AV541512 ( RZ167g10F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q9ZU18 F5F19.13 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU18_ARATH
     Length = 303

 Score = 261 bits (668), Expect = 2e-68
 Identities = 129/129 (100%), Positives = 129/129 (100%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG
Sbjct: 175 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 234

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI
Sbjct: 235 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 294

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      GVYFSPIPS
Sbjct: 295 GVYFSPIPS 303

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 46/133 (34%), Positives = 72/133 (54%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMK-NGDTEEFVIDYPN-EYLIS 434
      +++D V K+ +   I+ I DY KDG+ +  HG+ +G T+ F IDY N EY++S
Sbjct: 29 ADHDNVAKVYIRGGLEGIQYIKFDYVKDGKTIDASIHGVSGSGFTQTFEIDYQNSEYIVS 88

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGT-KFVLES-QGNAIVGFYGRDGG 260
      V+G Y   D  +++L FKT+ + S  G+ GT KF L  G ++GF+G G 
Sbjct: 89 VDGYY-----DKSGTMQALEFKTNL-KTSEVIGYPKGTTKFSLGGVNGKMVIGFHGSAGK 142

Query: 259 AFDAIGVYFSPIP 221
       ++IG Y + P
Sbjct: 143 VLNSIGAYLTTAP 155

[2][TOP]
>UniRef100_Q8GWI7 Putative uncharacterized protein At1g52070/F5F19_13 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GWI7_ARATH
     Length = 315

 Score = 261 bits (668), Expect = 2e-68
 Identities = 129/129 (100%), Positives = 129/129 (100%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG
Sbjct: 187 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 246

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI
Sbjct: 247 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 306

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      GVYFSPIPS
Sbjct: 307 GVYFSPIPS 315

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 46/133 (34%), Positives = 72/133 (54%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMK-NGDTEEFVIDYPN-EYLIS 434
      +++D V K+ +   I+ I DY KDG+ +  HG+ +G T+ F IDY N EY++S
Sbjct: 41 ADHDNVAKVYIRGGLEGIQYIKFDYVKDGKTIDASIHGVSGSGFTQTFEIDYQNSEYIVS 100

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGT-KFVLES-QGNAIVGFYGRDGG 260
      V+G Y   D  +++L FKT+ + S  G+ GT KF L  G ++GF+G G 
Sbjct: 101 VDGYY-----DKSGTMQALEFKTNL-KTSEVIGYPKGTTKFSLGGVNGKMVIGFHGSAGK 154

Query: 259 AFDAIGVYFSPIP 221
       ++IG Y + P
Sbjct: 155 VLNSIGAYLTTAP 167

[3][TOP]
>UniRef100_Q9ZU19 F5F19.12 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU19_ARATH
     Length = 293

 Score = 207 bits (528), Expect = 4e-52
 Identities = 103/128 (80%), Positives = 113/128 (88%), Gaps = 2/128 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      NYDGV+K+ VTY++T IRSIN+DYEKDGQVVT HG K G+TEEF IDYPNE+LISVEGT
Sbjct: 166 NYDGVRKVYVTYMNTCIRSINIDYEKDGQVVTSSHGNKEGETEEFAIDYPNEFLISVEGT 225

Query: 421 YN--ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      Y+ + PD VLVI SL FKTSKGRISPTYG VSGTKFVLESQGNAIVGFYGR+GGAFDA
Sbjct: 226 YDSILFPDHYVLVITSLSFKTSKGRISPTYGVVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRNGGAFDA 285

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IGVYFSPI
Sbjct: 286 IGVYFSPI 293

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 49/133 (36%), Positives = 74/133 (55%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMK-NGDTEEFVIDYPN-EYLIS 434
      + +D V K+ +   I+ I DY KDGQ V  HG+ +G T+ F IDY N E+++S
Sbjct: 20 AGHDNVAKVYIRGGLEGIQYIKFDYVKDGQSVEGSIHGVSGSGFTQMFEIDYQNGEHIVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV-SGTKFVLES-QGNAIVGFYGRDGG 260
      V+G +   D  V+++L FKT++ + S  G+ S TKF L  G I GF+G G 
Sbjct: 80 VDGYF-----DKSGVMQALEFKTNR-KTSEVIGYPKSNTKFSLGGVNGKMINGFHGSAGK 133

Query: 259 AFDAIGVYFSPIP 221
      A ++IG Y + +P
Sbjct: 134 ALNSIGAYLTKVP 146

[4][TOP]
>UniRef100_Q9ZU20 F5F19.11 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU20_ARATH
     Length = 292

 Score = 190 bits (483), Expect = 7e-47
 Identities = 87/128 (67%), Positives = 110/128 (85%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      N+DGV+K+ VT+ T IRS+N+DY++DGQVVTRYHGMKNG+T+EF +D+PNEY+ SVEGT
Sbjct: 164 NFDGVRKVYVTFTETHIRSMNIDYDQDGQVVTRYHGMKNGETQEFAVDFPNEYMTSVEGT 223

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y+ + + N LV+ SL FKTSKGRIS T+G V GTKFVLE++GN I GF+GRDGG+FDAIG
Sbjct: 224 YDHISEGNYLVLTSLTFKTSKGRISQTFGLVIGTKFVLETKGNVISGFHGRDGGSFDAIG 283

Query: 241 VYFSPIPS 218
      VYFSP+ S
Sbjct: 284 VYFSPMIS 291

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 2e-07
 Identities = 46/129 (35%), Positives = 66/129 (51%), Gaps = 3/129 (2%)
 Frame = -2

Query: 595 DGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMK-NGDTEEFVIDYPN-EYLISVEG 425
      D V K+ +   I+ I DY KDGQ   HG+ +G T+ F ID+  E ++SVEG
Sbjct: 22 DNVAKVYIRGDHEGIQYIKFDYVKDGQSFNGSVHGVSADGFTQTFEIDHLQYEQIVSVEG 81

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y  D  V+++L FKT+ + S  G+ GTKF L  G IVGF+G  + ++
Sbjct: 82 YY----DWKTGVMQALQFKTNL-KTSEFIGYQKGTKFSLGVDGKVIVGFHGSAWRSLRSL 136

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      G Y  P+
Sbjct: 137 GAYVKTAPT 145

[5][TOP]
>UniRef100_UPI000034F48D jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI000034F48D
     Length = 381

 Score = 138 bits (347), Expect = 4e-31
 Identities = 67/127 (52%), Positives = 87/127 (68%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG++K+ VT  + IR + DY+K GQV TR G K G  EF +++P EY+ SVEGT
Sbjct: 166 DYDGIRKVYVTTDGSAIRHVRFDYDKAGQVETRERGAKTGTQHEFTVNHPYEYITSVEGT 225

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   N +V+ SL FKTSKGR SP G V+G+KF LE QG+AIVGF+GR G  D IG
Sbjct: 226 YAHTQPYNCVVLTSLTFKTSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIG 285

Query: 241 VYFSPIP 221
      VY++P+P
Sbjct: 286 VYYAPLP 292

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 51/144 (35%), Positives = 72/144 (50%), Gaps = 3/144 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKN-GDTEEFVID-YPNEYLIS 434
      S+Y V KI V   I+ I +Y K G+ V+  HG  G TE F I+  EYL+S
Sbjct: 20 SDYHDVTKIYVRGGLEGIQFIKFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      +EG YN   + VI+ L F T+K  P G+ G +F L + + I+GF+G   
Sbjct: 80 IEGYYNA----STGVIQCLQFITNKKTYDPI-GYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYL 134

Query: 253 DAIGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      +++G YF IPS  I+ K G
Sbjct: 135 NSLGAYFIKIPSIQSAIEGAKTTG 158

[6][TOP]
>UniRef100_Q9ZU16 F5F19.16 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU16_ARATH
     Length = 445

 Score = 138 bits (347), Expect = 4e-31
 Identities = 67/127 (52%), Positives = 87/127 (68%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG++K+ VT  + IR + DY+K GQV TR G K G  EF +++P EY+ SVEGT
Sbjct: 166 DYDGIRKVYVTTDGSAIRHVRFDYDKAGQVETRERGAKTGTQHEFTVNHPYEYITSVEGT 225

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   N +V+ SL FKTSKGR SP G V+G+KF LE QG+AIVGF+GR G  D IG
Sbjct: 226 YAHTQPYNCVVLTSLTFKTSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIG 285

Query: 241 VYFSPIP 221
      VY++P+P
Sbjct: 286 VYYAPLP 292

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 8e-11
 Identities = 46/129 (35%), Positives = 68/129 (52%), Gaps = 4/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK--DGQVVTRYHGMKN--GDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      + VKKI V   I ++ +YE   ++  HG +  G E F +DYP+EY+ +V
Sbjct: 317 FKNVKKIYVGQGDVGIAAVKFEYETYTSEVILAERHGKETLLGYEEFFELDYPSEYITAV 376

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG ++ +   VI L FKT+K R SP +G S  F+LE G+ IVGF+G+   
Sbjct: 377 EGCHDKVIGSETGVITMLRFKTNK-RNSPPFGLESAFSFILEKDGHKIVGFHGKASTLLH 435

Query: 250 AIGVYFSPI 224
      IGV+ + I
Sbjct: 436 QIGVHVTAI 444

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 51/144 (35%), Positives = 72/144 (50%), Gaps = 3/144 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKN-GDTEEFVID-YPNEYLIS 434
      S+Y V KI V   I+ I +Y K G+ V+  HG  G TE F I+  EYL+S
Sbjct: 20 SDYHDVTKIYVRGGLEGIQFIKFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      +EG YN   + VI+ L F T+K  P G+ G +F L + + I+GF+G   
Sbjct: 80 IEGYYNA----STGVIQCLQFITNKKTYDPI-GYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYL 134

Query: 253 DAIGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      +++G YF IPS  I+ K G
Sbjct: 135 NSLGAYFIKIPSIQSAIEGAKTTG 158

[7][TOP]
>UniRef100_Q9LQ31 F14M2.9 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LQ31_ARATH
     Length = 745

 Score = 138 bits (347), Expect = 4e-31
 Identities = 67/127 (52%), Positives = 90/127 (70%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      SNY+GV+K+S +  T IR I ++Y+K G V R +G  G EEFV+DYP EY+I +EG
Sbjct: 169 SNYNGVRKVSFSLDDTEIRQIRIEYDKSGLVEKREYGSNVGRQEEFVLDYPTEYIIYMEG 228

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      T +I+ D +  +RSL+FKTSKGR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAI
Sbjct: 229 TCDIVSDTSKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAI 288

Query: 244 GVYFSPI 224
      G YFSP+
Sbjct: 289 GAYFSPL 295

 Score = 134 bits (336), Expect = 7e-30
 Identities = 69/138 (50%), Positives = 95/138 (68%), Gaps = 2/138 (1%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +NY+GV+KIS  + IR I +DY+K G + R +G  G EEFV+DYP+EY+I +EG
Sbjct: 469 TNYNGVRKISFALDANEIRQIRIDYDKGGLIERREYGGNVGRQEEFVVDYPSEYIIYMEG 528

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      T +I+ D +  +RSL+FKTSKGR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAI
Sbjct: 529 TCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAI 588

Query: 244 GVYFSP--IPS*FETIKA 197
      G YFS  +P  ET++A
Sbjct: 589 GAYFSRFILPPSAETLQA 606

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 46/130 (35%), Positives = 69/130 (53%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      ++GV+ I V   + ++  Y+KD QV   G +G    EEF ++YP+EY+ +
Sbjct: 620 FNGVRNIYVGQGENGVSAVKFVYDKDSQVA---EGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITT 676

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG ++ +   VI L FKT+K R SP +G + + FVL +G IVGF+G   
Sbjct: 677 VEGCFDKIFGSGGGVITMLKFKTNK-RTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHEL 735

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       +GVY PI
Sbjct: 736 HQLGVYVMPI 745

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 4e-10
 Identities = 47/135 (34%), Positives = 76/135 (56%), Gaps = 8/135 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQV------VTRYHGM-KNGDTEEFVIDYPNEY 443
      ++D + KI V   I+ + DY K  +   +  HG+ + G T+ F ID +EY
Sbjct: 21 DHDNIAKIHVQGGHEGIQYVKFDYVKFDNLKIGQPKLGSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEY 80

Query: 442 LISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD 266
      ++SVEG Y  D++ +I++L FKT+K + S  G+ +G KF LE +G AI+GF+G 
Sbjct: 81 IVSVEGYY----DESKGIIQALKFKTNK-KTSDMIGYDENGLKFSLEVKGKAIIGFHGFA 135

Query: 265 GGAFDAIGVYFSPIP 221
        +++G YF+P P
Sbjct: 136 DTNLNSLGAYFAPAP 150

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 48/131 (36%), Positives = 73/131 (55%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      +++D V KI V   I+ + DY K+GQ +  HG+  G T+ F ID NE+L+SV
Sbjct: 325 ADHDHVTKIYVQGGQEGIQYVKFDYVKNGQPQSGSVHGLLGRGFTQTFEIDPTNEHLVSV 384

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      EG Y  D++ +++ L FKT+K + S  G+ +G KF LE G I+GF+G   
Sbjct: 385 EGYY----DESKGLVQGLKFKTNK-KTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYAQTYL 439

Query: 253 DAIGVYFSPIP 221
      +++G YF  P
Sbjct: 440 NSLGAYFVTAP 450

[8][TOP]
>UniRef100_Q5XF82 At1g52100 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q5XF82_ARATH
     Length = 444

 Score = 138 bits (347), Expect = 4e-31
 Identities = 67/127 (52%), Positives = 87/127 (68%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG++K+ VT  + IR + DY+K GQV TR G K G  EF +++P EY+ SVEGT
Sbjct: 166 DYDGIRKVYVTTDGSAIRHVRFDYDKAGQVETRERGAKTGTQHEFTVNHPYEYITSVEGT 225

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   N +V+ SL FKTSKGR SP G V+G+KF LE QG+AIVGF+GR G  D IG
Sbjct: 226 YAHTQPYNCVVLTSLTFKTSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIG 285

Query: 241 VYFSPIP 221
      VY++P+P
Sbjct: 286 VYYAPLP 292

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 8e-11
 Identities = 46/128 (35%), Positives = 68/128 (53%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK--DGQVVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      + VKKI V   I ++ +YE   ++  HG +   EEF +DYP+EY+ +VE
Sbjct: 317 FKNVKKIYVGQGDVGIAAVKFEYETYTSEVILAERHGKETLLGYEEFELDYPSEYITAVE 376

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G ++ +   VI L FKT+K R SP +G S  F+LE G+ IVGF+G+    
Sbjct: 377 GCHDKVIGSETGVITMLRFKTNK-RNSPPFGLESAFSFILEKDGHKIVGFHGKASTLLHQ 435

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IGV+ + I
Sbjct: 436 IGVHVTAI 443

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 51/144 (35%), Positives = 72/144 (50%), Gaps = 3/144 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKN-GDTEEFVID-YPNEYLIS 434
      S+Y V KI V   I+ I +Y K G+ V+  HG  G TE F I+  EYL+S
Sbjct: 20 SDYHDVTKIYVRGGLEGIQFIKFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      +EG YN   + VI+ L F T+K  P G+ G +F L + + I+GF+G   
Sbjct: 80 IEGYYNA----STGVIQCLQFITNKKTYDPI-GYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYL 134

Query: 253 DAIGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      +++G YF IPS  I+ K G
Sbjct: 135 NSLGAYFIKIPSIQSAIEGAKTTG 158

[9][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B31D jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0001A7B31D
     Length = 652

 Score = 134 bits (336), Expect = 7e-30
 Identities = 69/138 (50%), Positives = 95/138 (68%), Gaps = 2/138 (1%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +NY+GV+KIS  + IR I +DY+K G + R +G  G EEFV+DYP+EY+I +EG
Sbjct: 376 TNYNGVRKISFALDANEIRQIRIDYDKGGLIERREYGGNVGRQEEFVVDYPSEYIIYMEG 435

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      T +I+ D +  +RSL+FKTSKGR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAI
Sbjct: 436 TCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAI 495

Query: 244 GVYFSP--IPS*FETIKA 197
      G YFS  +P  ET++A
Sbjct: 496 GAYFSRFILPPSAETLQA 513

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 46/130 (35%), Positives = 69/130 (53%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      ++GV+ I V   + ++  Y+KD QV   G +G    EEF ++YP+EY+ +
Sbjct: 527 FNGVRNIYVGQGENGVSAVKFVYDKDSQVA---EGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITT 583

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG ++ +   VI L FKT+K R SP +G + + FVL +G IVGF+G   
Sbjct: 584 VEGCFDKIFGSGGGVITMLKFKTNK-RTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHEL 642

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       +GVY PI
Sbjct: 643 HQLGVYVMPI 652

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 8e-11
 Identities = 55/186 (29%), Positives = 81/186 (43%), Gaps = 60/186 (32%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQV------VTRYHGM-KNGDTEEFVIDYPNEY 443
      ++D + KI V   I+ + DY K  +   +  HG+ + G T+ F ID +EY
Sbjct: 21 DHDNIAKIHVQGGHEGIQYVKFDYVKFDNLKIGQPKLGSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEY 80

Query: 442 LISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSK-------------------------------- 359
      ++SVEG Y  D++ +I++L FKT+K                
Sbjct: 81 IVSVEGYY----DESKGIIQALKFKTNKKTSDMIGYDENGLKFSLEVKGKAIIGFHGFAD 136

Query: 358 ---------------------GRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
                GR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAIG
Sbjct: 137 TNLNSLGAYFAPAPPTKFDYQGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAIG 196

Query: 241 VYFSPI 224
      YFSP+
Sbjct: 197 AYFSPL 202

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 48/131 (36%), Positives = 73/131 (55%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      +++D V KI V   I+ + DY K+GQ +  HG+  G T+ F ID NE+L+SV
Sbjct: 232 ADHDHVTKIYVQGGQEGIQYVKFDYVKNGQPQSGSVHGLLGRGFTQTFEIDPTNEHLVSV 291

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      EG Y  D++ +++ L FKT+K + S  G+ +G KF LE G I+GF+G   
Sbjct: 292 EGYY----DESKGLVQGLKFKTNK-KTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYAQTYL 346

Query: 253 DAIGVYFSPIP 221
      +++G YF  P
Sbjct: 347 NSLGAYFVTAP 357

[10][TOP]
>UniRef100_UPI0000162F75 jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0000162F75
     Length = 445

 Score = 134 bits (336), Expect = 7e-30
 Identities = 69/138 (50%), Positives = 95/138 (68%), Gaps = 2/138 (1%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +NY+GV+KIS  + IR I +DY+K G + R +G  G EEFV+DYP+EY+I +EG
Sbjct: 169 TNYNGVRKISFALDANEIRQIRIDYDKGGLIERREYGGNVGRQEEFVVDYPSEYIIYMEG 228

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      T +I+ D +  +RSL+FKTSKGR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAI
Sbjct: 229 TCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAI 288

Query: 244 GVYFSP--IPS*FETIKA 197
      G YFS  +P  ET++A
Sbjct: 289 GAYFSRFILPPSAETLQA 306

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 46/130 (35%), Positives = 69/130 (53%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      ++GV+ I V   + ++  Y+KD QV   G +G    EEF ++YP+EY+ +
Sbjct: 320 FNGVRNIYVGQGENGVSAVKFVYDKDSQVA---EGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITT 376

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG ++ +   VI L FKT+K R SP +G + + FVL +G IVGF+G   
Sbjct: 377 VEGCFDKIFGSGGGVITMLKFKTNK-RTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHEL 435

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       +GVY PI
Sbjct: 436 HQLGVYVMPI 445

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 71/135 (52%), Gaps = 8/135 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQV------VTRYHGM-KNGDTEEFVIDYPNEY 443
      ++D + KI V   I+ + DY K  +   +  HG+ + G T+ F ID NE+
Sbjct: 21 DHDNIAKIHVQGGHEGIQYVKFDYVKFDNLKIGQPKLGSIHGLSRKGFTQTFEIDPTNEH 80

Query: 442 LISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD 266
      L+SVEG Y  D++ +++ L FKT+K + S  G+ +G KF LE G I+GF+G 
Sbjct: 81 LVSVEGYY----DESKGLVQGLKFKTNK-KTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYA 135

Query: 265 GGAFDAIGVYFSPIP 221
        +++G YF  P
Sbjct: 136 QTYLNSLGAYFVTAP 150

[11][TOP]
>UniRef100_Q940R1 At1g33790/F14M2_6 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q940R1_ARATH
     Length = 445

 Score = 134 bits (336), Expect = 7e-30
 Identities = 69/138 (50%), Positives = 95/138 (68%), Gaps = 2/138 (1%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +NY+GV+KIS  + IR I +DY+K G + R +G  G EEFV+DYP+EY+I +EG
Sbjct: 169 TNYNGVRKISFALDANEIRQIRIDYDKGGLIERREYGGNVGRQEEFVVDYPSEYIIYMEG 228

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      T +I+ D +  +RSL+FKTSKGR SP +G V+ KFV ES G+A++GF+GR  A DAI
Sbjct: 229 TCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAI 288

Query: 244 GVYFSP--IPS*FETIKA 197
      G YFS  +P  ET++A
Sbjct: 289 GAYFSRFILPPSAETLQA 306

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 46/130 (35%), Positives = 69/130 (53%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      ++GV+ I V   + ++  Y+KD QV   G +G    EEF ++YP+EY+ +
Sbjct: 320 FNGVRNIYVGQGENGVSAVKFVYDKDSQVA---EGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITT 376

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG ++ +   VI L FKT+K R SP +G + + FVL +G IVGF+G   
Sbjct: 377 VEGCFDKIFGSGGGVITMLKFKTNK-RTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHEL 435

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       +GVY PI
Sbjct: 436 HQLGVYVMPI 445

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 3e-08
 Identities = 45/135 (33%), Positives = 72/135 (53%), Gaps = 8/135 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQV------VTRYHGM-KNGDTEEFVIDYPNEY 443
      ++D + KI V   I+ + DY K  +   +  HG+ + G T+ F ID +EY
Sbjct: 21 DHDNIAKIHVQGGHEGIQYVKFDYVKFDNLKIGQPKLGSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEY 80

Query: 442 LISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD 266
      ++SVEG Y  D++ +I++L FKT+K + S  G+ +G KF LE G I+GF+G 
Sbjct: 81 IVSVEGYY----DESKGIIQALKFKTNK-KTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKTIIGFHGYA 135

Query: 265 GGAFDAIGVYFSPIP 221
        +++G YF  P
Sbjct: 136 HTYLNSLGAYFVTAP 150

[12][TOP]
>UniRef100_Q9FGC5 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FGC5_ARATH
     Length = 444

 Score = 120 bits (302), Expect = 6e-26
 Identities = 62/125 (49%), Positives = 84/125 (67%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG++K+ VTY T IR + VDY+K GQV  +G K G  + ++YP E + SVEG+
Sbjct: 166 DYDGIRKVYVTYDGTSIRHMRVDYDKAGQVECYEYGDKTGTQYKITVNYPYECITSVEGS 225

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y    +V+RSL FKTS GR +  G V+GTKF+LES+GNAIVGF+GR G  D+IG
Sbjct: 226 YANTQPYGCIVLRSLTFKTSNGR-TLVIGTVTGTKFLLESKGNAIVGFHGRVGSCVDSIG 284

Query: 241 VYFSP 227
      Y++P
Sbjct: 285 AYYAP 289

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 4e-12
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 5/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVEG 425
      VKK+ +  S I ++ +YE D  V  G ++G T   E F +DYPNEY+ S+EG
Sbjct: 319 VKKVYIGQGSNGIVAVKFEYENDASEVVV--GDEHGKTTLLGYEVFELDYPNEYITSLEG 376

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      ++ +   VI L FKT+K R SP +G +G FVL+ + + I GF+G+    I
Sbjct: 377 CHDKVMGAETGVITMLRFKTNK-RTSPPFGLEAGVNFVLQKESHKITGFHGKSSTMLHQI 435

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 436 GVHVVPI 442

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 49/126 (38%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 3/126 (2%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKN-GDTEEFVIDY-PNEYLISV 431
      +Y+GV KI V  S I+ I DY K G+ +  HG+  G T+ F I++  EYL+S+
Sbjct: 21 DYEGVTKIHVRAGSEGIQFIKFDYVKVGKTIDGPIHGVSGLGMTQTFEINHLQKEYLVSI 80

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG Y  D + VI+S+ FKT+ + S  GF GTKF L  N I+GF+G    
Sbjct: 81 EGYY----DKSTGVIQSIQFKTNV-KTSDMMGFNKGTKFSLGIIRNKIIGFHGFSDKNVY 135

Query: 250 AIGVYF 233
      ++G YF
Sbjct: 136 SLGAYF 141

[13][TOP]
>UniRef100_Q9FGC4 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FGC4_ARATH
     Length = 444

 Score = 120 bits (302), Expect = 6e-26
 Identities = 63/125 (50%), Positives = 85/125 (68%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDGV+K+ VT+ T IR++ VDY+K GQV  +G+K G  +F I+YP E + SV G+
Sbjct: 166 DYDGVRKVYVTFDGTSIRNMRVDYDKVGQVECYEYGVKIGTQNQFTINYPYECITSVGGS 225

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y    +V+RSL FKTS GR S +G +GT F+LESQGNAIVGF+GR G  D+IG
Sbjct: 226 YADTQPYRCIVLRSLTFKTSNGRTS-VFGKETGTTFLLESQGNAIVGFHGRVGSCVDSIG 284

Query: 241 VYFSP 227
      Y++P
Sbjct: 285 EYYAP 289

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 3e-11
 Identities = 47/125 (37%), Positives = 67/125 (53%), Gaps = 3/125 (2%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      VKK+ +   I S+ +YE D  VV  HG    EEF +DYP+EY+ SVE  
Sbjct: 319 VKKVCIGQGQFGIVSVKFEYENDASEVVVGDEHGKATLLGYEEFELDYPSEYITSVEACQ 378

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      + +   V+ L FKT+ RISP++G +G FVLE +G+ I GF+G+    IG+
Sbjct: 379 DKVMGAETGVLTMLRFKTNI-RISPSFGLKAGFNFVLEKEGHKINGFHGKSSSMLHQIGI 437

Query: 238 YFSPI 224
      + PI
Sbjct: 438 HVIPI 442

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 4e-10
 Identities = 50/131 (38%), Positives = 74/131 (56%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKN-GDTEEFVIDY-PNEYLISV 431
      +Y+GV KI V   I+ I DY KDG+ +T  HG+  G T+ F I++  EYL+S+
Sbjct: 21 DYEGVTKIYVRGGLEGIQFIKFDYVKDGKTITGPIHGVSGRGLTQTFEINHLQKEYLLSI 80

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG Y+I  + VI+S+ FKT++ + S  GF GTKF L S  I+GF+G    
Sbjct: 81 EGYYDI----STGVIQSIQFKTNQ-QTSDMMGFNEGTKFSLRSMRGRIIGFHGFADKNLY 135

Query: 250 AIGVYFSPIPS 218
      ++ Y+ IP+
Sbjct: 136 SLRAYYIRIPA 146

[14][TOP]
>UniRef100_Q9LKR6 T26D3.3 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LKR6_ARATH
     Length = 453

 Score = 115 bits (288), Expect = 3e-24
 Identities = 62/130 (47%), Positives = 88/130 (67%), Gaps = 2/130 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      N++GVK++S +  IR  VDY+ DG V+ +Y +  D E V +YP EY+ISVE T
Sbjct: 173 NHNGVKRVSFIFDENEIRQWRVDYD-DGGVIRQYEPINGYDMFE-VKEYPTEYIISVECT 230

