVSSPPPVV-TPAPPKK 1147

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 1e-19
 Identities = 58/108 (53%), Positives = 58/108 (53%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP   PPP  SPPPP    SPPPPVK  PP PV SPPPP   KSPP
Sbjct: 995 SPPPAPMSSPPPPEVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVS-SPPPP-----VKSPP 1045

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 1046 PPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---ISSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK 1090

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 54/112 (48%), Positives = 59/112 (52%), Gaps = 4/112 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  S PP  SPPPP    SPP
Sbjct: 596 KSPPPPAPVASPPPPVKSPPPPTP---VASPPPPAPVASSPPPMKSPPPPTP---VSSPP 649

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP K  PPP  S PPP+++    KS PPP K  PP + SPPP +K
Sbjct: 650 PPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPPTSVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEK 701

 Score = 97.8 bits (242), Expect = 3e-19
 Identities = 57/112 (50%), Positives = 60/112 (53%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVY 169
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP     
Sbjct: 580 KSPPPPTLVASPPPPVKSPPPPAP---VASPPPPVKSPPPPTPVASPPPPAPVASSPPPM 636

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      KSPPPP  SPPP  SPPPP   KS PPP ++ +PP V SPPP K
Sbjct: 637 KSPPPPTPVSSPPPPEKSPPPPPPA---KSTPPPEEYPTPPTSVKSSPPPEK 685

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 56/110 (50%), Positives = 60/110 (54%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYH-SPPPPKKHYVYKS 175
      +PPP +  SPP   SPPPP K   SPP P+  SPPP V  SPPPP   KS
Sbjct: 498 TPPPSLVKLSPPQAPVGSPPPPVKT---TSPPAPIGSPSPPPPVSVVSPPPP-----VKS 549

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP + SPPPP K
Sbjct: 550 PPPPAPVGSPPPPEKSPPPPAP---VASPPPPVKSPPPPTLVASPPPPVK 596

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 55/115 (47%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPP-----PKKHYV 166
      P PPV  SPP  SP P +   +PPP +  SPP PV  PPP   P   
Sbjct: 473 PTPPVPGKSPPAT--SPSPQVQPPAASTPPPSLVKLSPPQAPVGSPPPPVKTTSPPAPIG 530

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV  SPPP  SPPPP     KSPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 531 SPSPPPPVSVVSPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPEKSPPPPAPVASPPPPVKSPPPP 585

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 50/115 (43%), Positives = 52/115 (45%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KK 157
      KS PPP   PPP+ S PPP     KS PPPV  SPPP  S PPP   
Sbjct: 897 KSSPPPTPVSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSSPPPVVVSSPPPTVKSSPPPAPVSSP 956

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
        KS PPP   PPP  S PPP    SPPP K  PP  SPPPP+
Sbjct: 957 PATPKSSPPPAPVNLPPPEVKSSPPPTP---VSSPPPAPKSSPPPAPMSSPPPPE 1008

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 54/110 (49%), Positives = 56/110 (50%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPPV  SPPP  S PPP    S PP   SPPP  + PPP+   KS P
Sbjct: 929 KSSPPPVVVSSPPPTVKSSPPPAP----VSSPPATPKSSPPPAPVNLPPPE----VKSSP 980

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPP-PVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  S PPP    SPPPP VK  PP PV SPPPP K
Sbjct: 981 PPTPVSSPPPAPKSSPPPAP---MSSPPPPEVKSPPPPAPVS-SPPPPVK 1026

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 52/130 (40%), Positives = 57/130 (43%), Gaps = 25/130 (19%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YK 172
      SPPPP  S PP  SPPPP    SPPPP K  PPP  S PPP+++    K
Sbjct: 622 SPPPPAPVASSPPPMKSPPPPTP---VSSPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPPTSVK 678

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----------------PKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPP 295
      S PPP K  PP + SPPP        P+K  K P  PP   SPPP
Sbjct: 679 SSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKSSPPP 738

Query: 296 --VYHSPPPP 319
       V  PP P
Sbjct: 739 APVSSPPPTP 748

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 52/108 (48%), Positives = 54/108 (50%), Gaps = 5/108 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      S PP VK SPPP  S PPP   KS PPPV+ SPPP  S PP    S PP
Sbjct: 759 SSPPSVKS-SPPPAPLSSPPPAPQ--VKSSPPPVQVSSPPPAPKSSPP----LAPVSSPP 811

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPP--PKK---HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       V+ SPPP  S PP PK  H V SPPP VK  PP  SPP
Sbjct: 812 QVEKTSPPPAPLSSPPLAPKSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPAPVSSPP 859

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 52/119 (43%), Positives = 58/119 (48%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSP---PPVYHSPPP------ 148
      P PV  +P P+   PP  YV +PP   PP  SP  PP  +PPP   
Sbjct: 448 PSPVPAPAPMPMPTPHSPPADDYVPPTPPVPGKSPPATSPSPQVQPPAASTPPPSLVKLS 507

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P + V SPPPPVK SPP  SP PP  V SPPPPVK  PP  SPPPP+K
Sbjct: 508 PPQAPV-GSPPPPVKTTSPPAPIGSPSPPPPVSVV-SPPPPVKSPPPPAPVGSPPPPEK 564

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 50/122 (40%), Positives = 53/122 (43%), Gaps = 25/122 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPPPP  SPPP  SPPPP  V  PP 
Sbjct: 1068 SPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VKSPPPPAPVSSPPPPIKSPPPPAP--VSSPPPA 1120

Query: 185 PVKH---------YSPPPVY----------------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      PVK      SPPPV         S PPP + +  P  K+ SP
Sbjct: 1121 PVKPPSLPPPAPVSSPPPVVTPAPPKKEEQSLPPPAESQPPPSFNDIILPPIMANKYASP 1180

Query: 290 PP 295
      PP
Sbjct: 1181 PP 1182

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP  SPPP  S PP    S PP VK  PP  SPPP +  KS P
Sbjct: 733 KSSPPPAPVSSPPPTPVSSPPALAPV---SSPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQ---VKSSP 786

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPV+ SPPP  S PP    S PP V+ SPPP  S PP
Sbjct: 787 PPVQVSSPPPAPKSSPP----LAPVSSPPQVEKTSPPPAPLSSPP 827

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 52/139 (37%), Positives = 54/139 (38%), Gaps = 33/139 (23%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP------------ 145
      K+ PPP  SPP  S PP  H V SPPP VK  PP  SPP      
Sbjct: 815 KTSPPPAPLSSPPLAPKSSPP---HVVVSSPPPVVKSSPPPAPVSSPPLTPKPASPPAHV 871

Query: 146 -----------PPKKHYVY------KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSP 262
            PP  V    KS PPP   PPP+ S PPP     KS 
Sbjct: 872 SSPPEVVKPSTPPAPTTVISPPSEPKSSPPPTPVSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSS 931

Query: 263 PPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPV  SPPP  S PPP
Sbjct: 932 PPPVVVSSPPPTVKSSPPP 950

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 49/126 (38%), Positives = 55/126 (43%), Gaps = 22/126 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP K  PPP  S PPP+++    KS PPP K  PP + SPPP +K   
Sbjct: 647 SPPPPEKSPPPPPPAKSTPPPEEYPTPPTSVKSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEKPTPPS 706

Query: 173 SP-----------PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPV 298
      +P      PP   SPP  S PPP  V  PP PV     SPP V
Sbjct: 707 TPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKSSPPPAP--VSSPPPTPVSSPPALAPVSSPPSV 764

Query: 299 YHSPPP 316
       SPPP
Sbjct: 765 KSSPPP 770

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 52/131 (39%), Positives = 55/131 (41%), Gaps = 26/131 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----------------PKKHYVYKSP---PPPVKHYSPP 124
      KS PPP K  PP + SPPP        P+K  K P  PP   SPP
Sbjct: 678 KSSPPPEKSLPPPTLIPSPPPQEKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKSSPP 737

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPP-------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      P  S PPP    SPP    PP  SPPP  S PPP   KS PPPV+ 
Sbjct: 738 PAPVSSPPPTP---VSSPPALAPVSSPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQ--VKSSPPPVQVS 792

Query: 284 SPPPVYHSPPP 316
      SPPP  S PP
Sbjct: 793 SPPPAPKSSPP 803

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 45/99 (45%), Positives = 48/99 (48%), Gaps = 9/99 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---------YSPPPVYHSPPPPK 154
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  V  PP PVK      SPPPV +P PPK
Sbjct: 1090 KSPPPPAPVSSPPPPIKSPPPPAP--VSSPPPAPVKPPSLPPPAPVSSPPPVV-TPAPPK 1146

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      K  +S PPP +  PP    PP   Y SPPPP
Sbjct: 1147 KE--EQSLPPPAESQPPPSFNDIILPPIMANKYASPPPP 1183

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 53/134 (39%), Positives = 54/134 (40%), Gaps = 26/134 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-------PPKKH 160
      KS PP V  SPPPV S PPP    SPP  K SPP  SPP    PP  
Sbjct: 831 KSSPPHVVVSSPPPVVKSSPPPAP---VSSPPLTPKPASPPAHVSSPPEVVKPSTPPAPT 887

Query: 161 YVYKSP--------------PPPVKHYSPPPVYHSPPP--PKKH---YVYKSPPPPVKHY 283
       V  P       PPP+  SPPP  S PP PK   V SPPP VK 
Sbjct: 888 TVISPPSEPKSSPPPTPVSLPPPIVKSSPPPAMVSSPPMTPKSSPPPVVVSSPPPTVKSS 947

Query: 284 SPPPVYHSPPPPKK 325
       PP  SPP  K
Sbjct: 948 PPPAPVSSPPATPK 961

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 47/106 (44%), Positives = 48/106 (45%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      S PP   SPPP  S PPP    SPP   SPP V SPPP    SPPP
Sbjct: 726 SSPPQTPKSSPPPAPVSSPPPTP---VSSPPALAPVSSPPSVKSSPPPAP----LSSPPP 778

Query: 185 -PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       P  SPPPV S PPP   KS PP   SPP V + PPP
Sbjct: 779 APQVKSSPPPVQVSSPPPAP----KSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPP 820

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 46/117 (39%), Positives = 48/117 (41%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----K 154
      + P PP   PP   P PPK+     KS PPP  SPPP  S PP   
Sbjct: 700 EKPTPPSTPSKPPSSPEKPSPPKEPVSSPPQTPKSSPPPAPVSSPPPTPVSSPPALAPVS 759

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
         KS PPP  SPPP  V SPPP   V S PPP  SPP  S PP
Sbjct: 760 SPPSVKSSPPPAPLSSPPPAPQVKSSPPP-----VQVSSPPPAPKSSPPLAPVSSPP 811

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 36/99 (36%), Positives = 43/99 (43%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      +P P H+PP   + + P P   P P HSPP    Y P PPV  SPP 
Sbjct: 429 APMPSPHTPPDVSPEPLPEPSPVPAPAPMPMPTPHSPPADD----YVPPTPPVPGKSPPA 484

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKK 325
       SP P +   +PPP +  SPP   SPPPP K
Sbjct: 485 T--SPSPQVQPPAASTPPPSLVKLSPPQAPVGSPPPPVK 521

[106][TOP]
>UniRef100_B9RL73 LRX2, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RL73_RICCO
     Length = 766

 Score = 109 bits (273), Expect = 8e-23
 Identities = 57/121 (47%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 10/121 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPPV+ Y+P P HS PPP ++Y     PPPP  Y PP +H PPPP   
Sbjct: 527 SPPPPVE-YTPSPPKHSSPPPVEYYPPPYQHQTSPPPPPPVQYQSPPYHHKPPPPPPPIE 585

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      Y+SPP  K  PPP   Y SPPPP K+  SPPP  HY PP  SPPPPK Y 
Sbjct: 586 YQSPPYQHKTSPPPPPGYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHY--PPKRESPPPPKNEYT 643

Query: 335 Y 337
      +
Sbjct: 644 H 644

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 58/131 (44%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 20/131 (15%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSP----------PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      PPPP K SP     PPV  PPP HY  +PPPP K SP  + PPPP 
Sbjct: 459 PPPPTKRVSPKTHLPPPPPPPPVVEQSPPPPAHYHSYAPPPPTKKVSPSTHHAPPPPPPV 518

Query: 158 HYV---YKSPPPPV-------KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      Y   SPPPPV    KH SPPPV + PPP +H   PPPPV+ Y PP +H 
Sbjct: 519 DYTPTPKHSPPPPVEYTPSPPKHSSPPPVEYYPPP-YQHQTSPPPPPPVQ-YQSPPYHHK 576

Query: 308 PPPPKKHYVYK 340
      PPPP   Y+
Sbjct: 577 PPPPPPPIEYQ 587

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 57/122 (46%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 14/122 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV---YKSPPPPV-------KHYSPPPVYHSPPPPK 154
      +PPPP K SP  + PPPP  Y   SPPPPV    KH SPPPV + PPP 
Sbjct: 496 APPPPTKKVSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKHSPPPPVEYTPSPPKHSSPPPVEYY-PPPY 554

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPPPPK 322
      +H   PPPPV+ Y PP +H PPPP   Y+SPP  K  PPP   Y SPPPP 
Sbjct: 555 QHQTSPPPPPPVQ-YQSPPYHHKPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPPPPPGYDTYSSPPPPP 613

Query: 323 KH 328
      K+
Sbjct: 614 KN 615

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 57/125 (45%), Positives = 67/125 (53%), Gaps = 20/125 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS--------PPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPK 154
      S PPPV++Y PP + + PPP   Y+S    PPPP  Y PP H SPPPP 
Sbjct: 542 SSPPPVEYYPPPYQHQTSPPPPPPVQYQSPPYHHKPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPPPPP 601

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVY-------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      + Y SPPPP K+  +SPPP +    SPPPPK Y + SPPP  HY PP  
Sbjct: 602 GYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESPPPPKNEYTH-SPPPTHGHY--PPKRE 658

Query: 305 SPPPP 319
      SPPPP
Sbjct: 659 SPPPP 663

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 2e-19
 Identities = 54/127 (42%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 19/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK------HYVYKSPPPPVKHYS----------PPPVYHS 139
      PPPP  SP  H PPPP +   H   PPPP K S     PPPV  
Sbjct: 425 PPPPTSKSSPSTRSHPPPPPPQTPAKSYHPPPSPPPPPTKRVSPKTHLPPPPPPPPVVEQ 484

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PPP HY  +PPPP K SP  + PPPP  Y   SPPPPV+ Y+P P HS 
Sbjct: 485 SPPPPAHYHSYAPPPPTKKVSPSTHHAPPPPPPVDYTPTPKHSPPPPVE-YTPSPPKHSS 543

Query: 311 PPPKKHY 331
      PPP ++Y
Sbjct: 544 PPPVEYY 550

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 59/143 (41%), Positives = 70/143 (48%), Gaps = 31/143 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK-HYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVY-------HSP 142
      K PPPP  Y PP H SPPPP + Y SPPPP K+  +SPPP +    SP
Sbjct: 576 KPPPPPPPIEYQSPPYQHKTSPPPPPGYDTYSSPPPPPKNEYAHSPPPTHGHYPPKRESP 635

Query: 143 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP----PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-------------- 268
      PPPK Y + SPPP  HY P  PP  PPP + +  SPPP       
Sbjct: 636 PPPKNEYTH-SPPPTHGHYPPKRESPPPPPPPPPQEPFHPLPSPPPTGCITTPPSPPSST 694

Query: 269 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P H+SP P  PPPP++H+ Y
Sbjct: 695 PSYHHSPSP---PPPPPEQHWHY 714

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 52/136 (38%), Positives = 63/136 (46%), Gaps = 26/136 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP--------- 148
      +SPPPP  Y SPPP +  PP ++   PPPP + + P P  SPPP     
Sbjct: 633 ESPPPPKNEYTHSPPPTHGHYPPKRESPPPPPPPPPQEPFHPLP---SPPPTGCITTPPS 689

Query: 149 -----PKKHYVYKSPPPPVK---HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
         P H+  PPPP +  HY PP Y  SPPPP   + SPPPP +  PP
Sbjct: 690 PPSSTPSYHHSPSPPPPPPEQHWHYPTPPSYSHHQSPPPPPPLSPFPSPPPPADNTPLPP 749

Query: 296 V----YHSPPPPKKHY 331
      +  Y SPPPP  Y
Sbjct: 750 IVGVSYASPPPPTIPY 765

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 58/126 (46%), Gaps = 21/126 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SP P K  P PV + P P  P++ +V SPPPP  S P   PPPP   K
Sbjct: 394 SPSPRRK---PRPVGNPPSPKLAPPRRPFVKPSPPPPPTSKSSPSTRSHPPPPPPQTPAK 450

Query: 173 S-------PPPPVKHYS----------PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      S    PPPP K S     PPPV  PPP HY  +PPPP K S P +
Sbjct: 451 SYHPPPSPPPPPTKRVSPKTHLPPPPPPPPVVEQSPPPPAHYHSYAPPPPTKKVS-PSTH 509

Query: 302 HSPPPP 319
      H+PPPP
Sbjct: 510 HAPPPP 515

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 46/113 (40%), Positives = 50/113 (44%), Gaps = 22/113 (19%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP---------KKHYVYKSPPPPVKHY 199
      SP P +K   +PP P K  P  +  SPPPP     + H   P P K Y
Sbjct: 394 SPSPRRKPRPVGNPPSP-KLAPPRRPFVKPSPPPPPTSKSSPSTRSHPPPPPPQTPAKSY 452

Query: 200 SPPPVYHSPPP-------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHS--PPPPKK 325
      PPP  SPPP    PK H   PPPPV  SPPP  YHS PPPP K
Sbjct: 453 HPPP---SPPPPPTKRVSPKTHLPPPPPPPPVVEQSPPPPAHYHSYAPPPPTK 502

[107][TOP]
>UniRef100_UPI0001982EE5 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982EE5
     Length = 746

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 65/111 (58%), Gaps = 5/111 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      +SPPPP  SPPP  SPPPP+   SPPPPV+   YSP P HSPPPP H 
Sbjct: 584 RSPPPPTPVRSPPPSVSSPPPPEH-----SPPPPVQSPPPPLYSPSPPVHSPPPPPVH-- 636

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV+ SPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP
Sbjct: 637 --SPPPPVR--SPPPPVSSPPPPP----VSSPPPPVH--SPPPPVSSPPPP 677

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 60/108 (55%), Positives = 65/108 (60%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPP+ YSP P HSPPPP H  SPPPPV+ SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 614 QSPPPPL--YSPSPPVHSPPPPPVH----SPPPPVR--SPPPPVSSPPPPP----VSSPP 661

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV +SPPP  SPPPP  H   PPPPV  PPPV+ PPPP
Sbjct: 662 PPV--HSPPPPVSSPPPPVSSPHPPVAFPPPPVSS-PPPPVHSPPPPP 706

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 61/119 (51%), Positives = 66/119 (55%), Gaps = 11/119 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPPV H +PPPV  PPP  P   +SPPPP  SPPP  SPPPP+   S
Sbjct: 555 SPPPPV-HSTPPPVRSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTPVRSPPPSVSSPPPPEH-----S 608

Query: 176 PPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPPPV+   YSP P HSPPPP H   +SPPPPV  PPPV S PPP H
Sbjct: 609 PPPPVQSPPPPLYSPSPPVHSPPPPPVHSPPPPVRSPPPPVSSPPPPPV--SSPPPPVH 665

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 59/106 (55%), Positives = 64/106 (60%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV  PP  SPPPP   +SPPP V  SPPP HSPPPP   +SPP
Sbjct: 568 RSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTP---VRSPPPSVS--SPPPPEHSPPPP-----VQSPP 617

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP+ YSP P HSPPPP H  SPPPPV+ SPPP  SPPPP
Sbjct: 618 PPL--YSPSPPVHSPPPPPVH----SPPPPVR--SPPPPVSSPPPP 655

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 55/106 (51%), Positives = 59/106 (55%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P  SPPP HS PPP   +SPPPPV  PP  SPPPP   +SPPP V
Sbjct: 548 PSPAPISSPPPPVHSTPPP-----VRSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTP---VRSPPPSV 599

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
       SPPP HSPPPP   +SPPPP+ YSP P HSPPPP H
Sbjct: 600 S--SPPPPEHSPPPP-----VQSPPPPL--YSPSPPVHSPPPPPVH 636

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 49/110 (44%), Positives = 54/110 (49%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +PP P  +P P  SP PPK   SPPPP K  P P   P P    SPP
Sbjct: 507 APPTPTPTPTPTPKPKPSPHPPKT----SSPPPPHKATPPTPTPKPSPAP-----ISSPP 557

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPV H +PPPV  PPP  P   +SPPPP  SPPP  SPPPP+
Sbjct: 558 PPV-HSTPPPVRSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPPTPVRSPPPSVSSPPPPE 606

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 48/91 (52%), Positives = 49/91 (53%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPPV  PPPV S PPP H  SPPPPV  SPPP  SP PP    PP
Sbjct: 643 RSPPPPVSSPPPPPV--SSPPPPVH----SPPPPVS--SPPPPVSSPHPP-----VAFPP 689

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PPV  SPPP HSPPPP    SPP V
Sbjct: 690 PPVS--SPPPPVHSPPPPPVF----SPPSAV 714

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 48/119 (40%), Positives = 52/119 (43%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP---------PVKHYSP-PPVYHSPPPPK 154
      +PP P  SPP  S P P+   S PP     P  SP PP  SPPPP 
Sbjct: 478 TPPTPKPRPSPPKSVPSTPKPQPSPSPVSAPPTPTPTPTPTPKPKPSPHPPKTSSPPPPH 537

Query: 155 KHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      K    K P P+  SPPP HS PPP   +SPPPPV  PP  SPPPP
Sbjct: 538 KATPPTPTPKPSPAPIS--SPPPPVHSTPPP-----VRSPPPPVFSPPPPIPVRSPPPP 589

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 46/123 (37%), Positives = 52/123 (42%), Gaps = 20/123 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-- 184
      P P H SP P  SPP P+   +PP P  SPP  S P P+   S PP 
Sbjct: 455 PKPQPHPSPSP---SPPKPQPAPPKSTPPTPKPRPSPPKSVPSTPKPQPSPSPVSAPPTP 511

Query: 185 ---------------PVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
             P K SPPP + + PP  PK   S PPP H +PPPV SP
Sbjct: 512 TPTPTPTPKPKPSPHPPKTSSPPPPHKATPPTPTPKPSPAPISSPPPPVHSTPPPV-RSP 570

Query: 311 PPP 319
      PPP
Sbjct: 571 PPP 573

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 41/117 (35%), Positives = 46/117 (39%), Gaps = 10/117 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P   PPV  PPP     P P H SP P  SPP P+   +PP 
Sbjct: 430 SPPKP-----RPPVRSPTPPPASTPRSPPTPKPQPHPSPSP---SPPKPQPAPPKSTPPT 481

Query: 185 PVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP---------PPVYHSPPPPKK 325
      P  SPP V +P P    +PP P  +P     PP  SPPPP K
Sbjct: 482 PKPRPSPPKSVPSTPKPQPSPSPVSAPPTPTPTPTPTPKPKPSPHPPKTSSPPPPHK 538

[108][TOP]
>UniRef100_Q40150 Tomato cell wall HRGP (hydroxproline-rich glycoprotein) (Fragment)
      n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q40150_SOLLC
     Length = 93

 Score = 108 bits (271), Expect = 1e-22
 Identities = 62/108 (57%), Positives = 65/108 (60%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKS 175
      SPPPP K  PPP  SPPPP  V+ PPPPV  SPPP HSPPPP    V+ 
Sbjct: 1  SPPPP-KTLPPPPPKTSPPPP----VHSPPPPPVA--SPPPPVHSPPPPVASPPPPVHSP 53

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 54 PPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPPPV--HSPPPPVHSPPPP 92

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 44/80 (55%), Positives = 46/80 (57%)
 Frame = +2

Query: 89 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 268
      SPPPP K  PPP  SPPPP  V+ PPPPV  SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 1  SPPPP-KTLPPPPPKTSPPPP----VHSPPPPPVA--SPPPPVHSPPPP-----VASPPP 48

Query: 269 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PV  PPPV + PPP H
Sbjct: 49 PVHSPPPPPV--ASPPPPVH 66

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 42/70 (60%), Positives = 43/70 (61%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 38 SPPPPVA--SPPPPVHSPPPPP----VASPPPPV--HSPPPPVASPPPP-----VHSPPP 84

Query: 185 PVKHYSPPPV 214
      PV H PPPV
Sbjct: 85 PV-HSPPPPV 93

[109][TOP]
>UniRef100_Q43505 Extensin-like protein Dif54 n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q43505_SOLLC
     Length = 436

 Score = 107 bits (268), Expect = 3e-22
 Identities = 56/117 (47%), Positives = 66/117 (56%), Gaps = 4/117 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSP P  + SP P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P K+Y YKS
Sbjct: 180 KSPSPAKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKS 239

Query: 176 PPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 340
      P P  + SP P Y+ P P K+Y YKSP P  + SP PV Y+ P P KHY YK
Sbjct: 240 PSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKSPAPSKHYYYK 296

 Score = 106 bits (265), Expect = 7e-22
 Identities = 55/113 (48%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 5/113 (4%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHY-SPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      P K+Y SP P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P KHY YKSP P 
Sbjct: 126 PAKYYKSPSPAKYYKSPTPSKHYYYKSPSPSKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPA 185

Query: 188 VKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 340
       + SP P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P K+Y YK
Sbjct: 186 KYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYK 238

 Score = 106 bits (265), Expect = 7e-22
 Identities = 55/117 (47%), Positives = 65/117 (55%), Gaps = 4/117 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSP P  + SP P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P KHY YKS
Sbjct: 151 KSPSPSKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPAKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKS 210

Query: 176 PPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYK 340
      P P  + SP P Y+ P P K+Y YKSP P  + SP P Y+ P P K+Y YK
Sbjct: 211 PSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYK 267

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 56/116 (48%), Positives = 66/116 (56%), Gaps = 9/116 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY-SPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P PVK+Y SP P Y+ P P K+Y YKSP P  + SP PV Y+ P P KHY YKSP 
Sbjct: 240 PSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPVKYYKSPAPSKHYYYKSPS 299

Query: 182 PPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P  + SP P  Y SPPPP +Y   YKSPPPP +Y  P Y+ P P +Y
Sbjct: 300 PSQYYKSPAPSKYYKSPPPPPTYYKSPVYYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYY 355

 Score = 105 bits (262), Expect = 2e-21
 Identities = 56/113 (49%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 6/113 (5%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY-SPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P PVK+Y SP P Y+ P P K+Y YKSP P  + SP P Y+ P P K+Y YKSP 
Sbjct: 211 PSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPSPVKYYKSPSPAKYYKSPAPSKNYYYKSPS 270

Query: 182 PPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY 331
      P  + SP PV Y+ P P KHY YKSP P  + SP P  Y SPPPP +Y
Sbjct: 271 PVKYYKSPSPVKYYKSPAPSKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSKYYKSPPPPPTYY 323

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 58/117 (49%), Positives = 65/117 (55%), Gaps = 14/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY-SPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY---- 163
      P PVK+Y SP PV Y SP P KHY YKSP P  + SP P  Y SPPPP +Y  
Sbjct: 269 PSPVKYYKSPSPVKYYKSPAP-SKHYYYKSPSPSQYYKSPAPSKYYKSPPPPPTYYKSPV 327

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      YKSPPPP +Y  P Y+ P P +Y   YKSPPPP +  P Y SPPPP
Sbjct: 328 YYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYYKESMPYYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPP 384

 Score = 102 bits (255), Expect = 1e-20
 Identities = 55/121 (45%), Positives = 63/121 (52%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      KSP P  + SP P  Y SPPPP +Y   YKSPPPP +Y  P Y+ P P +Y
Sbjct: 296 KSPSPSQYYKSPAPSKYYKSPPPPPTYYKSPVYYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYY 355

Query: 164 -----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
         YKSPPPP +  P Y SPPPP +   YKSPPPP +  P Y SPPP
Sbjct: 356 KESMPYYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPP 415

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 416 P 416

 Score = 102 bits (255), Expect = 1e-20
 Identities = 54/117 (46%), Positives = 61/117 (52%), Gaps = 13/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY- 163
      KSPPPP +Y P Y SPPPP +Y   YKSP PP +  P Y SPPPP + 
Sbjct: 314 KSPPPPPTYYKSPVYYKSPPPPPTYYEKSPSYYKSPLPPPYYKESMPYYKSPPPPPYYKE 373

Query: 164 ---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
        YKSPPPP +  P Y SPPPP +   YKSPPPP +  P Y SPP
Sbjct: 374 STPYYKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPPPYYKESTPSYKSPP 430

 Score = 100 bits (249), Expect = 5e-20
 Identities = 59/135 (43%), Positives = 66/135 (48%), Gaps = 25/135 (18%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHY----------SPP 124
      P P KHY  PV  Y SP P KK+Y     YKS P K+Y     SP 
Sbjct: 75 PTPSKHYYKSPVVVKYYKSPAPSKKYYKSPSPSKYYYKSHTPSKKYYKSLSPAKYYKSPS 134

Query: 125 PV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P Y+ P P KHY YKSP P  + SP P 
Sbjct: 135 PAKYYKSPTPSKHYYYKSPSPSKYYKSPSPAKYYKSPAPSKHYYYKSPSPAKYYKSPSPA 194

Query: 299 -YHSPPPPKKHYVYK 340
      Y+ P P KHY YK
Sbjct: 195 KYYKSPAPSKHYYYK 209

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 58/134 (43%), Positives = 66/134 (49%), Gaps = 21/134 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV------KH--YSPPPVYHSPPPPKKHY-------VYKSPPPPVKHY---SPPP 127
      KSP P    KH +SP  Y SP P K +Y    YKSP P K+Y  SP 
Sbjct: 49 KSPSPSPYYKKSEKHAEHSPSHYYKSPTPSKHYYKSPVVVKYYKSPAPSKKYYKSPSPSK 108

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV- 298
      Y+  P K Y YKS P  + SP P Y+ P P KHY YKSP P K+Y SP P 
Sbjct: 109 YYYKSHTPSKKY-YKSLSPAKYYKSPSPAKYYKSPTPSKHYYYKSPSPS-KYYKSPSPAK 166

Query: 299 YHSPPPPKKHYVYK 340
      Y+ P P KHY YK
Sbjct: 167 YYKSPAPSKHYYYK 180

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 1e-09
 Identities = 43/108 (39%), Positives = 47/108 (43%), Gaps = 7/108 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKH 160
      KSP PP +  P Y SPPPP +   YKSPPPP +  P Y SPPPP  K+ 
Sbjct: 347 KSPLPPPYYKESMPYYKSPPPPPYYKESTPYYKSPPPPPYYKESTPSYKSPPPPPYYKES 406

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
       Y  PP   PPP Y  P   YKSPP     P YH
Sbjct: 407 TPYYKSPP------PPPYYKESTPS-----YKSPP-------SSPTYH 436

[110][TOP]
>UniRef100_UPI0000E125D3 Os05g0552600 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000E125D3
     Length = 510

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 60/105 (57%), Positives = 60/105 (57%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  SPPP  SPPPP  V SPPP   PPPV SPPPP    SPPP
Sbjct: 121 SPPPPVS--SPPPPVPSPPPP----VPTSPPPSPLPSPPPPVPSSPPPP-----VSSPPP 169

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV  PPPV SPPPP  V SPPPPV  PPPV SPPPP
Sbjct: 170 PVPSSPPPPVVPSPPPP----VLSSPPPPVVASPPPPVVPSPPPP 210

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 58/106 (54%), Positives = 60/106 (56%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP H SPPP  SPPPP  VY PPPP +  PPP +SPPPP    SPP
Sbjct: 67 KSPPPP-HHDSPPPPRASPPPP----VYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPP-----VSSPP 116

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV  PP  SPPPP
Sbjct: 117 PPVP--SPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVPTSPPPSPLPSPPPP 155

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 58/106 (54%), Positives = 59/106 (55%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +S PPP  YSPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP  V SPP
Sbjct: 97 RSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVS--SPPPPVPSPPPP----VPTSPP 145

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPPV SPPPP    SPPPPV  PPPV SPPPP
Sbjct: 146 PSPLPSPPPPVPSSPPPP-----VSSPPPPVPSSPPPPVVPSPPPP 186

[111][TOP]
>UniRef100_B9FLI1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FLI1_ORYSJ
     Length = 518

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 62/106 (58%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP H SPPP  SPPPP  VY PPPP +  PPP +SPPPP    SPP
Sbjct: 98 KSPPPP-HHDSPPPPRASPPPP----VYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPP-----VSSPP 147

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP
Sbjct: 148 PPVP--SPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVS--SPPPPVSSPPPP 184

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 61/106 (57%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +S PPP  YSPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 128 RSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVS--SPPPPVPSPPPP-----VSSPP 175

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP HSPPPP
Sbjct: 176 PPVS--SPPPPVSSPPPP-----VSSPPPPVS--SPPPPVHSPPPP 212

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 60/112 (53%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 1/112 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP + PPPV  PPP P    SPPPPV  SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 130 SPPPPPVYSPPPPVSSPPPPVPSPPPPVSSPPPPVP--SPPPPVSSPPPP-----VSSPP 182

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV +SPPP  SPPPP  VY
Sbjct: 183 PPVS--SPPPPVSSPPPP-----VSSPPPPV--HSPPPPVSSPPPPASDVVY 225

[112][TOP]
>UniRef100_A2Y786 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Y786_ORYSI
     Length = 493

 Score = 107 bits (267), Expect = 4e-22
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 62/106 (58%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP H SPPP  SPPPP  VY PPPP +  PPP +SPPPP    SPP
Sbjct: 73 KSPPPPY-HDSPPPPRASPPPP----VYSPPPPPPRSSPPPPPVYSPPPP-----VSSPP 122

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP
Sbjct: 123 PPVP--SPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVS--SPPPPVSSPPPP 159

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 61/106 (57%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +S PPP  YSPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 103 RSSPPPPPVYSPPPPVSSPPPP-----VPSPPPPVS--SPPPPVPSPPPP-----VSSPP 150

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV  SPPP HSPPPP
Sbjct: 151 PPVS--SPPPPVSSPPPP-----VSSPPPPVS--SPPPPVHSPPPP 187

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 60/112 (53%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 1/112 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP + PPPV  PPP P    SPPPPV  SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 105 SPPPPPVYSPPPPVSSPPPPVPSPPPPVSSPPPPVP--SPPPPVSSPPPP-----VSSPP 157

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPV  SPPP  SPPPP    SPPPPV +SPPP  SPPPP  VY
Sbjct: 158 PPVS--SPPPPVSSPPPP-----VSSPPPPV--HSPPPPVSSPPPPASDVVY 200

[113][TOP]
>UniRef100_Q7PNI8 AGAP000892-PA (Fragment) n=1 Tax=Anopheles gambiae
      RepID=Q7PNI8_ANOGA
     Length = 157

 Score = 107 bits (266), Expect = 5e-22
 Identities = 52/104 (50%), Positives = 62/104 (59%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  Y PPPV+H+PPPP   Y PP PV + PPP + PPPP+ +   PPPP
Sbjct: 46 PPPPRPVYGPPPVHHAPPPPPPP-AYGPPPAPV-YGPPPPQSYGPPPPQSY----GPPPP 99

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V H PPP  PPPP+ Y  PPP  + PPPV+H+PPPP
Sbjct: 100 VHHAPPPP---PPPPPRPVY---GPPPQQSYGPPPPVHHAPPPP 137

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 49/102 (48%), Positives = 56/102 (54%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  Y PPP   PPP + Y  PPPPV H PPP  PPPP+ Y  PPP 
Sbjct: 72 PPPAPVYGPPPPQSYGPPPPQSY---GPPPPVHHAPPPP---PPPPPRPVY---GPPPQQ 122

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPP 313
      + PPPV+H+PPPP    PPPP  Y PPPV+H+PP
Sbjct: 123 SYGPPPPVHHAPPPP-------PPPPPRPVYGPPPPVHHAPP 157

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 35/79 (44%), Positives = 39/79 (49%)
 Frame = +2

Query: 92 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      PPPP  Y PPPV+H+PP      PP   PPP Y PP P  VY PPPP
Sbjct: 46 PPPPRPVYGPPPVHHAPP------------PP-----PPPAYGPPPAP----VY-GPPPP 83

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
       + PPP + PPPP H
Sbjct: 84 QSYGPPPPQSYGPPPPVHH 102

[114][TOP]
>UniRef100_P13983 Extensin n=1 Tax=Nicotiana tabacum RepID=EXTN_TOBAC
     Length = 620

 Score = 106 bits (264), Expect = 9e-22
 Identities = 58/139 (41%), Positives = 63/139 (45%), Gaps = 30/139 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-----------HYVYKSPPPPV--------KHYSPPP 127
      SPPPP + PPP Y PPPP       Y  PPPP      YSPPP
Sbjct: 354 SPPPPPSYSPPPPTYLPPPPPSSPPPPSFSPPPPTYEQSPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPP 413

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPPPV 274
       +SPPPP   Y PPP  YSPPP +SPPPP +       Y PPPP 
Sbjct: 414 PTYSPPPP----TYAQPPPLPPTYSPPPPAYSPPPPPTYSPPPPTYSPPPPAYAQPPPPP 469

Query: 275 KHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       YSPPP +SPPPP  Y
Sbjct: 470 PTYSPPPPAYSPPPPSPIY 488

 Score = 100 bits (250), Expect = 4e-20
 Identities = 57/117 (48%), Positives = 63/117 (53%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  YSPPP +SPPPP   Y PPPP  YSPPP +SPPPP  +Y PPP
Sbjct: 441 SPPPPPT-YSPPPPTYSPPPP----AYAQPPPPPPTYSPPPPAYSPPPPSP--IYSPPPP 493

Query: 185 PVKH----YSPPPV--YHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPP 319
      V+   +SPPP  H PPPP +    Y PP P   PPP  HSPPPP
Sbjct: 494 QVQPLPPTFSPPPPRRIHLPPPPHRQPRPPTPTYGQPPSPPTFSPPPPRQIHSPPPP 550

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 55/105 (52%), Positives = 57/105 (54%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  YSPPP +SP PP    SPPPP  YSPPP Y SPPPP   Y  P 
Sbjct: 290 SPPPPSPIYSPPPPAYSPSPPPTPTPTFSPPPPA--YSPPPTY-SPPPP----TYLPLPS 342

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       + PPPVY PPPP    SPPPP  Y PPP  SPPPP
Sbjct: 343 SPIYSPPPPVYSPPPPPS-----YSPPPPT--YLPPPPPSSPPPP 380

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 58/130 (44%), Positives = 62/130 (47%), Gaps = 25/130 (19%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-------KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPP     YSPPP +SPPPP +  SPPPP  Y PPP  SPPPP  
Sbjct: 331 SPPPPTYLPLPSSPIYSPPPPVYSPPPPPSY----SPPPPT--YLPPPPPSSPPPPSF-- 382

Query: 164 VYKSPPPPVKH------------------YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
       SPPPP           YSPPP +SPPPP   Y PPP  YSP
Sbjct: 383 ---SPPPPTYEQSPPPPPAYSPPLPAPPTYSPPPPTYSPPPP----TYAQPPPLPPTYSP 435

Query: 290 PPVYHSPPPP 319
      PP +SPPPP
Sbjct: 436 PPPAYSPPPP 445

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 56/109 (51%), Positives = 61/109 (55%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP  SP P  +SPPPP    SPPPP  YSPPP +SP PP    SPP
Sbjct: 266 SPPPPAYAQSPQPSPTYSPPPPTY-----SPPPPSPIYSPPPPAYSPSPPPTPTPTFSPP 320

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PP  YSPPP Y SPPPP  Y+  P P  YSPPP +SPPPP +
Sbjct: 321 PPA--YSPPPTY-SPPPPT--YL---PLPSSPIYSPPPPVYSPPPPPSY 361

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 52/135 (38%), Positives = 61/135 (45%), Gaps = 27/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-----------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPPP  YSPPP +SPPPP  Y       SPPPP + + PPP + P PP 
Sbjct: 465 PPPPPPTYSPPPPAYSPPPPSPIYSPPPPQVQPLPPTFSPPPPRRIHLPPPPHRQPRPPT 524

Query: 155 KHYVYK------SPPPPVKHYSPPP----------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
       Y     SPPPP + +SPPP      Y PP P    S PPP + +S
Sbjct: 525 PTYGQPPSPPTFSPPPPRQIHSPPPPHWQPRTPTPTYGQPPSPPTF----SAPPPRQIHS 580

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP + P PP  Y
Sbjct: 581 PPPPHRQPRPPTPTY 595

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 46/132 (34%), Positives = 56/132 (42%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + P PP +H PPP ++ PPP  Y    P  YSPPP H P P    P 
Sbjct: 167 RRPSPPSRHGHPPPPTYAQPPPTPIYSPSPQVQPPPTYSPPPPTHVQPTPSPPSRGHQPQ 226

Query: 182 PPVKHYSPP------------PVYHSPPPPKKH---YVYKSPPP-------PVKHYSPPP 295
      PP  ++PP      P+ H PP P++   Y PPP    P  YSPPP
Sbjct: 227 PPTHRHAPPTHRHAPPTHQPSPLRHLPPSPRRQPQPPTYSPPPPAYAQSPQPSPTYSPPP 286

Query: 296 VYHSPPPPKKHY 331
       +SPPPP  Y
Sbjct: 287 PTYSPPPPSPIY 298

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 49/129 (37%), Positives = 58/129 (44%), Gaps = 24/129 (18%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------PPVYHSPPPPKKH 160
      +P PP + + P PP +  PP +H   P P++H P    PP Y SPPPP  
Sbjct: 215 TPSPPSRGHQPQPPTHRHAPPTHRHAPPTHQPSPLRHLPPSPRRQPQPPTY-SPPPP--- 270

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----------------HYSPP 292
       Y  P P  YSPPP +SPPPP  +Y PPP          YSPP
Sbjct: 271 -AYAQSPQPSPTYSPPPPTYSPPPPSP--IYSPPPPAYSPSPPPTPTPTFSPPPPAYSPP 327

Query: 293 PVYHSPPPP 319
      P Y SPPPP
Sbjct: 328 PTY-SPPPP 335

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 47/116 (40%), Positives = 56/116 (48%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      SPPPP + + PPP + P PP  Y     SPPPP + +SPPP + P P  Y 
Sbjct: 503 SPPPPRRIHLPPPPHRQPRPPTPTYGQPPSPPTFSPPPPRQIHSPPPPHWQPRTPTPTYG 562

Query: 167 YK------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
          S PPP + +SPPP + P PP   Y PP P  YSPP  SPPP
Sbjct: 563 QPPSPPTFSAPPPRQIHSPPPPHRQPRPPTP--TYGQPPSPPTTYSPP----SPPP 612

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 5e-14
 Identities = 50/123 (40%), Positives = 61/123 (49%), Gaps = 20/123 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSP-----PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP  YSP   PP +SPPPP  +V +P PP + + P PP +  PP +H  
Sbjct: 186 PPPTPIYSPSPQVQPPPTYSPPPPT--HVQPTPSPPSRGHQPQPPTHRHAPPTHRHAPPT 243

Query: 173 SPPPPVKHYSP-------PPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSP 310
       P P++H P    PP Y PPP   P+  Y SPPPP  YSPPP  +SP
Sbjct: 244 HQPSPLRHLPPSPRRQPQPPTYSPPPPAYAQSPQPSPTY-SPPPPT--YSPPPPSPIYSP 300

Query: 311 PPP 319
      PPP
Sbjct: 301 PPP 303

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 42/108 (38%), Positives = 58/108 (53%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP P  ++PP  H+PP +  ++ P PP +H PPP ++ PPP  Y  SP P 
Sbjct: 141 PPSPSHGHAPPSGGHTPPRGQHPPSHRRPSPPSRHGHPPPPTYAQPPPTPIY---SPSPQ 197

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPPKKH 328
      V+  PPP Y SPPPP  +V +P PP + + P PP +  PP +H
Sbjct: 198 VQ---PPPTY-SPPPPT--HVQPTPSPPSRGHQPQPPTHRHAPPTHRH 239

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 41/105 (39%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP P  Y PP H P   H  + PP P  ++PP  H+PP +  ++ P P
Sbjct: 114 SPSHPPPSYGAPPPSHGPGHLPSH--GQRPPSPSHGHAPPSGGHTPPRGQHPPSHRRPSP 171

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P +H PPP ++ PPP  Y  SP P V+  PPP Y SPPPP
Sbjct: 172 PSRHGHPPPPTYAQPPPTPIY---SPSPQVQ---PPPTY-SPPPP 209

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 41/115 (35%), Positives = 53/115 (46%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKS- 175
      PP H  PP  PPP + H   + PP PV  S PPP Y +PPP    S 
Sbjct: 78 PPPSHGHLPPSVGGPPPHRGHLPPSRGFNPPPSPVISPSHPPPSYGAPPPSHGPGHLPSH 137

Query: 176 ---PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       PP P  ++PP  H+PP +  ++ P PP +H PPP ++ PPP  Y
Sbjct: 138 GQRPPSPSHGHAPPSGGHTPPRGQHPPSHRRPSPPSRHGHPPPPTYAQPPPTPIY 192

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 36/91 (39%), Positives = 44/91 (48%), Gaps = 5/91 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP + +SPPP + P P   Y PP P  +PPP  HSPPPP   ++ P 
Sbjct: 537 SPPPPRQIHSPPPPHWQPRTPTP--TYGQPPSPPTFSAPPPRQIHSPPPP-----HRQPR 589

Query: 182 PPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      PP  Y  SPP Y P PP  + +P
Sbjct: 590 PPTPTYGQPPSPPTTYSPPSPPPYGLLLSTP 620

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 5e-07
 Identities = 44/135 (32%), Positives = 57/135 (42%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSP-----PPPKKHYV- 166
      PPP   SPP  + PP + H    PP +H PPP + H P   PPP + ++ 
Sbjct: 42 PPPSSIGLSPPSAPTTTPPSRGHVPSPRHAPP-RHAYPPPSHGHLPPSVGGPPPHRGHLP 100

Query: 167 ----YKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKS----PPPPVKHYSPPPVYHSPP-- 313
        + PP PV  S PPP Y +PPP    S  PP P  ++PP  H+PP 
Sbjct: 101 PSRGFNPPPSPVISPSHPPPSYGAPPPSHGPGHLPSHGQRPPSPSHGHAPPSGGHTPPRG 160

Query: 314 ----------PPKKH 328
           PP +H
Sbjct: 161 QHPPSHRRPSPPSRH 175

[115][TOP]
>UniRef100_UPI00001631D5 LRX2 (LEUCINE-RICH REPEAT/EXTENSIN 2); protein binding / structural
      constituent of cell wall n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI00001631D5
     Length = 826

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 62/131 (47%), Positives = 72/131 (54%), Gaps = 22/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH------SPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYS---PPPVYHS 139
      SPPPP + SPPPV +   SPPPPK     Y SP PP  Y+  PPP Y++
Sbjct: 555 SPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYA 614

Query: 140 -----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        PPPP +Y +SPPPP  Y PP V SPPPP +Y V +SPPPP +YS PV
Sbjct: 615 TQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPP-VTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYS--PV 671

Query: 299 YHSPPPPKKHY 331
       SPPPP  Y
Sbjct: 672 TQSPPPPPPVY 682

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 60/123 (48%), Positives = 72/123 (58%), Gaps = 13/123 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS---PPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      SP PP  Y+  PPP Y++   PPPP +Y +SPPPP  Y PP V SPPPP +
Sbjct: 595 SPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPP-VTASPPPPPVY 653

Query: 161 Y--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y V +SPPPP +YSP V SPPPP  Y  V +SPPP  +Y PPV SPPPP 
Sbjct: 654 YTPVIQSPPPPPVYYSP--VTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPV 709

Query: 326 HYV 334
      +Y+
Sbjct: 710 YYL 712

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 63/126 (50%), Positives = 73/126 (57%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS------PPPVYH-----SPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 148
      PPPP +Y+   PPPVY+   SPPPP +Y V +SPPPP +YS PV SPPP
Sbjct: 620 PPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYS--PVTQSPPP 677

Query: 149 PKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      P  Y  V +SPPP  +Y PPV SPPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPP
Sbjct: 678 PPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPP 734

Query: 314 PPKKHY 331
      PP  Y
Sbjct: 735 PPSPVY 740

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 64/134 (47%), Positives = 76/134 (56%), Gaps = 30/134 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS-------PPPVYHS------PPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 139
      SPPPP +Y+    PPPVY+S   PPPP +Y V +SPPP  +Y PPV S
Sbjct: 646 SPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYSPVTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQS 703

Query: 140 PPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPP---PVKHY---- 283
      PPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPPPP  Y  V +SPPP  PV+++  
Sbjct: 704 PPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSTPVEYHPPAS 762

Query: 284 ---SPPPVYHSPPP 316
        SPPP Y SPPP
Sbjct: 763 PNQSPPPEYQSPPP 776

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 54/128 (42%), Positives = 64/128 (50%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK- 157
      SPPPP    V+ Y PPP  PPP P  Y+Y SPPPP   PP +Y SPPP  
Sbjct: 512 SPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNC 571

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-------PPPVYH---S 307
        +SPPPP  +P P + P P  +Y Y S PPP +Y+    PPP Y+  S
Sbjct: 572 PPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQS 631

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PPPP  Y
Sbjct: 632 PPPPPPVY 639

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 53/120 (44%), Positives = 60/120 (50%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS------PPPVYHSPPPPKKHYV 166
      +PPPP  SP  + PPPP  Y  SPPPP  S   PPP  SPPPP   
Sbjct: 485 TPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYE-PSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPP----- 538

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+Y SPP   PP   PPP Y  P P+++Y
Sbjct: 539 --SPPPPYIYSSPPPPSPSPPPP---YIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYY 593

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 62/141 (43%), Positives = 75/141 (53%), Gaps = 31/141 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---V 166
      +SPPP  +Y PPV SPPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPPPP  Y  V
Sbjct: 688 QSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPPPPSPVYYPPV 744

Query: 167 YKSPPP---PVKHY-------SPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSP-----PPPVKHY 283
       +SPPP  PV+++    SPPP Y SPPP   P  + Y++P   PPP  
Sbjct: 745 TQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPPKGCNDSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYED 804

Query: 284 SP-PPV----YHSPPPPKKHY 331
      +P PP+  Y SPPPP  Y
Sbjct: 805 TPLPPIRGVSYASPPPPSIPY 825

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 56/136 (41%), Positives = 65/136 (47%), Gaps = 28/136 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPK 154
      PPPP   PPP Y SPPPP    V  PPPP  SPPP    +Y SPPPP 
Sbjct: 501 PPPP-----PPPEYEPSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPL--SPPPPSPPPPYIYSSPPPPS 553

Query: 155 KH----YVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPV 298
         Y+Y SPP   PP   PPP Y  P P+++ Y SP PP  Y+  PPP 
Sbjct: 554 PSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREY--YPSPSPPYYQYTSSPPPPT 611

Query: 299 YHS-----PPPPKKHY 331
      Y++   PPPP +Y
Sbjct: 612 YYATQSPPPPPPPTYY 627

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 56/115 (48%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      +PPPP  SP   +PPPP     +PPPP  SP  + PPPP  Y  S
Sbjct: 455 TPPPPSSKMSPS-FRATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEY-EPS 512

Query: 176 PPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPPP    V+ Y PPP  PPP P  Y+Y SPPPP   PP +Y SPPP
Sbjct: 513 PPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPP 567

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 48/126 (38%), Positives = 55/126 (43%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP  SP   PPPP     +PPPP  SP  + + PPP  + S
Sbjct: 424 SPPPPSFKMSPTVRVLPPPPPSSKMSPTFRATPPPPSSKMSPS--FRATPPPPSSKMSPS 481

Query: 176 ----PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-P 319
        PPPP  SP  + PPPP  Y  SPPPP    V+ Y PPP  PPP P
Sbjct: 482 FRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEY-EPSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSP 540

Query: 320 KKHYVY 337
       Y+Y
Sbjct: 541 PPPYIY 546

[116][TOP]
>UniRef100_O48809 F24O1.18 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O48809_ARATH
     Length = 786

 Score = 105 bits (261), Expect = 2e-21
 Identities = 62/131 (47%), Positives = 72/131 (54%), Gaps = 22/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH------SPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYS---PPPVYHS 139
      SPPPP + SPPPV +   SPPPPK     Y SP PP  Y+  PPP Y++
Sbjct: 515 SPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYA 574

Query: 140 -----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        PPPP +Y +SPPPP  Y PP V SPPPP +Y V +SPPPP +YS PV
Sbjct: 575 TQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPP-VTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYS--PV 631

Query: 299 YHSPPPPKKHY 331
       SPPPP  Y
Sbjct: 632 TQSPPPPPPVY 642

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 60/123 (48%), Positives = 72/123 (58%), Gaps = 13/123 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS---PPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      SP PP  Y+  PPP Y++   PPPP +Y +SPPPP  Y PP V SPPPP +
Sbjct: 555 SPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPP-VTASPPPPPVY 613