Query: 421 YN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ ++P   +IRS++FKTSKGR+SP +G+ + KFVLE+ G A++GF+GR G  DA+
Sbjct: 231 YDDVIPRSGRRMIRSIMFKTSKGRVSPIFGYPAARKFVLENNGGALIGFHGRVGAGIDAL 290

Query: 244 GVYFSP-IPS 218
      G YFS IPS
Sbjct: 291 GAYFSSFIPS 300

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 1e-09
 Identities = 48/129 (37%), Positives = 73/129 (56%), Gaps = 4/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGM--KNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      S++D V KI V   I+ + DY K GQ T  HG+ + G T+ F ID +E+L+S
Sbjct: 18 SDHDNVTKILVRGGREGIQYVKFDYVKSGQPQTGLIHGLSGRGGFTQTFEIDQKDEHLVS 77

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV-SGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG Y++    VI++L FKT+K + S  G+ +G K LE +G I+GF+G   
Sbjct: 78 VEGYYDVTKG----VIQALKFKTNK-KTSEMIGYDDTGIKLSLEVKGKKIIGFHGYAETN 132

Query: 256 FDAIGVYFS 230
      +++G YF+
Sbjct: 133 LNSLGAYFT 141

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 2e-07
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 3/106 (2%)
 Frame = -2

Query: 532 YEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSK 359
      Y+KD QV  + HG +G  EF +DYP+EY+ +VEG ++  +  VI L F T+K
Sbjct: 346 YDKDVQVTELKVHGEPSGIGFNEFKLDYPSEYITTVEGFWDKTSGNERGVITRLRFTTNK 405

Query: 358 GRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG-GAFDAIGVYFSPI 224
        P G S T F L +G IVGF+G     +GVY PI
Sbjct: 406 QTFRPV-GLESTTSFSLGKEGYKIVGFHGNSSTDKLHQLGVYVVPI 450

[15][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B22B unknown protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B22B
     Length = 505

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 59/127 (46%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 1/127 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DG++K+ V+Y  + I +Y + VV R HG   EEF ++YPNE++ SV+GT+
Sbjct: 228 FDGIRKVYVSYSINHVACITFEYISNHSVVKRQHGNNTSLVEEFELNYPNEFITSVDGTF 287

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG-GAFDAIG 242
         V+ + SL+FKTSKGRISPTYG V+GTKFVLE++ A+ GF+G  G  AIG
Sbjct: 288 KNSGMRKVMCVTSLVFKTSKGRISPTYGSVTGTKFVLETKDCALAGFHGWTFLGFLTAIG 347

Query: 241 VYFSPIP 221
      YFS +P
Sbjct: 348 AYFSLLP 354

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 50/127 (39%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V   I +  Y+KD + V+  HG K  + +E ++YP EY+ +VEG
Sbjct: 378 YDGVRKIYVGQCENGIAFLKFVYDKDTRMVIGDDHGNKTPLEVKELDLEYPGEYVTAVEG 437

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      YN  + +V I L FKT+K R S ++GF S + F+LE +G IVGF+G+    +
Sbjct: 438 CYNKGIEGDVESITMLKFKTNK-RTSISFGFESSSSFLLEKEGFKIVGFHGKASNMIHQL 496

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 497 GVHVIPI 503

[16][TOP]
>UniRef100_O22723 F11P17.5 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O22723_ARATH
     Length = 594

 Score = 115 bits (287), Expect = 4e-24
 Identities = 59/127 (46%), Positives = 82/127 (64%), Gaps = 1/127 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DG++K+ V+Y  + I +Y + VV R HG   EEF ++YPNE++ SV+GT+
Sbjct: 317 FDGIRKVYVSYSINHVACITFEYISNHSVVKRQHGNNTSLVEEFELNYPNEFITSVDGTF 376

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG-GAFDAIG 242
         V+ + SL+FKTSKGRISPTYG V+GTKFVLE++ A+ GF+G  G  AIG
Sbjct: 377 KNSGMRKVMCVTSLVFKTSKGRISPTYGSVTGTKFVLETKDCALAGFHGWTFLGFLTAIG 436

Query: 241 VYFSPIP 221
      YFS +P
Sbjct: 437 AYFSLLP 443

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 50/127 (39%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V   I +  Y+KD + V+  HG K  + +E ++YP EY+ +VEG
Sbjct: 467 YDGVRKIYVGQCENGIAFLKFVYDKDTRMVIGDDHGNKTPLEVKELDLEYPGEYVTAVEG 526

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      YN  + +V I L FKT+K R S ++GF S + F+LE +G IVGF+G+    +
Sbjct: 527 CYNKGIEGDVESITMLKFKTNK-RTSISFGFESSSSFLLEKEGFKIVGFHGKASNMIHQL 585

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 586 GVHVIPI 592

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 44/129 (34%), Positives = 68/129 (52%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQV-VTRYHGMKNGDTEEFVIDY-PNEYLISV 431
      ++++G+ KI V   I+ I DY K GQ +  HG+   + V D+ NE+L+SV
Sbjct: 173 ADHEGITKIHVRGGFEGIQYIKFDYVKSGQPKIGSVHGLSGRGFSQAVYDHLNNEHLVSV 232

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG Y  DD  I++L FKT+ + S  G+ G KF L +G I+GF+G    
Sbjct: 233 EGYY----DDESTAIQALQFKTNI-KTSELLGYEKGKKFSLADKGKKIIGFHGYAEKNLI 287

Query: 250 AIGVYFSPI 224
      ++G YF+ +
Sbjct: 288 SLGAYFTTV 296

[17][TOP]
>UniRef100_Q8LBD2 Putative myrosinase-binding protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LBD2_ARATH
     Length = 458

 Score = 113 bits (283), Expect = 1e-23
 Identities = 62/128 (48%), Positives = 84/128 (65%), Gaps = 6/128 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+GV+K+ V   I I +Y ++DG+VVT +G N  +EFVI YP+E++I+VEG+
Sbjct: 24 YEGVRKVCVGQDLNRITYIKFEYVQEDGEVVTTEYGTTNQHPKEFVIQYPDEHIIAVEGS 83

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTY-----GFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      Y+ +   VI SL+FKTSKGR SP +   G +GTKFV E +G IVGF+GR G A
Sbjct: 84 YHQVALIATEVITSLVFKTSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVFEDEGKKIVGFHGRAGDA 143

Query: 256 FDAIGVYF 233
      DA+GVYF
Sbjct: 144 VDALGVYF 151

 Score = 109 bits (272), Expect = 2e-22
 Identities = 56/128 (43%), Positives = 80/128 (62%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG+K + +  ++ I + V+YEKDG+ T HG K   EFV+ YP+EY+ SVE T
Sbjct: 178 SYDGIKTLRIDQDNSRITYLEVEYEKDGEAKTCNHGGKGDTPSEFVLGYPDEYIKSVEAT 237

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   +  I SL F TSKGR S +G+ G FVLE +G+ +VGF+G++ A DA+G
Sbjct: 238 YQKPNIFSNTAITSLKFLTSKGRTS-FFGYNVGKTFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALG 296

Query: 241 VYFSPIPS 218
      YF P+P+
Sbjct: 297 AYFGPVPT 304

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V  + + + +Y K  +V  HG K   EEFV++  EYL++++G
Sbjct: 330 YDGVRKILVGQGNDGVSFVKFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDG 388

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   +I L FKT+K R S +G SG KF L +G+ IVGF+G+   +I
Sbjct: 389 YYDKIFGVEEPIIVCLQFKTNK-RESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSI 447

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV  PI
Sbjct: 448 GVTIVPI 454

[18][TOP]
>UniRef100_O80950 Myrosinase-binding protein-like At2g39310 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB22_ARATH
     Length = 458

 Score = 113 bits (282), Expect = 1e-23
 Identities = 62/128 (48%), Positives = 84/128 (65%), Gaps = 6/128 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+GV+K+ V   I I +Y ++DG+VVT +G N  +EFVI YP+E++I+VEG+
Sbjct: 24 YEGVRKVYVGQDLNRITYIKFEYVQEDGEVVTTEYGTTNQHPKEFVIQYPDEHIIAVEGS 83

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTY-----GFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      Y+ +   VI SL+FKTSKGR SP +   G +GTKFV E +G IVGF+GR G A
Sbjct: 84 YHQVALIATEVITSLVFKTSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVFEDEGKKIVGFHGRAGDA 143

Query: 256 FDAIGVYF 233
      DA+GVYF
Sbjct: 144 VDALGVYF 151

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 57/128 (44%), Positives = 81/128 (63%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG+K + +  ++ I + V+YEKDG+ T HG K   EFV+ YP+EY+ SVE T
Sbjct: 178 SYDGIKTLRIDQDNSRITYLEVEYEKDGEAKTCNHGGKGDTPSEFVLGYPDEYIKSVEAT 237

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   +  I SL F TSKGR S +G+ G KFVLE +G+ +VGF+G++ A DA+G
Sbjct: 238 YQKPNIFSNTAITSLKFLTSKGRTS-FFGYNVGKKFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALG 296

Query: 241 VYFSPIPS 218
      YF P+P+
Sbjct: 297 AYFGPVPT 304

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V  + + + +Y K  +V  HG K   EEFV++  EYL++++G
Sbjct: 330 YDGVRKILVGQGNDGVSFVKFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDG 388

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   +I L FKT+K R S +G SG KF L +G+ IVGF+G+   +I
Sbjct: 389 YYDKIFGVEEPIIVCLQFKTNK-RESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSI 447

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV  PI
Sbjct: 448 GVTIVPI 454

[19][TOP]
>UniRef100_Q96343 Myrosinase-binding protein related protein (Fragment) n=1
      Tax=Brassica napus RepID=Q96343_BRANA
     Length = 552

 Score = 112 bits (281), Expect = 2e-23
 Identities = 56/123 (45%), Positives = 79/123 (64%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKKI V   + I ++YEKD + TR HG  G +EF ++YPNEY+ SV G++
Sbjct: 30 FDGVKKIVVGRDQGCVSYIKIEYEKDAKFETREHGTIRGPLQEFAVEYPNEYITSVGGSF 89

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      +++P N ++I+SL+F TS R SPT G  G F LE + G ++GF+GR G A D+IG
Sbjct: 90 DLVPFYNAVLIKSLVFYTSYRRTSPTLGVAGGRAFWLEGRTGGRLLGFHGRSGQALDSIG 149

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 150 PYF 152

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 5e-19
 Identities = 51/125 (40%), Positives = 73/125 (58%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      YDGV+KI V   +   +Y + ++V  HG +  +EFV+DYP+E++I VEGT 
Sbjct: 178 YDGVRKILVARGGRFVSYFRFEYARGERMVPHAHGKRQEVPQEFVVDYPHEHIILVEGTV 237

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      ++    + S++FKTSKGR S +G V G KFV E +  IVGF GR  A DA+G 
Sbjct: 238 DVC-------LTSVMFKTSKGRTSRVFGNVVGRKFVFEEKDFKIVGFCGRSADAIDALGA 290

Query: 238 YFSPI 224
      +F P+
Sbjct: 291 HFGPL 295

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 41/111 (36%), Positives = 69/111 (62%), Gaps = 1/111 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGV+KI+V   + I +Y K+G+V  HG  G+ +EF ++ PN+Y+ +V G+Y
Sbjct: 417 FDGVQKITVGKDIYSVTYIKTEYTKEGKVEISEHGTNRGELKEFSVNNPNDYITAVGGSY 476

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGR 269
      N + + + +I SL F TSKG S +G +SG +F L+ + G ++GF+G+
Sbjct: 477 NHIFNYDTTLITSLYFTTSKGFTSALFGKMSGEEFNLKGENGGKLLGFHGQ 527

[20][TOP]
>UniRef100_A8MR44 Uncharacterized protein At2g39310.2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=A8MR44_ARATH
     Length = 428

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 57/128 (44%), Positives = 81/128 (63%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDG+K + +  ++ I + V+YEKDG+ T HG K   EFV+ YP+EY+ SVE T
Sbjct: 148 SYDGIKTLRIDQDNSRITYLEVEYEKDGEAKTCNHGGKGDTPSEFVLGYPDEYIKSVEAT 207

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y   +  I SL F TSKGR S +G+ G KFVLE +G+ +VGF+G++ A DA+G
Sbjct: 208 YQKPNIFSNTAITSLKFLTSKGRTS-FFGYNVGKKFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALG 266

Query: 241 VYFSPIPS 218
      YF P+P+
Sbjct: 267 AYFGPVPT 274

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 48/123 (39%), Positives = 67/123 (54%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+GV+K+ V   I I +Y ++DG+VVT +G N  +EFVI YP+E++I+VEG+
Sbjct: 24 YEGVRKVYVGQDLNRITYIKFEYVQEDGEVVTTEYGTTNQHPKEFVIQYPDEHIIAVEGS 83

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y+ +   VI SL+FKTSK             GF+GR G A DA+G
Sbjct: 84 YHQVALIATEVITSLVFKTSK-------------------------GFHGRAGDAVDALG 118

Query: 241 VYF 233
      VYF
Sbjct: 119 VYF 121

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V  + + + +Y K  +V  HG K   EEFV++  EYL++++G
Sbjct: 300 YDGVRKILVGQGNDGVSFVKFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDG 358

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   +I L FKT+K R S +G SG KF L +G+ IVGF+G+   +I
Sbjct: 359 YYDKIFGVEEPIIVCLQFKTNK-RESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSI 417

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV  PI
Sbjct: 418 GVTIVPI 424

[21][TOP]
>UniRef100_Q9M5W9 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M5W9_ARATH
     Length = 654

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 62/146 (42%), Positives = 88/146 (60%), Gaps = 7/146 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKK+ V   + I V+YEKDG+  R HG  G +EF +DYPNEY+ +V G+Y
Sbjct: 21 FDGVKKVIVGKDFNNVTYIKVEYEKDGKFEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNEYITAVGGSY 80

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV------SGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGG 260
      + +   +I+SL+FKTS GR SP G    +G +F+LES+ G ++GF+GR G 
Sbjct: 81 DTVFGYGSALIKSLLFKTSYGRTSPILGHTTLLGNPAGKEFMLESKYGGKLLGFHGRSGE 140

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      A DAIG +F + S  ++K KP G
Sbjct: 141 ALDAIGPHFFAVNS---SLKHFKPQG 163

 Score = 106 bits (265), Expect = 1e-21
 Identities = 55/127 (43%), Positives = 76/127 (59%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGV+K+ V   + I +Y K + V  HG +  +EFV+DYPNE++ SVEGT 
Sbjct: 175 FDGVRKVLVGRNGKFVSYIRFEYAKGERTVPHAHGKRQEAPQEFVVDYPNEHITSVEGTI 234

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      +     + SL FKTSKGR SP +G V G+KFV E   +VGF GR G A DA+G 
Sbjct: 235 DGY-------LSSLKFKTSKGRTSPVFGNVVGSKFVFEETSFKLVGFCGRSGDAIDALGA 287

Query: 238 YFSPIPS 218
      +F+P+P+
Sbjct: 288 HFAPLPA 294

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG +  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 521 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDGHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 580

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL FKT+K R S +G +G F L+ G IVGF+G+ G   I
Sbjct: 581 YYDKIFGVEAEVVTSLTFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKIVGFHGKAGDLVHQI 639

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 640 GVHAVPI 646

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 2e-09
 Identities = 41/126 (32%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ +  + + + +YEKDG+ T HG M  TEEF ++ ++Y+ S E +
Sbjct: 365 FDHVRKVYIGQGDSGVAYVKFEYEKDGKRETGEHGKMTVLGTEEFEVE-SDDYITSAEVS 423

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +   ++ SL+FKT KG S +G S K L + +G +VGF+G+   A+
Sbjct: 424 VDNVFGFKSEIVTSLVFKTFKGITSQPFGMESEKKLELKDGKGGKLVGFHGKASDVLYAL 483

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF+P
Sbjct: 484 GAYFAP 489

[22][TOP]
>UniRef100_Q9SAV1 Myrosinase-binding protein-like At1g52030 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB11_ARATH
     Length = 642

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 62/146 (42%), Positives = 88/146 (60%), Gaps = 7/146 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKK+ V   + I V+YEKDG+  R HG  G +EF +DYPNEY+ +V G+Y
Sbjct: 21 FDGVKKVIVGKDFNNVTYIKVEYEKDGKFEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNEYITAVGGSY 80

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV------SGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGG 260
      + +   +I+SL+FKTS GR SP G    +G +F+LES+ G ++GF+GR G 
Sbjct: 81 DTVFGYGSALIKSLLFKTSYGRTSPILGHTTLLGNPAGKEFMLESKYGGKLLGFHGRSGE 140

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      A DAIG +F + S  ++K KP G
Sbjct: 141 ALDAIGPHFFAVNS---SLKHFKPQG 163

 Score = 103 bits (258), Expect = 8e-21
 Identities = 53/127 (41%), Positives = 76/127 (59%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGV+K+ V   + + +Y K ++V  HG +  +EFV+DYPNE++ SVEGT 
Sbjct: 175 FDGVRKVLVGRNGKFVSYVRFEYAKGERMVPHAHGKRQEAPQEFVVDYPNEHITSVEGTI 234

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      +     + SL F TSKGR SP +G V G+KFV E   +VGF GR G A DA+G 
Sbjct: 235 DGY-------LSSLKFTTSKGRTSPVFGNVVGSKFVFEETSFKLVGFCGRSGEAIDALGA 287

Query: 238 YFSPIPS 218
      +F+P+P+
Sbjct: 288 HFAPLPA 294

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG +  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 509 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDRHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 568

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL FKT+K R S +G +G F L  G IVGF+G+ G   I
Sbjct: 569 YYDKIFGVEAEVVTSLTFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELNEDGYKIVGFHGKAGDLVHQI 627

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 628 GVHAVPI 634

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 40/126 (31%), Positives = 70/126 (55%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ +  + + + +Y KDG+ TR HG M  TEEF ++ ++Y+ S+E +
Sbjct: 353 FDHVRKVYIGQGDSGVAYVKFEYRKDGKRETREHGKMTVLGTEEFEVE-SDDYITSIEVS 411

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +   ++ SL+FKT KG S +G + K L + +G +VGF+G+   A+
Sbjct: 412 VDNVFGFKSEIVTSLVFKTFKGITSQPFGMETEKKLELKDGKGGKLVGFHGKASDVLYAL 471

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF+P
Sbjct: 472 GAYFAP 477

[23][TOP]
>UniRef100_O80735 T13D8.1 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80735_ARATH
     Length = 531

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 58/129 (44%), Positives = 83/129 (64%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTE--EFVIDYPNEYLISVE 428
      +++GV+K+ V Y S I + DY+ G+V R HGM   + EFV+DYPNE++ SVE
Sbjct: 255 SFEGVRKVYVRYDSLEICYVEFDYDNKGKVEKREHGMFYSWVQQGEFVVDYPNEFITSVE 314

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      GT  + ++ + + SL FKTSKGR S T+G S +KF+LES+G +VGFYGR  +  
Sbjct: 315 GT---MRTESFMQVASLTFKTSKGRTSSTFGSPSDSKFLLESKGCGVVGFYGRCFSSIFD 371

Query: 247 IGVYFSPIP 221
      +G YF P+P
Sbjct: 372 LGAYFRPLP 380

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 47/130 (36%), Positives = 72/130 (55%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      +DG++ I + +  I +  Y+KD Q+V  G +G    +EF +++P EYLIS
Sbjct: 404 FDGIRNIYIGHNKMGIAFVKFLYDKDSQIVV---GDDHGSNTLLRVDEFELEHPGEYLIS 460

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG+Y+++   VIR L FKT+ R S +G +  F+LE + + IVGF+G+ G  
Sbjct: 461 VEGSYDVVDGSESEVIRMLRFKTNL-RTSQLFGHETTPSFILEKECHKIVGFHGKIGKML 519

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       IGV  PI
Sbjct: 520 HQIGVNVLPI 529

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 49/133 (36%), Positives = 72/133 (54%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY---HGMKNGD-TEEFVIDY-PNEYL 440
      + ++G KI V   I+ I DY KDGQ  +Y  HG+K + TE F I++  EYL
Sbjct: 108 AEHEGFTKIYVQGGCDGIQYIKFDYVKDGQ--HKYGSPHGVKGSESTEPFEINHLDKEYL 165

Query: 439 ISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      ISVEG Y+  + + VI+ + FKT+ + S  G  G KF L + G I+GF+G  
Sbjct: 166 ISVEGYYD---EGDSGVIQGIQFKTNI-KTSELIGDKKGRKFSLAANGKKIIGFHGYADK 221

Query: 259 AFDAIGVYFSPIP 221
       +++G YF+ P
Sbjct: 222 NLNSLGAYFTTSP 234

[24][TOP]
>UniRef100_Q9FFW6 Myrosinase binding protein-like; similar to jasmonate induced
      protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFW6_ARATH
     Length = 594

 Score = 108 bits (270), Expect = 3e-22
 Identities = 62/130 (47%), Positives = 84/130 (64%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      NYDGVKK+ V IS I S+ +Y+ G+V  +   + +EFV+DYPNE++ SVEGT
Sbjct: 315 NYDGVKKVYVDSISD-IDSVRFEYDNGGKVEKTPYRRDVTNEKEFVLDYPNEFITSVEGT 373

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-GTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD-- 251
        + ++ I SL FKTSKGR SPT+G S G KFVLE G+A+VGF+G G ++ 
Sbjct: 374 LATPTNFDITWILSLTFKTSKGRTSPTFGSSSPGRKFVLEKNGSALVGFHGYIGPGYNIK 433

Query: 250 AIGVYFSPIP 221
      A+G Y+ PIP
Sbjct: 434 ALGAYYRPIP 443

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 46/128 (35%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 4/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNGD---TEEFVIDYPNEYLIS 434
      +++ V KI V   I I VDY K+G++ T  HG  GD  + +  NEYL+ 
Sbjct: 170 DHENVSKIEVLGGFEGILYIKVDYIKNGKLETGLVHGHSGGDGFLQKMEINQSKNEYLVY 229

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y  DD  I+ L F+T+    G+ G KF+L S GN I+GF+G  + 
Sbjct: 230 VEGYY----DDASETIQGLHFQTNLNN-PVMMGYKKGRKFLLASNGNKIIGFHGYADKSL 284

Query: 253 DAIGVYFS 230
      +++G YFS
Sbjct: 285 NSLGAYFS 292

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 2e-07
 Identities = 43/127 (33%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 3/127 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMK--NGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      ++ V+KI +   ++ +  Y K+ +VV  HG K + D EF++D P E++ISVE
Sbjct: 468 FNSVRKIYIGLGKNVVGFVKFLYYKNARVVIGDDHGNKTLSSDLLEFLLD-PFEHIISVE 526

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      GTY  DD  I L F+T+ + SP +GF + + F+L  + IVGF+G+    
Sbjct: 527 GTY----DDTSGGITMLRFETNLQK-SPYFGFGTTSNFLLHKDNHQIVGFHGKSSNMLHQ 581

Query: 247 IGVYFSP 227
      +GV+ P
Sbjct: 582 LGVHVIP 588

[25][TOP]
>UniRef100_O80998 Myrosinase-binding protein-like At2g25980 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB21_ARATH
     Length = 449

 Score = 108 bits (269), Expect = 4e-22
 Identities = 63/134 (47%), Positives = 80/134 (59%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG------MKNGDTEEFVIDYPNEYLI 437
      Y G++K+ VT+  I I VDY+KDG+V TR G     G  EFV+DYP EY+ 
Sbjct: 166 YTGIRKVYVTFSPVSISHIKVDYDKDGKVETRQDGDMLGENRVQGQPNEFVVDYPYEYIT 225

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      S+E T + +  N  +RSL FKTSK R SPTYG S  FV ES+G A+VG +GR  A
Sbjct: 226 SIEVTCDKV-SGNTNRVRSLSFKTSKDRTSPTYGRKSERTFVFESKGRALVGLHGRCCWA 284

Query: 256 FDAIGVYFS--PIP 221
      DA+G +F  PIP
Sbjct: 285 IDALGAHFGAPPIP 298

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 50/127 (39%), Positives = 72/127 (56%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V   I S+  Y+K+ Q+V   K+   EEF +DYP+EY+ +VEG
Sbjct: 322 FDGVRKIYVGQGENGIASVKFVYDKNNQLVLGEEHGKHTLLGYEEFELDYPSEYITAVEG 381

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   VI L FKT+K R SP YG +G F+L +G+ +VGF+G+    I
Sbjct: 382 YYDKVFGSESSVIVMLKFKTNK-RTSPPYGMDAGVSFILGKEGHKVVGFHGKASPELYQI 440

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV +PI
Sbjct: 441 GVTVAPI 447

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 2e-09
 Identities = 51/133 (38%), Positives = 77/133 (57%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKN-GDTEEFVIDYPN-EYLIS 434
      ++++ V KI V   I+ I +Y K GQ VV  HG+  G T+ F I++ N E+++S
Sbjct: 20 ADHENVTKIHVRGGLEGIQFIKFEYVKAGQTVVGPIHGVSGKGFTQTFEINHLNGEHVVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVL-VIRSLIFKTSKGRISPTYGFV-SGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      V+G Y   DN+ VI++L F+T++ R S  G+ +GTKF LE GN I GF+G  
Sbjct: 80 VKGCY-----DNISGVIQALQFETNQ-RSSEVMGYDDTGTKFTLEISGNKITGFHGSADA 133

Query: 259 AFDAIGVYFSPIP 221
       ++G YF+P P
Sbjct: 134 NLKSLGAYFTPPP 146

[26][TOP]
>UniRef100_Q9FFW7 Myrosinase binding protein-like; similar to jasmonate induced
      protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFW7_ARATH
     Length = 495

 Score = 107 bits (268), Expect = 6e-22
 Identities = 56/129 (43%), Positives = 79/129 (61%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      NYDGV+K+ V I  I ++ +Y+ G+V  +   + +EFV+DYPNE++ SVEGT
Sbjct: 263 NYDGVRKVFVDGIGNEIYTVRFEYDNGGKVEKTPYRRDVKNEKEFVLDYPNEFITSVEGT 322

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD--GGAFDA 248
         N+ I SL FKTSK R SPT+G S KFVLE G+ +VGF+G + G  ++
Sbjct: 323 LAAPKSVNITWITSLTFKTSKKRSSPTFGSASSRKFVLEKNGSPLVGFHGYNSVGNTLNS 382

Query: 247 IGVYFSPIP 221
      +G Y+ PIP
Sbjct: 383 LGAYYRPIP 391

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 47/128 (36%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 4/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNGD---TEEFVIDYPNEYLIS 434
      ++D V KI V   I I VDY K+G++ T  HG  GD  + +  NEYL+ 
Sbjct: 118 DHDNVSKIQVLGGFEGILYIKVDYIKNGKLETGLIHGDSGGDGFLQKMEINQSKNEYLVY 177

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y  DD  I+ L F+T+    G+ G KF+L S GN I+GF+G  + 
Sbjct: 178 VEGYY----DDASETIQGLHFQTNLNN-PVMMGYKKGRKFLLASNGNKIIGFHGYADKSL 232

Query: 253 DAIGVYFS 230
      +++G YFS
Sbjct: 233 NSLGAYFS 240

[27][TOP]
>UniRef100_Q8W4Q6 At2g39330/T16B24.3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8W4Q6_ARATH
     Length = 459