Query: 161 Y--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y V +SPPPP +YSP V SPPPP  Y  V +SPPP  +Y PPV SPPPP 
Sbjct: 614 YTPVIQSPPPPPVYYSP--VTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPV 669

Query: 326 HYV 334
      +Y+
Sbjct: 670 YYL 672

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 63/126 (50%), Positives = 73/126 (57%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS------PPPVYH-----SPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 148
      PPPP +Y+   PPPVY+   SPPPP +Y V +SPPPP +YS PV SPPP
Sbjct: 580 PPPPPTYYAVQSPPPPPPVYYPPVTASPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYS--PVTQSPPP 637

Query: 149 PKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      P  Y  V +SPPP  +Y PPV SPPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPP
Sbjct: 638 PPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPP 694

Query: 314 PPKKHY 331
      PP  Y
Sbjct: 695 PPSPVY 700

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 64/134 (47%), Positives = 76/134 (56%), Gaps = 30/134 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS-------PPPVYHS------PPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 139
      SPPPP +Y+    PPPVY+S   PPPP +Y V +SPPP  +Y PPV S
Sbjct: 606 SPPPPPVYYTPVIQSPPPPPVYYSPVTQSPPPPPPVYYPPVTQSPPPSPVYY--PPVTQS 663

Query: 140 PPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPP---PVKHY---- 283
      PPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPPPP  Y  V +SPPP  PV+++  
Sbjct: 664 PPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPPPPSPVYYPPVTQSPPPPSTPVEYHPPAS 722

Query: 284 ---SPPPVYHSPPP 316
       SPPP Y SPPP
Sbjct: 723 PNQSPPPEYQSPPP 736

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 54/128 (42%), Positives = 64/128 (50%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK- 157
      SPPPP    V+ Y PPP  PPP P  Y+Y SPPPP   PP +Y SPPP  
Sbjct: 472 SPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPPVVNC 531

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-------PPPVYH---S 307
        +SPPPP  +P P + P P  +Y Y S PPP +Y+    PPP Y+  S
Sbjct: 532 PPTTQSPPPPKYEQTPSPREYYPSPSPPYYQYTSSPPPPTYYATQSPPPPPPPTYYAVQS 591

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PPPP  Y
Sbjct: 592 PPPPPPVY 599

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 53/120 (44%), Positives = 60/120 (50%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS------PPPVYHSPPPPKKHYV 166
      +PPPP  SP  + PPPP  Y  SPPPP  S   PPP  SPPPP   
Sbjct: 445 TPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEYE-PSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPP----- 498

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       SPPPP + SPPP  SPPPP  Y+Y SPP   PP   PPP Y  P P+++Y
Sbjct: 499 --SPPPPYIYSSPPPPSPSPPPP---YIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREYY 553

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 62/141 (43%), Positives = 75/141 (53%), Gaps = 31/141 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---V 166
      +SPPP  +Y PPV SPPPP +Y V +SPPPP  Y PPV SPPPP  Y  V
Sbjct: 648 QSPPPSPVYY--PPVTQSPPPPPVYYLPVTQSPPPPSPVYY-PPVAKSPPPPSPVYYPPV 704

Query: 167 YKSPPP---PVKHY-------SPPPVYHSPPP------PKKHYVYKSP-----PPPVKHY 283
       +SPPP  PV+++    SPPP Y SPPP   P  + Y++P   PPP  
Sbjct: 705 TQSPPPPSTPVEYHPPASPNQSPPPEYQSPPPKGCNDSPSNDHHYQTPTPPSLPPPYYED 764

Query: 284 SP-PPV----YHSPPPPKKHY 331
      +P PP+  Y SPPPP  Y
Sbjct: 765 TPLPPIRGVSYASPPPPSIPY 785

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 56/136 (41%), Positives = 65/136 (47%), Gaps = 28/136 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPP-------VYHSPPPPK 154
      PPPP   PPP Y SPPPP    V  PPPP  SPPP    +Y SPPPP 
Sbjct: 461 PPPP-----PPPEYEPSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPL--SPPPPSPPPPYIYSSPPPPS 513

Query: 155 KH----YVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPV 298
         Y+Y SPP   PP   PPP Y  P P+++ Y SP PP  Y+  PPP 
Sbjct: 514 PSPPPPYIYSSPPPVVNCPPTTQSPPPPKYEQTPSPREY--YPSPSPPYYQYTSSPPPPT 571

Query: 299 YHS-----PPPPKKHY 331
      Y++   PPPP +Y
Sbjct: 572 YYATQSPPPPPPPTYY 587

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 56/115 (48%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      +PPPP  SP   +PPPP     +PPPP  SP  + PPPP  Y  S
Sbjct: 415 TPPPPSSKMSPS-FRATPPPPSSKMSPSFRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEY-EPS 472

Query: 176 PPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PPPP    V+ Y PPP  PPP P  Y+Y SPPPP   PP +Y SPPP
Sbjct: 473 PPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSPPPPYIYSSPPPPSPSPPPPYIYSSPPP 527

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 48/126 (38%), Positives = 55/126 (43%), Gaps = 15/126 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP  SP   PPPP     +PPPP  SP  + + PPP  + S
Sbjct: 384 SPPPPSFKMSPTVRVLPPPPPSSKMSPTFRATPPPPSSKMSPS--FRATPPPPSSKMSPS 441

Query: 176 ----PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPP-P 319
        PPPP  SP  + PPPP  Y  SPPPP    V+ Y PPP  PPP P
Sbjct: 442 FRATPPPPSSKMSPSVKAYPPPPPPPEY-EPSPPPPSSEMSPSVRAYPPPPPLSPPPPSP 500

Query: 320 KKHYVY 337
       Y+Y
Sbjct: 501 PPPYIY 506

[117][TOP]
>UniRef100_UPI0000DD9D0C Os11g0657400 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=UPI0000DD9D0C
     Length = 1399

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 58/116 (50%), Positives = 62/116 (53%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      K PPPV  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPPP  + 
Sbjct: 1134 KPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILP 1193

Query: 167 ---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        KSPPPP  SPPP  SPPPP  +  PPPPVK  PP  SPPPP+K
Sbjct: 1194 PPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL---PPPPVKSPPPPAPVISPPPPEK 1246

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 56/116 (48%), Positives = 60/116 (51%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPPP  + 
Sbjct: 1166 KSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL- 1224

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       PPPPVK  PP  SPPPP+K   +P  PP VK  PP   PPPP K
Sbjct: 1225 --PPPPVKSPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILSPPAVKSLPPPAPVSLPPPPVK 1278

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 54/121 (44%), Positives = 57/121 (47%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------- 160
      +S PP V  S PP  S PPP    PPP VK  PP  SPPPP+K    
Sbjct: 1102 ESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPA---TVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPV 1158

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
          KSPPPP  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPP
Sbjct: 1159 ILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPP 1218

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 1219 P 1219

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 59/131 (45%), Positives = 64/131 (48%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 748 KSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
       P +   SPP P K SPP     PV S PPP+ H  S PPP K SPPP 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPE 861

Query: 299 YH--SPPPPKK 325
       H SPPPP+K
Sbjct: 862 AHVSSPPPPEK 872

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 57/118 (48%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPK 154
      KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP     PV S PPP+
Sbjct: 788 KSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPE 844

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       H  S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 845 AHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPP 899

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 56/134 (41%), Positives = 61/134 (45%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+K   SP
Sbjct: 804 KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHE--GTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKS---SSP 858

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY------------KSPP--------PPVKHYSPP-- 292
      PP   SPPP  SPPPP+         KSPP    PP K  PP 
Sbjct: 859 PPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPT 918

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYV 334
      P  S PP + YV
Sbjct: 919 PTPKSSPPSHEEYV 932

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 52/121 (42%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----------YKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPP 145
      KS PP K  PP H+ PP + Y      KSPPP   SPP  H SPP
Sbjct: 741 KSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPP 800

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPK 322
      P +   KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+
Sbjct: 801 PSE-----KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGH--EGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPE 853

Query: 323 K 325
      K
Sbjct: 854 K 854

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 55/129 (42%), Positives = 60/129 (46%), Gaps = 21/129 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH--- 160
      KSP PP H  PP V S PPP+ H  S PPP K SPPP H SPPPP+K  
Sbjct: 820 KSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPP 876

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--------PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        KSPP   SPPP  SPP    PP K     KS PP + Y PP 
Sbjct: 877 PETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSP 936

Query: 299 YHSPPPPKK 325
       S PPP++
Sbjct: 937 AKSTPPPEE 945

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 55/145 (37%), Positives = 59/145 (40%), Gaps = 37/145 (25%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPP   + 
Sbjct: 1198 KSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPEKSPPPAAPVILS 1257

Query: 167 ------------YKSPPPPVKHYSPP-------PVYHSPPPPKKHYV------------- 250
              PPPPVK  PP    PV S PPP  +       
Sbjct: 1258 PPAVKSLPPPAPVSLPPPPVKSLPPPAPVSLPPPVVKSLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPAP 1317

Query: 251 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        PPP VK  PP  S PPPK+
Sbjct: 1318 VSLPPPAVKPLPPPVPQVSLPPPKQ 1342

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 56/135 (41%), Positives = 61/135 (45%), Gaps = 26/135 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVY-KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK- 157
      KSPP P  S PP   H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P PPK 
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSS 774

Query: 158 ---------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------ 292
           H  KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP   
Sbjct: 775 PPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGT 831

Query: 293 ---PVYHSPPPPKKH 328
        PV S PPP+ H
Sbjct: 832 PPSPVKSSSPPPEAH 846

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 46/104 (44%), Positives = 48/104 (46%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPVK  PP   PPP   V KS PPP   PPP   PPP    PPP 
Sbjct: 1273 PPPPVKSLPPPAPVSLPPP-----VVKSLPPPAPVSLPPPAVKPLPPPAP---VSLPPPA 1324

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      VK  PP  S PPPK+  +S PPP K  PP  S PPP
Sbjct: 1325 VKPLPPPVPQVSLPPPKQ----ESLPPPAKEAEAPPAKESKPPP 1364

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 49/119 (41%), Positives = 60/119 (50%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +SP P + +P P  SP P K +  P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP
Sbjct: 466 ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSP 523

Query: 179 ------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 322
         PP  P  YSPP  S PPP+   KSPP P  +SPPPV  H+P PPK
Sbjct: 524 ERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK 578

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 55/128 (42%), Positives = 58/128 (45%), Gaps = 22/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P  S PP   H P PPK  V KSPP P  S  P P H+P PPK
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPK 741

Query: 155 KH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
         KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP
Sbjct: 742 SSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

Query: 296 VYHSPPPP 319
        SPP P
Sbjct: 802 SEKSPPTP 809

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP   S PP  S PPP   KS P
Sbjct: 922 KSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSP 975

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK 325
      P + Y PP  S PPP+K   +P   PP + Y PP PV SPPP +K
Sbjct: 976 PSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEK 1029

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 58/120 (48%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP  S PPP+ 
Sbjct: 494 PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG 553

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
        KSPP P  +SPPPV  H+P PPK   S PP +  P  SPPP + Y
Sbjct: 554 ----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEY 603

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 57/124 (45%), Positives = 61/124 (49%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P PPK
Sbjct: 649 KSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK 708

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSP 310
        V KSPP P  S  P P H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P
Sbjct: 709 STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTP 768

Query: 311 PPPK 322
       PPK
Sbjct: 769 SPPK 772

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 49/135 (36%), Positives = 58/135 (42%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP P  +SPPPV  H+P PPK        SPPP + Y+P P  +PP
Sbjct: 554 KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPP 613

Query: 146 ----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH------ 280
        PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP     
Sbjct: 614 AEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSP 673

Query: 281 -YSPPPVYHSPPPPK 322
       S PP  SPP P+
Sbjct: 674 PKSTPPTEKSPPTPE 688

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 55/139 (39%), Positives = 61/139 (43%), Gaps = 29/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-------- 145
      S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP    
Sbjct: 848 SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSS 907

Query: 146 PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHY 283
      PP K     KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP    PP + 
Sbjct: 908 PPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEES 963

Query: 284 SPPP--VYHSPPPPKKHYV 334
       PPP   S PP + YV
Sbjct: 964 EPPPSPTPKSSPPSHEEYV 982

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 45/107 (42%), Positives = 48/107 (44%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP   PPPV S PPP    PPP VK  PP   PPP    K P
Sbjct: 1278 KSLPPPAPVSLPPPVVKSLPPPAP---VSLPPPAVKPLPPPAPVSLPPP-----AVKPLP 1329

Query: 182 PPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  S PPP  S PPP K  ++ PP K  PPP  + PP
Sbjct: 1330 PPVPQVSLPPPKQESLPPPAK----EAEAPPAKESKPPPAMEAEAPP 1372

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 46/127 (36%), Positives = 56/127 (44%), Gaps = 21/127 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKK 157
      SPPP + Y+P P  +PP  PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP 
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTP 654

Query: 158 HYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVY 301
        SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP      S PPV 
Sbjct: 655 ESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 302 HSPPPPK 322
      SPP P+
Sbjct: 715 KSPPTPE 721

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 50/109 (45%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP   S PP  S PPP   KS PP + Y PP P  +PPP +   KSP
Sbjct: 896 KSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE-----KSP 948

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P   S PP  S PPP   KS PP + Y PP  S PPP+K
Sbjct: 949 PSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEK 995

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 54/140 (38%), Positives = 57/140 (40%), Gaps = 34/140 (24%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-------------HYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSP 142
      PP PVK SPPP  S PPP        H  S PPP K SPP PV  P
Sbjct: 1016 PPSPVKS-SPPPAEKSQPPPSPVESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKS-SPPQVPVTSEP 1073

Query: 143 PP---------------PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
      PP        P+K Y  +P  PP V  S PP  S PPP    PP
Sbjct: 1074 PPAKSSPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPA---TVSLPP 1130

Query: 266 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P VK  PP  SPPPP+K
Sbjct: 1131 PTVKPLPPPVPVSSPPPPEK 1150

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHY 163
      KS PP + Y PP  S PPP+K   +P   PP + Y PP PV SPPP +K 
Sbjct: 972 KSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEK-- 1029

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPK 322
        PPP    PPV SPP  H  S PPP K SPP PV  PPP K
Sbjct: 1030 --SQPPPSPVESVLPPVKSSPP----HAPVISEPPPTKS-SPPQVPVTSEPPPAK 1077

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 44/112 (39%), Positives = 51/112 (45%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP K  P  HSPPP P+ H  +P PP  S PP  SPP P+   SPP
Sbjct: 548 SPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGH----TPSPP---KSGPPAGESPPTPESK---ASPP 597

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P + Y+P P  +PP  PP    SPPPP   P  S PP +K
Sbjct: 598 PTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEK 649

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 19/126 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PP+   KSPP P K SPPP   H+P PPK
Sbjct: 616 KSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK 675

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYH 304
         KSPP P  S  P P H P PPK  V KSPP P  S  P P H
Sbjct: 676 STPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGH 735

Query: 305 SPPPPK 322
      +P PPK
Sbjct: 736 TPSPPK 741

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 54/124 (43%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK- 157
      +SPP P  SPPP  ++P PPK   KSPP P K SPPP   H+P PP+ 
Sbjct: 585 ESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPEST 644

Query: 158 HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSP 310
        KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P
Sbjct: 645 PPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMP 704

Query: 311 PPPK 322
      PPK
Sbjct: 705 SPPK 708

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 45/106 (42%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPP VK  PP   PPP    K PPPV  S PPP  S PPP K  ++ P
Sbjct: 1305 PPPAVKPLPPPAPVSLPPP-----AVKPLPPPVPQVSLPPPKQESLPPPAK----EAEAP 1355

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      P K  PPP  + PP    PP   Y+   SPPPP+
Sbjct: 1356 PAKESKPPPAMEAEAPPAFDTTVLLPPVMAHQYA------SPPPPQ 1395

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 55/123 (44%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP   Y PP    H PPPP++  +SP P + +P P  SP P K + 
Sbjct: 438 PPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEE----ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MA 491

Query: 170 KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPV-YHSPPP 316
       P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP   SPPP
Sbjct: 492 PPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPP 551

Query: 317 PKK 325
       K
Sbjct: 552 EGK 554

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 55/135 (40%), Gaps = 29/135 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      +P P +  PP+  P PP+K  Y+ PP   P H PPP  SP P +  
Sbjct: 418 TPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTP 477

Query: 167 ----------YKSPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PP----PVK 277
           K PPP    SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P 
Sbjct: 478 SPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPT 537

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPK 322
      YSPP  S PPP+
Sbjct: 538 EYSPPATPESSPPPE 552

[118][TOP]
>UniRef100_B9HBD6 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9HBD6_POPTR
     Length = 525

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 58/118 (49%), Positives = 67/118 (56%), Gaps = 13/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH------SPPPPKKHYVYKSP-PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPPV+  PP YH   SPPPP HY  P PPP++ SP  YH PPPP H 
Sbjct: 388 SPPPPVEQQ--PPTYHHIPPPPSPPPPPSHYHSNHPAPPPIEKVSPGTHYHVPPPPPSHQ 445

Query: 164 VYKSPPPPVKHYS-PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYH--SPPPP 319
      Y++PPPP +  P P YH SPPPP   Y++PPPP +  P P YH SPPPP
Sbjct: 446 -YQAPPPPKQSAEVPAPSYHPNSPPPPPPSCQYQAPPPPKQSAGVPAPSYHTNSPPPP 502

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 62/118 (52%), Gaps = 10/118 (8%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      P H PPP  PPPP    SPPPPV+   H+ PPP  SPPPP HY  P
Sbjct: 375 PRTHLPPPP----PPPP-------SPPPPVEQQPPTYHHIPPP--PSPPPPPSHYHSNHP 421

Query: 179 -PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYH--SPPPPKKHYVYK 340
      PPP++ SP  YH PPPP H Y++PPPP +  P P YH SPPPP   Y+
Sbjct: 422 APPPIEKVSPGTHYHVPPPPPSHQ-YQAPPPPKQSAEVPAPSYHPNSPPPPPPSCQYQ 478

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 50/117 (42%), Positives = 61/117 (52%), Gaps = 20/117 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-----SPPPV--------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYH-- 136
      SPPPP HY   +PPP+    YH PPPP H Y++PPPP +  P P YH 
Sbjct: 408 SPPPPPSHYHSNHPAPPPIEKVSPGTHYHVPPPPPSHQ-YQAPPPPKQSAEVPAPSYHPN 466

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHS---PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      SPPPP   Y++PPPP +  P P YH+  PPPP   Y  PPP + +P P
Sbjct: 467 SPPPPPPSCQYQAPPPPKQSAGVPAPSYHTNSPPPPPPPTNGYTHSPPPTQPTAPVP 523

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 44/117 (37%), Positives = 54/117 (46%), Gaps = 14/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVK--------HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYH--SPPPPKK 157
      PPP++    H PPP H     Y++PPPP +  P P YH SPPPP 
Sbjct: 423 PPPIEKVSPGTHYHVPPPPPSHQ---------YQAPPPPKQSAEVPAPSYHPNSPPPPPP 473

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP 319
       Y++PPPP +  P P YH+ PP    PPPP  Y SPPP  + P P
Sbjct: 474 SCQYQAPPPPKQSAGVPAPSYHTNSPP-------PPPPPTNGYTHSPPPTQPTAPVP 523

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 32/77 (41%), Positives = 41/77 (53%), Gaps = 7/77 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYS-PPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHS---PPPPKKH 160
      ++PPPP +  P P YH SPPPP   Y++PPPP +  P P YH+  PPPP  
Sbjct: 447 QAPPPPKQSAEVPAPSYHPNSPPPPPPSCQYQAPPPPKQSAGVPAPSYHTNSPPPPPPPT 506

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPP 211
       Y  PPP + +P P
Sbjct: 507 NGYTHSPPPTQPTAPVP 523

[119][TOP]
>UniRef100_B9G8N7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9G8N7_ORYSJ
     Length = 1360

 Score = 103 bits (258), Expect = 5e-21
 Identities = 58/116 (50%), Positives = 62/116 (53%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      K PPPV  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPPP  + 
Sbjct: 1134 KPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPVILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILP 1193

Query: 167 ---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        KSPPPP  SPPP  SPPPP  +  PPPPVK  PP  SPPPP+K
Sbjct: 1194 PPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL---PPPPVKSPPPPAPVISPPPPEK 1246

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 54/110 (49%), Positives = 57/110 (51%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPPP  + 
Sbjct: 1166 KSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVIL- 1224

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPPVK  PP  SPPPP+   KSPPP    PP  S PPP
Sbjct: 1225 --PPPPVKSPPPPAPVISPPPPE-----KSPPPAAPVILSPPAVKSLPPP 1267

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 54/121 (44%), Positives = 57/121 (47%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH------- 160
      +S PP V  S PP  S PPP    PPP VK  PP  SPPPP+K    
Sbjct: 1102 ESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPA---TVSLPPPTVKPLPPPVPVSSPPPPEKSPPPPAPV 1158

Query: 161 ----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
          KSPPPP  SPPP  SPPPP  +   KSPPPP  SPPP  SPPP
Sbjct: 1159 ILPPPPIKSPPPPAPVISPPPPVKSPPPPAPVILPPPPVKSPPPPAPVISPPPPVKSPPP 1218

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 1219 P 1219

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 59/131 (45%), Positives = 64/131 (48%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 748 KSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
       P +   SPP P K SPP     PV S PPP+ H  S PPP K SPPP 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPE 861

Query: 299 YH--SPPPPKK 325
       H SPPPP+K
Sbjct: 862 AHVSSPPPPEK 872

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 57/118 (48%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPK 154
      KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP     PV S PPP+
Sbjct: 788 KSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPE 844

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       H  S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 845 AHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPP 899

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 56/134 (41%), Positives = 61/134 (45%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+K   SP
Sbjct: 804 KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHE--GTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKS---SSP 858

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY------------KSPP--------PPVKHYSPP-- 292
      PP   SPPP  SPPPP+         KSPP    PP K  PP 
Sbjct: 859 PPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPT 918

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYV 334
      P  S PP + YV
Sbjct: 919 PTPKSSPPSHEEYV 932

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 52/121 (42%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----------YKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPP 145
      KS PP K  PP H+ PP + Y      KSPPP   SPP  H SPP
Sbjct: 741 KSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPP 800

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPK 322
      P +   KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+
Sbjct: 801 PSE-----KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGH--EGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPE 853

Query: 323 K 325
      K
Sbjct: 854 K 854

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 55/129 (42%), Positives = 60/129 (46%), Gaps = 21/129 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH--- 160
      KSP PP H  PP V S PPP+ H  S PPP K SPPP H SPPPP+K  
Sbjct: 820 KSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPP 876

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--------PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        KSPP   SPPP  SPP    PP K     KS PP + Y PP 
Sbjct: 877 PETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSP 936

Query: 299 YHSPPPPKK 325
       S PPP++
Sbjct: 937 AKSTPPPEE 945

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 56/135 (41%), Positives = 61/135 (45%), Gaps = 26/135 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVY-KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK- 157
      KSPP P  S PP   H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P PPK 
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSS 774

Query: 158 ---------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------ 292
           H  KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP   
Sbjct: 775 PPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGT 831

Query: 293 ---PVYHSPPPPKKH 328
        PV S PPP+ H
Sbjct: 832 PPSPVKSSSPPPEAH 846

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 49/119 (41%), Positives = 60/119 (50%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +SP P + +P P  SP P K +  P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP
Sbjct: 466 ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSP 523

Query: 179 ------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 322
         PP  P  YSPP  S PPP+   KSPP P  +SPPPV  H+P PPK
Sbjct: 524 ERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK 578

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 55/128 (42%), Positives = 58/128 (45%), Gaps = 22/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P  S PP   H P PPK  V KSPP P  S  P P H+P PPK
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPK 741

Query: 155 KH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
         KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP
Sbjct: 742 SSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

Query: 296 VYHSPPPP 319
        SPP P
Sbjct: 802 SEKSPPTP 809

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP   S PP  S PPP   KS P
Sbjct: 922 KSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSP 975

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK 325
      P + Y PP  S PPP+K   +P   PP + Y PP PV SPPP +K
Sbjct: 976 PSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEK 1029

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 58/120 (48%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP  S PPP+ 
Sbjct: 494 PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG 553

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
        KSPP P  +SPPPV  H+P PPK   S PP +  P  SPPP + Y
Sbjct: 554 ----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEY 603

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 57/124 (45%), Positives = 61/124 (49%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P PPK
Sbjct: 649 KSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK 708

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSP 310
        V KSPP P  S  P P H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P
Sbjct: 709 STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTP 768

Query: 311 PPPK 322
       PPK
Sbjct: 769 SPPK 772

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 49/135 (36%), Positives = 58/135 (42%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP P  +SPPPV  H+P PPK        SPPP + Y+P P  +PP
Sbjct: 554 KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPP 613

Query: 146 ----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH------ 280
        PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP     
Sbjct: 614 AEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSP 673

Query: 281 -YSPPPVYHSPPPPK 322
       S PP  SPP P+
Sbjct: 674 PKSTPPTEKSPPTPE 688

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 55/139 (39%), Positives = 61/139 (43%), Gaps = 29/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-------- 145
      S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP    
Sbjct: 848 SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSS 907

Query: 146 PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHY 283
      PP K     KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP    PP + 
Sbjct: 908 PPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEES 963

Query: 284 SPPP--VYHSPPPPKKHYV 334
       PPP   S PP + YV
Sbjct: 964 EPPPSPTPKSSPPSHEEYV 982

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 46/127 (36%), Positives = 56/127 (44%), Gaps = 21/127 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKK 157
      SPPP + Y+P P  +PP  PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP 
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTP 654

Query: 158 HYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVY 301
        SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP      S PPV 
Sbjct: 655 ESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 302 HSPPPPK 322
      SPP P+
Sbjct: 715 KSPPTPE 721

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 50/109 (45%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP   S PP  S PPP   KS PP + Y PP P  +PPP +   KSP
Sbjct: 896 KSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE-----KSP 948

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P   S PP  S PPP   KS PP + Y PP  S PPP+K
Sbjct: 949 PSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEK 995

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 54/140 (38%), Positives = 57/140 (40%), Gaps = 34/140 (24%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-------------HYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSP 142
      PP PVK SPPP  S PPP        H  S PPP K SPP PV  P
Sbjct: 1016 PPSPVKS-SPPPAEKSQPPPSPVESVLPPVKSSPPHAPVISEPPPTKS-SPPQVPVTSEP 1073

Query: 143 PP---------------PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
      PP        P+K Y  +P  PP V  S PP  S PPP    PP
Sbjct: 1074 PPAKSSPPHEPISPPETPEKSYPPSTPEESSPPSVPKASSPPTEKSLPPPA---TVSLPP 1130

Query: 266 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P VK  PP  SPPPP+K
Sbjct: 1131 PTVKPLPPPVPVSSPPPPEK 1150

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHY 163
      KS PP + Y PP  S PPP+K   +P   PP + Y PP PV SPPP +K 
Sbjct: 972 KSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEK-- 1029

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPK 322
        PPP    PPV SPP  H  S PPP K SPP PV  PPP K
Sbjct: 1030 --SQPPPSPVESVLPPVKSSPP----HAPVISEPPPTKS-SPPQVPVTSEPPPAK 1077

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 44/112 (39%), Positives = 51/112 (45%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP K  P  HSPPP P+ H  +P PP  S PP  SPP P+   SPP
Sbjct: 548 SPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGH----TPSPP---KSGPPAGESPPTPESK---ASPP 597

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P + Y+P P  +PP  PP    SPPPP   P  S PP +K
Sbjct: 598 PTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEK 649

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 19/126 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PP+   KSPP P K SPPP   H+P PPK
Sbjct: 616 KSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK 675

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYH 304
         KSPP P  S  P P H P PPK  V KSPP P  S  P P H
Sbjct: 676 STPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGH 735

Query: 305 SPPPPK 322
      +P PPK
Sbjct: 736 TPSPPK 741

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 54/124 (43%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK- 157
      +SPP P  SPPP  ++P PPK   KSPP P K SPPP   H+P PP+ 
Sbjct: 585 ESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPEST 644

Query: 158 HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSP 310
        KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P
Sbjct: 645 PPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMP 704

Query: 311 PPPK 322
      PPK
Sbjct: 705 SPPK 708

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 55/123 (44%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP   Y PP    H PPPP++  +SP P + +P P  SP P K + 
Sbjct: 438 PPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEE----ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MA 491

Query: 170 KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPV-YHSPPP 316
       P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP   SPPP
Sbjct: 492 PPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPP 551

Query: 317 PKK 325
       K
Sbjct: 552 EGK 554

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 55/135 (40%), Gaps = 29/135 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      +P P +  PP+  P PP+K  Y+ PP   P H PPP  SP P +  
Sbjct: 418 TPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTP 477

Query: 167 ----------YKSPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PP----PVK 277
           K PPP    SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P 
Sbjct: 478 SPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPT 537

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPK 322
      YSPP  S PPP+
Sbjct: 538 EYSPPATPESSPPPE 552

[120][TOP]
>UniRef100_Q40146 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q40146_SOLLC
     Length = 80

 Score = 103 bits (257), Expect = 6e-21
 Identities = 56/94 (59%), Positives = 57/94 (60%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPPVK Y P PVY SPPPP  VYKSPP PVK Y P P + P P   YKSPP
Sbjct: 3  KSPPPPVKPYHPTPVYKSPPPPTP--VYKSPPSPVKPYHPSPTPYHPTP-----AYKSPP 55

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PP    PVY SPPP  HYV SPPPP HY
Sbjct: 56 PPT------PVYKSPPP--THYVSSSPPPPY-HY 80

 Score = 100 bits (249), Expect = 5e-20
 Identities = 52/87 (59%), Positives = 55/87 (63%), Gaps = 3/87 (3%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
      VYKSPPPPVK Y P PVY SPPPP  VYKSPP PVK Y P P + P P   YKS
Sbjct: 1  VYKSPPPPVKPYHPTPVYKSPPPPTP--VYKSPPSPVKPYHPSPTPYHPTP-----AYKS 53

Query: 260 PPPPVKHY-SPPPVYH--SPPPPKKHY 331
      PPPP  Y SPPP ++ S PPP HY
Sbjct: 54 PPPPTPVYKSPPPTHYVSSSPPPPYHY 80

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 41/74 (55%), Positives = 41/74 (55%), Gaps = 17/74 (22%)
 Frame = +2

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK---------------HYSPP-- 292
      VYKSPPPPVK Y P PVY SPPPP  VYKSPP PVK         PP 
Sbjct: 1  VYKSPPPPVKPYHPTPVYKSPPPPTP--VYKSPPSPVKPYHPSPTPYHPTPAYKSPPPPT 58

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYV 334
      PVY SPPP  HYV
Sbjct: 59 PVYKSPPP--THYV 70

[121][TOP]
>UniRef100_UPI00019841A9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019841A9
     Length = 525

 Score = 103 bits (256), Expect = 8e-21
 Identities = 56/109 (51%), Positives = 60/109 (55%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  YSPPPV+ PPP    SPPPP   PPPVY PPPP  VY PPPP 
Sbjct: 421 PPPTPVYSPPPVFSPPPPVLSSPPPPSPPPPSPSPPPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPP 477

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP--PPV----YHSPPPP 319
        PPPV SPPPP  +Y+SPPPP  Y  PP+  Y SPPPP
Sbjct: 478 PPPPPPPVX-SPPPP---IIYESPPPPTPVYEGPLPPIFGVSYASPPPP 522

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 55/117 (47%), Positives = 58/117 (49%), Gaps = 8/117 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP   PPV+ SPPP  +  SPPP   PPPV SPPPP    SPPP
Sbjct: 409 TPPPP-----SPPVFPSPPPTPVY----SPPPVFS--PPPPVLSSPPPP-------SPPP 450

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--------YHSPPPPKKHY 331
      P   PPPVY PPPP  VY PPPP   PPPV    Y SPPPP  Y
Sbjct: 451 PSPSPPPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPPPPPPPPPVXSPPPPIIYESPPPPTPVY 504

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 47/89 (52%), Positives = 49/89 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPPVY PPPP  VY PPPP   PPPV SPPPP  +Y+SPPP
Sbjct: 447 SPPPPSPSPPPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPPPPPPPPPPV-XSPPPP---IIYESPPP 499

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      P    PVY P PP   Y SPPPP
Sbjct: 500 PT------PVYEGPLPPIFGVSYASPPPP 522

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 49/93 (52%), Positives = 52/93 (55%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  +PPPP    PP PV YSPPPV+ SPPPP  V SPPPP  SPPP  
Sbjct: 405 PSLPTPPPPSPPVFPSPPPTPV--YSPPPVF-SPPPP----VLSSPPPP----SPPPPSP 453

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP +  SPPPP   PPVY SPPPP
Sbjct: 454 SPPPPPVY----SPPPP------PPVY-SPPPP 475

[122][TOP]
>UniRef100_UPI0001985257 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985257
     Length = 448

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 48/103 (46%), Positives = 59/103 (57%)
 Frame = +2

Query: 20 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 199
      + +Y+ PP  SPPPP H  + PPPP H +PPP H+ PPP H   PPPP H 
Sbjct: 6  INYYNFPPF--SPPPPPPH---RRPPPPPPHINPPPPPHTRPPPPPH---TRPPPPPPHI 57

Query: 200 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      +PPP H+ PPP H  + PPPP H +PPP H+ PPP H
Sbjct: 58 NPPPPPHTRPPPPPH---RRPPPPPPHINPPPPPHTRPPPPPH 97

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 48/103 (46%), Positives = 57/103 (55%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + PPPP H +PPP H+ PPP H   PPPP H +PPP H+ PPP H  + PP
Sbjct: 23 RRPPPPPPHINPPPPPHTRPPPPPH---TRPPPPPPHINPPPPPHTRPPPPPH---RRPP 76

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PP H +PPP H+ PPP H  + PPP H PPP  SP
Sbjct: 77 PPPPHINPPPPPHTRPPPPPH----TRPPPPPHVLPPPPSPSP 115

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 51/109 (46%), Positives = 57/109 (52%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP H PPP   PPP   + +PPPP   PPP + PPPP H  +PPP
Sbjct: 15 SPPPPPPHRRPPP-----PPP-----HINPPPPPHTRPPPPPHTRPPPPPPHI---NPPP 61

Query: 185 PVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P H PPP H PPPP H  +PPPP H PPP H+ PPP H
Sbjct: 62 P-PHTRPPPPPHRRPPPPPPHI---NPPPP-PHTRPPPPPHTRPPPPPH 105

[123][TOP]
>UniRef100_Q5W1I2 Putative extensin (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana glauca
      RepID=Q5W1I2_NICGL
     Length = 85

 Score = 102 bits (254), Expect = 1e-20
 Identities = 57/92 (61%), Positives = 59/92 (64%), Gaps = 5/92 (5%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      PPP+K Y P P + P P   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 1  PPPMKPYHPSPTPYHPAP-----VYKSPPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPP 53

Query: 182 PPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      PP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP
Sbjct: 54 PPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPP 83

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 50/84 (59%), Positives = 52/84 (61%), Gaps = 5/84 (5%)
 Frame = +2

Query: 95 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
      PPP+K Y P P + P P   VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 1  PPPMKPYHPSPTPYHPAP-----VYKSPPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPP 53

Query: 266 PPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      PP K Y PP PVY SPPPP  Y
Sbjct: 54 PPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTPVY 77

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 44/64 (68%), Positives = 44/64 (68%), Gaps = 4/64 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKS
Sbjct: 24 PPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKS 79

Query: 176 PPPP 187
      PPPP
Sbjct: 80 PPPP 83

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 26/36 (72%), Positives = 26/36 (72%), Gaps = 2/36 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 103
      KSPPPP K Y PP PVY SPPPP  VYKSPPPP
Sbjct: 50 KSPPPPKKPYYPPHTPVYKSPPPPTP--VYKSPPPP 83

[124][TOP]
>UniRef100_C5Y7E8 Putative uncharacterized protein Sb05g025945 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5Y7E8_SORBI
     Length = 360

 Score = 101 bits (251), Expect = 3e-20
 Identities = 59/110 (53%), Positives = 60/110 (54%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPP
Sbjct: 184 KPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPLSSPPPP-----VKSPP 235

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PPP V SPPPP+K
Sbjct: 236 PPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPPAPVS-SPPPPEK 281

 Score = 100 bits (248), Expect = 7e-20
 Identities = 56/111 (50%), Positives = 57/111 (51%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK---HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      K+ PPP  SPPP  PP PK     SPPPPVK  PP  SPPPP   K
Sbjct: 162 KTLPPPAPVSSPPPEVKPPPAPKPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VK 216

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 217 SPPPPAPLSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK 264

 Score = 97.8 bits (242), Expect = 3e-19
 Identities = 58/119 (48%), Positives = 61/119 (51%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 210 SPPPPVKSPPPPAPLSSPPPP-----VKSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPP 261

Query: 185 PVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSP-----------PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PVK  PPP  SPPPP+K   +P      PPP  SPPP  +P PPKK
Sbjct: 262 PVKSPPPPPAPVSSPPPPEKSPPPPAPVSSPPPKPPSLPPPAPVSSPPPAV-TPAPPKK 319

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 52/106 (49%), Positives = 52/106 (49%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP K  PP  SPPP K   PPP K  PP  SPPPP   KSPPPP
Sbjct: 157 PPPAPKTLPPPAPVSSPPPEVK------PPPAPKPLPPPAPVSSPPPP-----VKSPPPP 205

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 206 APVSSPPPPVKSPPPPAP---LSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK 248

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 55/108 (50%), Positives = 55/108 (50%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP   KSPP
Sbjct: 216 KSPPPPAPLSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPP-----VKSPP 267

Query: 182 PP---VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      PP  V  SPPP  SPPPP    SPPP   PP  SPPP
Sbjct: 268 PPPAPVS--SPPPPEKSPPPPAP---VSSPPPKPPSLPPPAPVSSPPP 310

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 52/109 (47%), Positives = 52/109 (47%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      K PPP  SPPPV S PPP    PPP K  PP  SPPP K   P 
Sbjct: 130 KPSPPPAPVSSPPPVVKSSPPPAP---VSLPPPAPKTLPPPAPVSSPPPEVKPPPAPKPL 186

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 187 PPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPAPLSSPPPPVK 232

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 54/108 (50%), Positives = 56/108 (51%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKS 175
      KSPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPPVK  PPP V SPPPP+   KS
Sbjct: 232 KSPPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAP---VSSPPPPVKSPPPPPAPVS-SPPPPE-----KS 282

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP  SPPP  S PPP    SPPP V  P   +P PP
Sbjct: 283 PPPPAPVSSPPPKPPSLPPPAP---VSSPPPAVTPAPPKKEESTPAPP 327

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 54/111 (48%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP  SPPP   PPP    SPPP VK SPPP  S PPP   K+ P
Sbjct: 114 KSTPPPAPVSSPPPAPKPSPPPAP---VSSPPPVVKS-SPPPAPVSLPPPAP----KTLP 165

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPK---KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  PP PK     SPPPPVK  PP  SPPPP K
Sbjct: 166 PPAPVSSPPPEVKPPPAPKPLPPPAPVSSPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK 216

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 53/124 (42%), Positives = 57/124 (45%), Gaps = 18/124 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK  PP  SPPPP K   PPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 242 SPPPPVKSPPPPAPVSSPPPPVK----SPPPPPAPVSSPPPPEKSPPPPAP---VSSPPP 294

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPP------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSP--------PPV----YHSP 310
         PP  SPP   PPKK   +P PP +  P    PP+  Y SP
Sbjct: 295 KPPSLPPPAPVSSPPPAVTPAPPKKE--ESTPAPPAESLPPPSFNDIILPPIMANKYASP 352

Query: 311 PPPK 322
      PPP+
Sbjct: 353 PPPQ 356

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 50/106 (47%), Positives = 53/106 (50%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP +  SPPPV S PPP+   K PPP  SPPPV S PPP    S P
Sbjct: 73 SPPPEDEEESSPPPVVKSSPPPE---TPKLSPPPAPVSSPPPVVKSTPPPAP----VSSP 125

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPPP  S PPP  V KS PPP   PPP  + PPP
Sbjct: 126 PPAPKPSPPPAPVSSPPP----VVKSSPPPAPVSLPPPAPKTLPPP 167

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 51/116 (43%), Positives = 53/116 (45%), Gaps = 10/116 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-----K 154
      KS PPP  SPPP   PPP    V K PPP  SPPP  S PPP   
Sbjct: 7  KSSPPPAPVSSPPPTPKPSPPPAPVKSPPQVEKKTPPPAPVSSPPPAVKSSPPPLTPKSS 66

Query: 155 KHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         SPPP  + SPPPV S PPP+   K PPP  SPPPV S PPP
Sbjct: 67 GPPAQVSPPPEDEEESSPPPVVKSSPPPE---TPKLSPPPAPVSSPPPVVKSTPPP 119

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 51/108 (47%), Positives = 52/108 (48%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KS PPP   SPPP  S PPP  V KS PPP  SPPP   PPP    S 
Sbjct: 89 KSSPPPETPKLSPPPAPVSSPPP----VVKSTPPPAPVSSPPPAPKPSPPPAP----VSS 140

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPPV  SPPP  S PPP   K+ PPP  SPPP  PP PK
Sbjct: 141 PPPVVKSSPPPAPVSLPPPAP----KTLPPPAPVSSPPPEVKPPPAPK 184

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 45/104 (43%), Positives = 49/104 (47%), Gaps = 7/104 (6%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPP 208
      SPPPV SPPP    SPPP K  PP  SPP +K  K+PPP   SPP
Sbjct: 2  SPPPVKSSPPPAP----VSSPPPTPKPSPPPAPVKSPPQVEK----KTPPPAP--VSSPP 51

Query: 209 PVYHSPPPP-----KKHYVYKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      P  S PPP      SPPP  + SPPPV S PPP+
Sbjct: 52 PAVKSSPPPLTPKSSGPPAQVSPPPEDEEESSPPPVVKSSPPPE 95

[125][TOP]
>UniRef100_A9SB04 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SB04_PHYPA
     Length = 328

 Score = 101 bits (251), Expect = 3e-20
 Identities = 65/131 (49%), Positives = 68/131 (51%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS- 175
      KSPPPP   PP  SPPPP  +YKS PPPPV   PPVY SPPPP   YKS 
Sbjct: 179 KSPPPP------PPSTSSPPPP----LYKSSPPPPVLKSPLPPVYKSPPPP----AYKSS 224

Query: 176 PPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-------- 304
      PPPP+  SPP     PVY SPPPP  YV SPPPPV  PPP Y     
Sbjct: 225 PPPPLNKSSPPYVKSSPPLSPVYKSPPPP---YVKSSPPPPVYKSPPPPSYEKKSPPTPV 281

Query: 305 --SPPPPKKHY 331
       S PPP K +
Sbjct: 282 PKSSPPPLKDF 292

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 57/101 (56%), Positives = 59/101 (58%), Gaps = 9/101 (8%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHY------VYK-SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPPPVKHY 199
      V SPPPP     +YK SPPPPV   PPVY SPPPP   YK SPPPP+  
Sbjct: 177 VNKSPPPPPPSTSSPPPPLYKSSPPPPVLKSPLPPVYKSPPPP----AYKSSPPPPLNKS 232

Query: 200 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPP V SPP   VYKSPPPP VK  PPPVY SPPPP
Sbjct: 233 SPPYVKSSPPLSP---VYKSPPPPYVKSSPPPPVYKSPPPP 270

[126][TOP]
>UniRef100_A9PGH1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=A9PGH1_POPTR
     Length = 346

 Score = 100 bits (248), Expect = 7e-20
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 54/114 (47%), Gaps = 12/114 (10%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PP   PPP +H PPPP HY Y+ PP    PP +H PPPP HY + P PP 
Sbjct: 28 PPPDTTPPPPSFHQPPPPSSHY-YQEPP-------QPPSFHQPPPPSSHYYQEPPQPPSF 79

Query: 194 HYSPP------------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      H PP      P +H PPPP HY + P PP ++    SPPPP
Sbjct: 80 HQPPPPSSHYYQESPQTPSFHQPPPPSSHYYQEPPQPPRPYFQEATYAPSPPPP 133

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 39/85 (45%), Positives = 43/85 (50%), Gaps = 7/85 (8%)
 Frame = +2

Query: 98 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPP 268
      PP   PPP +H PPPP HY + P PP H PPP  Y PP P   + PPP
Sbjct: 28 PPPDTTPPPPSFHQPPPPSSHYYQEPPQPPSFHQPPPPSSHYYQEPPQPPS---FHQPPP 84

Query: 269 PVKHY---SP-PPVYHSPPPPKKHY 331
      P HY  SP P +H PPPP HY
Sbjct: 85 PSSHYYQESPQTPSFHQPPPPSSHY 109

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 38/105 (36%), Positives = 46/105 (43%), Gaps = 12/105 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--------PPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      PPPP HY   PP +H PPPP HY +SP    PPP HY   Y PP P
Sbjct: 62 PPPPSSHYYQEPPQPPSFHQPPPPSSHYYQESPQTPSFHQPPPPSSHY-----YQEPPQP 116

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      + Y ++  P  SPPP +   + + Y PP V H S
Sbjct: 117 PRPYFQEATYAP----SPPPPFQETQVIRTSHHYPPPPTQVNHVS 157

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 46/102 (45%), Gaps = 4/102 (3%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 217
      PP +HS   H+ ++   + + PP  +PPPP H   PPPP HY   Y
Sbjct: 4  PPGHHS----NTHHHRRNDDEEERRENYPPPDTTPPPPSFH----QPPPPSSHY-----Y 50

Query: 218 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHY 331
       PP P   + PPPP HY   PP +H PPPP HY
Sbjct: 51 QEPPQPPS---FHQPPPPSSHYYQEPPQPPSFHQPPPPSSHY 89

[127][TOP]
>UniRef100_Q94ES2 Root nodule extensin (Fragment) n=1 Tax=Pisum sativum
      RepID=Q94ES2_PEA
     Length = 88

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 52/91 (57%), Positives = 53/91 (58%), Gaps = 10/91 (10%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----P 211
      P KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  P
Sbjct: 1  PHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTP 60

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      VYHSPPPP   Y PPP  + SPPP YH
Sbjct: 61 VYHSPPPP----AYSPPPPAYYYKSPPPPYH 87

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 42/68 (61%), Positives = 42/68 (61%), Gaps = 10/68 (14%)
 Frame = +2

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----P 295
      P KK Y Y SPPPP H  P PVYHSPPPP  KK Y Y SPPPP H PP  P
Sbjct: 1  PHKKPYKYPSPPPPPVHTYPHPHPVYHSPPPPPTPHKKPYKYPSPPPPPAHTYPPHVPTP 60

Query: 296 VYHSPPPP 319
      VYHSPPPP
Sbjct: 61 VYHSPPPP 68

[128][TOP]
>UniRef100_A3KD22 Leucine-rich repeat/extensin 1 n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=A3KD22_TOBAC
     Length = 723

 Score = 99.8 bits (247), Expect = 9e-20
 Identities = 58/129 (44%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 23/129 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKK 157
      +SPPPP H  P  H+PPPP   +Y + SPPPP  Y PP Y   PPPP 
Sbjct: 465 RSPPPPT-HKISPVTRHAPPPPPPPSPVYYHHPSPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPV 523

Query: 158 HY------VYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPV---KHYSPP 292
      HY     PPPP HY PPP  SPPPP H   Y +SPPPPV    PP
Sbjct: 524 HYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPPYTPQSPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPVYVTPSSPPP 583

Query: 293 PVYHSPPPP 319
      PVY P PP
Sbjct: 584 PVYEHPKPP 592

 Score = 95.9 bits (237), Expect = 1e-18
 Identities = 54/134 (40%), Positives = 61/134 (45%), Gaps = 28/134 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--------------YSPP----- 124
      +SPPPP HY PP   PPP +  SPPPPV        Y+PP   
Sbjct: 551 QSPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPVYVTPSSPPPPVYEHPKPPTPTPSPPAGYTPPQEPSH 610

Query: 125 ------PVYHSPPPPKK--HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 277
         P  +PPPP  H+ K PPP  Y+P P Y SPPPP  Y Y SPPPP 
Sbjct: 611 PAPPTPPCNETPPPPPSTPHWQPKPSPPPT--YNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSS 668

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPP 319
       PP Y+S PPP
Sbjct: 669 SPPPPTYYYSSPPP 682

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 56/131 (42%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK-- 157
      +SPPPP  +PPP  SPPPP  Y    ++SPPPP H  P  H+PPPP  
Sbjct: 436 RSPPPPQS--TPPP---SPPPPPPVYSSSPSHQHRSPPPPT-HKISPVTRHAPPPPPPPS 489

Query: 158 --HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS----PPPPKKHYVYKS-------PPPPVKHYSPPPV 298
       +Y + SPPPP  Y PP Y   PPPP HY  +    PPPPV + PP 
Sbjct: 490 PVYYHHPSPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPPYT 549

Query: 299 YHSPPPPKKHY 331
       SPPPP HY
Sbjct: 550 PQSPPPPPVHY 560

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 53/121 (43%), Positives = 61/121 (50%), Gaps = 14/121 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHS----PPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      SPPPP  Y PP Y   PPPP HY    +SPPPP   PPV++ PPP  
Sbjct: 497 SPPPPQPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPP------PPVHYEPPP--- 547

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPP----PPK 322
      Y +SPPPP HY PP   PPP +  SPPPPV +H PP  SPP  PP+
Sbjct: 548 -YTPQSPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPVYVTPSSPPPPVYEHPKPPTPTPSPPAGYTPPQ 606

Query: 323 K 325
      +
Sbjct: 607 E 607

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 53/115 (46%), Positives = 59/115 (51%), Gaps = 5/115 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKK--HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVY 169
      +PP  H +PP P  +PPPP  H+ K PPP  Y+P P Y SPPPP  Y Y
Sbjct: 603 TPPQEPSHPAPPTPPCNETPPPPPSTPHWQPKPSPPPT--YNPSPSYTQSPPPPPPTYTY 660

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      SPPPP      SPPPP  Y Y SPPPP  SPPP  SPPPP  +V
Sbjct: 661 SSPPPPSS---------SPPPPT--YYYSSPPPPPP--SPPPPSPSPPPPSYEHV 702

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 52/109 (47%), Positives = 56/109 (51%), Gaps = 5/109 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPP--VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP  H+ P P  SPPP  P  Y  PPPP  + SPPP  SPPPP  Y Y 
Sbjct: 624 PPPSTPHWQPKP---SPPPTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSSSPPPPT--YYYS 678

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP  SPPPP  +V  P PP+  S  Y SPPPP
Sbjct: 679 SPPPPPP--SPPPPSPSPPPPSYEHV---PLPPIVGVS----YASPPPP 718

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 53/140 (37%), Positives = 59/140 (42%), Gaps = 30/140 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYV-YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      K P P   PPV + PP   PP K V +SPPPP  S   SPPPP+  
Sbjct: 386 KPRPKPTPKPKRPPVQNKPPAPKPSPPTKPIVPIESPPPPSSKSSGSHFKRSPPPPQSTP 445

Query: 164 VYKSPPPPVK--------HYSPPP--------VYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHY 283
        PPPP     H SPPP     H+PPPP   +Y + SPPPP  Y
Sbjct: 446 PPSPPPPPPVYSSSPSHQHRSPPPPTHKISPVTRHAPPPPPPPSPVYYHHPSPPPPQPVY 505

Query: 284 SPPPVYH----SPPPPKKHY 331
       PP Y   PPPP HY
Sbjct: 506 YAPPTYKPQSPPPPPPPVHY 525

[129][TOP]
>UniRef100_C4IYP5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C4IYP5_MAIZE
     Length = 441

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 57/126 (45%), Positives = 64/126 (50%), Gaps = 18/126 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP------VYHSPPPPKK 157
      SPPPP+  PPP   HSPPPP    PPPP+ H PPP   VYH PPPP+ 
Sbjct: 319 SPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSS---PPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYHPPPPPQC 375

Query: 158 HYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSP 310
         PPP  P  + PPP Y+ P PP   Y SPPPP +H+ PPV  Y SP
Sbjct: 376 PPCPVLPPPLPCTPTHPWPPPPPYYPGPFPPTDPVRYASPPPPQQHHPWPPVYPVQYGSP 435

Query: 311 PPPKKH 328
      PPP H
Sbjct: 436 PPPPLH 441

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 55/115 (47%), Positives = 61/115 (53%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+  SPPP  SPPPP    PPPP H PPP+  PPPP   + SPPP
Sbjct: 268 SPPPPLM--SPPPP--SPPPPSPPPPPLLPPPPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPH-SPPP 322

Query: 185 PVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------PVYHSPPPPK 322
      P+  PPP   HSPPPP    PPPP+ H PP   PVYH PPPP+
Sbjct: 323 PLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSS---PPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYHPPPPPQ 374

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 57/143 (39%), Positives = 67/143 (46%), Gaps = 35/143 (24%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP+  PPP HSPPPP    SPPPP  + +SPPP  SPPPP    SP
Sbjct: 287 PPPPL--LPPPPQPHSPPPP-----LSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSP 339