 Score = 107 bits (268), Expect = 6e-22
 Identities = 60/128 (46%), Positives = 80/128 (62%), Gaps = 6/128 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK-DGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+GV+K+ V   I + +Y K DGQVVT +G   +EFV+ YP+E++I+VEG 
Sbjct: 24 YEGVRKVYVGQDINRITYVKFEYVKEDGQVVTTEYGKIIQQPKEFVLQYPDEHIIAVEGN 83

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG-----FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      Y +   VI +L+FKTSKGR SP +G    +GTKFV+E G IVGF+GR G A
Sbjct: 84 YRGVALCATEVITNLVFKTSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVIEDGGKKIVGFHGRSGNA 143

Query: 256 FDAIGVYF 233
      DA+GVYF
Sbjct: 144 LDALGVYF 151

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 58/137 (42%), Positives = 87/137 (63%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDGVK + +  ++ I + +YEK G++ T HG+K  + +F ++ P+EY+ SVE T
Sbjct: 180 SYDGVKSLRIGQDNSRITYLEFEYEKGGKLETCRHGVKQERSLKFELN-PDEYIKSVEAT 238

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y+    +VI SL F+TSKGR S + G+ G KF LE +G +VGF+G++G A DA+G
Sbjct: 239 YDKPDIFRNVVITSLTFETSKGRTSFS-GYKGGKKFKLEQKGRRLVGFHGKEGSAIDALG 297

Query: 241 VYFSPIPS*FETIKAIK 191
      YF+PIP+  I A K
Sbjct: 298 AYFAPIPTPTPIIPAKK 314

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V  + + + +Y K  +V+  HG M  TEEFV++  EYL +++G
Sbjct: 331 YDGVRKILVGQGNDGVAFVKFEYNKGKDLVSGDDHGKMTLLGTEEFVLE-DGEYLTAIDG 389

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   +I L FKT+K  +P +G SG KF L +G+ IVGF+G+   +I
Sbjct: 390 YYDKIFGVETPMIICLQFKTNKRESTP-FGMDSGEKFSLGEKGHKIVGFHGQASDVVHSI 448

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV  PI
Sbjct: 449 GVTVVPI 455

[28][TOP]
>UniRef100_O80948 Myrosinase-binding protein-like At2g39330 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB23_ARATH
     Length = 459

 Score = 107 bits (268), Expect = 6e-22
 Identities = 60/128 (46%), Positives = 80/128 (62%), Gaps = 6/128 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK-DGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+GV+K+ V   I + +Y K DGQVVT +G   +EFV+ YP+E++I+VEG 
Sbjct: 24 YEGVRKVYVGQDINRITYVKFEYVKEDGQVVTTEYGKIIQQPKEFVLQYPDEHIIAVEGN 83

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG-----FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      Y +   VI +L+FKTSKGR SP +G    +GTKFV+E G IVGF+GR G A
Sbjct: 84 YRGVALCATEVITNLVFKTSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVIEDGGKKIVGFHGRSGNA 143

Query: 256 FDAIGVYF 233
      DA+GVYF
Sbjct: 144 LDALGVYF 151

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 58/137 (42%), Positives = 87/137 (63%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +YDGVK + +  ++ I + +YEK G++ T HG+K  + +F ++ P+EY+ SVE T
Sbjct: 180 SYDGVKSLRIGQDNSRITYLEFEYEKGGKLETCRHGVKQERSLKFELN-PDEYIKSVEAT 238

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y+    +VI SL F+TSKGR S + G+ G KF LE +G +VGF+G++G A DA+G
Sbjct: 239 YDKPDIFRNVVITSLTFETSKGRTSFS-GYKGGKKFKLEQKGRRLVGFHGKEGSAIDALG 297

Query: 241 VYFSPIPS*FETIKAIK 191
      YF+PIP+  I A K
Sbjct: 298 AYFAPIPTPTPIIPAKK 314

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+KI V  + + + +Y K  +V+  HG M  TEEFV++  EYL +++G
Sbjct: 331 YDGVRKILVGQGNDGVAFVKFEYNKGKDLVSGDDHGKMTLLGTEEFVLE-DGEYLTAIDG 389

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   +I L FKT+K  +P +G SG KF L +G+ IVGF+G+   +I
Sbjct: 390 YYDKIFGVETPMIICLQFKTNKRESTP-FGMDSGEKFSLGEKGHKIVGFHGQASDVVHSI 448

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV  PI
Sbjct: 449 GVTVVPI 455

[29][TOP]
>UniRef100_Q9ZU14 F5F19.18 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU14_ARATH
     Length = 450

 Score = 105 bits (263), Expect = 2e-21
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 78/132 (59%), Gaps = 5/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD----TEEFVIDYPNEYLISV 431
      ++GVKK+S +  ++R I DY KDG++ TR G K G   EEF +DYPNE+L SV
Sbjct: 308 FEGVKKVSFYHNDGIVRCIEFDYVKDGKIETRVQGGKRGTGDFTKEEFTVDYPNEFLTSV 367

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF- 254
      EGTY  P  + I SL FKTS R SP G S  F+LES+G A+VGF+G   F 
Sbjct: 368 EGTYRDNPGGTL--ITSLTFKTSNNRTSPILGKASNKTFLLESKGCALVGFHGASSDFFL 425

Query: 253 DAIGVYFSPIPS 218
      A+G Y P+ S
Sbjct: 426 YALGAYSFPMTS 437

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 1e-05
 Identities = 43/132 (32%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 6/132 (4%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVT-RYHGMKNG---DTEEFVIDYPN-EYL 440
      ++D V KI V   I+ I +Y +KDG   + HG + G   E F I++ + EYL
Sbjct: 161 DHDSVTKIQVRINKEGIQYIKFNYVDKDGDPEKEQLHGSETGRGYTLEPFEINHSDKEYL 220

Query: 439 ISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      +S++G Y  D++ VI+SL KT+      GTKF L  G+ I+GF+G  
Sbjct: 221 LSIDGCY----DEDSGVIQSLQLKTNIKTSEVMGDDEKGTKFTLGCNGHEIIGFHGSAQD 276

Query: 259 AFDAIGVYFSPI 224
       +A+G Y + +
Sbjct: 277 NLNALGAYITTL 288

[30][TOP]
>UniRef100_Q6NQK1 At1g52120 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q6NQK1_ARATH
     Length = 450

 Score = 104 bits (259), Expect = 6e-21
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 77/132 (58%), Gaps = 5/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD----TEEFVIDYPNEYLISV 431
      ++GVKK+S +  + R I DY KDG++ TR G K G   EEF +DYPNE+L SV
Sbjct: 308 FEGVKKVSFYHNDGIARCIEFDYVKDGKIETRVQGGKRGTGDFTKEEFTVDYPNEFLTSV 367

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF- 254
      EGTY  P  + I SL FKTS R SP G S  F+LES+G A+VGF+G   F 
Sbjct: 368 EGTYRDNPGGTL--ITSLTFKTSNNRTSPILGKASNKTFLLESKGCALVGFHGASSDFFL 425

Query: 253 DAIGVYFSPIPS 218
      A+G Y P+ S
Sbjct: 426 YALGAYSFPMTS 437

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 1e-05
 Identities = 43/132 (32%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 6/132 (4%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVT-RYHGMKNG---DTEEFVIDYPN-EYL 440
      ++D V KI V   I+ I +Y +KDG   + HG + G   E F I++ + EYL
Sbjct: 161 DHDSVTKIQVRINKEGIQYIKFNYVDKDGDPEKEQLHGSETGRGYTLEPFEINHSDKEYL 220

Query: 439 ISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      +S++G Y  D++ VI+SL KT+      GTKF L  G+ I+GF+G  
Sbjct: 221 LSIDGCY----DEDSGVIQSLQLKTNIKTSEVMGDDEKGTKFTLGCNGHEIIGFHGSAQD 276

Query: 259 AFDAIGVYFSPI 224
       +A+G Y + +
Sbjct: 277 NLNALGAYITTL 288

[31][TOP]
>UniRef100_P93659 Jasmonate inducible protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=P93659_BRANA
     Length = 914

 Score = 104 bits (259), Expect = 6e-21
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 78/126 (61%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V   + I ++Y KDGQVV R HG  G+ +EF +DYPN+ + +V GTY
Sbjct: 195 FEGVKKITVGADQYSVTYIKIEYIKDGQVVVREHGTVRGELKEFSVDYPNDNITAVGGTY 254

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
       +  + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++GF+GR G A D
Sbjct: 255 KHVYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGIDSEKKGTEFEFKGENGGKLLGFHGRGGNAID 314

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 315 AIGAYF 320

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 55/126 (43%), Positives = 75/126 (59%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V  + I I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ + V GTY
Sbjct: 524 FEGVKKITVGADNLSITYIKIEYVKDGKVEVREHGTARGKLKEFSVDYPNDSITEVGGTY 583

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
         + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++GF+GR G A D
Sbjct: 584 KHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGIDSEKKGTEFEFKDENGGKLIGFHGRGGNAID 643

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 644 AIGAYF 649

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 5e-19
 Identities = 53/126 (42%), Positives = 74/126 (58%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V   + I ++Y KDG+V R HG  G+ +EF +DYPN+ + V GTY
Sbjct: 357 FEGVKKITVGADQYSVTYIKIEYVKDGKVEIREHGTSRGELQEFSVDYPNDSITEVGGTY 416

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
         + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++G +GR G A D
Sbjct: 417 KHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGINSEKKGTEFEFKDENGGKLIGLHGRGGNAID 476

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 477 AIGAYF 482

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 52/150 (34%), Positives = 76/150 (50%), Gaps = 10/150 (6%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNGD---TEEFVIDYPNEYLIS 434
      ++DGV KI V + S +I I +Y K+G+   HG+K G  T F I +PNEYL+S
Sbjct: 690 DHDGVTKIHVAF-SRVIEQIKFEYVKNGETKEGPAHGVKGGARTMTGTFEISHPNEYLLS 748

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-----GTKFVLESQGNAIVGFYGR 269
      V+G    D+  I + F T+ + S YGF    GT +LE +  IV F+G 
Sbjct: 749 VKGW-----SDSSNKIVGIQFTTNT-KTSDYYGFEKYPGDEGTDILLEVKDKKIVAFHGF 802

Query: 268 DGGAFDAIGVYFSPIPS-*FETIKAIKPYG 182
         ++G YF+PI S  + K ++P G
Sbjct: 803 ADTQLHSVGAYFAPIASTPLKPSKKLQPVG 832

[32][TOP]
>UniRef100_P93065 Myrosinase binding protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=P93065_BRANA
     Length = 988

 Score = 104 bits (259), Expect = 6e-21
 Identities = 56/126 (44%), Positives = 78/126 (61%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V   + I ++Y KDGQVV R HG  G+ +EF +DYPN+ + +V GTY
Sbjct: 211 FEGVKKITVGADQYSVTYIKIEYIKDGQVVVREHGTVRGELKEFSVDYPNDNITAVGGTY 270

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
       +  + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++GF+GR G A D
Sbjct: 271 KHVYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGIDSEKKGTEFEFKGENGGKLLGFHGRGGNAID 330

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 331 AIGAYF 336

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 55/126 (43%), Positives = 75/126 (59%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V  + I I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ + V GTY
Sbjct: 540 FEGVKKITVGADNLSITYIKIEYVKDGKVEVREHGTARGKLKEFSVDYPNDSITEVGGTY 599

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
         + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++GF+GR G A D
Sbjct: 600 KHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGIDSEKKGTEFEFKDENGGKLIGFHGRGGNAID 659

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 660 AIGAYF 665

 Score = 98.2 bits (243), Expect = 5e-19
 Identities = 53/126 (42%), Positives = 74/126 (58%), Gaps = 4/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      ++GVKKI+V   + I ++Y KDG+V R HG  G+ +EF +DYPN+ + V GTY
Sbjct: 373 FEGVKKITVGADQYSVTYIKIEYVKDGKVEIREHGTSRGELQEFSVDYPNDSITEVGGTY 432

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS---GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFD 251
         + +I SL F TSKG SP +G S  GT+F + + G ++G +GR G A D
Sbjct: 433 KHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGINSEKKGTEFEFKDENGGKLIGLHGRGGNAID 492

Query: 250 AIGVYF 233
      AIG YF
Sbjct: 493 AIGAYF 498

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 50/137 (36%), Positives = 72/137 (52%), Gaps = 9/137 (6%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNGD---TEEFVIDYPNEYLIS 434
      ++DGV KI V + S +I I +Y K+G+   HG+K G  T F I +PNEYL+S
Sbjct: 706 DHDGVTKIHVAF-SRVIEQIKFEYVKNGETKEGPAHGVKGGARTMTGTFEISHPNEYLLS 764

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-----GTKFVLESQGNAIVGFYGR 269
      V+G    D+  I + F T+ + S YGF    GT +LE +  IVGF+G 
Sbjct: 765 VKGW-----SDSSNKIVGIQFTTNT-KTSDYYGFEKYPGDEGTDILLEVKDKKIVGFHGF 818

Query: 268 DGGAFDAIGVYFSPIPS 218
         +++G YF+PI S
Sbjct: 819 ADTQLNSVGAYFAPIAS 835

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 46/128 (35%), Positives = 68/128 (53%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +DGVKKI V  + + + V+Y+  Q VV  HG ++  E    EY+ SV  
Sbjct: 860 FDGVKKIQVGQNNDGVSFVAVEYQNGSQKVVGDGHGKQSPLGVETFELTDGEYITSVGVY 919

Query: 421 YNILPDDN--VLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      Y+ + +  V V+ SLIFKT+K +IS +G  G  L+ +GN IVGF+G+    
Sbjct: 920 YDKIHAEGRGVTVVTSLIFKTNK-QISQPFGMTGGEYVELKEEGNKIVGFHGKASDWVHQ 978

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IGVY +P+
Sbjct: 979 IGVYVAPV 986

[33][TOP]
>UniRef100_Q9ZU13 F5F19.19 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU13_ARATH
     Length = 483

 Score = 103 bits (257), Expect = 1e-20
 Identities = 60/139 (43%), Positives = 84/139 (60%), Gaps = 12/139 (8%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEE---FVIDYPNEYLISV 431
      ++ GVKK+ + Y  +R + DY+ DG+V +R HG K   +  FV+DYPNE + SV
Sbjct: 325 SFQGVKKVHIYYDGYSVRCVRFDYDDDGKVESREHGPKIVAAVQEGGFVLDYPNEVITSV 384

Query: 430 EGTYNILP-----DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSG---TKFVLESQGNAIVGFY 275
      EG  ++     ++I+SL FKTSKGR SPT+G V G  ++F LESQG AIVGF+
Sbjct: 385 EGIATVVNTGLSFSTGNVMIKSLTFKTSKGRTSPTFGNVFGNYLSEFKLESQGCAIVGFH 444

Query: 274 GRDG-GAFDAIGVYFSPIP 221
      GR  +  +G YF P+P
Sbjct: 445 GRSSYNSIHGLGAYFFPMP 463

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 68/134 (50%), Gaps = 7/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTRYHGMKNGD---TEEFVIDY-PNEYLI 437
      +Y+ V KI    I+ I DY +KDG  + HG +G   E F I++  EYL+
Sbjct: 169 DYEAVTKIHGRSDHKGIKDIIFDYVDKDGHPKSETHGPTSGQGYVLEPFEINHLDKEYLM 228

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      S++G Y  DD  VI++L FKT+ + S  G+   KF +  N I+GF+G G
Sbjct: 229 SIDGYY----DDASGVIQALQFKTNM-KTSELMGYYDDDAVKFTIGCTVNKIIGFHGHAG 283

Query: 262 GAFDAIGVYFSPIP 221
        ++G YF+ +P
Sbjct: 284 KNLYSLGAYFTTLP 297

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 3e-06
 Identities = 45/127 (35%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 4/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKN-GDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      S +D V KI V  + I I  Y K G+++  +HG + G T+ F ID+ NE+L+S
Sbjct: 23 SEHDDVTKIYVRGGTKGIEFIKFGYVKAGELLDGSFHGYSDTGFTQMFEIDHRKNEHLLS 82

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG ++  D  ++ ++ FKT+ +IS  G+ SG KF L +G I+GF+G   
Sbjct: 83 VEGYFDYYND----IMYAIQFKTNL-KISEIMGYEYSGHKFTLAMEGKKIIGFHGFADVN 137

Query: 256 FDAIGVY 236
       A+G Y
Sbjct: 138 LRALGAY 144

[34][TOP]
>UniRef100_Q9LTY2 Myrosinase binding protein-like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9LTY2_ARATH
     Length = 601

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 58/134 (43%), Positives = 83/134 (61%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++G++K+SV + + IR + ++YE G+VV R HG+ N D  E+FV+DYPNE++ SV G
Sbjct: 319 FEGIRKVSVFFTALRIRCLMINYEDAGKVVKRSHGLNNNDHQEEKFVVDYPNEFITSVVG 378

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG---FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD---G 263
      T +     + LIFKTSKGR S +G  F  +FVLES+G AIVGF+G   
Sbjct: 379 TMSSSS------VMPLIFKTSKGRTSKQFGDYSFDDSVEFVLESKGCAIVGFHGWHNPVS 432

Query: 262 GAFDAIGVYFSPIP 221
      G  A+G Y+ P+P
Sbjct: 433 GYMTALGAYYYPMP 446

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 56/131 (42%), Positives = 75/131 (57%), Gaps = 4/131 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      SN+ GV+KI +   I SI  YE D  VV +HG KN  EEF +DYP+EYL S
Sbjct: 469 SNFQGVRKIYIGTGEVGIVSIKFLYENDVHEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTS 528

Query: 433 VEGTYNILP-DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG+Y+++P +  VI L F T+K R SP YG   FVL +G+ IVGF+G+  
Sbjct: 529 VEGSYDVVPGSEEYEVIIMLKFTTNK-RTSPCYGLDDDPIFVLHKEGHKIVGFHGKSSNM 587

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
       +G++ PI
Sbjct: 588 LHKLGIHVLPI 598

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 44/130 (33%), Positives = 64/130 (49%), Gaps = 4/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTR-YHGM--KNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      N G KI V   I+ I ++Y +KDG +   HG  + G  F  + EYL+S
Sbjct: 169 NQAGFTKIHVRSGQKGIQFIKLEYVDKDGNLTDGPIHGSIYRRGSPHVFEFKHDEEYLVS 228

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y  D+  VI+ L F+T+ + S  G +G KF L + G IVGF+G   
Sbjct: 229 VEGYYE--GDEECEVIQGLQFRTNI-KTSELMGSNTGKKFKLTASGMKIVGFHGYAEKNL 285

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
      ++G Y +P+
Sbjct: 286 SSLGAYLTPL 295

[35][TOP]
>UniRef100_Q9LTA8 Myrosinase binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LTA8_ARATH
     Length = 596

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 58/134 (43%), Positives = 84/134 (62%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++G++K+SVT+ S IR  ++YE DG+VV R HGM +  T+EFV+DYP E + S+ G
Sbjct: 314 FEGIRKVSVTWRSYCIRCFRINYENDGKVVKRAHGMNDDSRITDEFVVDYPYEVITSIVG 373

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG--FVSGTKFVLESQGNAIVGFYG----RDG 263
      T N  D+  + S +FKTSKGR S T+G    +FV+ES+G A+VGF+G    
Sbjct: 374 TMN----DS--YVTSFVFKTSKGRTSRTFGERTSDSVEFVIESKGCAVVGFHGWYAPLGA 427

Query: 262 GAFDAIGVYFSPIP 221
      G  A+G +F P+P
Sbjct: 428 GYITALGAHFYPMP 441

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 52/131 (39%), Positives = 74/131 (56%), Gaps = 4/131 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      SN++ V+KI +   I S+  YE D + VV +HG KN  EEF +D  EYL S
Sbjct: 464 SNFERVRKIYIGTCEVGIVSVRFLYENDIEEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDNACEYLTS 523

Query: 433 VEGTYNILP-DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG+Y+++P ++V VI L F T+K R SP YG   FVL  G+ I+GF+G+  
Sbjct: 524 VEGSYDVIPGSEDVEVILMLKFTTNK-RTSPCYGLDDDPTFVLHKAGHRIIGFHGKSSNM 582

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
       +G++ PI
Sbjct: 583 LHKLGIHVLPI 593

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 5e-07
 Identities = 51/140 (36%), Positives = 73/140 (52%), Gaps = 6/140 (4%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      S++D V KI V Y  I SI DY K G+ +  + G  N T F I++ NE+L S
Sbjct: 20 SDHDDVTKIYVNYSLMGIESIRFDYVKSGKPIEGPFRGETYNTYTHTFEINHLKNEHLES 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      VEG+Y     I++L FKT+ RIS  G+  G KF+L +G I+GF+G  
Sbjct: 80 VEGSYTQRG------IQTLQFKTNL-RISEPIGYPGKDGIKFILAVEGKKIIGFHGSTYF 132

Query: 259 AFDAIGVYFSPI-PS*FETI 203
       ++G YF+ + P+ E I
Sbjct: 133 RLYSLGAYFTRVTPTRIEAI 152

[36][TOP]
>UniRef100_Q9ASP9 AT5g49870/K9P8_1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ASP9_ARATH
     Length = 345

 Score = 102 bits (255), Expect = 2e-20
 Identities = 58/134 (43%), Positives = 83/134 (61%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++G++K+SV + + IR + ++YE G+VV R HG+ N D  E+FV+DYPNE++ SV G
Sbjct: 63 FEGIRKVSVFFTALRIRCLMINYEDAGKVVKRSHGLNNNDHQEEKFVVDYPNEFITSVVG 122

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG---FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD---G 263
      T +     + LIFKTSKGR S +G  F  +FVLES+G AIVGF+G   
Sbjct: 123 TMSSSS------VMPLIFKTSKGRTSKQFGDYSFDDSVEFVLESKGCAIVGFHGWHNPVS 176

Query: 262 GAFDAIGVYFSPIP 221
      G  A+G Y+ P+P
Sbjct: 177 GYMTALGAYYYPMP 190

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 56/131 (42%), Positives = 75/131 (57%), Gaps = 4/131 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      SN+ GV+KI +   I SI  YE D  VV +HG KN  EEF +DYP+EYL S
Sbjct: 213 SNFQGVRKIYIGTGEVGIVSIKFLYENDVHEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTS 272

Query: 433 VEGTYNILP-DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG+Y+++P +  VI L F T+K R SP YG   FVL +G+ IVGF+G+  
Sbjct: 273 VEGSYDVVPGSEEYEVIIMLKFTTNK-RTSPCYGLDDDPIFVLHKEGHKIVGFHGKSSNM 331

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
       +G++ PI
Sbjct: 332 LHKLGIHVLPI 342

[37][TOP]
>UniRef100_Q96341 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96341_BRANA
     Length = 634

 Score = 101 bits (251), Expect = 5e-20
 Identities = 50/123 (40%), Positives = 77/123 (62%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKK++V   + I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+Y
Sbjct: 154 FDGVKKVTVGADEFSVTYIKIEYIKDGKVEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSY 213

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIG 242
      + +  + +I+SL F TS+G SP +G +GT F + +  ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 214 DHIFTYDTTLIKSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGENRGKLLGFHGRAGYAIDAIG 273

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 274 AYF 276

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 49/123 (39%), Positives = 75/123 (60%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVK+++V   + I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+  +V G+Y
Sbjct: 317 FDGVKRVAVAADEFSVTYIKIEYVKDGKVEIREHGTSRGQVKEFSVDYPNDNFTAVGGSY 376

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      + +  + +I SL  TS+G SP +G + GT+F + + G ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 377 DHIFTYDTTLITSLYLTTSRGFTSPLFGEMKGTEFEFKGENGEKLIGFHGRAGHAIDAIG 436

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 437 AYF 439

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 40/97 (41%), Positives = 60/97 (61%), Gaps = 1/97 (1%)
 Frame = -2

Query: 520 GQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPT 341
      G+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+Y+ +  + +I SL F TS+G SP 
Sbjct: 1  GKVEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSYDHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPL 60

Query: 340 YGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIGVYF 233
      +G +GT F + +  ++GF+GR G A DAIG YF
Sbjct: 61 FGEKTGTDFEFQGENKGKLLGFHGRAGHAIDAIGAYF 97

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 46/133 (34%), Positives = 64/133 (48%), Gaps = 8/133 (6%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV---TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      +YDGV KI V +  I I+ +Y K+GQ   R  +   F I +PNEYLISV
Sbjct: 506 DYDGVTKIHVA-VGRGIEQISFEYVKNGQTKEGPARGVRGRRSTIGTFEISHPNEYLISV 564

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-----VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD 266
      +G    D+  I + FKT+ + S YGF    T +LE +  IVGF+G 
Sbjct: 565 KGW-----SDSSNKIAGIQFKTNT-KTSKYYGFEKLPGEESTDILLEVKDKKIVGFHGFA 618

Query: 265 GGAFDAIGVYFSP 227
        +A+G Y +P
Sbjct: 619 DSHVNALGAYIAP 631

[38][TOP]
>UniRef100_Q96340 Myrosinase-binding protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96340_BRANA
     Length = 956

 Score = 101 bits (251), Expect = 5e-20
 Identities = 50/123 (40%), Positives = 77/123 (62%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKK++V   + I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+Y
Sbjct: 463 FDGVKKVTVGADEFSVTYIKIEYIKDGKVEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSY 522

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIG 242
      + +  + +I+SL F TS+G SP +G +GT F + +  ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 523 DHIFTYDTTLIKSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGENRGKLLGFHGRAGYAIDAIG 582

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 583 AYF 585

 Score = 100 bits (250), Expect = 7e-20
 Identities = 51/123 (41%), Positives = 76/123 (61%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKKI+V   + I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+Y
Sbjct: 284 FDGVKKITVGADEFSVTYIKIEYIKDGKVEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSY 343

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIG 242
      + +  + +I SL F TS+G SP +G +GT F + +  ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 344 DHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGENKGKLLGFHGRAGHAIDAIG 403

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 404 AYF 406

 Score = 100 bits (248), Expect = 1e-19
 Identities = 49/123 (39%), Positives = 75/123 (60%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVK+++V   + I ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+  +V G+Y
Sbjct: 626 FDGVKRVAVAADEFSVTYIKIEYVKDGKVEIREHGTSRGQVKEFSVDYPNDNFTAVGGSY 685

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      + +  + +I SL  TS+G SP +G + GT+F + + G ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 686 DHIFTYDTTLITSLYLTTSRGFTSPLFGEMKGTEFEFKGENGEKLIGFHGRAGHAIDAIG 745

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 746 AYF 748

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 46/133 (34%), Positives = 64/133 (48%), Gaps = 8/133 (6%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV---TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      +YDGV KI V +  I I+ +Y K+GQ   R  +   F I +PNEYLISV
Sbjct: 828 DYDGVTKIHVA-VGRGIEQISFEYVKNGQTKEGPARGVRGRRSTIGTFEISHPNEYLISV 886

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF-----VSGTKFVLESQGNAIVGFYGRD 266
      +G    D+  I + FKT+ + S YGF    T +LE +  IVGF+G 
Sbjct: 887 KGW-----SDSSNKIAGIQFKTNT-KTSKYYGFEKLPGEESTDILLEVKDKKIVGFHGFA 940

Query: 265 GGAFDAIGVYFSP 227
        +A+G Y +P
Sbjct: 941 DSHVNALGAYIAP 953

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 40/124 (32%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 1/124 (0%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNIL 410
      V ++ +T+  +IRSI V+YE  V + G  +++EF +  +E++ V G Y  
Sbjct: 11 VNRVQLTF-DDVIRSIEVEYEGTN-VQPQRRGTVGTNSDEFTLS-SDEFITRVAGYYRTT 67

Query: 409 PDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLES-QGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYF 233
       +V I +L+F+T+K  P YG ++  F ++ + N I GF G G A ++I V+F
Sbjct: 68 FSGDV--ITALLFRTNKKTYGP-YGNLTRNFFSADAPRNNQIAGFLGNSGSALNSINVHF 124

Query: 232 SPIP 221
      +PIP
Sbjct: 125 APIP 128

[39][TOP]
>UniRef100_Q96342 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96342_BRANA
     Length = 331

 Score = 100 bits (250), Expect = 7e-20
 Identities = 50/123 (40%), Positives = 75/123 (60%), Gaps = 1/123 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DGVKK++V   + + ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+Y
Sbjct: 154 FDGVKKVTVGADEFSVTYLKIEYIKDGKVEIREHGTNRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSY 213

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIG 242
      N +  + +I SL F TS+G SP +G  GT F + +  ++GF+GR G A DAIG
Sbjct: 214 NHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKKGTDFEFQGENRGKLLGFHGRAGYAIDAIG 273

Query: 241 VYF 233
      YF
Sbjct: 274 AYF 276

 Score = 95.9 bits (237), Expect = 2e-18
 Identities = 49/121 (40%), Positives = 72/121 (59%), Gaps = 1/121 (0%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNI 413
      G + S+TYI    ++Y KDG+V R HG  G +EF +DYPN+ +++V G+YN 
Sbjct: 5  GADEFSITYIK-------IEYSKDGKVEIREHGTSRGQLKEFSVDYPNDNIVAVGGSYNH 57

Query: 412 LPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIGVY 236
      +  + +I SL F TS+G SP +G +GT F + +  ++GF+GR G A DAIG Y
Sbjct: 58 IFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGENRGKLLGFHGRAGFAIDAIGAY 117

Query: 235 F 233
      F
Sbjct: 118 F 118

[40][TOP]
>UniRef100_Q9FVU5 Jasmonate inducible protein, putative n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FVU5_ARATH
     Length = 585

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 3e-19
 Identities = 62/129 (48%), Positives = 77/129 (59%), Gaps = 9/129 (6%)
 Frame = -2

Query: 580 ISVTYISTLIRSINVDYEK----DGQVVTRYHG----MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      I  Y+S+ + +NV Y K  + VV R HG  ++  +EF +DYPNE + SVEG
Sbjct: 310 IRTVYVSSNV--MNVRYIKFHYYNRAVVVRQHGWNSIVEEDGEKEFELDYPNELITSVEG 367

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGR-DGGAFDA 248
      T    + I SL FKTSKGR SPT G SGTKF+L S+G A+VGFYGR D   A
Sbjct: 368 TMKSFSRSEIR-ISSLTFKTSKGRTSPTIGIASGTKFLLASKGCAVVGFYGRHDDRDLVA 426

Query: 247 IGVYFSPIP 221
      IG YFSP+P
Sbjct: 427 IGAYFSPLP 435

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 43/127 (33%), Positives = 72/127 (56%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++GV+K+ V   + + V Y+ + QVV  HG K  + +E+ ++YP+EY+ +V+G
Sbjct: 458 FEGVRKLYVGQGKNCVAFLKVVYDSNTQVVIGEDHGNKTLFEVKEYELEYPSEYITAVDG 517

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      YN +  V VI L +T+K R S  G S + FVL+ +G IVGF+G+   + +
Sbjct: 518 CYNKVNGTEVEVITMLRIQTNK-RTSIPVGCESNSSFVLKKEGYKIVGFHGKASNMINQL 576

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ P+
Sbjct: 577 GVHVVPL 583

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 50/131 (38%), Positives = 71/131 (54%), Gaps = 4/131 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVT-RYHGMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLI 437
      +N DGV KI V   I+ I DY K GQ +  HG+ +G T+ F ID+ NE+L+
Sbjct: 161 TNNDGVTKIHVRGGVEGIQYIKFDYVRKSGQHINGSIHGLSGSGFTQTFEIDHLNNEHLV 220

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG Y  DD  VI++L FKT+ + S  G+ G KF L +  IVGF+G   
Sbjct: 221 CVEGYY----DDESGVIQALQFKTNI-KTSELLGYKKGKKFSLVDKRKKIVGFHGYADKN 275

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
      +++G YF+ +
Sbjct: 276 LNSLGAYFTTV 286

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 9e-07
 Identities = 50/129 (38%), Positives = 70/129 (54%), Gaps = 4/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYH-GMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      S++D V KI V   I I +Y K+GQ+ + H G++ G TE F I++ NE+L S
Sbjct: 16 SDHDDVTKIFVGGGRQGIHYIEFEYVKNGQLESGVHLGVRYRGFTETFEINHLNNEHLES 75

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYG-RDGGA 257
      VEG Y  D   I+ L FKT+ R+S  G+ GTKF L +G I+GF+G   
Sbjct: 76 VEGYY----DYGSGYIQGLQFKTNF-RVSELIGYDEGTKFSLSVKGKRIIGFHGYMKERK 130

Query: 256 FDAIGVYFS 230
       ++G YFS
Sbjct: 131 IISLGGYFS 139

[41][TOP]
>UniRef100_Q0WPG4 Putative uncharacterized protein At1g57570 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q0WPG4_ARATH
     Length = 614

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 3e-19
 Identities = 62/129 (48%), Positives = 77/129 (59%), Gaps = 9/129 (6%)
 Frame = -2

Query: 580 ISVTYISTLIRSINVDYEK----DGQVVTRYHG----MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      I  Y+S+ + +NV Y K  + VV R HG  ++  +EF +DYPNE + SVEG
Sbjct: 339 IRTVYVSSNV--MNVRYIKFHYYNRAVVVRQHGWNSIVEEDGEKEFELDYPNELITSVEG 396

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGR-DGGAFDA 248
      T    + I SL FKTSKGR SPT G SGTKF+L S+G A+VGFYGR D   A
Sbjct: 397 TMKSFSRSEIR-ISSLTFKTSKGRTSPTIGIASGTKFLLASKGCAVVGFYGRHDDRDLVA 455

Query: 247 IGVYFSPIP 221
      IG YFSP+P
Sbjct: 456 IGAYFSPLP 464

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 3e-11
 Identities = 43/127 (33%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++GV+K+ V   + + V Y+ + QVV  HG+K  + +E+ ++YP+EY+ +V+G
Sbjct: 487 FEGVRKLYVGQGKNCVAFLKVVYDSNTQVVIGEDHGIKTLFEVKEYELEYPSEYITAVDG 546

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      YN +  V VI L +T+K R S  G S + FVL+ +G IVGF+G+   + +
Sbjct: 547 CYNKVNGTEVEVITMLRIQTNK-RTSIPVGCESNSSFVLKKEGYKIVGFHGKASNMINQL 605

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ P+
Sbjct: 606 GVHVVPL 612

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 2e-09
 Identities = 51/131 (38%), Positives = 72/131 (54%), Gaps = 4/131 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTR-YHGMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLI 437
      +N DGV KI V   I+ I DY K GQ + R HG+ +G T+ F ID+ NE+L+
Sbjct: 190 TNNDGVTKIHVRGGVEGIQYIKFDYVRKSGQHINRSIHGLSGSGFTQTFEIDHLNNEHLV 249

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG Y  DD  VI++L FKT+ + S  G+ G KF L +  IVGF+G   
Sbjct: 250 CVEGYY----DDESGVIQALQFKTNI-KTSELLGYKKGKKFSLVDKRKKIVGFHGYADKN 304

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
      +++G YF+ +
Sbjct: 305 LNSLGAYFTTV 315

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 49/129 (37%), Positives = 70/129 (54%), Gaps = 4/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYH-GMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      S++D V KI V   I I +Y K+GQ+ + H G++ G TE F I++ NE+L S
Sbjct: 45 SDHDDVTKIFVGGGRQGIHYIEFEYVKNGQLESGVHLGVRYRGFTETFEINHLNNEHLES 104

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYG-RDGGA 257
      VEG Y  D   I+ L FKT+ R+S  G+ GTKF L +G ++GF+G   
Sbjct: 105 VEGYY----DYGSGYIQGLQFKTNF-RVSELIGYDEGTKFSLSVKGKRVIGFHGYMKERK 159

Query: 256 FDAIGVYFS 230
       ++G YFS
Sbjct: 160 IISLGGYFS 168

[42][TOP]
>UniRef100_O80736 T13D8.2 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80736_ARATH
     Length = 598

 Score = 96.7 bits (239), Expect = 1e-18
 Identities = 53/134 (39%), Positives = 77/134 (57%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG---DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +DG++ + + Y  + + VDY+ G+V R HG+   + EFV+DYPNE++ SVE
Sbjct: 314 FDGIRNVYIHYDGDAVCCVEVDYDNKGKVEKREHGIMIAPFIERGEFVVDYPNEFITSVE 373

Query: 427 GTYNILPDDNVL-----VIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      T +  D V    + SL FKTSKGR S T+G + KFVL+S+G +VGF GR 
Sbjct: 374 VTISKQNDSPVPSLTSETVASLTFKTSKGRTSSTFGSPATKKFVLQSKGCGVVGFLGRSS 433

Query: 262 GAFDAIGVYFSPIP 221
        A+G +F P+P
Sbjct: 434 YYTYALGAHFCPLP 447

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 74/127 (58%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +D ++KI + +  I +  Y+KD +VV  HG K   +EF +++P+EYLISVEG
Sbjct: 471 FDCIRKIYIGHSEMGIAFVKFLYDKDNKVVVGDDHGSKTLLGVDEFELEHPDEYLISVEG 530

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      +Y+++   VIR L FKT+ R S +G + + F L+ + + IVGF+G+ G   I
Sbjct: 531 SYDVVDGSESEVIRMLRFKTNM-RTSQLFGHETTSNFTLQKECHKIVGFHGKIGEMLHQI 589

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 590 GVHVLPI 596

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 3e-08
 Identities = 47/131 (35%), Positives = 72/131 (54%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKN-GDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      ++++G+ KI V   ++ + DY KDGQ +  HG++ G TE F I++  EYLIS
Sbjct: 169 ADHEGITKIYVRGGYEGLQYVKFDYIKDGQQIYGSPHGVRGRGFTELFEINHLDKEYLIS 228

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y+  +  VI+ + FKT+ R S  G  G KF L + G I+GF+G   
Sbjct: 229 VEGYYD---EGESGVIQGIQFKTNI-RTSELMGDNRGRKFSLAANGKKIIGFHGYAEKNL 284

Query: 253 DAIGVYFSPIP 221
      +++G YF+ P
Sbjct: 285 NSLGAYFTTSP 295

[43][TOP]
>UniRef100_O04315 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04315_ARATH
     Length = 429

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 6e-17
 Identities = 55/142 (38%), Positives = 84/142 (59%), Gaps = 3/142 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      Y+GV+K+ V   + I ++YEKDG+ T+ HG  G +EFV++Y  + S++ +Y
Sbjct: 23 YNGVRKVIVGENGNGVDCIKIEYEKDGKFETQMHGSVTGVLKEFVLNY----ITSIQASY 78

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      + +  N +++SLIFKTS GR SP YG ++  T FV+E  G + GF+GR G A A
Sbjct: 79 SDVARYNTTIVKSLIFKTSHGRKSPMYGQIAIFKTDFVVEGNCGAKLTGFHGRSGTALFA 138

Query: 247 IGVYFSPIPS*FETIKAIKPYG 182
      IG +F  PS  +K ++P G
Sbjct: 139 IGAHFL-APS--SPVKQLEPQG 157

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 6e-13
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 74/127 (58%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y+ V+K+ V  + + + +Y  ++V  HG M  TEEFV+D PNEY++SVEG
Sbjct: 301 YEDVRKVYVGQGDSGVSFVKFEYANRKELVAGVGHGKMSILGTEEFVLDSPNEYIVSVEG 360

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      +Y+ L   ++ L FKT+K R SP +G +GT F LE + + IVGF+G+ G   +
Sbjct: 361 SYDKLFGVEGELVTMLRFKTNK-RTSPPFGLDAGTTFALEMKDHKIVGFHGKAGDFVHQV 419

Query: 244 GVYFSPI 224
      G++ + I
Sbjct: 420 GIHVTQI 426

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 47/140 (33%), Positives = 62/140 (44%), Gaps = 3/140 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      YDGV KISVT  + + +  Y K  V  HG N + +EF +DYPNE++ SVEGTY
Sbjct: 169 YDGVSKISVTQDGSYLSYVKFKYVKGSTSVRHSHGKMNQEPKEFKVDYPNEFITSVEGTY 228

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG---GAFDA 248
                    FV  KFVL   +VGF GR+   A A
Sbjct: 229 I---------------------------FVVIKKFVLA----VLVGFRGRNSESDNALRA 257

Query: 247 IGVYFSPIPS*FETIKAIKP 188
      +G F+P+P+  + A P
Sbjct: 258 LGANFAPVPAPVAPVPAPVP 277

[44][TOP]
>UniRef100_B6T6H0 Agglutinin n=1 Tax=Zea mays RepID=B6T6H0_MAIZE
     Length = 207

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 6e-17
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y G++ I+++Y  + SI+V+Y++DG VT R+ G   T + + YP+EYL +V G
Sbjct: 34 YSGIRSITMSY-DRFMESISVEYDRDGMPVTGERHGGAAASHTTQIKLGYPDEYLTTVSG 92

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y +   VIRSL F+T++G  P +G  GT F   G IVGF GR G  DA+
Sbjct: 93 HYAPIAPGGSPVIRSLAFRTNQGAYGP-FGVAEGTPFEFPVDGGVIVGFCGRSGWQLDAV 151

Query: 244 GVYFSPI 224
      G+Y +P+
Sbjct: 152 GLYVAPL 158

[45][TOP]
>UniRef100_O04313 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04313_ARATH
     Length = 296

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 3e-16
 Identities = 53/130 (40%), Positives = 78/130 (60%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GVKK+ V   I ++  Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+I+
Sbjct: 169 YVGVKKVYVGQAQDGISAVKFVYDKSPEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYIIA 225

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEGTY+ +  + VI L FKT+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR   
Sbjct: 226 VEGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGRADALL 284

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       IGV+ P+
Sbjct: 285 HKIGVHVRPV 294

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 47/130 (36%), Positives = 73/130 (56%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD--TEEFVIDYPNEYLIS 434
      S++D V KI V   I+ I DY K+GQ  T  G+K   T+ FVI++P E+L+S
Sbjct: 20 SDHDAVTKIQVAVGGMGIQYIQFDYVKNGQTEQTPLRGIKGSTIPTDPFVINHPEEHLVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      +E Y  PD  +I+ L F ++K + S  G+ GT+ L+ Q  I+GF+G G  
Sbjct: 80 IEIWYK--PDG---LIQGLRFISNK-KTSRFIGYDRGTRSFLQVQDKKIIGFHGSAGDNL 133

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
      +++G YF+P+
Sbjct: 134 NSLGAYFAPL 143

[46][TOP]
>UniRef100_Q9FXH0 F6F9.23 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FXH0_ARATH
     Length = 571

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 53/128 (41%), Positives = 76/128 (59%), Gaps = 2/128 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFV-IDYPNEYLISVEG 425
      Y VK+I + + S I SI ++Y+K+G V +  G K G  + V DYP+EYLISV G
Sbjct: 2  YTTVKQIIIAHGSG-IDSIQIEYDKNGSSVWSEKRGGKGGKKFDKVKFDYPHEYLISVNG 60

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY    + +RSL F++++ + P +G SGT F L  G+ I+GF+G+ G  DAI
Sbjct: 61 TYGSFDVWGTICVRSLTFESNRRKYGP-FGVDSGTFFALPKSGSKIIGFHGKAGWYLDAI 119

Query: 244 GVYFSPIP 221
      GV+ PIP
Sbjct: 120 GVHTQPIP 127

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 7e-12
 Identities = 46/125 (36%), Positives = 71/125 (56%), Gaps = 4/125 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      + G+K+I VT + I SI ++Y+++GQ V  ++ G NG T   +YP+E + + 
Sbjct: 427 FSGIKQIFVTRGNDAITSIQIEYDRNGQSVWSIKHGGDSNGVATHRIKFEYPDESITCIS 486

Query: 427 GTYNILPD-DNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G Y L + D  V++SL F TS+GR P YG +GT F  +  ++GF+GR   D
Sbjct: 487 GYYGPLNNSDRYNVVKSLSFYTSRGRYGP-YGEETGTFFTSTTTQGKVLGFHGRSSFHLD 545

Query: 250 AIGVY 236
      AIGV+
Sbjct: 546 AIGVH 550

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 3e-10
 Identities = 43/123 (34%), Positives = 70/123 (56%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y G+++I+++  ++ S+ V Y+ GQ V +++ G+   ++ V DYP+E L V G
Sbjct: 229 YTGIRQINLSRNVGIV-SMKVCYDFRGQAVWGSKHGGVGGFKHDKIVFDYPSEVLTHVTG 287

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY L   VI+SL F+T++G+ P YG  G F +   +VGF GR+G  D+I
Sbjct: 288 TYGPLMYMGPNVIKSLTFRTNRGKHGP-YGEEQGPSFTHQMDEGKVVGFLGREGLFLDSI 346

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 347 GVH 349

[47][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B22A unknown protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B22A
     Length = 615

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 55/132 (41%), Positives = 79/132 (59%), Gaps = 6/132 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKN---GDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      + V+K+SV I  I + + Y+ DG+V R HGM++  G+ EFV+DYPNE++ SV 
Sbjct: 335 FQAVRKLSVFEIGGYITCLGITYDNDGKVEKRDHGMQDGYPGEEVEFVVDYPNEFITSVV 394

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG--FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      GT  + D V  SL FKTSKGR S +G  + +FVLE++ AIVGF+G  ++
Sbjct: 395 GT---MSTDRV---ASLTFKTSKGRTSQRFGDRTANLVEFVLENKDCAIVGFHGWWTPSY 448

Query: 253 -DAIGVYFSPIP 221
       A+G Y P+P
Sbjct: 449 LTALGAYSFPMP 460

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 49/129 (37%), Positives = 71/129 (55%), Gaps = 3/129 (2%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISV 431
      N++GV+KI +   I S+  YE D  VV +HG KN  EEF +DYP EYL V
Sbjct: 484 NFEGVRKICIGTGEIGIVSVKFLYENDTHEIVVGDHHGNKNLIKHEEFELDYPGEYLTLV 543

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG+Y+I+P   + ++ T+ R SP YG   FVL+ +G+ IVGF+G+   
Sbjct: 544 EGSYDIVPGSEETEVIIMLMFTTNMRASPCYGLDDNPSFVLQKRGHKIVGFHGKSSKMLH 603

Query: 250 AIGVYFSPI 224
      +G++ PI
Sbjct: 604 QLGIHVLPI 612

[48][TOP]
>UniRef100_Q9ZU15 F5F19.17 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU15_ARATH
     Length = 557

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 55/132 (41%), Positives = 79/132 (59%), Gaps = 6/132 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKN---GDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      + V+K+SV I  I + + Y+ DG+V R HGM++  G+ EFV+DYPNE++ SV 
Sbjct: 277 FQAVRKLSVFEIGGYITCLGITYDNDGKVEKRDHGMQDGYPGEEVEFVVDYPNEFITSVV 336

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG--FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      GT  + D V  SL FKTSKGR S +G  + +FVLE++ AIVGF+G  ++
Sbjct: 337 GT---MSTDRV---ASLTFKTSKGRTSQRFGDRTANLVEFVLENKDCAIVGFHGWWTPSY 390

Query: 253 -DAIGVYFSPIP 221
       A+G Y P+P
Sbjct: 391 LTALGAYSFPMP 402

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 49/129 (37%), Positives = 71/129 (55%), Gaps = 3/129 (2%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISV 431
      N++GV+KI +   I S+  YE D  VV +HG KN  EEF +DYP EYL V
Sbjct: 426 NFEGVRKICIGTGEIGIVSVKFLYENDTHEIVVGDHHGNKNLIKHEEFELDYPGEYLTLV 485

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      EG+Y+I+P   + ++ T+ R SP YG   FVL+ +G+ IVGF+G+   
Sbjct: 486 EGSYDIVPGSEETEVIIMLMFTTNMRASPCYGLDDNPSFVLQKRGHKIVGFHGKSSKMLH 545

Query: 250 AIGVYFSPI 224
      +G++ PI
Sbjct: 546 QLGIHVLPI 554

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 54/141 (38%), Positives = 76/141 (53%), Gaps = 7/141 (4%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMK-NGDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      S+ D V KI V Y  I+SI  Y  G+ +  HG  N T+ F I++ +E+L S
Sbjct: 6  SDNDDVTKIYVQYSPKGIQSIRFSYINSGKPIDGSLHGQSDNTYTQTFEINHLKHEHLES 65

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSG-TKFVLESQGNAIVGFYGR--DG 263
      VEG Y  DD  I++L FKT+ RIS  G+ G TKF+L +G I+GF+G  +G
Sbjct: 66 VEGYYT---DDTG--IQALQFKTNL-RISEPMGYHDGCTKFILAIEGKKIIGFHGLSFEG 119

Query: 262 GAFDAIGVYFSPI-PS*FETI 203
        ++G YF+ I P+ E I
Sbjct: 120 RRVYSLGAYFTWITPTRIEAI 140

[49][TOP]
>UniRef100_C5YUV7 Putative uncharacterized protein Sb09g027055 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5YUV7_SORBI
     Length = 206

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 46/127 (36%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G++ I+++Y  + SI+V+Y++DG V  R+ G   T + + P+EYL +V G
Sbjct: 32 HSGIRSITISYDHRCMESISVEYDRDGLAVPGERHGGAAASHTTQIKLSCPDEYLTTVSG 91

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y +   VIRSL F+T+   P +G  GT F   G IVGFYGR G  DA+
Sbjct: 92 HYAPIAHGGSPVIRSLAFRTNLRAYGP-FGAAEGTPFSFPVVGGVIVGFYGRSGWQLDAV 150

Query: 244 GVYFSPI 224
      G+Y +P+
Sbjct: 151 GLYVAPL 157

[50][TOP]
>UniRef100_Q9LTA7 Similarity to myrosinase binding protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LTA7_ARATH
     Length = 221

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 4e-15
 Identities = 50/130 (38%), Positives = 73/130 (56%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      SN++GV+KI +   I SI  YE D  +V +HG KN  EEF +DYP+EYL S
Sbjct: 89 SNFEGVRKIYIGTGEIGIVSIKFLYENDIHEIIVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTS 148

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG+Y+++P   + ++ T+ R SP YG   FVL +G+ IVGF+G+   
Sbjct: 149 VEGSYDVVPGSEEDEVMIMLKFTTNMRTSPCYGLDDDPSFVLHKEGHKIVGFHGKSSTML 208

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       +G++ PI
Sbjct: 209 HKLGIHVLPI 218

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 3e-07
 Identities = 33/62 (53%), Positives = 41/62 (66%), Gaps = 5/62 (8%)
 Frame = -2

Query: 391 VIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSG--TKFVLESQGNAIVGFYG---RDGGAFDAIGVYFSP 227
      VI SL FKTSKGR SP +G+ +  +FVLES+G AIVGFYG   G  A+G Y+ P
Sbjct: 5  VITSLTFKTSKGRTSPKFGYGTSDSVEFVLESKGCAIVGFYGWYKTGSGYTTALGAYYYP 64

Query: 226 IP 221
      +P
Sbjct: 65 MP 66

[51][TOP]
>UniRef100_Q8L9J3 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8L9J3_ARATH
     Length = 298

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 51/130 (39%), Positives = 77/130 (59%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GVKK+ V   I ++  Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+ +
Sbjct: 171 YVGVKKVYVGQAQDGISAVKFVYDKSPEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITA 227

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V+GTY+ +  + VI L FKT+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR   
Sbjct: 228 VDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLL 286

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       IGV+ P+
Sbjct: 287 HKIGVHVRPL 296

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 44/130 (33%), Positives = 72/130 (55%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      S +D V KI +   I+ + DY K+GQ    G K   + FVI++P+E+L+S
Sbjct: 20 STHDAVTKIQLAAGIDGIQYVQFDYVKNGQPEQAPLRGTKGRVLPADPFVINHPDEHLVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y+ P+  +I+ + F ++K + S  G  GT F L+ +  I+GF+G GG 
Sbjct: 80 VEGWYS--PEG---IIQGVKFISNK-KTSDVIGSDEGTHFTLQVKDKKIIGFHGSAGGNL 133

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
      +++G YF+P+
Sbjct: 134 NSLGAYFAPL 143

[52][TOP]
>UniRef100_Q56W96 Putative jasmonate inducible protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q56W96_ARATH
     Length = 367

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 50/130 (38%), Positives = 76/130 (58%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      +DGV+K+SV   I +++ Y+K GQVV  G ++G    EEF +DYP+EY+ +
Sbjct: 241 FDGVRKVSVGQAQDGIGAVSFVYDKAGQVV---EGKEHGKPTLLGFEEFELDYPSEYITA 297

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V+GTY+ +  N ++ L F T+K R+S +G +GT F + G IVGF+GR G  
Sbjct: 298 VDGTYDAI-FGNEPIVNMLRFTTNK-RVSIPFGIGAGTAFEFKKDGQKIVGFHGRAGDLL 355

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       GV+ +PI
Sbjct: 356 HKFGVHVAPI 365

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 50/132 (37%), Positives = 73/132 (55%), Gaps = 7/132 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLI 437
      ++D VKK+ V   + ++ +Y+  QVV  G + G    EEF ++ +EY+ 
Sbjct: 86 SHDDVKKVYVGQGQDGVAAVKFEYKNGSQVV---FGDERGTRTLLGFEEFELE-SDEYIT 141

Query: 436 SVEGTY--NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      SVEG Y N  D  V+ +LIFKTSK + + +G VSGTKF + +G I GF+GR G
Sbjct: 142 SVEGYYEKNFGVDT---VVTTLIFKTSKNKTAGPFGIVSGTKFEFKKEGYKITGFHGRAG 198

Query: 262 GAFDAIGVYFSP 227
       +AIG Y +P
Sbjct: 199 EYVNAIGAYLAP 210

[53][TOP]
>UniRef100_O80737 T13D8.3 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80737_ARATH
     Length = 600

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 51/129 (39%), Positives = 73/129 (56%), Gaps = 3/129 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEE--FVIDYPNEYLISVEG 425
      ++GV+K+ +   L  I +Y  G+V R G++  EE FV++YP E++ISVEG
Sbjct: 324 FEGVRKVCIHKQPVLYSVIQFEYVNRGEVENRDLGLRVFIAEEGEFVVNYPYEFIISVEG 383

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYG-RDGGAFDA 248
      T+  D +V  SL FKTSKGR S T+G   KFVL+S+G +VGF+G     
Sbjct: 384 TFTNEKDPHVA---SLTFKTSKGRTSSTFGTPGTKKFVLQSKGCGVVGFHGVLSNDYISG 440

Query: 247 IGVYFSPIP 221
      +G YF +P
Sbjct: 441 LGAYFRLLP 449

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 3e-12
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 74/127 (58%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +D ++KI + +  I +  Y+KD + VV  HG K   +EF +++P+EYLISVEG
Sbjct: 473 FDCIRKIYIGHGEMGIAFVKFLYDKDNKFVVGDDHGSKTLLGVDEFELEHPDEYLISVEG 532