Query: 179 PPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK--KHYVYKSPPP----------------PVKHYSPPPVY 301
      PPP+  PPP + HSPPPP   VY PPP        P  + PPP Y
Sbjct: 340 PPPLSSPPPPPPLPHSPPPPSPAPAPVYHPPPPPQCPPCPVLPPPLPCTPTHPWPPPPPY 399

Query: 302 H-------------SPPPPKKHY 331
      +       SPPPP++H+
Sbjct: 400 YPGPFPPTDPVRYASPPPPQQHH 422

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 54/107 (50%), Positives = 57/107 (53%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      P PP + SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP
Sbjct: 246 PMPPPRLPSPPP---SPPPP-------SPPPP----SPPPPLMSPPPP-------SPPPP 284

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPP 319
        SPPP  PPPP+ H  SPPPP+  PPP   HSPPPP
Sbjct: 285 ----SPPPPPLLPPPPQPH----SPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPP 323

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 52/107 (48%), Positives = 54/107 (50%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP +  P P  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PPPP
Sbjct: 248 PPPRLPSPPPSPPPPSPPPPSPPPPLMSPPPP----SPPPP--SPPPPP-----LLPPPP 296

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPP 319
       H SPPP  SPPPP    SPPPP+  PPP   HSPPPP
Sbjct: 297 QPH-SPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPPLSSPPPPPPLPQPHSPPPP 342

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 47/113 (41%), Positives = 54/113 (47%), Gaps = 4/113 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      ++P   Y+ PPV  +H P    + P PP + SPPP  SPPPP   
Sbjct: 219 RTPQQCAAFYARPPVNCAAFHCKP-------FVPPMPPPRLPSPPP---SPPPP------ 262

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP+ H
Sbjct: 263 -SPPPP----SPPPPLMSPPPP-------SPPPP----SPPPPPLLPPPPQPH 299

[130][TOP]
>UniRef100_B4PI80 GE20611 n=1 Tax=Drosophila yakuba RepID=B4PI80_DROYA
     Length = 401

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 2e-19
 Identities = 64/163 (39%), Positives = 68/163 (41%), Gaps = 53/163 (32%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VY-HS 139
      +PPPP  Y PPP      + PPP KK VY PPPP  Y PPP   VY  
Sbjct: 213 APPPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPTKKVVVYTPP 272

Query: 140 PPPPKKHYVY------------------------KSPPPPVKHYSPPPV---------YH 220
      PPPP K VY             +PPPP  Y PPP      +
Sbjct: 273 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVY 332

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPPKKHYV 334
      PPP KK VY PPPP  Y PPP   VY PPPP K YV
Sbjct: 333 VPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPKVYV 375

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 63/163 (38%), Positives = 68/163 (41%), Gaps = 52/163 (31%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPV---------YHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPPPVYHSPP 145
      +PPPP  Y PPP      + PPP KK VY PPPP  V Y+PPP  PP
Sbjct: 124 APPPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVVVYTPPP----PP 179

Query: 146 PPKKHYVY------------------------KSPPPPVKHYSPPPV---------YHSP 226
      PP K VY             +PPPP  Y PPP      + P
Sbjct: 180 PPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVP 239

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VY-HSPPPPKKHYVY 337
      PP KK VY PPPP  Y PPP   VY  PPPP K VY
Sbjct: 240 PPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVVY 282

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 63/134 (47%), Positives = 68/134 (50%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPV-------YH------ 136
      +PPPP   PPPVY PPP KK VY PPPP   Y+PPP    YH   
Sbjct: 249 TPPPP-----PPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSV 302

Query: 137 -----SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
        +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY PPP KK VY PPPP   PP
Sbjct: 303 KFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PP 351

Query: 296 VYHSPPPPKKHYVY 337
      VY PPP KK VY
Sbjct: 352 VY-VPPPTKKVVVY 364

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 60/127 (47%), Positives = 65/127 (51%), Gaps = 18/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPPKKHYVY 169
      PPP K  +PPPVY PPP KK VY PPPP  Y PPP   VY PPPP  V 
Sbjct: 223 PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVV 281

Query: 170 KSPPPPV------KHYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPP 316
      +PPP     HY P V   +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY PPP
Sbjct: 282 YTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY-VPPP 336

Query: 317 PKKHYVY 337
      KK VY
Sbjct: 337 TKKVVVY 343

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 61/145 (42%), Positives = 68/145 (46%), Gaps = 36/145 (24%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SP 121
      PPPP K  Y+PPP    YH      +PPPPK Y+  PPP K  +P
Sbjct: 178 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAP 233

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPP------ 268
      PPVY PPP KK VY PPPP  Y PPP   VY PPPP  V +PPP   
Sbjct: 234 PPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVVYTPPPTGILKD 292

Query: 269 PVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYV 334
       HY P V   +PPPPK Y+
Sbjct: 293 DGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL 317

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 56/127 (44%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 22/127 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SP 121
      PPPP K  Y+PPP    YH      +PPPPK Y+  PPP K  +P
Sbjct: 273 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAP 328

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PPVY PPP KK VY PPPP  Y PPP    KK VY PPPP K Y P V 
Sbjct: 329 PPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYVPPPT-------KKVVVYTPPPPPPKVYVTPKVE 380

Query: 302 HSPPPPK 322
      + PP K
Sbjct: 381 YLPPVQK 387

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 58/141 (41%), Positives = 66/141 (46%), Gaps = 32/141 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPP 127
      P PP  Y+P P    YH      +PPPPK Y+  PPP K  +PPP
Sbjct: 91 PTPPRPVYTPQPAGVLKDDGYHYAQPSVKFEVAAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPP 146

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-----KH 280
      VY PPP KK VY PPPP  V Y+PPP  PPPP K VY PP +   H
Sbjct: 147 VY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKVVVYTPPP----PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYH 201

Query: 281 YSPPPV---YHSPPPPKKHYV 334
      Y P V   +PPPPK Y+
Sbjct: 202 YGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL 222

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 3e-13
 Identities = 46/93 (49%), Positives = 52/93 (55%), Gaps = 2/93 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPP K  +PPPVY PPP KK VY PPPP   PPVY PPP KK VY PPP
Sbjct: 318 PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PPVY-VPPPTKKVVVYTPPPP 369

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      P K Y P V + PP +K Y Y + P P ++
Sbjct: 370 PPKVYVTPKVEYL-PPVQKGYSYPNDPQPAFNF 401

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 7e-08
 Identities = 52/149 (34%), Positives = 57/149 (38%), Gaps = 53/149 (35%)
 Frame = +2

Query: 50 HSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPV-------------------------- 130
      HS  + Y Y P P    V H S PPV             
Sbjct: 48 HSNNLQEDGYHYAPPRAPVVIDVPYVPHESAPPVVVYEAPKPRPTPPRPVYTPQPAGVLK 107

Query: 131 ---YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
       YH      +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY PPP KK VY P
Sbjct: 108 DDGYHYAQPSVKFEVAAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVVYTPP 162

Query: 263 PPP----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPP  V Y+PPP  PPPP K VY
Sbjct: 163 PPPPPKKVVVYTPPP----PPPPPKKVVY 187

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 47/116 (40%), Positives = 53/116 (45%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-- 193
      HY+PP PV  P   YV   PPV Y P  +PP P  VY  P V  
Sbjct: 58 HYAPPRAPVVIDVP-----YVPHESAPPVVVYEAPKPRPTPPRP----VYTPQPAGVLKD 108

Query: 194 ---HYSPPPVYH---SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       HY+ P V   +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY PPP KK VY
Sbjct: 109 DGYHYAQPSVKFEVAAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVVY 159

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 31/65 (47%), Positives = 37/65 (56%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP   PPPVY PPP KK VY PPPP K Y P V + PP +K Y Y + P 
Sbjct: 344 TPPPP-----PPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPKVYVTPKVEYL-PPVQKGYSYPNDPQ 396

Query: 185 PVKHY 199
      P ++
Sbjct: 397 PAFNF 401

[131][TOP]
>UniRef100_Q4PSF3 Proline-rich extensin-like family protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q4PSF3_ARATH
     Length = 249

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 2e-19
 Identities = 63/112 (56%), Positives = 66/112 (58%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPPV   PPPV SPPPP  V SPPPP + SPPP V SPPPP  V S
Sbjct: 53 SPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPP---VNLS 106

Query: 176 PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPP 319
      PPPP + SPPP V SPPPP  V SPPPP + S PPPV SPPPP
Sbjct: 107 PPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPP---VLLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPP 155

 Score = 95.9 bits (237), Expect = 1e-18
 Identities = 63/111 (56%), Positives = 65/111 (58%), Gaps = 7/111 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPPV  SPPP V SPPPP  V SPPPP + SPPP V SPPPP  V SP
Sbjct: 45 PPPPVNISSPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VLLSP 98

Query: 179 PPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPP 319
      PPP + SPPP V SPPPP  V SPPPP  S PPPV SPPPP
Sbjct: 99 PPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VLLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPP 146

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 59/111 (53%), Positives = 62/111 (55%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP + SPPP V SPPPP  V SPPPP + SPPP V SPPPP  V 
Sbjct: 70 SPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VLLSPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VLL 123

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP V SPPPP  +  PPPPV  PPP  PPPP
Sbjct: 124 SPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPP--VLLSPPPPPVLFSPPPPTVTRPPPP 172

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 63/113 (55%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP + SPPP V SPPPP  V SPPPP  SPPP V SPPPP  V 
Sbjct: 61 SPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPP---VNL 114

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP V SPPPP  V SPPPP  S PPPV SPPPP
Sbjct: 115 SPPPPPVLLSPPPPPVLLSPPPPP---VNLSPPPPPVLLSPPPPPVLFSPPPP 164

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 62/133 (46%), Positives = 68/133 (51%), Gaps = 21/133 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP + S PPPV SPPPP  V SPPPP  S PPPV SPPPP  V 
Sbjct: 97 SPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VLLSPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPP---VLL 150

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP-----------VYHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYS---PPPVY 301
      SPPPP  +SPPP      + SPPPP+   Y K+PPPP  Y  PPP 
Sbjct: 151 SPPPPPVLFSPPPPTVTRPPPPPTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPP-- 208

Query: 302 HSPPPPKKHYVYK 340
       PPPP+  YK
Sbjct: 209 --PPPPQAARSYK 219

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 59/125 (47%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 14/125 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKH---Y 163
      SPPPP + SPPP V SPPPP  V SPPPP   PPP + SPPPP+   Y
Sbjct: 133 SPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPP---VLFSPPPPTVTRPPPPPTITRSPPPPRPQAAAY 189

Query: 164 VYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPK 322
       K+PPPP  Y  PPP  PPPP+  YK SPPPP   PP Y  +SPPPP 
Sbjct: 190 YKKTPPPPPYKYGRVYPPP----PPPPQAARSYKRSPPPP-----PPSKYGRVYSPPPPG 240

Query: 323 KHYVY 337
      K +++
Sbjct: 241 KSWLW 245

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 61/123 (49%), Positives = 63/123 (51%), Gaps = 12/123 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP  SPPP V SPPPP  V SPPPP  S PPPV SPPPP  V 
Sbjct: 88 SPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVLLSPPPPPVLLSPPPPP---VNL 141

Query: 173 SPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP------VYHSPPPPKKH 328
      SPPPP  S PPPV SPPPP  V + PPPP  SPPP    Y+  PP  
Sbjct: 142 SPPPPPVLLSPPPPPVLFSPPPPT---VTRPPPPPTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPP 198

Query: 329 YVY 337
      Y Y
Sbjct: 199 YKY 201

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 54/99 (54%), Positives = 57/99 (57%), Gaps = 5/99 (5%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP- 211
      P V SPPPP +  SPPPPV   PPPV SPPPP  V SPPPP + SPPP 
Sbjct: 38 PLVDLSPPPPPVNI--SSPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVNLSPPPP 92

Query: 212 -VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPP 319
      V SPPPP  V SPPPP + S PPPV SPPPP
Sbjct: 93 PVLLSPPPPP---VNLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPP 128

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 50/94 (53%), Positives = 52/94 (55%), Gaps = 5/94 (5%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHS 223
      S P P    PPPPV  SPPP V SPPPP  V SPPPP + SPPP V S
Sbjct: 32 SAPEPAPLVDLSPPPPPVNISSPPPPVNLSPPPPP---VNLSPPPPPVNLSPPPPPVNLS 88

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPP 319
      PPPP  V SPPPP + S PPPV SPPPP
Sbjct: 89 PPPPP---VLLSPPPPPVNLSPPPPPVNLSPPPP 119

[132][TOP]
>UniRef100_A9SW33 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SW33_PHYPA
     Length = 284

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 2e-19
 Identities = 59/108 (54%), Positives = 60/108 (55%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPP 181
      PPPP    PVY SPP   VY+SPP   YSP PVY SPP P   VYKSPP
Sbjct: 136 PPPPES-----PVYESPPYASPSPVYESPP-----YSPSPVYKSPPSPTYSPSPVYKSPP 185

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  YSP PVY SPP P   VYKSPP P  YSP PVY SPP P
Sbjct: 186 SPT--YSPSPVYKSPPSPTYSPSPVYKSPPSPT--YSPSPVYKSPPSP 229

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 52/95 (54%), Positives = 55/95 (57%), Gaps = 2/95 (2%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  S PPP + VY+SPP  + SP PVY SPP   VYKSPP P  YSP PVY 
Sbjct: 130 PTLPSCPPPPESPVYESPP----YASPSPVYESPPYSPSP-VYKSPPSPT--YSPSPVYK 182

Query: 221 SPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPP P   VYKSPP P  YSP PVY SPP P
Sbjct: 183 SPPSPTYSPSPVYKSPPSPT--YSPSPVYKSPPSP 215

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 43/74 (58%), Positives = 43/74 (58%), Gaps = 4/74 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP--KKHYVY 169
      KSPP P  YSP PVY SPP P   VYKSPP P  YSP PVY SPP P   VY
Sbjct: 168 KSPPSPT--YSPSPVYKSPPSPTYSPSPVYKSPPSPT--YSPSPVYKSPPSPTYSPSPVY 223

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPP 211
      KSPP P  YSP P
Sbjct: 224 KSPPSP--SYSPSP 235

[133][TOP]
>UniRef100_UPI00015B501E PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Nasonia vitripennis
      RepID=UPI00015B501E
     Length = 406

 Score = 97.8 bits (242), Expect = 3e-19
 Identities = 51/112 (45%), Positives = 56/112 (50%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP + PPP  PPPP  Y Y PPPP   PPP +SPPPP +   PPPP
Sbjct: 261 PPPPPAYGPPPPP--PPPPPPAAYAYGPPPPPPP--PPPPPAYSPPPPPAYGPPPPPPPP 316

Query: 188 VKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKH 328
        PPP Y   PPPP   Y PPPP +  PPP Y PPPP K+
Sbjct: 317 AYAPPPPPAYGPPAPPPPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPAYAPPPPPPKY 368

 Score = 95.9 bits (237), Expect = 1e-18
 Identities = 53/109 (48%), Positives = 53/109 (48%), Gaps = 5/109 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY-----KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP   PPP Y PPPP   Y    PPPP  YSPPP  PPPP   Y 
Sbjct: 208 PPPPPPPPPPPPAYGPPPPP----AYGPPPPPPPPPPPPAYSPPP---PPPPPPPPAAYG 260

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP  Y PPP  PPPP  Y Y PPPP   PPP Y PPPP
Sbjct: 261 PPPPPA--YGPPPP-PPPPPPPAAYAY-GPPPPPPPPPPPPAYSPPPPP 305

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 52/122 (42%), Positives = 56/122 (45%), Gaps = 14/122 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  YSPPP  PPPP   Y PPPP   PPP  PPPP  Y Y PPPP
Sbjct: 237 PPPPPPAYSPPP---PPPPPPPPAAYGPPPPPAYGPPPPP---PPPPPPAAYAYGPPPPP 290

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--------------HSPPPPKK 325
        PPP +SPPPP +   PPPP   PPP Y       ++PPPP 
Sbjct: 291 PP--PPPPPAYSPPPPPAYGPPPPPPPPAYAPPPPPAYGPPAPPPPPPPPPAYAPPPPPP 348

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 349 AY 350

 Score = 94.7 bits (234), Expect = 3e-18
 Identities = 47/103 (45%), Positives = 51/103 (49%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P + PPPVY PPPP   Y PPPP + PPP ++PPPP    PPPP 
Sbjct: 76 PAPPAYAPPPPVYAPPPPPP---AYAPPPPPPAYAPPPPPAYAPPPPPP----PPPPPPS 128

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP
Sbjct: 129 YGPPPPPAYGPPPPPP-----PPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPP 166

 Score = 94.7 bits (234), Expect = 3e-18
 Identities = 50/110 (45%), Positives = 52/110 (47%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP    PPPP
Sbjct: 193 PPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPP-----PPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPP-------PPPP 240

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       YSPPP  PPPP +   PPPP + PPP  PPPP  Y Y
Sbjct: 241 PPAYSPPPPPPPPPPPAAY----GPPPPPAYGPPPP--PPPPPPPAAYAY 284

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 55/105 (52%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPPV  PPP ++PPPP  Y  +PPPP + PPP  PPPP   Y PPP
Sbjct: 82 APPPPVYAPPPPPPAYAPPPPPPAY---APPPPPAYAPPPPPPPPPPPPS----YGPPPP 134

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  Y PPP  PPPP   Y PPPP  Y PPP  PPPP
Sbjct: 135 PA--YGPPP---PPPPPPPPPAYGPPPPPA--YGPPPPPPPPPPP 172

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 48/104 (46%), Positives = 48/104 (46%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP    PPPP
Sbjct: 101 PPPPAYAPPPPPAYAPPPPPP-----PPPPPPSYGPPPPPAYGPPPPPP-----PPPPPP 150

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP
Sbjct: 151 AYGPPPPPAYGPPPPPP-----PPPPPPAYGPPPPPAYGPPPPP 189

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 48/104 (46%), Positives = 48/104 (46%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP    PPPP
Sbjct: 162 PPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAY-----GPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPAY-----GPPPP 211

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP
Sbjct: 212 PPPPPPPPAYGPPPPPA-----YGPPPPPPPPPPPPAYSPPPPP 250

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 47/104 (45%), Positives = 49/104 (47%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y PPPP    PPPP
Sbjct: 185 PPPPPPPPPPPPAYGPPPPPA-----YGPPPPPPPPPPPPAYGPPPPPA-----YGPPPP 234

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y PPPP    PPPP + PPP + PPPP
Sbjct: 235 PPPPPPPPAYSPPPPP------PPPPPPAAYGPPPPPAYGPPPP 272

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 49/109 (44%), Positives = 50/109 (45%), Gaps = 5/109 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYK 172
      PPPP   PPP Y PPPP    PPPP   PPP Y    PPPP  Y  
Sbjct: 124 PPPPSYGPPPPPAYGPPPPPPP-----PPPPPAYGPPPPPAYGPPPPPPPPPPPPAY--- 175

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP + PPP  PPPP   Y PPPP  Y PPP  PPPP
Sbjct: 176 GPPPPPAYGPPPP----PPPPPPPPAYGPPPPPA--YGPPPPPPPPPPP 218

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 49/107 (45%), Positives = 54/107 (50%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + PPP  PPPP   Y PPPP  Y PP  +PPPP    PPP
Sbjct: 300 SPPPPPAYGPPPP----PPPP----AYAPPPPPA--YGPP----APPPP-------PPPP 338

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      P   PPP ++PPPP  Y  +PPPP  YSP P VY P PP
Sbjct: 339 PAYAPPPPPPAYAPPPPPPAY---APPPPPPKYSPAPIVVYGPPAPP 382

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 2e-13
 Identities = 42/104 (40%), Positives = 49/104 (47%), Gaps = 7/104 (6%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPVYHSPPPPKKH-------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      Y+ P  PPPP +    V  P PP  Y+PPP ++PPPP  Y  PPPP
Sbjct: 48 YAVVPAPQPPPPPPAYDDCDEIVLVPGKPAPPA--YAPPPPVYAPPPPPPAYA-PPPPPP 104

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y PPPP    PPPP + PPP + PPPP
Sbjct: 105 AYAPPPPPAYAPPPPP------PPPPPPPSYGPPPPPAYGPPPP 142

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS-----------PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPPP  Y      P P ++PPPP  VY +PPPP  Y+P   PPPP 
Sbjct: 56 PPPPPPAYDDCDEIVLVPGKPAPPAYAPPPP----VY-APPPPPPAYAP-----PPPPP- 104

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        Y PPPP  Y+PPP  PPPP   Y PPPP  Y PPP  PPPP
Sbjct: 105 ---AYAPPPPPA--YAPPPPPPPPPPPPS---YGPPPPPA--YGPPPPPPPPPPP 149

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 44/119 (36%), Positives = 50/119 (42%), Gaps = 13/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-------------KHYSPPPVYHSPPP 148
      PPPP + PPP + PPPP   Y PPPP        Y+PPP  PPP
Sbjct: 293 PPPPPAYSPPPPPAYGPPPPPPPPAYAPPPPPAYGPPAPPPPPPPPPAYAPPP----PPP 348

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
         Y PP    PPP Y PPPP K+   P P+ Y PP   PP PK+
Sbjct: 349 -----AYAPPP-------PPPAYAPPPPPPKY-----SPAPIVVYGPPAPPPPPPAPKR 390

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 46/107 (42%), Gaps = 11/107 (10%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-----------PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PVY  P P+    PPPP  Y      P P ++PPPP  VY PPPP
Sbjct: 46 PVYAVVPAPQ-------PPPPPPAYDDCDEIVLVPGKPAPPAYAPPPP----VYAPPPPP 94

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
         P Y PPPP   Y PPPP  Y+PPP  PPPP +
Sbjct: 95 -------PAYAPPPPPP---AYAPPPPPA--YAPPPPPPPPPPPPSY 129

[134][TOP]
>UniRef100_Q43586 PAP8 product (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=Q43586_TOBAC
     Length = 99

 Score = 97.8 bits (242), Expect = 3e-19
 Identities = 58/113 (51%), Positives = 61/113 (53%), Gaps = 13/113 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      S PPP   P PVY SPPPPKK Y      VYKSPPPP+K Y P P + P P 
Sbjct: 4  SRPPP-----PAPVYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPLKPYHPSPTPYHPAP- 57

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYH 304
        VY SPPPP    PVY SPPPP  VYKSP P P + SPPP YH
Sbjct: 58 ----VYMSPPPPT------PVYKSPPPPTP--VYKSPAPHHPYLYASPPPPYH 98

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 54/103 (52%), Positives = 58/103 (56%), Gaps = 11/103 (10%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVK-H------YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 214
      PPPP  VYKSPPPP K +   Y P PVY SPPPP K Y + SP P  Y P PV
Sbjct: 6  PPPPAP--VYKSPPPPKKPYHPSPTPYHPAPVYKSPPPPLKPY-HPSPTP----YHPAPV 58

Query: 215 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHY 331
      Y SPPPP  VYKSPPPP  Y P  P ++ PPP HY
Sbjct: 59 YMSPPPPTP--VYKSPPPPTPVYKSPAPHHPYLYASPPPPYHY 99

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 40/75 (53%), Positives = 43/75 (57%), Gaps = 2/75 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP+K Y P P + P P   VY SPPPP    PVY SPPPP  VYKSP 
Sbjct: 37 KSPPPPLKPYHPSPTPYHPAP-----VYMSPPPPT------PVYKSPPPPTP--VYKSPA 83

Query: 182 P--PVKHYSPPPVYH 220
      P P + SPPP YH
Sbjct: 84 PHHPYLYASPPPPYH 98

[135][TOP]
>UniRef100_A3KD20 Leucine-rich repeat/extensin n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia
      RepID=A3KD20_NICPL
     Length = 725

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 63/144 (43%), Positives = 65/144 (45%), Gaps = 35/144 (24%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPV-------KHYSPPPVYH---------SPPPPKKHYVY-----KSPPPPVKHYSP 121
      SPPPPV    KH SPPP H     SPPPP  VY   SPPPP +Y+P
Sbjct: 448 SPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPPPPSPVYYHHPSPSPPPPPVYYAP 507

Query: 122 P---PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPP 268
      P  P  PPPP HY     PPPP HY PP    PPPP HY  PP 
Sbjct: 508 PTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHY---EPPT 564

Query: 269 PVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHY 331
       H PPPVY  SPPPP  Y
Sbjct: 565 YTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVY 588

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 52/127 (40%), Positives = 59/127 (46%), Gaps = 23/127 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP---------PVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      PPPP HY PP     PVY  SPPPP  Y + +P PP + P  H PP 
Sbjct: 553 PPPPPVHYEPPTYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVYEHPTPSPPAGYTPPQEPSHPAPPT 612

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHY----SPPPVYH-------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
         +PPP  H+  SPPP Y+    SPPPP  Y Y SPPPP   PP 
Sbjct: 613 PPCNEPPTPPPSTPHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPPSPSPPPPTY 672

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y+S PPP
Sbjct: 673 YYSSPPP 679

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 56/121 (46%), Positives = 60/121 (49%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY----SPPPVYH-------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      +PPP  H+  SPPP Y+    SPPPP  Y Y SPPPP      SP PP
Sbjct: 620 TPPPSTPHWQPKPSPPPTYNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPPP-----------SPSPP 668

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPV----YHSPPP 316
       Y Y SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP +H  PPV  Y SPPP
Sbjct: 669 PPTYYYSSPPPP----SPPPPSPSPPPPSP-----SPPPPSYEHVPLPPVVGVSYASPPP 719

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 720 P 720

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 58/141 (41%), Positives = 65/141 (46%), Gaps = 31/141 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK-----HY--SPPPVYHSPPPPKKHYVY--------KSPPPPVKHYSPPPVYH 136
      +SPPPP    H+ SPPP  +PPP   VY    +SPPPP  SP  + 
Sbjct: 420 ESPPPPSSKSSGSHFKRSPPPPQSTPPPSPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHA 479

Query: 137 SPPPPKKHYVY-----KSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPV 274
      SPPPP  VY   SPPPP +Y+PP  P  PPPP HY     PPPP 
Sbjct: 480 SPPPPPPSPVYYHHPSPSPPPPPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPP 539

Query: 275 KHYSPPPV--YHSPPPPKKHY 331
      HY PP    PPPP HY
Sbjct: 540 VHYEPPTYTPQSPPPPPPVHY 560

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 51/110 (46%), Positives = 57/110 (51%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      P PP  + PP  +PPP  H+ K PPP  Y+P P Y SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 608 PAPPTPPCNEPP---TPPPSTPHWQPKPSPPPT--YNPSPSYTQSPPPPPPTYTYSSPPP 662

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      P   PP Y+S PPP    SPPPP  SPPP  SPPPP  +V
Sbjct: 663 PSPSPPPPTYYYSSPPP------PSPPPPSP--SPPPPSPSPPPPSYEHV 704

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 53/121 (43%), Positives = 60/121 (49%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPP 151
      SPPPP +Y+PP  P  PPPP HY     PPPP HY PP    PPPP
Sbjct: 497 SPPPPPVYYAPPTYKPQSPPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPPPVHYEPPTYTPQSPPPPP 556

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPP 316
       HY  PP  H PPPVY  SPPPP  Y + +P PP  Y+PP P + +PP 
Sbjct: 557 PVHY---EPPTYTPHSPPPPVYVTPSSPPPPTPVYEHPTPSPPA-GYTPPQEPSHPAPPT 612

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 613 P 613

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 56/140 (40%), Positives = 61/140 (43%), Gaps = 30/140 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      K P P   PPV + PP PK   +   SPPPP  S   SPPPP+  
Sbjct: 386 KPRPKPTPKPKRPPVQNKPPAPKPSTPSRPVAPIESPPPPSSKSSGSHFKRSPPPPQSTP 445

Query: 164 VYKSPPPPV-------KHYSPPPVYH---------SPPPPKKHYVY-----KSPPPPVKH 280
       SPPPPV    KH SPPP H     SPPPP  VY   SPPPP +
Sbjct: 446 P-PSPPPPVYSSSPSHKHRSPPPPTHKISPVTRHASPPPPPPSPVYYHHPSPSPPPPPVY 504

Query: 281 YSPP---PVYHSPPPPKKHY 331
      Y+PP  P  PPPP HY
Sbjct: 505 YAPPTYKPQSPPPPPPPVHY 524

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 49/97 (50%), Positives = 50/97 (51%), Gaps = 3/97 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHY---SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      +SPPPP  Y  SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SPPP  SPPPP    
Sbjct: 646 QSPPPPPPTYTYSSPPPPSPSPPPPT--YYYSSPPPP----SPPPPSPSPPPP------- 692

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      SP PP   PP  H P PP   Y SPPPPV Y
Sbjct: 693 SPSPP-----PPSYEHVPLPPVVGVSYASPPPPVIPY 724

[136][TOP]
>UniRef100_Q8RWX5 Putative uncharacterized protein At3g19020 (Fragment) n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8RWX5_ARATH
     Length = 712

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 60/106 (56%), Positives = 63/106 (59%), Gaps = 6/106 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPP----VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP P   K SP PPV+ PPPP H  SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY
Sbjct: 626 PPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVH----SPPPPV--FSPPPPMHSPPPP----VY 675

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      SPPPPV H PPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HS
Sbjct: 676 -SPPPPV-HSPPPPPVHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPVHS 712

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 48/77 (62%), Positives = 50/77 (64%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  +SPPP  SPPPP    SPPPPV YSPPP HSPPPP H  SPPP
Sbjct: 646 SPPPPPPVHSPPPPVFSPPPP-----MHSPPPPV--YSPPPPVHSPPPPPVH----SPPP 694

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP 235
      PV +SPPP HSPPPP
Sbjct: 695 PV--HSPPPPVHSPPPP 709

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 50/108 (46%), Positives = 56/108 (51%), Gaps = 7/108 (6%)
 Frame = +2

Query: 17 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      P+K  P P  P P +   SP PPV  PPP HSPPPP    SPPPP+ 
Sbjct: 618 PIKKCRPQP----PSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVHSPPPP-----VFSPPPPM- 667

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY------HSPPPP 319
      +SPPP +SPPPP    SPPPP H PPPV+   HSPPPP
Sbjct: 668 -HSPPPPVYSPPPP-----VHSPPPPPVHSPPPPVHSPPPPVHSPPPP 709

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 55/113 (48%), Positives = 61/113 (53%), Gaps = 7/113 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHY 163
      K  PP++  P  Y + P K    PP P   K SP PPV+ PPPP H 
Sbjct: 599 KMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKCR---PQPPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVH- 654

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPP 319
       SPPPPV +SPPP HSPPPP  VY SPPPPV +S PPP HSPPPP
Sbjct: 655 ---SPPPPV--FSPPPPMHSPPPP----VY-SPPPPV--HSPPPPPVHSPPPP 695

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 53/133 (39%), Positives = 60/133 (45%), Gaps = 26/133 (19%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSP------------ 142
      P PP +  P   P PPK+  K+ P K SPP  PV + P      
Sbjct: 568 PQPPKQETPKPEESPKPQPPKQEQPPKTEAP--KMGSPPLESPVPNDPYDASPIKKCRPQ 625

Query: 143 PP-----------PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      PP      P+  V+ PPPP H PPPV+ SPPPP    SPPPPV YSP
Sbjct: 626 PPSPSTEETKTTSPQSPPVHSPPPPPPVHSPPPPVF-SPPPPMH-----SPPPPV--YSP 677

Query: 290 PPVYHSPPPPKKH 328
      PP HSPPPP H
Sbjct: 678 PPPVHSPPPPPVH 690

[137][TOP]
>UniRef100_Q41645 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Volvox carteri RepID=Q41645_VOLCA
     Length = 464

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 53/104 (50%), Positives = 54/104 (51%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP  SPPPP  V SPPPP  SPPP  PPPP+   SPPPP
Sbjct: 273 PPPPRVPPSPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSSPPP----PPPPRPS---PSPPPP 325

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  PP P    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 326 RSSPSPPPPSPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPVVSPPPP 369

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 52/109 (47%), Positives = 54/109 (49%), Gaps = 3/109 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPPV  PPP  V SPPPP+    PPPP  SPPP  SP PP    S
Sbjct: 281 SPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSSPPPPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPSPPPPS 340

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPPP  SPPP  SP PP  V  PPPP   PPP  PPPP+
Sbjct: 341 PPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPP-VVSPPPPPPRASPPPPPASSPPPPPR 388

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 53/108 (49%), Positives = 55/108 (50%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      PPPP  SPPP   SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 292 PPPPRVSPSPPPPQPVSSPPPPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPP--SPPPP-------SPP 342

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SP PP  V  PPPP +  PPP  SPPPP +
Sbjct: 343 PPRPSPSPPPPRSSPSPPPP--VVSPPPPPPRASPPPPPASSPPPPPR 388

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 55/116 (47%), Positives = 58/116 (50%), Gaps = 10/116 (8%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPP 151
      +SPPP    PV  SPP  SPPPP + V SPPPPV  PPP  V SPPPP
Sbjct: 247 RSPPPRRITSPSPVLTASPPLPKTSPPPPPR--VPPSPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPP 304

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      +    PPPP  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 305 QPVSSPPPPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPSPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPP 360

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 53/105 (50%), Positives = 55/105 (52%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP  V  PPP
Sbjct: 321 SPPPPRSSPSPPPP--SPPPP-------SPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPP--VVSPPPP 369

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P +  PPP  SPPPP +   PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 370 PPRASPPPPPASSPPPPPR------PPPP----SPPP---SPPPP 401

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 49/107 (45%), Positives = 52/107 (48%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP  V  PPPP
Sbjct: 313 PPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPPSPPPPSPPPPRPSPSPPPPRSSPSPPPP--VVSPPPPP 370

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPP 319
      +  PPP  SPPPP +   PPPP  SPPP   +PP P
Sbjct: 371 PRASPPPPPASSPPPPPR------PPPPSPPPSPPPPATAAANPPSP 411

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 52/109 (47%), Positives = 57/109 (52%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP +  SPPP  SPPP +   + P PV  SPP  SPPPP + V SPP
Sbjct: 231 SPPPPARVSSSPPPATRSPPPRRI-----TSPSPVLTASPPLPKTSPPPPPR--VPPSPP 283

Query: 182 PPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  PPP  V SPPPP+    PPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 284 PPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSSPPPPPPPRPSPSPPPPRSSPSPP 332

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 49/115 (42%), Positives = 53/115 (46%), Gaps = 8/115 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVY 169
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP   PPP  PP   PP   
Sbjct: 349 SPPPPRSSPSPPPPVVSPPPPPPR---ASPPPPPASSPPPPPRPPPPSPPPSPPPPATAA 405

Query: 170 KSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +PP P  S  PP+  PPPP   +  PP +Y PPP  SPPPPKK
Sbjct: 406 ANPPSPAPSRSRAGGPPLGTRPPPPPP----EDDAPPPDYYFPPPQDMSPPPPKK 456

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 55/115 (47%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---------VYHSPPPPKK 157
      SPPPP   P V SPPPP +   S PPP  SPPP     + SPP PK 
Sbjct: 221 SPPPP------PRVSTSPPPPAR---VSSSPPPATR-SPPPRRITSPSPVLTASPPLPKT 270

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
         PPPP  SPPP  SPPPP  V SPPPP  SPPP  PPPP+
Sbjct: 271 ----SPPPPPRVPPSPPPPVASPPPPPPPRVSPSPPPPQPVSSPPP----PPPPR 317

[138][TOP]
>UniRef100_Q39005 Cell wall protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q39005_ARATH
     Length = 305

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 6e-19
 Identities = 55/120 (45%), Positives = 65/120 (54%), Gaps = 13/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP----PPPKKHYV-YKS 175
      PPPVK Y PP  H PPP KK+  + PPP+K Y PP Y P  PPP+++  K 
Sbjct: 147 PPPVKKYPPPE--HYPPPIKKYPPQEQYPPPIKKYPPPEKYPPPIKKYPPPEQYPPPIKK 204

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY---KSPPPPVKHYSPPPVYHSP-----PPPKKHY 331
      PPP+K Y PP Y  PPP K Y +  K PPPP K Y PP+  P   PPP +HY
Sbjct: 205 YPPPIKKYPPPEEY---PPPIKTYPHPPVKYPPPPYKTYPHPPIKTYPPPKECPPPPEHY 261

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 53/112 (47%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP+K Y PP Y PPP KK+  + PPP+K Y PPP+  PPP    + PPP+
Sbjct: 173 PPPIKKYPPPEKY--PPPIKKYPPPEQYPPPIKKY-PPPIKKYPPP-------EEYPPPI 222

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-----SPPPVYHSPPPPKKHY 331
      K Y PPV + PPPP K Y  P PP+K Y   PPP H P PPKK Y
Sbjct: 223 KTYPHPPVKY-PPPPYKTY----PHPPIKTYPPPKECPPPPEHYPWPPKKKY 269

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 8e-18
 Identities = 56/124 (45%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHY---VYKSPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPP+K Y PPP +SPP  PP + Y  V K PPP   P+K Y P  Y PPP K
Sbjct: 121 PPPIKKY-PPPEQYSPPFKKYPPPEQYPPPVKKYPPPEHYPPPIKKYPPQEQY--PPPIK 177

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYS-----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      K+  + PPP+K Y   PPP+  PPP KK+  + PPP+K Y PPV + PPPP
Sbjct: 178 KYPPPEKYPPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPIKKYPPPEEYPPPIKTYPHPPVKY-PPPP 236

Query: 320 KKHY 331
      K Y
Sbjct: 237 YKTY 240

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 54/115 (46%), Positives = 66/115 (57%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYKS 175
      PPPV++ PPP+  PPPP +H  K PPP +K Y PPV +   PPP KK+  + 
Sbjct: 63 PPPVQY--PPPIKKYPPPPYEHPPVKYPPP-IKTYPHPPVKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQ 119

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP+K Y PPP +SPP  PP + Y   PPPVK Y PP  H PPP KK+
Sbjct: 120 YPPPIKKY-PPPEQYSPPFKKYPPPEQY-----PPPVKKYPPPE--HYPPPIKKY 166

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 63/111 (56%), Gaps = 5/111 (4%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPP-----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP+K Y PP   P+  PPP KK+  + PPP+K Y PPV + PPPP K Y  
Sbjct: 186 PPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPIKKYPPPEEYPPPIKTYPHPPVKY-PPPPYKTY---- 240

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P PP+K Y PPP   PPP +HY  P PP K Y PPPV + PP KK+
Sbjct: 241 PHPPIKTY-PPPKEC--PPPPEHY----PWPPKKKY-PPPVEYPSPPYKKY 283

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 49/114 (42%), Positives = 58/114 (50%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSP 178
      P P   PPP+  PPP +    PPP+K Y PPP H P  PPP K Y  P
Sbjct: 47 PKFPYSPPKPPPIEKYPPPVQY-------PPPIKKYPPPPYEHPPVKYPPPIKTY----P 95

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP----PPPKKH 328
      PPVK Y PP Y PPP KK+  + PPP+K Y PP Y P  PPP+++
Sbjct: 96 HPPVK-YPPPEQY--PPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQYSPPFKKYPPPEQY 146

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 53/119 (44%), Positives = 61/119 (51%), Gaps = 6/119 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPP+K Y PP Y  PPP K Y  P PPVK Y PPP  P PP K Y   P
Sbjct: 203 KKYPPPIKKYPPPEEY---PPPIKTY----PHPPVK-YPPPPYKTYPHPPIKTY-----P 249

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PP +  PPP H P PPKK Y   PPPV++ SPP    ++ + P K +VYK
Sbjct: 250 PPKE--CPPPPEHYPWPPKKKY-----PPPVEYPSPPYKKYLRLIHSNSKPNKDVFVYK 301

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 42/114 (36%), Positives = 51/114 (44%), Gaps = 15/114 (13%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPK--KHYVYKSP-PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 202
      S P +H PP K  + Y P PPP++ Y PP Y        PPP+K Y 
Sbjct: 32 SVPNWFHHWPPFKWGPKFPYSPPKPPPIEKYPPPVQY---------------PPPIKKYP 76

Query: 203 PPPVYHSPP------------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP Y PP      PP K+  + PPP+K Y PP Y PPP KK+
Sbjct: 77 PPP-YEHPPVKYPPPIKTYPHPPVKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQY--PPPIKKY 127

[139][TOP]
>UniRef100_Q84JV0 Putative cell wall protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q84JV0_ARATH
     Length = 288

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 54/120 (45%), Positives = 65/120 (54%), Gaps = 13/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP----PPPKKHYV-YKS 175
      PPP+K Y PP  H PPP KK+  + PPP+K Y PP Y P  PPP+++  K 
Sbjct: 147 PPPIKKYPPPE--HYPPPIKKYPPQEQYPPPIKKYPPPEKYPPPIKKYPPPEQYPPPIKK 204

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY---KSPPPPVKHYSPPPVYHSP-----PPPKKHY 331
      PPP+K Y PP Y  PPP K Y +  K PPPP K Y PP+  P   PPP +HY
Sbjct: 205 YPPPIKKYPPPEEY---PPPIKTYPHPPVKYPPPPYKTYPHPPIKTYPPPKECPPPPEHY 261

 Score = 93.6 bits (231), Expect = 6e-18
 Identities = 53/112 (47%), Positives = 62/112 (55%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP+K Y PP Y PPP KK+  + PPP+K Y PPP+  PPP    + PPP+
Sbjct: 173 PPPIKKYPPPEKY--PPPIKKYPPPEQYPPPIKKY-PPPIKKYPPP-------EEYPPPI 222

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-----SPPPVYHSPPPPKKHY 331
      K Y PPV + PPPP K Y  P PP+K Y   PPP H P PPKK Y
Sbjct: 223 KTYPHPPVKY-PPPPYKTY----PHPPIKTYPPPKECPPPPEHYPWPPKKKY 269

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 55/124 (44%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHY---VYKSPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPP+K Y PPP +SPP  PP + Y  + K PPP   P+K Y P  Y PPP K
Sbjct: 121 PPPIKKY-PPPEQYSPPFKKYPPPEQYPPPIKKYPPPEHYPPPIKKYPPQEQY--PPPIK 177

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYS-----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      K+  + PPP+K Y   PPP+  PPP KK+  + PPP+K Y PPV + PPPP
Sbjct: 178 KYPPPEKYPPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPIKKYPPPEEYPPPIKTYPHPPVKY-PPPP 236

Query: 320 KKHY 331
      K Y
Sbjct: 237 YKTY 240

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 53/115 (46%), Positives = 66/115 (57%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYKS 175
      PPPV++ PPP+  PPPP +H  K PPP +K Y PPV +   PPP KK+  + 
Sbjct: 63 PPPVQY--PPPIKKYPPPPYEHPPVKYPPP-IKTYPHPPVKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQ 119

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP+K Y PPP +SPP  PP + Y   PPP+K Y PP  H PPP KK+
Sbjct: 120 YPPPIKKY-PPPEQYSPPFKKYPPPEQY-----PPPIKKYPPPE--HYPPPIKKY 166

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 63/111 (56%), Gaps = 5/111 (4%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPP-----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP+K Y PP   P+  PPP KK+  + PPP+K Y PPV + PPPP K Y  
Sbjct: 186 PPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPIKKYPPPEEYPPPIKTYPHPPVKY-PPPPYKTY---- 240

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P PP+K Y PPP   PPP +HY  P PP K Y PPPV + PP KK+
Sbjct: 241 PHPPIKTY-PPPKEC--PPPPEHY----PWPPKKKY-PPPVEYPSPPYKKY 283

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 49/114 (42%), Positives = 58/114 (50%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSP 178
      P P   PPP+  PPP +    PPP+K Y PPP H P  PPP K Y  P
Sbjct: 47 PKFPYSPPKPPPIEKYPPPVQY-------PPPIKKYPPPPYEHPPVKYPPPIKTY----P 95

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP----PPPKKH 328
      PPVK Y PP Y PPP KK+  + PPP+K Y PP Y P  PPP+++
Sbjct: 96 HPPVK-YPPPEQY--PPPIKKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQYSPPFKKYPPPEQY 146

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 50/106 (47%), Positives = 55/106 (51%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPP+K Y PP Y  PPP K Y  P PPVK Y PPP  P PP K Y   P
Sbjct: 203 KKYPPPIKKYPPPEEY---PPPIKTY----PHPPVK-YPPPPYKTYPHPPIKTY-----P 249

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP +  PPP H P PPKK Y   PPPV++ SPP  + P P
Sbjct: 250 PPKE--CPPPPEHYPWPPKKKY-----PPPVEYPSPPYKKYPPADP 288

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 42/114 (36%), Positives = 51/114 (44%), Gaps = 15/114 (13%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPK--KHYVYKSP-PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 202
      S P +H PP K  + Y P PPP++ Y PP Y        PPP+K Y 
Sbjct: 32 SVPNWFHHWPPFKWGPKFPYSPPKPPPIEKYPPPVQY---------------PPPIKKYP 76

Query: 203 PPPVYHSPP------------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP Y PP      PP K+  + PPP+K Y PP Y PPP KK+
Sbjct: 77 PPP-YEHPPVKYPPPIKTYPHPPVKYPPPEQYPPPIKKYPPPEQY--PPPIKKY 127

[140][TOP]
>UniRef100_C0HF38 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HF38_MAIZE
     Length = 580

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 53/117 (45%), Positives = 57/117 (48%), Gaps = 10/117 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP + Y PPP H  PPPP + Y  PPPP H PPP   H PPPP +H + 
Sbjct: 82 PPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPPPRGYG-PPPPPPHGHVPPPPPPRHGHGPPPPGQHVL-- 138

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P P H PPP H PP   PP    PPPP H PPP H PPPP H
Sbjct: 139 PPLLPHGHGPPPPGQHMPPPHGHGPPPPGQRVPPPPPPHGHGPPPPGQHLPPPPPPH 195

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 7e-19
 Identities = 51/112 (45%), Positives = 57/112 (50%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP + Y PPP   H PPPP  + + PPPP +H PP P H PPPP +H  
Sbjct: 100 PPPPPRGYGPPPPPPHGHVPPPPPPRHGH-GPPPPGQHVLPPLLPHGHGPPPPGQHM--- 155

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
       PPP H PPP  PPPP H   PPPP +H PPP H  PP H
Sbjct: 156 --PPPHGHGPPPPGQRVPPPPPPHG--HGPPPPGQHLPPPPPPHGHGPPPPH 203

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 50/113 (44%), Positives = 55/113 (48%), Gaps = 9/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYK------SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      PPPP H PPP   H PPPP +H +     PPPP +H PPP H PPPP + 
Sbjct: 111 PPPPHGHVPPPPPPRHGHGPPPPGQHVLPPLLPHGHGPPPPGQHM-PPPHGHGPPPPGQR 169

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPPP H PPP H PP     PPPP H PPP  +PPPP
Sbjct: 170 V--PPPPPPHGHGPPPPGQHLPP----------PPPPHGHGPPPPHQQAPPPP 210

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 48/109 (44%), Positives = 55/109 (50%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP H S PP  P PP +   PPPP + Y PPP H  PPPP + Y  PPPP
Sbjct: 60 PPHHHQSVPP----PGPPPQWSAQGHPPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPPPRGY---GPPPP 112

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKH 328
         PP H PPPP  + + PPPP +H PP P H PPPP +H
Sbjct: 113 ------PPHGHVPPPPPPRHGH-GPPPPGQHVLPPLLPHGHGPPPPGQH 154

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 49/125 (39%), Positives = 56/125 (44%), Gaps = 21/125 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPP----------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPP 151
      P P   + P  H PP     PP +   PPPP + Y PPP H  PPPP
Sbjct: 44 PSPTAPAAAAPNHVHHPPHHHQSVPPPGPPPQWSAQGHPPPPPRGYGPPPPQHQHVPPPP 103

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      + Y  PPPP H PPP   H PPPP +H +     PPPP +H PPP H
Sbjct: 104 PRGY-GPPPPPPHGHVPPPPPPRHGHGPPPPGQHVLPPLLPHGHGPPPPGQH-MPPPHGH 161

Query: 305 SPPPP 319
      PPPP
Sbjct: 162 GPPPP 166

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 42/91 (46%), Positives = 45/91 (49%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      PPPP +H PP P H PPPP +H   PPP H PPP  PPPP H   PP
Sbjct: 130 PPPPGQHVLPPLLPHGHGPPPPGQHM-----PPPHGHGPPPPGQRVPPPPPPHG--HGPP 182

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PP +H PPP H  PP H   PP PV
Sbjct: 183 PPGQHLPPPPPPHGHGPPPPHQQAPPPPDPV 213

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 35/92 (38%), Positives = 43/92 (46%), Gaps = 6/92 (6%)
 Frame = +2

Query: 77 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKH 244
      Y Y+ P   +P V+H  PP H  +S PPP   PPP +  H PPPP+ 
Sbjct: 40 YAYRPSPTAPAAAAPNHVHH---PPHHH---QSVPPP----GPPPQWSAQGHPPPPPRG- 88

Query: 245 YVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYV 334
       Y PPP +H PPP  Y PPPP  +V
Sbjct: 89 --YGPPPPQHQHVPPPPPRGYGPPPPPPHGHV 118

[141][TOP]
>UniRef100_Q9FUR6 ENOD2 (Fragment) n=1 Tax=Cladrastis kentukea RepID=Q9FUR6_CLALU
     Length = 244

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 64/140 (45%), Positives = 68/140 (48%), Gaps = 27/140 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      + PPP  P H PPPVY PP K  VY+ PP    P H PPPVY PP 
Sbjct: 72 EKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPPHE 131

Query: 152 KKHYVYKSP---PPPV----KHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSP----PPPV---KH 280
      K  VY P  PPPV   H PPPVY  H PPP  VY+ P  PPPV  H
Sbjct: 132 KPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPP----VYQPPPHEKPPPVYPPPH 187

Query: 281 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       PPPVY PPP +K VYK
Sbjct: 188 EKPPPVY-QPPPHEKPPVYK 206

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 53/114 (46%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 4/114 (3%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPP +  PPPVY P PPP H ++ PPP P H PPPVY PP K  VY+ P
Sbjct: 24 PPPTE--KPPPVYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYQPP 81

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P  H PPPVY PP K  VY+ PP  H PP VY PP K  VY+
Sbjct: 82 P----HVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPP----HEKPPSVY-PPPHEKPPPVYQ 126

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 56/123 (45%), Positives = 58/123 (47%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPV----KHYSPPPVYHSPPPPKKH 160
      + PPP K  PP H PP K  VY P  PPPV   H PPPVY PP K 
Sbjct: 28 EKPPPVYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYQPPPHVKPP 87

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPV----KHYSPPPVY---HSP 310
      VY+ PP  H PPPVY PP K  VY P  PPPV   H PPPVY  H 
Sbjct: 88 PVYQPPP----HVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEK 143

Query: 311 PPP 319
      PPP
Sbjct: 144 PPP 146

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 54/116 (46%), Positives = 57/116 (49%), Gaps = 12/116 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP--PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      + PPP P H PPPVY PP K  VY  PPP H PPPVY PP K  VY 
Sbjct: 131 EKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVY---PPP--HEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPP 185

Query: 176 P---PPPVKHYSP---PPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      P  PPPV  P  PPVY  + PPP +K VYK P   Y PPP H PP
Sbjct: 186 PHEKPPPVYQPPPHEKPPVYKPPGYEPPPVEKPPVYKPPVEKPPSYKPPPYGHYPP 241

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 62/135 (45%), Positives = 64/135 (47%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---P 181
      PPP H PPPVY PP K  VY  PPP H PPPVY PP K  VY P  P
Sbjct: 115 PPP--HEKPPPVYQPPPHEKPPPVY---PPP--HEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKP 167

Query: 182 PPV----KHYSPPPVY---HSPPPP-------KKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PPV   H PPPVY  H PPP    +K VYK P  PPPV+  PPVY P
Sbjct: 168 PPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPVYKPPGYEPPPVE---KPPVYKPP 224

Query: 311 --------PPPKKHY 331
          PPP HY
Sbjct: 225 VEKPPSYKPPPYGHY 239

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 53/105 (50%), Gaps = 5/105 (4%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSP--PPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 202
      PP Y PP K  VYK P PPPV H   PPPVY PPP +K   PPP  H 
Sbjct: 19 PPTYEPPPTEKPPPVYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPVY--PPPHEKPPPVYQPPP---HEK 73

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPPVY PP K  VY+ PP  H PPPVY PP K  VY
Sbjct: 74 PPPVYQPPPHVKPPPVYQPPP----HVKPPPVYQPPPHEKPPSVY 114

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 63/142 (44%), Positives = 65/142 (45%), Gaps = 31/142 (21%)
 Frame = +2

Query: 8  PPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPV----KHYSPPPVY---HSPPP 148
      PPP  P H PPPVY PP K  VY P  PPPV   H PPPVY  H PP
Sbjct: 86 PPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHEKPPSVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPP 145

Query: 149 PKKHYVYKSPP----PPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSP--- 289
      P  VY+ PP  PPV  H PPPVY PP K  VY P  PPPV  P  
Sbjct: 146 P----VYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEKPPPVYPPPHEKPPPVYQPPPHEK 201

Query: 290 -----PPVYHSPPPPKKHYVYK 340
        PP Y  PP +K VYK
Sbjct: 202 PPVYKPPGYEP-PPVEKPPVYK 222

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 45/113 (39%), Positives = 53/113 (46%), Gaps = 4/113 (3%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPP- 184
      P + +Y PP  + PP +K  Y+ PPP K  PPPVY P PPP H ++ PPP 
Sbjct: 1  PVLANYKPPT--YEPPATEKPPTYE-PPPTEK---PPPVYKPPIYPPPVHHPPHEKPPPV 54

Query: 185 -PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      P H PPPVY PP        H PPPVY PP K  VY+
Sbjct: 55 YPPPHEKPPPVYQPPP----------------HEKPPPVYQPPPHVKPPPVYQ 91

[142][TOP]
>UniRef100_Q5N8V9 Os01g0899700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q5N8V9_ORYSJ
     Length = 412

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 52/122 (42%), Positives = 60/122 (49%), Gaps = 13/122 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPP   P + +PP Y+ PPPP  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+  Y
Sbjct: 237 SPPPYQYTPPNSYQAPPTSYNHPPPP---YGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQ----Y 289

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      + PP  + SPP + PPPP   YKSPP    PP HYSPPP   PP 
Sbjct: 290 QHSPPANSYVSPPLAHQYPPPP-----YKSPPIPPYYFNSPPANHYSPPPYNFGSSPPTY 344

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 345 QY 346

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 8e-18
 Identities = 56/137 (40%), Positives = 64/137 (46%), Gaps = 29/137 (21%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPP----PKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      P PP + SPP P  SPPP  P  + Y SPP   PP  Y+PP Y +PP  
Sbjct: 197 PSPPFNYKSPPLPNQFSPPPFNKFPPPSHQYPSPPQSSYHSPPPYQYTPPNSYQAPPTSY 256

Query: 155 KH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYH 304
      H  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+ +  SPP   PP+ H PPP Y 
Sbjct: 257 NHPPPPYGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQYQH---SPPANSYVSPPLAHQYPPPPYK 313

Query: 305 SPP--------PPKKHY 331
      SPP    PP HY
Sbjct: 314 SPPIPPYYFNSPPANHY 330

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 45/116 (38%), Positives = 57/116 (49%), Gaps = 16/116 (13%)
 Frame = +2

Query: 23 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------VY 169
      K + PP++  PP  Y Y SPP   PP+ +  PP ++ PPP  Y    Y
Sbjct: 176 KPHIQPPIFPYNSPPPSPYQYPSPPFNYKSPPLPNQFSPPPFNKFPPPSHQYPSPPQSSY 235

Query: 170 KSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      SPP   PP + +PP Y+ PPPP  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+
Sbjct: 236 HSPPPYQYTPPNSYQAPPTSYNHPPPP---YGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQ 288

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 54/148 (36%), Positives = 61/148 (41%), Gaps = 50/148 (33%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYHSPP------- 145
      SP PP  Y PPP Y + PPP+ +  SPP   PP+ H PPP Y SPP    
Sbjct: 267 SPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQYQH---SPPANSYVSPPLAHQYPPPPYKSPPIPPYYFN 323

Query: 146 -PPKKHYVYKSPPP-------PVKHYSPPP----------------------------VY 217
      PP HY  SPPP    P  YSPP               V+
Sbjct: 324 SPPANHY---SPPPYNFGSSPPTYQYSPPLLPKTPKYLPPKVPLEMSPPAHATSPQPLVH 380

Query: 218 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV 298
      +SPPPP +H  S P V Y SPPPV
Sbjct: 381 YSPPPPLQHAGISSTTPSVNSYQSPPPV 408

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 53/109 (48%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP  + SPPP Y P PP  + YKSPP P  +SPPP  PPP ++   P PP
Sbjct: 181 PPIFPYNSPPPSPYQYPSPP---FNYKSPPLP-NQFSPPPFNKFPPPSHQY-----PSPP 231

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       Y PP Y  PP   Y++PP  H PP Y+SP PP  Y+
Sbjct: 232 QSSYHSPPPYQYTPPNS----YQAPPTSYNHPPPPYGYNSPIPPTNKYL 276

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 39/99 (39%), Positives = 41/99 (41%), Gaps = 28/99 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------------------PP 103
      KSPP    PP HYSPPP   PP  Y  SPP         PP
Sbjct: 313 KSPPIPPYYFNSPPANHYSPPPYNFGSSPPTYQY---SPPLLPKTPKYLPPKVPLEMSPP 369

Query: 104 VKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV 214
        SP P+ H SPPPP +H  S P V Y SPPPV
Sbjct: 370 AHATSPQPLVHYSPPPPLQHAGISSTTPSVNSYQSPPPV 408

[143][TOP]
>UniRef100_Q40793 Tyrosine-rich hydroxyproline-rich glycoprotein (Fragment) n=1
      Tax=Petroselinum crispum RepID=Q40793_PETCR
     Length = 259

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 52/94 (55%), Positives = 55/94 (58%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      YHSPPPP   KSPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPPVK     SP
Sbjct: 1  YHSPPPP-----VKSPPPPYYYSSPPPPVKSPPPP---YYYTSPPPPVK---------SP 43

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP  Y Y SPPPP+K SPPP Y+ P P H
Sbjct: 44 PPP---YYYTSPPPPMK--SPPPPYYPHPHPHPH 72

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 46/80 (57%), Positives = 49/80 (61%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPVK  PP Y SPPPP   KSPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 3  SPPPPVKSPPPPYYYSSPPPP-----VKSPPPPYYYTSPPPPVKSPPPP---YYYTSPPP 54

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 244
      P+K SPPP Y+ P P H
Sbjct: 55 PMK--SPPPPYYPHPHPHPH 72

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 31/71 (43%), Positives = 36/71 (50%), Gaps = 5/71 (7%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKH 196
      S P ++P P K  YK P P  +PP Y SPPPP K   Y YKSPPPP K 
Sbjct: 189 SAKPFAYAPKTPYKK-CYKPVPTPAAPLTPPYYYQSPPPPSKSPAPTPYYYKSPPPPTKS 247

Query: 197 YSPPPVYHSPP 229
      +P P Y+ P
Sbjct: 248 PAPTPYYYKSP 258

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 31/71 (43%), Positives = 36/71 (50%), Gaps = 5/71 (7%)
 Frame = +2

Query: 116 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKH 280
      S P ++P P K  YK P P  +PP Y SPPPP K   Y YKSPPPP K 
Sbjct: 189 SAKPFAYAPKTPYKK-CYKPVPTPAAPLTPPYYYQSPPPPSKSPAPTPYYYKSPPPPTKS 247

Query: 281 YSPPPVYHSPP 313
      +P P Y+ P
Sbjct: 248 PAPTPYYYKSP 258

[144][TOP]
>UniRef100_B3XYC5 Chitin-binding lectin n=1 Tax=Solanum lycopersicum var. cerasiforme
      RepID=B3XYC5_SOLLC
     Length = 365

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 55/105 (52%), Positives = 55/105 (52%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 97 SPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPPPSPSPPPPTP--SPPPPAPSPPPPSPPPPSPSPPP 150

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    SP PP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 151 P----SPPPPSPSPPPPTPSPPPPSPSPPPPTPSPPPPAPSPPPP 191

[145][TOP]
>UniRef100_A2WXZ6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WXZ6_ORYSI
     Length = 412

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 52/122 (42%), Positives = 60/122 (49%), Gaps = 13/122 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPP   P + +PP Y+ PPPP  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+  Y
Sbjct: 237 SPPPYQYTPPNSYQAPPTSYNHPPPP---YGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQ----Y 289

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      + PP  + SPP + PPPP   YKSPP    PP HYSPPP   PP 
Sbjct: 290 QHSPPANSYVSPPLAHQYPPPP-----YKSPPIPPYYFNSPPANHYSPPPYNFGSSPPTY 344

Query: 326 HY 331
      Y
Sbjct: 345 QY 346

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 8e-18
 Identities = 56/137 (40%), Positives = 64/137 (46%), Gaps = 29/137 (21%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP-PVYHSPPP----PKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      P PP + SPP P  SPPP  P  + Y SPP   PP  Y+PP Y +PP  
Sbjct: 197 PSPPFNYKSPPLPNQFSPPPFNKFPPPSHQYPSPPQSSYHSPPPYQYTPPNSYQAPPTSY 256

Query: 155 KH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYH 304
      H  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+ +  SPP   PP+ H PPP Y 
Sbjct: 257 NHPPPPYGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQYQH---SPPANSYVSPPLAHQYPPPPYK 313

Query: 305 SPP--------PPKKHY 331
      SPP    PP HY
Sbjct: 314 SPPIPPYYFNSPPANHY 330

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 45/116 (38%), Positives = 57/116 (49%), Gaps = 16/116 (13%)
 Frame = +2

Query: 23 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------VY 169
      K + PP++  PP  Y Y SPP   PP+ +  PP ++ PPP  Y    Y
Sbjct: 176 KPHIQPPIFPYNSPPPSPYQYPSPPFNYKSPPLPNQFSPPPFNKFPPPSHQYPSPPQSSY 235

Query: 170 KSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      SPP   PP + +PP Y+ PPPP  Y Y SP PP  Y PPP Y + PPP+
Sbjct: 236 HSPPPYQYTPPNSYQAPPTSYNHPPPP---YGYNSPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQ 288

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 54/148 (36%), Positives = 61/148 (41%), Gaps = 50/148 (33%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------PPVKHYSPPPVYHSPP------- 145
      SP PP  Y PPP Y + PPP+ +  SPP   PP+ H PPP Y SPP    
Sbjct: 267 SPIPPTNKYLPPPYYFNSPPPQYQH---SPPANSYVSPPLAHQYPPPPYKSPPIPPYYFN 323

Query: 146 -PPKKHYVYKSPPP-------PVKHYSPPP----------------------------VY 217
      PP HY  SPPP    P  YSPP               V+
Sbjct: 324 SPPANHY---SPPPYNFGSSPPTYQYSPPLLPKTPKYLPPKVPLEMSPPAHATSPQPLVH 380

Query: 218 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV 298
      +SPPPP +H  S P V Y SPPPV
Sbjct: 381 YSPPPPLQHAGISSTTPSVNSYQSPPPV 408

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 53/109 (48%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP  + SPPP Y P PP  + YKSPP P  +SPPP  PPP ++   P PP
Sbjct: 181 PPIFPYNSPPPSPYQYPSPP---FNYKSPPLP-NQFSPPPFNKFPPPSHQY-----PSPP 231

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       Y PP Y  PP   Y++PP  H PP Y+SP PP  Y+
Sbjct: 232 QSSYHSPPPYQYTPPNS----YQAPPTSYNHPPPPYGYNSPIPPTNKYL 276

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 39/99 (39%), Positives = 41/99 (41%), Gaps = 28/99 (28%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP------------------PP 103
      KSPP    PP HYSPPP   PP  Y  SPP         PP
Sbjct: 313 KSPPIPPYYFNSPPANHYSPPPYNFGSSPPTYQY---SPPLLPKTPKYLPPKVPLEMSPP 369

Query: 104 VKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV 214
        SP P+ H SPPPP +H  S P V Y SPPPV
Sbjct: 370 AHATSPQPLVHYSPPPPLQHAGISSTTPSVNSYQSPPPV 408

[146][TOP]
>UniRef100_Q5ZB68 Os01g0594300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q5ZB68_ORYSJ
     Length = 551

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPP
Sbjct: 433 SPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPP 483

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP  Y  PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 484 PYYEVSPEDRYLSPPPPPA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPP 527

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP P  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 409 SPPPP----SPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPP 457

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP + +++PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 458 PYYEVSPEDRYLSPPPPPAY--HEAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 500

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 57/109 (52%), Positives = 59/109 (54%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 399 SPPPP----SPPPP--SPPPPSP-----SPPPP----SPPPP--SPPPPSP-----SPPP 436

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P  SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++
Sbjct: 437 P----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH 478

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 53/119 (44%), Positives = 61/119 (51%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYV-----YKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      SPPPP  SPPP  VY+S PPP + V   Y SPPP P H +PPP Y+  P +
Sbjct: 438 SPPPP----SPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDR 493

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y SPPPP +  PP  PPP   P+ Y+  PP PVK  P  Y SPPPP
Sbjct: 494 ---YLSPPPPPAYQETPP----PPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 545

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 45/102 (44%), Positives = 55/102 (53%), Gaps = 7/102 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPPP  SP  Y SPPPP +  ++PPP
Sbjct: 454 SPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYQ--ETPPP 509

Query: 185 PVKH-YSPPPVYHSPPPPK------KHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      P ++ SP  Y SPPPP     Y Y SPPPP  + P
Sbjct: 510 PPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 551

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 34/64 (53%), Positives = 34/64 (53%)
 Frame = +2

Query: 128 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      V SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  S
Sbjct: 396 VLPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPS 433

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 434 PPPP 437

[147][TOP]
>UniRef100_B9ILJ5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9ILJ5_POPTR
     Length = 509

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP PV  PPP +SPPPP    SPPPP+ HY PPP  PPPP  VY  PP
Sbjct: 415 SPPMPVPSPPPPPPVYSPPPPPPS---SSPPPPI-HYKPPPSPSPPPPPA---VYYHSPP 467

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PP +Y SPPPP  VY+ P PP+  S  Y SPPPP
Sbjct: 468 PLSPPPPPVIYGSPPPPTP--VYEGPLPPITGVS----YASPPPP 506

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 46/97 (47%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  PPPP    SPPPP  YSPP   PPPP    SPPPP+ HY PPP  
Sbjct: 406 PSLPPPPPPSPPMPVPSPPPPPPVYSPP-----PPPPS-----SSPPPPI-HYKPPPSPS 454

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPPP  VY  PPP+  PP +Y SPPPP  Y
Sbjct: 455 PPPPPA---VYYHSPPPLSPPPPPVIYGSPPPPTPVY 488

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 34/71 (47%), Positives = 36/71 (50%)
 Frame = +2

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      P  PPPP    SPPPP   PPVY PPPP    SPPPP+ HY PPP  
Sbjct: 406 PSLPPPPPPSPPMPVPSPPPP------PPVYSPPPPPPS----SSPPPPI-HYKPPPS-P 453

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
      SPPPP  Y +
Sbjct: 454 SPPPPPAVYYH 464

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 2e-06
 Identities = 29/65 (44%), Positives = 32/65 (49%), Gaps = 8/65 (12%)
 Frame = +2

Query: 161 YVYKSPPPP--------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      +V  PPPP       PPPVY PPPP    SPPPP+ HY PPP  PPP
Sbjct: 404 FVPSLPPPPPPSPPMPVPSPPPPPPVYSPPPPPPS----SSPPPPI-HYKPPPSPSPPPP 458

Query: 317 PKKHY 331
      P +Y
Sbjct: 459 PAVYY 463

[148][TOP]
>UniRef100_B9EXV1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9EXV1_ORYSJ
     Length = 532

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPP
Sbjct: 414 SPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPP 464

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP  Y  PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 465 PYYEVSPEDRYLSPPPPPA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPP 508

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP P  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 390 SPPPP----SPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPP 438

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP ++ ++PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 439 PYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 481

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 56/110 (50%), Positives = 58/110 (52%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 368 SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPP--PSPPP 410

Query: 185 PVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P   PP P  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++
Sbjct: 411 PSPSPPPPSPPPPSPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH 459

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 53/119 (44%), Positives = 61/119 (51%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYV-----YKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      SPPPP  SPPP  VY+S PPP + V   Y SPPP P H +PPP Y+  P +
Sbjct: 419 SPPPP----SPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDR 474

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y SPPPP +  PP  PPP   P+ Y+  PP PVK  P  Y SPPPP
Sbjct: 475 ---YLSPPPPPAYQETPP----PPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 526

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 45/102 (44%), Positives = 55/102 (53%), Gaps = 7/102 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPPP  SP  Y SPPPP +  ++PPP
Sbjct: 435 SPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYQ--ETPPP 490

Query: 185 PVKH-YSPPPVYHSPPPPK------KHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      P ++ SP  Y SPPPP     Y Y SPPPP  + P
Sbjct: 491 PPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 532

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 48/92 (52%), Positives = 48/92 (52%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      V SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  S
Sbjct: 358 VLPSPPPPPP-----SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPS 397

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 398 PPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPP 418

[149][TOP]
>UniRef100_Q8L3T8 cDNA clone:001-201-A04, full insert sequence n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q8L3T8_ORYSJ
     Length = 570

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 2e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPP
Sbjct: 452 SPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPP 502

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP  Y  PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 503 PYYEVSPEDRYLSPPPPPA-YQETPPPPPQYEVSPEDRYLSPPPP 546

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 5e-18
 Identities = 54/105 (51%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP P  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP  Y Y SPPP
Sbjct: 428 SPPPP----SPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPP----SPPPP--SPPPPSPVY-YSSPPP 476

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP ++ ++PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 477 PYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 519

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 56/110 (50%), Positives = 58/110 (52%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 406 SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPP--PSPPP 448

Query: 185 PVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P   PP P  SPPPP  Y Y SPPPP  SP  Y SPPPP ++
Sbjct: 449 PSPSPPPPSPPPPSPPPPSPVY-YSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH 497

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 53/119 (44%), Positives = 61/119 (51%), Gaps = 14/119 (11%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYV-----YKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      SPPPP  SPPP  VY+S PPP + V   Y SPPP P H +PPP Y+  P +
Sbjct: 457 SPPPP----SPPPPSPVYYSSPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYHEAPPPPYYEVSPEDR 512

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y SPPPP +  PP  PPP   P+ Y+  PP PVK  P  Y SPPPP
Sbjct: 513 ---YLSPPPPPAYQETPP----PPPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPP 564

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 45/102 (44%), Positives = 55/102 (53%), Gaps = 7/102 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP  Y SPPPP ++ ++PPPP  SP  Y SPPPP +  ++PPP
Sbjct: 473 SPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYH--EAPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPAYQ--ETPPP 528

Query: 185 PVKH-YSPPPVYHSPPPPK------KHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      P ++ SP  Y SPPPP     Y Y SPPPP  + P
Sbjct: 529 PPQYEVSPEDRYLSPPPPSPVKWKLPVYEYSSPPPPAATWKP 570

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 48/92 (52%), Positives = 48/92 (52%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      V SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  S
Sbjct: 396 VLPSPPPPPP-----SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPS 435

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 436 PPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPP 456

[150][TOP]
>UniRef100_Q09084 Extensin (Class II) n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=Q09084_SOLLC
     Length = 322

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 52/113 (46%), Positives = 59/113 (52%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY---K 172
      +SPPPP   PPP +  P +H  +SPPPP H  P +HSPPPP  Y +  
Sbjct: 47 RSPPPPKSTPLPPPAPYKKSPTYQH---RSPPPPT-HKISPVTHHSPPPPSPVYDHPSPS 102

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      SPPPPV + PPPVYH PPP  Y KSPPPP    P  SP PP  Y
Sbjct: 103 SPPPPVYYSPPPPVYHEPPPT---YKPKSPPPPPTPSYEHPKTPSPLPPTPSY 152

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 52/135 (38%), Positives = 56/135 (41%), Gaps = 25/135 (18%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-- 175
      K+P PP  Y P   P P +H  SPPPP  Y P   PPPP  Y +  
Sbjct: 165 KTPSPPTPSYEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQPQSPPPPPTPSYEHPKTP 224

Query: 176 --------------PPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKH-----YVYKSPPPPVKHYS 286
             PPPP H+  SPP Y SPPPP    Y Y SPPPP   
Sbjct: 225 SHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSPSPPPPTYYYSSPPPP-SPSP 283

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP Y SPPPP  Y
Sbjct: 284 PPPTYSSPPPPPPFY 298

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 48/111 (43%), Positives = 56/111 (50%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K P P   PPP + S   K  +SPPPP   PPP +  P +H  +SPP
Sbjct: 23 KPKPKPKPRGPPPPTWKSSGSHNK----RSPPPPKSTPLPPPAPYKKSPTYQH---RSPP 75

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY---KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP H  P +HSPPPP  Y +  SPPPPV + PPPVYH PPP K
Sbjct: 76 PPT-HKISPVTHHSPPPPSPVYDHPSPSSPPPPVYYSPPPPVYHEPPPTYK 125

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 54/136 (39%), Positives = 61/136 (44%), Gaps = 26/136 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----------VYKSPPPPVKHYSPPPVY---HS 139
      +SPPPP H  P +HSPPPP  Y      VY SPPPPV ++ PPP Y   
Sbjct: 72 RSPPPPT-HKISPVTHHSPPPPSPVYDHPSPSSPPPPVYYSPPPPV-YHEPPPTYKPKSP 129

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY------SPP--- 292
      PPPP  Y +  P P+  P P Y P P H  K+P PP  Y   SPP  
Sbjct: 130 PPPPTPSYEHPKTPSPL---PPTPSYEHPKTPPSHEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPTPS 186

Query: 293 ---PVYHSPPPPKKHY 331
       P  SPPPP  Y
Sbjct: 187 YEHPKTPSPPPPTPSY 202

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 52/160 (32%), Positives = 57/160 (35%), Gaps = 55/160 (34%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----------------------------------PKKHY 79
      SPPPPV + PPPVYH PPP                  P H 
Sbjct: 103 SPPPPVYYSPPPPVYHEPPPTYKPKSPPPPPTPSYEHPKTPSPLPPTPSYEHPKTPPSHE 162

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
       K+P PP  Y P   P P +H  SPPPP  Y P   PPPP  Y + 
Sbjct: 163 HPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQPQSPPPPPTPSYEHPK 222

Query: 260 ----------------PPPPVKHY----SPPPVYHSPPPP 319
              PPPP H+  SPP Y SPPPP
Sbjct: 223 TPSHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPP 262

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 51/115 (44%), Positives = 56/115 (48%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS----------PPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPPP  Y      P P + PPPP + ++ P PP + SPPP  SPPPP 
Sbjct: 211 PPPPTPSYEHPKTPSHPTPPTPPCNEPPPPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSPSPPPPT 270

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       Y Y SPPPP   PPP Y SPPPP  Y  P PPV  S  Y SPPPP
Sbjct: 271 --YYYSSPPPP-SPSPPPPTYSSPPPPPPFY-ENIPLPPVIGVS----YASPPPP 317

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 44/112 (39%), Positives = 50/112 (44%), Gaps = 3/112 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPPV ++ PPP Y   PPPP  Y +  P P+  P P Y P P H  K+
Sbjct: 111 SPPPPV-YHEPPPTYKPKSPPPPPTPSYEHPKTPSPL---PPTPSYEHPKTPPSHEHPKT 166

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P PP  Y P   P P +H  SPPPP  Y P   PPPP  Y
Sbjct: 167 PSPPTPSYEHPKTPSPPTPSYEHPKTPSPPPPTPSYEHPQPQSPPPPPTPSY 218

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 49/98 (50%), Positives = 52/98 (53%), Gaps = 6/98 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP H+  SPP Y SPPPP    SPPPP +YS PPP  SPPPP   Y 
Sbjct: 239 PPPPNSHWEPKPSPPYTYSSPPPPSP-----SPPPPTYYYSSPPPPSPSPPPP----TYS 289

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHS-PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      SPPPP   PP Y + P PP   Y SPPPPV Y
Sbjct: 290 SPPPP------PPFYENIPLPPVIGVSYASPPPPVIPY 321

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 35/67 (52%), Positives = 37/67 (55%), Gaps = 2/67 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-PPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP +Y SPPP  SPPPP   Y SPPP   PPP Y + P PP   Y SP
Sbjct: 265 SPPPPTYYYSSPPPPSPSPPPP----TYSSPPP------PPPFYENIPLPPVIGVSYASP 314

Query: 179 PPPVKHY 199
      PPPV Y
Sbjct: 315 PPPVIPY 321

[151][TOP]
>UniRef100_B4MN04 GK17614 n=1 Tax=Drosophila willistoni RepID=B4MN04_DROWI
     Length = 257

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 59/147 (40%), Positives = 64/147 (43%), Gaps = 38/147 (25%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPP------PVYHSPPPPKKH 160
      PPP KH PPP  PPPP K +Y PPPP  V Y PP   P  PPPP K 
Sbjct: 87 PPPTKHVPPPP---PPPPPTKKVIYTPPPPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKK 143

Query: 161 YVYKSPPPP----VKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPP---- 295
      +Y PPPP  V Y PP   P  PPPP K +Y PPP PV Y PP   
Sbjct: 144 VIYTPPPPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPKPVPEYLPPKKVVY 203

Query: 296 -------------VYHSPPPPKKHYVY 337
            V ++PPPP  VY
Sbjct: 204 TPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPPPPVVY 230

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 54/129 (41%), Positives = 58/129 (44%), Gaps = 23/129 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPP------PVYHS 139
      PP PV Y PP   P  PPPP K +Y PPPP  V Y PP   P  
Sbjct: 115 PPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPP 174

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PPPP K +Y PPP PV Y PP   P  PPPP K +Y PPPP   PPV
Sbjct: 175 PPPPTKKVIYTPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPP------PPV 228

Query: 299 YHSPPPPKK 325
      + P P K
Sbjct: 229 VYHPEPSNK 237

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 56/121 (46%), Positives = 61/121 (50%), Gaps = 17/121 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPK--------KHYVYKSPPPPVKHYSPPP----VYHSPP 145
      PPPP K  Y+PPP  PPPPK    K VY PPPP   PPP  +Y PP
Sbjct: 99 PPPPTKKVIYTPPP----PPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPP----PPPPTKKVIYTPPP 150

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-PVKHYSPPP--VYHSPPP 316
      PP  V + PP  Y+PPP  PPPP K +Y PPP PV Y PP  VY PPP
Sbjct: 151 PPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPP--PPPPPPTKKVIYTPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPP 208

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 209 P 209

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 60/141 (42%), Positives = 65/141 (46%), Gaps = 34/141 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKH-------YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPK 154
      K+PPPP     Y PPP H PPPP    PPPP K  Y+PPP  PPPPK
Sbjct: 69 KTPPPPPPQPTKPNIEYLPPPTKHVPPPPP-------PPPPTKKVIYTPPP----PPPPK 117

Query: 155 --------KHYVYKSPPPPVKH------YSPPPVYHSPPPPK--------KHYVYKSPPP 268
          K VY PPPP     Y+PPP  PPPPK    K VY PPP
Sbjct: 118 PVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKKVIYTPPP----PPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPP 173

Query: 269 PVKHYSPPP---VYHSPPPPK 322
      P   PPP  V ++PPPPK
Sbjct: 174 P----PPPPTKKVIYTPPPPK 190

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 52/132 (39%), Positives = 58/132 (43%), Gaps = 28/132 (21%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPPPVYH-----SPPPP 151
      PPPP     +++ P K  V K+PPPP     Y PPP H   PPPP
Sbjct: 43 PPPPAGILKDDGYHYAEPTVKFETVVKTPPPPPPQPTKPNIEYLPPPTKHVPPPPPPPPP 102

Query: 152 KKHYVYKSPPP----PVKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPP----PVKHYSP 289
      K +Y PPP  PV Y PP   P  PPPP K +Y PPP  PV Y P
Sbjct: 103 TKKVIYTPPPPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPPPPKPVPEYLP 162

Query: 290 PP--VYHSPPPP 319
      P  VY PPPP
Sbjct: 163 PKKVVYTPPPPP 174

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 48/108 (44%), Gaps = 18/108 (16%)
 Frame = +2

Query: 50 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-------HYSPP 208
      ++PPPP    PPPP     +++ P K  V K+PPPP     Y PP
Sbjct: 37 YTPPPP--------PPPPAGILKDDGYHYAEPTVKFETVVKTPPPPPPQPTKPNIEYLPP 88

Query: 209 PVYH-----SPPPPKKHYVYKSPPP----PVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      P H   PPPP K +Y PPP  PV Y PP  VY PPPP
Sbjct: 89 PTKHVPPPPPPPPPTKKVIYTPPPPPPPKPVPEYLPPKKVVYTPPPPP 136

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 42/100 (42%), Positives = 48/100 (48%), Gaps = 8/100 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP   PPP  V ++PPPPK  Y PP V + PPP  PPPP K +Y P
Sbjct: 172 PPPP-----PPPTKKVIYTPPPPKPVPEY-LPPKKVVYTPPPP---PPPPPTKKVIYTPP 222

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-----KHYVYKSPPPPVKHY 283
      PPP   PP VYH P K   + Y Y + P P  Y
Sbjct: 223 PPP-----PPVVYHPEPSNKIVVAHQGYSYPNDPQPSFEY 257

[152][TOP]
>UniRef100_O13849 Carboxypeptidase Y n=1 Tax=Schizosaccharomyces pombe
      RepID=CBPY_SCHPO
     Length = 1002

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 2e-18
 Identities = 54/140 (38%), Positives = 71/140 (50%), Gaps = 32/140 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPV-----KHYSPPPVYHSP----PPPKKHYV--YKSPPPPV-----KHYSPPPVYHS 139
      PPPP+   +H PPP++H P  PPP H+   PPPP+   +H PPP++H 
Sbjct: 208 PPPPMHHKPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHE 267

Query: 140 P----PPPKKHY---VYKSPPP----PVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPP 271
      P  PPP H+  + PPP  P +H PPP++H   PPPP H  + PPP
Sbjct: 268 PGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPP 327

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       H+ P  H PPPP KH+
Sbjct: 328 PMHHEPGE--HMPPPPFKHH 345

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 48/129 (37%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 32/129 (24%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS------PPPVYHSP----PPPKKHY---VYKSPP 181
      P H PPPP H  + PPP H+    PPP++H P  PPP H+  + PP
Sbjct: 203 PGEHMPPPPMHHKPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPP 262

Query: 182 P----PVKHYSPPPVYHSP----PPPKKHY---VYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSP-- 310
      P  P +H PPP++H P  PPP H+  + PPP  P +H PPP++H P 
Sbjct: 263 PMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGE 322

Query: 311 --PPPKKHY 331
       PPP H+
Sbjct: 323 HMPPPPMHH 331

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 44/124 (35%), Positives = 58/124 (46%), Gaps = 16/124 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPV-----KHYSPPPVYHSP-----PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      PPPP+   +H PPP++H P   PPP H  + PPP H+ P  H PPPP 
Sbjct: 273 PPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGE--HMPPPPMH 330

Query: 158 HYVYK-SPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPP 319
      H  + PPPP KH+    P +H P K+H +K P   H P  +H P 
Sbjct: 331 HEPGEHMPPPPFKHHELEEHEGPEHHRGPEDKEH--HKGPKDKEHHKGPKDKEHHKGPKD 388

Query: 320 KKHY 331
      K+H+
Sbjct: 389 KEHH 392

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 43/121 (35%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 32/121 (26%)
 Frame = +2

Query: 65 PKKHYVYKSPPPPVKHYS------PPPVYHSP----PPPKKHY---VYKSPPP----PVK 193
      P H  + PPP H+    PPP++H P  PPP H+  + PPP  P +
Sbjct: 198 PAHHEPGEHMPPPPMHHKPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGE 257

Query: 194 HYSPPPVYHSP----PPPKKHY---VYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSP----PPPKKH 328
      H PPP++H P  PPP H+  + PPP  P +H PPP++H P  PPP H
Sbjct: 258 HMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMH 317

Query: 329 Y 331
      +
Sbjct: 318 H 318

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 44/131 (33%), Positives = 57/131 (43%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-P 178
      KS P P    V+   PK H      H+ P  H PPPP H  + P
Sbjct: 168 KSHPKP----EDDSVFFDDERPKHHEFDDEDREFPAHHEPGE--HMPPPPMHHKPGEHMP 221

Query: 179 PPPV-----KHYSPPPVYHSP----PPPKKHY---VYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSP 310
      PPP+   +H PPP++H P  PPP H+  + PPP  P +H PPP++H P
Sbjct: 222 PPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEPGEHMPPPPMHHEP 281

Query: 311 ----PPPKKHY 331
        PPP H+
Sbjct: 282 GEHMPPPPMHH 292

[153][TOP]
>UniRef100_A8MQW1 Uncharacterized protein At1g44191.1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=A8MQW1_ARATH
     Length = 359

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 59/109 (54%), Positives = 60/109 (55%), Gaps = 2/109 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP K SPPP+  SPPPPK   SPPP K  PPP  SPPP K  KSP
Sbjct: 115 KSPPPP-KPSSPPPIPKKSPPPPKP----SSPPPTPKKSPPPPKPSSPPPSPK----KSP 165

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPK 322
      PPP  SPP   PP PK   KSPP P K SPPP  SPPPPK
Sbjct: 166 PPPKPSPSPPKPSTPPPTPK-----KSPPSPPKPSSPPPSPKKSPPPPK 209

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 56/114 (49%), Positives = 56/114 (49%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP   PP  SPPPPK     KSPPPP  SPP   PP PKK  
Sbjct: 131 KSPPPPKPSSPPPTPKKSPPPPKPSSPPPSPKKSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPKK---- 186

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSP--PPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      SPP P K SPPP  SPPPPK    P PPP  SPPP  S PPPK
Sbjct: 187 -SPPSPPKPSSPPPSPKKSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPKKSPPPPKPSQPPPK 239

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 52/107 (48%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PP P+   PP   PPP+   KSPPPP K SPPP+  SPPPPK   SPPP
Sbjct: 91 PPSPLSPKKSPPSPKPSPPPRT--PKKSPPPP-KPSSPPPIPKKSPPPPKP----SSPPP 143

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       K  PPP  SPPP K  KSPPPP  SPP   PP PKK
Sbjct: 144 TPKKSPPPPKPSSPPPSPK----KSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPKK 186

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 50/110 (45%), Positives = 52/110 (47%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP  SPP   PP PKK   SPP P K SPPP  SPPPPK    P
Sbjct: 163 KSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPKK-----SPPSPPKPSSPPPSPKKSPPPPKPSPSPPKP 217

Query: 179 --PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       PPP  SPPP  S PPPK   + P PP  S P  P PP+
Sbjct: 218 STPPPTPKKSPPPPKPSQPPPKPSPPRRKPSPPTPKPSTTPPSPKPSPPR 267

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 49/106 (46%), Positives = 49/106 (46%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P  SP P  S PP   KSPP P   P   SPPPPK   SPPP
Sbjct: 75 SPPHPP---SPKPPTPSSRPPSPLSPKKSPPSPKPSPPPRTPKKSPPPPKP----SSPPP 127

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       K  PPP  SPPP K  KSPPPP   PP  SPPPPK
Sbjct: 128 IPKKSPPPPKPSSPPPTPK----KSPPPPKPSSPPPSPKKSPPPPK 169

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 47/106 (44%), Positives = 50/106 (47%), Gaps = 3/106 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSP--PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      KSPP P K SPPP  SPPPPK    P PPP  SPPP  S PPPK   +
Sbjct: 186 KSPPSPPKPSSPPPSPKKSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPKKSPPPPKPSQPPPKPSPPRR 245

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      P PP  S P  P PP+   KSPPPP  +P P Y P
Sbjct: 246 KPSPPTPKPSTTPPSPKPSPPRP-TPKKSPPPPT---TPSPSYQDP 287

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 47/107 (43%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +PPP K  SPP   PP PK   KSPPPP  SPP   PP PK   KSP
Sbjct: 179 TPPPTPKKSPPSPPKPSSPPPSPK-----KSPPPPKPSPSPPKPSTPPPTPK-----KSP 228

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP K  PPP  P PP++   SPP P  +PP  SPP P
Sbjct: 229 PPP-KPSQPPP---KPSPPRRK---PSPPTPKPSTTPPSPKPSPPRP 268

[154][TOP]
>UniRef100_UPI0000DA36F5 PREDICTED: similar to AAT1-alpha n=1 Tax=Rattus norvegicus
      RepID=UPI0000DA36F5
     Length = 1012

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 50/103 (48%), Positives = 50/103 (48%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV  PPPV  PPP   V  PPPPV  PPPV  PPP   V  PPPP
Sbjct: 841 PPPPVSVEPPPPVSDEPPPS----VSDEPPPPVSDEPPPPVSDEPPPS----VSDEPPPP 892

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      V  PP V  PPP   V  PPPPV  PPPV  PPP
Sbjct: 893 VSDEPPPSVSDEPPPS----VSDEPPPPVSDEPPPPVSDEPPP 931

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 1e-17
 Identities = 50/104 (48%), Positives = 50/104 (48%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP V  PPPV  PPPP  V  PPP V  PPPV  PPPP  V  PPP 
Sbjct: 833 PPPSVSDEPPPPVSVEPPPP----VSDEPPPSVSDEPPPPVSDEPPPP----VSDEPPPS 884

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V  PPPV  PPP   V  PPP V  PPPV  PPPP
Sbjct: 885 VSDEPPPPVSDEPPPS----VSDEPPPSVSDEPPPPVSDEPPPP 924

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 48/104 (46%), Positives = 48/104 (46%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP V  PP V  PPPP  V  PPPPV  PP V  PPPP  V  PPP 
Sbjct: 897 PPPSVSDEPPPSVSDEPPPP----VSDEPPPPVSDEPPPSVSDEPPPP----VSDEPPPS 948

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V  P PV  PPP   V  PPP V  PPPV  PPPP
Sbjct: 949 VSDEPPLPVSDEPPPS----VSDEPPPSVSDEPPPPVSDEPPPP 988

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 47/102 (46%), Positives = 47/102 (46%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP V  PPPV  PPPP  V  PPP V  PPPV  PPP   V  PP P
Sbjct: 905 PPPSVSDEPPPPVSDEPPPP----VSDEPPPSVSDEPPPPVSDEPPPS----VSDEPPLP 956

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      V  PP V  PPP   V  PPPPV  PPPV  PP
Sbjct: 957 VSDEPPPSVSDEPPPS----VSDEPPPPVSDEPPPPVSDEPP 994

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 44/105 (41%), Positives = 46/105 (43%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      S P +   P + S PP  V  PPP V  PP V  PPPP  V  PPP
Sbjct: 798 SDAPTLSVSDMPALTVSDAPPIS--VSDEPPPSVSDKPPPSVSDEPPPP----VSVEPPP 851

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV  PP V  PPPP  V  PPPPV  PP V  PPPP
Sbjct: 852 PVSDEPPPSVSDEPPPP----VSDEPPPPVSDEPPPSVSDEPPPP 892

[155][TOP]
>UniRef100_B9RQU4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RQU4_RICCO
     Length = 154

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 1e-17
 Identities = 59/131 (45%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 25/131 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV--KHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKK 157
      +SPPPP  K+ SP P +H  +P P  Y YKSPPPP   PPVY  SPPPP 
Sbjct: 32 RSPPPPFHYKYESPSPPHHKCKHTPLAPLPFYTYKSPPPPPS----PPVYEHKSPPPPPF 87

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHY----------------VYKSPPPPVKHYS 286
      Y Y SPP    PPPVY + PPPP KH+         YKSPPPP K  
Sbjct: 88 VYKYWSPP-------PPPVYRYEPPPPPKHHHHHHHHKHKWSPYPYVTYKSPPPPPKQEY 140

Query: 287 PPPVYHSPPPP 319
      P  Y SP PP
Sbjct: 141 PVYHYISPAPP 151

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 50/98 (51%), Positives = 55/98 (56%), Gaps = 3/98 (3%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-- 220
      Y SPPPP HY Y+SP PP H+   H+P P  Y YKSPPPP   PPVY  
Sbjct: 31 YRSPPPPF-HYKYESPSPP--HHK---CKHTPLAPLPFYTYKSPPPPPS----PPVYEHK 80

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY-HSPPPPKKHY 331
      SPPPP  Y Y SPPPP    PVY + PPPP KH+
Sbjct: 81 SPPPPPFVYKYWSPPPP-------PVYRYEPPPPPKHH 111

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 34/70 (48%), Positives = 38/70 (54%)
 Frame = +2

Query: 131 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      Y SPPPP HY Y+SP PP H+   H+P P  Y YKSPPPP   PPVY  
Sbjct: 31 YRSPPPPF-HYKYESPSPP--HHK---CKHTPLAPLPFYTYKSPPPPPS----PPVYEHK 80

Query: 311 PPPKKHYVYK 340
      PP  +VYK
Sbjct: 81 SPPPPPFVYK 90

[156][TOP]
>UniRef100_Q9SPM0 Extensin-like protein n=1 Tax=Zea mays RepID=Q9SPM0_MAIZE
     Length = 1016

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 53/107 (49%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPP   SP P  SPPPP    SPPPP+K  PP  SPPP   + KSPPP
Sbjct: 544 SPPPEAPVSSPQPQVKSPPPPAP---VASPPPPMKSPPPPARVASPPP-----LMKSPPP 595

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      P  SPP  SPPPP     KSPPPPV  SPPP  SPPP
Sbjct: 596 PAPVASPPQPLKSPPPPVLWLSTPSVKSPPPPVPVASPPPPVKSPPP 642

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 56/121 (46%), Positives = 59/121 (48%), Gaps = 15/121 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP---KKH 160
      KSPPPP  SPPP  SPPPP +   + KSPPPP  SPP  SPPPP   
Sbjct: 559 KSPPPPAPVASPPPPMKSPPPPARVASPPPLMKSPPPPAPVASPPQPLKSPPPPVLWLST 618

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--------HYSPPPVYHSPPP 316
       KSPPPPV  SPPP  SPPP    SP PPVK     +PPP  P P
Sbjct: 619 PSVKSPPPPVPVASPPPPVKSPPPLAP---VSSPSPPVKLPPLPAPGKSTPPPEEEKPTP 675

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 676 P 676

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 58/113 (51%), Positives = 61/113 (53%), Gaps = 6/113 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYK 172
      SP P VK  PP  SPPPP   KSPPPP + SPPP+ SPPPP     K
Sbjct: 553 SPQPQVKSPPPPAPVASPPPP-----MKSPPPPARVASPPPLMKSPPPPAPVASPPQPLK 607

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK 325
      SPPPPV  S P V SPPPP    SPPPPVK SPPP+  SP PP K
Sbjct: 608 SPPPPVLWLSTPSV-KSPPPP---VPVASPPPPVK--SPPPLAPVSSPSPPVK 654

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 60/119 (50%), Positives = 63/119 (52%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP----KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      KSPPPP + SPPP+ SPPPP     KSPPPPV  S P V SPPPP   
Sbjct: 575 KSPPPPARVASPPPLMKSPPPPAPVASPPQPLKSPPPPVLWLSTPSV-KSPPPP---VPV 630

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK----HYVYKSPPPP--VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      SPPPPVK SPPP+  SP PP K    KS PPP  K  P PV SPPP K
Sbjct: 631 ASPPPPVK--SPPPLAPVSSPSPPVKLPPLPAPGKSTPPPEEEKPTPPTPVKSSPPPEK 687

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 53/110 (48%), Positives = 55/110 (50%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYK 172
      S PPP   PPP  S PPP+   KS PPP  SPPP  SPPPP     K
Sbjct: 863 SSPPPTPKPLPPPAPVSLPPPE----VKSSPPPAPISSPPPPAKSPPPPAPMSSLPPPVK 918

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-PPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP  SPPPP  +  PP PVK S PPP  S PPP
Sbjct: 919 SPPPPAPVSSPPPPMKSPPPPAP--ISSPPPAPVKPPSLPPPAPVSSPPP 966

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 51/108 (47%), Positives = 52/108 (48%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PPP  SPPP  SPPPP    S PPPVK  PP  SPPPP K   SPP
Sbjct: 886 KSSPPPAPISSPPPPAKSPPPPAP---MSSLPPPVKSPPPPAPVSSPPPPMK-----SPP 937

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  PP     S PPP  SPPP  S PP K+
Sbjct: 938 PPAPISSPPPAPVKPP---------SLPPPAPVSSPPPAVTSAPPKKE 976

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 48/116 (41%), Positives = 51/116 (43%), Gaps = 8/116 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----PKK 157
      K+ PPP  SPPP  S PP     V K+ PPP  SPPP  S PP    
Sbjct: 790 KTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPPLAPVSSP 849

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       V K+ PPP  SPPP   PPP    PPP VK  PP  SPPPP K
Sbjct: 850 PQVEKTSPPPAPVSSPPPTPKPLPPPAP---VSLPPPEVKSSPPPAPISSPPPPAK 902

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 51/125 (40%), Positives = 56/125 (44%), Gaps = 19/125 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP------PP 151
      KS PPP K  PP + SPPP +K    K PPP   PPP  SPP   PP
Sbjct: 680 KSSPPPEKSLPPPTLTTSPPPQEKPTPPSTPSKPPPPSPVETLPPPSKSSPPEEPVSSPP 739

Query: 152 KKHYVYKSP-----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH----YVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      +    P   PPP+K SPPPV S PPP      S PP V+ SPPP  
Sbjct: 740 QAPKSSSPPAPVSSPPPLKS-SPPPVPESSPPPTPKSSPPLAPVSSPPQVEKTSPPPAPV 798

Query: 305 SPPPP 319
      S PPP
Sbjct: 799 SSPPP 803

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 52/120 (43%), Gaps = 16/120 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPP----PVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYHSPPP---PKKH 160
      P PPV  SPP  P   PP +   S PP PVK  PP   PPP  P  
Sbjct: 480 PTPPVPAKSPPGTSPPASRGAPPLQAQPPAASSPPATPVKSSPPPAAVVLPPPAKTPSPP 539

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP   SP P  SPPPP    SPPPP+K     SPPP+ SPPPP
Sbjct: 540 APVASPPPEAPVSSPQPQVKSPPPPAP---VASPPPPMKSPPPPARVASPPPLMKSPPPP 596

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 2e-11
 Identities = 50/109 (45%), Positives = 54/109 (49%), Gaps = 2/109 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPP   SPPP   PPP K   +P PP  SPPP  S P P+   KSPP
Sbjct: 512 SPPATPVKSSPPPAAVVLPPPAK-----TPSPPAPVASPPPEAPVSSPQPQ----VKSPP 562

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK 325
      PP  SPPP  SPPPP +   SPPP +K  PP PV SPP P K
Sbjct: 563 PPAPVASPPPPMKSPPPPAR---VASPPPLMKSPPPPAPVA-SPPQPLK 607

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 46/110 (41%), Positives = 52/110 (47%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-----PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      K PPP   PPP  SPP   P +   SPP PV  SPPP+ SPPP +  
Sbjct: 712 KPPPPSPVETLPPPSKSSPPEEPVSSPPQAPKSSSPPAPVS--SPPPLKSSPPPVPE--- 766

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
       SPPP K S PP+   PP+  V K+ PPP  SPPP  S PP
Sbjct: 767 -SSPPPTPK--SSPPLAPVSSPPQ---VEKTSPPPAPVSSPPPTPKSSPP 810

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 45/110 (40%), Positives = 48/110 (43%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  SPPPP  +  PP PV  PP  S PPP    SPP
Sbjct: 918 KSPPPPAPVSSPPPPMKSPPPPAP--ISSPPPAPV---KPP----SLPPPAP---VSSPP 965

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPP 319
      P V  P   S PP +   PPP    PP+  Y SPPPP
Sbjct: 966 PAVTSAPPKKEEDSTAPPAE----ALPPPSFNDIILPPIMANKYASPPPP 1011

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 37/91 (40%), Positives = 40/91 (43%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP  SPPP  PP     S PPP  SPPP  S PP K+   S 
Sbjct: 934 KSPPPPAPISSPPPAPVKPP---------SLPPPAPVSSPPPAVTSAPPKKEE---DSTA 981

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PP +  PP    PP   Y SPPPP+
Sbjct: 982 PPAEALPPPSFNDIILPPIMANKYASPPPPL 1012

[157][TOP]
>UniRef100_Q018S3 Oxalate/formate antiporter (ISS) (Fragment) n=1 Tax=Ostreococcus
      tauri RepID=Q018S3_OSTTA
     Length = 818

 Score = 91.7 bits (226), Expect = 2e-17
 Identities = 48/118 (40%), Positives = 60/118 (50%), Gaps = 11/118 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      + PPPP + SPPP +H  PP H+ + PP   PP H+ PPP+ H PPP H 
Sbjct: 648 RGPPPPRRRGSPPPRHHRGSPP--HHQHGPPPDHGGPPPHHHHGPPPLDHRGPPPHHH-- 703

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
        PPP H+ PPP H PPPP +    Y S P P+ Y+PPP   PPP+
Sbjct: 704 ---GPPPPHHHGPPPHQHGPPPPPSYEQMVPPTAYPSSPYPM--YAPPPEPPRAPPPE 756

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 53/109 (48%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + PP + SPP + PPPP++   SPPP   SPP  H PPP     P
Sbjct: 632 RGSPPRRRRRSPPRHHRGPPPPRRR---GSPPPRHHRGSPPHHQHGPPPDH------GGP 682

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PP H+ PPP+ H PPP H   PPP H+ PPP H PPPP +
Sbjct: 683 PPHHHHGPPPLDHRGPPPHHH-----GPPPPHHHGPPPHQHGPPPPPSY 726

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 46/102 (45%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP+ H PPP +H PPPP       H+ PPP H PPPP +  + PP 
Sbjct: 690 PPPLDHRGPPPHHHGPPPP-------------HHHGPPPHQHGPPPPPSY--EQMVPPTA 734

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
       SP P+Y PP P +   PP  + +PPPV   P
Sbjct: 735 YPSSPYPMYAPPPEPPR----APPPESPRSMAPPPVTSGAVP 772

[158][TOP]
>UniRef100_Q9LUI1 At3g22800 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LUI1_ARATH
     Length = 470

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 56/111 (50%), Positives = 59/111 (53%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  PPPP    PPPP   PPP  PPPP  YVY SPPP
Sbjct: 378 SPPPP-----PPPPPPPPPPP--------PPPP-----PPP----PPPPPPPYVYPSPPP 415

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SPPP + PPPP  YVY PPPP  SPP VY PPP + Y+Y
Sbjct: 416 PPP--SPPPYVYPPPPPP--YVY--PPPP----SPPYVYPPPPPSPQPYMY 456

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 52/97 (53%), Positives = 54/97 (55%), Gaps = 5/97 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPPP   PPP  PPPP  YVY SPPPP  SPPP VY PPPP  YVY PPP
Sbjct: 385 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPYVYPSPPPPPP--SPPPYVYPPPPPP---YVY--PPP 437

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP----PPVKHY 283
      P  SPP VY PPP + Y+Y SPP  P  HY
Sbjct: 438 P----SPPYVYPPPPPSPQPYMYPSPPCNDLPTPVHY 470

[159][TOP]
>UniRef100_C5XPK9 Putative uncharacterized protein Sb03g026730 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XPK9_SORBI
     Length = 613

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP P  SPPPP    SPPPP  SP  Y SPPPP  V  PPP
Sbjct: 479 SPPPP----SPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPPYYEVSPEERYLSPPPPAYTEV---PPP 531

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP H+  PPPP  SP  Y SPPPP
Sbjct: 532 PYYEVSPEDRYLSPPPPPVHH--DPPPPPYYEVSPEDRYLSPPPP 574

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 54/109 (49%), Positives = 55/109 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SP P  SPPPP    SPPP
Sbjct: 457 SPPPP----SPPPPSPSPPPPSPPP--PSPPPP----SPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPP 506

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      P  SP  Y SPPPP  V  PPPP  SP  Y SPPPP H+
Sbjct: 507 PYYEVSPEERYLSPPPPAYTEV---PPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPVHH 552

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 54/111 (48%), Positives = 56/111 (50%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SP  Y SPPPP  V  PPPP  SP  Y SPPPP H+  PPP
Sbjct: 503 SPPPPYYEVSPEERYLSPPPPAYTEV---PPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPVHH--DPPPP 557

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKK----HYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPP 319
      P  SP  Y SPPPP    Y Y SPPPP +   PV Y SPPPP
Sbjct: 558 PYYEVSPEDRYLSPPPPSPASLPKYDYSSPPPP-RALPKLPVYDYSSPPPP 607

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 56/105 (53%), Positives = 56/105 (53%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 413 SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPSPPPPSP--PPPSPPP 455

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 456 P----SPPP--PSPPPPSPSPPPPSPPPP----SPPPPSPSPPPP 490

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 56/105 (53%), Positives = 56/105 (53%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 430 SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPP--PSPPPPSPPPPSPSPPP 472

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 473 P----SPPP--PSPPPPSPSPPPPSPPPP----SPPPPSPSPPPP 507

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 47/93 (50%), Positives = 47/93 (50%), Gaps = 1/93 (1%)
 Frame = +2

Query: 44 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 223
      V SPP P    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  S
Sbjct: 403 VLPSPPLPPP-----SPPPP----SPPPPSPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPS 442

Query: 224 PPPPKKHYVYKSPPPP-VKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP    SPPPP   SPPP  SPPPP
Sbjct: 443 PPPPSP--PPPSPPPPSPPPPSPPPPSPSPPPP 473

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 36/85 (42%), Positives = 40/85 (47%), Gaps = 19/85 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSP---------PPVYHSPPPPKKHYV-----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      PPPP  SP     PPV+H PPPP + V   Y SPPPP   P  Y SPP
Sbjct: 529 PPPPYYEVSPEDRYLSPPPPPVHHDPPPPPYYEVSPEDRYLSPPPPSPASLPKYDYSSPP 588