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      +Y+++   VI L FKT+ R S +G + + F+LE + + IVGF+G+ G   I
Sbjct: 533 SYDVVDGSESEVILMLRFKTNM-RTSQVFGLDTTSSFILEKECHKIVGFHGKIGKMLHQI 591

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 592 GVHVLPI 598

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 44/131 (33%), Positives = 75/131 (57%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKN-GDTEEFVIDY-PNEYLIS 434
      ++++GV KI V   I+ I DY KD + +  HG++ G TE F I++ NEY++S
Sbjct: 179 ADHEGVAKIYVRGGRDCIQYIKFDYVKDRKYIYGPAHGVRGRGFTESFEINHLDNEYMVS 238

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y+  + + +I+ + F+T+ + S  G+ +G KF L + G I+GF+G   
Sbjct: 239 VEGYYD---EGDSGIIQGIQFRTNI-KTSELIGYNNGKKFSLAANGKKIIGFHGYADQNL 294

Query: 253 DAIGVYFSPIP 221
      +++G YF+ P
Sbjct: 295 NSLGAYFTTSP 305

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 51/132 (38%), Positives = 67/132 (50%), Gaps = 5/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR--YHGMKNGDTEEFVIDYP-NEYLIS 434
      S++D V KI V  S I I DY K GQ  + Y   G T+ F I++ +E L S
Sbjct: 33 SDHDDVTKIHVRGDSRGINCIRFDYIKSGQRKYKSFYGPSWAGFTQTFKINHKEDEQLES 92

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPT--YGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      VEG Y  PD  +V  L FKT+ RIS  +G  TKF L  G I+GF+G G 
Sbjct: 93 VEGFYK--PDSRTIV--GLQFKTNL-RISELIGHGKKDDTKFSLAVDGKKIIGFHGCSGS 147

Query: 259 AFDAIGVYFSPI 224
       +++G YF+ I
Sbjct: 148 YLESLGAYFTCI 159

[54][TOP]
>UniRef100_O04314 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04314_ARATH
     Length = 298

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 51/130 (39%), Positives = 77/130 (59%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GVKK+ V   I ++  Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+ +
Sbjct: 171 YVGVKKVYVGQAQDGISAVKFVYDKSPEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITA 227

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V+GTY+ +  + VI L FKT+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR   
Sbjct: 228 VDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLL 286

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       IGV+ P+
Sbjct: 287 HKIGVHVRPL 296

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 44/130 (33%), Positives = 72/130 (55%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      S +D V KI +   I+ + DY K+GQ    G K   + FVI++P+E+L+S
Sbjct: 20 STHDAVTKIQLAAGIDGIQYVQFDYVKNGQPEQAPLRGTKGRVLPADPFVINHPDEHLVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG Y+ P+  +I+ + F ++K + S  G  GT F L+ +  I+GF+G GG 
Sbjct: 80 VEGWYS--PEG---IIQGIKFISNK-KTSDVIGSDEGTHFTLQVKDKKIIGFHGSAGGNL 133

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
      +++G YF+P+
Sbjct: 134 NSLGAYFAPL 143

[55][TOP]
>UniRef100_O04310 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04310_ARATH
     Length = 705

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 50/130 (38%), Positives = 76/130 (58%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      +DGV+K+SV   I +++ Y+K GQVV  G ++G    EEF +DYP+EY+ +
Sbjct: 579 FDGVRKVSVGQAQDGIGAVSFVYDKAGQVV---EGKEHGKPTLLGFEEFELDYPSEYITA 635

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V+GTY+ +  N ++ L F T+K R+S +G +GT F + G IVGF+GR G  
Sbjct: 636 VDGTYDAI-FGNEPIVNMLRFTTNK-RVSIPFGIGAGTAFEFKKDGQKIVGFHGRAGDLL 693

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       GV+ +PI
Sbjct: 694 HKFGVHVAPI 703

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 50/132 (37%), Positives = 73/132 (55%), Gaps = 7/132 (5%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLI 437
      ++D VKK+ V   + ++ +Y+  QVV  G + G    EEF ++ +EY+ 
Sbjct: 424 SHDDVKKVYVGQGQDGVAAVKFEYKNGSQVV---FGDERGTRTLLGFEEFELE-SDEYIT 479

Query: 436 SVEGTY--NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      SVEG Y N  D  V+ +LIFKTSK + + +G VSGTKF + +G I GF+GR G
Sbjct: 480 SVEGYYEKNFGVDT---VVTTLIFKTSKNKTAGPFGIVSGTKFEFKKEGYKITGFHGRAG 536

Query: 262 GAFDAIGVYFSP 227
       +AIG Y +P
Sbjct: 537 EYVNAIGAYLAP 548

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 51/134 (38%), Positives = 72/134 (53%), Gaps = 8/134 (5%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY---HGMKNG--DTEEFVIDYPNEYL 440
      S+YDGV KI +Y  I+ + DY K G VT+  HG +  + EFVI++P+EYL
Sbjct: 271 SDYDGVTKIYASYGGEGIQYVKFDYVKGG--VTKQGVLHGKQQSRQNPREFVINHPDEYL 328

Query: 439 ISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPT-YGFV--SGTKFVLESQGNAIVGFYGR 269
      +SVEG Y     V+ + FKT+   + Y F  + TKF L+ Q  I+GF+G 
Sbjct: 329 VSVEGWYET-------VMLGIQFKTNLNTYEVSIYPFEPSTDTKFTLQVQDKKIIGFHGF 381

Query: 268 DGGAFDAIGVYFSP 227
      G  ++IG YF P
Sbjct: 382 AGNHVNSIGAYFVP 395

[56][TOP]
>UniRef100_C0Z392 AT3G16420 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=C0Z392_ARATH
     Length = 276

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 9e-15
 Identities = 51/130 (39%), Positives = 77/130 (59%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GVKK+ V   I ++  Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+ +
Sbjct: 149 YVGVKKVYVGQAQDGISAVKFVYDKSPEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITA 205

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V+GTY+ +  + VI L FKT+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR   
Sbjct: 206 VDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLL 264

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       IGV+ P+
Sbjct: 265 HKIGVHVRPL 274

[57][TOP]
>UniRef100_Q8LAM1 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8LAM1_ARATH
     Length = 300

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 50/127 (39%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGVKK+ V   I ++ +Y K + +V  HG    EEF IDYP+EY+ +VEG
Sbjct: 173 YDGVKKVYVGQGQDGISAVKFEYNKGAENIVGGEHGKPTLLGFEEFEIDYPSEYITAVEG 232

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY+ +  + L+I L FKT+K  +P +G +GT F L+ +G+ IVGF+G+    
Sbjct: 233 TYDKIFGSDGLIITMLRFKTNKQTSTP-FGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGKASDLLHQF 291

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 292 GVHVMPI 298

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 47/126 (37%), Positives = 72/126 (57%), Gaps = 3/126 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+K+ V   + SI V Y KD + +  HG K   E F +D ++Y+++V+ 
Sbjct: 21 HDGVRKVHVGQGQDGVSSIKVVYAKDSKDIEGSEHGKKTLLGFETFEVD-ADDYIVAVQV 79

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      TY+ +  + +I S+ F T KG+ SP YG + KFVL + G +VGF+GR G A A
Sbjct: 80 TYDNVFGQDSDIITSITFNTFKGKTSPPYGLETQKKFVLKDKNGGKLVGFHGRAGEALYA 139

Query: 247 IGVYFS 230
      +G YF+
Sbjct: 140 LGAYFA 145

[58][TOP]
>UniRef100_Q84XQ3 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa subsp.
      pekinensis RepID=Q84XQ3_BRARP
     Length = 121

 Score = 83.2 bits (204), Expect = 1e-14
 Identities = 38/100 (38%), Positives = 62/100 (62%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +DG+KKI+V   I I ++Y+KD +V+ R HG  G+ +EF ++YP + +++V G+Y
Sbjct: 16 FDGLKKITVGADEYSITYIKIEYQKDAKVIVREHGTNRGELKEFTVNYPGDNIVAVGGSY 75

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ 299
      N + + + +I SL F TSKG SP +G  G F L+ +
Sbjct: 76 NHISNYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGVAKGKDFELKGE 115

[59][TOP]
>UniRef100_B9R809 Pentatricopeptide repeat-containing protein, putative n=1 Tax=Ricinus
      communis RepID=B9R809_RICCO
     Length = 1218

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 2e-14
 Identities = 48/128 (37%), Positives = 73/128 (57%), Gaps = 2/128 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y V+++ + + S I SI ++Y+K G + + HG  G+ T++ +DYP+EYL SV G
Sbjct: 651 YSTVRQLVIVHGSG-IDSIQIEYDKKGTSIWSEKHGGNGGNRTDKVKLDYPDEYLASVSG 709

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
       Y L   + +RSL F+++K  P +G  GT F   G IVGF+G+ G  DAI
Sbjct: 710 HYGSLNQWGPVFVRSLTFQSNKRTYGP-FGVEQGTYFSFPMTGGRIVGFHGKGGYFVDAI 768

Query: 244 GVYFSPIP 221
      G+Y P+P
Sbjct: 769 GIYLKPVP 776

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 2e-11
 Identities = 46/120 (38%), Positives = 68/120 (56%), Gaps = 2/120 (1%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTY 419
      G+++I ++ S I SI V Y+++GQ V +++ G   TE+  DYP E L + GTY
Sbjct: 883 GIRQIYLSR-SIGIVSIRVQYDRNGQAVWGSKHGGTGGFKTEKITFDYPYEILTHISGTY 941

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
       L   +I+SL F T+KG+ P +G  G F + G IVGF+G++G  DAIGV
Sbjct: 942 GPLMFMGPNIIKSLTFYTNKGKHGP-FGDEQGPSFSTKPNGGKIVGFHGKEGLFLDAIGV 1000

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 5e-11
 Identities = 44/124 (35%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 3/124 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G+K+I VT  + SI ++Y+++GQ V  R+ G   T  ++YP+E L + G
Sbjct: 1077 FSGIKQIFVTRAEAIC-SIQIEYDRNGQSVWSVRHGGSGGTATNRVKLEYPHEVLTRISG 1135

Query: 424 TYNILP-DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
       Y   D+  V++SL F TS+G+ P +G  GT F  +  +VGF+GR G  DA
Sbjct: 1136 YYGPASRDERPTVVKSLTFYTSRGQYGP-FGEEIGTFFTSTTTEGKVVGFHGRCGAYLDA 1194

Query: 247 IGVY 236
      IGV+
Sbjct: 1195 IGVH 1198

[60][TOP]
>UniRef100_O04309 Myrosinase-binding protein-like At3g16470 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB31_ARATH
     Length = 451

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 2e-14
 Identities = 48/125 (38%), Positives = 71/125 (56%), Gaps = 1/125 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+ VKK+ V  + + + DYEKDG++V+ HG +  TEEFV+D P +Y+ SV+ 
Sbjct: 22 YENVKKVYVGQGDSGVVYVKFDYEKDGKIVSHEHGKQTLLGTEEFVVD-PEDYITSVKIY 80

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y L  + ++ +LIFKT KG+ S +G SG +  E G IVGF+G    ++G
Sbjct: 81 YEKLFGSPIEIVTALIFKTFKGKTSQPFGLTSGEE--AELGGGKIVGFHGSSSDLIHSVG 138

Query: 241 VYFSP 227
      VY P
Sbjct: 139 VYIIP 143

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 6e-13
 Identities = 47/125 (37%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 1/125 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      YD VKK+ V  + + + DYEKDG++V+ HG +  TEEF ID P +Y+ V+ 
Sbjct: 176 YDNVKKVYVGQGDSGVVYVKFDYEKDGKIVSLEHGKQTLLGTEEFEID-PEDYITYVKVY 234

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y L  + ++ +LIFKT KG+ S +G SG +  E G IVGF+G    ++G
Sbjct: 235 YEKLFGSPIEIVTALIFKTFKGKTSQPFGLTSGEE--AELGGGKIVGFHGTSSDLIHSLG 292

Query: 241 VYFSP 227
      Y P
Sbjct: 293 AYIIP 297

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 52/127 (40%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +D VKKI V  + +   DYEK + V+  HG K   EEFV+ P+EY+ +V G
Sbjct: 325 HDSVKKIYVGQGDSCVTYFKADYEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSG 383

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +  +  I SL FKT+K R S YG  GT+FVLE + + IVGFYG+ G   +
Sbjct: 384 YYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK-RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKIVGFYGQAGEYLYKL 442

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV +PI
Sbjct: 443 GVNVAPI 449

[61][TOP]
>UniRef100_O04311 AT3G16450 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O04311_ARATH
     Length = 300

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 3e-14
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 73/127 (57%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGVKK+ V   I ++ +Y K + +V  HG    EEF IDYP+EY+ +VEG
Sbjct: 173 YDGVKKVYVGQGQDGISAVKFEYNKGAENIVGGEHGKPTLLGFEEFEIDYPSEYITAVEG 232

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY+ +  + L+I L FKT+K  +P +G +GT F L+ +G+ IVGF+G+    
Sbjct: 233 TYDKIFGSDGLIITMLRFKTNKQTSAP-FGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGKASELLHQF 291

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ P+
Sbjct: 292 GVHVMPL 298

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 6e-13
 Identities = 50/126 (39%), Positives = 73/126 (57%), Gaps = 3/126 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+K+ V   + SINV Y KD Q V  HG K   E F +D ++Y+++V+ 
Sbjct: 21 HDGVRKVHVGQGQDGVSSINVVYAKDSQDVEGGEHGKKTLLGFETFEVD-ADDYIVAVQV 79

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      TY+ +  + +I S+ F T KG+ SP YG + KFVL + G +VGF+GR G A A
Sbjct: 80 TYDNVFGQDSDIITSITFNTFKGKTSPPYGLETQKKFVLKDKNGGKLVGFHGRAGEALYA 139

Query: 247 IGVYFS 230
      +G YF+
Sbjct: 140 LGAYFA 145

[62][TOP]
>UniRef100_B9I4A3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I4A3_POPTR
     Length = 191

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 3e-14
 Identities = 53/129 (41%), Positives = 69/129 (53%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV++I++ Y  I SI V Y+K+G+ +T  + G+  T E + YP EYL SV G
Sbjct: 34 YHGVREITIVY-DQCIDSIQVVYDKNGKPITAENHGGVGGSRTAEIKLQYPEEYLTSVSG 92

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y +   VIRSL F ++K  P +G  GT F L  G +IVGF GR G  DAI
Sbjct: 93 HYCPVVYGGSPVIRSLAFSSNKRTFGP-FGVEEGTPFTLSMDGASIVGFKGRGGWYLDAI 151

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      G  S I S
Sbjct: 152 GFRLSRIQS 160

[63][TOP]
>UniRef100_B9RQ72 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RQ72_RICCO
     Length = 514

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 51/129 (39%), Positives = 69/129 (53%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++GV++I++ Y  I SI V Y+K+G+ V T HG  G  E + YP EYL+S G
Sbjct: 355 FNGVREITIVY-DHCIDSIKVVYDKNGKAVATEKHGGVGGTKRTEIKLQYPEEYLVSASG 413

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y +   VIRS+ FK+++  P +G  GT F L  G +VGF GR G  DAI
Sbjct: 414 NYCPVVYGGSPVIRSITFKSNRRTFGP-FGIEEGTPFTLSMDGRRVVGFTGRSGWYLDAI 472

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      G  SP S
Sbjct: 473 GFRLSPSQS 481

[64][TOP]
>UniRef100_Q94AD4 At1g52040/F5F19_10 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q94AD4_ARATH
     Length = 462

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG K  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 329 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 388

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL+FKT+K R S +G +G F L+ G +VGF+G+ G   I
Sbjct: 389 YYDKIFGVEAEVVTSLMFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQI 447

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 448 GVHIVPI 454

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 46/126 (36%), Positives = 74/126 (58%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ V  + + + +YEKDG+ TR HG M  TEEF +D ++Y+ S+E +
Sbjct: 176 FDHVRKVYVGQGESGVAYVKFEYEKDGKRETRDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVS 234

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +  N ++ +L+FKTSKG SP +G V+ KF L + G + GF+G+   A+
Sbjct: 235 VDKVFGYNSEIVTALVFKTSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYAL 294

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF+P
Sbjct: 295 GAYFAP 300

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 8e-11
 Identities = 48/134 (35%), Positives = 72/134 (53%), Gaps = 5/134 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNGDTEEFV-IDYPNEYLISV 431
      + +DGV KI V   I I DY K+GQ   +HG+K  T  + I +P EYLIS+
Sbjct: 24 AEHDGVTKIYVAAGGLGIEQIRFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISM 83

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV---SGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      EG Y   D+ +I+ + FK++K  S +G+   GT+F L+  N I+ F+G  
Sbjct: 84 EGWY-----DSTNIIQGIQFKSNK-HTSQYFGYEFLGDGTQFSLQVNDNKIISFHGFADS 137

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS 218
       +++G YF+PI S
Sbjct: 138 HLNSVGAYFAPISS 151

[65][TOP]
>UniRef100_O04312 Myrosinase-binding protein-like At3g16440 n=2 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB32_ARATH
     Length = 300

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 49/130 (37%), Positives = 73/130 (56%), Gaps = 5/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNGDT----EEFVIDYPNEYLIS 434
      +DGVKK+ +   I ++  Y+K + +V  HG  DT  EEF +DYP+EY+ +
Sbjct: 173 FDGVKKVYIGQAQDGISAVKFVYDKGAEDIVGDEHG---NDTLLGFEEFQLDYPSEYITA 229

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEGTY+ +   VI L FKT+K + SP +G +GT F L+ +G IVGF+G+   
Sbjct: 230 VEGTYDKIFGFETEVINMLRFKTNK-KTSPPFGIEAGTAFELKEEGCKIVGFHGKVSAVL 288

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
       GV+ P+
Sbjct: 289 HQFGVHILPV 298

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 49/126 (38%), Positives = 72/126 (57%), Gaps = 3/126 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+K+ V   + INV YE  Q VV  HG K+  E F +D ++Y+++V+ 
Sbjct: 21 HDGVRKVHVGQGLDGVSFINVVYENGSQEVVGGEHGKKSLIGIETFEVD-ADDYIVAVQV 79

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      TY+ +  + +I S+ F T KG+ SP YG + KFVL E G +VGF+GR G  A
Sbjct: 80 TYDKIFGYDSDIITSITFSTFKGKTSPPYGLDTENKFVLKEKNGGKLVGFHGRAGEILYA 139

Query: 247 IGVYFS 230
      +G YF+
Sbjct: 140 LGAYFT 145

[66][TOP]
>UniRef100_Q9SAV0 Myrosinase-binding protein-like At1g52040 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB12_ARATH
     Length = 462

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 6e-14
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG K  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 329 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 388

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL+FKT+K R S +G +G F L+ G +VGF+G+ G   I
Sbjct: 389 YYDKIFGVEAEVVTSLMFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQI 447

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 448 GVHIVPI 454

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 46/126 (36%), Positives = 74/126 (58%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ V  + + + +YEKDG+ TR HG M  TEEF +D ++Y+ S+E +
Sbjct: 176 FDHVRKVYVGQGESGVAYVKFEYEKDGKRETRDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVS 234

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +  N ++ +L+FKTSKG SP +G V+ KF L + G + GF+G+   A+
Sbjct: 235 VDKVFGYNSEIVTALVFKTSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYAL 294

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF+P
Sbjct: 295 GAYFAP 300

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 8e-11
 Identities = 48/134 (35%), Positives = 72/134 (53%), Gaps = 5/134 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNGDTEEFV-IDYPNEYLISV 431
      + +DGV KI V   I I DY K+GQ   +HG+K  T  + I +P EYLIS+
Sbjct: 24 AEHDGVTKIYVAAGGLGIEQIRFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISM 83

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV---SGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      EG Y   D+ +I+ + FK++K  S +G+   GT+F L+  N I+ F+G  
Sbjct: 84 EGWY-----DSTNIIQGIQFKSNK-HTSQYFGYEFLGDGTQFSLQVNDNKIISFHGFADS 137

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS 218
       +++G YF+PI S
Sbjct: 138 HLNSVGAYFAPISS 151

[67][TOP]
>UniRef100_O65187 Myrosinase-binding protein homolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O65187_ARATH
     Length = 462

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 1e-13
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG K  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 329 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 388

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL FKT+K R S +G +G F L+ G +VGF+G+ G   I
Sbjct: 389 YYDKIFGVEAEVVTSLTFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQI 447

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 448 GVHIVPI 454

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 46/126 (36%), Positives = 74/126 (58%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ V  + + + +YEKDG+ TR HG M  TEEF +D ++Y+ S+E +
Sbjct: 176 FDHVRKVYVGQGESGVAYVKFEYEKDGKRETRDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVS 234

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +  N ++ +L+FKTSKG SP +G V+ KF L + G + GF+G+   A+
Sbjct: 235 VDKVFGYNSEIVTALVFKTSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYAL 294

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF+P
Sbjct: 295 GAYFAP 300

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 50/134 (37%), Positives = 73/134 (54%), Gaps = 5/134 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNGDTEEFV-IDYPNEYLISV 431
      + +DGV KI V   I I DY K+GQ   +HG+K  T  + I +P EYLIS+
Sbjct: 24 AEHDGVTKIYVAAGGLGIEQIRFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISM 83

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG---FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      EG Y   D+ +I+ + FK++K  S +G  F GT+F L+  N I+GF+G  
Sbjct: 84 EGWY-----DSTNIIQGIQFKSNK-HTSQYFGYEFFGDGTQFSLQVNDNKIIGFHGFADS 137

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS 218
       +++G YF+PI S
Sbjct: 138 HLNSVGAYFAPISS 151

[68][TOP]
>UniRef100_UPI0001983E0A PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983E0A
     Length = 257

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y GV+ I++ Y  I I V Y+K+G+ VT ++ G+  T E + YP E LISV 
Sbjct: 91 SYSGVRGITIVY-DRCIDWIRVVYDKNGKPVTGQKHGGVGGNKTAEVKLQYPEEILISVS 149

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +   VIRSL FK+++  P +G  GT F L  G IVGF GR G  DA
Sbjct: 150 GHYCPVVYGGSPVIRSLTFKSNRRTFGP-FGVEEGTPFSLSMDGGRIVGFQGRSGWYLDA 208

Query: 247 IGVYFS 230
      IG + S
Sbjct: 209 IGFHLS 214

[69][TOP]
>UniRef100_Q1EMP9 Jacalin-domain protein n=1 Tax=Plantago major RepID=Q1EMP9_PLAMJ
     Length = 197

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 50/128 (39%), Positives = 73/128 (57%), Gaps = 2/128 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y GV++I++TY  I SI + YEK+G+ V+ ++ G+  T E + +P+E L SV 
Sbjct: 41 SYSGVREITLTY-GRCIDSIRIVYEKNGKPVSGEKHGGVGGFKTTEIKLQFPDEVLTSVS 99

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G  +   VIRSL FK++K  P +G  G+ F  +G IVGF GR+G  DA
Sbjct: 100 GHCCPVVHGGSPVIRSLTFKSNKRTFGP-FGVEEGSPFSFPMEGGQIVGFKGRNGWFVDA 158

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG + SPI
Sbjct: 159 IGFHISPI 166

[70][TOP]
>UniRef100_A7P6V3 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6V3_VITVI
     Length = 184

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y GV+ I++ Y  I I V Y+K+G+ VT ++ G+  T E + YP E LISV 
Sbjct: 18 SYSGVRGITIVY-DRCIDWIRVVYDKNGKPVTGQKHGGVGGNKTAEVKLQYPEEILISVS 76

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +   VIRSL FK+++  P +G  GT F L  G IVGF GR G  DA
Sbjct: 77 GHYCPVVYGGSPVIRSLTFKSNRRTFGP-FGVEEGTPFSLSMDGGRIVGFQGRSGWYLDA 135

Query: 247 IGVYFS 230
      IG + S
Sbjct: 136 IGFHLS 141

[71][TOP]
>UniRef100_Q9SSM3 Similar to jacalin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SSM3_ARATH
     Length = 176

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 48/125 (38%), Positives = 66/125 (52%), Gaps = 2/125 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV++I + Y  I SI+V Y+K+G+   ++ G+  T E + YP EYL V G
Sbjct: 31 YDGVREIRLVY-DHCIDSISVIYDKNGKPAKSEKHGGVGGNKTSEIKLQYPEEYLTGVSG 89

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y + +  VIRS+ FK++K  P YG  GT F   G IVG GR G  D+I
Sbjct: 90 YYCPMVNSGTPVIRSMTFKSNKQVYGP-YGVEQGTPFTFSVNGGRIVGMNGRSGWYLDSI 148

Query: 244 GVYFS 230
      G + S
Sbjct: 149 GFHLS 153

[72][TOP]
>UniRef100_Q0WLK6 Putative uncharacterized protein At1g52040 (Fragment) n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q0WLK6_ARATH
     Length = 147

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 48/127 (37%), Positives = 70/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG K  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 14 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 73

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL+ KT+K R S +G +G F L+ G +VGF+G+ G   I
Sbjct: 74 YYDKIFGVEAEVVTSLMLKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQI 132

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 133 GVHIVPI 139

[73][TOP]
>UniRef100_P93658 Jasmonate inducible protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=P93658_BRANA
     Length = 680

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 43/127 (33%), Positives = 68/127 (53%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK-DGQVVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DG++K+SV   I ++  Y K  +++  HG    EEF ++YP+EY+ V G
Sbjct: 553 FDGIRKVSVGQTYDGIGAVKFVYNKGSSEIIGDEHGKSTLLGFEEFELNYPSEYITEVHG 612

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY+ +  N ++ L FKT+K   +G +GT F L+ +G+ IVGF+G G   
Sbjct: 613 TYDKISASNSAIVNMLTFKTNKPATYGPFGLNAGTPFDLKEEGHKIVGFHGSSGDLLHKF 672

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 673 GVHVLPI 679

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 48/131 (36%), Positives = 66/131 (50%), Gaps = 6/131 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      +D VKK+SV  + I ++ +Y   VV  G + G    EEF +  +EY+ 
Sbjct: 401 HDNVKKVSVGQGTDGIAAVKFEYRNGSSVVI---GAERGTPTLLGYEEFELA-SDEYITI 456

Query: 433 VEGTYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      VEG Y+ IL D  + SL F T+KG  P YG  T F + G+ I GF+GR G 
Sbjct: 457 VEGYYDKILGSDG---LTSLTFHTNKGTYGP-YGLEGSTHFEFKEDGHKITGFHGRAGAT 512

Query: 256 FDAIGVYFSPI 224
       AIGVY +P+
Sbjct: 513 ISAIGVYLAPV 523

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 44/117 (37%), Positives = 66/117 (56%), Gaps = 6/117 (5%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGM---KNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      S++DGV KI+V   ++ +  Y K GQ   G   G T+E +I++P+E+LIS
Sbjct: 244 SDHDGVAKITVRTGGAGVQYVQFGYVKAGQPKQGALGGVQGSRGSTKEILINHPDEHLIS 303

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGF---VSGTKFVLESQGNAIVGFYG 272
      VEG Y   D+ +I + FKT++ + S  G+  SGTKF L+ QG I+GF+G
Sbjct: 304 VEGWY-----DSSNIIIGIQFKTNQ-KTSDYMGYDFDGSGTKFTLQVQGKKIIGFHG 354

[74][TOP]
>UniRef100_Q9LIF8 Jasmonate inducible protein-like; myrosinase-binding protein n=2
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LIF8_ARATH
     Length = 460