Query: 146 PPKKH-----YVYKSPPPPVKHYSP 205
      PP+    Y Y SPPPP  +P
Sbjct: 589 PPRALPKLPVYDYSSPPPPAAGSTP 613

[160][TOP]
>UniRef100_C1PGW1 Tracheary element differentiation-related 7A n=1 Tax=Zinnia
      violacea RepID=C1PGW1_ZINEL
     Length = 300

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 46/107 (42%), Positives = 53/107 (49%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPP  H  PP + PPP  H V+ P  PPP H+ PPP  PPP  H   P
Sbjct: 77 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVFPPPHTVPPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPHA--NPP 134

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP H PPP + PPPP  ++  PPP  SPPP + PPPP
Sbjct: 135 PPPPPHSVPPPPHTVPPPPPPPHII---PPPAHALSPPPPHIIPPPP 178

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 48/117 (41%), Positives = 56/117 (47%), Gaps = 8/117 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP  H PPP++ PPP  H V  + PPP  H  PP + PPP  H V+ 
Sbjct: 45 PPPSPPHSVPPPLHPVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVFPP 104

Query: 176 P---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYV 334
      P  PPP H+ PPP  PPP  H   PPPP H PPP +  PPPP H +
Sbjct: 105 PHTVPPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPHA--NPPPPPPPHSVPPPPHTVPPPPPPPHII 159

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 46/118 (38%), Positives = 55/118 (46%), Gaps = 8/118 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      S PPP  +S PP H PPP  +   + PPP  H  PP + PPP  H V+
Sbjct: 43 SVPPPSPPHSVPPPLHPVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVF 102

Query: 170 KSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
       P  PPP H+ PPP  PPP  H   PPPP H PPP + PPPP  ++
Sbjct: 103 PPPHTVPPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPH--ANPPPPPPPHSVPPPPHTVPPPPPPPHI 158

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 45/114 (39%), Positives = 54/114 (47%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKS 175
      PP P  +PPP + SPPP   + PPP  H PPP++ PPP  H V  + 
Sbjct: 23 PPAPTTPSTPPPHFISPPP------HSVPPPSPPHSVPPPLHPVPPPSPPHPVSPPPHTV 76

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP  H  PP + PPP  H V+ P  PPP H+ PPP  PPP  H
Sbjct: 77 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVFPPPHTVPPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPH 130

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 40/91 (43%), Positives = 44/91 (48%), Gaps = 1/91 (1%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP H+ PPP  PPP  H   PPPP H PPP + PPPP    PPP 
Sbjct: 109 PPPSPHFVPPPPNMVPPPSPPHA--NPPPPPPPHSVPPPPHTVPPPP--------PPP-- 156

Query: 191 KHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
      H PPP + SPPPP H +  PP P H
Sbjct: 157 -HIIPPPAHALSPPPP--HIIPPPPPSPSNH 184

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 29/64 (45%), Positives = 32/64 (50%), Gaps = 1/64 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPPP H PPP + PPPP    PPP  H PPP + SPPPP H +  PP 
Sbjct: 134 PPPPPPHSVPPPPHTVPPPP--------PPP---HIIPPPAHALSPPPP--HIIPPPPPS 180

Query: 185 PVKH 196
      P H
Sbjct: 181 PSNH 184

[161][TOP]
>UniRef100_Q581B0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Trypanosoma brucei
      RepID=Q581B0_9TRYP
     Length = 370

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 52/114 (45%), Positives = 56/114 (49%), Gaps = 8/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 169
      K PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP   Y
Sbjct: 85 KQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---Y 138

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPP 319
       PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP
Sbjct: 139 GQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPP 189

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 49/110 (44%), Positives = 53/110 (48%), Gaps = 8/110 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP   Y 
Sbjct: 96 PPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQ 149

Query: 176 PPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPP 313
      PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PP
Sbjct: 150 PPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPP 196

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 47/108 (43%), Positives = 52/108 (48%), Gaps = 6/108 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP   Y 
Sbjct: 105 PPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQ 158

Query: 176 PPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      PPPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PP  + PP
Sbjct: 159 PPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPCGVYKPP 203

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 49/111 (44%), Positives = 52/111 (46%), Gaps = 7/111 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PP    PPP Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP   Y P
Sbjct: 79 PPTDNGKQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQP 132

Query: 179 PPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPP 319
      PPP + PPP  Y PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP
Sbjct: 133 PPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPP 180

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 45/113 (39%), Positives = 52/113 (46%), Gaps = 7/113 (6%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P +  + PP +  PPPP   Y PPPP + PPP  Y PPPP   Y PP
Sbjct: 71 PALNVLAGPPTDNGKQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPP 124

Query: 182 PPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP + PPP  Y PPPP   Y PPPP +  PPP + PPP  Y
Sbjct: 125 PPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAG---YGQPPPPAGYGQPPPPAGYGQPPPPAGY 174

[162][TOP]
>UniRef100_Q9FLQ7 Formin-like protein 20 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=FH20_ARATH
     Length = 1615

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 3e-17
 Identities = 54/110 (49%), Positives = 55/110 (50%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP Y SPPPP    PPPP + SPPP  PPPP  Y  PPP
Sbjct: 942 SPPPPPP---PPPSYGSPPPP--------PPPPPSYGSPPP----PPPPPPGYGSPPPPP 986

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKH 328
      P   PPP Y SPPPP    PPPP H S PPP  PPPP H
Sbjct: 987 P-----PPPSYGSPPPP--------PPPPFSHVSSIPPP----PPPPPMH 1019

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 51/111 (45%), Positives = 55/111 (49%), Gaps = 6/111 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +P PPVK  PPP  PPPP +   PPP + SPPP  PPPP  Y  PPP
Sbjct: 909 APSPPVKTAPPPP----PPPPFSNAHSVLSPPPPSYGSPPP----PPPPPPSYGSPPPPP 960

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS------PPPVYHSPPPP 319
      P   PPP Y SPPPP    PPPP + S   PPP Y SPPPP
Sbjct: 961 P-----PPPSYGSPPPP--------PPPPPGYGSPPPPPPPPPSYGSPPPP 998

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 46/107 (42%), Positives = 53/107 (49%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP + SPPP  PPPP +   PPPP  Y PP  PPPP  +V  PPPP
Sbjct: 960 PPPPPSYGSPPP---PPPPPPGYGSPPPPPPPPPSYGSPP---PPPPPPFSHVSSIPPPP 1013

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
         PPP++  PPP    PPPP+  +PPP  PPPP H
Sbjct: 1014 ----PPPPMHGGAPPP-------PPPPPMHGGAPPP----PPPPPMH 1045

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 50/110 (45%), Positives = 55/110 (50%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP   PPP Y SPPPP    PPPP H S PPP  PPPP H  +P
Sbjct: 981 SPPPPPP---PPPSYGSPPPP--------PPPPFSHVSSIPPP----PPPPPMH--GGAP 1023

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PPP   PPP++  PPP    PPPP+  +PPP  PPPP H
Sbjct: 1024 PPP----PPPPMHGGAPPP-------PPPPPMHGGAPPP----PPPPPMH 1058

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 45/115 (39%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 11/115 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS------PPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      PPPP H    PPP++    PPPP    PPPP H  PP  PPPP 
Sbjct: 1013 PPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPPPPPPPPMHGGAPP---PPPPPM 1069

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
          PPPP++ +PPP  PPPP +   PPPP++ +PPP  PPPP
Sbjct: 1070 FGGAQPPPPPPMRGGAPPP----PPPPMRGGAPPPPPPPMRGGAPPP----PPPP 1116

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 42/104 (40%), Positives = 54/104 (51%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP++ +PPP  PPPP +   PPPP++ +PPP  PPPP    PPPP
Sbjct: 1077 PPPPMRGGAPPP----PPPPMRGGAPPPPPPPMRGGAPPP----PPPPMHGGAPPPPPPP 1128

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      ++ +PPP   PPP    +PPPP   PPP  +P PP
Sbjct: 1129 MRGGAPPP-----PPPPGGRGPGAPPPP-----PPPGGRAPGPP 1162

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 55/135 (40%), Positives = 57/135 (42%), Gaps = 30/135 (22%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP-----------PPPKKHYVYKSPPPPVK--------HYSPPP 127
      SPPPP   PPP  SP      PPP  Y  +P P VK      PP
Sbjct: 859 SPPPP-----PPPPPFSPLNTTKANDYILPPPPLPYTSIAPSPSVKILPLHGISSAPSPP 913

Query: 128 VYHSPPPP------KKHYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHS-PPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      V +PPPP    H V  PPP  P   PPP Y S PPPP   Y SPPPP 
Sbjct: 914 VKTAPPPPPPPPFSNAHSVLSPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPPPPPPSYGSPPPPP 973

Query: 275 KHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP Y SPPPP
Sbjct: 974 ---PPPPGYGSPPPP 985

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 43/106 (40%), Positives = 50/106 (47%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP++ +PPP  PPPP +   PPPP+  +PPP  PPPP +   PPPP
Sbjct: 1089 PPPPMRGGAPPP----PPPPMRGGAPPPPPPPMHGGAPPP----PPPPMRGGA-PPPPPP 1139

Query: 188 VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         P PP  PPPP    PPPP   P P  PPPP
Sbjct: 1140 PGGRGPGAPP----PPPPPGGRAPGPPPPP----GPRPPGGGPPPP 1177

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 37/106 (34%), Positives = 39/106 (36%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP+ YS    PPPP    PPPP   P   PPPP    PPPP
Sbjct: 652 PPPPLPTYSHYQTSQLPPPP-------PPPPPFSSERPNSGTVLPPPP-------PPPPP 697

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        P   PPPP   + S P   PPP  P PP K
Sbjct: 698 FSSERPNSGTVLPPPPPPPLPFSSERPNSGTVLPPP----PSPPWK 739

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 39/107 (36%), Positives = 43/107 (40%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  P P  HY   PPP   PPP  S  P  V  PPP
Sbjct: 646 SPPPP-----PPP---PPLPTYSHYQTSQLPPP----PPPPPPFSSERPNSGTVLPPPPP 693

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPP 319
         PPP + S P   +  PPPP+  S P  + PPPP
Sbjct: 694 ------PPPPFSSERPNSGTVLPPPPPPPLPFSSERPNSGTVLPPPP 734

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 52/153 (33%), Positives = 57/153 (37%), Gaps = 48/153 (31%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHS---------PPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYS----PPPVYH 136
      SPPPP   PPP + S     PPPP    PPPP  V+ S  PPP  
Sbjct: 788 SPPPP----PPPPPFASVRRNSETLLPPPPPP------PPPPFASVRRNSETLLPPP--- 834

Query: 137 SPPPPKKHYVY-------------KSPPPPVKHYSPPPVYHSP-----------PPPKKH 244
       PPPP  +Y       SPPPP   PPP  SP      PPP  
Sbjct: 835 -PPPPPWKSLYASTFETHEACSTSSSPPPP-----PPPPPFSPLNTTKANDYILPPPPLP 888

Query: 245 YVYKSPPPPVK--------HYSPPPVYHSPPPP 319
      Y  +P P VK      PPV +PPPP
Sbjct: 889 YTSIAPSPSVKILPLHGISSAPSPPVKTAPPPP 921

[163][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B3CA lipid binding / structural constituent of cell wall n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B3CA
     Length = 275

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 52/114 (45%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP   PPP  PP  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP   K P
Sbjct: 68 PPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPP 122

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHY 331
      PPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP  P  PPPP  Y
Sbjct: 123 PPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPY 172

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 47/98 (47%), Positives = 50/98 (51%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPP   PPP  PPPP  YV K PPPP   PPP ++PPPP   Y PP
Sbjct: 88 KPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPP---YV-KPPPPPTVKPPPPPTPYTPPPPTP---YTPPP 140

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P VK  PPP  +PPPP    PPPP  Y PPP
Sbjct: 141 PTVK--PPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPP 176

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 49/112 (43%), Positives = 53/112 (47%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY 163
      K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  PP  PP  Y
Sbjct: 40 KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPY 94

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V  PPP VK  PPP Y PPPP   K PPPP + PPP ++PPPP
Sbjct: 95 VKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP 141

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PP VK  PPP Y PPPP   K PPPP   PPP  PPPP +  +PPPP 
Sbjct: 84 PPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPPTPY----TPPPPT 134

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      + PPP  PPPP  V  PPP  P   PPP  PPPPK
Sbjct: 135 PYTPPPPTVKPPPPP----VVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPPK 177

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 42/94 (44%), Positives = 43/94 (45%), Gaps = 6/94 (6%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      PP P H V K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  P
Sbjct: 31 PPKPSPHPV-KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKP 84

Query: 227 P---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP
Sbjct: 85 PTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPP 116

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 28/63 (44%), Positives = 32/63 (50%), Gaps = 1/63 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP P  +P PP   Y P
Sbjct: 120 KPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPP 175

Query: 179 PPP 187
      P P
Sbjct: 176 PKP 178

[164][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B0BB lipid binding / structural constituent of cell wall n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B0BB
     Length = 370

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 52/114 (45%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP   PPP  PP  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP   K P
Sbjct: 68 PPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPP 122

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHY 331
      PPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP  P  PPPP  Y
Sbjct: 123 PPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPY 172

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 47/98 (47%), Positives = 50/98 (51%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPP   PPP  PPPP  YV K PPPP   PPP ++PPPP   Y PP
Sbjct: 88 KPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPP---YV-KPPPPPTVKPPPPPTPYTPPPPTP---YTPPP 140

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P VK  PPP  +PPPP    PPPP  Y PPP
Sbjct: 141 PTVK--PPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPP 176

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 49/112 (43%), Positives = 53/112 (47%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY 163
      K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  PP  PP  Y
Sbjct: 40 KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPY 94

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V  PPP VK  PPP Y PPPP   K PPPP + PPP ++PPPP
Sbjct: 95 VKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP 141

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PP VK  PPP Y PPPP   K PPPP   PPP  PPPP +  +PPPP 
Sbjct: 84 PPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPPTPY----TPPPPT 134

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      + PPP  PPPP  V  PPP  P   PPP  PPPPK
Sbjct: 135 PYTPPPPTVKPPPPP----VVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPPK 177

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 42/94 (44%), Positives = 43/94 (45%), Gaps = 6/94 (6%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      PP P H V K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  P
Sbjct: 31 PPKPSPHPV-KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKP 84

Query: 227 P---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP
Sbjct: 85 PTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPP 116

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 28/63 (44%), Positives = 32/63 (50%), Gaps = 1/63 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP P  +P PP   Y P
Sbjct: 120 KPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPP 175

Query: 179 PPP 187
      P P
Sbjct: 176 PKP 178

[165][TOP]
>UniRef100_Q2L049 Filamentous hemagglutinin/adhesin n=1 Tax=Bordetella avium 197N
      RepID=Q2L049_BORA1
     Length = 2621

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 58/121 (47%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V 
Sbjct: 2333 PPPKVKKVDPPP---PPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDP 2388

Query: 173 SPPPP------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP
Sbjct: 2389 PPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPP 2447

Query: 320 K 322
      K
Sbjct: 2448 K 2448

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 55/115 (47%), Positives = 55/115 (47%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP    
Sbjct: 2379 PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPP----PPPP------- 2427

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2428 -PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPK 2480

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 58/119 (48%), Positives = 58/119 (48%), Gaps = 13/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP   PPP  PPPPK  V  PPPP  VK  PPP  PPPPK  V  
Sbjct: 2320 SPPPP-----PPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPP 2373

Query: 176 PPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2374 PPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPK 2431

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 58/121 (47%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V 
Sbjct: 2347 PPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDP 2405

Query: 173 SPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP------VKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP
Sbjct: 2406 PPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPP 2463

Query: 320 K 322
      K
Sbjct: 2464 K 2464

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 52/110 (47%), Positives = 52/110 (47%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP VK  PPP  PPPP    PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP
Sbjct: 2412 PPPKVKKVDPPP----PPPP--------PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPP 2459

Query: 188 -----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
         VK  PPP  PPPP    PPP VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2460 PPPPKVKKVDPPP----PPPP--------PPPKVKKVDPPP--PPPPPPK 2495

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 39/97 (40%), Positives = 39/97 (40%), Gaps = 5/97 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V K
Sbjct: 2445 PPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP--PPPPPK---VKK 2498

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
       PPP      P P K   P P  Y
Sbjct: 2499 VDPPPKDEVD------GPKPAPKPKAQPRPSPSTARY 2529

[166][TOP]
>UniRef100_Q8GD27 Adhesin FhaB n=1 Tax=Bordetella avium RepID=Q8GD27_BORAV
     Length = 2621

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 58/121 (47%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V 
Sbjct: 2333 PPPKVKKVDPPP---PPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDP 2388

Query: 173 SPPPP------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP
Sbjct: 2389 PPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPP 2447

Query: 320 K 322
      K
Sbjct: 2448 K 2448

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 55/115 (47%), Positives = 55/115 (47%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP    
Sbjct: 2379 PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPP----PPPP------- 2427

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2428 -PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPK 2480

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 58/119 (48%), Positives = 58/119 (48%), Gaps = 13/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP---VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP   PPP  PPPPK  V  PPPP  VK  PPP  PPPPK  V  
Sbjct: 2320 SPPPP-----PPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPP 2373

Query: 176 PPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2374 PPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPK 2431

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 58/121 (47%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 16/121 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V 
Sbjct: 2347 PPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDP 2405

Query: 173 SPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP------VKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPP   VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPP
Sbjct: 2406 PPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP-PPPPPP 2463

Query: 320 K 322
      K
Sbjct: 2464 K 2464

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 52/110 (47%), Positives = 52/110 (47%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP VK  PPP  PPPP    PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP
Sbjct: 2412 PPPKVKKVDPPP----PPPP--------PPPKVKKVDPPPPPPPPPPPKVKKVDPPPPPP 2459

Query: 188 -----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
         VK  PPP  PPPP    PPP VK  PPP  PPPPK
Sbjct: 2460 PPPPKVKKVDPPP----PPPP--------PPPKVKKVDPPP--PPPPPPK 2495

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 39/97 (40%), Positives = 39/97 (40%), Gaps = 5/97 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP VK  PPP  PPPPK  V  PPPP   VK  PPP  PPPPK  V K
Sbjct: 2445 PPPKVKKVDPPPP-PPPPPPKVKKVDPPPPPPPPPPKVKKVDPPPP--PPPPPK---VKK 2498

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
       PPP      P P K   P P  Y
Sbjct: 2499 VDPPPKDEVD------GPKPAPKPKAQPRPSPSTARY 2529

[167][TOP]
>UniRef100_Q9FUR7 ENOD2 (Fragment) n=1 Tax=Styphnolobium japonicum RepID=Q9FUR7_SOPJA
     Length = 269

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 55/139 (39%), Positives = 63/139 (45%), Gaps = 28/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPP---PVKHYSPPPVYH-----SPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVY-----HS 139
      PPP  P H PPPVY    PPP +  ++ PPP  P H PPPVY    
Sbjct: 65 PPPAYQPPPHVKPPPVYQPPHHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEK 124

Query: 140 PPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---------PPVKHY 283
      PPP +  ++ PPP  P H PPPVY PP K  VY+ PP     P H 
Sbjct: 125 PPPVHQPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHHEIPPPEYQPPHHV 184

Query: 284 SPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPPVY PP K  VY+
Sbjct: 185 KPPPVYQPPPHEKPPPVYQ 203

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 59/143 (41%), Positives = 62/143 (43%), Gaps = 31/143 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP--PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      K PP PP H PPPV H PPP +K   PPP VK  PPPVY PP K  VY+ 
Sbjct: 112 KPPPVYPPPHHEKPPPV-HQPPPHEKPPPEYQPPPHVK---PPPVYQPPPHVKPPPVYQP 167

Query: 176 PP---------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPV-------------- 274
      PP     P H PPPVY PP K  VY+ P  PPPV       
Sbjct: 168 PPHHEIPPPEYQPPHHVKPPPVYQPPPHEKPPPVYQPPHHEIPPPVYPPPRENKPPPEYQ 227

Query: 275 --KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
       H PPP Y PP K  VY
Sbjct: 228 PPPHVKPPPAYQPPPHEKPPPVY 250

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 55/136 (40%), Positives = 61/136 (44%), Gaps = 28/136 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---------PPVKHYSPPPVYHSPP 145
      + PPP  P H PPPVY PP K  VY+ PP     P H PPPVY PP
Sbjct: 135 EKPPPEYQPPPHVKPPPVYQPPPHVKPPPVYQPPPHHEIPPPEYQPPHHVKPPPVYQPPP 194

Query: 146 PPKKHYVYKSP----PPPV----KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVK 277
       K  VY+ P  PPPV  +  PPP Y PP K  Y+ PP    PP 
Sbjct: 195 HEKPPPVYQPPHHEIPPPVYPPPRENKPPPEYQPPPHVKPPPAYQPPPHEKPPPVYPPPH 254

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPKK 325
      H PPP Y PPP +K
Sbjct: 255 HEKPPPAY--PPPHEK 268

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 53/137 (38%), Positives = 61/137 (44%), Gaps = 26/137 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPP--PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHYSPPPVY-----HSP 142
      PPP P H PPP Y PP K  Y+ PP     P H PPPVY    P
Sbjct: 30 PPPVYPSPHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPPHVKPPPAYQPPPHVKPPPVYQPPHHEKP 89

Query: 143 PPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVY-----HSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSP 289
      PP +  ++ PPP  P H PPPVY    PPP +  ++ PPP  P H P
Sbjct: 90 PPEYQPPPHEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEKPPPVHQPPPHEKPPPEYQPPPHVKP 149

Query: 290 PPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      PPVY PP K  VY+
Sbjct: 150 PPVYQPPPHVKPPPVYQ 166

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 53/131 (40%), Positives = 59/131 (45%), Gaps = 25/131 (19%)
 Frame = +2

Query: 8  PPP---PVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      PPP  P H PPP Y  H PPP   ++ PPP  P H PPP Y PP K 
Sbjct: 6  PPPVYQPPHHEKPPPAYPPPHHEIPPPVYPSPHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPPHVKP 65

Query: 158 HYVYKSP----PPPV----KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPV---KHYSPP 292
       Y+ P  PPPV   H PPP Y PP K  Y+ P  PPPV  H+ P
Sbjct: 66 PPAYQPPPHVKPPPVYQPPHHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHHEKP 125

Query: 293 PVYHSPPPPKK 325
      P H PPP +K
Sbjct: 126 PPVHQPPPHEK 136

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 49/125 (39%), Positives = 54/125 (43%), Gaps = 27/125 (21%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP- 181
      H PPPVY  H PPP   +  PPPV  H PPP Y PP K  Y+ PP 
Sbjct: 3  HVKPPPVYQPPHHEKPPPAYPPPHHEIPPPVYPSPHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPPH 62

Query: 182 -------PPVKHYSPPPVY-----HSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVY----H 304
          P H PPPVY    PPP +  ++ PPP  P H PPPVY  H
Sbjct: 63 VKPPPAYQPPPHVKPPPVYQPPHHEKPPPEYQPPPHEKPPPEYQPPHHVKPPPVYPPPHH 122

Query: 305 SPPPP 319
       PPP
Sbjct: 123 EKPPP 127

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 1e-06
 Identities = 34/80 (42%), Positives = 37/80 (46%), Gaps = 3/80 (3%)
 Frame = +2

Query: 110 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
      H PPPVY P  K  Y  PP H PPPVY SP  PPP+  Y+ PP  H
Sbjct: 3  HVKPPPVYQPPHHEKPPPAY----PPPHHEIPPPVYPSPHEKPPPE----YQPPP----H 50

Query: 281 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       PPP Y PP K  Y+
Sbjct: 51 EKPPPEYQPPPHVKPPPAYQ 70

[168][TOP]
>UniRef100_O23370 Cell wall protein like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O23370_ARATH
     Length = 428

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 52/114 (45%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PPPP   PPP  PP  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP   K P
Sbjct: 68 PPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPP 122

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHY 331
      PPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP  P  PPPP  Y
Sbjct: 123 PPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPY 172

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 47/98 (47%), Positives = 50/98 (51%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPP   PPP  PPPP  YV K PPPP   PPP ++PPPP   Y PP
Sbjct: 88 KPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPP---YV-KPPPPPTVKPPPPPTPYTPPPPTP---YTPPP 140

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P VK  PPP  +PPPP    PPPP  Y PPP
Sbjct: 141 PTVK--PPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPP 176

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 49/112 (43%), Positives = 53/112 (47%), Gaps = 6/112 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY 163
      K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  PP  PP  Y
Sbjct: 40 KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKPPTVKPPPPPY 94

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      V  PPP VK  PPP Y PPPP   K PPPP + PPP ++PPPP
Sbjct: 95 VKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP 141

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PP VK  PPP Y PPPP   K PPPP   PPP  PPPP +  +PPPP 
Sbjct: 84 PPTVK--PPPPPYVKPPPPP---TVKPPPPPYVKPPPPPTVKPPPPPTPY----TPPPPT 134

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      + PPP  PPPP  V  PPP  P   PPP  PPPPK
Sbjct: 135 PYTPPPPTVKPPPPP----VVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPPPK 177

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 42/94 (44%), Positives = 43/94 (45%), Gaps = 6/94 (6%)
 Frame = +2

Query: 56 PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      PP P H V K P P K  PP  P H+P PP    PPPP   PPP  P
Sbjct: 31 PPKPSPHPV-KPPKHPAKPPKPPTVKPPTHTPKPPT-----VKPPPPYIPCPPPPYTPKP 84

Query: 227 P---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  PP  YV  PPP VK  PPP Y PPPP
Sbjct: 85 PTVKPPPPPYVKPPPPPTVK--PPPPPYVKPPPP 116

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 28/63 (44%), Positives = 32/63 (50%), Gaps = 1/63 (1%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPPP + PPP ++PPPP   K PPPPV  PP P  +P PP   Y P
Sbjct: 120 KPPPPPTPYTPPPPTPYTPPPP----TVKPPPPPVVTPPPPTPTPEAPCPPPPPTPYPPP 175

Query: 179 PPP 187
      P P
Sbjct: 176 PKP 178

[169][TOP]
>UniRef100_C9J4Y2 Putative uncharacterized protein ENSP00000410265 (Fragment) n=1
      Tax=Homo sapiens RepID=C9J4Y2_HUMAN
     Length = 253

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P+  PPP  SPPPP    PPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 39 SPPSPLPPSPPPPPPPSPPPPPP----SQPPPPPSSPPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 90

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP  SPPPP  + SPPPP   PPP+  PPPP
Sbjct: 91 PLPSPPPPPPLPSPPPPPP--LPSSPPPPPPSPPPPPLSPPPPPP 133

 Score = 90.9 bits (224), Expect = 4e-17
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  PPPP    SPPPP   PPP+  PPPP  +  PPP
Sbjct: 55 SPPPPPPSQPPPPPSSPPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPLPSPPPPPP---LPSPPPP 107

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    SPPPP   PPP+  PPPP
Sbjct: 108 PPLPSSPPPPPPSPPPPP-----LSPPPPPPSPPPPPLLSPPPPP 147

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 50/104 (48%), Positives = 54/104 (51%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP  SPPPP    SPPPP+  PPP  SPPPP  + SPPPP
Sbjct: 64 PPPPPSSPPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPLPSPPPPPPLPSPPPPPP--LPSSPPPP 117

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP+  PPPP    PPPP+  SPPP  SPPPP
Sbjct: 118 PPSPPPPPLSPPPPPPSP------PPPPL--LSPPPPPPSPPPP 153

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 51/105 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  PPPP    SPP P+  PPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 16 SPPPPPPPSPPPPPPSPPPPPPP-----SPPSPLPPSPPPPPPPSPPPPPP----SQPPP 66

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP+  PPP  SPPPP
Sbjct: 67 PPSSPPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPLPSPPPPPPLPSPPPP 107

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 54/105 (51%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP+  PPPP  +  PPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 79 SPPPPPPPSPPPPLPSPPPPPP---LPSPPPPPPLPSSPPPPPPSPPPPPL-----SPPP 130

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP+  PPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 131 PPPSPPPPPLLSPPPPP------PSPPPPPPP-SPPPPPPSPPPP 168

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   P P+ SPPPP    SPPPP   PPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 31 SPPPPPPPSPPSPLPPSPPPPPP----PSPPPPPPSQPPPPPSSPPPPPPP----PSPPP 82

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP+  PPPP  +  PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 83 PPPPSPPPPLPSPPPPPP---LPSPPPPPPLPSSPPPPPPSPPPP 124

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 48/104 (46%), Positives = 50/104 (48%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP   PPP  SPPPP    SPPPP   P P+ SPPPP    SPPPP
Sbjct: 9  PPPPPPSSPPPPPPPSPPPPP-----PSPPPPPPPSPPSPLPPSPPPPPP----PSPPPP 59

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP  PPPP    SPPPP   PPP+  PPPP
Sbjct: 60 PPSQPPPPPSSPPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPLPSPPPPP 99

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 53/117 (45%), Positives = 55/117 (47%), Gaps = 13/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP   PPP+  PPPP    SPPPP
Sbjct: 105 PPPPPLPSSPPPPPPSPPPPP-----LSPPPPPPSPPPPPLLSPPPPP------PSPPPP 153

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPP-------------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  SPPPP        H + SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 154 PPP-SPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 209

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 49/105 (46%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    PPPP  + PP  PPPP    SPPP
Sbjct: 149 SPPPPPPP-SPPPPPPSPPPPLPPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPPPPPPP-------SPPP 200

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPP P    PPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 201 PPPPSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 245

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 48/106 (45%), Positives = 50/106 (47%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK-KHYVYKSPP 181
      SPPPP   PPP  PPPP    SPPPP+  PPP  PPPP  H + SPP
Sbjct: 142 SPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP------SPPPPL----PPPSPLPPPPPSPPHPLPPSPP 191

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP   PPP  SPPPP     PP   PPP  SPPPP
Sbjct: 192 PPPPPSPPPPPPPSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPPSPPPP 237

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+  SP P  PPP  H + SPPPP   PPP  SPPPP    P P
Sbjct: 164 SPPPPLPPPSPLP---PPPPSPPHPLPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP------PLPSP 214

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PP+  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 215 PAPSPPSPPLPPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPP---SPPPP 250

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 46/103 (44%), Positives = 46/103 (44%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP  H PP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPP P    PPPP
Sbjct: 178 PPPSPPHPLPP----SPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPP 229

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        PPP  PPPP    SPPPP  SPPP  PPP
Sbjct: 230 -----PPPSPPPPPPP-------SPPPP----SPPP----PPP 252

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 35/77 (45%), Positives = 36/77 (46%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P+  PPP  SPPPP    SPPPP   P P  SPP P    SPPP
Sbjct: 181 SPPHPLPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPPLPSPPAPSPPSPPLPPPPPPPPSPPP 236

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP 235
      P   PPP  PPPP
Sbjct: 237 PPPPSPPPP--SPPPPP 251

[170][TOP]
>UniRef100_UPI0001982E1E PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982E1E
     Length = 664

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 52/118 (44%), Positives = 59/118 (50%), Gaps = 9/118 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      S PPP   PPP  SPPPP    PPPP  +PPP  SPPPP ++   PPP
Sbjct: 35 SSPPPPDSSPPPPSSSSPPPPLASPPPSPPPPPPG--APPPKNSSPPPPPQNSKSPPPPP 92

Query: 185 PVKHYS-------PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPPKKHY 331
      P K+ S    PPP  SPPPP ++V  PPPP  SPP   SPPPP K +
Sbjct: 93 PSKNTSGPATSPPPPPPPSSPPPPSSNFV---PPPPRSSLSPPHAATRKSPPPPHKSW 147

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 53/121 (43%), Positives = 59/121 (48%), Gaps = 11/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSP----PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPPPP  S   PP  SPPPP    S PPP  SPPP  SPPP    
Sbjct: 16 SPPPPPSPDSSSSASPPPPSSPPPPD------SSPPPPSSSSPPPPLASPPP-------- 61

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-------PPPVYHSPPPPKKHY 331
      SPPPP  +PPP  SPPPP ++   PPPP K+ S    PPP  SPPPP ++
Sbjct: 62 SPPPPPPG-APPPKNSSPPPPPQNSKSPPPPPPSKNTSGPATSPPPPPPPSSPPPPSSNF 120

Query: 332 V 334
      V
Sbjct: 121 V 121

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 48/110 (43%), Positives = 53/110 (48%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP+  SPPP  PPP    SPPP
Sbjct: 30 SPPPPS---SPPPPDSSPPPPSS----SSPPPPLA--SPPPSPPPPPPGAPPPKNSSPPP 80

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      P ++  PP  PPPP K+     PPPP   PP   PPPP+
Sbjct: 81 PPQNSKSPP----PPPPSKNTSGPATSPPPPPPPSSPPPPSSNFVPPPPR 126

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 45/115 (39%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKS 175
      SPPPP+  SPPP  PPP    SPPPP ++  PP  PPPP K+    
Sbjct: 51 SPPPPLA--SPPPSPPPPPPGAPPPKNSSPPPPPQNSKSPP----PPPPSKNTSGPATSP 104

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV-------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP   PPP + PPP + +    KSPPPP K +    +PPPP
Sbjct: 105 PPPPPPSSPPPPSSNFVPPPPRSSLSPPHAATRKSPPPPHKSWPSNHGKSTPPPP 159

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 41/112 (36%), Positives = 50/112 (44%), Gaps = 22/112 (19%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS-------PPPVYHSPPPPKKHY 163
      SPPPP  +PPP  SPPPP ++   PPPP K+ S    PPP  SPPPP ++
Sbjct: 62 SPPPPPPG-APPPKNSSPPPPPQNSKSPPPPPPSKNTSGPATSPPPPPPPSSPPPPSSNF 120

Query: 164 V---------------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      V        KSPPPP K +    +PPPP    S  P+
Sbjct: 121 VPPPPRSSLSPPHAATRKSPPPPHKSWPSNHGKSTPPPPPSSSSSSSSKLPI 172

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 36/75 (48%), Positives = 37/75 (49%)
 Frame = +2

Query: 95 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PP   SPPP   PP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP+
Sbjct: 9  PPDSPSASPPP-----PPSPDSSSSASPPPPS---SPPPPDSSPPPPSS----SSPPPPL 56

Query: 275 KHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPP  SPPPP
Sbjct: 57 A--SPPP---SPPPP 66

[171][TOP]
>UniRef100_Q9M4I1 Putative proline-rich cell wall protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=Q9M4I1_VITVI
     Length = 217

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 59/128 (46%), Positives = 65/128 (50%), Gaps = 24/128 (18%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY----VYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PP 151
      PPP +H P PVY SPP  PP ++   VYK PP  PP  Y PPPV  PP  PP
Sbjct: 27 PPPYEHKPPLPVYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPP 86

Query: 152 KKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-----SPPPPVKHYS---PPPV 298
        VYKSPP  PP ++ P PVY PP K  YK   PPPP KH +  PP V
Sbjct: 87 TP--VYKSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRV 144

Query: 299 YHSPPPPK 322
       PP PK
Sbjct: 145 VRPPPTPK 152

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 54/123 (43%), Positives = 61/123 (49%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYK 172
      P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP  PP  VY+
Sbjct: 19 PSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTP--VYR 72

Query: 173 SPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSP---PPVYHSPPPP 319
      PP  PP ++ P PVY SPP K  YK P   PPPV+  P  PP  PPPP
Sbjct: 73 PPPVEKPPPEYKPPTPVYKSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPP 132

Query: 320 KKH 328
      KH
Sbjct: 133 PKH 135

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 55/126 (43%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 16/126 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      K PP  PP  Y PPPV  PP  PP  VYKSPP  PP ++ P PVY PP K
Sbjct: 59 KPPPVEKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTP--VYKSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEK 116

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP----- 313
        YK PP PVK  PPP H P PP+  V + PP P   PP +  PP   
Sbjct: 117 PPPEYK-PPTPVK--PPPPPKHKTPTLPPR---VVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKEPS 170

Query: 314 PPKKHY 331
      PP HY
Sbjct: 171 PPHGHY 176

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 41/96 (42%), Positives = 48/96 (50%), Gaps = 9/96 (9%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKK 241
      V + P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP  PP 
Sbjct: 14 VVLTTPSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTP 69

Query: 242 HYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       VY+ PP  PP ++ P PVY SPP K  YK
Sbjct: 70 --VYRPPPVEKPPPEYKPPTPVYKSPPVEKPPPEYK 103

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 42/115 (36%), Positives = 47/115 (40%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSP---PPVYHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPV+  P  PP  PPPP KH      PPP K + PP+  PPP K+ 
Sbjct: 111 PPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKE-- 168

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
        P PP HY  P  +PP    YK PP P K  P  H  PP H
Sbjct: 169 ----PSPPHGHYPGHPPVETPPSTP----YKKPPTPEKKPWAPHHKHFKAPPPIH 215

[172][TOP]
>UniRef100_Q41986 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q41986_ARATH
     Length = 97

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 45/87 (51%), Positives = 49/87 (56%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SP  Y SPP P + + PPPP  SP P Y+ PPP  YVY SPPPP
Sbjct: 13 PPPPCYSNSPKXEYKSPPTP--YVXHSPPPPPXXSXSPKPAYNFXPPP---YVYSSPPPP 67

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 268
        +P PVY PPPP  YVY SPPP
Sbjct: 68 YXSPAPKPVYKFPPPP---YVYNSPPP 91

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 44/92 (47%), Positives = 48/92 (52%)
 Frame = +2

Query: 62 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 241
      PP H   PPPP  SP  Y SPP P + + PPPP  SP P Y+ PPP 
Sbjct: 3  PPHPHVCXFXPPPPCYSNSPKXEYKSPPTP--YVXHSPPPPPXXSXSPKPAYNFXPPP-- 58

Query: 242 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      YVY SPPPP  +P PVY PPPP  YVY
Sbjct: 59 -YVYSSPPPPYXSPAPKPVYKFPPPP---YVY 86

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 36/75 (48%), Positives = 39/75 (52%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPP P  +SPPP    PK  Y  PPP + SPPP Y SP P   VYK PP
Sbjct: 27 KSPPTPYVXHSPPPPPXXSXSPKP--AYNFXPPPYVYSSPPPPYXSPAPKP---VYKFPP 81

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSP 226
      PP + SPPP Y P
Sbjct: 82 PPYVYNSPPPXYXXP 96

[173][TOP]
>UniRef100_Q2R063 Transposon protein, putative, unclassified n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q2R063_ORYSJ
     Length = 946

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 52/108 (48%), Positives = 56/108 (51%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPP   SPP  H  PP   KSPP P + SPP  SP PP H  +PP
Sbjct: 779 KSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSE---KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHE--GTPP 833

Query: 182 PPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
       PVK SPPP H S PPP+K   SPPP   SPPP  SPPPP+
Sbjct: 834 SPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKS---SSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPE 878

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 59/131 (45%), Positives = 64/131 (48%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 748 KSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
       P +   SPP P K SPP     PV S PPP+ H  S PPP K SPPP 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPE 861

Query: 299 YH--SPPPPKK 325
       H SPPPP+K
Sbjct: 862 AHVSSPPPPEK 872

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 57/118 (48%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPK 154
      KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP     PV S PPP+
Sbjct: 788 KSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPE 844

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       H  S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 845 AHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPP 899

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 52/121 (42%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----------YKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPP 145
      KS PP K  PP H+ PP + Y      KSPPP   SPP  H SPP
Sbjct: 741 KSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPP 800

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPK 322
      P +   KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+
Sbjct: 801 PSE-----KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGH--EGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPE 853

Query: 323 K 325
      K
Sbjct: 854 K 854

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 53/122 (43%), Positives = 57/122 (46%), Gaps = 16/122 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH---------SPPPPK 154
      KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H     S PPP+
Sbjct: 804 KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHE--GTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKSSSPPPE 861

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-------PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       H  SPPPP K  PPP  SPP    PP +  KSPP   S PP  S P
Sbjct: 862 AH--VSSPPPPEKS-PPPPETKSPPTLTPEISPPPEG---KSPPSHTPESSSPPSKESEP 915

Query: 314 PP 319
      PP
Sbjct: 916 PP 917

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 56/135 (41%), Positives = 61/135 (45%), Gaps = 26/135 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVY-KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK- 157
      KSPP P  S PP   H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P PPK 
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSS 774

Query: 158 ---------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------ 292
           H  KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP   
Sbjct: 775 PPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGT 831

Query: 293 ---PVYHSPPPPKKH 328
        PV S PPP+ H
Sbjct: 832 PPSPVKSSSPPPEAH 846

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 49/119 (41%), Positives = 60/119 (50%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +SP P + +P P  SP P K +  P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP
Sbjct: 466 ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSP 523

Query: 179 ------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 322
         PP  P  YSPP  S PPP+   KSPP P  +SPPPV  H+P PPK
Sbjct: 524 ERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK 578

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 55/128 (42%), Positives = 58/128 (45%), Gaps = 22/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P  S PP   H P PPK  V KSPP P  S  P P H+P PPK
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPK 741

Query: 155 KH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
         KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP
Sbjct: 742 SSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

Query: 296 VYHSPPPP 319
        SPP P
Sbjct: 802 SEKSPPTP 809

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 58/120 (48%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP  S PPP+ 
Sbjct: 494 PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG 553

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
        KSPP P  +SPPPV  H+P PPK   S PP +  P  SPPP + Y
Sbjct: 554 ----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEY 603

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 57/124 (45%), Positives = 61/124 (49%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P PPK
Sbjct: 649 KSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK 708

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSP 310
        V KSPP P  S  P P H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P
Sbjct: 709 STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTP 768

Query: 311 PPPK 322
       PPK
Sbjct: 769 SPPK 772

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 49/135 (36%), Positives = 58/135 (42%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP P  +SPPPV  H+P PPK        SPPP + Y+P P  +PP
Sbjct: 554 KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPP 613

Query: 146 ----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH------ 280
        PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP     
Sbjct: 614 AEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSP 673

Query: 281 -YSPPPVYHSPPPPK 322
       S PP  SPP P+
Sbjct: 674 PKSTPPTEKSPPTPE 688

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 46/127 (36%), Positives = 56/127 (44%), Gaps = 21/127 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKK 157
      SPPP + Y+P P  +PP  PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP 
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTP 654

Query: 158 HYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVY 301
        SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP      S PPV 
Sbjct: 655 ESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 302 HSPPPPK 322
      SPP P+
Sbjct: 715 KSPPTPE 721

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 44/112 (39%), Positives = 51/112 (45%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP K  P  HSPPP P+ H  +P PP  S PP  SPP P+   SPP
Sbjct: 548 SPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGH----TPSPP---KSGPPAGESPPTPESK---ASPP 597

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P + Y+P P  +PP  PP    SPPPP   P  S PP +K
Sbjct: 598 PTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEK 649

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 19/126 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PP+   KSPP P K SPPP   H+P PPK
Sbjct: 616 KSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK 675

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYH 304
         KSPP P  S  P P H P PPK  V KSPP P  S  P P H
Sbjct: 676 STPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGH 735

Query: 305 SPPPPK 322
      +P PPK
Sbjct: 736 TPSPPK 741

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 54/124 (43%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK- 157
      +SPP P  SPPP  ++P PPK   KSPP P K SPPP   H+P PP+ 
Sbjct: 585 ESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPEST 644

Query: 158 HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSP 310
        KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P
Sbjct: 645 PPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMP 704

Query: 311 PPPK 322
      PPK
Sbjct: 705 SPPK 708

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 55/123 (44%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP   Y PP    H PPPP++  +SP P + +P P  SP P K + 
Sbjct: 438 PPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEE----ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MA 491

Query: 170 KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPV-YHSPPP 316
       P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP   SPPP
Sbjct: 492 PPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPP 551

Query: 317 PKK 325
       K
Sbjct: 552 EGK 554

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 55/135 (40%), Gaps = 29/135 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      +P P +  PP+  P PP+K  Y+ PP   P H PPP  SP P +  
Sbjct: 418 TPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTP 477

Query: 167 ----------YKSPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PP----PVK 277
           K PPP    SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P 
Sbjct: 478 SPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPT 537

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPK 322
      YSPP  S PPP+
Sbjct: 538 EYSPPATPESSPPPE 552

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 46/122 (37%), Positives = 53/122 (43%), Gaps = 21/122 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY---- 169
      +PP PVK SPPP H S PPP+K   SPPP   SPPP  SPPPP+     
Sbjct: 831 TPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKS---SSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTP 887

Query: 170 --------KSPP--------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
          KSPP    PP K  PPP  +P P    KS PP +  P + 
Sbjct: 888 EISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPP---TPTP-------KSSPPSHEEREVPTIT 937

Query: 302 HS 307
      +S
Sbjct: 938 YS 939

[174][TOP]
>UniRef100_A5B4T6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B4T6_VITVI
     Length = 358

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 48/116 (41%), Positives = 62/116 (53%), Gaps = 13/116 (11%)
 Frame = -2

Query: 340 LVYVMFLWWWWGMV--------DWRGRVVLNRRRRGLVYVMFLWWWWGMVN-WRGRVVLH 188
      LV++  WWWW +V     W G V+++ RRR  V  WWWW +V+ W  +L 
Sbjct: 160 LVFISRGWWWWRVVLVWLLGRWRWWGLVLVDWRRRWWRLVFVWWWWWRVVHVW----LLR 215

Query: 187 RWWWRFVHVVFL-WWGWGMVNRRRRVVLNWRRRRFVHVVFLWWWWG---MVNRRRR 32
      WWWR VHV L WW WG+V    L RRR + +V +WWWW  +VN RRR
Sbjct: 216 WWWWRVVHVWLLGWWWWGLV-------LVDRRRWWWRLVLIWWWWWRLILVNWRRR 264

[175][TOP]
>UniRef100_C1PGW2 Tracheary element differentiation-related 7B n=1 Tax=Zinnia
      violacea RepID=C1PGW2_ZINEL
     Length = 283

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 48/114 (42%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 7/114 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP  H PPP + PPP  H V  + PPP  H  PP + PPP  H+V  
Sbjct: 61 PPPLPPHSVPPPSHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHHVSPP 120

Query: 176 P---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P  PPP H+ PPP  PPPP H+V  PPPP + PPP  PP P H
Sbjct: 121 PHTVPPPSPHFVPPPPNTVPPPPAPHFV---PPPPPPYIIPPP----PPSPSNH 167

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 49/121 (40%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 11/121 (9%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV-- 166
      S PPP H+ PP + PPP  H V  + PPP  H PPP + PPP  H V 
Sbjct: 30 STPPP--HFISPPPHSVPPPSPPHSVPPPLHPVPPPLPPHSVPPPSHTVPPPSPPHPVSP 87

Query: 167 --YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
       + PPP  H  PP + PPP  H+V  P  PPP H+ PPP  PPPP H+
Sbjct: 88 PPHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHHVSPPPHTVPPPSPHFVPPPPNTVPPPPAPHF 147

Query: 332 V 334
      V
Sbjct: 148 V 148

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 50/120 (41%), Positives = 57/120 (47%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP  H PPP++ PPP  H V  + PPP  H  PP + PPP  H V S
Sbjct: 45 PPPSPPHSVPPPLHPVPPPLPPHSVPPPSHTVPPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPV--S 102

Query: 176 PPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      PPP    P H SPPP H+ PPP H+V  PPP   PPP H PPP  Y+
Sbjct: 103 PPPHTVPPPSPPHHVSPPP--HTVPPPSPHFV----PPPPNTVPPPPAPHFVPPPPPPYI 156

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 58/120 (48%), Gaps = 11/120 (9%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----YKS 175
      PP P  +PPP + SPPP   + PPP  H PPP++ PPP  H V  + 
Sbjct: 23 PPAPTTPSTPPPHFISPPP------HSVPPPSPPHSVPPPLHPVPPPLPPHSVPPPSHTV 76

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      PPP  H  PP + PPP  H V SPPP    P H SPPP H+ PPP H+V
Sbjct: 77 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPV--SPPPHTVPPPSPPHHVSPPP--HTVPPPSPHFV 132

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 42/100 (42%), Positives = 48/100 (48%), Gaps = 7/100 (7%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP-------PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      PPP  H  PP + PPP  H V SPPP    P H SPPP H+ PPP H+V
Sbjct: 77 PPPSPPHPVSPPPHTVPPPSPPHPV--SPPPHTVPPPSPPHHVSPPP--HTVPPPSPHFV 132

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
        PPP   PPP H PPP  Y+  PPP  ++S
Sbjct: 133 ----PPPPNTVPPPPAPHFVPPPPPPYIIPPPPPSPSNHS 168

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 48/111 (43%), Positives = 56/111 (50%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP 181
      PPP  +PPP  +P P H++ SPPP  H PPP  SPP  PP H V  P
Sbjct: 14 PPPSPAATPPPAPTTPSTPPPHFI--SPPP---HSVPPP---SPPHSVPPPLHPV----P 61

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      PP+ +S PP H+ PPP    SPP PV  SPPP + PPP  H V
Sbjct: 62 PPLPPHSVPPPSHTVPPP-------SPPHPV---SPPP-HTVPPPSPPHPV 101

[176][TOP]
>UniRef100_B4QQM0 GD13257 n=1 Tax=Drosophila simulans RepID=B4QQM0_DROSI
     Length = 400

 Score = 90.1 bits (222), Expect = 7e-17
 Identities = 64/156 (41%), Positives = 70/156 (44%), Gaps = 49/156 (31%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--------------------VYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKH-- 112
      +PPPP  Y PPP          VY PPPP KK VY PPPP   
Sbjct: 130 APPPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVVYTPPPPPPPKKV 189

Query: 113 -YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPP 229
      Y+PPP    YH      +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY  P
Sbjct: 190 VYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVIIAPPPVY--VP 243

Query: 230 PPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP K VY PPPP  V Y+PPP  PPPPKK
Sbjct: 244 PPTKKVVYTPPPPPPTKKVVVYTPPP----PPPPKK 275

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 60/124 (48%), Positives = 65/124 (52%), Gaps = 15/124 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP----VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPP K  +PPPVY  PPP K VY PPPP  V Y+PPP  PPPPKK VY 
Sbjct: 227 PPPTKKVIIAPPPVY--VPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVVYTPPP----PPPPKK-VVYT 279

Query: 173 SPPPPVK-----HYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP +   HY P V   +P PPK Y+  PPPP K Y PPVY PPP KK
Sbjct: 280 PPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPAPPKVEYL---PPPPTKKVYVAPPVY-VPPPTKK 335

Query: 326 HYVY 337
       VY
Sbjct: 336 VVVY 339

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 59/133 (44%), Positives = 63/133 (47%), Gaps = 23/133 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPP 124
      PPPP K  Y+PPP    YH      +P PPK Y+  PPPP K Y P
Sbjct: 269 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPAPPKVEYL---PPPPTKKVYVAP 325

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--PPPVKHYSPPPV 298
      PVY PPP KK VY PPPP   PPVY PPP KK VY P PPP K   P 
Sbjct: 326 PVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PPVY-IPPPTKKVVVYTPPPPPPPTKKVYVTPK 377

Query: 299 YHSPPPPKKHYVY 337
        PP +K Y Y
Sbjct: 378 VEYLPPVQKGYSY 390

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 63/152 (41%), Positives = 71/152 (46%), Gaps = 43/152 (28%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SP 121
      PPPP K  Y+PPP    YH      +PPPPK Y+  PPP K  +P
Sbjct: 182 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVIIAP 237

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-----K 277
      PPVY PPP KK   PPPP K  Y+PPP  PPPPKK VY PP +   
Sbjct: 238 PPVY-VPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVVYTPPP----PPPPKK-VVYTPPPTGILKDDGY 291

Query: 278 HY------------SPPPVYHSPPPP-KKHYV 334
      HY      +PP V + PPPP KK YV
Sbjct: 292 HYGQPSVKFEVSAPAPPKVEYLPPPPTKKVYV 323

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 58/146 (39%), Positives = 65/146 (44%), Gaps = 37/146 (25%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHS------------------------PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 115
      P PP  Y+PP V HS            PPPPK Y+  PPP K 
Sbjct: 91 PTPPRPVYTPPVVIHSEPAGVLKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKV 146

Query: 116 --SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-- 274
       +PPPVY PPP KK   PPPP K  Y+PPP  PPPPKK VY PP + 
Sbjct: 147 VIAPPPVY-VPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVVYTPPP----PPPPKK-VVYTPPPTGILK 200

Query: 275 ---KHYSPPPV---YHSPPPPKKHYV 334
        HY P V   +PPPPK Y+
Sbjct: 201 DDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL 226

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 5e-12
 Identities = 44/94 (46%), Positives = 48/94 (51%), Gaps = 2/94 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--P 181
      PPP K Y PPVY PPP KK VY PPPP   PPVY PPP KK VY P P
Sbjct: 315 PPPTKKVYVAPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PPVY-IPPPTKKVVVYTPPPPP 366

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PP K   P   PP +K Y Y + P P ++
Sbjct: 367 PPTKKVYVTPKVEYLPPVQKGYSYPNDPQPAFNF 400

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 54/141 (38%), Positives = 62/141 (43%), Gaps = 41/141 (29%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPP--PV--------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHS----------- 139
      HY+PP PV    + S PP  +  K P P + Y+PP V HS      
Sbjct: 58 HYAPPRAPVVIDVPYVPHESAPPVVVYEAPKPRPTPPRPVYTPPVVIHSEPAGVLKDDGY 117

Query: 140 -------------PPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP- 271
            PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY  PPP K VY PPPP 
Sbjct: 118 HYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY--VPPPTKKVVYTPPPPPP 171

Query: 272 ---VKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       V Y+PPP  PPPPKK
Sbjct: 172 TKKVVVYTPPP----PPPPKK 188

[177][TOP]
>UniRef100_Q9T0I5 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9T0I5_ARATH
     Length = 448

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 54/129 (41%), Positives = 57/129 (44%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHY--------------VYKSPP-----PPVKHYSP 121
      K PPPV Y PPP  PPP PKK        VYK PP   PPV Y P
Sbjct: 220 KEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPPVPVYKP 279

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP K   K PPPV + PPP 
Sbjct: 280 PPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPPKI 339

Query: 302 HSPPPPKKH 328
       PPP +H
Sbjct: 340 VIPPPKIEH 348

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 56/118 (47%), Positives = 59/118 (50%), Gaps = 13/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYK 172
      PPPV Y PPP  PPP   VY PP   PPV Y PPP  PPP PKK  K
Sbjct: 193 PPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPK 249

Query: 173 SP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK 325
      P  PPPV Y PPP  PPP   VYK PPP ++H P PV+   P PPKK
Sbjct: 250 PPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPPVP---VYK-PPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKK 303

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 55/127 (43%), Positives = 58/127 (45%), Gaps = 19/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHY----SPPPVYHSPPPPK 154
      K PPPV Y PPP  PPP   VYK P   PPP+    PP + H PP P 
Sbjct: 205 KEIPPPVPVYDPPPKKEVPPPVP---VYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVP- 260

Query: 155 KHYVYKSP-----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-- 313
       VYK P   PPPV Y PPP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP 
Sbjct: 261 ---VYKPPPKIEKPPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTK 317

Query: 314 ---PPKK 325
       PPKK
Sbjct: 318 KPCPPKK 324

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 59/132 (44%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHY---- 163
      PPPV Y PPP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP   PPKK   
Sbjct: 271 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPV 330

Query: 164 -VYKSPP----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      V+K PP  PP K  PPPV  PPPK +    V K PPPV Y PP V 
Sbjct: 331 PVHKPPPKIVIPPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIP 390

Query: 305 SPPPPKKHYVYK 340
       P P  VYK
Sbjct: 391 KKPCPPPVPVYK 402

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 13/115 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      PPP++  PP  P PPK  Y P  PPPV Y PPP  PPP   VY P 
Sbjct: 169 PPPLEL---PPFLKKPCPPK----YSPPVEVPPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPP 218

Query: 179 ----PPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        PPPV Y PPP  PPP PKK  K P  PPPV Y PPP  PPP
Sbjct: 219 KKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPP 273

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 48/107 (44%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPV + PPP  PPP +H   PPPV Y PPP  PP   V K P
Sbjct: 324 KVDPPPVPVHKPPPKIVIPPPKIEH------PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCP 377

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPV Y PP V  P P  VYK P  +   PP+  PP PK
Sbjct: 378 PPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVIPKKPCPPLPQLPPLPK 424

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 51/105 (48%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PP K + P + PPP +   K P PP  YSPP V  PP P  VY+ PP  K
Sbjct: 157 PPFKGFDHP--FPLPPPLELPPFLKKPCPP--KYSPP-VEVPPPVP----VYEPPP---K 204

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKK 325
       PPPV  PPPKK    PPPV Y PPP  PPP PKK
Sbjct: 205 KEIPPPVPVYDPPPKKEV-----PPPVPVYKPPPKVELPPPIPKK 244

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/103 (38%), Positives = 43/103 (41%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPPV Y PPP  PP   V K PPPV Y PP V  P P  VYK P  +
Sbjct: 349 PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVI 408

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PP+  PP P   K PP P K+  P   PP P
Sbjct: 409 PKKPCPPLPQLPPLP------KFPPLPPKYIHHPKFGKWPPLP 445

[178][TOP]
>UniRef100_Q40552 Pistil extensin like protein (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=Q40552_TOBAC
     Length = 393

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 49/106 (46%), Positives = 53/106 (50%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SP PPVK  PPP  P PP +   PPPP K  PPPV S P P K   PP
Sbjct: 104 SPSPPVKPPPPPPSPCKPSPPDQSTKQPPPPPPSKQPPPPPPVKASSPSPAKQ--PPPPP 161

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPVK SP P  SPPPP+   + PP+K  PP  SPPPP
Sbjct: 162 PPVKSPSPSPAKQSPPPPRAPSPSPATQPPIKQPPPPSAKKSPPPP 207

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 47/109 (43%), Positives = 51/109 (46%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      K PPPP   P P  S   PPPP K   PPPPVK SP P  PPPP   
Sbjct: 110 KPPPPPPSPCKPSPPDQSTKQPPPPPPSKQ---PPPPPPVKASSPSPAKQPPPPPPP--- 163

Query: 167 YKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      KSP P P K  PPP  SP P + + + PPP K  PPPV + P
Sbjct: 164 VKSPSPSPAKQSPPPPRAPSPSPATQPPIKQPPPPSAKKSPPPPVAYPP 212

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 44/102 (43%), Positives = 48/102 (47%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH-YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      PPPP K  PPPV S P P K   PPPPVK SP P  SPPPP+   + P
Sbjct: 133 PPPPSKQPPPPPPVKASSPSPAKQ--PPPPPPPVKSPSPSPAKQSPPPPRAPSPSPATQP 190

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      P+K  PP  SPPPP +    PPV  SP P  P
Sbjct: 191 PIKQPPPPSAKKSPPPPVAY-------PPVMAPSPSPAAEPP 225

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 45/98 (45%), Positives = 48/98 (48%), Gaps = 3/98 (3%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPP--PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPP 208
      PP+  PP  PK   SP PPVK  PPP  P PP +   PPPP K  PP
Sbjct: 89 PPIGGGPPVNRPKP----SSPSPPVKPPPPPPSPCKPSPPDQSTKQPPPPPPSKQPPPPP 144

Query: 209 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PV S P P K   PPPPVK SP P  SPPPP+
Sbjct: 145 PVKASSPSPAKQ--PPPPPPPVKSPSPSPAKQSPPPPR 180

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 41/103 (39%), Positives = 45/103 (43%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPVK SP P  PPPP     PPVK SP P  SPPPP+   + PP
Sbjct: 142 PPPPVKASSPSPAKQPPPPP----------PPVKSPSPSPAKQSPPPPRAPSPSPATQPP 191

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      +K  PPP   PPP  Y   P P   PP +  P P
Sbjct: 192 IKQ-PPPPSAKKSPPPPVAYPPVMAPSPSPAAEPPIIAPFPSP 233

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 38/102 (37%), Positives = 44/102 (43%), Gaps = 7/102 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPVK SP P  SPPPP+   + PP+K  PP  SPPPP +    PP
Sbjct: 160 PPPPVKSPSPSPAKQSPPPPRAPSPSPATQPPIKQPPPPSAKKSPPPPVAY-------PP 212

Query: 188 VKHYSPPPVYHSP-------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 292
      V  SP P  P    P   + + P PPV  PP
Sbjct: 213 VMAPSPSPAAEPPIIAPFPSPTANLPLIPRRPAPPVVKPLPP 254

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 48/132 (36%), Positives = 49/132 (37%), Gaps = 28/132 (21%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PPPVKHYSP------------PPVY 133
      PPPP  SPPP  SPPPP    P   PP   P      PP+ 
Sbjct: 33 PPPPSPLPSPPPPSPSPPPPSTLIPLIPPFTGGFLPPLPGSKLPGLLPLIPNLPDLPPIG 92

Query: 134 HSPP-----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS-----PPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
       PP   P    K PPPP   P P  S   PPPP K   PPPPVK 
Sbjct: 93 GGPPVNRPKPSSPSPPVKPPPPPPSPCKPSPPDQSTKQPPPPPPSKQ---PPPPPPVKAS 149

Query: 284 SPPPVYHSPPPP 319
      SP P  PPPP
Sbjct: 150 SPSPAKQPPPPP 161

[179][TOP]
>UniRef100_Q01944 Extensin (Class I) (Fragment) n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q01944_SOLLC
     Length = 75

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 47/86 (54%), Positives = 51/86 (59%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      SPPP Y+ PPP    SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SPPPP K  PPP
Sbjct: 4  SPPPYYYKSPPP------PSPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYSSPPPP-KPSPPPP 53

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      Y+S PPP K  KSPPPP + SP
Sbjct: 54 YYYSSPPPPK----KSPPPPYYYSSP 75

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 2e-16
 Identities = 50/89 (56%), Positives = 53/89 (59%), Gaps = 2/89 (2%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 226
      SPPP  Y YKSPPPP  SPPP Y+ SPPPP    SPPPP + SPPP  SP
Sbjct: 4  SPPP----YYYKSPPPP----SPPPPYYYKSPPPPSP-----SPPPPYYYSSPPPPKPSP 50

Query: 227 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      PPP  Y Y SPPPP K  PPP Y+S P
Sbjct: 51 PPP---YYYSSPPPP-KKSPPPPYYYSSP 75

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 47/84 (55%), Positives = 49/84 (58%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPPK   SPPPP 
Sbjct: 5  PPPYYYKSPPPP--SPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPK-----PSPPPPY 54

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 262
      + SPPP  SPPPP  Y Y SP
Sbjct: 55 YYSSPPPPKKSPPPP---YYYSSP 75

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 43/75 (57%), Positives = 45/75 (60%)
 Frame = +2

Query: 95 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 274
      PPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPPK   SPPPP 
Sbjct: 5  PPPYYYKSPPP--PSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPK-----PSPPPPY 54

Query: 275 KHYSPPPVYHSPPPP 319
      + SPPP  SPPPP
Sbjct: 55 YYSSPPPPKKSPPPP 69

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 4e-11
 Identities = 38/67 (56%), Positives = 42/67 (62%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SP PP +Y Y SPPPP K  PPP Y+S PPP K  KSPPP
Sbjct: 17 SPPPPYYYKSPPPP--SPSPPPPYY-YSSPPPP-KPSPPPPYYYSSPPPPK----KSPPP 68

Query: 185 PVKHYSP 205
      P + SP
Sbjct: 69 PYYYSSP 75

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 33/59 (55%), Positives = 34/59 (57%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPPPP   PP Y SPPPPK   SPPPP + SPPP  SPPPP  Y Y SP
Sbjct: 25 KSPPPPSPSPPPPYYYSSPPPPK-----PSPPPPYYYSSPPPPKKSPPPP---YYYSSP 75

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 34/62 (54%), Positives = 34/62 (54%)
 Frame = +2

Query: 137 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      SPPP  Y YKSPPPP      SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPP
Sbjct: 4  SPPP----YYYKSPPPP-----------SPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYSSPPP 45

Query: 317 PK 322
      PK
Sbjct: 46 PK 47

[180][TOP]
>UniRef100_B9DHX5 AT4G38770 protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=B9DHX5_ARATH
     Length = 277

 Score = 89.7 bits (221), Expect = 9e-17
 Identities = 54/129 (41%), Positives = 57/129 (44%), Gaps = 20/129 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHY--------------VYKSPP-----PPVKHYSP 121
      K PPPV Y PPP  PPP PKK        VYK PP   PPV Y P
Sbjct: 49 KEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPPVPVYKP 108

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 301
      PP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP K   K PPPV + PPP 
Sbjct: 109 PPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPPKI 168

Query: 302 HSPPPPKKH 328
       PPP +H
Sbjct: 169 VIPPPKIEH 177

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 56/118 (47%), Positives = 59/118 (50%), Gaps = 13/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYK 172
      PPPV Y PPP  PPP   VY PP   PPV Y PPP  PPP PKK  K
Sbjct: 22 PPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPK 78

Query: 173 SP----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK 325
      P  PPPV Y PPP  PPP   VYK PPP ++H P PV+   P PPKK
Sbjct: 79 PPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPPVP---VYK-PPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKK 132

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 55/127 (43%), Positives = 58/127 (45%), Gaps = 19/127 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHY----SPPPVYHSPPPPK 154
      K PPPV Y PPP  PPP   VYK P   PPP+    PP + H PP P 
Sbjct: 34 KEIPPPVPVYDPPPKKEVPPPVP---VYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVP- 89

Query: 155 KHYVYKSP-----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-- 313
       VYK P   PPPV Y PPP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP 
Sbjct: 90 ---VYKPPPKIEKPPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTK 146

Query: 314 ---PPKK 325
       PPKK
Sbjct: 147 KPCPPKK 153

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 59/132 (44%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHY---- 163
      PPPV Y PPP  PPP  H + K P PP K  PP  H PP   PPKK   
Sbjct: 100 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKLPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPV 159

Query: 164 -VYKSPP----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      V+K PP  PP K  PPPV  PPPK +    V K PPPV Y PP V 
Sbjct: 160 PVHKPPPKIVIPPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIP 219

Query: 305 SPPPPKKHYVYK 340
       P P  VYK
Sbjct: 220 KKPCPPPVPVYK 231

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 53/123 (43%), Positives = 57/123 (46%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----- 178
      PPV+  P PVY  PPPKK    PPPV Y PPP  PPP   VYK P   
Sbjct: 17 PPVEVPPPVPVYE--PPPKKEI-----PPPVPVYDPPPKKEVPPPVP---VYKPPPKVEL 66

Query: 179 PPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPP+    PP + H PP P  VYK P   PPPV Y PPP  PPP  H 
Sbjct: 67 PPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVP----VYKPPPKIEKPPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHK 122

Query: 332 VYK 340
      + K
Sbjct: 123 LPK 125

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 49/106 (46%), Positives = 49/106 (46%), Gaps = 13/106 (12%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVK 193
      PP  P PPK  Y P  PPPV Y PPP  PPP   VY P   PPPV 
Sbjct: 4  PPFLKKPCPPK----YSPPVEVPPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVP 56

Query: 194 HYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      Y PPP  PPP PKK  K P  PPPV Y PPP  PPP
Sbjct: 57 VYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEKPPP 102

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 48/107 (44%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPV + PPP  PPP +H   PPPV Y PPP  PP   V K P
Sbjct: 153 KVDPPPVPVHKPPPKIVIPPPKIEH------PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCP 206

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPV Y PP V  P P  VYK P  +   PP+  PP PK
Sbjct: 207 PPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVIPKKPCPPLPQLPPLPK 253

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/103 (38%), Positives = 43/103 (41%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPPV Y PPP  PP   V K PPPV Y PP V  P P  VYK P  +
Sbjct: 178 PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVI 237

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PP+  PP P   K PP P K+  P   PP P
Sbjct: 238 PKKPCPPLPQLPPLP------KFPPLPPKYIHHPKFGKWPPLP 274

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 36/77 (46%), Positives = 36/77 (46%), Gaps = 9/77 (11%)
 Frame = +2

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVK 277
      PP  P PPK  Y P  PPPV Y PPP  PPP   VY P   PPPV 
Sbjct: 4  PPFLKKPCPPK----YSPPVEVPPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVP 56

Query: 278 HYSPPPVYHSPPP-PKK 325
      Y PPP  PPP PKK
Sbjct: 57 VYKPPPKVELPPPIPKK 73

[181][TOP]
>UniRef100_Q9M7N8 Proline-rich protein 4 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9M7N8_ARATH
     Length = 448

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 59/120 (49%), Positives = 62/120 (51%), Gaps = 15/120 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYK 172
      PPPV Y PPP  PPP   VY PP   PPV Y PPP  PPP PKK  K
Sbjct: 193 PPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPK 249

Query: 173 SP----PPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKK 325
      P  PPPV Y PPP + H PP P  VYK PPP ++H P PV H PP  PPKK
Sbjct: 250 PPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPPVP----VYK-PPPKIEHPPPVPV-HKPPKKPCPPKK 303

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 2e-16
 Identities = 53/114 (46%), Positives = 54/114 (47%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPPV Y PPP  PPP PKK   PP P K  PPPV  PPPK +   
Sbjct: 220 KEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKK----PCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEH----- 270

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKK 325
      PPPV Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP   PPKK
Sbjct: 271 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKK 324

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 53/133 (39%), Positives = 56/133 (42%), Gaps = 27/133 (20%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPP-PVYHSPP----------------PPKKHY-----VYKSP-----PPPVK 109
      PPP K  PP PVY PP        PPK +   VYK P   PPPV 
Sbjct: 216 PPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPPVP 275

Query: 110 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP K   K PPPV + P
Sbjct: 276 VYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPVPVHKP 335

Query: 290 PPVYHSPPPPKKH 328
      PP  PPP +H
Sbjct: 336 PPKIVIPPPKIEH 348

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 58/132 (43%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHY---- 163
      PPPV Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP   PPKK   
Sbjct: 271 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPV 330

Query: 164 -VYKSPP----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      V+K PP  PP K  PPPV  PPPK +    V K PPPV Y PP V 
Sbjct: 331 PVHKPPPKIVIPPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIP 390

Query: 305 SPPPPKKHYVYK 340
       P P  VYK
Sbjct: 391 KKPCPPPVPVYK 402

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 13/115 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      PPP++  PP  P PPK  Y P  PPPV Y PPP  PPP   VY P 
Sbjct: 169 PPPLEL---PPFLKKPCPPK----YSPPVEVPPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPP 218

Query: 179 ----PPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        PPPV Y PPP  PPP PKK  K P  PPPV Y PPP  PPP
Sbjct: 219 KKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPP 273

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 48/107 (44%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPV + PPP  PPP +H   PPPV Y PPP  PP   V K P
Sbjct: 324 KVDPPPVPVHKPPPKIVIPPPKIEH------PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCP 377

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPV Y PP V  P P  VYK P  +   PP+  PP PK
Sbjct: 378 PPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVIPKKPCPPLPQLPPLPK 424

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 51/105 (48%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PP K + P + PPP +   K P PP  YSPP V  PP P  VY+ PP  K
Sbjct: 157 PPFKGFDHP--FPLPPPLELPPFLKKPCPP--KYSPP-VEVPPPVP----VYEPPP---K 204

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKK 325
       PPPV  PPPKK    PPPV Y PPP  PPP PKK
Sbjct: 205 KEIPPPVPVYDPPPKKEV-----PPPVPVYKPPPKVELPPPIPKK 244

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/103 (38%), Positives = 43/103 (41%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPPV Y PPP  PP   V K PPPV Y PP V  P P  VYK P  +
Sbjct: 349 PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVI 408

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PP+  PP P   K PP P K+  P   PP P
Sbjct: 409 PKKPCPPLPQLPPLP------KFPPLPPKYIHHPKFGKWPPLP 445

[182][TOP]
>UniRef100_B9RIB5 Extensin, proline-rich protein, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RIB5_RICCO
     Length = 144

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 1e-16
 Identities = 55/99 (55%), Positives = 59/99 (59%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP P K+ SPPP  SPPPP  Y Y+SPPPP  SP   SPPPP  Y YKSPP
Sbjct: 32 SPPPLPYKYMSPPPPSPSPPPP---YYYQSPPPP----SP-----SPPPP---YYYKSPP 76

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PP   PPP  SP PP +Y YKSPPPP  SP P+
Sbjct: 77 PPSPSPPPPP---SPSPPPPYY-YKSPPPP--SLSPHPL 109

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 43/80 (53%), Positives = 46/80 (57%), Gaps = 1/80 (1%)
 Frame = +2

Query: 83 YKSPPP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
      Y SPPP P K+ SPPP  SPPPP  Y Y+SPPPP   PP Y SPPPP    S
Sbjct: 30 YSSPPPLPYKYMSPPPPSPSPPPP---YYYQSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PS 81

Query: 260 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPP   PPP Y+ PPP
Sbjct: 82 PPPPPSPSPPPPYYYKSPPP 101

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 36/71 (50%), Positives = 38/71 (53%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP   P P  SPPPP  Y YKSPP
Sbjct: 57 QSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPP-----PSP---SPPPP---YYYKSPP 100

Query: 182 PPVKHYSPPPV 214
      PP  SP P+
Sbjct: 101 PP--SLSPHPL 109

[183][TOP]
>UniRef100_Q0IRA5 Os11g0657400 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0IRA5_ORYSJ
     Length = 1064

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 59/131 (45%), Positives = 64/131 (48%), Gaps = 23/131 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 748 KSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPP 807

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
       P +   SPP P K SPP     PV S PPP+ H  S PPP K SPPP 
Sbjct: 808 TPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPE 861

Query: 299 YH--SPPPPKK 325
       H SPPPP+K
Sbjct: 862 AHVSSPPPPEK 872

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 57/118 (48%), Gaps = 14/118 (11%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---------PVYHSPPPPK 154
      KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP     PV S PPP+
Sbjct: 788 KSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPE 844

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       H  S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP
Sbjct: 845 AHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPP 899

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 56/134 (41%), Positives = 61/134 (45%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+K   SP
Sbjct: 804 KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGHE--GTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPEKS---SSP 858

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY------------KSPP--------PPVKHYSPP-- 292
      PP   SPPP  SPPPP+         KSPP    PP K  PP 
Sbjct: 859 PPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPT 918

Query: 293 PVYHSPPPPKKHYV 334
      P  S PP + YV
Sbjct: 919 PTPKSSPPSHEEYV 932

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 52/121 (42%), Positives = 58/121 (47%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV----------YKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPP 145
      KS PP K  PP H+ PP + Y      KSPPP   SPP  H SPP
Sbjct: 741 KSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPP 800

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH-SPPPPK 322
      P +   KSPP P + SPP  SP PP H  +PP PVK SPPP H S PPP+
Sbjct: 801 PSE-----KSPPTPAEESSPPTPEKSPSPPSGH--EGTPPSPVKSSSPPPEAHVSSPPPE 853

Query: 323 K 325
      K
Sbjct: 854 K 854

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 55/129 (42%), Positives = 60/129 (46%), Gaps = 21/129 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKH--- 160
      KSP PP H  PP V S PPP+ H  S PPP K SPPP H SPPPP+K  
Sbjct: 820 KSPSPPSGHEGTPPSPVKSSSPPPEAHV---SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPP 876

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--------PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        KSPP   SPPP  SPP    PP K     KS PP + Y PP 
Sbjct: 877 PETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSP 936

Query: 299 YHSPPPPKK 325
       S PPP++
Sbjct: 937 AKSTPPPEE 945

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 56/135 (41%), Positives = 61/135 (45%), Gaps = 26/135 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKKHYVY-KSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK- 157
      KSPP P  S PP   H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P PPK 
Sbjct: 715 KSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSS 774

Query: 158 ---------HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------ 292
           H  KSPP   SPPP  SPP P +   SPP P K SPP   
Sbjct: 775 PPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPPSEKSPPTPAEE---SSPPTPEKSPSPPSGHEGT 831

Query: 293 ---PVYHSPPPPKKH 328
        PV S PPP+ H
Sbjct: 832 PPSPVKSSSPPPEAH 846

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 49/119 (41%), Positives = 60/119 (50%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +SP P + +P P  SP P K +  P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP
Sbjct: 466 ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSP 523

Query: 179 ------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPK 322
         PP  P  YSPP  S PPP+   KSPP P  +SPPPV  H+P PPK
Sbjct: 524 ERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK 578

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 55/128 (42%), Positives = 58/128 (45%), Gaps = 22/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY----HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P  S PP   H P PPK  V KSPP P  S  P P H+P PPK
Sbjct: 682 KSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPK 741

Query: 155 KH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK----------HYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
         KSPP PP H SPP P ++P PPK      H  KSPP   SPPP
Sbjct: 742 SSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTPSPPKSSPPEEKSPPPHSPEKSPPSEAHPTSPPP 801

Query: 296 VYHSPPPP 319
        SPP P
Sbjct: 802 SEKSPPTP 809

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 55/114 (48%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP   S PP  S PPP   KS P
Sbjct: 922 KSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSP 975

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKK 325
      P + Y PP  S PPP+K   +P   PP + Y PP PV SPPP +K
Sbjct: 976 PSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPTINSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEK 1029

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 58/120 (48%), Gaps = 12/120 (10%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 157
      P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP  S PPP+ 
Sbjct: 494 PAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPPEG 553

Query: 158 HYVYKSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
        KSPP P  +SPPPV  H+P PPK   S PP +  P  SPPP + Y
Sbjct: 554 ----KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPK------SGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEY 603

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 57/124 (45%), Positives = 61/124 (49%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P PPK
Sbjct: 649 KSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPK 708

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKKH-YVYKSPP-PPVKHYSPP-PVYHSP 310
        V KSPP P  S  P P H+P PPK   KSPP PP H SPP P ++P
Sbjct: 709 STPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGHTPSPPKSSPPEEKSPPIPPTSHTSPPTPEEYTP 768

Query: 311 PPPK 322
       PPK
Sbjct: 769 SPPK 772

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 49/135 (36%), Positives = 58/135 (42%), Gaps = 28/135 (20%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKH----------YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 145
      KSPP P  +SPPPV  H+P PPK        SPPP + Y+P P  +PP
Sbjct: 554 KSPPTPTASHSPPPVPEGHTPSPPKSGPPAGESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPP 613

Query: 146 ----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH------ 280
        PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP     
Sbjct: 614 AEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSP 673

Query: 281 -YSPPPVYHSPPPPK 322
       S PP  SPP P+
Sbjct: 674 PKSTPPTEKSPPTPE 688

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 55/139 (39%), Positives = 61/139 (43%), Gaps = 29/139 (20%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-------- 145
      S PPP K SPPP H SPPPP+K    KSPP   SPPP  SPP    
Sbjct: 848 SSPPPEKSSSPPPEAHVSSPPPPEKSPPPPETKSPPTLTPEISPPPEGKSPPSHTPESSS 907

Query: 146 PPKKHY------VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP--------PPVKHY 283
      PP K     KS PP + Y PP  S PPP++  KSPP    PP + 
Sbjct: 908 PPSKESEPPPTPTPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE----KSPPSHTPESSSPPSEES 963

Query: 284 SPPP--VYHSPPPPKKHYV 334
       PPP   S PP + YV
Sbjct: 964 EPPPSPTPKSSPPSHEEYV 982

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 46/127 (36%), Positives = 56/127 (44%), Gaps = 21/127 (16%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKK 157
      SPPP + Y+P P  +PP  PP    SPPPP  ++P P  +PP  PP 
Sbjct: 595 SPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTP 654

Query: 158 HYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVY 301
        SPPPP  ++P P  +PP  PP    SPPPP      S PPV 
Sbjct: 655 ESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVE 714

Query: 302 HSPPPPK 322
      SPP P+
Sbjct: 715 KSPPTPE 721

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 50/109 (45%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      KSPP   S PP  S PPP   KS PP + Y PP P  +PPP +   KSP
Sbjct: 896 KSPPSHTPESSSPPSKESEPPPTP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEE-----KSP 948

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P   S PP  S PPP   KS PP + Y PP  S PPP+K
Sbjct: 949 PSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEK 995

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 44/112 (39%), Positives = 51/112 (45%), Gaps = 5/112 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPP K  P  HSPPP P+ H  +P PP  S PP  SPP P+   SPP
Sbjct: 548 SPPPEGKSPPTPTASHSPPPVPEGH----TPSPP---KSGPPAGESPPTPESK---ASPP 597

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P + Y+P P  +PP  PP    SPPPP   P  S PP +K
Sbjct: 598 PTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEK 649

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 19/126 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV-KHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPK 154
      KSPP P K SPPP   H+P PP+   KSPP P K SPPP   H+P PPK
Sbjct: 616 KSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPESTPPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPK 675

Query: 155 K-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYH 304
         KSPP P  S  P P H P PPK  V KSPP P  S  P P H
Sbjct: 676 STPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMPSPPKSTPPVEKSPPTPESEASSPPPPAPEGH 735

Query: 305 SPPPPK 322
      +P PPK
Sbjct: 736 TPSPPK 741

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 54/124 (43%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 17/124 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKK-HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK- 157
      +SPP P  SPPP  ++P PPK   KSPP P K SPPP   H+P PP+ 
Sbjct: 585 ESPPTPESKASPPPTPEEYTPSPPKSTPPAEKSPPTPESKASSPPPPAPEGHTPSPPEST 644

Query: 158 HYVYKSPP-PPVKHYSPPPVY---HSPPPPKK-HYVYKSPPPPVKHYS----PPPVYHSP 310
        KSPP P K SPPP   H+P PPK   KSPP P  S  P P H P
Sbjct: 645 PPSEKSPPTPESKASSPPPPTPEGHTPSPPKSTPPTEKSPPTPESESSSPPPPAPEGHMP 704

Query: 311 PPPK 322
      PPK
Sbjct: 705 SPPK 708

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 40/98 (40%), Positives = 47/98 (47%), Gaps = 6/98 (6%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      KSPP   S PP  S PPP   KS PP + Y PP  S PPP+K   +P 
Sbjct: 946 KSPPSHTPESSSPPSEESEPPPSP--TPKSSPPSHEEYVPPSPAKSTPPPEKPLPPHTPT 1003

Query: 179 ----PPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 277
        PP + Y PP PV SPPP +K  + PP PV+
Sbjct: 1004 INSSPPSEEEYMPPSPVKSSPPPAEKS---QPPPSPVE 1038

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 55/123 (44%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVY------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP   Y PP    H PPPP++  +SP P + +P P  SP P K + 
Sbjct: 438 PPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEE----ESPEEPPEEPTPSPTPSSPESPAK--MA 491

Query: 170 KSPPPPVKHY-SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP------PP---PVKHYSPPPV-YHSPPP 316
       P P +K  SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P  YSPP   SPPP
Sbjct: 492 PPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPTEYSPPATPESSPPP 551

Query: 317 PKK 325
       K
Sbjct: 552 EGK 554

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 55/135 (40%), Gaps = 29/135 (21%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPP----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV- 166
      +P P +  PP+  P PP+K  Y+ PP   P H PPP  SP P +  
Sbjct: 418 TPGKPSEPPEKPPLIPVPVGPPEKSPAYEEPPAAPSTPTSHGPPPPEEESPEEPPEEPTP 477

Query: 167 ----------YKSPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PP----PVK 277
           K PPP    SPP Y +PPPP  ++ KSP   PP  P 
Sbjct: 478 SPTPSSPESPAKMAPPPAPAIKGVTSPPAEYGAPPPPSSGWLPKSPERKKAPPPQAEPPT 537

Query: 278 HYSPPPVYHSPPPPK 322
      YSPP  S PPP+
Sbjct: 538 EYSPPATPESSPPPE 552

[184][TOP]
>UniRef100_B8A7W6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8A7W6_ORYSI
     Length = 512

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 51/117 (43%), Positives = 54/117 (46%), Gaps = 14/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P K +P  HSPPPP   +SPPPP  SPP  SPPP    SPPPP 
Sbjct: 400 PAPAKKPAPESSKHSPPPPPPPAPVQSPPPPAPVVSPPSPVFSPPPA------FSPPPPP 453

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--------------VYHSPPPP 319
      K  PPPV  PPPP  +  SPPPP  SPPP        Y SPPPP
Sbjct: 454 KTSPPPPVSSPPPPPPPAF---SPPPPPPTMSPPPPIQEPVILPPILSAKYQSPPPP 507

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 2e-13
 Identities = 44/92 (47%), Positives = 47/92 (51%), Gaps = 2/92 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPP  SPP  SPPP    SPPPP K  PPPV  PPPP  +  SPP
Sbjct: 425 QSPPPPAPVVSPPSPVFSPPPA------FSPPPPPKTSPPPPVSSPPPPPPPAF---SPP 475

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPP 271
      PP  SPPP  P  PP   Y+SPPPP
Sbjct: 476 PPPPTMSPPPPIQEPVILPPILSAKYQSPPPP 507

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 35/76 (46%), Positives = 41/76 (53%), Gaps = 5/76 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPV--YHSPPPPKKHYVY 169
      SPP PV +SPPP + PPPPK   V  PPPP  +SPPP   SPPPP + V 
Sbjct: 435 SPPSPV--FSPPPAFSPPPPPKTSPPPPVSSPPPPPPPAFSPPPPPPTMSPPPPIQEPVI 492

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVY 217
       P  K+ SPPP +
Sbjct: 493 LPPILSAKYQSPPPPF 508

[185][TOP]
>UniRef100_Q9M6T6 Extensin-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9M6T6_ARATH
     Length = 448

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 2e-16
 Identities = 53/114 (46%), Positives = 54/114 (47%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      K PPPV Y PPP  PPP PKK   PP P K  PPPV  PPPK +   
Sbjct: 220 KEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKK----PCPPKPPKIEHPPPVPVFKPPPKIEH----- 270

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKK 325
      PPPV Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP   PPKK
Sbjct: 271 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKK 324

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 58/120 (48%), Positives = 62/120 (51%), Gaps = 15/120 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP-----PPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYK 172
      PPPV Y PPP  PPP   VY PP   PPV Y PPP  PPP PKK  K
Sbjct: 193 PPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPK 249

Query: 173 SP----PPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKK 325
      P  PPPV + PPP + H PP P  VYK PPP ++H P PV H PP  PPKK
Sbjct: 250 PPKIEHPPPVPVFKPPPKIEHPPPVP----VYK-PPPKIEHPPPVPV-HKPPKKPCPPKK 303

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 58/132 (43%), Gaps = 22/132 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-----PPKKHY---- 163
      PPPV Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP   PPKK   
Sbjct: 271 PPPVPVYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPV 330

Query: 164 -VYKSPP----PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--------VYKSPPPPVKHYSPPPVYH 304
      V+K PP  PP K  PPPV  PPPK +    V K PPPV Y PP V 
Sbjct: 331 PVHKPPPKIVIPPPKIEHPPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIP 390

Query: 305 SPPPPKKHYVYK 340
       P P  VYK
Sbjct: 391 KKPCPPPVPVYK 402

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 52/133 (39%), Positives = 56/133 (42%), Gaps = 27/133 (20%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPP-PVYHSPP----------------PPKKHY-----VYKSP-----PPPVK 109
      PPP K  PP PVY PP        PPK +   V+K P   PPPV 
Sbjct: 216 PPPKKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVFKPPPKIEHPPPVP 275

Query: 110 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      Y PPP  PPP  H  K P PP K  PP  H PP K   K PPPV + P
Sbjct: 276 VYKPPPKIEHPPPVPVHKPPKKPCPPKKVDPPPVPVHKPPTKKPCPPKKVDPPPVPVHKP 335

Query: 290 PPVYHSPPPPKKH 328
      PP  PPP +H
Sbjct: 336 PPKIVIPPPKIEH 348

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 51/115 (44%), Positives = 54/115 (46%), Gaps = 13/115 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      PPP++  PP  P PPK  Y P  PPPV Y PPP  PPP   VY P 
Sbjct: 169 PPPLEL---PPFLKKPCPPK----YSPPVEVPPPVPVYEPPPKKEIPPPVP---VYDPPP 218

Query: 179 ----PPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKKHYVYKSP----PPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        PPPV Y PPP  PPP PKK  K P  PPPV + PPP  PPP
Sbjct: 219 KKEVPPPVPVYKPPPKVELPPPIPKKPCPPKPPKIEHPPPVPVFKPPPKIEHPPP 273

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 48/107 (44%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      K PPPV + PPP  PPP +H   PPPV Y PPP  PP   V K P
Sbjct: 324 KVDPPPVPVHKPPPKIVIPPPKIEH------PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCP 377

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPV Y PP V  P P  VYK P  +   PP+  PP PK
Sbjct: 378 PPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVIPKKPCPPLPQLPPLPK 424

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 51/105 (48%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PP K + P + PPP +   K P PP  YSPP V  PP P  VY+ PP  K
Sbjct: 157 PPFKGFDHP--FPLPPPLELPPFLKKPCPP--KYSPP-VEVPPPVP----VYEPPP---K 204

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP-PKK 325
       PPPV  PPPKK    PPPV Y PPP  PPP PKK
Sbjct: 205 KEIPPPVPVYDPPPKKEV-----PPPVPVYKPPPKVELPPPIPKK 244

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/103 (38%), Positives = 43/103 (41%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPPV Y PPP  PP   V K PPPV Y PP V  P P  VYK P  +
Sbjct: 349 PPPVPVYKPPPKIEHPPIYIPPIVKKPCPPPVPIYKPPVVIPKKPCPPPVPVYKPPVVVI 408

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        PP+  PP P   K PP P K+  P   PP P
Sbjct: 409 PKKPCPPLPQLPPLP------KFPPLPPKYIHHPKFGKWPPLP 445

[186][TOP]
>UniRef100_UPI000198347D PREDICTED: hypothetical protein isoform 2 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198347D
     Length = 217

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 58/128 (45%), Positives = 64/128 (50%), Gaps = 24/128 (18%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY----VYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PP 151
      PPP +H P PVY SPP  PP ++   VYK PP  PP  Y PPPV  PP  PP
Sbjct: 27 PPPYEHKPPLPVYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPP 86

Query: 152 KKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-----SPPPPVKHYS---PPPV 298
        VYK PP  PP ++ P PVY PP K  YK   PPPP KH +  PP V
Sbjct: 87 TP--VYKPPPVEKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRV 144

Query: 299 YHSPPPPK 322
       PP PK
Sbjct: 145 VRPPPTPK 152

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 53/123 (43%), Positives = 60/123 (48%), Gaps = 17/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYK 172
      P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP  PP  VY+
Sbjct: 19 PSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTP--VYR 72

Query: 173 SPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP-----PPPVKHYSP---PPVYHSPPPP 319
      PP  PP ++ P PVY PP K  YK P   PPPV+  P  PP  PPPP
Sbjct: 73 PPPVEKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPP 132

Query: 320 KKH 328
      KH
Sbjct: 133 PKH 135

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 1e-12
 Identities = 54/126 (42%), Positives = 60/126 (47%), Gaps = 16/126 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPK 154
      K PP  PP  Y PPPV  PP  PP  VYK PP  PP ++ P PVY PP K
Sbjct: 59 KPPPVEKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTP--VYKPPPVEKPPPEYKPPTPVYKPPPVEK 116

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP----- 313
        YK PP PVK  PPP H P PP+  V + PP P   PP +  PP   
Sbjct: 117 PPPEYK-PPTPVK--PPPPPKHKTPTLPPR---VVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKEPS 170

Query: 314 PPKKHY 331
      PP+ HY
Sbjct: 171 PPQGHY 176

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 40/96 (41%), Positives = 47/96 (48%), Gaps = 9/96 (9%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKK 241
      V + P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP  PP 
Sbjct: 14 VVLTTPSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPTP 69

Query: 242 HYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       VY+ PP  PP ++ P PVY PP K  YK
Sbjct: 70 --VYRPPPVEKPPPEYKPPTPVYKPPPVEKPPPEYK 103

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 42/115 (36%), Positives = 47/115 (40%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSP---PPVYHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPV+  P  PP  PPPP KH      PPP K + PP+  PPP K+ 
Sbjct: 111 PPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKE-- 168

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
        P PP HY  P  +PP    YK PP P K  P  H  PP H
Sbjct: 169 ----PSPPQGHYPGHPPVETPPSTP----YKKPPTPEKKPWAPHHKHFKAPPPIH 215

[187][TOP]
>UniRef100_Q4A2B5 Putative membrane protein n=1 Tax=Emiliania huxleyi virus 86
      RepID=Q4A2B5_EHV86
     Length = 2332

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 51/106 (48%), Positives = 51/106 (48%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP    PPP
Sbjct: 1758 SPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPS-ASPSPPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPP 1816

Query: 185 PVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 1817 PASPSPPPPSASPSPPPPSSS---PSPPPPSSSPSPPPPSLSPSPP 1859

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 54/107 (50%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP    SPPP
Sbjct: 1740 SPPPPSPPPSPPP---SPPPP-------SPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPS-ASPSPPP 1788

Query: 185 PVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP + SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 1789 PSASPSPPPPSLSPSPPPPS---TSPSPPPPPASPSPPPPSASPSPP 1832

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP  + SPPP
Sbjct: 1753 SPPPP----SPPPPSLSPSPPPPS-TSPSPPPPSASPSPPPPSASPSPPPPS-LSPSPPP 1806

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 1807 PSTSPSPPPPPASPSPPPPS-ASPSPPPPSSSPSPPPPSSSPSPP 1850

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 48/110 (43%), Positives = 53/110 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP  + SPPPP  SPPP  SP PP    SPPP
Sbjct: 1776 SPPPPSASPSPPPPSASPSPPPPS-LSPSPPPPSTSPSPPPPPASPSPPPPS-ASPSPPP 1833

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      P  SPPP  SP PP    PP P   PPP  +PP P + ++
Sbjct: 1834 PSSSPSPPPPSSSPSPPPPSLSPSPPPSPPPSSPPPPSPPTPPAPPRPFL 1883

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 52/107 (48%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP  + SPPPP  SPPP  SPPPP     PP
Sbjct: 261 SPPPPSVSPSPPPPSLSPSPPPPS-LSPSPPPPSLSPSPPP---SPPPPSTSPSPPPRPP 316

Query: 185 PVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP + SPPPP  + SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 317 PSASPSPPPPSLSPSPPPPS---LSPSPPPPSLSPSPPPPSFSPSPP 360

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 53/107 (49%), Positives = 53/107 (49%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP    SPPP
Sbjct: 1767 SPPPPSTSPSPPPPSASPSPPPPS-ASPSPPPPSLSPSPPPPSTSPSPPPPP-ASPSPPP 1824

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP--PVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SP PP    SPPPP  SPP P  SPPPP
Sbjct: 1825 PSASPSPPPPSSSPSPPPPS-SSPSPPPPSLSPSPPPSPPPSSPPPP 1870

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 53/109 (48%), Positives = 57/109 (52%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP  SPPP + SPPPP  + SPPPP  SPPP  SP PP  + SP
Sbjct: 234 SPPPPSLSPSPPPPSISPSPPPPS---LSPSPPPPSVSPSPPPPSLSPSPPPPS-LSPSP 289

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  SPPPP     PPP  SPPP + SPPPP
Sbjct: 290 PPPSLSPSPPP---SPPPPSTSPSPPPRPPPSASPSPPPPSLSPSPPPP 335

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 54/105 (51%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP+  PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 1722 NPPPPLP---PPPSPPSPPPP-------SPPPPSPPPSPPP---SPPPP-------SPPP 1761

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SP PP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 1762 PSLSPSPPPPSTSPSPPPPS-ASPSPPPPSASPSPPPPSLSPSPP 1805

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP     PPP  SPPP  SP PP  + SPPP
Sbjct: 288 SPPPPSLSPSPPP---SPPPPSTSPSPPPRPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPS-LSPSPPP 343

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SP PP  + SPPP   SPPP  SPPPP
Sbjct: 344 PSLSPSPPPPSFSPSPPPPS-LSPSPPPATPPPSPPP--PSPPPP 385

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 51/112 (45%), Positives = 54/112 (48%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPPP  SPPP    SPPPP  + SPPPP  SPPP  SP PP  + 
Sbjct: 301 SPPPPSTSPSPPPRPPPSASPSPPPPS---LSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPPSF-S 356

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVY--HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP  SPPP   SPPPP    PP P   PPP+  PPPP
Sbjct: 357 PSPPPPSLSPSPPPATPPPSPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPI---PPPP 405

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 52/108 (48%), Positives = 57/108 (52%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P PP   PP  SPPPP  + SPPPP  SPPP + SPPPP  + SPP
Sbjct: 212 PSPP--SLPPPSASPSPPPPS---LSPSPPPPSLSPSPPPPSISPSPPPPS---LSPSPP 263

Query: 182 PPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPPP + SPPPP  + SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 264 PPSVSPSPPPPSLSPSPPPPS---LSPSPPPPSLSPSPPP---SPPPP 305

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 54/113 (47%), Positives = 56/113 (49%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      S PPP  SPPP  SP PP  + SPPPP  SPPP  SP PP  V SPPP
Sbjct: 216 SLPPPSASPSPPPPSLSPSPPPPS-LSPSPPPPSISPSPPPPSLSPSPPPPS-VSPSPPP 273

Query: 185 PVKHYSPPP--VYHSPPPPK-KHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPP 319
      P  SPPP + SPPPP    SPPPP  SPPP    SPPPP
Sbjct: 274 PSLSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPSPPPPSTSPSPPPRPPPSASPSPPPP 326

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 51/106 (48%), Positives = 56/106 (52%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPP+  PPP+  PPPP    +PPPP+  PPP  SPPPP    SPP
Sbjct: 1706 QSPPPPLP---PPPL---PPPP-------NPPPPLP---PPPSPPSPPPP-------SPP 1742

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 1743 PPSPPPSPPP---SPPPP-------SPPPPSLSPSPPPPSTSPSPP 1778

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SP PP  +  SPPPP  SPPP  P PP    SPPP
Sbjct: 331 SPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPPSFS-PSPPPPSLSPSPPPATPPPSPPPP-----SPPP 384

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP  SPPPP    PPPP+  PPP  PPPP
Sbjct: 385 PLP---PPP---SPPPP-------LPPPPI----PPPPSPPPPPP 412

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 3e-13
 Identities = 53/109 (48%), Positives = 56/109 (51%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPP P  SPP  S PPP    SPPPP  SPPP + SPPPP  + SP
Sbjct: 204 SPPYPPSLPSPP----SLPPPSAS---PSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPPPPS---ISPSP 253

Query: 179 PPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP V SPPPP  + SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 254 PPPSLSPSPPPPSVSPSPPPPS---LSPSPPPPSLSPSPPPPSLSPSPP 299

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 47/103 (45%), Positives = 49/103 (47%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  SP PP  + SPPPP  SPPP  SP PP  + SPPP 
Sbjct: 315 PPPSASPSPPPPSLSPSPPPPS-LSPSPPPPSLSPSPPPPSFSPSPPPPS-LSPSPPPAT 372

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPP  SPPPP    PP P   PPP  PPPP
Sbjct: 373 PPPSPPP--PSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPIPPPPSPPPPPPP 413

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 52/106 (49%), Positives = 53/106 (50%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 1535 SPPPP----SPPPPSPSPPP--------SPPPP----SPPP---SPPPP-------SPPP 1568

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSP-PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPPV SP PPP     PPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 1569 PL---PPPPVPPSPLPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPLPLPPPP 1611

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 52/106 (49%), Positives = 54/106 (50%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP-PPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP+  PPPV SP PPP     P
Sbjct: 1551 SPPPP----SPPP---SPPPP-------SPPPPL---PPPPVPPSPLPPPSPPPSPPPSP 1593

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  SPPP  PPPP    SPPPP+  PPPV  PPPP
Sbjct: 1594 PPSPPPSPPPPLPLPPPP-------SPPPPL---PPPPV---PPPP 1626

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 48/115 (41%), Positives = 49/115 (42%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP----------PVYHSPPPPK 154
      SPPP   PPP  P PP    +PPPP  SPP     P  SPPPP 
Sbjct: 1657 SPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPP----SPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPL 1712

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
          PP P   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 1713 PPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPP-------SPPPPSPPPSPPP---SPPPP 1757

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 5e-12
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 51/105 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  +PPP  SPPP    SPPP   SPPP  +PPPP    +PPP
Sbjct: 750 APPPPAPPPAPPP---SPPPSPPPSPPPSPPP-----SPPP--PTPPPP-------APPP 792

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 793 PTPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP 833

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 5e-12
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 789 APPPPTPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPP 837

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP+  PPPP    PPPP  SPPP   PPP
Sbjct: 838 PL---PPPPL---PPPP-------LPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP 869

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 5e-12
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 1058 APPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPP 1106

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP+  PPPP    PPPP  SPPP   PPP
Sbjct: 1107 PL---PPPPL---PPPP-------LPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP 1138

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 679 SPPPP----SPPPPSPSPPP--------SPPPPSPPPSPPP--PSPPPPLP--PPPLPPP 722

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  SPPP   PPP    SPPPP  +PPP  +PPPP
Sbjct: 723 PLPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPPP----TPPP--PAPPPP 754

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 53/107 (49%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP+   PPP+  PPPP     
Sbjct: 817 NPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPS 862

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  +PPPP    +PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 863 PPPSPPPSPPPP--TPPPP-------APPPPAPPPSPPP---SPPPP 897

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 53/107 (49%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP+   PPP+  PPPP     
Sbjct: 995 NPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPS 1040

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  +PPPP    +PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 1041 PPPSPPPSPPPP--TPPPP-------APPPPAPPPSPPP---SPPPP 1075

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 48/107 (44%), Positives = 53/107 (49%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      +PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP+   PPP+  PPPP     
Sbjct: 1086 NPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPS 1131

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  +PPPP    +PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 1132 PPPSPPPSPPPP--TPPPP-------APPPPAPPPSPPP---SPPPP 1166

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 47/106 (44%), Positives = 49/106 (46%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP-PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP+  PPPV SP PPP     PPP  SPPP  PPPP    SPP
Sbjct: 1565 SPPPPLP---PPPVPPSPLPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPLPLPPPP-------SPP 1614

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP+  PPP  PP P    PPPP  SPPP   PPP
Sbjct: 1615 PPL----PPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP 1656

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 48/106 (45%), Positives = 52/106 (49%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP+  SPPP   PPP    SPPPP  +PPP  +PPPP     PPP
Sbjct: 720 PPPPLPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPPP----TPPP--PAPPPPAPPPAPPPSPPP 766

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  SPP PP    +PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 767 SPPPSPPP---SPPPSPPPPTPPPPAPPPPTPPPSPPP---SPPPP 806

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 47/103 (45%), Positives = 51/103 (49%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  SPPPP    +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP 
Sbjct: 768 PPPSPPPSPPP---SPPPPTPPP--PAPPPPTPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP- 821

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  PPPP    SPPPP+  PPP+  PPPP
Sbjct: 822 ---SPPPPLPLPPPP-------SPPPPL---PPPPL---PPPP 848

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 46/107 (42%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP+   PPP+  PPPP     PPP  SPPP  +PPPP    +P
Sbjct: 834 SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP--TPPPP-------AP 881

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 882 PPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP 924

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 47/103 (45%), Positives = 51/103 (49%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  SPPPP    +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP 
Sbjct: 859 PPPSPPPSPPP---SPPPPTPPP--PAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP- 912

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  PPPP    SPPPP+  PPP+  PPPP
Sbjct: 913 ---SPPPPLPLPPPP-------SPPPPL---PPPPL---PPPP 939

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 46/107 (42%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP+   PPP+  PPPP     PPP  SPPP  +PPPP    +P
Sbjct: 1012 SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP--TPPPP-------AP 1059

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 1060 PPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP 1102

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 47/103 (45%), Positives = 51/103 (49%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  SPPPP    +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP 
Sbjct: 1037 PPPSPPPSPPP---SPPPPTPPP--PAPPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP- 1090

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  PPPP    SPPPP+  PPP+  PPPP
Sbjct: 1091 ---SPPPPLPLPPPP-------SPPPPL---PPPPL---PPPP 1117

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+  PPP  PP P    PPPP+  PPP+  PPPP     PP
Sbjct: 1192 SPPPPL----PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLP---PPPL---PPPPSPPPSPPPSPP 1241

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    +PPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 1242 PSPPPSPPP---SPPPPTPPP--PAPPPPTPPPSPPPPTPPPPPP 1281

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 45/105 (42%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 880 APPPPAPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPP 928

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP  PP P    PPPP+  PPP+  PPPP
Sbjct: 929 PL----PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPL---PPPPL---PPPP 963

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 49/106 (46%), Positives = 52/106 (49%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    PPPP+  SPPP   PPP    SPPP
Sbjct: 695 SPPPPSPPPSPPP--PSPPPPLP--PPPLPPPPLPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPP 743

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPP 319
      P  +PPP  +PPPP     PPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 744 P----TPPP--PAPPPPAPPPAPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 783

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 2e-11
 Identities = 44/105 (41%), Positives = 46/105 (43%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  SPPP  SPPPP    PP P   PPP+  P PP    PPP
Sbjct: 1149 APPPPAPPPSPPP---SPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPLPPP 1205

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PV  PPP  P PP    PPPP  SPPP   PPP
Sbjct: 1206 PV----PPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP 1246

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 47/104 (45%), Positives = 50/104 (48%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  SPPPP    +PPPP  SPPP  SPPPP    PP P 
Sbjct: 1128 PPPSPPPSPPP---SPPPPTP--PPPAPPPPAPPPSPPP---SPPPPTPPPPAPPPPNPP 1179

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPP 319
        PPP+  P PP    PPPPV  SPPP+  PPPP
Sbjct: 1180 PPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSPPPL---PPPP 1220

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 45/106 (42%), Positives = 47/106 (44%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV  PPP   PPP    PPPP  SPPP+  P PP +   SPPPP
Sbjct: 2119 PPPPVP---PPPTPPPSPPPL-------PPPPTPPPSPPPLPPPPTPPPQSPPLPSPPPP 2168

Query: 188 VKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         P PP  SP PP    SPPP   SP P  PPPP
Sbjct: 2169 SPPTPPPLPPPSPSPLPPPPIPPPPSPPPHPPPQSPLPPSPPPPPP 2214