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 47/127 (37%), Positives = 74/127 (58%), Gaps = 3/127 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+++ +  + + + +YEKD + +R HG K   E F +D P++Y+ SVE 
Sbjct: 164 HDHVRRVYIGQGDSGVTYVKFEYEKDDKKESREHGKKTLLGAEVFEVD-PDDYITSVEVQ 222

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGG-AFDA 248
      + +  + VI SLIFKTSKG+ SP +G   K+ L + G +VGF+GR GG  +A
Sbjct: 223 SDRIFGQDTEVITSLIFKTSKGKFSPPFGLEGSQKYELKDKNGGKLVGFHGRVGGELLNA 282

Query: 247 IGVYFSP 227
      +G YF+P
Sbjct: 283 LGAYFAP 289

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 42/128 (32%), Positives = 69/128 (53%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      ++GV+K+ +  + + +  Y+KD + V  HG +   EEF+++YPNEY+ SVE 
Sbjct: 332 HEGVRKVYIGQGDSGVSYVKFVYDKDSKEVPGNDHGKRTLLAPEEFLLEYPNEYITSVEL 391

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG-AFDA 248
      Y+ +   +I L F T+K R SP +G    +L+ G+ IVGF+G+ G   
Sbjct: 392 NYDKIFGTEGEIITMLRFTTNK-RTSPPFGLEGAKSVLLKEDGHKIVGFHGKAGADIIHQ 450

Query: 247 IGVYFSPI 224
      +GV+ PI
Sbjct: 451 VGVHVKPI 458

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 9e-07
 Identities = 40/125 (32%), Positives = 63/125 (50%), Gaps = 1/125 (0%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNIL 410
      VK++ +TY  +I SI +Y DG   +H  G  + V  P+EY+ V G Y  
Sbjct: 16 VKRVQITY-EDVINSIEAEY--DGDTHNPHHHGTPGKKSDGVSLSPDEYITDVTGYYKTT 72

Query: 409 PDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLES-QGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYF 233
       ++  I +L FKT+K  P YG + +F + + + N I GF G   ++I V+F
Sbjct: 73 GAEDA--IAALAFKTNKTEYGP-YGNKTRNQFSIHAPKDNQIAGFQGISSNVLNSIDVHF 129

Query: 232 SPIPS 218
      +P+PS
Sbjct: 130 APLPS 134

[75][TOP]
>UniRef100_Q7XAX0 Putative myrosinase-binding protein 3 (Fragment) n=1 Tax=Brassica
      rapa subsp. pekinensis RepID=Q7XAX0_BRARP
     Length = 191

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 44/116 (37%), Positives = 68/116 (58%), Gaps = 5/116 (4%)
 Frame = -2

Query: 595 DGVKKISVT----YISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      DGVK ++V   Y S + I ++YE +G+  R HG  G+ +EF ++YP + +++V 
Sbjct: 78 DGVKTLTVGADEWYHS--VTYIKIEYENNGKDEVREHGTNRGELQEFSVNYPEDSIVAVG 135

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDG 263
      GTYN + + + +I SL F TSKG SP +G  G +F L+ + G + G YGR G
Sbjct: 136 GTYNHIFNYDTTLITSLHFTTSKGFTSPLFGVAKGKEFELQGENGEKLRGIYGRAG 191

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 30/63 (47%), Positives = 40/63 (63%), Gaps = 7/63 (11%)
 Frame = -2

Query: 391 VIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS------GTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYF 233
      +I+SLIFKT+ GR SP G +   GT+F LE + G ++GF+GR G A DAIG F
Sbjct: 2  LIKSLIFKTNTGRTSPILGGTTESGQPAGTEFTLEGKYGEKLIGFFGRAGQALDAIGANF 61

Query: 232 SPI 224
      P+
Sbjct: 62 GPL 64

[76][TOP]
>UniRef100_Q56Z10 Putative uncharacterized protein At1g52030 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q56Z10_ARATH
     Length = 202

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 4e-13
 Identities = 49/127 (38%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +DGV+KI V  + + + +Y K Q +  HG +  TE F +DYP+EY+ SVEG
Sbjct: 69 FDGVRKILVGQGNDGVAFVTFEYNKGSQAILGDRHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEG 128

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +   V+ SL FKT+K R S +G +G F L  G IVGF+G+ G   I
Sbjct: 129 YYDKIFGVEAEVVTSLTFKTNK-RTSQPFGMTAGEHFELNEDGYKIVGFHGKAGDLVHQI 187

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV+ PI
Sbjct: 188 GVHAVPI 194

[77][TOP]
>UniRef100_O04316 Nitrile-specifier protein 4 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP4_ARATH
     Length = 619

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 8e-13
 Identities = 50/130 (38%), Positives = 70/130 (53%), Gaps = 3/130 (2%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLIS 434
      S YD V KI V   I +  Y K+GQ    G+K  + + FVI++P E+L+S
Sbjct: 20 SEYDAVTKIQVAAGGNGIEYVKFTYVKNGQTEEAPLRGVKGRSFEADPFVINHPEEHLVS 79

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      VEG YN P+ +L  L FK++K + S  G+ GT F L+ Q  IVGFYG G  
Sbjct: 80 VEGRYN--PEGLIL---GLTFKSNK-KTSDLIGYEDGTPFTLQVQDKKIVGFYGFAGNNL 133

Query: 253 DAIGVYFSPI 224
      ++G YF+P+
Sbjct: 134 HSLGAYFAPL 143

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 48/129 (37%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YD V+K+ V   I + +Y  QVV  HG K   EEF ID ++Y++ VEG
Sbjct: 170 YDNVRKVYVGQAQYGIAFVKFEYVNGSQVVVGDEHGKKTELGVEEFEID-ADDYIVYVEG 228

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
        +   +I L FKT KG+ S    G KFVL QG IVGF+GR   D++
Sbjct: 229 YREKVNGMTSEMITFLSFKTYKGKTSQPIEQRPGIKFVL--QGGKIVGFHGRSTDVLDSL 286

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      G Y S P+
Sbjct: 287 GAYISLSPT 295

[78][TOP]
>UniRef100_Q8LBW1 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8LBW1_ARATH
     Length = 297

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 2e-12
 Identities = 46/125 (36%), Positives = 68/125 (54%), Gaps = 1/125 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y+ VKK+ V  + + + DYEKDG++V+ HG +  TEEF ID P +Y+ V+ 
Sbjct: 22 YENVKKVYVGQGDSGVVYVKFDYEKDGKIVSLEHGKQTLLGTEEFEID-PEDYITYVKVY 80

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y L  + ++ +LIFKT KG+ S +G SG +  E G IVGF+G    ++G
Sbjct: 81 YEKLFGSPIEIVTALIFKTFKGKTSQPFGLTSGEE--AELGGGKIVGFHGTSSDLIHSLG 138

Query: 241 VYFSP 227
      Y P
Sbjct: 139 AYIIP 143

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 1e-10
 Identities = 50/127 (39%), Positives = 69/127 (54%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +D VKKI V  + +   DYEK + V+  HG K   EEFV+ P+EY+ +V G
Sbjct: 171 HDSVKKIYVGQGDSCVTYFKADYEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSG 229

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +  +  I SL FKT+K R S YG  GT+FVLE + +  GFYG+ G   +
Sbjct: 230 YYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK-RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKXXGFYGQAGEYLYKL 288

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV +PI
Sbjct: 289 GVNVAPI 295

[79][TOP]
>UniRef100_Q3YI72 At1g19715-like protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis lyrata
      RepID=Q3YI72_ARALY
     Length = 175

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 2e-12
 Identities = 36/81 (44%), Positives = 52/81 (64%)
 Frame = -2

Query: 463 IDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIV 284
      +DYP+EYLIS+ GTY    L +RSL F++++ + P +G SGT F L  G+ I+
Sbjct: 3  LDYPHEYLISINGTYGSFDVWGTLCVRSLTFESNRRKYGP-FGVESGTFFALPKSGSKII 61

Query: 283 GFYGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      GF+G+ G  DAIGV+ P+P
Sbjct: 62 GFHGKAGWYLDAIGVHIQPVP 82

[80][TOP]
>UniRef100_O49326 Nitrile-specifier protein 2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP2_ARATH
     Length = 471

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 2e-12
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 3/126 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YDGV+K+ V   I + +Y  Q VV  G K   EEF +D P++Y++ VEG
Sbjct: 21 YDGVRKVYVGQGEDGIAFVKFEYVNGSQEVVGDERGKKTLLGAEEFEVD-PDDYIVYVEG 79

Query: 424 TYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      + +    +I +L FKT KG+ SP +G VSGTKFVL QG IVGF+GR   +
Sbjct: 80 YHEKVFGVTTKEIISTLTFKTYKGKTSPPFGIVSGTKFVL--QGGKIVGFHGRSTDVLHS 137

Query: 247 IGVYFS 230
      +G Y S
Sbjct: 138 LGAYIS 143

[81][TOP]
>UniRef100_UPI0001983E0B PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983E0B
     Length = 172

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 4e-12
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 66/126 (52%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y GV++I++ Y  I SI V Y+K+G+ V+  HG  GD T E + YP E LI V 
Sbjct: 32 SYSGVREITIVYAGC-IDSIRVVYDKNGEPVSGDKHGGSGGDQTSEIKLQYPEEKLIGVS 90

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y+    VIRSL K+++  P +G  GT F L  G IVGF GR   DA
Sbjct: 91 GHYHPFGFIGTPVIRSLTLKSNRRTFGP-FGVEEGTPFSLTMDGGQIVGFQGRSDLYLDA 149

Query: 247 IGVYFS 230
      IG  S
Sbjct: 150 IGFRLS 155

[82][TOP]
>UniRef100_A7P6V4 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6V4_VITVI
     Length = 205

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 4e-12
 Identities = 51/126 (40%), Positives = 66/126 (52%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y GV++I++ Y  I SI V Y+K+G+ V+  HG  GD T E + YP E LI V 
Sbjct: 65 SYSGVREITIVYAGC-IDSIRVVYDKNGEPVSGDKHGGSGGDQTSEIKLQYPEEKLIGVS 123

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y+    VIRSL K+++  P +G  GT F L  G IVGF GR   DA
Sbjct: 124 GHYHPFGFIGTPVIRSLTLKSNRRTFGP-FGVEEGTPFSLTMDGGQIVGFQGRSDLYLDA 182

Query: 247 IGVYFS 230
      IG  S
Sbjct: 183 IGFRLS 188

[83][TOP]
>UniRef100_Q7XAX5 Putative myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica
      rapa subsp. pekinensis RepID=Q7XAX5_BRARP
     Length = 117

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 5e-12
 Identities = 43/90 (47%), Positives = 59/90 (65%), Gaps = 2/90 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEK-DGQVVTRYHGMKNGDTEEFVI-DYPNEYLISVEG 425
      Y+GV+K+ V   I I DY K DGQVVTR +G K + +EF++ +P+E + +VEG
Sbjct: 19 YEGVRKVYVGQDLKRITYIKFDYVKVDGQVVTREYGTKGQNPKEFIVAQHPDEQITAVEG 78

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG 335
      +YN +   VI SL+FKTSKGR SPT+G
Sbjct: 79 SYNKVGLLGTDVITSLVFKTSKGRKSPTFG 108

[84][TOP]
>UniRef100_Q3YIC1 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YIC1_ARATH
     Length = 175

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 5e-12
 Identities = 38/80 (47%), Positives = 51/80 (63%)
 Frame = -2

Query: 460 DYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVG 281
      DYP+EYLISV GTY    + IRSL F++++ + P +G SGT F L  G+ I+G
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICIRSLTFESNRRKYGP-FGVDSGTFFALPKSGSKIIG 62

Query: 280 FYGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      F+G+ G  DAIGV+ PIP
Sbjct: 63 FHGKAGWYLDAIGVHTQPIP 82

[85][TOP]
>UniRef100_Q3YID0 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YID0_ARATH
     Length = 175

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 7e-12
 Identities = 37/80 (46%), Positives = 51/80 (63%)
 Frame = -2

Query: 460 DYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVG 281
      DYP+EYLISV GTY    + +RSL F++++ + P +G SGT F L  G+ I+G
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICVRSLTFESNRRKYGP-FGVDSGTFFALPKSGSKIIG 62

Query: 280 FYGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      F+G+ G  DAIGV+ PIP
Sbjct: 63 FHGKAGWYLDAIGVHTQPIP 82

[86][TOP]
>UniRef100_Q3YIB8 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YIB8_ARATH
     Length = 172

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 7e-12
 Identities = 37/80 (46%), Positives = 51/80 (63%)
 Frame = -2

Query: 460 DYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVG 281
      DYP+EYLISV GTY    + +RSL F++++ + P +G SGT F L  G+ I+G
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICVRSLTFESNRRKYGP-FGVDSGTFFALPKSGSKIIG 62

Query: 280 FYGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      F+G+ G  DAIGV+ PIP
Sbjct: 63 FHGKAGWYLDAIGVHTQPIP 82

[87][TOP]
>UniRef100_B4FQY9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FQY9_MAIZE
     Length = 596

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 7e-12
 Identities = 45/122 (36%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK+I V   I SI ++Y++ G + + HG   T  +D+P+E L V G 
Sbjct: 456 YTGVKQIYVMR-GAFIGSIQIEYDRSGHSIWSSRHGNSGHITHRVKLDFPHEVLTCVYGY 514

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  +D  V+RSL F T++G+ P +G  G F  +  +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 515 YNTSKEDGPRVLRSLTFLTNRGKYGP-FGDEFGAYFSSATTEGKVVGFHGRSGQHLDAIG 573

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 574 VH 575

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 1e-09
 Identities = 46/123 (37%), Positives = 66/123 (53%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNGDT-EEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV +I++T + I SI V Y+++GQ V  HG +G  ++ + D+P+E L + G
Sbjct: 266 YTGVWQINLTR-AVGISSIKVLYDRNGQAVWGNKHGFSSGVIPDKIIFDFPSEVLTHITG 324

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+    V+RSL F T+K  P YG  GT F    IVGF+GR+G  D I
Sbjct: 325 FYDSAIIMGPTVVRSLTFHTNKRTYGP-YGDEYGTYFSTSFTNGRIVGFHGREGWYIDGI 383

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 384 GVH 386

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 41/128 (32%), Positives = 70/128 (54%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      Y +++I + +  I SI ++Y+ G+ V + HG +G +T++ +D+P+E L+SV 
Sbjct: 30 YSTIRQIVIGH-GAAIDSIRIEYDLKGRSVWSETHGGTDGGSETDKVKLDFPDEVLVSVS 88

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +  V +IRSL F+++   P +G  GT F L   I+GF+GR G  ++
Sbjct: 89 GHYGSVCGTPV-IIRSLTFQSNSSTYGP-FGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNS 146

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG Y  +
Sbjct: 147 IGFYLKQV 154

[88][TOP]
>UniRef100_Q56Z22 Putative lectin (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q56Z22_ARATH
     Length = 143

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 9e-12
 Identities = 52/127 (40%), Positives = 71/127 (55%), Gaps = 2/127 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      +D VKKI V  + +   DYEK + V+  HG K   EEFV+ P+EY+ +V G
Sbjct: 17 HDSVKKIYVGQGDSCVTYFKADYEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSG 75

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+ +  +  I SL FKT+K R S YG  GT+FVLE + + IVGFYG+ G   +
Sbjct: 76 YYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK-RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKIVGFYGQAGEYLYKL 134

Query: 244 GVYFSPI 224
      GV +PI
Sbjct: 135 GVNVAPI 141

[89][TOP]
>UniRef100_Q8LGR3 Mannose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LGR3_MORNI
     Length = 161

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 50/129 (38%), Positives = 71/129 (55%), Gaps = 5/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD---TEEFVIDYPNEYLISV 431
      +Y G+++I++++  I + +V Y+ +GQ T   N   T + +D+PNE+L+SV
Sbjct: 34 SYTGIREINLSH-GDAIGAFSVIYDLNGQPFTGPTHPGNEPSFKTVKITLDFPNEFLVSV 92

Query: 430 EGTYNILPD--DNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      G  +LP    VIRSL FKT+K  P YG  GT F L +  IVGF GR G 
Sbjct: 93 SGYTGVLPRLATGKDVIRSLTFKTNKKTYGP-YGKEEGTPFSLPIENGLIVGFKGRSGFV 151

Query: 256 FDAIGVYFS 230
      DAIGV+ S
Sbjct: 152 VDAIGVHLS 160

[90][TOP]
>UniRef100_Q9ZU23 F5F19.6 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU23_ARATH
     Length = 730

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 2e-11
 Identities = 48/134 (35%), Positives = 74/134 (55%), Gaps = 5/134 (3%)
 Frame = -2

Query: 604 SNYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKN-GDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      +++DGV KI V   I I DY K+GQ+  +HG+K G T  I +P+EYL+SV
Sbjct: 448 TDHDGVMKIHVAVGGLGIEQIRFDYVKNGQLKEGPFHGVKGRGGTSTIEISHPDEYLVSV 507

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFV---SGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      EG Y   D+ +I+ + F+++K  S +G+   GT+F L+   I+GF+G  
Sbjct: 508 EGLY-----DSSNIIQGIQFQSNK-HTSQYFGYEYYGDGTQFSLQVNEKKIIGFHGFADS 561

Query: 259 AFDAIGVYFSPIPS 218
       +++G YF PI S
Sbjct: 562 HLNSLGAYFVPISS 575

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 6e-11
 Identities = 43/126 (34%), Positives = 69/126 (54%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHG-MKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      +D V+K+ V  + + + DYEKDG+ T+ HG M  TEEF +D ++Y+ S+E 
Sbjct: 603 FDHVRKVYVGQGDSGVAYVKFDYEKDGKKETQEHGKMTLSGTEEFEVD-SDDYITSMEVY 661

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKF-VLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      + +   ++ +L FKT KG SP +G + K+ V + +G + GF+G+   AI
Sbjct: 662 VDKVYGYKSEIVIALTFKTFKGETSPRFGIETENKYEVKDGKGGKLAGFHGKASDVLYAI 721

Query: 244 GVYFSP 227
      G YF P
Sbjct: 722 GAYFIP 727

[91][TOP]
>UniRef100_C5Z0S3 Putative uncharacterized protein Sb09g024950 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z0S3_SORBI
     Length = 594

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 2e-11
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 66/122 (54%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK+I +   I SI ++Y++ G + + HG   T  +D+P+E L V G 
Sbjct: 454 YTGVKQIYIMR-GAFIGSIQIEYDRSGHSIWSSRHGNSGHITHRVKLDFPHEVLTCVYGY 512

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  +D  V+RSL F T++G+ P +G  G+ F  +  +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 513 YNTNREDGPRVLRSLTFITNRGKYGP-FGDEFGSYFSSATTEGKVVGFHGRSGQHLDAIG 571

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 572 VH 573

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 1e-09
 Identities = 46/123 (37%), Positives = 65/123 (52%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNGDT-EEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV +I++T + I SI V Y+++GQ V  HG  G  ++ + D+P+E L + G
Sbjct: 264 YTGVWQINLTR-AVGISSIKVLYDRNGQAVWGNKHGFSGGVIPDKIIFDFPSEVLTHITG 322

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y+    V+RSL F T+K  P YG  GT F    IVGF+GR+G  D I
Sbjct: 323 FYDSAIIMGPTVVRSLTFHTNKRTYGP-YGDEYGTYFSTSFTNGRIVGFHGREGWYIDGI 381

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 382 GVH 384

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 40/128 (31%), Positives = 67/128 (52%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV---TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      Y +++I + +  I SI ++Y+ G+ V  TR    +T++ +D+P+E L+SV 
Sbjct: 30 YSTIRQIVIGH-GAAIDSIRIEYDLKGRSVWSETRGGTDGGSETDKVKLDFPDEVLVSVS 88

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +  V +IRSL F+++   P +G  GT F L   I+GF+GR G  ++
Sbjct: 89 GHYGSVCGTPV-IIRSLTFQSNSSTYGP-FGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNS 146

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG Y  +
Sbjct: 147 IGFYLKQV 154

[92][TOP]
>UniRef100_B8AW75 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AW75_ORYSI
     Length = 202

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 2e-11
 Identities = 44/129 (34%), Positives = 69/129 (53%), Gaps = 4/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + GV+ I+++Y  I SI V+Y+++G V  R+ G   T + + +P EYL +V G
Sbjct: 26 HTGVRSITLSY-DRCIDSIAVEYDRNGVAVAGERHGGAGGNQTTQIKLGFPEEYLTAVSG 84

Query: 424 TYNILPDDNV-LVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-GTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      Y +    IR L F+T++  P G + GT F   G AIVGF+GR G  D
Sbjct: 85 HYAAVAQGGAPAAIRWLAFRTNRREYGPLGGGAAEGTPFAFPVDGGAIVGFWGRSGRQLD 144

Query: 250 AIGVYFSPI 224
      A+G++ +P+
Sbjct: 145 AVGLHVAPL 153

[93][TOP]
>UniRef100_B9GRI6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GRI6_POPTR
     Length = 520

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 47/123 (38%), Positives = 67/123 (54%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y G+++I ++   I SI V Y++DGQ   HG  G +++ + DYP E L V G
Sbjct: 181 YTGIRQIHLSR-HVGIASIRVQYDRDGQATWGSKHGKGGGFKSDKIIFDYPYEILTRVTG 239

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY L   +IRSL F T+KG+ P +G  G F +   I+GF+GR+G  DAI
Sbjct: 240 TYGPLMYMGPNIIRSLTFYTNKGKHGP-FGEEQGPTFTNKIDEGKIIGFHGREGFLLDAI 298

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 299 GVH 301

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 43/125 (34%), Positives = 66/125 (52%), Gaps = 4/125 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRY-HGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G+K+I +T  + SI ++Y+++GQ V  HG  G T  + P+E L+ + G
Sbjct: 377 FSGIKQIFITRAEAMC-SIQIEYDRNGQSVWSIKHGGNGGTATHRVKLQCPHEVLVCLSG 435

Query: 424 TYNILPDD--NVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      Y + D + VI+SL F TS+G  P +G  GT F  +  +VGF+GR   D
Sbjct: 436 YYGPIGSDGNSPKVIKSLTFHTSRGNYGP-FGEEIGTFFTSTTTEGKVVGFHGRSSAYMD 494

Query: 250 AIGVY 236
      AIGV+
Sbjct: 495 AIGVH 499

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 32/80 (40%), Positives = 45/80 (56%)
 Frame = -2

Query: 463 IDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIV 284
      +D P+E+L SV G Y L   + +RSL F+++K  P +G  GT F   G IV
Sbjct: 7  LDCPDEFLTSVHGYYGSLDGWGPVFVRSLTFRSNKKTYGP-FGVEQGTYFSFPMSGGKIV 65

Query: 283 GFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 224
      GF+G+ G  DAIG+Y P+
Sbjct: 66 GFHGKSGWYLDAIGIYLKPL 85

[94][TOP]
>UniRef100_B9ETA3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9ETA3_ORYSJ
     Length = 833

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 3e-11
 Identities = 42/122 (34%), Positives = 67/122 (54%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK+I +  + I S+ ++Y++ GQ + + HG   T  +DYP+E L + G 
Sbjct: 688 YTGVKQIYIMR-ADFIGSVQIEYDRSGQSIWSTRHGNGGQITHRIKLDYPHEVLNCIYGY 746

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  D+  V+RS+  +++G+ P +G  GT F  +  +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 747 YNTCQDEGPRVLRSITLVSNRGKYGP-FGEEVGTYFSSATTEGKVVGFHGRSGLYLDAIG 805

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 806 VH 807

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 41/122 (33%), Positives = 68/122 (55%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEGTYN 416
      V+++ +T+  I SI ++Y+ G+ V + HG  G T++ +DYP E L SV G Y 
Sbjct: 272 VRQVVITH-GAAIDSIKIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYG 330

Query: 415 ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE-SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      L   +V+RSL F+++ + P +G  GT F L +  ++GF+G+ G  D+IG 
Sbjct: 331 SL--GGCIVVRSLTFRSNLSKYGP-FGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGC 387

Query: 238 YF 233
      +F
Sbjct: 388 HF 389

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 43/126 (34%), Positives = 67/126 (53%), Gaps = 5/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GV++I++   I ++ V Y+++GQ +  G K G +   E+ V D+P+E L 
Sbjct: 501 YTGVRQINLKR-GLGISTMKVLYDRNGQAIW---GDKRGSSGAARAEKVVFDFPSEILTH 556

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      + G ++    VI+SL F T+K  P +G +GT F    IVGF+GRDG  
Sbjct: 557 ITGYFSSTMIMGSTVIKSLTFHTTKKSHGP-FGDETGTFFSSCLTEGRIVGFHGRDGWYI 615

Query: 253 DAIGVY 236
      D+IGV+
Sbjct: 616 DSIGVH 621

[95][TOP]
>UniRef100_B8AA71 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AA71_ORYSI
     Length = 833

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 3e-11
 Identities = 42/122 (34%), Positives = 67/122 (54%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK+I +  + I S+ ++Y++ GQ + + HG   T  +DYP+E L + G 
Sbjct: 688 YTGVKQIYIMR-ADFIGSVQIEYDRSGQSIWSTRHGNGGQITHRIKLDYPHEVLNCIYGY 746

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  D+  V+RS+  +++G+ P +G  GT F  +  +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 747 YNTCQDEGPRVLRSITLVSNRGKYGP-FGEEVGTYFSSATTEGKVVGFHGRSGLYLDAIG 805

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 806 VH 807

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 2e-08
 Identities = 42/122 (34%), Positives = 68/122 (55%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEGTYN 416
      V++I +T+  I SI ++Y+ G+ V + HG  G T++ +DYP E L SV G Y 
Sbjct: 272 VRQIVITH-GAAIDSIKIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYG 330

Query: 415 ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE-SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      L   +V+RSL F+++ + P +G  GT F L +  ++GF+G+ G  D+IG 
Sbjct: 331 SL--GGCIVVRSLTFRSNLSKYGP-FGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGC 387

Query: 238 YF 233
      +F
Sbjct: 388 HF 389

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 45/126 (35%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 5/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GV++I++T   I S+ V Y+++GQ +  G K G +   E+ V D+P+E L 
Sbjct: 501 YTGVRQINLTR-GLGISSMKVLYDRNGQAIW---GDKRGSSGAARAEKVVFDFPSEILTH 556

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      + G ++    VI+SL F T+K  P +G +GT F    IVGF+GRDG  
Sbjct: 557 ITGYFSSTMIMGSTVIKSLTFHTTKKSHGP-FGDETGTFFSSCLTEGRIVGFHGRDGWYI 615

Query: 253 DAIGVY 236
      D+IGV+
Sbjct: 616 DSIGVH 621

[96][TOP]
>UniRef100_Q6L4X6 Os05g0508400 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6L4X6_ORYSJ
     Length = 604

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 3e-11
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK++ V  T I SI ++Y++ Q V + HG   T  +DYP+E L V G 
Sbjct: 464 YTGVKQVYVMR-GTFIGSIQIEYDRGDQSVWSARHGTSGHITHRIKLDYPHEVLTCVYGY 522

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  ++  V+RS+ F +++G+ P +G  G F    +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 523 YNTNREEGPRVLRSITFISNRGKYGP-FGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIG 581

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 582 VH 583

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/128 (32%), Positives = 71/128 (55%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      Y V+++ +T+  I SI ++Y+ G V + HG +G +T++ +D+P+E L+SV 
Sbjct: 30 YSTVRQVIITH-GAAIDSIRIEYDLKGSSVWSETHGSTDGGSETDKVKLDFPDEILVSVS 88