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 44/104 (42%), Positives = 51/104 (49%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP+  P PP +   SPPPP  SPP  +PPP     PPPP
Sbjct: 2137 PPPPTPPPSPPPLPPPPTPPPQSPPLPSPPPP----SPP----TPPPLPPPSPSPLPPPP 2188

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      +  PPP  P PP + + SPPPP   PPP+  PPPP
Sbjct: 2189 I----PPPPSPPPHPPPQSPLPPSPPPPP---PPPPL---PPPP 2222

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 4e-11
 Identities = 45/104 (43%), Positives = 47/104 (45%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP   PPP    PP P   PPP  SPPPP    SPPPP
Sbjct: 960 PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP---SPPPPLPLPPPPSPPPP 1016

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      +  PPP+  PPPP    PPPP  SPPP   PPP
Sbjct: 1017 L---PPPPL---PPPP-------LPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP 1047

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 4e-11
 Identities = 45/114 (39%), Positives = 46/114 (40%), Gaps = 10/114 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP   PPP    SPPP   PPP  P PP    +PPPP
Sbjct: 1637 PPPPSPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPPSPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPP 1689

Query: 188 VKHYSPP----------PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPP     P  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP
Sbjct: 1690 ----SPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPPLPPPPLPPPPNPPPPLPPPPSPPSPPPP 1739

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 46/107 (42%), Positives = 51/107 (47%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP+   PPP+  PPPP     PPP  SPPP  +PPPP    +P
Sbjct: 1103 SPPPPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP--TPPPP-------AP 1150

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPP  SPPP  SPPPP    PP P   PPP+  PPPP
Sbjct: 1151 PPPAPPPSPPP---SPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPL---PPPP 1191

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 44/103 (42%), Positives = 46/103 (44%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  SPPP  PPPP    SPPPP+  PPP  PP P    PPPP 
Sbjct: 1593 PPPSPPPSPPPPLPLPPPP-------SPPPPL----PPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPS 1641

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP   PPP    SPPP   PPP  +PPPP
Sbjct: 1642 PPPSPPPSPPPSPPP-------SPPPSPSPLPPPP---TPPPP 1674

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 43/106 (40%), Positives = 45/106 (42%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  S P  SPPPP    PP P   PPP   PPP    PPPP
Sbjct: 2088 PPPPSPPPSLPSSSPSPPPPSPPLPPSPPPLPPPPVPPPPTPPPSPPP-------LPPPP 2140

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP--PPVYHSPPPP 319
        SPPP+  P PP +   SPPPP   P PP  SP PP
Sbjct: 2141 TPPPSPPPLPPPPTPPPQSPPLPSPPPPSPPTPPPLPPPSPSPLPP 2186

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 42/103 (40%), Positives = 46/103 (44%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP+  PPP     PPPP   PP+ SPPPP    PPP 
Sbjct: 2124 PPPPTPPPSPPPL--PPPPTPPPSPPPLPPPPTPPPQSPPL-PSPPPPSPPTPPPLPPPS 2180

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
         PPP+  PP P H  +SP PP   PPP  PPP
Sbjct: 2181 PSPLPPPPI-PPPPSPPPHPPPQSPLPPSPPPPPPPPPLPPPP 2222

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 45/105 (42%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP+  PPP  PP P    PPP
Sbjct: 908 NPPPP----SPPPPLPLPPPP-------SPPPPL----PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPP 952

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP+  PPPP     PPP  SPPP  +PPPP
Sbjct: 953 PL---PPPPL---PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPP--PTPPPP 989

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 46/106 (43%), Positives = 51/106 (48%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+  PPP  PP P    PPPP+  PPP+  PPPP     PP
Sbjct: 925 SPPPPL----PPPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLP---PPPL---PPPPSPPPSPPPSPP 974

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PP PP +  SPPPP+  PPP  SPPPP
Sbjct: 975 PSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLP-LPPPP---SPPPP 1016

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 45/104 (43%), Positives = 47/104 (45%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV  PPP  P PP    PPPP  SPPP   PPP    PP P
Sbjct: 936 PPPPV----PPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAP 991

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         PPP  SPPPP    SPPPP+  PPP+  PPPP
Sbjct: 992 PPPNPPPP---SPPPPLPLPPPPSPPPPL---PPPPL---PPPP 1026

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 45/104 (43%), Positives = 47/104 (45%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP   PPP    SPPPP   PPP  P PP    PP P
Sbjct: 1119 PPPPSPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPPPTP---PPPAPPPPAPPPSPPPSPPPPTP 1168

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         PPP  +PPPP    SPPPP+  PPP  SPPPP
Sbjct: 1169 PPPAPPPP---NPPPP-------SPPPPL---PPPP---SPPPP 1196

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 49/109 (44%), Positives = 52/109 (47%), Gaps = 4/109 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP- 178
      SPPPP+  PPP  SPPPP    PPPPV  SPPP+  P PP    SP 
Sbjct: 913 SPPPPLP-LPPPP---SPPPPLP--PPPLPPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPP 966

Query: 179 --PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPP  SPPP  P PP    +PPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 967 PSPPPSPPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPP----SPPPPLPLPPPP 1011

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 46/108 (42%), Positives = 50/108 (46%), Gaps = 3/108 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSP 178
      +PPP   PPP  P PP +  SPPPP+  SPPP  PP PP    SP
Sbjct: 1154 APPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPPPPSPPPPLPPPPLPPPPVPPPPSP 1213

Query: 179 PP-PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP P   PPP+  PPPP     PPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 1214 PPLPPPPLPPPPL---PPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPP---SPPPP 1255

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 45/115 (39%), Positives = 47/115 (40%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP+  PPP  PP P    PPPP  SPPP   PPP    SPPP
Sbjct: 1612 SPPPPL----PPPPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPP-------SPPP 1660

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP----------PVYHSPPPP 319
         PPP  P PP    +PPPP  SPP     P  SPPPP
Sbjct: 1661 SPSPLPPPPTPPPPSPPLPSPPLPAPPPP----SPPPPNAPSPSSMPPSQSPPPP 1711

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 48/107 (44%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +PPP   PPP  P PP +  SPPPP+  PP P  PPPP    PP
Sbjct: 885 APPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPPPLPLPPPPSPPPPLPPPP-------LPP 937

Query: 182 PPV-KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP+  P PP    SPPP   PP  SPPPP
Sbjct: 938 PPVPPPPSPPPLPPPPLPPPPLPPPPSPPPSPPPSPPPSPPPSPPPP 984

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 51/105 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  +PPPP    +PPP   PPP  P PP +  SPPP
Sbjct: 1139 SPPPPTP---PPP---APPPP-------APPPSPPPSPPPPTPPPPAPPPPNPPPPSPPP 1185

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P+  PPP  SPPPP    PPPP+  PPPV  PPPP
Sbjct: 1186 PL---PPPP---SPPPP-------LPPPPL---PPPPV---PPPP 1211

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 46/100 (46%), Positives = 50/100 (50%), Gaps = 2/100 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP  SPPP + SPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SP
Sbjct: 349 SPPPPSFSPSPPPPSLSPSPPPATPP---PSPPPP----SPPPPL--PPPP-------SP 392

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PPP+  PPP+  PPPP    SPPPP   PPP+
Sbjct: 393 PPPL---PPPPI---PPPP-------SPPPP----PPPPL 415

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 41/94 (43%), Positives = 46/94 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  P PP    SPPPP+  PPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 358 SPPPPSLSPSPPPATPPPSPPPP-----SPPPPLP---PPP---SPPPP-------LPPP 399

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS 286
      P+  PPP  SPPPP    PPPP+ ++
Sbjct: 400 PI---PPPP---SPPPP--------PPPPLAPFT 419

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 44/103 (42%), Positives = 46/103 (44%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPP   SPP  SPPPP    PPP   PPP+  PPPP    SPPP 
Sbjct: 2151 PPPTPPPQSPP--LPSPPPPSPPTPPPLPPPSPSPLPPPPI---PPPP-------SPPPH 2198

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        SP P  SPPPP    PPPP+  PPP  SPPP
Sbjct: 2199 PPPQSPLP--PSPPPP-------PPPPPL---PPPP---SPPP 2226

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 40/97 (41%), Positives = 47/97 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  +PPP+  PPP  +  PPPP+  PPP  P PP + + SPPP
Sbjct: 2164 SPPPPSPP-TPPPL----PPPSPSPL---PPPPI----PPPPSPPPHPPPQSPLPPSPPP 2211

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P   PPP+  PPPP    SPPP   S PP
Sbjct: 2212 PP---PPPPL---PPPP-------SPPP-----SQPP 2230

[188][TOP]
>UniRef100_Q3HTK5 Pherophorin-C2 protein n=1 Tax=Chlamydomonas reinhardtii
      RepID=Q3HTK5_CHLRE
     Length = 853

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 427 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSP--PPPSPPP 480

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 481 P----SPPPPSPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 515

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 262 SPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPP 311

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   P P  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 312 PPSPPPPSPPPPSPPPP-------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 349

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 52/106 (49%), Positives = 52/106 (49%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPP 181
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PP PP    SPP
Sbjct: 381 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP-------SPPPP----SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPP 429

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 430 PPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 471

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 417 SPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 462

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  P PP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 463 PPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 507

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 280 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP-------SPPPPSPPPPPPP---SPPPP-------SPPP 322

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 323 P----SPPPPSPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 357

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 48/105 (45%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    PPPP   PPP  PPPP    PPP
Sbjct: 306 SPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPP 362

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 363 SPPPPSPPPPSPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 401

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 51/105 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PP 
Sbjct: 373 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPP----SPPP--PSPPPPSPPPPSPPPPS 422

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 423 PPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 463

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 2e-15
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 51/105 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 412 SPPPP----SPPPP--SPPPP-------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 454

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP
Sbjct: 455 PPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 499

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 48/105 (45%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 451 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 506

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP
Sbjct: 507 PPPPSPPPP---SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 548

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 244 SPPPP----SPPPPSPPPPPP------PSPPPP----SPPPPSPPPPPP------PSPPP 283

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    PPPP   P P  SPPPP
Sbjct: 284 PPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 328

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 53/105 (50%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 337 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSP--PPPSPPPP----SPPPPSPPPPPP------PSPPP 384

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 385 PPPPSPPPPPPPSPPPP-------SPPPP----SPPP--PSPPPP 416

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 52/106 (49%), Positives = 52/106 (49%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 363 SPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP-------SPPP 405

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PP PP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 406 P----SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 447

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 49/105 (46%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  PPPP    SPPPP   PPP  P PP    SPPP
Sbjct: 368 SPPPPSPPPPPPPSPPPPPPP-------SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP 420

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 421 P----SPPPPSPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 455

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 54/111 (48%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 477 SPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP-------SPPP 519

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      P  SPPP  SPPPP    PPPP   P P  SPPPP + VY
Sbjct: 520 P----SPPP--PSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPCQVCVY 564

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 226 SPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPPP----SPPPPSPPPPPP------PSPPP 265

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  PPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 266 P----SPPPPSPPPPPP------PSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 300

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 236 SPPPPPPPSPPPP---SPPPP-------SPPPPPPPSPPPP---SPPPP-------SPPP 275

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 276 PPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPP----SPPPPSPPPPPP 312

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 301 SPPPPSPPPPPPP---SPPPP-------SPPPP----SPPPPSPPPPPP------PSPPP 340

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP
Sbjct: 341 PPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 385

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  P PP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 389 SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPPPSPPPPPPP------SPPP 438

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 439 PPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPPPPPSPPPP---SPPPP 476

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 48/105 (45%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 288 SPPPPPPPSPPPP---SPPPP-------SPPPPPPPSPPPP---SPPPPSPPPPSPPPPP 334

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  PPPP    PPP   SPPP  PPPP
Sbjct: 335 PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPP 379

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 329 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPP 378

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  PPPP    PPP   SPPP  SPPPP
Sbjct: 379 PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPP 421

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PPP
Sbjct: 443 SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPP 492

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  PPPP    PPP   SPPP  SPPPP
Sbjct: 493 PPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPP--PSPPPP 535

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 49/105 (46%), Positives = 49/105 (46%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  P PP    SPPPP   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 345 SPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 400

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP
Sbjct: 401 P----SPPP--PSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPP 439

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    PP P   PPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 397 SPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPP 446

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 447 PPPPSPPPPPPPSPPPPPP----PSPPPP----SPPP--PSPPPP 481

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 5e-14
 Identities = 53/105 (50%), Positives = 53/105 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    PPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 216 SPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPPP---PSPPP--PSPPPP-------SPPP 257

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    SPPPP   PPP  SPPPP
Sbjct: 258 PPPPSPPPP---SPPPP-------SPPPPPPPSPPPPPPPSPPPP 292

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SPPPP    PP 
Sbjct: 191 SPPPP----SPPPP--SPPPP-------SPPPP----SPPPP--SPPPPSPPPPSPPPPS 231

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPP  SPPPP    PPPP   P P  SPPPP
Sbjct: 232 PPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 276

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 42/93 (45%), Positives = 42/93 (45%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  SPPPP    SPPPP  SPP   P PP    SPPPP  SPPP  
Sbjct: 187 PGIPSPPPP-------SPPPP----SPP----PPSPPPPSPPPPSPPPP----SPPP--P 225

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP    PPPP   P P  SPPPP
Sbjct: 226 SPPPPSPPPPSPPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPP 258

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 44/85 (51%), Positives = 45/85 (52%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    SPPP
Sbjct: 516 SPPPP----SPPPP--SPPPP-------SPPPP----SPPP----PPPP-------SPPP 547

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
      P  SPPP  SPPPP + VY S
Sbjct: 548 P----SPPP--PSPPPPCQVCVYIS 566

[189][TOP]
>UniRef100_Q8IRB3 CG32241 n=1 Tax=Drosophila melanogaster RepID=Q8IRB3_DROME
     Length = 440

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 60/137 (43%), Positives = 66/137 (48%), Gaps = 28/137 (20%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP K  +PPPVY  PPP K +Y PPPP   Y+PPP   PPP K VY 
Sbjct: 254 PPPTKKVVIAPPPVY--VPPPTKKVIYTPPPPPPTKKVVYTPPP-----PPPTKKVVYTP 306

Query: 176 PPPPVKH----YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YS 286
      PPPP    Y+PPP    YH      +PP PK Y+  PPPP K Y 
Sbjct: 307 PPPPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPKVEYL---PPPPTKKVYV 363

Query: 287 PPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PPVY PPP KK VY
Sbjct: 364 APPVY-VPPPTKKVVVY 379

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 67/175 (38%), Positives = 70/175 (40%), Gaps = 65/175 (37%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY----------SPPPVY-----------HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--- 112
      +PP P  Y     +PPPVY       PPPP K VY PPPP   
Sbjct: 244 APPAPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVPPPTKKVIYTPPPPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVV 303

Query: 113 YSPPPVYHSPPPPKK----------------HY-----------------VYKSPPPPVK 193
      Y+PPP  PPPPKK        HY         Y PPP K
Sbjct: 304 YTPPP---PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPKVEYLPPPPTKK 360

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-----VYHSPPPP---KKHYV 334
      Y PPVY PPP KK VY PPPP  Y PPP   VY PPPP  KK YV
Sbjct: 361 VYVAPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPPPPVYIPPPTKKVVVYTPPPPPPPTKKVYV 414

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 55/124 (44%), Positives = 61/124 (49%), Gaps = 16/124 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPP K  +PPPVY  PPP K VY PPPP   Y+PP   PPPP K VY 
Sbjct: 141 PPPTKKVVIAPPPVY--VPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPP-----PPPPTKKVVYTP 193

Query: 176 PPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-----KHYSPPPV---YHSPPPPK 322
      PPPP   Y+PPP  PPPP K VY PP +   HY P V   +PP PK
Sbjct: 194 PPPPPTKKVVYTPPP----PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPK 249

Query: 323 KHYV 334
       Y+
Sbjct: 250 VEYL 253

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 54/114 (47%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 10/114 (8%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      HY P V   +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY PPP KK   PPPP 
Sbjct: 119 HYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY-VPPPTKKVVYTPPPPPPT 173

Query: 191 KH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      K  Y+PP   PPPP K VY PPPP   Y+PPP  PPPP K VY
Sbjct: 174 KKVVYTPP-----PPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPPP----PPPPPKKVVY 218

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 55/125 (44%), Positives = 62/125 (49%), Gaps = 15/125 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPP K  Y+PPP   PPP K VY PPPP   Y+PPP  PPPP K VY 
Sbjct: 169 PPPPTKKVVYTPPP-----PPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPPP----PPPPPKKVVYT 219

Query: 173 SPPPPVK-----HYSPPPV---YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPK 322
      PP +   HY P V   +PP PK Y+  PPP K  +PPPVY  PPP 
Sbjct: 220 PPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY--VPPPT 273

Query: 323 KHYVY 337
      K +Y
Sbjct: 274 KKVIY 278

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 59/133 (44%), Positives = 63/133 (47%), Gaps = 23/133 (17%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPP 124
      PPPP K  Y+PPP    YH      +PP PK Y+  PPPP K Y P
Sbjct: 309 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPKVEYL---PPPPTKKVYVAP 365

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--PPPVKHYSPPPV 298
      PVY PPP KK VY PPPP   PPVY PPP KK VY P PPP K   P 
Sbjct: 366 PVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PPVY-IPPPTKKVVVYTPPPPPPPTKKVYVTPK 417

Query: 299 YHSPPPPKKHYVY 337
        PP +K Y Y
Sbjct: 418 VEYLPPVQKGYSY 430

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 56/129 (43%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 26/129 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV-------YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY--SP 121
      PPPP K  Y+PPP    YH      +PP PK Y+  PPP K  +P
Sbjct: 209 PPPPPKKVVYTPPPTGILKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPAPKVEYL----PPPTKKVVIAP 264

Query: 122 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      PPVY PPP KK   PPPP K  Y+PP   PPPP K VY PPPP   PPP
Sbjct: 265 PPVY-VPPPTKKVIYTPPPPPPTKKVVYTPP-----PPPPTKKVVYTPPPPP-----PPP 313

Query: 296 --VYHSPPP 316
       V ++PPP
Sbjct: 314 KKVVYTPPP 322

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 52/105 (49%), Gaps = 11/105 (10%)
 Frame = +2

Query: 35 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSP----PPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 196
      PPP   PPP K V  P  PPP K  Y+PP   PPPP K VY PPPP  
Sbjct: 133 PPPKVEYLPPPTKKVVIAPPPVYVPPPTKKVVYTPP-----PPPPTKKVVYTPPPPPPTK 187

Query: 197 ---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPP 316
       Y+PP   PPPP K VY PPPP   PPP V ++PPP
Sbjct: 188 KVVYTPP-----PPPPTKKVVYTPPPPP-----PPPKKVVYTPPP 222

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 5e-12
 Identities = 44/94 (46%), Positives = 48/94 (51%), Gaps = 2/94 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP--P 181
      PPP K Y PPVY PPP KK VY PPPP   PPVY PPP KK VY P P
Sbjct: 355 PPPTKKVYVAPPVY-VPPPTKKVVVYTPPPPP------PPVY-IPPPTKKVVVYTPPPPP 406

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PP K   P   PP +K Y Y + P P ++
Sbjct: 407 PPTKKVYVTPKVEYLPPVQKGYSYPNDPQPAFNF 440

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 51/124 (41%), Positives = 59/124 (47%), Gaps = 20/124 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYK 172
      P PP  Y+PP V S P    Y Y P  + +PPP V + PPP KK + 
Sbjct: 92 PTPPRPVYTPPVVIPSEPAGVLKDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYLPPPTKKVVI-- 149

Query: 173 SPPPPVKHYSPPP---VYHS--PPPPKKHYVYKSPPPPVKH---YSPPP-------VYHS 307
       PPPV Y PPP  V ++ PPPP K VY PPPP   Y+PPP    VY 
Sbjct: 150 -APPPV--YVPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTP 206

Query: 308 PPPP 319
      PPPP
Sbjct: 207 PPPP 210

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 55/157 (35%), Positives = 64/157 (40%), Gaps = 53/157 (33%)
 Frame = +2

Query: 26 HYSPP--PVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--------------PVKHYSPPPV--------- 130
      HY+PP PV  P  + ++S PP       P  Y+PP V     
Sbjct: 58 HYAPPSAPVVIDVP----YVPHESAPPRVVVYEAPKPKPTPPRPVYTPPVVIPSEPAGVL 113

Query: 131 ----YH-----------SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 259
        YH      +PPPPK Y+  PPP K  +PPPVY  PPP K VY 
Sbjct: 114 KDDGYHYGQPSVKFEVSAPPPPKVEYL----PPPTKKVVIAPPPVY--VPPPTKKVVYTP 167

Query: 260 PPPPVKH---YSPPP-------VY-HSPPPPKKHYVY 337
      PPPP   Y+PPP    VY  PPPP K VY
Sbjct: 168 PPPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVYTPPPPPPTKKVVY 204

[190][TOP]
>UniRef100_B4LR98 GJ12419 n=1 Tax=Drosophila virilis RepID=B4LR98_DROVI
     Length = 2967

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 3e-16
 Identities = 45/98 (45%), Positives = 60/98 (61%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +P PPVK +PPPV + PPP K  ++ PPPVK +PPPV + PPP K  ++ PP
Sbjct: 1136 TPQPPVKQATPPPVKQATPPPVK----QATPPPVKQATPPPVKPATPPPVK----QATPP 1187

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PVK +PPPV + PPP K  ++ PP VK ++ PV
Sbjct: 1188 PVKQATPPPVKQATPPPMK----QATPPLVKEFAAVPV 1221

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 45/110 (40%), Positives = 61/110 (55%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + PP   S P  +P PP K  ++ PPPVK +PPPV + PPP K  ++ P
Sbjct: 1119 EEPPTSAPQESQPGKQSTPQPPVK----QATPPPVKQATPPPVKQATPPPVK----QATP 1170

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PPVK +PPPV + PPP K  ++ PPPVK +PPP+ + PP K +
Sbjct: 1171 PPVKPATPPPVKQATPPPVK----QATPPPVKQATPPPMKQATPPLVKEF 1216

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 45/119 (37%), Positives = 62/119 (52%), Gaps = 11/119 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++ PPPVK +PPPV + PPP K  ++ PPPVK +PPPV + PPP K  ++ P
Sbjct: 1143 QATPPPVKQATPPPVKQATPPPVK----QATPPPVKPATPPPVKQATPPPVK----QATP 1194

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV-----------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PPVK +PPP+ + PP K +       K  P+K + PP  + PP K
Sbjct: 1195 PPVKQATPPPMKQATPPLVKEFAAVPVKAAAAASVKQETLPIKKGTTPPGKQATPPSVK 1253

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 38/123 (30%), Positives = 51/123 (41%), Gaps = 18/123 (14%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP-------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------PPVYHSP 142
      +PP  + PPP H P    PP   VY + PPP +H SP    PP+Y +P
Sbjct: 2647 APPGSGPNARPPPYLHGPEHHGGPPPPGSLASVYGAGPPPARHASPHLNPYRAPPIYGNP 2706

Query: 143 PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP----PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
         +Y + PP  + P PV ++   PP +Y   PP  +P V S 
Sbjct: 2707 -----NYPPRVGPPGSANMRPGPVDYAAGARGYPPYGYYPPPLSTPPAHAAAPSSVIVSA 2761

Query: 311 PPP 319
      PPP
Sbjct: 2762 PPP 2764

[191][TOP]
>UniRef100_Q9M4I2 Putative proline-rich cell wall protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=Q9M4I2_VITVI
     Length = 204

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 57/117 (48%), Positives = 61/117 (52%), Gaps = 13/117 (11%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY--VYKSPP- 181
      PPP +H P PVY SPP K  YK PP PV Y PPPV  PPP K  VYKSPP 
Sbjct: 27 PPPYEHKPPLPVYKSPPLGKPPPEYK-PPTPV--YRPPPV-EKPPPEYKPLTPVYKSPPV 82

Query: 182 --PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-----SPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPK 322
       PP ++ P PVY PP K  YK   PPPP KH +  PP V  PP PK
Sbjct: 83 EKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPK 139

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 50/121 (41%), Positives = 57/121 (47%), Gaps = 13/121 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYV 166
      KSPP  PP ++ P PVY PP K  YK PP PVK  PPP H P PP+  
Sbjct: 78 KSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYK-PPTPVK--PPPPPKHKTPTLPPR---- 130

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY-SPPPV-------YHSPPPPK 322
       PPP K + PP+  PPP K+   P PP HY  PPV    Y PP P+
Sbjct: 131 VVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKE------PSPPHGHYPGHPPVETPPSTPYKKPPTPE 184

Query: 323 K 325
      K
Sbjct: 185 K 185

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 42/100 (42%), Positives = 50/100 (50%), Gaps = 13/100 (13%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKK 241
      V + P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP  PP +
Sbjct: 14 VVLTTPSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPE 69

Query: 242 HY----VYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
      +   VYKSPP  PP ++ P PVY PP K  YK
Sbjct: 70 YKPLTPVYKSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYK 109

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 42/115 (36%), Positives = 47/115 (40%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSP---PPVYHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPV+  P  PP  PPPP KH      PPP K + PP+  PPP K+ 
Sbjct: 98 PPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKE-- 155

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
        P PP HY  P  +PP    YK PP P K  P  H  PP H
Sbjct: 156 ----PSPPHGHYPGHPPVETPPSTP----YKKPPTPEKKPWAPHHKHFKAPPPIH 202

[192][TOP]
>UniRef100_O04216 Extensin (Fragment) n=1 Tax=Bromheadia finlaysoniana
      RepID=O04216_BROFI
     Length = 71

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 44/82 (53%), Positives = 48/82 (58%)
 Frame = +2

Query: 35 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 214
      PPP  SPPPP  Y YKSPPPP   PP Y SPPPP    SPPPP + SPPP 
Sbjct: 1  PPPPSPSPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYYYKSPPPPS-----PSPPPPYYYKSPPPP 52

Query: 215 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
       SPPP  Y+Y SPPPP+ +
Sbjct: 53 PPSPPPT---YIYSSPPPPIPY 71

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 39/67 (58%), Positives = 39/67 (58%)
 Frame = +2

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
      PPP  SPPPP  Y YKSPPPP  SP   SPPPP  Y YKSPPPP   PP 
Sbjct: 1  PPPPSPSPPPP---YYYKSPPPP----SP-----SPPPP---YYYKSPPPPSPSPPPPYY 45

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y SPPPP
Sbjct: 46 YKSPPPP 52

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 32/64 (50%), Positives = 36/64 (56%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP + SPPP  SPPPP  Y YKSPPPP      PP P  Y+Y SPPP
Sbjct: 23 SPPPPYYYKSPPPPSPSPPPP---YYYKSPPPP------------PPSPPPTYIYSSPPP 67

Query: 185 PVKH 196
      P+ +
Sbjct: 68 PIPY 71

[193][TOP]
>UniRef100_B8ATQ0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ATQ0_ORYSI
     Length = 225

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 51/119 (42%), Positives = 59/119 (49%), Gaps = 15/119 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV-----KHYSPPPVYHS--PPPPKKHYV 166
      P P H SPPP +H PPPP H  SPPPP    H+ PPP + S PPPP  Y 
Sbjct: 112 PAQPPAHRSPPP-HHLPPPPPAH---PSPPPPAHTSPPPHHLPPPAHASPPPPPPPSRYP 167

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPP 319
       SPPPP  Y PPP +  + PPP+ H  + PPP H   +P P Y S PP
Sbjct: 168 PHSPPPPAHKYPPPPPHGKAAAAPPPRGH---RKLPPPSPHSVNLAMAPSPSYFSADPP 223

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 48/114 (42%), Positives = 60/114 (52%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPP--PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      SPP PP + +  +H   ++ + +  PP P H SPPP +H PPPP H  
Sbjct: 79 SPPAEPPSSYNATEHKHHGHHHHRRRHHHGEAPPAQPPAHRSPPP-HHLPPPPPAH---P 134

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKH 328
      SPPPP H SPPP +H PPP  H   PPPP ++ +SPPP H PPP H
Sbjct: 135 SPPPPA-HTSPPP-HHLPPPA--HASPPPPPPPSRYPPHSPPPPAHKYPPPPPH 184

[194][TOP]
>UniRef100_B4IZN1 GH15808 n=1 Tax=Drosophila grimshawi RepID=B4IZN1_DROGR
     Length = 470

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 3e-16
 Identities = 54/155 (34%), Positives = 70/155 (45%), Gaps = 53/155 (34%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP----------- 148
      P PV H++P PVYH+P P  H  VY + P PV H++P PVYH+P P      
Sbjct: 58 PAPVVHHAPAPVYHAPAPVVHHAPAPVYHA-PAPVVHHAPAPVYHAPAPVAHVAAGTLKE 116

Query: 149 -------PKKHYVYKSP---------------------PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 244
         P K +V  P           P PV H++P PVYH+P P  H
Sbjct: 117 DGYHYQQPAKQFVIDVPQYHASAPAPVHHAPAPVVHHAPAPVVHHAPAPVYHAPAPVVHH 176

Query: 245 ----YVYKSP-------PPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
        V+ +P    P PV H++P PVYH+P P
Sbjct: 177 APAPVVHHAPAPVVHHAPAPVVHHAPAPVYHAPAP 211

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 42/107 (39%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      S P PV H  P V+H+P P  H  VY + P PV H++P PV H P P H+  
Sbjct: 138 SAPAPVHHAPAPVVHHAPAPVVHHAPAPVYHA-PAPVVHHAPAPVVHHAPAPVVHHA--- 193

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      P PV H++P PVYH+P P        +++P PVYH+P P
Sbjct: 194 -PAPVVHHAPAPVYHAPAP--------------VYHAPAPVYHAPAP 225

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 48/130 (36%), Positives = 61/130 (46%), Gaps = 28/130 (21%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHY---VYKSP 178
      P PV H++P PVYH+P P  H   P PV H++P P V+H+P P  H  VY +P
Sbjct: 155 PAPVVHHAPAPVYHAPAPVVHH-----APAPVVHHAPAPVVHHAPAPVVHHAPAPVYHAP 209

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPP---------PKKHYVYKSPP----------PPVKH-----YS 286
      P  +++P PVYH+P P     + Y Y P      PPV H   Y 
Sbjct: 210 AP--VYHAPAPVYHAPAPVVHEAAGTLKEDGYHYGKPSVKFEPKQEYLPPVVHKPAPVYQ 267

Query: 287 PPPVYHSPPP 316
      P PV H P P
Sbjct: 268 PAPVVHKPAP 277

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 49/138 (35%), Positives = 60/138 (43%), Gaps = 36/138 (26%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPP-VYHSPPPPKKHY---VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---------P 151
      P PV H++P P V+H+P P  H  VY +P P  +++P PVYH+P P     
Sbjct: 178 PAPVVHHAPAPVVHHAPAPVVHHAPAPVYHAPAP--VYHAPAPVYHAPAPVVHEAAGTLK 235

Query: 152 KKHYVYKSPP----------PPVKH-----YSPPPVYHSPPP--PKKHYVYKSPPPPVKH 280
      + Y Y P      PPV H   Y P PV H P P    V+K P VK 
Sbjct: 236 EDGYHYGKPSVKFEPKQEYLPPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPVYHPAPVVHKPAPVVVKE 295

Query: 281 YSPP------PVYHSPPP 316
      Y PP   PV H P P
Sbjct: 296 YLPPVVHKPAPVVHKPAP 313

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 37/93 (39%), Positives = 49/93 (52%), Gaps = 3/93 (3%)
 Frame = +2

Query: 47 YHSPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVY 217
      YH  P K+ V  ++S P PV H  P V+H+P P   VY + P PV H++P PVY
Sbjct: 32 YHYQQPAKQFEVQQYHESAPAPVYHAPAPVVHHAPAP-----VYHA-PAPVVHHAPAPVY 85

Query: 218 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      H+       P PV H++P PVYH+P P
Sbjct: 86 HA-------------PAPVVHHAPAPVYHAPAP 105

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 46/113 (40%), Positives = 48/113 (42%), Gaps = 11/113 (9%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP------PVYHSPPPPKKHYVYK 172
      P PV H P PVYH P   V+K P VK Y PP   PV H P P +   
Sbjct: 317 PAPVVH-KPAPVYHPAP-----VVHKPAPVVVKEYLPPVVHKPAPVVHKPAPVYQPAPVV 370

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPP 316
       P PV Y P PV H P P   V K  PPV H   Y P PV H P P
Sbjct: 371 HKPAPV--YHPAPVVHKPAP----VVVKEYLPPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAP 417

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 48/114 (42%), Gaps = 13/114 (11%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKH-----YSPPPVYHSPPPP--KKHYVYKSPPPPVKHYSPP------PVYHSPPPPK 154
      PPV H   Y P PV H P P    V+K P VK Y PP   PV H P P 
Sbjct: 256 PPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPVYHPAPVVHKPAPVVVKEYLPPVVHKPAPVVHKPAPVY 315

Query: 155 KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      +    P PV Y P PV H P P   V K  PPV H P PV H P P
Sbjct: 316 QPAPVVHKPAPV--YHPAPVVHKPAP----VVVKEYLPPVVH-KPAPVVHKPAP 362

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 43/106 (40%), Positives = 45/106 (42%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PPV H P PV H P P +    P PV Y P PV H P P   V K  PPV 
Sbjct: 347 PPVVH-KPAPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPV--YHPAPVVHKPAP----VVVKEYLPPVV 399

Query: 194 H-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      H   Y P PV H P P +    P PV Y P PV H P P
Sbjct: 400 HKPAPVYQPAPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPV--YQPAPVVHKPAP 443

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 42/101 (41%), Positives = 44/101 (43%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 193
      PPV H P PV H P P +    P PV Y P PV H P P   V K  PPV 
Sbjct: 298 PPVVH-KPAPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPV--YHPAPVVHKPAP----VVVKEYLPPVV 350

Query: 194 HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
      H P PV H P P +    P PV Y P PV H P P
Sbjct: 351 H-KPAPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPV--YHPAPVVHKPAP 388

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 43/113 (38%), Positives = 46/113 (40%), Gaps = 10/113 (8%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-----YSPPPVYHSPPPPKKH 160
      P PV H   Y P PV H P P   V K  PPV H   Y P PV H P P + 
Sbjct: 366 PAPVVHKPAPVYHPAPVVHKPAP----VVVKEYLPPVVHKPAPVYQPAPVVHKPAPVYQP 421

Query: 161 YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         P PV Y P PV H P P   VY+ P PV H   Y + P P
Sbjct: 422 APVVHKPAPV--YQPAPVVHKPAP-----VYRQ-PEPVHHGHQDYSYPNDPQP 466

[195][TOP]
>UniRef100_Q212G2 Peptidase C14, caspase catalytic subunit p20 n=1 Tax=Rhodopseudomonas
      palustris BisB18 RepID=Q212G2_RHOPB
     Length = 1026

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 48/108 (44%), Positives = 52/108 (48%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PPPP  +P PPV  PPP    PPPPV  +PPP V  PPP    
Sbjct: 895 PPPPAARPAPAAPPVVRPAPPPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVHQAP 954

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPPPV  +PPP  PPPP  V +PPPP   PPPV  PPPP
Sbjct: 955 PPPPVVRQAPPP----PPPPPPPVVRPAPPPPPP--PPPPVMRPPPPP 996

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 49/111 (44%), Positives = 55/111 (49%), Gaps = 7/111 (6%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYK 172
      PPPPV  +PPP V  PPP    PPPPV H +PPP  V +PPPP    
Sbjct: 915 PPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVHQAPPPPPVVRQAPPPPPP----- 969

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 319
       PPPPV  +PPP  PPPP  +  PPPP   PPP   +PPPP
Sbjct: 970 -PPPPVVRPAPPP----PPPPPPPVMRPPPPPP-----PPPAAARPAPPPP 1010

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 44/103 (42%), Positives = 48/103 (46%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      PPPPV  + PPPV  PPP    PPPPV  +PPP  PPPP  V +PP
Sbjct: 925 PPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVHQAPPPPPVVRQAPPP----PPPPPPPVVRPAPP 980

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP 310
      PP   PPPV  PPPP    PPP   +PPP  P
Sbjct: 981 PPPP--PPPPVMRPPPPP-------PPPPAAARPAPPPPAAKP 1014

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 1e-12
 Identities = 45/113 (39%), Positives = 53/113 (46%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVY 169
      +PPP  P  +PP V +P PP    PPPP  +P PPV  PPP   
Sbjct: 863 TPPPAAAPPATPTPPAVRPAPAPPPVVRPAPPPPPPAARPAPAAPPVVRPAPPPPPVVRQ 922

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPPPV  +PPP  V +PPPP  +  PPP V+  PPP  PPPP
Sbjct: 923 APPPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVHQAPPPPPVVRQAPPPP----PPPP 971

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 53/114 (46%), Gaps = 9/114 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      +P PP   P P  +P PP    +PPP  P  +PP V +P PP    
Sbjct: 835 APTPPPAAARPQPAAPAPVPPPPAAGRPTPPPAAAPPATPTPPAVRPAPAPPPVVRPAPP 894

Query: 176 PPPPVKHYSP--PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP--VKHYSPPP--VYHSPPPP 319
      PPPP  +P PPV  PPP  V ++PPPP V+  PPP V +PPPP
Sbjct: 895 PPPPAARPAPAAPPVVRPAPPPPP-VVRQAPPPPPVVRQAPPPPPVVRQAPPPP 947

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 37/90 (41%), Positives = 41/90 (45%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPPV  +PPP  PPPP  V +PPPP   PPPV  PPPP    PPPP
Sbjct: 955 PPPPVVRQAPPP----PPPPPPPVVRPAPPPPPP--PPPPVMRPPPPP--------PPPP 1000

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK 277
         PP  PP K  +  P PV+
Sbjct: 1001 AAARPAPP----PPAAKPCTLPNGQPCPVR 1026

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 2e-06
 Identities = 37/109 (33%), Positives = 45/109 (41%), Gaps = 5/109 (4%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP- 184
      P PP  + PP  +PP  K   +P PP   P P  +P PP    +PPP 
Sbjct: 812 PLPP----AAPPSPATPPSAAKPPATVAPTPPPAAARPQPAAPAPVPPPPAAGRPTPPPA 867

Query: 185 --PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP--PPVYHSPPPP 319
       P  +PP V +P PP    PPPP  +P PPV  PPP
Sbjct: 868 AAPPATPTPPAVRPAPAPPPVVRPAPPPPPPAARPAPAAPPVVRPAPPP 916

[196][TOP]
>UniRef100_C5XFE4 Putative uncharacterized protein Sb03g042800 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XFE4_SORBI
     Length = 401

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 57/144 (39%), Positives = 68/144 (47%), Gaps = 35/144 (24%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP------PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP------ 145
      KSPP   PP + PPP Y P PP+ +Y+  PPP +  PP Y +PP   
Sbjct: 202 KSPPLPYQYSPPPSNQLPPPAYQYPSPPQNYYI---SPPPYQQSMPPNNYQTPPTSQGTK 258

Query: 146 -PPKKH------YVYKSPPPPVKH-YSPPP-VYHSPPPPKKHYVYKSP------------ 262
      P + H   Y Y SPPP +H Y PPP VY PPPP  Y+ KSP      
Sbjct: 259 SPVQPHKYLPPPYYYNSPPPQHQHNYVPPPLVYQYPPPP---YINKSPLLPSSPVTPYHY 315

Query: 263 -PPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKH 328
       PP  YSPPP Y S PPP ++
Sbjct: 316 NSPPTYQYSPPPYNYLSSPPPAQY 339

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 50/120 (41%), Positives = 64/120 (53%), Gaps = 15/120 (12%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P ++ SPP ++ SPP P ++  SPPP  + PPP Y P PP+ +Y+  PP
Sbjct: 187 SPPLPYQYPSPPAIHKSPPLPYQY----SPPP--SNQLPPPAYQYPSPPQNYYI---SPP 237

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPP-------PPKKH------YVYKSPPPPVKH-YSPPP-VYHSPPPP 319
      P +  PP Y +PP    P + H   Y Y SPPP +H Y PPP VY PPPP
Sbjct: 238 PYQQSMPPNNYQTPPTSQGTKSPVQPHKYLPPPYYYNSPPPQHQHNYVPPPLVYQYPPPP 297

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 56/144 (38%), Positives = 67/144 (46%), Gaps = 39/144 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY-------VYKSPPPPV--------------KHYS 118
      KSP P K Y PPP Y++ PPP+ +    VY+ PPPP        HY+
Sbjct: 258 KSPVQPHK-YLPPPYYYNSPPPQHQHNYVPPPLVYQYPPPPYINKSPLLPSSPVTPYHYN 316

Query: 119 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-------------PVYHSPP-PPKKHYVYK 256
      PP Y  PPP  Y Y S PPP + YSPP       P  SPP P+ Y Y 
Sbjct: 317 SPPTYQYSPPP---YNYLSSPPPAQ-YSPPLPPNAPKHLHPNAPHAKSPPASPQPLYQYN 372

Query: 257 SPPPP--VKHYSPPPV--YHSPPP 316
      +PPPP V  + PP+ Y SPPP
Sbjct: 373 TPPPPNDVMPSTMPPLHSYQSPPP 396

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 38/106 (35%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 21/106 (19%)
 Frame = +2

Query: 83 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV---- 250
      Y SPP P ++ SPP ++ SPP P ++  SPPP  + PPP Y P PP+ +Y+  
Sbjct: 185 YSSPPLPYQYPSPPAIHKSPPLPYQY----SPPP--SNQLPPPAYQYPSPPQNYYISPPP 238

Query: 251 ---------YKSPP------PPVK--HYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
          Y++PP    PV+  Y PPP Y++ PPP+ + Y
Sbjct: 239 YQQSMPPNNYQTPPTSQGTKSPVQPHKYLPPPYYYNSPPPQHQHNY 284

[197][TOP]
>UniRef100_B5DR41 GA28343 n=1 Tax=Drosophila pseudoobscura pseudoobscura
      RepID=B5DR41_DROPS
     Length = 578

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 59/127 (46%), Positives = 68/127 (53%), Gaps = 21/127 (16%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV--KHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      K PP V K +P PPVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  +PP P K V
Sbjct: 435 KPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---TPPAPVKKVV 488

Query: 167 YKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP----PVKH--YSPPP---------V 298
      Y PPPPV  +PP V + PP P K VY PPP  PVK  Y+PPP     V
Sbjct: 489 YTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVQKV 548

Query: 299 YHSPPPP 319
      ++PPPP
Sbjct: 549 VYTPPPP 555

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 52/115 (45%), Positives = 57/115 (49%), Gaps = 10/115 (8%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PP PVK  Y+PPP  +PP P K VY PPPPV  +PP V + PP P K VY P
Sbjct: 465 PPAPVKKVVYTPPP---TPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPP 521

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PPP      PP P K VY PPPP    V + PPPVY P PK
Sbjct: 522 PPP------------PPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVQKVVYTPPPPVYVQPEGPK 564

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 57/127 (44%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 23/127 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP V + PP P K VY P
Sbjct: 171 PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPP 227

Query: 179 PP----PVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----------HYSPPPV---- 298
      PP  PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPP      HY P V  
Sbjct: 228 PPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFET 285

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y P PP
Sbjct: 286 YEKPAPP 292

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 57/127 (44%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 23/127 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP V + PP P K VY P
Sbjct: 318 PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPP 374

Query: 179 PP----PVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----------HYSPPPV---- 298
      PP  PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPP      HY P V  
Sbjct: 375 PPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFET 432

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y P PP
Sbjct: 433 YEKPAPP 439

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 57/131 (43%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV------------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSP-PPVY 133
      PP PVK  Y+PPP       YH  P K  Y+ P PP  K +P PPVY
Sbjct: 394 PPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVY 453

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYH 304
       P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  +PP P K VY PPPPV  +PP V +
Sbjct: 454 VKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---TPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEY 507

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
      PP P K VY
Sbjct: 508 LPPAPVKKVVY 518

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 57/131 (43%), Positives = 64/131 (48%), Gaps = 21/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV------------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSP-PPVY 133
      PP PVK  Y+PPP       YH  P K  Y+ P PP  K +P PPVY
Sbjct: 247 PPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVY 306

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYH 304
       P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP V +
Sbjct: 307 VKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEY 360

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
      PP P K VY
Sbjct: 361 LPPAPVKKVVY 371

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 8e-15
 Identities = 60/124 (48%), Positives = 66/124 (53%), Gaps = 12/124 (9%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV--KHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      K PP V K +P PPVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K V
Sbjct: 288 KPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVV 341

Query: 167 YKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPP---PVKH--YSPPPVYHSPPPPKK 325
      Y PPPPV  +PP V + PP P K VY  PPP  PVK  Y+PPP  PP P K
Sbjct: 342 YTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVK 399

Query: 326 HYVY 337
       VY
Sbjct: 400 KVVY 403

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 63/166 (37%), Positives = 71/166 (42%), Gaps = 56/166 (33%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP----PVKH--YSPPP----------V 130
      +PPPP +  +PP V + PP P K VY PPP  PVK  Y+PPP     V
Sbjct: 196 TPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVV 255

Query: 131 YHSPPPPKK----------HY--------VYKSPPPPV---KHYSP-PPVYHSPPPPKKH 244
      Y PPPP      HY     Y+ P PP  K +P PPVY P PPK 
Sbjct: 256 YTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKPAPPKVE 315

Query: 245 Y---------VYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      Y     VY PPPP    V  PPPVY P PPK Y+
Sbjct: 316 YLPPAPVKKVVYTPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYL 361

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 54/111 (48%), Positives = 60/111 (54%), Gaps = 9/111 (8%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYS 202
      +P PVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +
Sbjct: 154 APAPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPA 207

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPP---PVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP V + PP P K VY  PPP  PVK  Y+PPP  PP P K VY
Sbjct: 208 PPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVY 256

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 53/128 (41%), Positives = 59/128 (46%), Gaps = 19/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPPV  +PP V + PP P K VY PPPP    V + PPP  PP P K 
Sbjct: 345 PPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPPP---PPPAPVKKV 401

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPV-------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSP-PPVYHSP 310
      VY PPPP   P P    YH  P K  Y+ P PP  K +P PPVY P
Sbjct: 402 VYTPPPPP-----PAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKP 456

Query: 311 PPPKKHYV 334
      PPK Y+
Sbjct: 457 APPKVEYL 464

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 53/134 (39%), Positives = 64/134 (47%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----HY----------------SPP 124
      +PP PV + +PP  ++P PP K Y  P  +K  HY        +P 
Sbjct: 98 TPPRPV-YTAPPAKVYTPAPPAKVYTPAVPAGALKEDGYHYGQPSVKFETYEKPVETAPA 156

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPP 295
      PVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP 
Sbjct: 157 PVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPK 210

Query: 296 VYHSPPPPKKHYVY 337
      V + PP P K VY
Sbjct: 211 VEYLPPAPVKKVVY 224

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 57/137 (41%), Positives = 65/137 (47%), Gaps = 28/137 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVK---HYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP PVK  + PPP + P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY
Sbjct: 186 PPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVY 240

Query: 170 KSPPP----PVKH--YSPPPV------------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYS 286
       PPP  PVK  Y+PPP       YH  P K  Y+ P PP  K +
Sbjct: 241 TPPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVT 300

Query: 287 P-PPVYHSPPPPKKHYV 334
      P PPVY P PPK Y+
Sbjct: 301 PAPPVYVKPAPPKVEYL 317

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 45/113 (39%), Positives = 50/113 (44%), Gaps = 20/113 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY----SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPP----------VYH 136
      +PP PVK    PPPVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP     VY 
Sbjct: 479 TPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYT 535

Query: 137 SPPPPK----KHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHY 283
      PPPP   + VY      PPPVY P P K Y Y + P P  Y
Sbjct: 536 PPPPPPPAPVQKVVYT---------PPPPVYVQPEGP-KGYSYPNDPQPSFDY 578

[198][TOP]
>UniRef100_Q1PE26 Leucine-rich repeat family protein/extensin family protein n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q1PE26_ARATH
     Length = 218

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 50/112 (44%), Positives = 55/112 (49%), Gaps = 7/112 (6%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV  PP  HSPPPP    SPPPP  YSPPP  SPPP +  V SPPP
Sbjct: 107 SPPPPVHSPPPPAPVHSPPPP-----VHSPPPPPPVYSPPPPVFSPPPSQSPPVVYSPPP 161

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPPP 319
        + PPV  PP P  K+   +P P  + PP   Y SPPPP
Sbjct: 162 RPPKINSPPVQSPPPAPVEKKETPPAHAPAPSDDEFIIPPFIGHQYASPPPP 213

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 5e-14
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 54/105 (51%), Gaps = 3/105 (2%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 208
      +SPPP HSPPPP  +  SPPPPV  PPP +SPPPP    SPPP   SPP
Sbjct: 106 HSPPPPVHSPPPPAPVH---SPPPPVHSPPPPPPVYSPPPP-----VFSPPP---SQSPP 154

Query: 209 PVYHSPPPPKK---HYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      VY PP P K   V  PP PV+  PP H+P P  ++
Sbjct: 155 VVYSPPPRPPKINSPPVQSPPPAPVEKKETPPA-HAPAPSDDEFI 198

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 32/68 (47%), Positives = 35/68 (51%)
 Frame = +2

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      HSPPPP    SPPPP  +SPPP HSPPPP     PPV + PPPV+ PP
Sbjct: 106 HSPPPP-----VHSPPPPAPVHSPPPPVHSPPPP----------PPV-YSPPPPVFSPPP 149

Query: 314 PPKKHYVY 337
         VY
Sbjct: 150 SQSPPVVY 157

[199][TOP]
>UniRef100_B9MVI9 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9MVI9_POPTR
     Length = 417

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 51/107 (47%), Positives = 57/107 (53%), Gaps = 5/107 (4%)
 Frame = +2

Query: 14 PPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      P + H+ SPPP+ SPPPP        +SPPP HSPPPP    SPPPP
Sbjct: 334 PSIDHFLSSPPPLIPSPPPPV--------------HSPPPPIHSPPPP-----VHSPPPP 374

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV---YHSPPPP 319
      V +SPPP HSPPPP    SPPPP K  PP +  Y SPPPP
Sbjct: 375 V--HSPPPPIHSPPPPMV-----SPPPPPKVVVPPNLGFSYSSPPPP 414

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 1e-14
 Identities = 46/80 (57%), Positives = 49/80 (61%), Gaps = 3/80 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPPPV +SPPP HSPPPP    SPPP
Sbjct: 349 SPPPPV--HSPPPPIHSPPPP-----VHSPPPPV--HSPPPPIHSPPPP-----MVSPPP 394

Query: 185 PVKHYSPPPV---YHSPPPP 235
      P K  PP +  Y SPPPP
Sbjct: 395 PPKVVVPPNLGFSYSSPPPP 414

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 41/78 (52%), Positives = 48/78 (61%), Gaps = 2/78 (2%)
 Frame = +2

Query: 98 PPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 271
      P + H+ SPPP+ SPPPP    SPPPP+ +SPPP HSPPPP    SPPPP
Sbjct: 334 PSIDHFLSSPPPLIPSPPPP-----VHSPPPPI--HSPPPPVHSPPPP-----VHSPPPP 381

Query: 272 VKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      + +SPPP  SPPPP K
Sbjct: 382 I--HSPPPPMVSPPPPPK 397

[200][TOP]
>UniRef100_B4JC42 GH10704 n=1 Tax=Drosophila grimshawi RepID=B4JC42_DROGR
     Length = 3029

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 6e-16
 Identities = 50/116 (43%), Positives = 62/116 (53%), Gaps = 11/116 (9%)
 Frame = +2

Query: 11  PPPVKHYSP--------PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      PPPVK  P    P V + PPP K    PPVK +PPPV + PPP K  
Sbjct: 1201 PPPVKEAIPSLVKEVTSPTVKQATPPPAKEAT-----PPVKEATPPPVKKTTPPPVK--- 1252

Query: 167 YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       K+ PPPVK +PPPV + PP K+   V ++ PPPVK +PPPV + PP K+
Sbjct: 1253 -KATPPPVKEATPPPVKQTTPPVKQATPPLVKEATPPPVKEATPPPVKEATPPAKQ 1307

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 2e-14
 Identities = 44/104 (42%), Positives = 57/104 (54%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++ PPP K +PP  +PPP KK   + PPPVK +PPPV + PPP   K  
Sbjct: 1222 QATPPPAKEATPPVKEATPPPVKK-----TTPPPVKKATPPPVKEATPPP-----VKQTT 1271

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      PPVK +PP V + PPP K  ++ PPPVK +PP  +PP
Sbjct: 1272 PPVKQATPPLVKEATPPPVK----EATPPPVKEATPPAKQANPP 1311

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 58/108 (53%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++ PP V+ + PPV + PPP K +  P VK + P V + PPP K    
Sbjct: 1182 EATPPRVEQVTSPPVKEAVPPPVKEAI----PSLVKEVTSPTVKQATPPPAKEAT----- 1232

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PPVK +PPPV + PPP K  K+ PPPVK +PPPV + PP K+
Sbjct: 1233 PPVKEATPPPVKKTTPPPVK----KATPPPVKEATPPPVKQTTPPVKQ 1276

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 51/156 (32%), Positives = 65/156 (41%), Gaps = 50/156 (32%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH---YVYK 172
      K  PPVK +PPPV + PPP K  K+ PPPVK +PPPV + PP K+   V +
Sbjct: 1229 KEATPPVKEATPPPVKKTTPPPVK----KATPPPVKEATPPPVKQTTPPVKQATPPLVKE 1284

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----------------------------------- 247
      + PPPVK +PPPV + PP K+                   
Sbjct: 1285 ATPPPVKEATPPPVKEATPPAKQANPPAKRAPFPSIKQPRATPNEQSSAASVKQATPVRQ 1344

Query: 248 -----VYKSPPPPVKHYS-------PPPVYHSPPPP 319
         V ++ PPP+K S    PPP   PPP
Sbjct: 1345 AILPSVKQTTPPPIKQESQLVKQTTPPPAKEDTPPP 1380

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 55/107 (51%), Gaps = 4/107 (3%)
 Frame = +2

Query: 17  PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPP 184
      PVK +PP V + PP   V +  PPVK  PPPV + P  K   V ++ PP
Sbjct: 1171 PVKQATPPRVKEATPPR----VEQVTSPPVKEAVPPPVKEAIPSLVKEVTSPTVKQATPP 1226

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P K +PP  +PPP KK   + PPPVK +PPPV + PPP K
Sbjct: 1227 PAKEATPPVKEATPPPVKK-----TTPPPVKKATPPPVKEATPPPVK 1268

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 43/128 (33%), Positives = 53/128 (41%), Gaps = 23/128 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVK--HYSPPPVYHSP--------PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-------PPVY 133
      S PPP  + PPP H P    PP   VY S PPP +H SP    PP+Y
Sbjct: 2770 SAPPPGSGPNARPPPYLHGPEHHGGPPPPPGALSSVYGSGPPPARHASPHLNPYRAPPIY 2829

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPP-- 295
       +P   +Y + PP  + P V Y +    Y Y PPP  P H S P  
Sbjct: 2830 GNP-----NYAPRVAPPGSANMRPGAVDYAAGARGYPPYGYYPPPPLTTPPAHASAPSSV 2884

Query: 296 VYHSPPPP 319
      + +PPPP
Sbjct: 2885 IVSAPPPP 2892

[201][TOP]
>UniRef100_B5HN88 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Streptomyces sviceus ATCC
      29083 RepID=B5HN88_9ACTO
     Length = 265

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 56/109 (51%), Gaps = 3/109 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV---YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      PPP H++PPP H PPP  +    PPP  ++PPP H+PPP  H   P
Sbjct: 133 PPPDDHHTPPPGGHHTPPPGGDHTPPPGDHTPPPGGDHTPPPGDHTPPPGGDH-----TP 187

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      PP  ++PPP H+PPP  H  +PPP +H PP +H PPP  H
Sbjct: 188 PPGGDHTPPPGDHTPPPGGDH----TPPPGGEHTPPPGGHHMPPPQLPH 232

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 41/100 (41%), Positives = 50/100 (50%)
 Frame = +2

Query: 29 YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP 208
      ++PPP H PPP H+   PPP  ++PPP H+PPP  H   PPP H PP
Sbjct: 131 HTPPPDDHHTPPPGGHHT----PPPGGDHTPPPGDHTPPPGGDH-----TPPPGDHTPPP 181

Query: 209 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
       H+PPP  H   PPP H PP  H+PPP +H
Sbjct: 182 GGDHTPPPGGDH-----TPPPGDHTPPPGGDHTPPPGGEH 216

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 40/99 (40%), Positives = 49/99 (49%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  ++PPP H+PPP  H   PPP H PP  H+PPP  H   PPP 
Sbjct: 149 PPPGGDHTPPPGDHTPPPGGDH-----TPPPGDHTPPPGGDHTPPPGGDH-----TPPPG 198

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
      H PP  H+PPP +H  +PPP  H PP + H+
Sbjct: 199 DHTPPPGGDHTPPPGGEH----TPPPGGHHMPPPQLPHT 233

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 8e-10
 Identities = 34/80 (42%), Positives = 43/80 (53%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPP  H +PPP H+PPP  H   PPP  ++PPP H+PPP  H  +PPP
Sbjct: 163 TPPPGGDH-TPPPGDHTPPPGGDH-----TPPPGGDHTPPPGDHTPPPGGDH----TPPP 212

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 244
       +H PP +H PPP  H
Sbjct: 213 GGEHTPPPGGHHMPPPQLPH 232

[202][TOP]
>UniRef100_Q6ZD62 Os08g0108300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6ZD62_ORYSJ
     Length = 342

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 44/109 (40%), Positives = 61/109 (55%), Gaps = 3/109 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      ++PPPP + +PPP  +PPPP++   + PPPP +  PPP  PPPP+   ++P
Sbjct: 66 RAPPPPGR--APPPPSQAPPPPRRAPPPPALPPPPPRRAPPPPSMPPPPPPR-----RAP 118

Query: 179 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPP 319
      PPP  +PPP   PPP  +  PPP + Y+PPP H +PPPP
Sbjct: 119 PPPA---TPPPPPRRAPPPPSPPIRPPPPPTPRPYAPPPPSHPLAPPPP 164

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 44/111 (39%), Positives = 55/111 (49%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      K P P + +PPP  PPPP    SPP  PP  +PPP  +PPPP++   
Sbjct: 33 KPPVMPPRPQAPPPPQRFPPPPAPPIRPPSPPGRAPPPPGRAPPPPSQAPPPPRR----- 87

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +PPPP   PPP  +PPPP    PPPP  +PPP  PPPP++
Sbjct: 88 APPPPA--LPPPPPRRAPPPPSM------PPPPPPRRAPPPPATPPPPPRR 130

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 43/106 (40%), Positives = 55/106 (51%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++PPPP   PPP  +PPPP    PPPP  +PPP  PPPP+   ++PP
Sbjct: 87 RAPPPPAL--PPPPPRRAPPPP------SMPPPPPPRRAPPPPATPPPPPR-----RAPP 133

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP   PPP  PP P+ +  +PPPP  +PPP + SPP P
Sbjct: 134 PPSPPIRPPP----PPTPRPY----APPPPSHPLAPPPPHISPPAP 171

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 42/108 (38%), Positives = 51/108 (47%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP +  PPP  PPP +    PPPP  +PPP  PPPP++   P PP+
Sbjct: 82 PPPPRRAPPPPALPPPPPRRAPPPPSMPPPPPPRRAPPPPATPPPPPRR--APPPPSPPI 139

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      +  PP   PPP H + +PPPP H SPP   PP P H V
Sbjct: 140 RPPPPPTPRPYAPPPPSHPL--APPPP--HISPPAPVPPPPSPPPHIV 183

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 43/108 (39%), Positives = 56/108 (51%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-PVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +P PPV   PP  +PPPP++   PPPP   PP P  +PPPP +   +PP
Sbjct: 31 APKPPVM----PPRPQAPPPPQRF-----PPPPAPPIRPPSPPGRAPPPPGR-----APP 76

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP + +PPP  +PPPP    PPPP +  PPP  PPPP++
Sbjct: 77 PPSQ--APPPPRRAPPPP------ALPPPPPRRAPPPPSMPPPPPPRR 116

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 9e-12
 Identities = 41/98 (41%), Positives = 49/98 (50%), Gaps = 2/98 (2%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS--PPPPKKHYVYKSPP 181
      PPPP +  PPP  PPPP++   + PPP  +PPP   PPPP   Y +PP
Sbjct: 95 PPPPPRRAPPPPSMPPPPPPRRAPPPPATPPPPPRRAPPPPSPPIRPPPPPTPRPY-APP 153

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      PP  +PPP + SPP P    PPPP  SPPP
Sbjct: 154 PPSHPLAPPPPHISPPAP-------VPPPP----SPPP 180

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 37/96 (38%), Positives = 47/96 (48%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = +2

Query: 35 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP-P 211
      P P Y  P P    +P PPV   PP  +PPPP++   PPPP   PP P
Sbjct: 13 PFPFYPPNPNPYAPLNPNAPKPPVM----PPRPQAPPPPQRF-----PPPPAPPIRPPSP 63

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       +PPPP +   +PPPP + +PPP  +PPPP
Sbjct: 64 PGRAPPPPGR-----APPPPSQ--APPPPRRAPPPP 92

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 30/72 (41%), Positives = 37/72 (51%), Gaps = 3/72 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP---VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      +PPPP +  PPP  +  PPP + Y  +PPPP  +PPP + SPP P    
Sbjct: 123 TPPPPPRRAPPPPSPPIRPPPPPTPRPY---APPPPSHPLAPPPPHISPPAP-------V 172

Query: 176 PPPPVKHYSPPP 211
      PPPP  SPPP
Sbjct: 173 PPPP----SPPP 180

[203][TOP]
>UniRef100_Q1PDU7 Proline-rich extensin-like family protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q1PDU7_ARATH
     Length = 168

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 57/131 (43%), Positives = 65/131 (49%), Gaps = 20/131 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      SPPPP  SPPP V SPPPP  +  PPPPV  PPP  PPPP  + +SP
Sbjct: 43 SPPPPPVLLSPPPPPVNLSPPPPP--VLLSPPPPPVLFSPPPPTVTRPPPPPT--ITRSP 98

Query: 179 PPP-------VKHYSPPPVYH-------SPPPPKKHYVYK-SPPPPVKHYSPPPVY---H 304
      PPP    K  PPP Y     PPPP+  YK SPPPP   PP Y  +
Sbjct: 99 PPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPPPPPPQAARSYKRSPPPP-----PPSKYGRVY 153

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
      SPPPP K +++
Sbjct: 154 SPPPPGKSWLW 164

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 58/111 (52%), Gaps = 10/111 (9%)
 Frame = +2

Query: 38 PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS--PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      P V SPPPP  V SPPPP + S PPPV SPPPP  V SPPPP   PPP
Sbjct: 38 PLVDLSPPPPP---VLLSPPPPPVNLSPPPPPVLLSPPPPP---VLFSPPPPTVTRPPPP 91

Query: 212 --VYHSPPPPKKH---YVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYK 340
       + SPPPP+   Y K+PPPP  Y  PPP  PPPP+  YK
Sbjct: 92 PTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPP----PPPPQAARSYK 138

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 5e-09
 Identities = 40/91 (43%), Positives = 47/91 (51%), Gaps = 7/91 (7%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      + PPPP  SPPP  P P  Y K+PPPP  Y  PPP  PPPP+  YK
Sbjct: 87 RPPPPPTITRSPPP----PRPQAAAYYKKTPPPPPYKYGRVYPPP----PPPPQAARSYK 138

Query: 173 -SPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVY 253
      SPPPP   PP Y  +SPPPP K +++
Sbjct: 139 RSPPPP-----PPSKYGRVYSPPPPGKSWLW 164

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 40/90 (44%), Positives = 44/90 (48%), Gaps = 9/90 (10%)
 Frame = +2

Query: 95 PPPVKHYSPPP--VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
      P P+  SPPP V SPPPP +   PPPPV   PPPV SPPPP  V + PP
Sbjct: 36 PAPLVDLSPPPPPVLLSPPPPPVNL--SPPPPPVLLSPPPPPVLFSPPPPT---VTRPPP 90

Query: 266 PPVKHYSPPP------VYHSPPPPKKHYVY 337
      PP  SPPP    Y+  PP  Y Y
Sbjct: 91 PPTITRSPPPPRPQAAAYYKKTPPPPPYKY 120

[204][TOP]
>UniRef100_Q1EP18 Protein kinase family protein n=1 Tax=Musa balbisiana
      RepID=Q1EP18_MUSBA
     Length = 637

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 7e-16
 Identities = 51/117 (43%), Positives = 54/117 (46%), Gaps = 12/117 (10%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---------PKKHYVYKSPPP---PVKHYSPPPVYHSPPP 148
      SPPPP  SPPP +SPPP     P    SPPP  P   PPPV SPPP
Sbjct: 16 SPPPP-SSLSPPPASNSPPPAPNAPPPPTPPSPPPASSPPPTPPPPADVPPPPVVTSPPP 74

Query: 149 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P    SPPPP  SPPP  PPPP    + PPP  +PPP  PPPP
Sbjct: 75 PDPPPPSVSPPPPA--LSPPPASTPPPPPSASPPPAAAPPPPPFATPPPTNSPPPPP 129

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 44/101 (43%), Positives = 48/101 (47%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP   PPPV SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP    + PPP 
Sbjct: 57 PPPPADVPPPPVVTSPPPPDPPPPSVSPPPPA--LSPPPASTPPPPPSASPPPAAAPPPP 114

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
       +PPP  PPPP    +PPP +  PPP  SPP
Sbjct: 115 PFATPPPTNSPPPPPS-----ATPPPTIS--PPPPGSQSPP 148

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 3e-13
 Identities = 47/110 (42%), Positives = 49/110 (44%), Gaps = 5/110 (4%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPP-----PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      SPPP   P   PPP  SPPP    + PPP + PPP  SPPP    
Sbjct: 3  SPPPSPSATPPSTSPPPPSSLSPPPAS------NSPPPAPNAPPPPTPPSPPPASSP--- 53

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       PPP   PPPV SPPPP    SPPPP  SPPP  PPPP
Sbjct: 54 PPTPPPPADVPPPPVVTSPPPPDPPPPSVSPPPPA--LSPPPASTPPPPP 101

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 47/117 (40%), Positives = 51/117 (43%), Gaps = 9/117 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  SPPPP    S PPP  SPPP  PPPP    + PP
Sbjct: 71 SPPPP----DPPPPSVSPPPPALSPPPASTPPPPPSASPPPAAAPPPPPFATPPPTNSPP 126

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPP---------KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
      P  +PPP  SPPPP      +  +PP P K SPP  SP P  H
Sbjct: 127 PPPSATPPPTI-SPPPPGSQSPPARAPSNSTGGTPPAPPKPPSPP----SPSPSASH 178

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 42/101 (41%), Gaps = 6/101 (5%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  PPPP    + PPP  +PPP  PPPP     PP
Sbjct: 83 SPPPPA--LSPPPASTPPPPPSASPPPAAAPPPPPFATPPPTNSPPPPPSATPPPTISPP 140

Query: 185 PVKHYSPPPVYHS------PPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP 289
      P  SPP  S   PP P K   SP P  H +P
Sbjct: 141 PPGSQSPPARAPSNSTGGTPPAPPKPPSPPSPSPSASHRAP 181

[205][TOP]
>UniRef100_UPI000198347E PREDICTED: hypothetical protein isoform 1 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198347E
     Length = 207

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 55/120 (45%), Positives = 61/120 (50%), Gaps = 16/120 (13%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY----VYKSPP------PPVKHYSPPPVYHSPPPP 151
      PPP +H P PVY SPP  PP ++   VYK PP   PP ++ P PVY PP 
Sbjct: 27 PPPYEHKPPLPVYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVE 86

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPK 322
      K  YK PP PV Y PPPV  PPP K   PPPP KH +  PP V  PP PK
Sbjct: 87 KPPPEYK-PPTPV--YKPPPV-EKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPK 142

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 54/118 (45%), Positives = 59/118 (50%), Gaps = 12/118 (10%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP P  V K PP
Sbjct: 19 PSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPSPP---VEKPPP 71

Query: 182 ---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
       PP  Y PPPV  PP  PP  VYK PP  PP ++ P PV  PPPP KH
Sbjct: 72 EYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTP--VYKPPPVEKPPPEYKPPTPV--KPPPPPKH 125

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 53/133 (39%), Positives = 64/133 (48%), Gaps = 23/133 (17%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP------PPKKHY----VYKSPP---PPVKHYSPPPVY 133
      KSPP  PP ++ P PVY PP   PP ++   VY+ PP  PP ++ P PVY
Sbjct: 40 KSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPSPPVEKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTPVY 99

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHS 307
       PP K  YK PP PVK  PPP H P PP+  V + PP P   PP +  
Sbjct: 100 KPPPVEKPPPEYK-PPTPVK--PPPPPKHKTPTLPPR---VVRPPPTPKPPTLPPIIVRP 153

Query: 308 PP-----PPKKHY 331
      PP   PP+ HY
Sbjct: 154 PPTKEPSPPQGHY 166

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 40/93 (43%), Positives = 44/93 (47%), Gaps = 9/93 (9%)
 Frame = +2

Query: 80 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 250
      V + P   + PPP H PP P  VYKSPP  PP ++ P PVY PP P  V
Sbjct: 14 VVLTTPSLANDHKPPPYEHKPPLP----VYKSPPLGKPPPEYKPPTPVYKPPPSPP---V 66

Query: 251 YKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHY 331
      K PP  PP  Y PPPV  PP  PP  Y
Sbjct: 67 EKPPPEYKPPTPVYRPPPVEKPPPEYKPPTPVY 99

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 42/115 (36%), Positives = 47/115 (40%), Gaps = 9/115 (7%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSP---PPVYHSPPPPKKHYV------YKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPV+  P  PP  PPPP KH      PPP K + PP+  PPP K+ 
Sbjct: 101 PPPVEKPPPEYKPPTPVKPPPPPKHKTPTLPPRVVRPPPTPKPPTLPPIIVRPPPTKE-- 158

Query: 164 VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKH 328
        P PP HY  P  +PP    YK PP P K  P  H  PP H
Sbjct: 159 ----PSPPQGHYPGHPPVETPPSTP----YKKPPTPEKKPWAPHHKHFKAPPPIH 205

[206][TOP]
>UniRef100_Q4LB97 Putative extensin (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=Q4LB97_TOBAC
     Length = 57

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 49/82 (59%), Positives = 50/82 (60%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      KSPPPP   PPVY SPPPP  Y YKSPPP   PPPVY SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 1  KSPPPP------PPVYKSPPPPV--YKYKSPPP------PPPVYKSPPPP----VYKSPP 42

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 247
      PP +Y   Y SPPPP HY
Sbjct: 43 PPYHYY-----YTSPPPP--HY 57

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 49/82 (59%), Positives = 50/82 (60%)
 Frame = +2

Query: 86 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 265
      KSPPPP   PPVY SPPPP  Y YKSPPP   PPPVY SPPPP  VYKSPP
Sbjct: 1  KSPPPP------PPVYKSPPPPV--YKYKSPPP------PPPVYKSPPPP----VYKSPP 42

Query: 266 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHY 331
      PP +Y   Y SPPPP HY
Sbjct: 43 PPYHYY-----YTSPPPP--HY 57

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 33/57 (57%), Positives = 35/57 (61%), Gaps = 1/57 (1%)
 Frame = +2

Query: 170 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      KSPPPP   PPVY SPPPP  Y YKSPPPP  + SPPP + PPP HY Y
Sbjct: 1  KSPPPP------PPVYKSPPPPV--YKYKSPPPPPPVYKSPPPPVYKSPPPPYHYYY 49

[207][TOP]
>UniRef100_Q41402 Nodulin n=1 Tax=Sesbania rostrata RepID=Q41402_SESRO
     Length = 330

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 63/126 (50%), Gaps = 22/126 (17%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKH---YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP---PPPV---KHYSPPPVYHSP---PPPK 154
      PPP++  Y PPP Y PPP K ++ P  PPPV  + PPPVY P  PPP 
Sbjct: 30 PPPIEKPPTYEPPPTYEKPPPVYKPPIFPPPYEKPPPVYSPPYEKPPPVYPPPYEKPPPV 89

Query: 155 KHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---H 304
        Y+ PPP + H PPP Y P  PPP+  ++ PPP + H PPP Y  H
Sbjct: 90 YPPPYEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPH 149

Query: 305 SPPPPK 322
       PPP+
Sbjct: 150 EKPPPE 155

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 5e-15
 Identities = 51/133 (38%), Positives = 65/133 (48%), Gaps = 26/133 (19%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPP---PPVKHYSPPPVYHSP--------PPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVYHSP 142
      + PP  PP + PPPVY P    PPP   Y+ PPP P + PPPVY P
Sbjct: 34 EKPPTYEPPPTYEKPPPVYKPPIFPPPYEKPPPVYSPPYEKPPPVYPPPYEKPPPVYPPP 93

Query: 143 ---PPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPP 292
       PPP+  ++ PPP + H +PPP Y  H PPP+  ++ PPP + H PP
Sbjct: 94 YEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPP 153

Query: 293 PVY---HSPPPPK 322
      P Y  H PPP+
Sbjct: 154 PEYQPPHEKPPPE 166

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 4e-14
 Identities = 50/124 (40%), Positives = 62/124 (50%), Gaps = 15/124 (12%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPP--PVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYV 166
      PPP +  PPPVY P  PPP   Y+ PPP P + PPP Y  H PPP+  
Sbjct: 58 PPPYE--KPPPVYSPPYEKPPPVYPPPYEKPPPVYPPPYEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPP 115

Query: 167 YKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSPPPPKK 325
      +++PPP + H PPP Y  H PPP+  ++ PPP + H PPP Y PP K 
Sbjct: 116 HENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQ-PPQEKP 174

Query: 326 HYVY 337
       VY
Sbjct: 175 PPVY 178

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 49/128 (38%), Positives = 61/128 (47%), Gaps = 18/128 (14%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP--PVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPP 151
      + PPP P + PPP Y  H PPP+  +++PPP + H PPP Y  H PPP
Sbjct: 84 EKPPPVYPPPYEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPP 143

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHS 307
      +  ++ PPP + H PPP Y P  PPP   Y+ PP  PP  Y PP Y 
Sbjct: 144 EYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEKPPHEKPP--SYEKPPPYEK 201

Query: 308 PPPPKKHY 331
      PP K Y
Sbjct: 202 PPHEKPPY 209

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 49/123 (39%), Positives = 60/123 (48%), Gaps = 19/123 (15%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSP---PPP---KKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHY 163
      P  +Y PPP+  P  PPP  K  VYK P P + PPPVY P  PPP  
Sbjct: 22 PVLANYYEPPPIEKPPTYEPPPTYEKPPPVYKPPIFPPPYEKPPPVYSPPYEKPPPVYPP 81

Query: 164 VYKSPPP--PVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPP 313
      Y+ PPP P + PPP Y  H PPP+  +++PPP + H PPP Y  H P
Sbjct: 82 PYEKPPPVYPPPYEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKP 141

Query: 314 PPK 322
      PP+
Sbjct: 142 PPE 144

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 48/130 (36%), Positives = 65/130 (50%), Gaps = 17/130 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPP--PVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPP 151
      + PPP P + PPPVY P  PPP+  ++ PPP + H +PPP Y  H PPP
Sbjct: 73 EKPPPVYPPPYEKPPPVYPPPYEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPP 132

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSP--PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPP---PVYHSP 310
      +  ++ PPP + H PPP Y P  PP ++  + PPPV Y PP  P + P
Sbjct: 133 EYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPV--YPPPYEKPPHEKP 190

Query: 311 PPPKKHYVYK 340
      P +K  Y+
Sbjct: 191 PSYEKPPPYE 200

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 2e-12
 Identities = 50/136 (36%), Positives = 59/136 (43%), Gaps = 29/136 (21%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP--------PPVK---HYSPPPVY-- 133
      + PPP K   P Y PP  PP +  Y PP    PP +  H PPP Y 
Sbjct: 194 EKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKPPYDKPPYEKPPHEKPPHEKPPHEKPPPEYKP 253

Query: 134 -HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH----- 280
      H PPP+  ++ PPP K H PPP Y  H PPP ++ Y PPP K   
Sbjct: 254 PHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPPEYPPYVKPPPEYKPPHEKP 313

Query: 281 --YSPPPVYHSPPPPK 322
       Y+PPP H PP K
Sbjct: 314 PGYNPPPYGHYPPSKK 329

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 46/123 (37%), Positives = 57/123 (46%), Gaps = 16/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSP---PPP 151
      ++PPP + H PPP Y  H PPP+  ++ PPP + H PPP Y P  PPP
Sbjct: 117 ENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPP 176

Query: 152 KKHYVYKSPP---PPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
        Y+ PP  PP  Y PP Y PP  PP +  ++ PP   Y PP Y PP
Sbjct: 177 VYPPPYEKPPHEKPP--SYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKPPYDKPP-YEKPP 233

Query: 314 PPK 322
       K
Sbjct: 234 HEK 236

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 51/148 (34%), Positives = 62/148 (41%), Gaps = 41/148 (27%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKH--YSPPPVYHSPPP----PKKHYVYKSPP---PPVKHYSPP---PVYHSPP--- 145
      PPP +  + PP Y PPP  P +  Y+ PP  PP H PP  P Y PP  
Sbjct: 179 PPPYEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPP--HEKPPYDKPPYEKPPHEK 236

Query: 146 PPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY--------------HSPPPPKKHYVYKSPPPP-- 271
      PP +  ++ PPP K H PPP Y       H PPP+  ++ PPPP 
Sbjct: 237 PPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPPEY 296

Query: 272 VKHYSPPPVYHSP--------PPPKKHY 331
       + PPP Y P    PPP HY
Sbjct: 297 PPYVKPPPEYKPPHEKPPGYNPPPYGHY 324

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 57/123 (46%), Gaps = 16/123 (13%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK--HYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPP 151
      + PPP + H PPP Y P  PPP+  ++ PPP + H PPP Y  H PPP
Sbjct: 95 EKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHENPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPP 154

Query: 152 KKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY----HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP 313
      +  ++ PPP +   PPPVY    PP +K  Y+ PPP K   P Y PP
Sbjct: 155 EYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEK-PPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPP 213

Query: 314 PPK 322
       K
Sbjct: 214 HEK 216

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 49/129 (37%), Positives = 58/129 (44%), Gaps = 16/129 (12%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK--HYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKK 157
      + PPP +   PPPVY P  PP +K  Y+ PPP K   P Y PP  PP +
Sbjct: 161 EKPPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEKPPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHE 220

Query: 158 HYVYKSPP---PPVK---HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVYHSPP 313
       Y PP  PP +  H PP  H PPP+  ++ PPP K H PPP Y PP
Sbjct: 221 KPPYDKPPYEKPPHEKPPHEKPP---HEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPP-YEKPP 276

Query: 314 PPKKHYVYK 340
       K  YK
Sbjct: 277 HEKPPPEYK 285

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 49/131 (37%), Positives = 58/131 (44%), Gaps = 22/131 (16%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPP---PPKKHYVYKSPP 181
      PPPV   PP Y  PP +K  Y+ PPP K   P Y PP  PP +  Y PP
Sbjct: 174 PPPVY----PPPYEK-PPHEKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPPHEKPPYDKPP 228

Query: 182 ---PPVK--------HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---H 304
       PP +    H PPP Y  H PPP+  ++ PPP K H PPP Y  H
Sbjct: 229 YEKPPHEKPPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPH 288

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
       PPP ++ Y
Sbjct: 289 EKPPPPEYPPY 299

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 51/146 (34%), Positives = 62/146 (42%), Gaps = 40/146 (27%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY----HSPP- 145
      + PPP + H PPP Y  H PPP+  ++ PPP +   PPPVY   PP 
Sbjct: 128 EKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPHEKPPPEYQPPQEKPPPVYPPPYEKPPH 187

Query: 146 --------------PPKKHYVYKSPP---PPVKHYSPP---PVYHSPP---PPKKHYVYK 256
             PP +  Y+ PP  PP H PP  P Y PP  PP +  ++
Sbjct: 188 EKPPSYEKPPPYEKPPHEKPPYEKPPHEKPP--HEKPPYDKPPYEKPPHEKPPHEKPPHE 245

Query: 257 SPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPP 319
      PPP K H PPP Y  H PPP
Sbjct: 246 KPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPP 271

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 38/96 (39%), Positives = 45/96 (46%), Gaps = 15/96 (15%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVY---HSPPPPKKHYVYKSPPPPVK--HYSPPPVY---HSPPPPKK 157
      K P   H PPP Y  H PPP+  ++ PPP K H PPP Y  H PPP +
Sbjct: 236 KPPHEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPYEKPPHEKPPPEYKPPHEKPPPPE 295

Query: 158 HYVYKSPPPPVKH-------YSPPPVYHSPPPPKKH 244
      + Y PPP K    Y+PPP H PP KK+
Sbjct: 296 YPPYVKPPPEYKPPHEKPPGYNPPPYGH-YPPSKKN 330

[208][TOP]
>UniRef100_B9SMV7 Vegetative cell wall protein gp1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SMV7_RICCO
     Length = 479

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 50/110 (45%), Positives = 58/110 (52%), Gaps = 4/110 (3%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      SPPPP+  SPPP+ SPPP      SPPPPV  SPPP  SPPPP    
Sbjct: 155 SPPPPIVQPSPPPIIPSPPPLVTSPPPVTVPSPPPPVIVPSPPPP--SPPPPCPPPPSPP 212

Query: 176 PP-PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      PP PP   PPP+ SPPPP   + PPP + + PP+ SPPPP+
Sbjct: 213 PPSPPPPSPPPPPLVPSPPPPLFPSTPEIPPPII--FPAPPLVPSPPPPE 260

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 51/107 (47%), Positives = 56/107 (52%), Gaps = 4/107 (3%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPP 181
      PPP  SPPP+ SPPP   + SPPPP+  SPPP+ SPPP      SPP
Sbjct: 136 PPP----SPPPIVPSPPPIP---LVPSPPPPIVQPSPPPIIPSPPPLVTSPPPVTVPSPP 188

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP-PPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PPV  SPPP  PP PP    SPPPP   PPP+ SPPPP
Sbjct: 189 PPVIVPSPPPPSPPPPCPPPPSPPPPSPPPPSP--PPPPLVPSPPPP 233

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 46/106 (43%), Positives = 54/106 (50%), Gaps = 3/106 (2%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P  ++P P   PPP++    PPP  SPPP+ SPPP   + SPPPP+
Sbjct: 116 PSPDNPFNPTP--RPSPPPRRR------PPP----SPPPIVPSPPPIP---LVPSPPPPI 160

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPP---PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
       SPPP+ SPPP      SPPPPV  SPPP  SPPPP
Sbjct: 161 VQPSPPPIIPSPPPLVTSPPPVTVPSPPPPVIVPSPPP--PSPPPP 204

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 37/94 (39%), Positives = 43/94 (45%)
 Frame = +2

Query: 35 PPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 214
      P P Y SP P   +  P P  SPPP  PP     SPPP V  P P+
Sbjct: 111 PFPTYPSPDNP-----FNPTPRP----SPPPRRRPPP---------SPPPIVPSPPPIPL 152

Query: 215 YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 316
       SPPPP  + + PPP+  SPPP+ SPPP
Sbjct: 153 VPSPPPP----IVQPSPPPIIP-SPPPLVTSPPP 181

[209][TOP]
>UniRef100_Q8LJ87 Os01g0356900 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8LJ87_ORYSJ
     Length = 503

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 49/108 (45%), Positives = 54/108 (50%), Gaps = 5/108 (4%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      P P K +P  HSPPPP   +SPPPP  SPP  SPPP    SPPPP 
Sbjct: 400 PAPAKKPAPESSKHSPPPPPPPAPVQSPPPPAPVVSPPSPVFSPPPA------FSPPPPP 453

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPV----YHSPPPP 319
      K  PPPV  PPPP    SPPPP++   PP+  Y SPPPP
Sbjct: 454 KTSPPPPVSSPPPPPPP---TMSPPPPIQEPVILPPILSAKYQSPPPP 498

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 43/92 (46%), Positives = 46/92 (50%), Gaps = 2/92 (2%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      +SPPPP  SPP  SPPP    SPPPP K SPPP  SPPPP    PP
Sbjct: 425 QSPPPPAPVVSPPSPVFSPPPA------FSPPPPPK-TSPPPPVSSPPPP--------PP 469

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPP--PPKKHYVYKSPPPP 271
      P +  SPPP  P  PP   Y+SPPPP
Sbjct: 470 PTM---SPPPPIQEPVILPPILSAKYQSPPPP 498

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 35/72 (48%), Positives = 40/72 (55%), Gaps = 1/72 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-YHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      SPP PV +SPPP + PPPPK   SPPPPV  PPP  SPPPP + V  P 
Sbjct: 435 SPPSPV--FSPPPAFSPPPPPKT-----SPPPPVSSPPPPPPPTMSPPPPIQEPVILPPI 487

Query: 182 PPVKHYSPPPVY 217
       K+ SPPP +
Sbjct: 488 LSAKYQSPPPPF 499

[210][TOP]
>UniRef100_Q010M7 Predicted membrane protein (Patched superfamily) (ISS) n=1
      Tax=Ostreococcus tauri RepID=Q010M7_OSTTA
     Length = 1449

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 50/105 (47%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PPP  PPPP    PPPP  SPPP  SPPPP    SPPP
Sbjct: 798 SPPPPPSPPPPPPPPSPPPPPNPPTPPSPPPPP----SPPPPPSSPPPPS-----PSPPP 848

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
         SPPP  PPPP    PPPP  SPPP  SPPPP
Sbjct: 849 -----SPPPAPSPPPPPNPPPAPTPPPPPSPPPSPPP---SPPPP 885

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 52/105 (49%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP  SPPP  SPPPP    SPPP   SPPP  PPPP    PPP
Sbjct: 825 SPPPPP---SPPPPPSSPPPPS-----PSPPP-----SPPPAPSPPPPPNPPPAPTPPPP 871

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  SPPP  SPPPP    SPPPP  SPPP  SP PP
Sbjct: 872 PSPPPSPPP---SPPPP------PSPPPPP---SPPP---SPSPP 901

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 49/104 (47%), Positives = 51/104 (49%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PP P  SPPP  PPPP    PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP
Sbjct: 841 PPSPSPPPSPPPAPSPPPPPNPPPAPTPPPPPSPPPSPPP--SPPPPP-------SPPPP 891

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPP  SP PP    S PPP+  SPPP+ SPPPP
Sbjct: 892 P---SPPP---SPSPPPSSNPPLSSPPPLS--SPPPL-SSPPPP 926

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 46/96 (47%), Positives = 47/96 (48%)
 Frame = +2

Query: 32  SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 211
      SPPP  SPPPP  + SPPPP   PPP  PPPP    PPPP  SPPP
Sbjct: 786 SPPP---SPPPP----LPPSPPPPPSPPPPPPPPSPPPPPNPPTPPSPPPPP----SPPP 834

Query: 212 VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
        SPPPP    SPPP   SPPP  PPPP
Sbjct: 835 PPSSPPPPS-----PSPPP-----SPPPAPSPPPPP 860

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 7e-12
 Identities = 50/105 (47%), Positives = 54/105 (51%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP  SPPP  PPPP    SPPPP  SPPP  SP PP    S PPP
Sbjct: 869 PPPPSPPPSPPP--SPPPPP-------SPPPPP---SPPP---SPSPPPSSNPPLSSPPP 913

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPP 319
      +  SPPP+ SPPPP    SPPPP   P PP+ +PPPP
Sbjct: 914 LS--SPPPL-SSPPPP------SSPPPPSPPLPPSPPLPPNPPPP 949

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 44/106 (41%), Positives = 49/106 (46%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPPPP   PP  SP PP    S PPP+  SPPP+ SPPPP    SPPP
Sbjct: 881 SPPPPPSPPPPPSPPPSPSPPPSSNPPLSSPPPLS--SPPPL-SSPPPP------SSPPP 931

Query: 185 PVKHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   P PP+ +PPPP    SP P    PP  +P PP
Sbjct: 932 PSPPLPPSPPLPPNPPPP------PSPSPXXXXXXXPPRLPTPSPP 971

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 44/108 (40%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYH----SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS 175
      PP P  SPPP +  SPPP    SPPPP  SPPP  P PP    
Sbjct: 891 PPSPPPSPSPPPSSNPPLSSPPPLSSPPPLSSPPPPS---SPPP----PSPP-------L 936

Query: 176 PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP P  +PPP  PP P     PP +  SPPP   PPP
Sbjct: 937 PPSPPLPPNPPP----PPSPSPXXXXXXXPPRLPTPSPPPPSPPLPPP 980

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 39/98 (39%), Positives = 44/98 (44%), Gaps = 1/98 (1%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      S PPP+  SPPP+ SPPPP    SPPPP   P PP+ +PPPP    SP 
Sbjct: 909 SSPPPLS--SPPPL-SSPPPP------SSPPPPSPPLPPSPPLPPNPPPP------PSPS 953

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPP 295
      P    PP  +P     SPPPP   PPP
Sbjct: 954 PXXXXXXXPPRLPTP----------SPPPPSPPLPPPP 981

[211][TOP]
>UniRef100_C0P2F3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0P2F3_MAIZE
     Length = 326

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 57/106 (53%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++PPPP  +PPP  PPPP++   + PPP  +PPP  PPPP+   ++PP
Sbjct: 49 RAPPPPA--LAPPPPTMPPPPPRRAPPPPTQPPPPPRRAPPPPTQPPPPPR-----RAPP 101

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP +  PPP  +PPPP  +  PPP + +PPP +  PPP
Sbjct: 102 PPTQ--PPPPPRRAPPPPPSPPIRPPPPPTPRPQAPPPPHLPMPPP 145

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 6e-15
 Identities = 43/108 (39%), Positives = 59/108 (54%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      + P PP +  PPP  PPPP++   +PPPP  +PPP  PPPP++   +PP
Sbjct: 26 QQPFPPPRRAPPPPTLPQPPPPRR-----APPPPA--LAPPPPTMPPPPPRR-----APP 73

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      PP +  PPP  +PPPP +   PPPP + +PPP  PPPP++
Sbjct: 74 PPTQ--PPPPPRRAPPPPTQ------PPPPPRR-APPPPTQPPPPPRR 112

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 53/106 (50%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPP 181
      ++PPPP   PPP  +PPPP    + PPP  +PPP  PPPP++   + P
Sbjct: 34 RAPPPPTLPQPPPP-RRAPPPPALAPPPPTMPPPPPRRAPPPPTQPPPPPRRAPPPPTQP 92

Query: 182 PPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      PP  +PPP  PPPP+   ++PPPP   P P  PPPP
Sbjct: 93 PPPPRRAPPPPTQPPPPPR-----RAPPPP-----PSPPIRPPPPP 128

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 42/108 (38%), Positives = 54/108 (50%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  +PPP  PPPP++   +PPPP +  PPP  +PPPP   + PPPP 
Sbjct: 64 PPPPPRRAPPPPTQPPPPPRR-----APPPPTQ--PPPPPRRAPPPPT-----QPPPPPR 111

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      +  PPP   PPP   ++PPPP   PPP  PPP  H++
Sbjct: 112 RAPPPPPSPPIRPPPPPTPRPQAPPPPHLPMPPPPAPVPPPPSPPHHI 159

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 40/105 (38%), Positives = 52/105 (49%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PP   Y PP Y  PP    + P PP +  PPP  PPPP++   +PPP
Sbjct: 6  TPPGLGFPYLPPNPYLPRPP-------QQPFPPPRRAPPPPTLPQPPPPRR-----APPP 53

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P  +PPP  PPPP++   +PPPP +  PPP  +PPPP
Sbjct: 54 PA--LAPPPPTMPPPPPRR-----APPPPTQ--PPPPPRRAPPPP 89

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 7e-08
 Identities = 33/91 (36%), Positives = 43/91 (47%)
 Frame = +2

Query: 53 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPP 232
      +P PP  + Y P P  Y P P   PPP++   +PPPP   PPP  +PPP
Sbjct: 4  NPTPPGLGFPYLPPNP----YLPRPPQQPFPPPRR-----APPPPTLPQPPPP-RRAPPP 53

Query: 233 PKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
      P    + PPP  +PPP  PPPP++
Sbjct: 54 PALAPPPPTMPPPPPRRAPPPPTQPPPPPRR 84

[212][TOP]
>UniRef100_UPI00015B42DB PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Nasonia vitripennis
      RepID=UPI00015B42DB
     Length = 454

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 48/124 (38%), Positives = 60/124 (48%), Gaps = 16/124 (12%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVK--HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKS---PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK 172
      P PPV+ + P P Y +PPPP   Y +  PPPP + +PPP  PPPP  Y  
Sbjct: 141 PSPPVRPAYAVPQPSYGAPPPPAHPAAYGAPPPPPPPASYAAPPP----PPPPPASYAAP 196

Query: 173 SPPPPVKHYSPPPV-------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH-YSPPPVYHSPP---PP 319
      P PP + +PPP    Y+ PPPP   Y P PP + SPPP ++PP  PP
Sbjct: 197 PPAPPASYAAPPPARPSPPASYNQPPPPA---TYSQPSPPASYNQSPPPASYNPPSLTPP 253

Query: 320 KKHY 331
       Y
Sbjct: 254 PASY 257

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 47/121 (38%), Positives = 57/121 (47%), Gaps = 17/121 (14%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYS---PPPVYHSPPPPKKHY----VYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      P PP  YS  PPP Y +PPP  +   Y SPP  + P P Y +PPPP   
Sbjct: 108 PRPPSPLYSVAQPPPSYSAPPPAAYAHQPAAAYPSPPVRPAYAVPQPSYGAPPPPAHPAA 167

Query: 167 YKS---PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV-------YHSPPP 316
      Y +  PPPP + +PPP  PPPP  Y  P PP + +PPP    Y+ PPP
Sbjct: 168 YGAPPPPPPPASYAAPPP----PPPPPASYAAPPPAPPASYAAPPPARPSPPASYNQPPP 223

Query: 317 P 319
      P
Sbjct: 224 P 224

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 45/113 (39%), Positives = 54/113 (47%), Gaps = 8/113 (7%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV----YHSPPP--PKKHYV 166
      +PPPP   PP Y +PPPP    PPPP + +PPP   Y +PPP P   
Sbjct: 170 APPPP----PPPASYAAPPPP--------PPPPASYAAPPPAPPASYAAPPPARPSPPAS 217

Query: 167 YKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      Y PPPP +  SPP Y+ PPP +   PPP  Y+PP   PPPP
Sbjct: 218 YNQPPPPATYSQPSPPASYNQSPPPASYNPPSLTPPPAS-YNPPSRPPPPPPP 269

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 49/135 (36%), Positives = 57/135 (42%), Gaps = 31/135 (22%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPV----YHSPPP--PKKHYVYKSPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHY 163
      PPPP + +PPP   Y +PPP P   Y PPPP +  SPP Y+ PPP + 
Sbjct: 187 PPPPASYAAPPPAPPASYAAPPPARPSPPASYNQPPPPATYSQPSPPASYNQSPPPASYN 246

Query: 164 VYKSPPPPVKHY--------SPPPVYHSP---------PPP--KKHYVYKSPPPPVKHYS 286
        PPP +     PPPV  P     PPP K Y K PPPP   
Sbjct: 247 PPSLTPPPASYNPPSRPPPPPPPPVTEKPLKITLSRPSPPPSTKSSYPNKLPPPPAIPNE 306

Query: 287 PP----PVYHSPPPP 319
      PP  P + PPPP
Sbjct: 307 PPLSDKPCFKQPPPP 321

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 42/123 (34%), Positives = 52/123 (42%), Gaps = 14/123 (11%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP-------KKH 160
      PPPP +  SPP Y+ PPP +   PPP  Y+PP   PPPP    K 
Sbjct: 221 PPPPATYSQPSPPASYNQSPPPASYNPPSLTPPPAS-YNPPSRPPPPPPPPVTEKPLKIT 279

Query: 161 YVYKSPPPPVK-----HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
        SPPP K    PPP  + PP   +K PPPP  S P Y  P P+ 
Sbjct: 280 LSRPSPPPSTKSSYPNKLPPPPAIPNEPPLSDKPCFKQPPPPP---SKPKTYDPLPMPRY 336

Query: 326 HYV 334
      +++
Sbjct: 337 NHL 339

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 45/131 (34%), Positives = 52/131 (39%), Gaps = 20/131 (15%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSP---PPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSP---------PP 148
      SPP    PP Y+ P  PPP +   PPPP   PPPV  P     PP
Sbjct: 231 SPPASYNQSPPPASYNPPSLTPPPASYNPPSRPPPP----PPPPVTEKPLKITLSRPSPP 286

Query: 149 P--KKHYVYKSPPPPVKHYSPP----PVY-HSPPPPKKHYVYKS-PPPPVKHYSPPPVYH 304
      P K Y K PPPP   PP  P +  PPPP K  Y  P P  H + P  
Sbjct: 287 PSTKSSYPNKLPPPPAIPNEPPLSDKPCFKQPPPPPSKPKTYDPLPMPRYNHLTNPWAPI 346

Query: 305 SPPPPKKHYVY 337
      +PP  + + Y
Sbjct: 347 APPAQYRSFGY 357

[213][TOP]
>UniRef100_A7PES6 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PES6_VITVI
     Length = 486

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 49/93 (52%), Positives = 52/93 (55%)
 Frame = +2

Query: 41 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 220
      P  +PPPP    PP PV YSPPPV+ SPPPP  V SPPPP  SPPP  
Sbjct: 405 PSLPTPPPPSPPVFPSPPPTPV--YSPPPVF-SPPPP----VLSSPPPP----SPPPPSP 453

Query: 221 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      SPPPP +  SPPPP  YSPPP  PPPP
Sbjct: 454 SPPPPPVY----SPPPPPPVYSPPPPPPPPPPP 482

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 51/105 (48%), Positives = 54/105 (51%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      +PPPP   PPV+ SPPP  +  SPPP   PPPV SPPPP    SPPP
Sbjct: 409 TPPPP-----SPPVFPSPPPTPVY----SPPPVFS--PPPPVLSSPPPP-------SPPP 450

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPP 319
      P   PPPVY PPPP  VY PPPP   PPP  PPPP
Sbjct: 451 PSPSPPPPPVYSPPPPPP---VYSPPPPP-----PPP----PPPP 483

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 51/96 (53%), Positives = 53/96 (55%)
 Frame = +2

Query: 11 PPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPV 190
      PPP  YSPPPV+ SPPPP  V SPPPP  SPPP  SPPPP +  SPPPP 
Sbjct: 421 PPPTPVYSPPPVF-SPPPP----VLSSPPPP----SPPPPSPSPPPPPVY----SPPPP- 466

Query: 191 KHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPV 298
        PPVY SPPPP    PPPP   PPPV
Sbjct: 467 -----PPVY-SPPPP-------PPPPP----PPPPV 485

[214][TOP]
>UniRef100_C3Y8Z5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Branchiostoma floridae
      RepID=C3Y8Z5_BRAFL
     Length = 1332

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 49/106 (46%), Positives = 51/106 (48%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPP 187
      PPPP K +PPP    P K   SP PP   P P  SPP P K   SPPPP
Sbjct: 1226 PPPPRKQTTPPPPKIEKLKPPKPTPSPSPKPPPTPSPPSPPKPSPPAPPK----PSPPPP 1281

Query: 188 VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       K  PPP  SPP P K   SPPPP K  PPP  SPPPP +
Sbjct: 1282 PKPSPPPPPKPSPPAPPK----PSPPPPPKPSPPPPPKPSPPPPPR 1323

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 7e-11
 Identities = 39/79 (49%), Positives = 40/79 (50%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SP PP   P P  SPP P K   SPPPP K  PPP  SPP P K   SPPP
Sbjct: 1253 SPKPPPTPSPPSPPKPSPPAPPK----PSPPPPPKPSPPPPPKPSPPAPPK----PSPPP 1304

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPKK 241
      P K  PPP  SPPPP +
Sbjct: 1305 PPKPSPPPPPKPSPPPPPR 1323

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 8e-10
 Identities = 41/78 (52%), Positives = 41/78 (52%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP 184
      SPP P K  P P  SPPPP K   SPPPP K  P P  SPPPP K   SPPP
Sbjct: 1261 SPPSPPKPSPPAPPKPSPPPPPK----PSPPPPPKPSPPAPPKPSPPPPPK----PSPPP 1312

Query: 185 PVKHYSPPPVYHSPPPPK 238
      P K SPPP  PP PK
Sbjct: 1313 PPKP-SPPP----PPRPK 1325

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 35/84 (41%), Positives = 38/84 (45%), Gaps = 2/84 (2%)
 Frame = +2

Query: 80  VYKSPPPPVKHYSPPPVYH--SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVY 253
      + K PPPP   PP   +PPPPK  +  P P   PPP  P PPK   
Sbjct: 1219 IQKKPPPP------PPPRKQTTPPPPKIEKLKPPKPTPSPSPKPPPTPSPPSPPK----- 1267

Query: 254 KSPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKK 325
       SPP P K  PPP  SPPPP K
Sbjct: 1268 PSPPAPPKPSPPPPPKPSPPPPPK 1291

[215][TOP]
>UniRef100_B4H1U4 GL17948 n=1 Tax=Drosophila persimilis RepID=B4H1U4_DROPE
     Length = 415

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 57/127 (44%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 23/127 (18%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSP 178
      PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP V + PP P K VY P
Sbjct: 171 PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPP 227

Query: 179 PP----PVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----------HYSPPPV---- 298
      PP  PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPP      HY P V  
Sbjct: 228 PPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFET 285

Query: 299 YHSPPPP 319
      Y P PP
Sbjct: 286 YEKPAPP 292

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 1e-14
 Identities = 63/166 (37%), Positives = 71/166 (42%), Gaps = 56/166 (33%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHY--SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPP----PVKH--YSPPP----------V 130
      +PPPP +  +PP V + PP P K VY PPP  PVK  Y+PPP     V
Sbjct: 196 TPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVV 255

Query: 131 YHSPPPPKK----------HY--------VYKSPPPPV---KHYSP-PPVYHSPPPPKKH 244
      Y PPPP      HY     Y+ P PP  K +P PPVY P PPK 
Sbjct: 256 YTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKPAPPKVE 315

Query: 245 Y---------VYKSPPPP-------VKHYSPPPVYHSPPPPKKHYV 334
      Y     VY PPPP    V  PPPVY P PPK Y+
Sbjct: 316 YLPPAPVKKVVYTPPPPPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPKVEYL 361

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 54/111 (48%), Positives = 60/111 (54%), Gaps = 9/111 (8%)
 Frame = +2

Query: 32 SPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYS 202
      +P PVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +
Sbjct: 154 APAPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPA 207

Query: 203 PPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPP---PVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 337
      PP V + PP P K VY  PPP  PVK  Y+PPP  PP P K VY
Sbjct: 208 PPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVKKVVYTPPP--PPPPAPVKKVVY 256

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 2e-14
 Identities = 56/122 (45%), Positives = 63/122 (51%), Gaps = 13/122 (10%)
 Frame = +2

Query: 2  KSPPPPV--KHYSP-PPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYV 166
      K PP V K +P PPVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K V
Sbjct: 288 KPAPPAVIKKVVTPAPPVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVV 341

Query: 167 YKSPPPPVK-HYSPPPVYHSPPPPKKHYVYK-SPPPP------VKHYSPPPVYHSPPPPK 322
      Y PPPPV  +PP V + PP P K VY  PPPP   V + PPPVY   PK
Sbjct: 342 YTPPPPPVYVKPAPPKVEYLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVQKVGYTPPPPVYVQHEGPK 401

Query: 323 KH 328
      +
Sbjct: 402 SY 403

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 59/145 (40%), Positives = 64/145 (44%), Gaps = 34/145 (23%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVKH--YSPPPV------------YHSPPPPKKHYVYKSPPPPV---KHYSP-PPVY 133
      PP PVK  Y+PPP       YH  P K  Y+ P PP  K +P PPVY
Sbjct: 247 PPAPVKKVVYTPPPPPPAPAGILKEDGYHYGQPSVKFETYEKPAPPAVIKKVVTPAPPVY 306

Query: 134 HSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPP---------VYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH 280
       P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP     VY PPPP  VY P PP  
Sbjct: 307 VKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPPPPPAPVKKVVYTPPPPP----VYVKPAPPKVE 359

Query: 281 YSPPP-----VYHSPPPPKKHYVYK 340
      Y PP   VY PPPP  V K
Sbjct: 360 YLPPAPVKKVVYTPPPPPPPAPVQK 384

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 53/134 (39%), Positives = 64/134 (47%), Gaps = 23/134 (17%)
 Frame = +2

Query: 5  SPPPPVKHYSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK----HY----------------SPP 124
      +PP PV + +PP  ++P PP K Y  P  +K  HY        +P 
Sbjct: 98 TPPRPV-YTAPPAKVYTPAPPAKVYTPAVPAGALKEDGYHYGQPSVKFETYEKPVETAPA 156

Query: 125 PVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVYKSPPPPVK-HYSPPP 295
      PVY P PPK Y+  PP PVK  Y+PPP  PP P K VY PPPPV  +PP 
Sbjct: 157 PVYVKPAPPKVEYL---PPAPVKKVVYTPPP---PPPAPVKKVVYTPPPPPVYVKPAPPK 210

Query: 296 VYHSPPPPKKHYVY 337
      V + PP P K VY
Sbjct: 211 VEYLPPAPVKKVVY 224

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 5e-13
 Identities = 57/137 (41%), Positives = 65/137 (47%), Gaps = 28/137 (20%)
 Frame = +2

Query: 8  PPPPVK---HYSPPPVYH-SPPPPKKHYVYKSPPPPVKH--YSPPPVYHSPPPPKKHYVY 169
      PP PVK