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +  V +IRSL F++++  P +G  GT F L   I+GF+GR G  ++
Sbjct: 89 GYYGSVCGTPV-IIRSLTFQSNRSIYGP-FGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNS 146

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG Y  +
Sbjct: 147 IGFYLKQV 154

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 3e-10
 Identities = 47/123 (38%), Positives = 64/123 (52%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV +I++T + I SI V Y+++GQ V  HG    ++ V D+P+E L + G
Sbjct: 276 YTGVWQINLTR-AVGITSIKVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITG 334

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y     V+RSL F T+K R P YG  GT F    IVGF+GR+G  D I
Sbjct: 335 YYGTTMIMGPTVVRSLTFHTNKRRYGP-YGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGI 393

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 394 GVH 396

[97][TOP]
>UniRef100_B9FKI4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9FKI4_ORYSJ
     Length = 1105

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 3e-11
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK++ V  T I SI ++Y++ Q V + HG   T  +DYP+E L V G 
Sbjct: 965 YTGVKQVYVMR-GTFIGSIQIEYDRGDQSVWSARHGTSGHITHRIKLDYPHEVLTCVYGY 1023

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  ++  V+RS+ F +++G+ P +G  G F    +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 1024 YNTNREEGPRVLRSITFISNRGKYGP-FGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIG 1082

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 1083 VH 1084

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/128 (32%), Positives = 71/128 (55%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      Y V+++ +T+  I SI ++Y+ G V + HG +G +T++ +D+P+E L+SV 
Sbjct: 531 YSTVRQVIITH-GAAIDSIRIEYDLKGSSVWSETHGSTDGGSETDKVKLDFPDEILVSVS 589

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +  V +IRSL F++++  P +G  GT F L   I+GF+GR G  ++
Sbjct: 590 GYYGSVCGTPV-IIRSLTFQSNRSIYGP-FGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNS 647

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG Y  +
Sbjct: 648 IGFYLKQV 655

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 3e-10
 Identities = 47/123 (38%), Positives = 64/123 (52%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV +I++T + I SI V Y+++GQ V  HG    ++ V D+P+E L + G
Sbjct: 777 YTGVWQINLTR-AVGITSIKVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITG 835

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
       Y     V+RSL F T+K R P YG  GT F    IVGF+GR+G  D I
Sbjct: 836 YYGTTMIMGPTVVRSLTFHTNKRRYGP-YGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGI 894

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 895 GVH 897

[98][TOP]
>UniRef100_A2Y6C7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Y6C7_ORYSI
     Length = 724

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 3e-11
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 1/122 (0%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      Y GVK++ V  T I SI ++Y++ Q V + HG   T  +DYP+E L V G 
Sbjct: 584 YTGVKQVYVMR-GTFIGSIQIEYDRGDQSVWSARHGTSGHITHRIKLDYPHEVLTCVYGY 642

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      YN  ++  V+RS+ F +++G+ P +G  G F    +VGF+GR G  DAIG
Sbjct: 643 YNTNREEGPRVLRSITFISNRGKYGP-FGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIG 701

Query: 241 VY 236
      V+
Sbjct: 702 VH 703

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/128 (32%), Positives = 71/128 (55%), Gaps = 3/128 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNG--DTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      Y V+++ +T+  I SI ++Y+ G V + HG +G +T++ +D+P+E L+SV 
Sbjct: 150 YSTVRQVIITH-GAAIDSIRIEYDLKGSSVWSETHGSTDGGSETDKVKLDFPDEILVSVS 208

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y +  V +IRSL F++++  P +G  GT F L   I+GF+GR G  ++
Sbjct: 209 GYYGSVCGTPV-IIRSLTFQSNRSIYGP-FGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNS 266

Query: 247 IGVYFSPI 224
      IG Y  +
Sbjct: 267 IGFYLKQV 274

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 3e-10
 Identities = 47/123 (38%), Positives = 64/123 (52%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT-RYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y GV +I++T + I SI V Y+++GQ V  HG    ++ V D+P+E L + G
Sbjct: 396 YTGVWQINLTR-AVGITSIKVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITG 454

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y     V+RSL F T+K R P YG  GT F    IVGF+GR+G  D I
Sbjct: 455 YYGTTMIMGPTVVRSLTFHTNKRRYGP-YGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGI 513

Query: 244 GVY 236
      GV+
Sbjct: 514 GVH 516

[99][TOP]
>UniRef100_B9R811 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9R811_RICCO
     Length = 540

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 1e-10
 Identities = 41/115 (35%), Positives = 64/115 (55%), Gaps = 6/115 (5%)
 Frame = -2

Query: 553 IRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVEGTY-NILPDDNVL 392
      + SI +Y+K G  T   K+G T   +  DYP+EYL+SV G Y +++   +
Sbjct: 47 VDSIQFEYDKKG---TSVWSEKHGGTGCIKINKVKFDYPDEYLVSVSGHYGSVVEYYGPV 103

Query: 391 VIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
      ++RSL+F+T++ + P +G  GT+F   G +VGF+GR   D+IGVY P
Sbjct: 104 LVRSLMFQTNRRKYGP-FGIQQGTQFSFPLTGGQVVGFHGRSSWYLDSIGVYLKP 157

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 49/141 (34%), Positives = 77/141 (54%), Gaps = 6/141 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G+KKI +   I I ++Y+++GQ   R+ G  G +  ++YP+E L S+ G
Sbjct: 396 FSGIKKIFLAK-GEAIYCIQIEYDRNGQSAWSVRHGGGSEGSSHLIKLEYPHETLTSICG 454

Query: 424 TY-NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      Y +  +D+ VI+SL F T+KG+ P +G  GT F  +  IVGF+GR G  +A
Sbjct: 455 YYGSFTGEDSNSVIKSLTFYTNKGKYGP-FGEEVGTFFTSSNTEGKIVGFHGRSGCYLNA 513

Query: 247 IGVY---FSPIPS*FETIKAI 194
      IGV+  +S PS  ++K I
Sbjct: 514 IGVHMQQWSGDPSYVGSVKTI 534

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 45/133 (33%), Positives = 67/133 (50%), Gaps = 7/133 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GV++I +T  ++ S+ V Y+ GQ +  G KNG +   ++  DYP+E L 
Sbjct: 226 YTGVREIHITRYGGVL-SLRVCYDLSGQAIW---GNKNGGSGGIRLDKIAFDYPSEILTH 281

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V G Y     V++SL F T+K + P +G  G F    +VGF+GR G  
Sbjct: 282 VTGYYGSTILRGPTVVKSLTFHTNKRKYGP-FGDEQGISFSSGPNNGIVVGFHGRKGWFI 340

Query: 253 DAIGVYFS--PIP 221
      D+IGV+ + PIP
Sbjct: 341 DSIGVHVAEKPIP 353

[100][TOP]
>UniRef100_UPI00019851DB PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019851DB
     Length = 589

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 42/126 (33%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y V+++ + +  I SI ++Y+K+G V + HG  G T  +D P+E+L S+ G
Sbjct: 26 YSTVRQLVIAH-GVGIDSILIEYDKNGSSVWSEKHGGSGGTRTNRVKLDSPDEFLTSIHG 84

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y L +  + +RSL +++K  P +G  G F L + G I+GF+G+ G  DAI
Sbjct: 85 HYGSLLERGPVFVRSLTLESNKRTYGP-FGIEQGIYFSLPTTGGKIIGFHGKSGWYLDAI 143

Query: 244 GVYFSP 227
      GV+ P
Sbjct: 144 GVHLKP 149

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 47/124 (37%), Positives = 68/124 (54%), Gaps = 5/124 (4%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVE 428
      GV++I+++  ++ SI V Y+++GQ V  G KNG T   ++ VIDYP E L + 
Sbjct: 246 GVRQINLSRNIGIV-SIKVLYDQNGQAVW---GSKNGGTGGFRNDKIVIDYPYEVLTHIT 301

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      G Y     +I+SL F T+K + P +G  GT F  +  IVGF+GR G  DA
Sbjct: 302 GYYAPTMVMGPNIIKSLTFHTTKTKYGP-FGEEQGTPFSSNIKEGVIVGFHGRTGLFIDA 360

Query: 247 IGVY 236
      IGV+
Sbjct: 361 IGVH 364

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 40/124 (32%), Positives = 66/124 (53%), Gaps = 3/124 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G+K+I +T  + SI ++Y ++GQ + T++ G   T  ++YP+E + + G
Sbjct: 448 FSGIKQIYLTRAEAIC-SIQIEYARNGQSIWSTKHGGDYGTTTHRVKLEYPHEVVSCICG 506

Query: 424 TYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      Y I ++  I+SL F TS+G+ P +G  GT F    +VGF+GR   DA
Sbjct: 507 YYGPISINEPWNAIKSLTFYTSRGKYGP-FGEEIGTYFTSTRTEGKVVGFHGRSSLYLDA 565

Query: 247 IGVY 236
      IGV+
Sbjct: 566 IGVH 569

[101][TOP]
>UniRef100_A7NT54 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NT54_VITVI
     Length = 588

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 42/126 (33%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 2/126 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y V+++ + +  I SI ++Y+K+G V + HG  G T  +D P+E+L S+ G
Sbjct: 26 YSTVRQLVIAH-GVGIDSILIEYDKNGSSVWSEKHGGSGGTRTNRVKLDSPDEFLTSIHG 84

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      Y L +  + +RSL +++K  P +G  G F L + G I+GF+G+ G  DAI
Sbjct: 85 HYGSLLERGPVFVRSLTLESNKRTYGP-FGIEQGIYFSLPTTGGKIIGFHGKSGWYLDAI 143

Query: 244 GVYFSP 227
      GV+ P
Sbjct: 144 GVHLKP 149

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 40/124 (32%), Positives = 66/124 (53%), Gaps = 3/124 (2%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      + G+K+I +T  + SI ++Y ++GQ + T++ G   T  ++YP+E + + G
Sbjct: 447 FSGIKQIYLTRAEAIC-SIQIEYARNGQSIWSTKHGGDYGTTTHRVKLEYPHEVVSCICG 505

Query: 424 TYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      Y I ++  I+SL F TS+G+ P +G  GT F    +VGF+GR   DA
Sbjct: 506 YYGPISINEPWNAIKSLTFYTSRGKYGP-FGEEIGTYFTSTRTEGKVVGFHGRSSLYLDA 564

Query: 247 IGVY 236
      IGV+
Sbjct: 565 IGVH 568

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 42/115 (36%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 5/115 (4%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVE 428
      GV++I+++  ++ SI V Y+++GQ V  G KNG T   ++ VIDYP E L + 
Sbjct: 256 GVRQINLSRNIGIV-SIKVLYDQNGQAVW---GSKNGGTGGFRNDKIVIDYPYEVLTHIT 311

Query: 427 GTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      G Y     +I+SL F T+K + P +G  GT F  +  IVGF+GR G
Sbjct: 312 GYYAPTMVMGPNIIKSLTFHTTKTKYGP-FGEEQGTPFSSNIKEGVIVGFHGRTG 365

[102][TOP]
>UniRef100_B9H4G5 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G5_POPTR
     Length = 150

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 4e-10
 Identities = 41/123 (33%), Positives = 71/123 (57%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV--TRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y+ V+++ + + +T I SI +Y+K G V  ++ G   T + ++YP+EYL+S+ G
Sbjct: 29 YNTVRQVVICHGAT-IDSIQFEYDKRGSSVWSEKHGGTGCFKTAKVKLNYPDEYLVSISG 87

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
       +  +  +++RSL+F+++K  P +G  GT F +  G IVGF+GR   D+I
Sbjct: 88 HCSRAVEYGPVLVRSLMFESNKKMYGP-FGIQYGTYFSIPMTGGKIVGFHGRSSWYLDSI 146

Query: 244 GVY 236
      GVY
Sbjct: 147 GVY 149

[103][TOP]
>UniRef100_B9H4G2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G2_POPTR
     Length = 142

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 4e-10
 Identities = 47/128 (36%), Positives = 70/128 (54%), Gaps = 7/128 (5%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVID-----YPNEYLIS 434
      Y G+++I ++  ++ SI V Y++DGQ +  G K+G T F D   YP+E LI 
Sbjct: 19 YTGIRQIHLSRHVGIV-SIRVQYDRDGQAIW---GSKHGGTGGFKSDKVKLQYPHEVLIC 74

Query: 433 VEGTYNILPDD--NVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      + G Y + D + VI+SL F TS+G+ P +G  GT F  +  +VGF+GR  
Sbjct: 75 LSGYYGPVGCDEKSPKVIKSLTFHTSRGKYGP-FGEEIGTYFTSTTTEGKVVGFHGRSSS 133

Query: 259 AFDAIGVY 236
       DAIGV+
Sbjct: 134 YMDAIGVH 141

[104][TOP]
>UniRef100_UPI0000DD8CC1 Os01g0706800 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000DD8CC1
     Length = 243

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 5e-10
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 69/134 (51%), Gaps = 11/134 (8%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--------TEEFVIDYPNEYLI 437
      GV+ I++TY  + S+ V+Y+++G V  HG K+G     T E +DYP E+L 
Sbjct: 68 GVRSIALTY-GRFLESMRVEYDRNGHPV---HGEKHGGGGDGRTSRTAEVKLDYPYEFLT 123

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      V G  +   V+RSL F+TS G +  +G S G F  +G +VGF GR G
Sbjct: 124 GVGGRCGPVAHGGSTVVRSLTFRTSTGAVHGPFGDASGDGVPFEYPMEGGVVVGFSGRSG 183

Query: 262 -GAFDAIGVYFSPI 224
        DA+G++ + +
Sbjct: 184 WWHLDAVGLHVAAL 197

[105][TOP]
>UniRef100_Q8S0P0 Chain B, Crystal Structure Of Artocarpin-Mannopentose Complex-like
      n=2 Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=Q8S0P0_ORYSJ
     Length = 213

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 5e-10
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 69/134 (51%), Gaps = 11/134 (8%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--------TEEFVIDYPNEYLI 437
      GV+ I++TY  + S+ V+Y+++G V  HG K+G     T E +DYP E+L 
Sbjct: 38 GVRSIALTY-GRFLESMRVEYDRNGHPV---HGEKHGGGGDGRTSRTAEVKLDYPYEFLT 93

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      V G  +   V+RSL F+TS G +  +G S G F  +G +VGF GR G
Sbjct: 94 GVGGRCGPVAHGGSTVVRSLTFRTSTGAVHGPFGDASGDGVPFEYPMEGGVVVGFSGRSG 153

Query: 262 -GAFDAIGVYFSPI 224
        DA+G++ + +
Sbjct: 154 WWHLDAVGLHVAAL 167

[106][TOP]
>UniRef100_C5XHN0 Putative uncharacterized protein Sb03g032480 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XHN0_SORBI
     Length = 198

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 5e-10
 Identities = 45/132 (34%), Positives = 70/132 (53%), Gaps = 9/132 (6%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDY-EKDGQVVTRYHGMKNGD------TEEFVIDYPNEYLIS 434
      GV+ I+VTY +L S+ V+Y + +G+ V  HG K+G    + + +D+P E+L 
Sbjct: 28 GVRSITVTYGRSL-ESVRVEYADGNGRPV---HGEKHGGGTDRSHSVKIDVDFPYEFLTG 83

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYG--FVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGG 260
      V G Y    LV+RS+ F TS+G +  +G   G F  +G +VGF GR G 
Sbjct: 84 VSGCYGAAHRGAPLVVRSVTFTTSRGTVHGPFGDADADGVPFSYPMEGGVVVGFTGRSGW 143

Query: 259 AFDAIGVYFSPI 224
       DA+G+Y + +
Sbjct: 144 HLDALGLYVAAL 155

[107][TOP]
>UniRef100_B8A8C1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8A8C1_ORYSI
     Length = 203

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 5e-10
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 69/134 (51%), Gaps = 11/134 (8%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGD--------TEEFVIDYPNEYLI 437
      GV+ I++TY  + S+ V+Y+++G V  HG K+G     T E +DYP E+L 
Sbjct: 28 GVRSIALTY-GRFLESMRVEYDRNGHPV---HGEKHGGGGDGRTSRTAEVKLDYPYEFLT 83

Query: 436 SVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS--GTKFVLESQGNAIVGFYGRDG 263
      V G  +   V+RSL F+TS G +  +G S G F  +G +VGF GR G
Sbjct: 84 GVGGRCGPVAHGGSTVVRSLTFRTSTGAVHGPFGDASGDGVPFEYPMEGGVVVGFSGRSG 143

Query: 262 -GAFDAIGVYFSPI 224
        DA+G++ + +
Sbjct: 144 WWHLDAVGLHVAAL 157

[108][TOP]
>UniRef100_Q2L9A8 Agglutinin isoform n=1 Tax=Castanea crenata RepID=Q2L9A8_CASCR
     Length = 310

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 7e-10
 Identities = 35/81 (43%), Positives = 49/81 (60%)
 Frame = -2

Query: 478 TEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ 299
      T++ +++P EYL S+ GT  L   ++IRS+ FKT+KG   YG V+G F  ++
Sbjct: 67 TDKISLNWPEEYLTSISGTVADLWQH--IIIRSISFKTNKGTEYGPYGVVTGQPFSYSTE 124

Query: 298 GNAIVGFYGRDGGAFDAIGVY 236
      G IVGF+GR G  DAIG Y
Sbjct: 125 GGVIVGFHGRSGTLLDAIGAY 145

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 3e-06
 Identities = 36/125 (28%), Positives = 66/125 (52%), Gaps = 4/125 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYE-KDGQ-VVTRYHGMKNGDT-EEFVIDYPNEYLISVE 428
      + ++++ +  ++I +I V Y+ KDG+ +++ HG + G+ +  ++  E+LI + 
Sbjct: 183 FPAIRELHLYVGDSVIHAIRVSYQSKDGEPLLSPKHGGEGGEPIDPIKLEVSKEFLIRIA 242

Query: 427 GTYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G Y +  +  +RS+ F T+K + P YG  G F    +VGF+GR G  D
Sbjct: 243 GFYGPVEGSGSFKALRSITFYTNKAKYGP-YGDEIGQAFTSSVAPGRVVGFHGRSGAYLD 301

Query: 250 AIGVY 236
      AIGV+
Sbjct: 302 AIGVH 306

[109][TOP]
>UniRef100_P82859 Agglutinin n=2 Tax=Castanea crenata RepID=LECA_CASCR
     Length = 309

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 7e-10
 Identities = 35/81 (43%), Positives = 49/81 (60%)
 Frame = -2

Query: 478 TEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ 299
      T++ +++P EYL S+ GT  L   ++IRS+ FKT+KG   YG V+G F  ++
Sbjct: 67 TDKISLNWPEEYLTSISGTVADLWQH--IIIRSISFKTNKGTEYGPYGVVTGQPFSYSTE 124

Query: 298 GNAIVGFYGRDGGAFDAIGVY 236
      G IVGF+GR G  DAIG Y
Sbjct: 125 GGVIVGFHGRSGTLLDAIGAY 145

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 3e-06
 Identities = 36/125 (28%), Positives = 66/125 (52%), Gaps = 4/125 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYE-KDGQ-VVTRYHGMKNGDT-EEFVIDYPNEYLISVE 428
      + ++++ +  ++I +I V Y+ KDG+ +++ HG + G+ +  ++  E+LI + 
Sbjct: 182 FPAIRELHLYVGDSVIHAIRVSYQSKDGEPLLSPKHGGEGGEPIDPIKLEVSKEFLIRIA 241

Query: 427 GTYN-ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G Y +  +  +RS+ F T+K + P YG  G F    +VGF+GR G  D
Sbjct: 242 GFYGPVEGSGSFKALRSITFYTNKAKYGP-YGDEIGQAFTSSVAPGRVVGFHGRSGAYLD 300

Query: 250 AIGVY 236
      AIGV+
Sbjct: 301 AIGVH 305

[110][TOP]
>UniRef100_Q8LGR4 Galactose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LGR4_MORNI
     Length = 216

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 9e-10
 Identities = 48/127 (37%), Positives = 66/127 (51%), Gaps = 4/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQV--VTRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISV 431
      Y G+++I+ Y + T I SI V Y+ +G   ++   G T+ + +D+PNEY++ V
Sbjct: 92 YTGIREINFEYNNETAIGSIQVTYDVNGTPFEAKKHASFIKGFTQVKISLDFPNEYIVEV 151

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G  L   V+RSL FKT+K  P YG SGT F L Q  IVGF G G  D
Sbjct: 152 SGYTGKL--SGYTVVRSLTFKTNKETYGP-YGVTSGTHFKLPIQNGLIVGFKGSVGYWLD 208

Query: 250 AIGVYFS 230
      IG + S
Sbjct: 209 YIGFHLS 215

[111][TOP]
>UniRef100_Q1ESY7 Lectin n=1 Tax=Cycas revoluta RepID=Q1ESY7_CYCRE
     Length = 291

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 48/127 (37%), Positives = 59/127 (46%), Gaps = 6/127 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDG-----QVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      Y G++KI V   ++ S+ ++Y     V  HG  G   V DYPNE L 
Sbjct: 31 YQGIRKI-VIRSGDVVDSLQIEYALKNVAGSVNVCALKHGGDGGKESTIVFDYPNETLTK 89

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGA 257
      +EG Y     VI SL F+T+ R P YG  G F   G+ IVGFYGR G 
Sbjct: 90 IEGFYTN-------VITSLTFETNLKRYGP-YGKAGGKHFESGPAGDGKIVGFYGRSGDY 141

Query: 256 FDAIGVY 236
      DAIGVY
Sbjct: 142 LDAIGVY 148

[112][TOP]
>UniRef100_B2DBE6 Jacalin-related lectin n=1 Tax=Cycas rumphii RepID=B2DBE6_CYCRU
     Length = 291

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 2e-09
 Identities = 48/127 (37%), Positives = 59/127 (46%), Gaps = 6/127 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDG-----QVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      Y G++KI V   ++ S+ ++Y     V  HG  G   V DYPNE L 
Sbjct: 31 YQGIRKI-VIRSGDVVDSLQIEYALKNVAGCVNVCALKHGGDGGKESTIVFDYPNETLTK 89

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGA 257
      +EG Y     VI SL F+T+ R P YG  G F   G+ IVGFYGR G 
Sbjct: 90 IEGFYTN-------VITSLTFETNLKRYGP-YGKAGGKHFESGPAGDGKIVGFYGRSGDY 141

Query: 256 FDAIGVY 236
      DAIGVY
Sbjct: 142 LDAIGVY 148

[113][TOP]
>UniRef100_B9H4G4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G4_POPTR
     Length = 144

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 42/126 (33%), Positives = 67/126 (53%), Gaps = 5/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLIS 434
      Y GV+++ +T  ++ SI + Y+ +G+ +  G KNG +   ++ + DYP+E L 
Sbjct: 23 YTGVREVHLTRYGGVV-SIRICYDLNGKEIW---GSKNGGSGGIRVDKILFDYPSEILTH 78

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      + G Y     V++SL F T+K + P +G  GT F  S  IVGF+GR G  
Sbjct: 79 ITGYYGSTILRGPAVVKSLTFHTNKRKYGP-FGEEQGTSFSSASNNGIIVGFHGRKGWFV 137

Query: 253 DAIGVY 236
      D+IGV+
Sbjct: 138 DSIGVH 143

[114][TOP]
>UniRef100_B9MYG7 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MYG7_POPTR
     Length = 445

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 4e-09
 Identities = 34/86 (39%), Positives = 51/86 (59%)
 Frame = -2

Query: 484 GDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE 305
      G+ + +I++P+E+LIS+ GTY    +L I SL F T++  P +G SGT F + 
Sbjct: 359 GERKTVLINWPSEHLISISGTYGNF--STLLTITSLSFTTNRATYGP-FGTGSGTPFSIP 415

Query: 304 SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
       N +VGF+GR G  DAIG++ P
Sbjct: 416 INNNTVVGFHGRAGHYLDAIGIFVKP 441

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 9e-07
 Identities = 43/126 (34%), Positives = 68/126 (53%), Gaps = 5/126 (3%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDG--QVVTRYHGMKNGDTEE---FVIDYPNEYLISVEG 425
      +K+I + + T I+S++  KDG Q  ++ G  DT E   ID +E+L S+ G
Sbjct: 177 IKEI-IVHEGTNIKSLSF---KDGNDQEYGKFGGNNANDTGEERRIEIDGLSEHLTSITG 232

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
      TY    ++VI SL F T+   P +G +GT F + +G+ ++GF+GR G  DAI
Sbjct: 233 TYGNYA--GIVVITSLSFITNLTTHGP-FGTATGTSFSVPIEGSVVIGFHGRGGHYLDAI 289

Query: 244 GVYFSP 227
      G++ P
Sbjct: 290 GIHVKP 295

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 33/89 (37%), Positives = 49/89 (55%)
 Frame = -2

Query: 484 GDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE 305
      G+ ++ I +P+EYL S+ GTY    +LVI SL F T+   P +G  G F + 
Sbjct: 67 GEQKKIEIQWPSEYLKSISGTYGSYK--GLLVITSLSFITNLTTYGP-FGTAPGETFSIP 123

Query: 304 SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPIPS 218
        A+VGF+GR G  DA+G++ +P S
Sbjct: 124 IADRAVVGFHGRCGYYLDALGIFVTPANS 152

[115][TOP]
>UniRef100_B9MYG5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MYG5_POPTR
     Length = 446

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 4e-09
 Identities = 34/86 (39%), Positives = 51/86 (59%)
 Frame = -2

Query: 484 GDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE 305
      G+ + +I++P+E+LIS+ GTY    +L I SL F T++  P +G SGT F + 
Sbjct: 360 GERKTVLINWPSEHLISISGTYGKF--STLLTITSLSFTTNRATYGP-FGTGSGTPFSIP 416

Query: 304 SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
       N +VGF+GR G  DAIG++ P
Sbjct: 417 INNNTVVGFHGRAGHYLDAIGIFVKP 442

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 6e-08
 Identities = 41/124 (33%), Positives = 69/124 (55%), Gaps = 3/124 (2%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEE---FVIDYPNEYLISVEGTY 419
      +K+I + + T I+S++  + +GQ  ++ G  DT E   ID +E+L S+ GTY
Sbjct: 178 IKEI-IVHEGTNIKSLSFK-DGNGQEYGKFGGKNANDTGEERRIEIDGLSEHLTSITGTY 235

Query: 418 NILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
         ++VI SL F+T+   P +G +GT F + +G+ ++GF+GR G  DAIG+
Sbjct: 236 GDYA--GMVVITSLAFQTNLTTYGP-FGNATGTSFSIPIEGSVVIGFHGRGGHYLDAIGI 292

Query: 238 YFSP 227
      + P
Sbjct: 293 HVKP 296

[116][TOP]
>UniRef100_A9TBR3 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TBR3_PHYPA
     Length = 469

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 6e-09
 Identities = 42/143 (29%), Positives = 69/143 (48%), Gaps = 22/143 (15%)
 Frame = -2

Query: 598 YDG---VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNG------------------ 482
      YDG  V +I V +  + ++ V YE+ G  TR+ G +G         
Sbjct: 325 YDGRGDVVEILVNFSKVAVTTLQVTYEQCG---TRFEGAPHGGAGGDSWKSQIGIGKNLG 381

Query: 481 -DTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE 305
      ++ + +++P E+L+ V+GTY +P   + SL F T+K  P YG SG +F E
Sbjct: 382 EESSKLCLEFPEEFLLQVKGTYGPIPSRTSDAVTSLTFVTNKQTYGP-YGVPSGQEF--E 438

Query: 304 SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVY 236
      +  +VGF+G+ G  D +GV+
Sbjct: 439 TPATGVVGFFGKAGARLDQLGVF 461

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 3e-08
 Identities = 46/126 (36%), Positives = 61/126 (48%), Gaps = 6/126 (4%)
 Frame = -2

Query: 598 YDG---VKKISVTYISTLIRSINVDYEKD--GQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLIS 434
      YDG  V +I VTY + + + V Y +  + + HG  G E+ +DYP EYL 
Sbjct: 21 YDGRGDVVEIDVTYTNDHVTKLQVAYAESTGSRWHSPTHGSHGGHDEKITLDYPEEYLTQ 80

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGN-AIVGFYGRDGGA 257
      V GTY     I S+ F T+KG  P +G  G F ES + IVGF+GR G 
Sbjct: 81 VVGTYG-------RCINSISFITNKGTYGP-FGNTEGEGF--ESPADVVIVGFFGRSGSI 130

Query: 256 FDAIGV 239
      D +GV
Sbjct: 131 IDQLGV 136

[117][TOP]
>UniRef100_Q2VPW4 Lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q2VPW4_ARTHE
     Length = 150

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 44/129 (34%), Positives = 70/129 (54%), Gaps = 5/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y G+++I ++Y  I S +V Y+ +G+ + ++   + + + +P+E+L SV 
Sbjct: 23 SYTGIRQIELSY-KEAIGSFSVIYDLNGEPFSGPKHTSKLPYNNVKIELRFPDEFLESVS 81

Query: 427 G---TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      G  ++ L   V+RSL FKT+KGR  YG  GT F L +  IVGF GR G 
Sbjct: 82 GYTAPFSALATPTP-VVRSLTFKTNKGRTFGPYGNEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDL 140

Query: 256 FDAIGVYFS 230
      DAIGV+ +
Sbjct: 141 LDAIGVHMA 149

[118][TOP]
>UniRef100_Q2VPW3 Lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q2VPW3_ARTHE
     Length = 150

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 7e-09
 Identities = 44/129 (34%), Positives = 70/129 (54%), Gaps = 5/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y G+++I ++Y  I S +V Y+ +G+ + ++   + + + +P+E+L SV 
Sbjct: 23 SYTGIRQIELSY-KEAIGSFSVIYDLNGEPFSGPKHTSKLPYNNVKIELRFPDEFLESVS 81

Query: 427 G---TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      G  ++ L   V+RSL FKT+KGR  YG  GT F L +  IVGF GR G 
Sbjct: 82 GYTAPFSALATPTP-VVRSLTFKTNKGRTFGPYGDEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDL 140

Query: 256 FDAIGVYFS 230
      DAIGV+ +
Sbjct: 141 LDAIGVHMA 149

[119][TOP]
>UniRef100_Q7M1T4 Mannose-specific lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus integer
      RepID=Q7M1T4_ARTIN
     Length = 149

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 44/129 (34%), Positives = 69/129 (53%), Gaps = 5/129 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVE 428
      +Y G+++I ++Y  I S +V Y+ +G+ + ++     + + +P+E+L SV 
Sbjct: 22 SYTGIRQIELSY-KEAIGSFSVIYDLNGEPFSGPKHTSKLPYKNVKIELRFPDEFLESVS 80

Query: 427 G---TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGA 257
      G  ++ L   V+RSL FKT+KGR  YG  GT F L +  IVGF GR G 
Sbjct: 81 GYTAPFSALATPTP-VVRSLTFKTNKGRTFGPYGDEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDL 139

Query: 256 FDAIGVYFS 230
      DAIGV+ +
Sbjct: 140 LDAIGVHMA 148

[120][TOP]
>UniRef100_Q0JIV4 Os01g0775500 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0JIV4_ORYSJ
     Length = 349

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 41/122 (33%), Positives = 68/122 (55%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 589 VKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD-TEEFVIDYPNEYLISVEGTYN 416
      V+++ +T+  I SI ++Y+ G+ V + HG  G T++ +DYP E L SV G Y 
Sbjct: 32 VRQVVITH-GAAIDSIKIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYG 90

Query: 415 ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLE-SQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGV 239
      L   +V+RSL F+++ + P +G  GT F L +  ++GF+G+ G  D+IG 
Sbjct: 91 SL--GGCIVVRSLTFRSNLSKYGP-FGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGC 147

Query: 238 YF 233
      +F
Sbjct: 148 HF 149

[121][TOP]
>UniRef100_P83304 Mannose/glucose-specific lectin (Fragment) n=1 Tax=Parkia
      platycephala RepID=LEC_PARPC
     Length = 447

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 5e-08
 Identities = 33/90 (36%), Positives = 49/90 (54%)
 Frame = -2

Query: 490 KNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFV 311
      + GD ++ I +P EYL S+ G+Y   + VLVIRSL F T+   P   G F 
Sbjct: 63 EKGDEKKIKIHWPTEYLKSISGSYGDY--NGVLVIRSLSFITNLTTYGPFGSTSGGESFS 120

Query: 310 LESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      +  + +VGF+GR G  DA+G++ P+P
Sbjct: 121 IPIADSVVVGFHGRAGYYLDALGIFVQPVP 150

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 1e-07
 Identities = 42/127 (33%), Positives = 64/127 (50%), Gaps = 4/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 595 DGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEE---FVIDYPNEYLISVEG 425
      +G+ +I + Y + I+S+  + G   + G+  DT E   I++P+EYL S+ G
Sbjct: 320 EGINQI-IIYAGSNIKSVAFK-DTSGLDSATFGGVNPKDTGEKNTVSINWPSEYLTSISG 377

Query: 424 TYNILPDDNVLV-IRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDA 248
      TY   +V  I SL F T+   P +G S T F +  N +VGF+GR G  DA
Sbjct: 378 TYGQYKFKDVFTTITSLSFTTNLATYGP-FGKASATSFSIPIHNNMVVGFHGRAGDYLDA 436

Query: 247 IGVYFSP 227
      IG++ P
Sbjct: 437 IGIFVKP 443

[122][TOP]
>UniRef100_B9H4G3 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G3_POPTR
     Length = 80

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 8e-08
 Identities = 31/76 (40%), Positives = 43/76 (56%)
 Frame = -2

Query: 463 IDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIV 284
      +DYP+E+L S+ G Y L   + +RSL F+++K  P +G  GT F   G IV
Sbjct: 5  LDYPHEFLTSIHGYYGSLDGWGPVFVRSLTFQSNKKTYGP-FGVEHGTYFSFPMSGGKIV 63

Query: 283 GFYGRDGGAFDAIGVY 236
      GF+G G  DAIG+Y
Sbjct: 64 GFHGMSGWYLDAIGIY 79

[123][TOP]
>UniRef100_Q8LLC9 Galactose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LLC9_MORNI
     Length = 216

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 1e-07
 Identities = 44/128 (34%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 4/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 601 NYDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQV--VTRYHGMKNGDTEEFV-IDYPNEYLIS 434
      +Y G+++I+ Y + T I SI V Y+ +G   ++   G T+ + +D+P+EY++ 
Sbjct: 91 SYTGIREINFEYNNETAIGSIQVTYDVNGTPFEAKKHASFITGFTQVKIGLDFPSEYIVE 150

Query: 433 VEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      V G  +   ++RSL FKT+K  P YG S T F L Q  IVGF G G  
Sbjct: 151 VSGYTGKV--SGYTLVRSLTFKTNKETYGP-YGVTSDTHFKLPIQNGLIVGFKGSVGYWL 207

Query: 253 DAIGVYFS 230
      D IG + S
Sbjct: 208 DYIGFHLS 215

[124][TOP]
>UniRef100_Q8L5H4 Lectin n=1 Tax=Musa acuminata RepID=Q8L5H4_MUSAC
     Length = 141

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 1e-07
 Identities = 41/119 (34%), Positives = 59/119 (49%), Gaps = 1/119 (0%)
 Frame = -2

Query: 580 ISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPD 404
      ISV  S ++ +++V +  G+ TR+ G  G  E V+  EYL+ ++G +   
Sbjct: 27 ISVKIFSGDVVDAVDVTFTYYGKTETRHFGGSGGTPHEIVLQ-EGEYLVGMKGEFGNY-- 83

Query: 403 DNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
       V+V+ L F T+K  P +G  GT F L   I GF+GR G  DAIGVY P
Sbjct: 84 HGVVVVGKLGFSTNKKSYGP-FGNTGGTPFSLPIAAGKISGFFGRGGDFIDAIGVYLEP 141

[125][TOP]
>UniRef100_A7LNX6 Mannose-binding lectin (Fragment) n=1 Tax=Musa acuminata AAA Group
      RepID=A7LNX6_MUSAC
     Length = 132

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 1e-07
 Identities = 41/119 (34%), Positives = 59/119 (49%), Gaps = 1/119 (0%)
 Frame = -2

Query: 580 ISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPD 404
      ISV  S ++ +++V +  G+ TR+ G  G  E V+  EYL+ ++G +   
Sbjct: 18 ISVKIFSGDVVDAVDVTFTYYGKTETRHFGGSGGTPHEIVLQ-EGEYLVGMKGEFGNY-- 74

Query: 403 DNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
       V+V+ L F T+K  P +G  GT F L   I GF+GR G  DAIGVY P
Sbjct: 75 HGVVVVGKLGFSTNKKSYGP-FGNTGGTPFSLPIAAGKISGFFGRGGDFIDAIGVYLEP 132

[126][TOP]
>UniRef100_C5XLM0 Putative uncharacterized protein Sb03g036175 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5XLM0_SORBI
     Length = 244

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 2e-07
 Identities = 41/124 (33%), Positives = 65/124 (52%), Gaps = 3/124 (2%)
 Frame = -2

Query: 592 GVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVV-TRYHGMKNGD--TEEFVIDYPNEYLISVEGT 422
      GV++I +++  I S  +Y+ G +V + HG  G  T++ ++YP E L S+ G 
Sbjct: 31 GVRQIIISH-GAAIYSKQFEYDLRGSLVWSEKHGTSGGSSKTDQVKLNYPEEVLTSISGC 89

Query: 421 YNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIG 242
      Y L   +VIRSL F+++ + P +G  GT F L   IVGF+GR G  +IG
Sbjct: 90 YGALGAS--VVIRSLTFESNCSKYGP-FGTEQGTSFSLPVFTGKIVGFHGRSGTCLHSIG 146

Query: 241 VYFS 230
      + +
Sbjct: 147 CHLN 150

[127][TOP]
>UniRef100_O04318 Nitrile-specifier protein 3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP3_ARATH
     Length = 467

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 2e-07
 Identities = 48/129 (37%), Positives = 63/129 (48%), Gaps = 2/129 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      YD V K+ V   I + +Y  +VV  HG K   EEF ID ++Y++ VEG
Sbjct: 21 YDNVTKVYVGQGQYGIAFVKFEYANGSEVVVGDEHGEKTELGVEEFEID-SDDYIVYVEG 79

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
        + D  +I L FKTSKG+ S    G KFVL  G IVGF+GR   ++
Sbjct: 80 YREKVSDMTSEMITFLSFKTSKGKTSQPIVKKPGVKFVL--HGGKIVGFHGRSTDVLHSL 137

Query: 244 GVYFSPIPS 218
      G Y S +PS
Sbjct: 138 GAYVS-LPS 145

[128][TOP]
>UniRef100_Q38721 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38721_ARTHE
     Length = 217

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 2e-07
 Identities = 44/128 (34%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 5/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISV 431
      + G+++I+++Y  T I  V Y+ +G  V  +   G T + +D+P+EY++ V
Sbjct: 93 FTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEV 152

Query: 430 EG-TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      G T N+   +V+RSL FKT+K  P YG SGT F L +  IVGF G G  
Sbjct: 153 SGYTGNV---SGYVVVRSLTFKTNKKTYGP-YGITSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWL 208

Query: 253 DAIGVYFS 230
      D  +Y S
Sbjct: 209 DYFSMYLS 216

[129][TOP]
>UniRef100_Q53J09 Jacalin-like lectin n=1 Tax=Ananas comosus RepID=Q53J09_ANACO
     Length = 145

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 3e-07
 Identities = 38/109 (34%), Positives = 52/109 (47%)
 Frame = -2

Query: 553 IRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLI 374
      I ++ DY +DG+     NG  + +  P EYLI+++GT  L   LV RSL 
Sbjct: 38 IDALQFDYVEDGKTFAAGQWGGNGGKSDTIEFQPGEYLIAIKGTTGALGAVTNLV-RSLT 96

Query: 373 FKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
      F ++   P +G  GT F +   IV FYGR G  DA G+Y P
Sbjct: 97 FISNMRTYGP-FGLEHGTPFSVPVASGRIVAFYGRFGSLVDAFGIYLMP 144

[130][TOP]
>UniRef100_Q38723 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38723_ARTHE
     Length = 217

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 3e-07
 Identities = 44/128 (34%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 5/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISV 431
      + G+++I+++Y  T I  V Y+ +G  V  +   G T + +D+P+EY++ V
Sbjct: 93 FTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEV 152

Query: 430 EG-TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      G T N+   +V+RSL FKT+K  P YG SGT F L +  IVGF G G  
Sbjct: 153 SGYTGNV---SGYVVVRSLTFKTNKKTYGP-YGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWL 208

Query: 253 DAIGVYFS 230
      D  +Y S
Sbjct: 209 DYFSMYLS 216

[131][TOP]
>UniRef100_P18674 Agglutinin alpha chain n=1 Tax=Maclura pomifera RepID=LECA_MACPO
     Length = 133

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 3e-07
 Identities = 42/127 (33%), Positives = 63/127 (49%), Gaps = 4/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISV 431
      Y G+++I+ Y S T I + V Y+ +G  V  +   G  + +++P+EY++ V
Sbjct: 9  YTGIREINFEYNSETAIGGLRVTYDLNGMPFVAEDHKSFITGFKPVKISLEFPSEYIVEV 68

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G  + +  VIRSL FKT+K  P YG +GT F L +  IVGF G G  D
Sbjct: 69 SGYVGKV--EGYTVIRSLTFKTNKQTYGP-YGVTNGTPFSLPIENGLIVGFKGSIGYWLD 125

Query: 250 AIGVYFS 230
       +Y S
Sbjct: 126 YFSIYLS 132

[132][TOP]
>UniRef100_P18670 Agglutinin alpha chain n=1 Tax=Artocarpus integer RepID=LECA_ARTIN
     Length = 133

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 3e-07
 Identities = 44/128 (34%), Positives = 66/128 (51%), Gaps = 5/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISV 431
      + G+++I+++Y  T I  V Y+ +G  V  +   G T + +D+P+EY++ V
Sbjct: 9  FTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEV 68

Query: 430 EG-TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      G T N+   +V+RSL FKT+K  P YG SGT F L +  IVGF G G  
Sbjct: 69 SGYTGNV---SGYVVVRSLTFKTNKKTYGP-YGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWL 124

Query: 253 DAIGVYFS 230
      D  +Y S
Sbjct: 125 DYFSMYLS 132

[133][TOP]
>UniRef100_Q38722 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38722_ARTHE
     Length = 217

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 4e-07
 Identities = 43/128 (33%), Positives = 65/128 (50%), Gaps = 5/128 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ--VVTRYHGMKNGDTE-EFVIDYPNEYLISV 431
      + G+++I+++Y  T I  V Y+ +G  V  +   G T + +D+P+EY++ V
Sbjct: 93 FTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIVEV 152

Query: 430 EG-TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAF 254
      G T N+    V+RSL FKT+K  P YG SGT F L +  +VGF G G  
Sbjct: 153 SGYTGNV---SGYTVVRSLTFKTNKKTYGP-YGVTSGTPFNLPIENGLVVGFKGSIGYWL 208

Query: 253 DAIGVYFS 230
      D  +Y S
Sbjct: 209 DYFSMYLS 216

[134][TOP]
>UniRef100_Q9M1A7 F-box/kelch-repeat protein At3g59610 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=FBK75_ARATH
     Length = 521

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 4e-07
 Identities = 45/130 (34%), Positives = 70/130 (53%), Gaps = 4/130 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEF--VIDYPNEYLISVEG 425
      +D VK+I +  S I +  Y ++G V R G +GD+ E  ++  ++Y+ +V+G
Sbjct: 401 FDNVKEIIIHTNSLGIIFVKF-YYRNGNV--RVAGAAHGDSTETRGLMVPDDDYIEAVQG 457

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVL-ESQGNAIVGFYGRDGGAF-D 251
      TY     I S+ F+ KG S +GF G FVL ++G+ I+GFYGR  + 
Sbjct: 458 TYTESH------ITSMAFRLHKGNRSLRFGFFEGMSFVLGGARGSKIIGFYGRSSDLYLT 511

Query: 250 AIGVYFSPIP 221
      A GV+FSP+P
Sbjct: 512 AFGVHFSPLP 521

[135][TOP]
>UniRef100_Q6MWB9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q6MWB9_ORYSJ
     Length = 183

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 36/81 (44%), Positives = 45/81 (55%), Gaps = 5/81 (6%)
 Frame = -2

Query: 451 NEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS----GTKFVLE-SQGNAI 287
      +E + SVEGT   D + VI SL F+T+ G+  YG S  GT F +  G +
Sbjct: 103 DEQVTSVEGTIGRFRDVDEPVITSLTFRTNAGKTYGPYGGASDKQAGTPFSIPVDNGGVV 162

Query: 286 VGFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 224
      VGF+GR G  DAIGVY SPI
Sbjct: 163 VGFWGRAGWLIDAIGVYISPI 183

[136][TOP]
>UniRef100_Q38720 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38720_ARTHE
     Length = 217

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 41/127 (32%), Positives = 65/127 (51%), Gaps = 4/127 (3%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQ-VVTRYHG--MKNGDTEEFVIDYPNEYLISV 431
      + G+++I+++Y  T I  V Y+ +G  V + H  +K   + +D+P+EY++ V
Sbjct: 93 FTGIREINLSYNKETAIGDFQVIYDLNGSPYVGQNHTSFIKGFTPVKISLDFPSEYIVDV 152

Query: 430 EGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFD 251
      G  +   +V+RSL FKT+K  P YG SGT F L +  +VGF G G  D
Sbjct: 153 SGYTGKV--SGYVVVRSLTFKTNKKTYGP-YGVTSGTPFNLPIENGLVVGFKGSIGYWLD 209

Query: 250 AIGVYFS 230
       +Y S
Sbjct: 210 YFSMYLS 216

[137][TOP]
>UniRef100_O22321 Ripening-associated protein n=1 Tax=Musa acuminata
      RepID=O22321_MUSAC
     Length = 141

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 7e-07
 Identities = 40/119 (33%), Positives = 57/119 (47%), Gaps = 1/119 (0%)
 Frame = -2

Query: 580 ISVTYIS-TLIRSINVDYEKDGQVVTRYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPD 404
      ISV  S ++ ++V +  G+ TR++G  G  E V+  EYL+ + G  +  
Sbjct: 27 ISVKIFSGDVVDGVDVTFTYYGKTETRHYGGSGGTPHEIVLQ-EGEYLVGMAG--EVANY 83

Query: 403 DNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSP 227
       +V+ L F T+K  P +G  GT F L   I GF+GR G  DAIGVY P
Sbjct: 84 HGAVVLGKLGFSTNKKAYGP-FGNTGGTPFSLPIAAGKISGFFGRGGKFLDAIGVYLEP 141

[138][TOP]
>UniRef100_Q564C9 Jasmonate-induced protein n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=Q564C9_WHEAT
     Length = 304

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 46/122 (37%), Positives = 64/122 (52%), Gaps = 4/122 (3%)
 Frame = -2

Query: 577 SVTYIS-TLIRSINVDY-EKDGQVVT-RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILP 407
      S+T S T+I SI  Y ++ GQ T  G  G  FV+  +E++ V GT+ + 
Sbjct: 185 SITVSSGTIIDSIKFSYVDQAGQKRTVGPWGGSGGKQNTFVLG-TSEFVKEVSGTFGLYG 243

Query: 406 DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIGVYFS 230
      DN +I SL F T+   P +G  GT F + Q N+ IVGF+GR G  DA+GVY 
Sbjct: 244 RDNHNIITSLKFVTNVKTYGP-FGQAKGTTFTIPVQKNSSIVGFFGRSGIYLDALGVYVH 302

Query: 229 PI 224
      P+
Sbjct: 303 PL 304

[139][TOP]
>UniRef100_Q0DGC0 Os05g0541800 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0DGC0_ORYSJ
     Length = 133

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 31/82 (37%), Positives = 45/82 (54%), Gaps = 2/82 (2%)
 Frame = -2

Query: 463 IDYPNEYLISVEGTYNILPDDNV-LVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-GTKFVLESQGNA 290
      + +P EYL +V G Y +    VIR L F+T++  P G + GT F   G A
Sbjct: 3  LGFPEEYLTAVSGHYAAVAQGGAPAVIRWLAFRTNRREYGPLGGGAAEGTPFAFPVDGGA 62

Query: 289 IVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 224
      IVGF+GR G  DA+G++ +P+
Sbjct: 63 IVGFWGRSGRQLDAVGLHVAPL 84

[140][TOP]
>UniRef100_A9P0R9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=A9P0R9_PICSI
     Length = 364

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 40/132 (30%), Positives = 63/132 (47%), Gaps = 11/132 (8%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVT--------RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEY 443
      Y G+++I+ T  ++ S+ + Y +G      R +G  G  E+ ++YP E 
Sbjct: 227 YSGIRRITTTVNENVLTSVQLQYALEGDESLKDTSSFPGRLYGSGGGARREYDLNYPKEI 286

Query: 442 LISVEG---TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYG 272
      + + G  +Y  P   VI+SL F T++ + P+ G  GT F E G IVG +G
Sbjct: 287 VTKISGYLGSYKTWPK----VIKSLTFHTNQRTLGPS-GQEKGTFFETEV-GGKIVGIFG 340

Query: 271 RDGGAFDAIGVY 236
       G  D+IGVY
Sbjct: 341 TCGTVLDSIGVY 352

[141][TOP]
>UniRef100_A7LM74 Jasmonate-induced protein n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=A7LM74_WHEAT
     Length = 304

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 1e-06
 Identities = 46/122 (37%), Positives = 64/122 (52%), Gaps = 4/122 (3%)
 Frame = -2

Query: 577 SVTYIS-TLIRSINVDY-EKDGQVVT-RYHGMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILP 407
      S+T S T+I SI  Y ++ GQ T  G  G  FV+  +E++ V GT+ + 
Sbjct: 185 SITVSSGTIIDSIKFSYVDQAGQKRTVGPWGGSGGKQNTFVLG-TSEFVREVSGTFGLYG 243

Query: 406 DDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIGVYFS 230
      DN +I SL F T+   P +G  GT F + Q N+ IVGF+GR G  DA+GVY 
Sbjct: 244 RDNHNIITSLKFVTNVKTYGP-FGQAKGTTFTIPVQKNSSIVGFFGRSGIYLDALGVYVH 302

Query: 229 PI 224
      P+
Sbjct: 303 PL 304

[142][TOP]
>UniRef100_C5Y3L3 Putative uncharacterized protein Sb05g001520 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Y3L3_SORBI
     Length = 247

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 2e-06
 Identities = 32/77 (41%), Positives = 47/77 (61%), Gaps = 3/77 (3%)
 Frame = -2

Query: 448 EYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVS-GTKF--VLESQGNAIVGF 278
      E++ ++EGT + +  +VI SL F+TS GR  YG V+ G+++ V + G +VGF
Sbjct: 143 EHITAMEGTAALFANVPTVVITSLTFRTSAGRTYGPYGCVAPGSRYFSVPVADGACVVGF 202

Query: 277 YGRDGGAFDAIGVYFSP 227
      +GR G  DAIGVY P
Sbjct: 203 WGRSGWLLDAIGVYIKP 219

[143][TOP]
>UniRef100_Q40007 32 kDa protein n=1 Tax=Hordeum vulgare RepID=Q40007_HORVU
     Length = 304

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 35/92 (38%), Positives = 50/92 (54%), Gaps = 1/92 (1%)
 Frame = -2

Query: 496 GMKNGDTEEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTK 317
      G  G+  FV+  +E++ V GT+ I  D  +I SL F T+   P +G  GT 
Sbjct: 215 GGSGGNQNTFVLG-ASEFMKEVSGTFGIYDKDRHNIITSLKFITNVKTYGP-FGEAKGTP 272

Query: 316 FVLESQGNA-IVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 224
      F + +Q N+ IVGF+GR G  DA+GVY P+
Sbjct: 273 FTIPAQKNSSIVGFFGRSGIYLDALGVYVRPL 304

[144][TOP]
>UniRef100_C4JAQ2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C4JAQ2_MAIZE
     Length = 167

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 33/79 (41%), Positives = 42/79 (53%), Gaps = 3/79 (3%)
 Frame = -2

Query: 448 EYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKF---VLESQGNAIVGF 278
      E++ +VEGT   D  +V+ SL F+TS GR  YG V    V + G IVGF
Sbjct: 69 EHVTAVEGTTGHFADVPGVVVTSLTFRTSAGRTYGPYGSVGAGSHRFSVPAADGARIVGF 128

Query: 277 YGRDGGAFDAIGVYFSPIP 221
      +GR G  DA+GVY P P
Sbjct: 129 WGRSGWLLDAVGVYMKPPP 147

[145][TOP]
>UniRef100_Q9SDM9 Nitrile-specifier protein 1 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP1_ARATH
     Length = 470

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 3e-06
 Identities = 44/125 (35%), Positives = 59/125 (47%), Gaps = 2/125 (1%)
 Frame = -2

Query: 598 YDGVKKISVTYISTLIRSINVDYEKDGQVVTR-YHGMKNG-DTEEFVIDYPNEYLISVEG 425
      Y+ V+K+ V   I + +Y  QVV  HG K   EEF ID ++Y++ VEG
Sbjct: 21 YENVRKVYVGQAQYGIAFVKFEYVNGSQVVVGDEHGKKTELGVEEFEID-ADDYIVYVEG 79

Query: 424 TYNILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAI 245
        + D  +I L KT KG+ S    G KFVL  G IVGF+GR   ++
Sbjct: 80 YREKVNDMTSEMITFLSIKTFKGKTSHPIEKRPGVKFVL--HGGKIVGFHGRSTDVLHSL 137

Query: 244 GVYFS 230
      G Y S
Sbjct: 138 GAYVS 142

[146][TOP]
>UniRef100_Q9M1A9 Putative uncharacterized protein T16L24.140 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M1A9_ARATH
     Length = 454

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 40/127 (31%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 16/127 (12%)
 Frame = -2

Query: 553 IRSINVDYEKDGQVVTRYH-----------GMKNGDT---EEFVIDYPNEYLISVEGTYN 416
      ++ INV    V ++H      G N T  ++ ++  +Y+ +VEGTY 
Sbjct: 320 VKKINVGVNDFDTVFVKFHYSKYNRIEAGAGHGNATTHNPDDEIMIAGGDYIEAVEGTYT 379

Query: 415 ILPDDNVLVIRSLIFKTSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQ-GNAIVGFYGRDGGA-FDAIG 242
          I S+ F+ KG + P YG ++GT F L + G+ +GFYGR G  A+G
Sbjct: 380 ESH------ITSITFRMRKGDMMPQYGRLNGTPFSLRGERGSKAIGFYGRSSGVHLTALG 433

Query: 241 VYFSPIP 221
      V+FSP P
Sbjct: 434 VHFSPPP 440